Oriya

Ganesha Mangalashtakam – Oriya

Comments Off on Ganesha Mangalashtakam – Oriya 29 February 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ଗଜାନନାୟ ଗାଂଗେୟସହଜାୟ ସଦାତ୍ମନେ |
ଗୌରୀପ୍ରିୟ ତନୂଜାୟ ଗଣେଶାୟାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ || 1 ||

ନାଗୟଜ୍ଞୋପଵୀଦାୟ ନତଵିଘ୍ନଵିନାଶିନେ |
ନଂଦ୍ୟାଦି ଗଣନାଥାୟ ନାୟକାୟାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ || 2 ||

ଇଭଵକ୍ତ୍ରାୟ ଚେଂଦ୍ରାଦି ଵଂଦିତାୟ ଚିଦାତ୍ମନେ |
ଈଶାନପ୍ରେମପାତ୍ରାୟ ନାୟକାୟାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ || 3 ||

ସୁମୁଖାୟ ସୁଶୁଂଡାଗ୍ରାତ-କ୍ଷିପ୍ତାମୃତଘଟାୟ ଚ |
ସୁରବୃଂଦ ନିଷେଵ୍ୟାୟ ଚେଷ୍ଟଦାୟାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ || 4 ||

ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ଚଂଦ୍ରାର୍ଧଵିଲସନ୍ମସ୍ତକାୟ ଚ |
ଚରଣାଵନତାନଂତତାରଣାୟାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ || 5 ||

ଵକ୍ରତୁଂଡାୟ ଵଟଵେ ଵନ୍ୟାୟ ଵରଦାୟ ଚ |
ଵିରୂପାକ୍ଷ ସୁତାୟାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ || 6 ||

ପ୍ରମୋଦମୋଦରୂପାୟ ସିଦ୍ଧିଵିଜ୍ଞାନରୂପିଣେ |
ପ୍ରକୃଷ୍ଟା ପାପନାଶାୟ ଫଲଦାୟାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ || 7 ||

ମଂଗଳଂ ଗଣନାଥାୟ ମଂଗଳଂ ହରସୂନନେ |
ମଂଗଳଂ ଵିଘ୍ନରାଜାୟ ଵିଘହର୍ତ୍ରେସ୍ତୁ ମଂଗଳମ || 8 ||

ଶ୍ଲୋକାଷ୍ଟକମିଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ମଂଗଳପ୍ରଦ ମାଦରାତ |
ପଠିତଵ୍ୟଂ ପ୍ରୟତ୍ନେନ ସର୍ଵଵିଘ୍ନନିଵୃତ୍ତୟେ ||

|| ଇତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମଂଗଳାଷ୍ଟକମ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics