Gujarati

Ganapati Atharva Sheersham – Gujarati

Comments Off on Ganapati Atharva Sheersham – Gujarati 12 May 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
|| ગણપત્યથર્વશીર્ષોપનિષત (શ્રી ગણેષાથર્વષીર્ષમ) ||

ઓં દ્રં કર્ણે’ભિઃ શૃણુયામ’ દેવાઃ | દ્રં પ’શ્યેમાક્ષભિર્યજ’ત્રાઃ | સ્થિરૈરઙ્ગૈ”સ્તુષ્ઠુવાગ્‍ં સ’સ્તનૂભિઃ’ | વ્યશે’મ દેવહિ’તં યદાયુઃ’ | સ્વસ્તિ ઇન્દ્રો’ વૃદ્ધશ્ર’વાઃ | સ્વસ્તિ નઃ’ પૂષા વિશ્વવે’દાઃ | સ્વસ્તિ સ્તાર્ક્ષ્યો અરિ’ષ્ટનેમિઃ | સ્વસ્તિ નો બૃસ્પતિ’ર્દધાતુ ||

ઓં શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ’ ||

ઓં નમ’સ્તે ણપ’તયે | ત્વમેપ્રત્યક્ષં તત્ત્વ’મસિ | ત્વમેકેલં કર્તા’‌உસિ | ત્વમેકેલં ધર્તા’‌உસિ | ત્વમેકેલં હર્તા’‌உસિ | ત્વમેવ સર્વં ખલ્વિદં’ બ્રહ્માસિ | ત્વં સાક્ષાદાત્મા’‌உસિ નિત્યમ || 1 ||
ઋ’તં ચ્મિ | સ’ત્યં ચ્મિ || 2 ||

ત્વં મામ | અવ’ ક્તારમ” | અવ’ શ્રોતારમ” | અવ’ દાતારમ” | અવ’ ધાતારમ” | અવાનૂચાનમ’વ શિષ્યમ | અવ’ શ્ચાત્તા”ત | અવ’ પુરસ્તા”ત | અવોત્તરાત્તા”ત | અવ’ ક્ષિણાત્તા”ત | અવ’ ચોર્ધ્વાત્તા”ત | અવારાત્તા”ત | સર્વતો માં પાહિ પાહિ’ સન્તાત || 3 ||

ત્વં વાઙ્મય’સ્ત્વં ચિન્મયઃ | ત્વમાનન્દમય’સ્ત્વં બ્રહ્મમયઃ | ત્વં સચ્ચિદાનન્દા‌உદ્વિ’તીયો‌உસિ | ત્વં પ્રત્યક્ષં બ્રહ્મા’સિ | ત્વં જ્ઞાનમયો વિજ્ઞાન’મયો‌உસિ || 4 ||

સર્વં જગદિદં ત્વ’ત્તો જાયતે | સર્વં જગદિદં ત્વ’ત્તસ્તિષ્ઠતિ | સર્વં જગદિદં ત્વયિ લય’મેષ્યતિ | સર્વં જગદિદં ત્વયિ’ પ્રત્યેતિ | ત્વં ભૂમિરાપો‌உનલો‌உનિ’લો ભઃ | ત્વં ચત્વારિ વા”ક્પદાનિ || 5 ||

ત્વં ગુણત્ર’યાતીતઃ | ત્વમ અવસ્થાત્ર’યાતીતઃ | ત્વં દેહત્ર’યાતીતઃ | ત્વં કાલત્ર’યાતીતઃ | ત્વં મૂલાધારસ્થિતો’‌உસિ નિત્યમ | ત્વં શક્તિત્ર’યાત્મકઃ | ત્વાં યોગિનો ધ્યાય’ન્તિ નિત્યમ | ત્વં બ્રહ્મા ત્વં વિષ્ણુસ્ત્વં રુદ્રસ્ત્વમિન્દ્રસ્ત્વમગ્નિસ્ત્વં વાયુસ્ત્વં સૂર્યસ્ત્વં ચન્દ્રમાસ્ત્વં બ્રહ્મ ભૂર્ભુવઃ સ્વરોમ || 6 ||

ણાદિં” પૂર્વ’મુચ્ચાર્ય ર્ણાદીં” સ્તદન્તરમ | અનુસ્વારઃ પ’રરઃ | અર્ધે”ન્દુસિતમ | તારે’ણ દ્ધમ | એતત્તવ મનુ’સ્વરૂપમ | ગકારઃ પૂ”ર્વરૂપમ | અકારો મધ્ય’મરૂપમ | અનુસ્વારશ્ચા”ન્ત્યરૂપમ | બિન્દુરુત્ત’રરૂપમ | નાદઃ’ સન્ધાનમ | સગંહિ’તા ન્ધિઃ | સૈષા ગણે’શવિદ્યા | ગણ’ક ષિઃ | નિચૃદ્ગાય’ત્રીચ્છન્દઃ | શ્રી મહાગણપતિ’ર્દેવતા | ઓં ગં ણપ’તયે નમઃ || 7 ||

એકન્તાય’ વિદ્મહે’ વક્રતુણ્ડાય’ ધીમહિ |
તન્નો’ દન્તિઃ પ્રચોદયા”ત || 8 ||

એકદતં ચ’તુર્હસ્તં પાશમં’કુધારિ’ણમ | રદં’ વર’દં સ્તૈર્બિભ્રાણં’ મૂકધ્વ’જમ | રક્તં’ ંબોદ’રં શૂર્પકર્ણકં’ રક્તવાસ’સમ | રક્ત’ન્ધાનુ’લિપ્તાઙ્ગં ક્તપુ’ષ્પૈઃ સુપૂજિ’તમ | ભક્તા’નુકમ્પિ’નં દેવં ગત્કા’રમચ્યુ’તમ | આવિ’ર્ભૂતં ચ’ સૃષ્ટ્યાદૌ પ્રકૃતે”ઃ પુરુષાત્પ’રમ | એવં’ ધ્યાયતિ’ યો નિત્યં યોગી’ યોગિનાં વ’રઃ || 9 ||

નમો વ્રાતપતયે નમો ગણપતયે નમઃ પ્રમથપતયે નમસ્તે‌உસ્તુ લમ્બોદરાયૈકદન્તાય વિઘ્નવિનાશિને શિવસુતાય શ્રીવરદમૂર્તયે
નમઃ || 10 ||

એતદથર્વશીર્ષં યો‌உધીતે | સ બ્રહ્મભૂયા’ય લ્પતે | સ સર્વવિઘ્નૈ”ર્ન બાધ્યતે | સ સર્વતઃ સુખ’મેતે | સ પઞ્ચમહાપાપા”ત પ્રમુચ્યતે | સાયમ’ધીયાનો દિવસકૃતં પાપં’ નાયતિ | પ્રાતર’ધીયાનો રાત્રિકૃતં પાપં’ નાયતિ | સાયં પ્રાતઃ પ્ર’યુઞ્જાનો પાપો‌உપા’પો વતિ | ધર્માર્થકામમોક્ષં’ ચ વિન્દતિ | ઇદમથર્વશીર્ષમશિષ્યાય’ ન દેયમ | યો યદિ મો’હાદ દાસ્યતિ સ પાપી’યાન વતિ | સહસ્રાવર્તનાદ્યં યં કામ’મધીતે | તં તમને’ન સાધયેત || 11 ||

અનેન ગણપતિમ’ભિષિઞ્ચતિ | સ વા’ગ્મી વતિ | ચતુર્થ્યામન’શ્નન પતિ સ વિદ્યા’વાન વતિ | ઇત્યથર્વ’ણવાક્યમ | બ્રહ્માદ્યાચર’ણં વિદ્યાન્ન બિભેતિ કદા’ચનેતિ || 12 ||

યો દૂર્વાઙ્કુ’રૈર્યજતિ સ વૈશ્રવણોપ’મો વતિ | યો લા’જૈર્યજતિ સ યશો’વાન વતિ | સ મેધા’વાન વતિ | યો મોદકસહસ્રે’ણ જતિ સ વાઞ્છિતફલમ’વાપ્નોતિ | યઃ સાજ્ય સમિ’દ્ભિર્યજતિ સ સર્વં લભતે સ સ’ર્વં ભતે || 13 ||

અષ્ટૌ બ્રાહ્મણાન સમ્યગ ગ્રા’હયિત્વા સૂર્યવર્ચ’સ્વી વતિ | સૂર્યગ્રહે મ’હાદ્યાં પ્રતિમાસન્નિધૌ વા પ્ત્વા સિદ્ધમ’ન્ત્રો વતિ | મહાવિઘ્ના”ત પ્રમુચ્યતે | મહાદોષા”ત પ્રમુચ્યતે | મહાપાપા”ત પ્રમુચ્યતે | મહાપ્રત્યવાયા”ત પ્રમુચ્યતે | સ સર્વ’વિદ્ભવતિ સ સર્વ’વિદ્ભવતિ | ય એ’વં વેદ | ઇત્યુ’નિષ’ત || 14 ||

ઓં દ્રં કર્ણે’ભિઃ શૃણુયામ’ દેવાઃ | દ્રં પ’શ્યેમાક્ષભિર્યજ’ત્રાઃ | સ્થિરૈરઙ્ગૈ”સ્તુષ્ઠુવાગ્‍ં સ’સ્તનૂભિઃ’ | વ્યશે’મ દેવહિ’તં યદાયુઃ’ | સ્વસ્તિ ઇન્દ્રો’ વૃદ્ધશ્ર’વાઃ | સ્વસ્તિ નઃ’ પૂષા વિશ્વવે’દાઃ | સ્વસ્તિ સ્તાર્ક્ષ્યો અરિ’ષ્ટનેમિઃ | સ્વસ્તિ નો બૃસ્પતિ’ર્દધાતુ ||

ઓં શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ’ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics