PlainEnglish

Devi Aswadhati (Amba Stuti) – PlainEnglish

Comments Off on Devi Aswadhati (Amba Stuti) – PlainEnglish 10 April 2016

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Kalidasa

(kaaLidaasa kRutam)

ceTee bhavannikhila kheTee kadaMbavana vaaTeeShu naaki paTalee
koTeera caarutara koTee maNeekiraNa koTee karaMbita padaa |
paaTeeragaMdhi kucaSaaTee kavitva paripaaTeemagaadhipa sutaa
ghoTeekhuraadadhika dhaaTeemudaara mukha veeTeerasena tanutaam || 1 || Saa. ||

dvaipaayana prabhRuti Saapaayudha tridiva sopaana dhooLi caraNaa
paapaapaha svamanu jaapaanuleena jana taapaapanoda nipuNaa |
neepaalayaa surabhi dhoopaalakaa duritakoopaadudancayatumaam
roopaadhikaa Sikhari bhoopaala vaMSamaNi deepaayitaa bhagavatee || 2 || Saa. ||

yaaLeebhi raatmatanutaaleenakRutpriyaka paaLeeShu khelati bhavaa
vyaaLee nakulyasita cooLee bharaa caraNa dhooLee lasanmaNigaNaa |
yaaLee bhRuti Sravasi taaLee daLaM vahati yaaLeeka Sobhi tilakaa
saaLee karotu mama kaaLee manaH svapada naaLeeka sevana vidhau || 3 || Saa. ||

baalaamRutaaMSu nibha phaalaamanaa garuNa celaa nitaMba phalake
kolaahala kShapita kaalaamaraakuSala keelaala SoShaNa raviH |
sthoolaakuce jalada neelaakace kalita veelaa kadaMba vipine
Soolaayudha praNati Seelaa dadhaatu hRudi Sailaadhi raaja tanayaa || 4 || Saa. ||

kaMbaavateeva saviDaMbaa gaLena nava tuMbaabha veeNa savidhaa
biMbaadharaa vinata SaMbaayudhaadi nikuruMbaa kadaMba vipine |
aMbaa kuraMga madajaMbaala roci riha laMbaalakaa diSatu me
SaM baahuleya SaSi biMbaabhi raama mukha saMbaadhitaa stana bharaa || 5 || Saa. ||

daasaayamaana sumahaasaa kadaMbavana vaasaa kusuMbha sumano
vaasaa vipaMci kRuta raasaa vidhoota madhu maasaaraviMda madhuraa |
kaasaara soona tati bhaasaabhiraama tanu raasaara Seeta karuNaa
naasaa maNi pravara bhaasaa Sivaa timira maasaaye duparatim || 6 || Saa. ||

nyaMkaakare vapuShi kaMkaaLa rakta puShi kaMkaadi pakShi viShaye
tvaM kaamanaa mayasi kiM kaaraNaM hRudaya paMkaari me hi girijaam |
SaMkaaSilaa niSita TaMkaayamaana pada saMkaaSamaana sumano
jhaMkaari bhRuMgatati maMkaanupeta SaSi saMkaaSa vaktra kamalaam || 7 || Saa. ||

jaMbhaari kuMbhi pRuthu kuMbhaapahaasi kuca saMbhaavya haara latikaa
raMbhaa kareeMdra kara daMbhaapahorugati DiMbhaanuraMjita padaa |
SaMbhaa udaara pariraMbhaaMkurat pulaka daMbhaanuraaga piSunaa
SaM bhaasuraabharaNa guMbhaa sadaa diSatu SuMbhaasura praharaNaa || 8 || Saa. ||

daakShaayaNee danuja SikShaa vidhau vikRuta deekShaa manohara guNaa
bhikShaaSino naTana veekShaa vinoda mukhi dakShaadhvara praharaNaa |
veekShaaM vidhehi mayi dakShaa svakeeya jana pakShaa vipakSha vimukhee
yakSheSa sevita niraakShepa Sakti jaya lakShaavadhaana kalanaa || 9 || Saa. ||

vaMdaaru loka vara saMdhaayinee vimala kuMdaavadaata radanaa
bRuMdaaru bRuMda maNi bRuMdaaraviMda makaraMdaabhiShikta caraNaa |
maMdaanilaa kalita maMdaara daamabhiramaMdaabhiraama makuTaa
maMdaakinee javana bhiMdaana vaacamaraviMdaananaa diSatu me || 10 || Saa. ||

yatraaSayo lagati tatraagajaa bhavatu kutraapi nistula Sukaa
sutraama kaala mukha satraasakaprakara sutraaNa kaari caraNaa |
Catraanilaatiraya pattraabhibhiraama guNa mitraamaree sama vadhooH
ku traasaheena maNi citraakRuti sphurita putraadi daana nipuNaa || 11 || Saa. ||

koolaatigaami bhaya toolaavaLijvalanakeelaa nijastuti vidhaa
kolaahalakShapita kaalaamaree kuSala keelaala poShaNa rataa |
sthoolaakuce jalada neelaakace kalita leelaa kadaMba vipine
Soolaayudha praNati Seelaa vibhaatu hRudi Sailaadhiraaja tanayaa || 12 || Saa. ||

indhaana keera maNibandhaa bhave hRudayabandhaa vateeva rasikaa
sandhaavatee bhuvana sandhaaraNe pyamRuta sindhaavudaara nilayaa |
gandhaanubhaava muhurandhaali peeta kaca bandhaa samarpayatu me
SaM dhaama bhaanumapi rundhaana maaSu pada sandhaana mapyanugataa || 13 || Saa. ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics