Hindi

Devi Mahatmyam Mangala Haarati – Hindi

0 Comments 06 October 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in सरल दॆवनागरी(हिंन्दी). View this in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam), with appropriate anuswaras marked.
 

रचन: ऋषि मार्कंडेय

श्री चक्र पुर मंदु स्थिरमैन श्री ललित पसिडि पादालकिदे नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदे नीराजनं

बंगारु हारालु सिंगारमोलकिंचु अंबिका हृदयकु नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदे नीराजनं

श्री गौरि श्रीमात श्रीमहाराज्ञि श्री सिंहासनेश्वरिकि नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदे नीराजनं

कल्पतरुवै मम्मु कापाडु करमुलकु कवकंबु कासुलतो नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदे नीराजनं

पाशांकुश पुष्प बाणचापधरिकि परम पावनमैन नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदे नीराजनं

कांति किरणालतो कलिकि मेडलो मेरिसे कल्याण सूत्रम्मु नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदे नीराजनं

चिरुनव्वु लोलिकिंचु श्रीदेवि अधरान शतको टि नक्षत्र नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदे नीराजनं

कलुवरेकुल वंटि कन्नुल तल्लि श्रीराजराजेश्वरिकि नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदे नीराजनं

मुदमार मोमुन मुच्चटग दरियिंचु कस्तूरि कुंकुमकु नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदे नीराजनं

चंद्रवंकनिकिदे नीराजनं

शुक्रवारमुनाडु शुभमुलोसगे तल्लि श्री महालक्ष्मि किदे नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदे नीराजनं

मुग्गुरम्मलकुनु मूलमगु पेद्दम्म मुत्यालतो नित्य नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदे नीराजनं

शृंगेरि पीठान सुंदराकारिणि सौंदर्यलहरिकिदे नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदे नीराजनं

सकल हृदयाललो बुद्धिप्रेरण जेयु तल्लि गायत्रिकिदे नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदे नीराजनं

दान नरसिंहुनि दयतोड रक्षिंचु दयगल तल्लिकिदे नीराजनं
आत्मार्पणतो नित्य नीराजनं

श्री चक्र पुर मंदु स्थिरमैन श्री ललित पसिडि पादालकिदे नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदे नीराजनं

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics