ShuddhaKannada

Dwadasa Jyotirlinga Stotram – ShuddhaKannada

Comments Off on Dwadasa Jyotirlinga Stotram – ShuddhaKannada 27 February 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಆದಿ ಶಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯ

ಲಘು ಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೇ ಸೋಮನಾಧಞ್ಚ ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮ್ |
ಉಜ್ಜಯಿನ್ಯಾಂ ಮಹಾಕಾಲಮ್ ಓಙ್ಕಾರೇತ್ವಮಾಮಲೇಶ್ವರಮ್ ||
ಪರ್ಲ್ಯಾಂ ವೈದ್ಯನಾಧಞ್ಚ ಢಾಕಿನ್ಯಾಂ ಭೀಮ ಶಙ್ಕರಮ್ |
ಸೇತುಬನ್ಧೇತು ರಾಮೇಶಂ ನಾಗೇಶಂ ದಾರುಕಾವನೇ ||
ವಾರಣಾಶ್ಯಾನ್ತು ವಿಶ್ವೇಶಂ ತ್ರಯಮ್ಬಕಂ ಗೌತಮೀತಟೇ |
ಹಿಮಾಲಯೇತು ಕೇದಾರಂ ಘೃಷ್ಣೇಶನ್ತು ವಿಶಾಲಕೇ ||

ಏತಾನಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಙ್ಗಾನಿ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಸಪ್ತ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ ||

ಸಮ್ಪೂರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶೇ ವಿಶದೇ‌உತಿರಮ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ಚನ್ದ್ರಕಳಾವತಂಸಮ್ |
ಭಕ್ತಪ್ರದಾನಾಯ ಕೃಪಾವತೀರ್ಣಂ ತಂ ಸೋಮನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧ ||

ಶ್ರೀಶೈಲಶೃಙ್ಗೇ ವಿವಿಧಪ್ರಸಙ್ಗೇ ಶೇಷಾದ್ರಿಶೃಙ್ಗೇ‌உಪಿ ಸದಾ ವಸನ್ತಮ್ |
ತಮರ್ಜುನಂ ಮಲ್ಲಿಕಪೂರ್ವಮೇನಂ ನಮಾಮಿ ಸಂಸಾರಸಮುದ್ರಸೇತುಮ್ || ೨ ||

ಅವನ್ತಿಕಾಯಾಂ ವಿಹಿತಾವತಾರಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾನಾಯ ಚ ಸಜ್ಜನಾನಾಮ್ |
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯೋಃ ಪರಿರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ವನ್ದೇ ಮಹಾಕಾಲಮಹಾಸುರೇಶಮ್ || ೩ ||

ಕಾವೇರಿಕಾನರ್ಮದಯೋಃ ಪವಿತ್ರೇ ಸಮಾಗಮೇ ಸಜ್ಜನತಾರಣಾಯ |
ಸದೈವ ಮಾನ್ಧಾತೃಪುರೇ ವಸನ್ತಮ್ ಓಙ್ಕಾರಮೀಶಂ ಶಿವಮೇಕಮೀಡೇ || ೪ ||

ಪೂರ್ವೋತ್ತರೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಕಾನಿಧಾನೇ ಸದಾ ವಸಂ ತಂ ಗಿರಿಜಾಸಮೇತಮ್ |
ಸುರಾಸುರಾರಾಧಿತಪಾದಪದ್ಮಂ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಂ ತಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ೫ ||

ಯಂ ಡಾಕಿನಿಶಾಕಿನಿಕಾಸಮಾಜೇ ನಿಷೇವ್ಯಮಾಣಂ ಪಿಶಿತಾಶನೈಶ್ಚ |
ಸದೈವ ಭೀಮಾದಿಪದಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ತಂ ಶಙ್ಕರಂ ಭಕ್ತಹಿತಂ ನಮಾಮಿ || ೬ ||

ಶ್ರೀತಾಮ್ರಪರ್ಣೀಜಲರಾಶಿಯೋಗೇ ನಿಬಧ್ಯ ಸೇತುಂ ವಿಶಿಖೈರಸಙ್ಖ್ಯೈಃ |
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಂ ತಂ ರಾಮೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ನಿಯತಂ ನಮಾಮಿ || ೭ ||

ಯಾಮ್ಯೇ ಸದಙ್ಗೇ ನಗರೇ‌உತಿರಮ್ಯೇ ವಿಭೂಷಿತಾಙ್ಗಂ ವಿವಿಧೈಶ್ಚ ಭೋಗೈಃ |
ಸದ್ಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಮೀಶಮೇಕಂ ಶ್ರೀನಾಗನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೮ ||

ಸಾನನ್ದಮಾನನ್ದವನೇ ವಸನ್ತಮ್ ಆನನ್ದಕನ್ದಂ ಹತಪಾಪಬೃನ್ದಮ್ |
ವಾರಾಣಸೀನಾಥಮನಾಥನಾಥಂ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೯ ||

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಶೀರ್ಷೇ ವಿಮಲೇ ವಸನ್ತಂ ಗೋದಾವರಿತೀರಪವಿತ್ರದೇಶೇ |
ಯದ್ದರ್ಶನಾತ್ ಪಾತಕಂ ಪಾಶು ನಾಶಂ ಪ್ರಯಾತಿ ತಂ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಮೀಶಮೀಡೇ || ೧೦ ||

ಮಹಾದ್ರಿಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚ ತಟೇ ರಮನ್ತಂ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ಸತತಂ ಮುನೀನ್ದ್ರೈಃ |
ಸುರಾಸುರೈರ್ಯಕ್ಷ ಮಹೋರಗಾಢ್ಯೈಃ ಕೇದಾರಮೀಶಂ ಶಿವಮೇಕಮೀಡೇ || ೧೧ ||

ಇಲಾಪುರೇ ರಮ್ಯವಿಶಾಲಕೇ‌உಸ್ಮಿನ್ ಸಮುಲ್ಲಸನ್ತಂ ಚ ಜಗದ್ವರೇಣ್ಯಮ್ |
ವನ್ದೇ ಮಹೋದಾರತರಸ್ವಭಾವಂ ಘೃಷ್ಣೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೨ ||

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯದ್ವಾದಶಲಿಙ್ಗಕಾನಾಂ ಶಿವಾತ್ಮನಾಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮಿದಂ ಕ್ರಮೇಣ |
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಮನುಜೋ‌உತಿಭಕ್ತ್ಯಾ ಫಲಂ ತದಾಲೋಕ್ಯ ನಿಜಂ ಭಜೇಚ್ಚ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics