ShuddhaKannada

Devi Aswadhati (Amba Stuti) – ShuddhaKannada

Comments Off on Devi Aswadhati (Amba Stuti) – ShuddhaKannada 10 April 2016

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಕಾಳಿದಾಸ

(ಕಾಳಿದಾಸ ಕೃತಮ್)

ಚೆಟೀ ಭವನ್ನಿಖಿಲ ಖೆಟೀ ಕದಮ್ಬವನ ವಾಟೀಷು ನಾಕಿ ಪಟಲೀ
ಕೊಟೀರ ಚಾರುತರ ಕೊಟೀ ಮಣೀಕಿರಣ ಕೊಟೀ ಕರಮ್ಬಿತ ಪದಾ |
ಪಾಟೀರಗನ್ಧಿ ಕುಚಶಾಟೀ ಕವಿತ್ವ ಪರಿಪಾಟೀಮಗಾಧಿಪ ಸುತಾ
ಘೊಟೀಖುರಾದಧಿಕ ಧಾಟೀಮುದಾರ ಮುಖ ವೀಟೀರಸೆನ ತನುತಾಮ್ || ೧ || ಶಾ. ||

ದ್ವೈಪಾಯನ ಪ್ರಭೃತಿ ಶಾಪಾಯುಧ ತ್ರಿದಿವ ಸೊಪಾನ ಧೂಳಿ ಚರಣಾ
ಪಾಪಾಪಹ ಸ್ವಮನು ಜಾಪಾನುಲೀನ ಜನ ತಾಪಾಪನೊದ ನಿಪುಣಾ |
ನೀಪಾಲಯಾ ಸುರಭಿ ಧೂಪಾಲಕಾ ದುರಿತಕೂಪಾದುದನ್ಚಯತುಮಾಮ್
ರೂಪಾಧಿಕಾ ಶಿಖರಿ ಭೂಪಾಲ ವಂಶಮಣಿ ದೀಪಾಯಿತಾ ಭಗವತೀ || ೨ || ಶಾ. ||

ಯಾಳೀಭಿ ರಾತ್ಮತನುತಾಲೀನಕೃತ್ಪ್ರಿಯಕ ಪಾಳೀಷು ಖೆಲತಿ ಭವಾ
ವ್ಯಾಳೀ ನಕುಲ್ಯಸಿತ ಚೂಳೀ ಭರಾ ಚರಣ ಧೂಳೀ ಲಸನ್ಮಣಿಗಣಾ |
ಯಾಳೀ ಭೃತಿ ಶ್ರವಸಿ ತಾಳೀ ದಳಂ ವಹತಿ ಯಾಳೀಕ ಶೊಭಿ ತಿಲಕಾ
ಸಾಳೀ ಕರೊತು ಮಮ ಕಾಳೀ ಮನಃ ಸ್ವಪದ ನಾಳೀಕ ಸೆವನ ವಿಧೌ || ೩ || ಶಾ. ||

ಬಾಲಾಮೃತಾಂಶು ನಿಭ ಫಾಲಾಮನಾ ಗರುಣ ಚೆಲಾ ನಿತಮ್ಬ ಫಲಕೆ
ಕೊಲಾಹಲ ಕ್ಷಪಿತ ಕಾಲಾಮರಾಕುಶಲ ಕೀಲಾಲ ಶೊಷಣ ರವಿಃ |
ಸ್ಥೂಲಾಕುಚೆ ಜಲದ ನೀಲಾಕಚೆ ಕಲಿತ ವೀಲಾ ಕದಮ್ಬ ವಿಪಿನೆ
ಶೂಲಾಯುಧ ಪ್ರಣತಿ ಶೀಲಾ ದಧಾತು ಹೃದಿ ಶೈಲಾಧಿ ರಾಜ ತನಯಾ || ೪ || ಶಾ. ||

ಕಮ್ಬಾವತೀವ ಸವಿಡಮ್ಬಾ ಗಳೆನ ನವ ತುಮ್ಬಾಭ ವೀಣ ಸವಿಧಾ
ಬಿಮ್ಬಾಧರಾ ವಿನತ ಶಮ್ಬಾಯುಧಾದಿ ನಿಕುರುಮ್ಬಾ ಕದಮ್ಬ ವಿಪಿನೆ |
ಅಮ್ಬಾ ಕುರಙ್ಗ ಮದಜಮ್ಬಾಲ ರೊಚಿ ರಿಹ ಲಮ್ಬಾಲಕಾ ದಿಶತು ಮೆ
ಶಂ ಬಾಹುಲೆಯ ಶಶಿ ಬಿಮ್ಬಾಭಿ ರಾಮ ಮುಖ ಸಮ್ಬಾಧಿತಾ ಸ್ತನ ಭರಾ || ೫ || ಶಾ. ||

ದಾಸಾಯಮಾನ ಸುಮಹಾಸಾ ಕದಮ್ಬವನ ವಾಸಾ ಕುಸುಮ್ಭ ಸುಮನೊ
ವಾಸಾ ವಿಪಞ್ಚಿ ಕೃತ ರಾಸಾ ವಿಧೂತ ಮಧು ಮಾಸಾರವಿನ್ದ ಮಧುರಾ |
ಕಾಸಾರ ಸೂನ ತತಿ ಭಾಸಾಭಿರಾಮ ತನು ರಾಸಾರ ಶೀತ ಕರುಣಾ
ನಾಸಾ ಮಣಿ ಪ್ರವರ ಭಾಸಾ ಶಿವಾ ತಿಮಿರ ಮಾಸಾಯೆ ದುಪರತಿಮ್ || ೬ || ಶಾ. ||

ನ್ಯಙ್ಕಾಕರೆ ವಪುಷಿ ಕಙ್ಕಾಳ ರಕ್ತ ಪುಷಿ ಕಙ್ಕಾದಿ ಪಕ್ಷಿ ವಿಷಯೆ
ತ್ವಂ ಕಾಮನಾ ಮಯಸಿ ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಹೃದಯ ಪಙ್ಕಾರಿ ಮೆ ಹಿ ಗಿರಿಜಾಮ್ |
ಶಙ್ಕಾಶಿಲಾ ನಿಶಿತ ಟಙ್ಕಾಯಮಾನ ಪದ ಸಙ್ಕಾಶಮಾನ ಸುಮನೊ
ಝಙ್ಕಾರಿ ಭೃಙ್ಗತತಿ ಮಙ್ಕಾನುಪೆತ ಶಶಿ ಸಙ್ಕಾಶ ವಕ್ತ್ರ ಕಮಲಾಮ್ || ೭ || ಶಾ. ||

ಜಮ್ಭಾರಿ ಕುಮ್ಭಿ ಪೃಥು ಕುಮ್ಭಾಪಹಾಸಿ ಕುಚ ಸಮ್ಭಾವ್ಯ ಹಾರ ಲತಿಕಾ
ರಮ್ಭಾ ಕರೀನ್ದ್ರ ಕರ ದಮ್ಭಾಪಹೊರುಗತಿ ಡಿಮ್ಭಾನುರಞ್ಜಿತ ಪದಾ |
ಶಮ್ಭಾ ಉದಾರ ಪರಿರಮ್ಭಾಙ್ಕುರತ್ ಪುಲಕ ದಮ್ಭಾನುರಾಗ ಪಿಶುನಾ
ಶಂ ಭಾಸುರಾಭರಣ ಗುಮ್ಭಾ ಸದಾ ದಿಶತು ಶುಮ್ಭಾಸುರ ಪ್ರಹರಣಾ || ೮ || ಶಾ. ||

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದನುಜ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಧೌ ವಿಕೃತ ದೀಕ್ಷಾ ಮನೊಹರ ಗುಣಾ
ಭಿಕ್ಷಾಶಿನೊ ನಟನ ವೀಕ್ಷಾ ವಿನೊದ ಮುಖಿ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ಪ್ರಹರಣಾ |
ವೀಕ್ಷಾಂ ವಿಧೆಹಿ ಮಯಿ ದಕ್ಷಾ ಸ್ವಕೀಯ ಜನ ಪಕ್ಷಾ ವಿಪಕ್ಷ ವಿಮುಖೀ
ಯಕ್ಷೆಶ ಸೆವಿತ ನಿರಾಕ್ಷೆಪ ಶಕ್ತಿ ಜಯ ಲಕ್ಷಾವಧಾನ ಕಲನಾ || ೯ || ಶಾ. ||

ವನ್ದಾರು ಲೊಕ ವರ ಸನ್ಧಾಯಿನೀ ವಿಮಲ ಕುನ್ದಾವದಾತ ರದನಾ
ಬೃನ್ದಾರು ಬೃನ್ದ ಮಣಿ ಬೃನ್ದಾರವಿನ್ದ ಮಕರನ್ದಾಭಿಷಿಕ್ತ ಚರಣಾ |
ಮನ್ದಾನಿಲಾ ಕಲಿತ ಮನ್ದಾರ ದಾಮಭಿರಮನ್ದಾಭಿರಾಮ ಮಕುಟಾ
ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಜವನ ಭಿನ್ದಾನ ವಾಚಮರವಿನ್ದಾನನಾ ದಿಶತು ಮೆ || ೧೦ || ಶಾ. ||

ಯತ್ರಾಶಯೊ ಲಗತಿ ತತ್ರಾಗಜಾ ಭವತು ಕುತ್ರಾಪಿ ನಿಸ್ತುಲ ಶುಕಾ
ಸುತ್ರಾಮ ಕಾಲ ಮುಖ ಸತ್ರಾಸಕಪ್ರಕರ ಸುತ್ರಾಣ ಕಾರಿ ಚರಣಾ |
ಛತ್ರಾನಿಲಾತಿರಯ ಪತ್ತ್ರಾಭಿಭಿರಾಮ ಗುಣ ಮಿತ್ರಾಮರೀ ಸಮ ವಧೂಃ
ಕು ತ್ರಾಸಹೀನ ಮಣಿ ಚಿತ್ರಾಕೃತಿ ಸ್ಫುರಿತ ಪುತ್ರಾದಿ ದಾನ ನಿಪುಣಾ || ೧೧ || ಶಾ. ||

ಕೂಲಾತಿಗಾಮಿ ಭಯ ತೂಲಾವಳಿಜ್ವಲನಕೀಲಾ ನಿಜಸ್ತುತಿ ವಿಧಾ
ಕೊಲಾಹಲಕ್ಷಪಿತ ಕಾಲಾಮರೀ ಕುಶಲ ಕೀಲಾಲ ಪೊಷಣ ರತಾ |
ಸ್ಥೂಲಾಕುಚೆ ಜಲದ ನೀಲಾಕಚೆ ಕಲಿತ ಲೀಲಾ ಕದಮ್ಬ ವಿಪಿನೆ
ಶೂಲಾಯುಧ ಪ್ರಣತಿ ಶೀಲಾ ವಿಭಾತು ಹೃದಿ ಶೈಲಾಧಿರಾಜ ತನಯಾ || ೧೨ || ಶಾ. ||

ಇನ್ಧಾನ ಕೀರ ಮಣಿಬನ್ಧಾ ಭವೆ ಹೃದಯಬನ್ಧಾ ವತೀವ ರಸಿಕಾ
ಸನ್ಧಾವತೀ ಭುವನ ಸನ್ಧಾರಣೆ ಪ್ಯಮೃತ ಸಿನ್ಧಾವುದಾರ ನಿಲಯಾ |
ಗನ್ಧಾನುಭಾವ ಮುಹುರನ್ಧಾಲಿ ಪೀತ ಕಚ ಬನ್ಧಾ ಸಮರ್ಪಯತು ಮೆ
ಶಂ ಧಾಮ ಭಾನುಮಪಿ ರುನ್ಧಾನ ಮಾಶು ಪದ ಸನ್ಧಾನ ಮಪ್ಯನುಗತಾ || ೧೩ || ಶಾ. ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics