Oriya

Devi Mahatmyam Devi Kavacham – Oriya

Comments Off on Devi Mahatmyam Devi Kavacham – Oriya 05 October 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ

ଓଂ ନମଶ୍ଚଣ୍ଡିକାୟୈ

ନ୍ୟାସଃ
ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚଂଡୀ କଵଚସ୍ୟ | ବ୍ରହ୍ମା ଋଷିଃ | ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛଂଦଃ |
ଚାମୁଂଡା ଦେଵତା | ଅଂଗନ୍ୟାସୋକ୍ତ ମାତରୋ ବୀଜମ | ନଵାଵରଣୋ ମଂତ୍ରଶକ୍ତିଃ | ଦିଗ୍ବଂଧ ଦେଵତାଃ ତତ୍ଵମ | ଶ୍ରୀ ଜଗଦଂବା ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ସପ୍ତଶତୀ ପାଠାଂଗତ୍ଵେନ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ||

ଓଂ ନମଶ୍ଚଂଡିକାୟୈ

ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉଵାଚ |
ଓଂ ୟଦ୍ଗୁହ୍ୟଂ ପରମଂ ଲୋକେ ସର୍ଵରକ୍ଷାକରଂ ନୃଣାମ |
ୟନ୍ନ କସ୍ୟଚିଦାଖ୍ୟାତଂ ତନ୍ମେ ବ୍ରୂହି ପିତାମହ || 1 ||

ବ୍ରହ୍ମୋଵାଚ |
ଅସ୍ତି ଗୁହ୍ୟତମଂ ଵିପ୍ର ସର୍ଵଭୂତୋପକାରକମ |
ଦେଵ୍ୟାସ୍ତୁ କଵଚଂ ପୁଣ୍ୟଂ ତଚ୍ଛୃଣୁଷ୍ଵ ମହାମୁନେ || 2 ||

ପ୍ରଥମଂ ଶୈଲପୁତ୍ରୀ ଚ ଦ୍ଵିତୀୟଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ |
ତୃତୀୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟେତି କୂଷ୍ମାଣ୍ଡେତି ଚତୁର୍ଥକମ || 3 ||

ପଞ୍ଚମଂ ସ୍କନ୍ଦମାତେତି ଷଷ୍ଠଂ କାତ୍ୟାୟନୀତି ଚ |
ସପ୍ତମଂ କାଲରାତ୍ରୀତି ମହାଗୌରୀତି ଚାଷ୍ଟମମ || 4 ||

ନଵମଂ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଚ ନଵଦୁର୍ଗାଃ ପ୍ରକୀର୍ତିତାଃ |
ଉକ୍ତାନ୍ୟେତାନି ନାମାନି ବ୍ରହ୍ମଣୈଵ ମହାତ୍ମନା || 5 ||

ଅଗ୍ନିନା ଦହ୍ୟମାନସ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମଧ୍ୟେ ଗତୋ ରଣେ |
ଵିଷମେ ଦୁର୍ଗମେ ଚୈଵ ଭୟାର୍ତାଃ ଶରଣଂ ଗତାଃ || 6 ||

ନ ତେଷାଂ ଜାୟତେ କିଞ୍ଚିଦଶୁଭଂ ରଣସଙ୍କଟେ |
ନାପଦଂ ତସ୍ୟ ପଶ୍ୟାମି ଶୋକଦୁଃଖଭୟଂ ନ ହି || 7 ||

ୟୈସ୍ତୁ ଭକ୍ତ୍ୟା ସ୍ମୃତା ନୂନଂ ତେଷାଂ ଵୃଦ୍ଧିଃ ପ୍ରଜାୟତେ |
ୟେ ତ୍ଵାଂ ସ୍ମରନ୍ତି ଦେଵେଶି ରକ୍ଷସେ ତାନ୍ନସଂଶୟଃ || 8 ||

ପ୍ରେତସଂସ୍ଥା ତୁ ଚାମୁଣ୍ଡା ଵାରାହୀ ମହିଷାସନା |
ଐନ୍ଦ୍ରୀ ଗଜସମାରୂଢା ଵୈଷ୍ଣଵୀ ଗରୁଡାସନା || 9 ||

ମାହେଶ୍ଵରୀ ଵୃଷାରୂଢା କୌମାରୀ ଶିଖିଵାହନା |
ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ପଦ୍ମାସନା ଦେଵୀ ପଦ୍ମହସ୍ତା ହରିପ୍ରିୟା || 10 ||

ଶ୍ଵେତରୂପଧରା ଦେଵୀ ଈଶ୍ଵରୀ ଵୃଷଵାହନା |
ବ୍ରାହ୍ମୀ ହଂସସମାରୂଢା ସର୍ଵାଭରଣଭୂଷିତା || 11 ||

ଇତ୍ୟେତା ମାତରଃ ସର୍ଵାଃ ସର୍ଵୟୋଗସମନ୍ଵିତାଃ |
ନାନାଭରଣାଶୋଭାଢ୍ୟା ନାନାରତ୍ନୋପଶୋଭିତାଃ || 12 ||

ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ ରଥମାରୂଢା ଦେଵ୍ୟଃ କ୍ରୋଧସମାକୁଲାଃ |
ଶଙ୍ଖଂ ଚକ୍ରଂ ଗଦାଂ ଶକ୍ତିଂ ହଲଂ ଚ ମୁସଲାୟୁଧମ || 13 ||

ଖେଟକଂ ତୋମରଂ ଚୈଵ ପରଶୁଂ ପାଶମେଵ ଚ |
କୁନ୍ତାୟୁଧଂ ତ୍ରିଶୂଲଂ ଚ ଶାର୍ଙ୍ଗମାୟୁଧମୁତ୍ତମମ || 14 ||

ଦୈତ୍ୟାନାଂ ଦେହନାଶାୟ ଭକ୍ତାନାମଭୟାୟ ଚ |
ଧାରୟନ୍ତ୍ୟାୟୁଧାନୀତ୍ଥଂ ଦେଵାନାଂ ଚ ହିତାୟ ଵୈ || 15 ||

ନମସ୍ତେ‌உସ୍ତୁ ମହାରୌଦ୍ରେ ମହାଘୋରପରାକ୍ରମେ |
ମହାବଲେ ମହୋତ୍ସାହେ ମହାଭୟଵିନାଶିନି || 16 ||

ତ୍ରାହି ମାଂ ଦେଵି ଦୁଷ୍ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟେ ଶତ୍ରୂଣାଂ ଭୟଵର୍ଧିନି |
ପ୍ରାଚ୍ୟାଂ ରକ୍ଷତୁ ମାମୈନ୍ଦ୍ରୀ ଆଗ୍ନେୟ୍ୟାମଗ୍ନିଦେଵତା || 17 ||

ଦକ୍ଷିଣେ‌உଵତୁ ଵାରାହୀ ନୈରୃତ୍ୟାଂ ଖଡ୍ଗଧାରିଣୀ |
ପ୍ରତୀଚ୍ୟାଂ ଵାରୁଣୀ ରକ୍ଷେଦ୍ଵାୟଵ୍ୟାଂ ମୃଗଵାହିନୀ || 18 ||

ଉଦୀଚ୍ୟାଂ ପାତୁ କୌମାରୀ ଐଶାନ୍ୟାଂ ଶୂଲଧାରିଣୀ |
ଊର୍ଧ୍ଵଂ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ମେ ରକ୍ଷେଦଧସ୍ତାଦ୍ଵୈଷ୍ଣଵୀ ତଥା || 19 ||

ଏଵଂ ଦଶ ଦିଶୋ ରକ୍ଷେଚ୍ଚାମୁଣ୍ଡା ଶଵଵାହନା |
ଜୟା ମେ ଚାଗ୍ରତଃ ପାତୁ ଵିଜୟା ପାତୁ ପୃଷ୍ଠତଃ || 20 ||

ଅଜିତା ଵାମପାର୍ଶ୍ଵେ ତୁ ଦକ୍ଷିଣେ ଚାପରାଜିତା |
ଶିଖାମୁଦ୍ୟୋତିନୀ ରକ୍ଷେଦୁମା ମୂର୍ଧ୍ନି ଵ୍ୟଵସ୍ଥିତା || 21 ||

ମାଲାଧରୀ ଲଲାଟେ ଚ ଭ୍ରୁଵୌ ରକ୍ଷେଦ୍ୟଶସ୍ଵିନୀ |
ତ୍ରିନେତ୍ରା ଚ ଭ୍ରୁଵୋର୍ମଧ୍ୟେ ୟମଘଣ୍ଟା ଚ ନାସିକେ || 22 ||

ଶଙ୍ଖିନୀ ଚକ୍ଷୁଷୋର୍ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରୋତ୍ରୟୋର୍ଦ୍ଵାରଵାସିନୀ |
କପୋଲୌ କାଲିକା ରକ୍ଷେତ୍କର୍ଣମୂଲେ ତୁ ଶାଙ୍କରୀ || 23 ||

ନାସିକାୟାଂ ସୁଗନ୍ଧା ଚ ଉତ୍ତରୋଷ୍ଠେ ଚ ଚର୍ଚିକା |
ଅଧରେ ଚାମୃତକଲା ଜିହ୍ଵାୟାଂ ଚ ସରସ୍ଵତୀ || 24 ||

ଦନ୍ତାନ ରକ୍ଷତୁ କୌମାରୀ କଣ୍ଠଦେଶେ ତୁ ଚଣ୍ଡିକା |
ଘଣ୍ଟିକାଂ ଚିତ୍ରଘଣ୍ଟା ଚ ମହାମାୟା ଚ ତାଲୁକେ || 25 ||

କାମାକ୍ଷୀ ଚିବୁକଂ ରକ୍ଷେଦ୍ଵାଚଂ ମେ ସର୍ଵମଙ୍ଗଳା |
ଗ୍ରୀଵାୟାଂ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଚ ପୃଷ୍ଠଵଂଶେ ଧନୁର୍ଧରୀ || 26 ||

ନୀଲଗ୍ରୀଵା ବହିଃ କଣ୍ଠେ ନଲିକାଂ ନଲକୂବରୀ |
ସ୍କନ୍ଧୟୋଃ ଖଡ୍ଗିନୀ ରକ୍ଷେଦ୍ବାହୂ ମେ ଵଜ୍ରଧାରିଣୀ || 27 ||

ହସ୍ତୟୋର୍ଦଣ୍ଡିନୀ ରକ୍ଷେଦମ୍ବିକା ଚାଙ୍ଗୁଲୀଷୁ ଚ |
ନଖାଞ୍ଛୂଲେଶ୍ଵରୀ ରକ୍ଷେତ୍କୁକ୍ଷୌ ରକ୍ଷେତ୍କୁଲେଶ୍ଵରୀ || 28 ||

ସ୍ତନୌ ରକ୍ଷେନ୍ମହାଦେଵୀ ମନଃଶୋକଵିନାଶିନୀ |
ହୃଦୟେ ଲଲିତା ଦେଵୀ ଉଦରେ ଶୂଲଧାରିଣୀ || 29 ||

ନାଭୌ ଚ କାମିନୀ ରକ୍ଷେଦ୍ଗୁହ୍ୟଂ ଗୁହ୍ୟେଶ୍ଵରୀ ତଥା |
ପୂତନା କାମିକା ମେଢ୍ରଂ ଗୁଦେ ମହିଷଵାହିନୀ || 30 ||

କଟ୍ୟାଂ ଭଗଵତୀ ରକ୍ଷେଜ୍ଜାନୁନୀ ଵିନ୍ଧ୍ୟଵାସିନୀ |
ଜଙ୍ଘେ ମହାବଲା ରକ୍ଷେତ୍ସର୍ଵକାମପ୍ରଦାୟିନୀ || 31 ||

ଗୁଲ୍ଫୟୋର୍ନାରସିଂହୀ ଚ ପାଦପୃଷ୍ଠେ ତୁ ତୈଜସୀ |
ପାଦାଙ୍ଗୁଲୀଷୁ ଶ୍ରୀ ରକ୍ଷେତ୍ପାଦାଧସ୍ତଲଵାସିନୀ || 32 ||

ନଖାନ ଦଂଷ୍ଟ୍ରକରାଲୀ ଚ କେଶାଂଶ୍ଚୈଵୋର୍ଧ୍ଵକେଶିନୀ |
ରୋମକୂପେଷୁ କୌବେରୀ ତ୍ଵଚଂ ଵାଗୀଶ୍ଵରୀ ତଥା || 33 ||

ରକ୍ତମଜ୍ଜାଵସାମାଂସାନ୍ୟସ୍ଥିମେଦାଂସି ପାର୍ଵତୀ |
ଅନ୍ତ୍ରାଣି କାଲରାତ୍ରିଶ୍ଚ ପିତ୍ତଂ ଚ ମୁକୁଟେଶ୍ଵରୀ || 34 ||

ପଦ୍ମାଵତୀ ପଦ୍ମକୋଶେ କଫେ ଚୂଡାମଣିସ୍ତଥା |
ଜ୍ଵାଲାମୁଖୀ ନଖଜ୍ଵାଲାମଭେଦ୍ୟା ସର୍ଵସନ୍ଧିଷୁ || 35 ||

ଶୁକ୍ରଂ ବ୍ରହ୍ମାଣି! ମେ ରକ୍ଷେଚ୍ଛାୟାଂ ଛତ୍ରେଶ୍ଵରୀ ତଥା |
ଅହଙ୍କାରଂ ମନୋ ବୁଦ୍ଧିଂ ରକ୍ଷେନ୍ମେ ଧର୍ମଧାରିଣୀ || 36 ||

ପ୍ରାଣାପାନୌ ତଥା ଵ୍ୟାନମୁଦାନଂ ଚ ସମାନକମ |
ଵଜ୍ରହସ୍ତା ଚ ମେ ରକ୍ଷେତ୍ପ୍ରାଣଂ କଲ୍ୟାଣଶୋଭନା || 37 ||

ରସେ ରୂପେ ଚ ଗନ୍ଧେ ଚ ଶବ୍ଦେ ସ୍ପର୍ଶେ ଚ ୟୋଗିନୀ |
ସତ୍ତ୍ଵଂ ରଜସ୍ତମଶ୍ଚୈଵ ରକ୍ଷେନ୍ନାରାୟଣୀ ସଦା || 38 ||

ଆୟୂ ରକ୍ଷତୁ ଵାରାହୀ ଧର୍ମଂ ରକ୍ଷତୁ ଵୈଷ୍ଣଵୀ |
ୟଶଃ କୀର୍ତିଂ ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ଚ ଧନଂ ଵିଦ୍ୟାଂ ଚ ଚକ୍ରିଣୀ || 39 ||

ଗୋତ୍ରମିନ୍ଦ୍ରାଣି! ମେ ରକ୍ଷେତ୍ପଶୂନ୍ମେ ରକ୍ଷ ଚଣ୍ଡିକେ |
ପୁତ୍ରାନ ରକ୍ଷେନ୍ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଭାର୍ୟାଂ ରକ୍ଷତୁ ଭୈରଵୀ || 40 ||

ପନ୍ଥାନଂ ସୁପଥା ରକ୍ଷେନ୍ମାର୍ଗଂ କ୍ଷେମକରୀ ତଥା |
ରାଜଦ୍ଵାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଵିଜୟା ସର୍ଵତଃ ସ୍ଥିତା || 41 ||

ରକ୍ଷାହୀନଂ ତୁ ୟତ-ସ୍ଥାନଂ ଵର୍ଜିତଂ କଵଚେନ ତୁ |
ତତ୍ସର୍ଵଂ ରକ୍ଷ ମେ ଦେଵି! ଜୟନ୍ତୀ ପାପନାଶିନୀ || 42 ||

ପଦମେକଂ ନ ଗଚ୍ଛେତ୍ତୁ ୟଦୀଚ୍ଛେଚ୍ଛୁଭମାତ୍ମନଃ |
କଵଚେନାଵୃତୋ ନିତ୍ୟଂ ୟତ୍ର ୟତ୍ରୈଵ ଗଚ୍ଛତି || 43 ||

ତତ୍ର ତତ୍ରାର୍ଥଲାଭଶ୍ଚ ଵିଜୟଃ ସାର୍ଵକାମିକଃ |
ୟଂ ୟଂ ଚିନ୍ତୟତେ କାମଂ ତଂ ତଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ନିଶ୍ଚିତମ || 44 ||

ପରମୈଶ୍ଵର୍ୟମତୁଲଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟତେ ଭୂତଲେ ପୁମାନ |
ନିର୍ଭୟୋ ଜାୟତେ ମର୍ତ୍ୟଃ ସଙ୍ଗ୍ରାମେଷ୍ଵପରାଜିତଃ || 45 ||

ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେ ତୁ ଭଵେତ୍ପୂଜ୍ୟଃ କଵଚେନାଵୃତଃ ପୁମାନ |
ଇଦଂ ତୁ ଦେଵ୍ୟାଃ କଵଚଂ ଦେଵାନାମପି ଦୁର୍ଲଭମ || 46 ||

ୟଃ ପଠେତ୍ପ୍ରୟତୋ ନିତ୍ୟଂ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟଂ ଶ୍ରଦ୍ଧୟାନ୍ଵିତଃ |
ଦୈଵୀକଲା ଭଵେତ୍ତସ୍ୟ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେଷ୍ଵପରାଜିତଃ | 47 ||

ଜୀଵେଦ୍ଵର୍ଷଶତଂ ସାଗ୍ରମପମୃତ୍ୟୁଵିଵର୍ଜିତଃ |
ନଶ୍ୟନ୍ତି ଵ୍ୟାଧୟଃ ସର୍ଵେ ଲୂତାଵିସ୍ଫୋଟକାଦୟଃ || 48 ||

ସ୍ଥାଵରଂ ଜଙ୍ଗମଂ ଚୈଵ କୃତ୍ରିମଂ ଚୈଵ ୟଦ୍ଵିଷମ |
ଅଭିଚାରାଣି ସର୍ଵାଣି ମନ୍ତ୍ରୟନ୍ତ୍ରାଣି ଭୂତଲେ || 49 ||

ଭୂଚରାଃ ଖେଚରାଶ୍ଚୈଵ ଜୁଲଜାଶ୍ଚୋପଦେଶିକାଃ |
ସହଜା କୁଲଜା ମାଲା ଡାକିନୀ ଶାକିନୀ ତଥା || 50 ||

ଅନ୍ତରିକ୍ଷଚରା ଘୋରା ଡାକିନ୍ୟଶ୍ଚ ମହାବଲାଃ |
ଗ୍ରହଭୂତପିଶାଚାଶ୍ଚ ୟକ୍ଷଗନ୍ଧର୍ଵରାକ୍ଷସାଃ || 51 ||

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସଵେତାଲାଃ କୂଷ୍ମାଣ୍ଡା ଭୈରଵାଦୟଃ |
ନଶ୍ୟନ୍ତି ଦର୍ଶନାତ୍ତସ୍ୟ କଵଚେ ହୃଦି ସଂସ୍ଥିତେ || 52 ||

ମାନୋନ୍ନତିର୍ଭଵେଦ୍ରାଜ୍ଞସ୍ତେଜୋଵୃଦ୍ଧିକରଂ ପରମ |
ୟଶସା ଵର୍ଧତେ ସୋ‌உପି କୀର୍ତିମଂଡିତଭୂତଲେ || 53 ||

ଜପେତ୍ସପ୍ତଶତୀଂ ଚଣ୍ଡୀଂ କୃତ୍ଵା ତୁ କଵଚଂ ପୁରା |
ୟାଵଦ୍ଭୂମଣ୍ଡଲଂ ଧତ୍ତେ ସଶୈଲଵନକାନନମ || 54 ||

ତାଵତ୍ତିଷ୍ଠତି ମେଦିନ୍ୟାଂ ସନ୍ତତିଃ ପୁତ୍ରପୌତ୍ରିକୀ |
ଦେହାନ୍ତେ ପରମଂ ସ୍ଥାନଂ ୟତ୍ସୁରୈରପି ଦୁର୍ଲଭମ || 55 ||

ପ୍ରାପ୍ନୋତି ପୁରୁଷୋ ନିତ୍ୟଂ ମହାମାୟାପ୍ରସାଦତଃ |
ଲଭତେ ପରମଂ ରୂପଂ ଶିଵେନ ସହ ମୋଦତେ || 56 ||

|| ଇତି ଵାରାହପୁରାଣେ ହରିହରବ୍ରହ୍ମ ଵିରଚିତଂ ଦେଵ୍ୟାଃ କଵଚଂ ସଂପୂର୍ଣମ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics