ShuddhaTelugu

Devi Aswadhati (Amba Stuti) – ShuddhaTelugu

Comments Off on Devi Aswadhati (Amba Stuti) – ShuddhaTelugu 10 April 2016

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in శుద్ధ తెలుగు. View this in సరళ తెలుగు, with simplified anuswaras for easy reading.
 

రచన: కాళిదాస

(కాళిదాస కృతమ్)

చెటీ భవన్నిఖిల ఖెటీ కదమ్బవన వాటీషు నాకి పటలీ
కొటీర చారుతర కొటీ మణీకిరణ కొటీ కరమ్బిత పదా |
పాటీరగన్ధి కుచశాటీ కవిత్వ పరిపాటీమగాధిప సుతా
ఘొటీఖురాదధిక ధాటీముదార ముఖ వీటీరసెన తనుతామ్ || ౧ || శా. ||

ద్వైపాయన ప్రభృతి శాపాయుధ త్రిదివ సొపాన ధూళి చరణా
పాపాపహ స్వమను జాపానులీన జన తాపాపనొద నిపుణా |
నీపాలయా సురభి ధూపాలకా దురితకూపాదుదన్చయతుమామ్
రూపాధికా శిఖరి భూపాల వంశమణి దీపాయితా భగవతీ || ౨ || శా. ||

యాళీభి రాత్మతనుతాలీనకృత్ప్రియక పాళీషు ఖెలతి భవా
వ్యాళీ నకుల్యసిత చూళీ భరా చరణ ధూళీ లసన్మణిగణా |
యాళీ భృతి శ్రవసి తాళీ దళం వహతి యాళీక శొభి తిలకా
సాళీ కరొతు మమ కాళీ మనః స్వపద నాళీక సెవన విధౌ || ౩ || శా. ||

బాలామృతాంశు నిభ ఫాలామనా గరుణ చెలా నితమ్బ ఫలకె
కొలాహల క్షపిత కాలామరాకుశల కీలాల శొషణ రవిః |
స్థూలాకుచె జలద నీలాకచె కలిత వీలా కదమ్బ విపినె
శూలాయుధ ప్రణతి శీలా దధాతు హృది శైలాధి రాజ తనయా || ౪ || శా. ||

కమ్బావతీవ సవిడమ్బా గళెన నవ తుమ్బాభ వీణ సవిధా
బిమ్బాధరా వినత శమ్బాయుధాది నికురుమ్బా కదమ్బ విపినె |
అమ్బా కురఙ్గ మదజమ్బాల రొచి రిహ లమ్బాలకా దిశతు మె
శం బాహులెయ శశి బిమ్బాభి రామ ముఖ సమ్బాధితా స్తన భరా || ౫ || శా. ||

దాసాయమాన సుమహాసా కదమ్బవన వాసా కుసుమ్భ సుమనొ
వాసా విపఞ్చి కృత రాసా విధూత మధు మాసారవిన్ద మధురా |
కాసార సూన తతి భాసాభిరామ తను రాసార శీత కరుణా
నాసా మణి ప్రవర భాసా శివా తిమిర మాసాయె దుపరతిమ్ || ౬ || శా. ||

న్యఙ్కాకరె వపుషి కఙ్కాళ రక్త పుషి కఙ్కాది పక్షి విషయె
త్వం కామనా మయసి కిం కారణం హృదయ పఙ్కారి మె హి గిరిజామ్ |
శఙ్కాశిలా నిశిత టఙ్కాయమాన పద సఙ్కాశమాన సుమనొ
ఝఙ్కారి భృఙ్గతతి మఙ్కానుపెత శశి సఙ్కాశ వక్త్ర కమలామ్ || ౭ || శా. ||

జమ్భారి కుమ్భి పృథు కుమ్భాపహాసి కుచ సమ్భావ్య హార లతికా
రమ్భా కరీన్ద్ర కర దమ్భాపహొరుగతి డిమ్భానురఞ్జిత పదా |
శమ్భా ఉదార పరిరమ్భాఙ్కురత్ పులక దమ్భానురాగ పిశునా
శం భాసురాభరణ గుమ్భా సదా దిశతు శుమ్భాసుర ప్రహరణా || ౮ || శా. ||

దాక్షాయణీ దనుజ శిక్షా విధౌ వికృత దీక్షా మనొహర గుణా
భిక్షాశినొ నటన వీక్షా వినొద ముఖి దక్షాధ్వర ప్రహరణా |
వీక్షాం విధెహి మయి దక్షా స్వకీయ జన పక్షా విపక్ష విముఖీ
యక్షెశ సెవిత నిరాక్షెప శక్తి జయ లక్షావధాన కలనా || ౯ || శా. ||

వన్దారు లొక వర సన్ధాయినీ విమల కున్దావదాత రదనా
బృన్దారు బృన్ద మణి బృన్దారవిన్ద మకరన్దాభిషిక్త చరణా |
మన్దానిలా కలిత మన్దార దామభిరమన్దాభిరామ మకుటా
మన్దాకినీ జవన భిన్దాన వాచమరవిన్దాననా దిశతు మె || ౧౦ || శా. ||

యత్రాశయొ లగతి తత్రాగజా భవతు కుత్రాపి నిస్తుల శుకా
సుత్రామ కాల ముఖ సత్రాసకప్రకర సుత్రాణ కారి చరణా |
ఛత్రానిలాతిరయ పత్త్రాభిభిరామ గుణ మిత్రామరీ సమ వధూః
కు త్రాసహీన మణి చిత్రాకృతి స్ఫురిత పుత్రాది దాన నిపుణా || ౧౧ || శా. ||

కూలాతిగామి భయ తూలావళిజ్వలనకీలా నిజస్తుతి విధా
కొలాహలక్షపిత కాలామరీ కుశల కీలాల పొషణ రతా |
స్థూలాకుచె జలద నీలాకచె కలిత లీలా కదమ్బ విపినె
శూలాయుధ ప్రణతి శీలా విభాతు హృది శైలాధిరాజ తనయా || ౧౨ || శా. ||

ఇన్ధాన కీర మణిబన్ధా భవె హృదయబన్ధా వతీవ రసికా
సన్ధావతీ భువన సన్ధారణె ప్యమృత సిన్ధావుదార నిలయా |
గన్ధానుభావ ముహురన్ధాలి పీత కచ బన్ధా సమర్పయతు మె
శం ధామ భానుమపి రున్ధాన మాశు పద సన్ధాన మప్యనుగతా || ౧౩ || శా. ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics