Devanagari,Sanskrit,Hindi

Desamunu Preminchumanna – Devanagari

Comments Off on Desamunu Preminchumanna – Devanagari 26 April 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: गुरजाड अप्पारावु

देशमुनु प्रेमिञ्चुमन्ना
मञ्चि अन्नदि पेञ्चुमन्ना
वट्टि माटलु कट्टिपेट्टोय्
गट्टि मेल् तलपेट्टवोय् !
पाडिपण्टलुपोङ्गि पोर्ले
दारिलो नुवु पाटु पडवोय्
तिण्डि कलिगिते कण्ड कलदोय्
कण्ड कलवाडेनु मनिषोय् !
ईसुरोमनि मनुषुलुण्टे
देश मेगति बागुपडुनोय्
जल्डुकोनि कललेल्ल नेर्चुकु
देशि सरुकुलु निञ्चवोय् !
अन्नि देशाल् क्रम्मवले नोय्
देशि सरुकुलु नम्मवेले नोय्
डब्बु तेलेनट्टि नरुलकु
कीर्ति सम्पद लब्बवोय् !
वेनुक चूसिन कार्यमेमोय्
मञ्चिगतमुन कोञ्चमेनोय्
मन्दगिञ्चक मुन्दु अडुगेय्
वेनुक पडिते वेनुकेनोय् !
पूनु स्पर्दनु विद्यलन्दे
वैरमुलु वाणिज्य मन्दे
व्यर्ध कलहं पेञ्चबोकोय्
कत्ति वैरं काल्चवोय् !
देशाभिमानमु नाकु कद्दनि
वट्टि गोप्पलु चेप्पकोकोय्
पूनि येदैनानु, वोक मेल्
कूर्चि जनुलकु चूपवोय् !
ओर्वलेमि पिशाचि देशं
मूलुगुलु पील्चेसे नोय्
ओरुल मेलुकु सन्तसिस्तू
ऐकमत्यं नेर्चवोय्
परुल कलिमिकि पोर्लि येड्चे
पापि केक्कड सुखं कद्दोय्
ओकरि मेल् तन मेलनेञ्चे
नेर्परिकि मेल् कोल्ल लोयि !
सोन्त लाभं कोन्त मानुकु
पोरुगुवाडिकि तोडु पडवोय्
देशमण्टे मट्टिकादोयि
देशमण्टे मनुषुलोय् !
चेट्ट पट्टाल् पट्टुकुनि
देशस्तु लन्ता नडववले नोय्
अन्नदम्मुल वलेनु जातुलु
मतमुलन्नी मेलगवले नोयि !
मतं वेरैतेनु येमोयि
मनसु वोकटै मनुषुलुण्टे
जातियन्नदि लेचि पेरिगी
लोकमुन राणिञ्चु नोयि !
देश मनियेडि दोड्ड वृक्षं
प्रेमलनु पूलेत्तवले नोय्
नरुल चेमटनु तडिसि मूलं
धनं पण्टलु पण्डवले नोयि !
आकुलन्दुन अणगि मणगी
कवित पलकवले नोय्
पलुकुलनु विनि देशमन्दभि
मानमुलु मोलकेत्त वलेनोयि !

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics