Bengali

Devi Mahatmyam Devi Suktam – Bengali

Comments Off on Devi Mahatmyam Devi Suktam – Bengali 05 October 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

রচন: ঋষি মার্কংডেয়

ওং হং রুদ্রেভির্বসু’ভিশ্চরাম্য়হমা”দিত্য়ৈরুবিশ্বদে”বৈঃ |
হং মিত্রাবরু’ণোভা বি’ভর্ম্য়হমি”ন্দ্রাগ্নী শ্বিনোভা ||1||

হং সোম’মানসং” বিভর্ম্য়হং ত্বষ্টা”রমুপূণং ভগম” |
হং দ’ধামি দ্রবি’ণং বিষ্ম’তে সুপ্রাব্য়ে য়ে’ ‍3 য়জ’মানায় সুন্বতে ||2||

হং রাষ্ট্রী” ংগম’নী বসূ”নাং চিকিতুষী” প্রমা জ্ঞিয়া”নাম |
তাং মা” দেবা ব্য়’দধুঃ পুরুত্রা ভূরি’স্থাত্রাং ভূ~র্য়া”বেশয়ন্তী”ম ||3||

য়া সো অন্ন’মত্তি য়ো বিপশ্য়’তি য়ঃ প্রাণি’তি য় ঈং” শৃণোত্য়ুক্তম |
ন্তবোমাংত উপ’ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রু’তং শ্রদ্ধিবং তে” বদামি ||4||

মেস্বমিদং বদা’মি জুষ্টং” দেবেভি’রুত মানু’ষেভিঃ |
য়ং কায়ে তং ত’মুগ্রং কৃ’ণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সু’মেধাম ||5||

হং রুদ্রানুরাত’নোমি ব্রহ্মদ্বিষে শর’বে হং বা উ’ |
হং জনা”য় মদং” কৃণোম্য়হং দ্য়াবা”পৃথিবী আবি’বেশ ||6||

হং সু’বে পিতর’মস্য় মূর্ধন ম য়োনি’প্স্বন্তঃ স’মুদ্রে |
তো বিতি’ষ্ঠে ভুনানু বিশ্বোতামূং দ্য়াং র্ষ্মণোপ’ স্পৃশামি ||7||

মেব বাত’ ই প্রবা”ম্য়া-রভ’মাণা ভুব’নানি বিশ্বা” |
রো দিবাপ না পৃ’থিব্য়ৈ-তাব’তী মহিনা সংব’ভূব ||8||

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

|| ইতি ঋগ্বেদোক্তং দেবীসূক্তং সমাপ্তম ||
||তত সত ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics