Gujarati

Eesavasyopanishad – Gujarati

1 Comment 13 May 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ઓં પૂર્ણદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્પૂર્ણમુચ્યતે |
પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ||

ઓં શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ||

ઓં શા વાસ્ય’મિદગ્‍મ સર્વં યત્કિં જગ’ત્વાં જગ’ત |
તેન’ ત્યક્તેન’ ભુંજીથા મા ગૃ’ધઃ કસ્ય’સ્વિદ્ધનમ” || 1 ||

કુર્વન્નેવેહ કર્મા”ણિ જિજીવિષેચ્ચતગ્‍મ સમા”ઃ |
વં ત્વયિ નાન્યથેતો”‌உસ્તિ ન કર્મ’ લિપ્યતે’ નરે” || 2 ||

સુર્યા ના તે લોકા ંધેસા‌உ‌உવૃ’તાઃ |
તાગંસ્તે પ્રેત્યાભિગ’ચ્છંતિ યે કે ચા”ત્મનો જના”ઃ || 3 ||

અને”દેકં મન’સો જવી”યો નૈન’દ્દેવા આ”પ્નુન્પૂર્વમર્ષ’ત |
તદ્ધાવ’તો‌உન્યાનત્યે”તિ તિષ્ઠત્તસ્મિન”પો મા”રિશ્વા” દધાતિ || 4 ||

તદે”જતિ તન્નેજ’તિદ્દૂરે તદ્વં’તિકે |
ંતર’સ્ય સર્વ’સ્યદુ સર્વ’સ્યાસ્ય બાહ્યતઃ || 5 ||

યસ્તુ સર્વા”ણિ ભૂતાન્યાત્મન્યેવાનુપશ્ય’તિ |
ર્વભૂતેષુ’ ચાત્માનંતો ન વિહુ’ગુપ્સતે || 6 ||

સ્મિન્સર્વા”ણિ ભૂતાન્યાત્મૈવાભૂ”દ્વિજાતઃ |
ત્ર કો મોહઃ કઃ શોકઃ’ એત્વમ’નુપશ્ય’તઃ || 7 ||

સ પર્ય’ગાચ્ચુક્રમ’કાયમ’પ્રમ’સ્નાવિરગ્‍મ શુદ્ધમપા”પવિદ્ધમ |
વિર્મ’નીષી પ’રિભૂઃ સ્વ’ંભૂ-ર્યા”થાતથ્યતો‌உર્થા
વ્ય’દધાચ્છાશ્વતીભ્યઃ સમા”ભ્યઃ || 8 ||

ંધં તમઃ પ્રવિ’શંતિ યે‌உવિ’દ્યામુપાસ’તે |
તો ભૂય’ ઇ તે તમો ય ઉ’ વિદ્યાયા”ગ્‍મ તાઃ || 9 ||

ન્યદેવાયુરિદ્યયા‌உન્યદા”હુરવિ’દ્યયા |
ઇતિ’ શુશુ ધીરા”ણાં યે સ્તદ્વિ’ચચક્ષિરે || 10 ||

વિદ્યાં ચાવિ’દ્યાં યસ્તદ્વેદોભય’ગ્‍મ હ |
અવિ’દ્યયા મૃત્યું તીર્ત્વા વિદ્યયા‌உમૃત’મશ્નુતે || 11 ||

ંધં તમઃ પ્રવિ’શંતિ યે‌உસમ”ભૂતિમુપાસ’તે |
તો ભૂય’ ઇ તે તમો સંભૂ”ત્યાગ્‍મ તાઃ || 12 ||

ન્યદેવાહુઃ સમ”વાન્યદા”હુરસમ”ભવાત |
ઇતિ’ શુશ્રુ ધીરા”ણાં યે સ્તદ્વિ’ચચક્ષિરે || 13 ||

સમ્ભૂ”તિં ચ વિણાશં યસ્તદ્વેદોભય’ગ્‍મ હ |
વિનાશેન’ મૃત્યું તીર્ત્વા સમ્ભૂ”ત્યા‌உમૃત’મશ્નુતે || 14 ||

હિણ્મયે” પાત્રે”ણ ત્યસ્યાપિ’હિતં મુખમ” |
તત્વં પૂ”ન્નપાવૃ’ણુ ત્યધ”ર્માય દૃષ્ટયે” || 15 ||

પૂષ’ન્નેકર્ષે યમ સૂર્ય પ્રાજા”પત્ય વ્યૂ”હ શ્મીન
સમૂ” તેજો યત્તે” રૂપં કલ્યા”ણતમં તત્તે” પશ્યામિ |
યો‌உસાસૌ પુરુ’ષઃ સો‌உહમ’સ્મિ || 16 ||

વાયુરનિ’લમૃમથેદં ભસ્મા”ન્તગં શરી’રમ |
ઓં 3 ક્રતો સ્મર’ કૃતગ્‍મ સ્મ’ ક્રતો સ્મર’ કૃતગ્‍મ સ્મ’ર || 17 ||

ગ્ને નય’ સુપથા” રાયે સ્માન વિશ્વા’નિ દેવ યના’નિ વિદ્વાન |
યુયોધ્યસ્મજ્જુ’હુરાણમેનો ભૂયિ’ષ્ટાં તે નમ’ઉક્તિં વિધેમ || 18 ||

ઓં પૂર્ણદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્પૂર્ણમુચ્યતે |
પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ||

ઓં શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ||

Your Comments

1 comment

  1. Anil Pandya says:

    Thank for sending such a nice collection.


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics