Oriya

Ganesha Shodasha Namavali, Shodashanama Stotram – Oriya

Comments Off on Ganesha Shodasha Namavali, Shodashanama Stotram – Oriya 03 February 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ଶ୍ରୀ ଵିଘ୍ନେଶ୍ଵର ଷୋଡଶ ନାମାଵଳିଃ
ଓଂ ସୁମୁଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ଏକଦଂତାୟ ନମଃ
ଓଂ କପିଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଜକର୍ଣକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲଂବୋଦରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିକଟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଘ୍ନରାଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଣାଧିପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧୂମ୍ରକେତଵେ ନମଃ
ଓଂ ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଫାଲଚଂଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଜାନନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵକ୍ରତୁଂଡାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୂର୍ପକର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ହେରଂବାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍କଂଦପୂର୍ଵଜାୟ ନମଃ

ଶ୍ରୀ ଵିଘ୍ନେଶ୍ଵର ଷୋଡଶନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ
ସୁମୁଖଶ୍ଚୈକଦଂତଶ୍ଚ କପିଲୋ ଗଜକର୍ଣକଃ |
ଲଂବୋଦରଶ୍ଚ ଵିକଟୋ ଵିଘ୍ନରାଜୋ ଗଣାଧିପଃ || 1 ||

ଧୂମ୍ର କେତୁଃ ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ଫାଲଚଂଦ୍ରୋ ଗଜାନନଃ |
ଵକ୍ରତୁଂଡ ଶ୍ଶୂର୍ପକର୍ଣୋ ହେରଂବଃ ସ୍କଂଦପୂର୍ଵଜଃ || 2 ||

ଷୋଡଶୈତାନି ନାମାନି ୟଃ ପଠେତ ଶୃଣୁ ୟାଦପି |
ଵିଦ୍ୟାରଂଭେ ଵିଵାହେ ଚ ପ୍ରଵେଶେ ନିର୍ଗମେ ତଥା |
ସଂଗ୍ରାମେ ସର୍ଵ କାର୍ୟେଷୁ ଵିଘ୍ନସ୍ତସ୍ୟ ନ ଜାୟତେ || 3 ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics