PlainEnglish

Devi Mahatmyam Argalaa Stotram – PlainEnglish

Comments Off on Devi Mahatmyam Argalaa Stotram – PlainEnglish 05 October 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Markandeya

asyaSree argaLaa stOtra maMtrasya viShNuH RuShiH| anuShTupChaMdaH| Sree mahaalakSheerdEvataa| maMtrOditaa dEvyObeejaM|
navaarNO maMtra SaktiH| Sree saptaSatee maMtrastatvaM Sree jagadaMdaa preetyarthE saptaSatee paThaaM gatvEna japE viniyOgaH||

dhyaanaM
OM bandhooka kusumaabhaasaaM pancamuNDaadhivaasineeM|
sphuraccandrakalaaratna mukuTaaM muNDamaalineeM||
trinEtraaM rakta vasanaaM peenOnnata ghaTastaneeM|
pustakaM caakShamaalaaM ca varaM caabhayakaM kramaat||
dadhateeM saMsmarEnnityamuttaraamnaayamaanitaaM|

athavaa
yaa caNDee madhukaiTabhaadi daityadaLanee yaa maahiShOnmoolinee
yaa dhoomrEkShana caNDamuNDamathanee yaa rakta beejaaSanee|
SaktiH SumbhaniSumbhadaityadaLanee yaa siddhi daatree paraa
saa dEvee nava kOTi moorti sahitaa maaM paatu viSvESvaree||

OM namaScaNDikaayai
maarkaNDEya uvaaca

OM jayatvaM dEvi caamuNDE jaya bhootaapahaariNi|
jaya sarva gatE dEvi kaaLa raatri namOstutE ||1||

madhukaiThabhavidraavi vidhaatru varadE namaH
OM jayantee maMgaLaa kaaLee bhadrakaaLee kapaalinee ||2||

durgaa Sivaa kShamaa dhaatree svaahaa svadhaa namOstutE
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||3||

mahiShaasura nirnaaSi bhaktaanaaM sukhadE namaH|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||4||

dhoomranEtra vadhE dEvi dharma kaamaartha daayini|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||5||

rakta beeja vadhE dEvi caNDa muNDa vinaaSini |
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||6||

niSumbhaSumbha nirnaaSi trailOkya SubhadE namaH
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||7||

vandi taanghriyugE dEvi sarvasaubhaagya daayini|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||8||

acintya roopa caritE sarva SatRu vinaaSini|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||9||

natEbhyaH sarvadaa bhaktyaa caaparNE duritaapahE|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||10||

stuvadbhyObhaktipoorvaM tvaaM caNDikE vyaadhi naaSini
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||11||

caNDikE satataM yuddhE jayantee paapanaaSini|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||12||

dEhi saubhaagyamaarOgyaM dEhi dEvee paraM sukhaM|
roopaM dhEhi jayaM dEhi yaSO dhEhi dviShO jahi ||13||

vidhEhi dEvi kalyaaNaM vidhEhi vipulaaM SriyaM|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||14||

vidhEhi dviShataaM naaSaM vidhEhi balamuccakaiH|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||15||

suraasuraSirO ratna nighRuShTacaraNEmbikE|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||16||

vidhyaavantaM yaSasvantaM lakShmeevantanca maaM kuru|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||17||

dEvi pracaNDa dOrdaNDa daitya darpa niShoodini|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||18||

pracaNDa daityadarpaghnE caNDikE praNataayamE|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||19||

caturbhujE caturvaktra saMstutE paramESvari|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||20||

kRuShNEna saMstutE dEvi SaSvadbhaktyaa sadaambikE|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||21||

himaacalasutaanaathasaMstutE paramESvari|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||22||

indraaNee patisadbhaava poojitE paramESvari|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||23||

dEvi bhaktajanOddaama dattaanandOdayEmbikE|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||24||

bhaaryaaM manOramaaM dEhi manOvRuttaanusaariNeeM|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||25||

taariNeeM durga saMsaara saagara syaacalOdbavE|
roopaM dEhi jayaM dEhi yaSO dEhi dviShO jahi ||26||

idaMstOtraM paThitvaa tu mahaastOtraM paThEnnaraH|
saptaSateeM samaaraadhya varamaapnOti durlabhaM ||27||

|| iti Sree argalaa stOtraM samaaptam ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics