Gujarati

Devi Mahatmyam Devi Kavacham – Gujarati

Comments Off on Devi Mahatmyam Devi Kavacham – Gujarati 05 October 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

રચન: ઋષિ માર્કંડેય

ઓં નમશ્ચણ્ડિકાયૈ

ન્યાસઃ
અસ્ય શ્રી ચંડી કવચસ્ય | બ્રહ્મા ઋષિઃ | અનુષ્ટુપ છંદઃ |
ચામુંડા દેવતા | અંગન્યાસોક્ત માતરો બીજમ | નવાવરણો મંત્રશક્તિઃ | દિગ્બંધ દેવતાઃ તત્વમ | શ્રી જગદંબા પ્રીત્યર્થે સપ્તશતી પાઠાંગત્વેન જપે વિનિયોગઃ ||

ઓં નમશ્ચંડિકાયૈ

માર્કણ્ડેય ઉવાચ |
ઓં યદ્ગુહ્યં પરમં લોકે સર્વરક્ષાકરં નૃણામ |
યન્ન કસ્યચિદાખ્યાતં તન્મે બ્રૂહિ પિતામહ || 1 ||

બ્રહ્મોવાચ |
અસ્તિ ગુહ્યતમં વિપ્ર સર્વભૂતોપકારકમ |
દેવ્યાસ્તુ કવચં પુણ્યં તચ્છૃણુષ્વ મહામુને || 2 ||

પ્રથમં શૈલપુત્રી ચ દ્વિતીયં બ્રહ્મચારિણી |
તૃતીયં ચન્દ્રઘણ્ટેતિ કૂષ્માણ્ડેતિ ચતુર્થકમ || 3 ||

પઞ્ચમં સ્કન્દમાતેતિ ષષ્ઠં કાત્યાયનીતિ ચ |
સપ્તમં કાલરાત્રીતિ મહાગૌરીતિ ચાષ્ટમમ || 4 ||

નવમં સિદ્ધિદાત્રી ચ નવદુર્ગાઃ પ્રકીર્તિતાઃ |
ઉક્તાન્યેતાનિ નામાનિ બ્રહ્મણૈવ મહાત્મના || 5 ||

અગ્નિના દહ્યમાનસ્તુ શત્રુમધ્યે ગતો રણે |
વિષમે દુર્ગમે ચૈવ ભયાર્તાઃ શરણં ગતાઃ || 6 ||

ન તેષાં જાયતે કિઞ્ચિદશુભં રણસઙ્કટે |
નાપદં તસ્ય પશ્યામિ શોકદુઃખભયં ન હિ || 7 ||

યૈસ્તુ ભક્ત્યા સ્મૃતા નૂનં તેષાં વૃદ્ધિઃ પ્રજાયતે |
યે ત્વાં સ્મરન્તિ દેવેશિ રક્ષસે તાન્નસંશયઃ || 8 ||

પ્રેતસંસ્થા તુ ચામુણ્ડા વારાહી મહિષાસના |
ઐન્દ્રી ગજસમારૂઢા વૈષ્ણવી ગરુડાસના || 9 ||

માહેશ્વરી વૃષારૂઢા કૌમારી શિખિવાહના |
લક્ષ્મીઃ પદ્માસના દેવી પદ્મહસ્તા હરિપ્રિયા || 10 ||

શ્વેતરૂપધરા દેવી ઈશ્વરી વૃષવાહના |
બ્રાહ્મી હંસસમારૂઢા સર્વાભરણભૂષિતા || 11 ||

ઇત્યેતા માતરઃ સર્વાઃ સર્વયોગસમન્વિતાઃ |
નાનાભરણાશોભાઢ્યા નાનારત્નોપશોભિતાઃ || 12 ||

દૃશ્યન્તે રથમારૂઢા દેવ્યઃ ક્રોધસમાકુલાઃ |
શઙ્ખં ચક્રં ગદાં શક્તિં હલં ચ મુસલાયુધમ || 13 ||

ખેટકં તોમરં ચૈવ પરશું પાશમેવ ચ |
કુન્તાયુધં ત્રિશૂલં ચ શાર્ઙ્ગમાયુધમુત્તમમ || 14 ||

દૈત્યાનાં દેહનાશાય ભક્તાનામભયાય ચ |
ધારયન્ત્યાયુધાનીત્થં દેવાનાં ચ હિતાય વૈ || 15 ||

નમસ્તે‌உસ્તુ મહારૌદ્રે મહાઘોરપરાક્રમે |
મહાબલે મહોત્સાહે મહાભયવિનાશિનિ || 16 ||

ત્રાહિ માં દેવિ દુષ્પ્રેક્ષ્યે શત્રૂણાં ભયવર્ધિનિ |
પ્રાચ્યાં રક્ષતુ મામૈન્દ્રી આગ્નેય્યામગ્નિદેવતા || 17 ||

દક્ષિણે‌உવતુ વારાહી નૈરૃત્યાં ખડ્ગધારિણી |
પ્રતીચ્યાં વારુણી રક્ષેદ્વાયવ્યાં મૃગવાહિની || 18 ||

ઉદીચ્યાં પાતુ કૌમારી ઐશાન્યાં શૂલધારિણી |
ઊર્ધ્વં બ્રહ્માણી મે રક્ષેદધસ્તાદ્વૈષ્ણવી તથા || 19 ||

એવં દશ દિશો રક્ષેચ્ચામુણ્ડા શવવાહના |
જયા મે ચાગ્રતઃ પાતુ વિજયા પાતુ પૃષ્ઠતઃ || 20 ||

અજિતા વામપાર્શ્વે તુ દક્ષિણે ચાપરાજિતા |
શિખામુદ્યોતિની રક્ષેદુમા મૂર્ધ્નિ વ્યવસ્થિતા || 21 ||

માલાધરી લલાટે ચ ભ્રુવૌ રક્ષેદ્યશસ્વિની |
ત્રિનેત્રા ચ ભ્રુવોર્મધ્યે યમઘણ્ટા ચ નાસિકે || 22 ||

શઙ્ખિની ચક્ષુષોર્મધ્યે શ્રોત્રયોર્દ્વારવાસિની |
કપોલૌ કાલિકા રક્ષેત્કર્ણમૂલે તુ શાઙ્કરી || 23 ||

નાસિકાયાં સુગન્ધા ચ ઉત્તરોષ્ઠે ચ ચર્ચિકા |
અધરે ચામૃતકલા જિહ્વાયાં ચ સરસ્વતી || 24 ||

દન્તાન રક્ષતુ કૌમારી કણ્ઠદેશે તુ ચણ્ડિકા |
ઘણ્ટિકાં ચિત્રઘણ્ટા ચ મહામાયા ચ તાલુકે || 25 ||

કામાક્ષી ચિબુકં રક્ષેદ્વાચં મે સર્વમઙ્ગળા |
ગ્રીવાયાં ભદ્રકાળી ચ પૃષ્ઠવંશે ધનુર્ધરી || 26 ||

નીલગ્રીવા બહિઃ કણ્ઠે નલિકાં નલકૂબરી |
સ્કન્ધયોઃ ખડ્ગિની રક્ષેદ્બાહૂ મે વજ્રધારિણી || 27 ||

હસ્તયોર્દણ્ડિની રક્ષેદમ્બિકા ચાઙ્ગુલીષુ ચ |
નખાઞ્છૂલેશ્વરી રક્ષેત્કુક્ષૌ રક્ષેત્કુલેશ્વરી || 28 ||

સ્તનૌ રક્ષેન્મહાદેવી મનઃશોકવિનાશિની |
હૃદયે લલિતા દેવી ઉદરે શૂલધારિણી || 29 ||

નાભૌ ચ કામિની રક્ષેદ્ગુહ્યં ગુહ્યેશ્વરી તથા |
પૂતના કામિકા મેઢ્રં ગુદે મહિષવાહિની || 30 ||

કટ્યાં ભગવતી રક્ષેજ્જાનુની વિન્ધ્યવાસિની |
જઙ્ઘે મહાબલા રક્ષેત્સર્વકામપ્રદાયિની || 31 ||

ગુલ્ફયોર્નારસિંહી ચ પાદપૃષ્ઠે તુ તૈજસી |
પાદાઙ્ગુલીષુ શ્રી રક્ષેત્પાદાધસ્તલવાસિની || 32 ||

નખાન દંષ્ટ્રકરાલી ચ કેશાંશ્ચૈવોર્ધ્વકેશિની |
રોમકૂપેષુ કૌબેરી ત્વચં વાગીશ્વરી તથા || 33 ||

રક્તમજ્જાવસામાંસાન્યસ્થિમેદાંસિ પાર્વતી |
અન્ત્રાણિ કાલરાત્રિશ્ચ પિત્તં ચ મુકુટેશ્વરી || 34 ||

પદ્માવતી પદ્મકોશે કફે ચૂડામણિસ્તથા |
જ્વાલામુખી નખજ્વાલામભેદ્યા સર્વસન્ધિષુ || 35 ||

શુક્રં બ્રહ્માણિ! મે રક્ષેચ્છાયાં છત્રેશ્વરી તથા |
અહઙ્કારં મનો બુદ્ધિં રક્ષેન્મે ધર્મધારિણી || 36 ||

પ્રાણાપાનૌ તથા વ્યાનમુદાનં ચ સમાનકમ |
વજ્રહસ્તા ચ મે રક્ષેત્પ્રાણં કલ્યાણશોભના || 37 ||

રસે રૂપે ચ ગન્ધે ચ શબ્દે સ્પર્શે ચ યોગિની |
સત્ત્વં રજસ્તમશ્ચૈવ રક્ષેન્નારાયણી સદા || 38 ||

આયૂ રક્ષતુ વારાહી ધર્મં રક્ષતુ વૈષ્ણવી |
યશઃ કીર્તિં ચ લક્ષ્મીં ચ ધનં વિદ્યાં ચ ચક્રિણી || 39 ||

ગોત્રમિન્દ્રાણિ! મે રક્ષેત્પશૂન્મે રક્ષ ચણ્ડિકે |
પુત્રાન રક્ષેન્મહાલક્ષ્મીર્ભાર્યાં રક્ષતુ ભૈરવી || 40 ||

પન્થાનં સુપથા રક્ષેન્માર્ગં ક્ષેમકરી તથા |
રાજદ્વારે મહાલક્ષ્મીર્વિજયા સર્વતઃ સ્થિતા || 41 ||

રક્ષાહીનં તુ યત-સ્થાનં વર્જિતં કવચેન તુ |
તત્સર્વં રક્ષ મે દેવિ! જયન્તી પાપનાશિની || 42 ||

પદમેકં ન ગચ્છેત્તુ યદીચ્છેચ્છુભમાત્મનઃ |
કવચેનાવૃતો નિત્યં યત્ર યત્રૈવ ગચ્છતિ || 43 ||

તત્ર તત્રાર્થલાભશ્ચ વિજયઃ સાર્વકામિકઃ |
યં યં ચિન્તયતે કામં તં તં પ્રાપ્નોતિ નિશ્ચિતમ || 44 ||

પરમૈશ્વર્યમતુલં પ્રાપ્સ્યતે ભૂતલે પુમાન |
નિર્ભયો જાયતે મર્ત્યઃ સઙ્ગ્રામેષ્વપરાજિતઃ || 45 ||

ત્રૈલોક્યે તુ ભવેત્પૂજ્યઃ કવચેનાવૃતઃ પુમાન |
ઇદં તુ દેવ્યાઃ કવચં દેવાનામપિ દુર્લભમ || 46 ||

યઃ પઠેત્પ્રયતો નિત્યં ત્રિસન્ધ્યં શ્રદ્ધયાન્વિતઃ |
દૈવીકલા ભવેત્તસ્ય ત્રૈલોક્યેષ્વપરાજિતઃ | 47 ||

જીવેદ્વર્ષશતં સાગ્રમપમૃત્યુવિવર્જિતઃ |
નશ્યન્તિ વ્યાધયઃ સર્વે લૂતાવિસ્ફોટકાદયઃ || 48 ||

સ્થાવરં જઙ્ગમં ચૈવ કૃત્રિમં ચૈવ યદ્વિષમ |
અભિચારાણિ સર્વાણિ મન્ત્રયન્ત્રાણિ ભૂતલે || 49 ||

ભૂચરાઃ ખેચરાશ્ચૈવ જુલજાશ્ચોપદેશિકાઃ |
સહજા કુલજા માલા ડાકિની શાકિની તથા || 50 ||

અન્તરિક્ષચરા ઘોરા ડાકિન્યશ્ચ મહાબલાઃ |
ગ્રહભૂતપિશાચાશ્ચ યક્ષગન્ધર્વરાક્ષસાઃ || 51 ||

બ્રહ્મરાક્ષસવેતાલાઃ કૂષ્માણ્ડા ભૈરવાદયઃ |
નશ્યન્તિ દર્શનાત્તસ્ય કવચે હૃદિ સંસ્થિતે || 52 ||

માનોન્નતિર્ભવેદ્રાજ્ઞસ્તેજોવૃદ્ધિકરં પરમ |
યશસા વર્ધતે સો‌உપિ કીર્તિમંડિતભૂતલે || 53 ||

જપેત્સપ્તશતીં ચણ્ડીં કૃત્વા તુ કવચં પુરા |
યાવદ્ભૂમણ્ડલં ધત્તે સશૈલવનકાનનમ || 54 ||

તાવત્તિષ્ઠતિ મેદિન્યાં સન્તતિઃ પુત્રપૌત્રિકી |
દેહાન્તે પરમં સ્થાનં યત્સુરૈરપિ દુર્લભમ || 55 ||

પ્રાપ્નોતિ પુરુષો નિત્યં મહામાયાપ્રસાદતઃ |
લભતે પરમં રૂપં શિવેન સહ મોદતે || 56 ||

|| ઇતિ વારાહપુરાણે હરિહરબ્રહ્મ વિરચિતં દેવ્યાઃ કવચં સંપૂર્ણમ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics