Malayalam

Ganapati Atharva Sheersham – Malayalam

1 Comment 12 May 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
|| ഗണപത്യഥര്വശീര്ഷോപനിഷത് (ശ്രീ ഗണേഷാഥര്വഷീര്ഷമ്) ||

ഓം ദ്രം കര്ണേ’ഭിഃ ശൃണുയാമ’ ദേവാഃ | ദ്രം പ’ശ്യേമാക്ഷഭിര്യജ’ത്രാഃ | സ്ഥിരൈരങ്ഗൈ’സ്തുഷ്ഠുവാഗ്‍ം സ’സ്തനൂഭിഃ’ | വ്യശേ’മ ദേവഹി’തം യദായുഃ’ | സ്വസ്തി ഇന്ദ്രോ’ വൃദ്ധശ്ര’വാഃ | സ്വസ്തി നഃ’ പൂഷാ വിശ്വവേ’ദാഃ | സ്വസ്തി സ്താര്ക്ഷ്യോ അരി’ഷ്ടനേമിഃ | സ്വസ്തി നോ ബൃസ്പതി’ര്ദധാതു ||

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ ||

ഓം നമ’സ്തേ ണപ’തയേ | ത്വമേപ്രത്യക്ഷം തത്ത്വ’മസി | ത്വമേകേലം കര്താ’‌உസി | ത്വമേകേലം ധര്താ’‌உസി | ത്വമേകേലം ഹര്താ’‌உസി | ത്വമേവ സര്വം ഖല്വിദം’ ബ്രഹ്മാസി | ത്വം സാക്ഷാദാത്മാ’‌உസി നിത്യമ് || 1 ||
ഋ’തം ച്മി | സ’ത്യം ച്മി || 2 ||

ത്വം മാമ് | അവ’ ക്താരമ്’ | അവ’ ശ്രോതാരമ്’ | അവ’ ദാതാരമ്’ | അവ’ ധാതാരമ്’ | അവാനൂചാനമ’വ ശിഷ്യമ് | അവ’ ശ്ചാത്താ’ത് | അവ’ പുരസ്താ’ത് | അവോത്തരാത്താ’ത് | അവ’ ക്ഷിണാത്താ’ത് | അവ’ ചോര്ധ്വാത്താ’ത് | അവാരാത്താ’ത് | സര്വതോ മാം പാഹി പാഹി’ സന്താത് || 3 ||

ത്വം വാങ്മയ’സ്ത്വം ചിന്മയഃ | ത്വമാനന്ദമയ’സ്ത്വം ബ്രഹ്മമയഃ | ത്വം സച്ചിദാനന്ദാ‌உദ്വി’തീയോ‌உസി | ത്വം പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാ’സി | ത്വം ജ്ഞാനമയോ വിജ്ഞാന’മയോ‌உസി || 4 ||

സര്വം ജഗദിദം ത്വ’ത്തോ ജായതേ | സര്വം ജഗദിദം ത്വ’ത്തസ്തിഷ്ഠതി | സര്വം ജഗദിദം ത്വയി ലയ’മേഷ്യതി | സര്വം ജഗദിദം ത്വയി’ പ്രത്യേതി | ത്വം ഭൂമിരാപോ‌உനലോ‌உനി’ലോ ഭഃ | ത്വം ചത്വാരി വാ’ക്പദാനി || 5 ||

ത്വം ഗുണത്ര’യാതീതഃ | ത്വമ് അവസ്ഥാത്ര’യാതീതഃ | ത്വം ദേഹത്ര’യാതീതഃ | ത്വം കാലത്ര’യാതീതഃ | ത്വം മൂലാധാരസ്ഥിതോ’‌உസി നിത്യമ് | ത്വം ശക്തിത്ര’യാത്മകഃ | ത്വാം യോഗിനോ ധ്യായ’ന്തി നിത്യമ് | ത്വം ബ്രഹ്മാ ത്വം വിഷ്ണുസ്ത്വം രുദ്രസ്ത്വമിന്ദ്രസ്ത്വമഗ്നിസ്ത്വം വായുസ്ത്വം സൂര്യസ്ത്വം ചന്ദ്രമാസ്ത്വം ബ്രഹ്മ ഭൂര്ഭുവഃ സ്വരോമ് || 6 ||

ണാദിം’ പൂര്വ’മുച്ചാര്യ ര്ണാദീം’ സ്തദന്തരമ് | അനുസ്വാരഃ പ’രരഃ | അര്ധേ’ന്ദുസിതമ് | താരേ’ണ ദ്ധമ് | എതത്തവ മനു’സ്വരൂപമ് | ഗകാരഃ പൂ’ര്വരൂപമ് | അകാരോ മധ്യ’മരൂപമ് | അനുസ്വാരശ്ചാ’ന്ത്യരൂപമ് | ബിന്ദുരുത്ത’രരൂപമ് | നാദഃ’ സന്ധാനമ് | സഗ്ംഹി’താ ന്ധിഃ | സൈഷാ ഗണേ’ശവിദ്യാ | ഗണ’ക ഷിഃ | നിചൃദ്ഗായ’ത്രീച്ഛന്ദഃ | ശ്രീ മഹാഗണപതി’ര്ദേവതാ | ഓം ഗം ണപ’തയേ നമഃ || 7 ||

ഏകന്തായ’ വിദ്മഹേ’ വക്രതുണ്ഡായ’ ധീമഹി |
തന്നോ’ ദന്തിഃ പ്രചോദയാ’ത് || 8 ||

ഏകദന്തം ച’തുര്ഹസ്തം പാശമം’കുധാരി’ണമ് | രദം’ വര’ദം സ്തൈര്ബിഭ്രാണം’ മൂകധ്വ’ജമ് | രക്തം’ ംബോദ’രം ശൂര്പകര്ണകം’ രക്തവാസ’സമ് | രക്ത’ന്ധാനു’ലിപ്താങ്ഗം ക്തപു’ഷ്പൈഃ സുപൂജി’തമ് | ഭക്താ’നുകമ്പി’നം ദേവം ഗത്കാ’രമച്യു’തമ് | ആവി’ര്ഭൂതം ച’ സൃഷ്ട്യാദൗ പ്രകൃതേ’ഃ പുരുഷാത്പ’രമ് | ഏവം’ ധ്യായതി’ യോ നിത്യം യോഗീ’ യോഗിനാം വ’രഃ || 9 ||

നമോ വ്രാതപതയേ നമോ ഗണപതയേ നമഃ പ്രമഥപതയേ നമസ്തേ‌உസ്തു ലമ്ബോദരായൈകദന്തായ വിഘ്നവിനാശിനേ ശിവസുതായ ശ്രീവരദമൂര്തയേ
നമഃ || 10 ||

ഏതദഥര്വശീര്ഷം യോ‌உധീതേ | സ ബ്രഹ്മഭൂയാ’യ ല്പതേ | സ സര്വവിഘ്നൈ’ര്ന ബാധ്യതേ | സ സര്വതഃ സുഖ’മേതേ | സ പഞ്ചമഹാപാപാ’ത് പ്രമുച്യതേ | സായമ’ധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം’ നായതി | പ്രാതര’ധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം’ നായതി | സായം പ്രാതഃ പ്ര’യുഞ്ജാനോ പാപോ‌உപാ’പോ വതി | ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷം’ ച വിന്ദതി | ഇദമഥര്വശീര്ഷമശിഷ്യായ’ ന ദേയമ് | യോ യദി മോ’ഹാദ് ദാസ്യതി സ പാപീ’യാന് വതി | സഹസ്രാവര്തനാദ്യം യം കാമ’മധീതേ | തം തമനേ’ന സാധയേത് || 11 ||

അനേന ഗണപതിമ’ഭിഷിഞ്ചതി | സ വാ’ഗ്മീ വതി | ചതുര്ഥ്യാമന’ശ്നന് പതി സ വിദ്യാ’വാന് വതി | ഇത്യഥര്വ’ണവാക്യമ് | ബ്രഹ്മാദ്യാചര’ണം വിദ്യാന്ന ബിഭേതി കദാ’ചനേതി || 12 ||

യോ ദൂര്വാങ്കു’രൈര്യജതി സ വൈശ്രവണോപ’മോ വതി | യോ ലാ’ജൈര്യജതി സ യശോ’വാന് വതി | സ മേധാ’വാന് വതി | യോ മോദകസഹസ്രേ’ണ ജതി സ വാഞ്ഛിതഫലമ’വാപ്നോതി | യഃ സാജ്യ സമി’ദ്ഭിര്യജതി സ സര്വം ലഭതേ സ സ’ര്വം ഭതേ || 13 ||

അഷ്ടൗ ബ്രാഹ്മണാന് സമ്യഗ് ഗ്രാ’ഹയിത്വാ സൂര്യവര്ച’സ്വീ വതി | സൂര്യഗ്രഹേ മ’ഹാദ്യാം പ്രതിമാസന്നിധൗ വാ പ്ത്വാ സിദ്ധമ’ന്ത്രോ വതി | മഹാവിഘ്നാ’ത് പ്രമുച്യതേ | മഹാദോഷാ’ത് പ്രമുച്യതേ | മഹാപാപാ’ത് പ്രമുച്യതേ | മഹാപ്രത്യവായാ’ത് പ്രമുച്യതേ | സ സര്വ’വിദ്ഭവതി സ സര്വ’വിദ്ഭവതി | യ ഏ’വം വേദ | ഇത്യു’നിഷ’ത് || 14 ||

ഓം ദ്രം കര്ണേ’ഭിഃ ശൃണുയാമ’ ദേവാഃ | ദ്രം പ’ശ്യേമാക്ഷഭിര്യജ’ത്രാഃ | സ്ഥിരൈരങ്ഗൈ’സ്തുഷ്ഠുവാഗ്‍ം സ’സ്തനൂഭിഃ’ | വ്യശേ’മ ദേവഹി’തം യദായുഃ’ | സ്വസ്തി ഇന്ദ്രോ’ വൃദ്ധശ്ര’വാഃ | സ്വസ്തി നഃ’ പൂഷാ വിശ്വവേ’ദാഃ | സ്വസ്തി സ്താര്ക്ഷ്യോ അരി’ഷ്ടനേമിഃ | സ്വസ്തി നോ ബൃസ്പതി’ര്ദധാതു ||

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ ||

Your Comments

1 comment

  1. Ashamanu says:

    thanks


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics