Kannada

Devi Mahatmyam Devi Suktam – Kannada

Comments Off on Devi Mahatmyam Devi Suktam – Kannada 05 October 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ

ಓಂ ಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸು’ಭಿಶ್ಚರಾಮ್ಯಹಮಾ”ದಿತ್ಯೈರುವಿಶ್ವದೇ”ವೈಃ |
ಹಂ ಮಿತ್ರಾವರು’ಣೋಭಾ ಬಿ’ಭರ್ಮ್ಯಹಮಿ”ಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಶ್ವಿನೋಭಾ ||1||

ಹಂ ಸೋಮ’ಮಾನಸಂ” ಬಿಭರ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಷ್ಟಾ”ರಮುಪೂಣಂ ಭಗಮ್” |
ಹಂ ದ’ಧಾಮಿ ದ್ರವಿ’ಣಂ ವಿಷ್ಮ’ತೇ ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇ ಯೇ’ ‍3 ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಸುನ್ವತೇ ||2||

ಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ” ಂಗಮ’ನೀ ವಸೂ”ನಾಂ ಚಿಕಿತುಷೀ” ಪ್ರಮಾ ಙ್ಞಿಯಾ”ನಾಮ್ |
ತಾಂ ಮಾ” ದೇವಾ ವ್ಯ’ದಧುಃ ಪುರುತ್ರಾ ಭೂರಿ’ಸ್ಥಾತ್ರಾಂ ಭೂ~ರ್ಯಾ”ವೇಶಯಂತೀ”ಮ್ ||3||

ಯಾ ಸೋ ಅನ್ನ’ಮತ್ತಿ ಯೋ ವಿಪಶ್ಯ’ತಿ ಯಃ ಪ್ರಾಣಿ’ತಿ ಯ ಈಂ” ಶೃಣೋತ್ಯುಕ್ತಮ್ |
ಂತವೋಮಾಂತ ಉಪ’ಕ್ಷಿಯಂತಿ ಶ್ರುಧಿ ಶ್ರು’ತಂ ಶ್ರದ್ಧಿವಂ ತೇ” ವದಾಮಿ ||4||

ಮೇಸ್ವಮಿದಂ ವದಾ’ಮಿ ಜುಷ್ಟಂ” ದೇವೇಭಿ’ರುತ ಮಾನು’ಷೇಭಿಃ |
ಯಂ ಕಾಯೇ ತಂ ತ’ಮುಗ್ರಂ ಕೃ’ಣೋಮಿ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಮೃಷಿಂ ತಂ ಸು’ಮೇಧಾಮ್ ||5||

ಹಂ ರುದ್ರಾನುರಾತ’ನೋಮಿ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೇ ಶರ’ವೇ ಹಂ ವಾ ಉ’ |
ಹಂ ಜನಾ”ಯ ಮದಂ” ಕೃಣೋಮ್ಯಹಂ ದ್ಯಾವಾ”ಪೃಥಿವೀ ಆವಿ’ವೇಶ ||6||

ಹಂ ಸು’ವೇ ಪಿತರ’ಮಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ ಮ ಯೋನಿ’ಪ್ಸ್ವಂತಃ ಸ’ಮುದ್ರೇ |
ತೋ ವಿತಿ’ಷ್ಠೇ ಭುನಾನು ವಿಶ್ವೋತಾಮೂಂ ದ್ಯಾಂ ರ್ಷ್ಮಣೋಪ’ ಸ್ಪೃಶಾಮಿ ||7||

ಮೇವ ವಾತ’ ಇ ಪ್ರವಾ”ಮ್ಯಾ-ರಭ’ಮಾಣಾ ಭುವ’ನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” |
ರೋ ದಿವಾಪ ನಾ ಪೃ’ಥಿವ್ಯೈ-ತಾವ’ತೀ ಮಹಿನಾ ಸಂಬ’ಭೂವ ||8||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

|| ಇತಿ ಋಗ್ವೇದೋಕ್ತಂ ದೇವೀಸೂಕ್ತಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||
||ತತ್ ಸತ್ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics