Malayalam

Gopala Krishna Dasavatharam – Malayalam

0 Comments 29 April 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
മല്ലെപൂലഹാരമെയ്യവേ
ഓയമ്മ നന്നു മത്സ്യാവതാരുഡനവേ

മല്ലെപൂലഹാരമേസെദാ ഗോപാലകൃഷ്ണ
മത്സ്യാവതാരുഡനെദ

കുപ്പികുച്ചുല ജഡലുവെയ്യവേ
ഓയമ്മ നന്നു കൂര്മാവതാരുഡനവേ

കുപ്പികുച്ചുല ജഡലുവേസെദാ ഗോപാലകൃഷ്ണ
കൂര്മാവതാരുഡനെദ

വരമുലിച്ചി ദീവിംചവേ
ഓയമ്മ നന്നു വരഹാവതാരുഡനവേ

വരമുലിച്ചി ദീവിംചെദ ഗോപാലകൃഷ്ണ
വരഹാവതാരുഡനെദ

നാണ്യമൈന നഗലുവേയവേ
ഓയമ്മ നന്നു നരസിംഹാവതാരുഡനവേ

നാണ്യമൈന നഗലുവേസെദാ ഗോപാലകൃഷ്ണ
നരസിംഹാവതാരുഡനെദ

വായുവേഗ രഥമുനിയ്യവേ
ഓയമ്മ നന്നു വാമനവതാരുഡനവേ

വായുവേഗ രഥമുനിച്ചെദാ ഗോപാലകൃഷ്ണ
വാമനാവതാരുഡനെദ

പാലു പോസി ബുവ്വപെട്ടവേ
ഓയമ്മ നന്നു പരശുരാമാവതാരുഡനവേ

പാലു പോസി ബുവ്വപെട്ടെദ ഗോപാലകൃഷ്ണ
പരശുരാമാവതാരുഡനെദ

ആനംദബാലുഡനവേ
ഓയമ്മ നന്നു അയോധ്യവാസുഡനവേ

ആനംദബാലുഡനെദ ഗോപാലകൃഷ്ണ
അയോധ്യവാസുഡനെദ

ഗോവുലുകാചെ ബാലുഡനവെ
ഓയമ്മ നന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണുഡനവേ

ഗോവുലുകാചെ ബാലുഡനെദ
നാ തംഡ്രി നിന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണുഡനെദ

ബുധ്ധുലു കലിപി മുദ്ദപെട്ടവേ
ഓയമ്മ നന്നു ബുധ്ധാവതാരുഡനവേ

ബുധ്ധുലു കലിപി മുദ്ദപെട്ടെദ ഗോപാലകൃഷ്ണ
ബുധ്ധാവതാരുഡനെദ

കാള്ളകു പസിഡിഗജ്ജെലു കട്ടവേ
ഓയമ്മ നന്നു കലികാവതാരുഡനവേ

കാള്ളകു പസിഡിഗജ്ജെലു കട്ടെദ ഗോപാലകൃഷ്ണ
കലികാവതാരുഡനെദ

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics