Kannada

Gayatri Ashtottara Sata Namavali – Kannada

0 Comments 11 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯ ಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರನಯನೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಲ್ಯಾಭರಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತುಹಿನಾಚಲ ವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವರದಾಭಯ ಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರೇವಾತೀರ ನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಣಿತ್ಯಯ ವಿಶೇಷಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಯಂತ್ರಾಕೃತ ವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರಪಾದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಪದಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ || 10 ||
ಓಂ ದೇವರ್ಷಿಗಣ ಸಂತುಸ್ತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವನಮಾಲಾ ವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಯಂದನೋತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀರಜೀಮೂತ ನಿಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮತ್ತಮಾತಂಗ ಗಮನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕಮಲಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀಜನಾಧಾರ ನಿರತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಟನಾಟ್ಯೈಕ ನಿರತಾಯೈ ನಮಃ || 20 ||
ಓಂ ಪ್ರಾಣವಾದ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚೋರಚಾರಕ್ರಿಯಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಚ್ಛೇದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಯಾದವೇಂದ್ರ ಕುಲೋದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತುರೀಯಪಥಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೌತಮ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗರುಡಾಸನಾಯೈ ನಮಃ || 30 ||
ಓಂ ಗೇಯಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಪದ ಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧರ್ವ ನಗರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೌರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಹ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ || 40 ||
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯ ಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯ ವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಹಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧರ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುರುಪದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಹ್ಯಲಿಂಗಾಂಗ ಧಾರಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ || 50 ||
ಓಂ ಸೂರ್ಯತನಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾಡಿ ಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಖಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಮತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುದತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಗರಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ || 60 ||
ಓಂ ಸುಧಾಂಶುಬಿಂಬವದನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುವಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಫಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಖದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುವಾಸಾಯೈ ನಮಃ || 70 ||
ಓಂ ಸುಶ್ರೋಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಮಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ || 80 ||
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಸೂದನ ಚೋದಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುರಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಾಗೇಂದ್ರ ತನಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪದಾಕ್ರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ || 90 ||
ಓಂ ತ್ರಿಸ್ವರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಯುಮಂಡಲ ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವ್ಯೋಮಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಕ್ರ ರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರ ವಿತಾನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ || 100 ||
ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ದರ್ಪಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾತಪಾನುಲಿಪ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮಾರುತ ವೀಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಧೇನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾಪಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ || 108 ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics