Tamil

Devi Aswadhati (Amba Stuti) – Tamil

Comments Off on Devi Aswadhati (Amba Stuti) – Tamil 10 April 2016

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: காளிதாஸ

(காளிதாஸ க்றுதம்)

செடீ பவன்னிகில கெடீ கதம்பவன வாடீஷு னாகி படலீ
கொடீர சாருதர கொடீ மணீகிரண கொடீ கரம்பித பதா |
பாடீரகம்தி குசஶாடீ கவித்வ பரிபாடீமகாதிப ஸுதா
கொடீகுராததிக தாடீமுதார முக வீடீரஸென தனுதாம் || 1 || ஶா. ||

த்வைபாயன ப்ரப்றுதி ஶாபாயுத த்ரிதிவ ஸொபான தூளி சரணா
பாபாபஹ ஸ்வமனு ஜாபானுலீன ஜன தாபாபனொத னிபுணா |
னீபாலயா ஸுரபி தூபாலகா துரிதகூபாதுதன்சயதுமாம்
ரூபாதிகா ஶிகரி பூபால வம்ஶமணி தீபாயிதா பகவதீ || 2 || ஶா. ||

யாளீபி ராத்மதனுதாலீனக்றுத்ப்ரியக பாளீஷு கெலதி பவா
வ்யாளீ னகுல்யஸித சூளீ பரா சரண தூளீ லஸன்மணிகணா |
யாளீ ப்றுதி ஶ்ரவஸி தாளீ தளம் வஹதி யாளீக ஶொபி திலகா
ஸாளீ கரொது மம காளீ மனஃ ஸ்வபத னாளீக ஸெவன விதௌ || 3 || ஶா. ||

பாலாம்றுதாம்ஶு னிப பாலாமனா கருண செலா னிதம்ப பலகெ
கொலாஹல க்ஷபித காலாமராகுஶல கீலால ஶொஷண ரவிஃ |
ஸ்தூலாகுசெ ஜலத னீலாகசெ கலித வீலா கதம்ப விபினெ
ஶூலாயுத ப்ரணதி ஶீலா ததாது ஹ்றுதி ஶைலாதி ராஜ தனயா || 4 || ஶா. ||

கம்பாவதீவ ஸவிடம்பா களென னவ தும்பாப வீண ஸவிதா
பிம்பாதரா வினத ஶம்பாயுதாதி னிகுரும்பா கதம்ப விபினெ |
அம்பா குரம்க மதஜம்பால ரொசி ரிஹ லம்பாலகா திஶது மெ
ஶம் பாஹுலெய ஶஶி பிம்பாபி ராம முக ஸம்பாதிதா ஸ்தன பரா || 5 || ஶா. ||

தாஸாயமான ஸுமஹாஸா கதம்பவன வாஸா குஸும்ப ஸுமனொ
வாஸா விபம்சி க்றுத ராஸா விதூத மது மாஸாரவிம்த மதுரா |
காஸார ஸூன ததி பாஸாபிராம தனு ராஸார ஶீத கருணா
னாஸா மணி ப்ரவர பாஸா ஶிவா திமிர மாஸாயெ துபரதிம் || 6 || ஶா. ||

ன்யம்காகரெ வபுஷி கம்காள ரக்த புஷி கம்காதி பக்ஷி விஷயெ
த்வம் காமனா மயஸி கிம் காரணம் ஹ்றுதய பம்காரி மெ ஹி கிரிஜாம் |
ஶம்காஶிலா னிஶித டம்காயமான பத ஸம்காஶமான ஸுமனொ
ஜம்காரி ப்றும்கததி மம்கானுபெத ஶஶி ஸம்காஶ வக்த்ர கமலாம் || 7 || ஶா. ||

ஜம்பாரி கும்பி ப்றுது கும்பாபஹாஸி குச ஸம்பாவ்ய ஹார லதிகா
ரம்பா கரீம்த்ர கர தம்பாபஹொருகதி டிம்பானுரம்ஜித பதா |
ஶம்பா உதார பரிரம்பாம்குரத் புலக தம்பானுராக பிஶுனா
ஶம் பாஸுராபரண கும்பா ஸதா திஶது ஶும்பாஸுர ப்ரஹரணா || 8 || ஶா. ||

தாக்ஷாயணீ தனுஜ ஶிக்ஷா விதௌ விக்றுத தீக்ஷா மனொஹர குணா
பிக்ஷாஶினொ னடன வீக்ஷா வினொத முகி தக்ஷாத்வர ப்ரஹரணா |
வீக்ஷாம் விதெஹி மயி தக்ஷா ஸ்வகீய ஜன பக்ஷா விபக்ஷ விமுகீ
யக்ஷெஶ ஸெவித னிராக்ஷெப ஶக்தி ஜய லக்ஷாவதான கலனா || 9 || ஶா. ||

வம்தாரு லொக வர ஸம்தாயினீ விமல கும்தாவதாத ரதனா
ப்றும்தாரு ப்றும்த மணி ப்றும்தாரவிம்த மகரம்தாபிஷிக்த சரணா |
மம்தானிலா கலித மம்தார தாமபிரமம்தாபிராம மகுடா
மம்தாகினீ ஜவன பிம்தான வாசமரவிம்தானனா திஶது மெ || 10 || ஶா. ||

யத்ராஶயொ லகதி தத்ராகஜா பவது குத்ராபி னிஸ்துல ஶுகா
ஸுத்ராம கால முக ஸத்ராஸகப்ரகர ஸுத்ராண காரி சரணா |
சத்ரானிலாதிரய பத்த்ராபிபிராம குண மித்ராமரீ ஸம வதூஃ
கு த்ராஸஹீன மணி சித்ராக்றுதி ஸ்புரித புத்ராதி தான னிபுணா || 11 || ஶா. ||

கூலாதிகாமி பய தூலாவளிஜ்வலனகீலா னிஜஸ்துதி விதா
கொலாஹலக்ஷபித காலாமரீ குஶல கீலால பொஷண ரதா |
ஸ்தூலாகுசெ ஜலத னீலாகசெ கலித லீலா கதம்ப விபினெ
ஶூலாயுத ப்ரணதி ஶீலா விபாது ஹ்றுதி ஶைலாதிராஜ தனயா || 12 || ஶா. ||

இன்தான கீர மணிபன்தா பவெ ஹ்றுதயபன்தா வதீவ ரஸிகா
ஸன்தாவதீ புவன ஸன்தாரணெ ப்யம்றுத ஸின்தாவுதார னிலயா |
கன்தானுபாவ முஹுரன்தாலி பீத கச பன்தா ஸமர்பயது மெ
ஶம் தாம பானுமபி ருன்தான மாஶு பத ஸன்தான மப்யனுகதா || 13 || ஶா. ||

Tamil

Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – Tamil

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – Tamil 24 December 2014

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: பர்த்றுஹரி

சூடோத்தம்ஸிதசன்த்ரசாருகலிகாசஞ்சச்சிகாபாஸ்வரோ
லீலாதக்தவிலோலகாமஶலபஃ ஶ்ரேயோதஶாக்ரே ஸ்புரன் |
அன்தஃஸ்பூர்ஜத்‌அபாரமோஹதிமிரப்ராக்பாரம் உச்சாடயன்
ஶ்வேதஃஸத்மனி யோகினாம் விஜயதே ஜ்ஞானப்ரதீபோ ஹரஃ || 3.1 ||

ப்ரான்தம் தேஶம் அனேகதுர்கவிஷமம் ப்ராப்தம் ன கிஞ்சித்பலம்
த்யக்த்வா ஜாதிகுலாபிமானம் உசிதம் ஸேவா க்றுதா னிஷ்பலா |
புக்தம் மானவிவர்ஜிதம் பரக்றுஹேஷ்வாஶங்கயா காகவத்
த்றுஷ்ணே ஜ்றும்பஸி பாபகர்மபிஶுனே னாத்யாபி ஸன்துஷ்யஸி || 3.2 ||

உத்காதம் னிதிஶங்கயா க்ஷிதிதலம் த்மாதா கிரேர்தாதவோ
னிஸ்தீர்ணஃ ஸரிதாம் பதிர்ன்றுபதயோ யத்னேன ஸன்தோஷிதாஃ |
மன்த்ராராதனதத்பரேண மனஸா னீதாஃ ஶ்மஶானே னிஶாஃ
ப்ராப்தஃ காணவராடகோ‌உபி ன மயா த்றுஷ்ணே ஸகாமா பவ || 3.3 ||

கலாலாபாஃ ஸௌடாஃ கதம் அபி தத்‌ஆராதனபரைர்னிக்றுஹ்யான்தர்
பாஷ்பம் ஹஸிதம் அபி ஶூன்யேன மனஸா |
க்றுதோ வித்தஸ்தம்பப்ரதிஹததியாம் அஞ்ஜலிரபி
த்வம் ஆஶே மோகாஶே கிம அபரம் அதோ னர்தயஸி மாம் || 3.4 ||

அமீஷாம் ப்ராணானாம் துலிதவிஸினீபத்ரபயஸாம்
க்றுதே கிம் னாஸ்மாபிர்விகலிதவிவேகைர்வ்யவஸிதம் |
யத்‌ஆட்யானாம் அக்ரே த்ரவிணமதனிஃஸம்ஜ்ஞமனஸாம்
க்றுதம் மாவவ்ரீடைர்னிஜகுணகதாபாதகம் அபி || 3.5 ||

க்ஷான்தம் ன க்ஷமயா க்றுஹோசிதஸுகம் த்யக்தம் ன ஸன்தோஷதஃ
ஸோடோ துஃஸஹஶீததாபபவனக்லேஶோ ன தப்தம் தபஃ |
த்யாதம் வித்தம் அஹர்னிஶம் னித்யமிதப்ராணைர்ன ஶம்போஃ பதம்
தத்தத்கர்ம க்றுதம் யதேவ முனிபிஸ்தைஸ்தைஃ பலைர்வஞ்சிதாஃ || 3.6 ||

போகா ன புக்தா வயம் ஏவ புக்தாஸ்
தபோ ன தப்தம் வயம் ஏவ தப்தாஃ |
காலோ ன யாதோ வயம் ஏவ யாதாஸ்த்றுஷ்ணா
ன ஜீர்ணா வயம் ஏவ ஜீர்ணாஃ || 3.7 ||

பலிபிர்முகம் ஆக்ரான்தம் பலிதேனாங்கிதம் ஶிரஃ |
காத்ராணி ஶிதிலாயன்தே த்றுஷ்ணைகா தருணாயதே || 3.8 ||

விவேகவ்யாகோஶே விதததி ஸமே ஶாம்யதி த்றுஷா
பரிஷ்வங்கே துங்கே ப்ரஸரதிதராம் ஸா பரிணதா |
ஜராஜீர்ணைஶ்வர்யக்ரஸனகஹனாக்ஷேபக்றுபணஸ்த்றுஷாபாத்ரம்
யஸ்யாம் பவதி மருதாம் அப்யதிபதிஃ || 3.81 ||

னிவ்றுத்தா போகேச்சா புருஷபஹுமானோ‌உபி கலிதஃ
ஸமானாஃ ஸ்வர்யாதாஃ ஸபதி ஸுஹ்றுதோ ஜீவிதஸமாஃ |
ஶனைர்யஷ்ட்யுத்தானம் கனதிமிரருத்தே ச னயனே
அஹோ மூடஃ காயஸ்ததபி மரணாபாயசகிதஃ || 3.9 ||

ஆஶா னாம னதீ மனோரதஜலா த்றுஷ்ணாதரங்காகுலா
ராகக்ராஹவதீ விதர்கவிஹகா தைர்யத்ருமத்வம்ஸினீ |
மோஹாவர்தஸுதுஸ்தராதிகஹனா ப்ரோத்துங்கசின்தாதடீ
தஸ்யாஃ பரகதா விஶுத்தம் அலஸோ னன்தன்தி யோகீஶ்வராஃ || 3.10 ||

ன ஸம்ஸாரோத்பன்னம் சரிதம் அனுபஶ்யாமி குஶலம்
விபாகஃ புண்யானாம் ஜனயதி பயம் மே விம்றுஶதஃ |
மஹத்பிஃ புண்யௌகைஶ்சிரபரிக்றுஹீதாஶ்ச விஷயா
மஹான்தோ ஜாயன்தே வ்யஸனம் இவ தாதும் விஷயிணாம் || 3.11 ||

அவஶ்யம் யாதாரஶ்சிரதரம் உஷித்வாபி விஷயா
வியோகே கோ பேதஸ்த்யஜதி ன ஜனோ யத்ஸ்வயம் அமூன் |
வ்ரஜன்தஃ ஸ்வாதன்த்ர்யாததுலபரிதாபாய மனஸஃ
ஸ்வயம் த்யக்தா ஹ்யேதே ஶமஸுகம் அனன்தம் விதததி || 3.12 ||

ப்ரஹ்மஜ்ஞானவிவேகனிர்மலதியஃ குர்வன்த்யஹோ துஷ்கரம்
யன்முஞ்சன்த்யுபபோகபாஞ்ஜ்யபி தனான்யேகான்ததோ னிஃஸ்ப்றுஹாஃ |
ஸம்ப்ராதான்ன புரா ன ஸம்ப்ரதி ன ச ப்ராப்தௌ த்றுடப்ரத்யயான்
வாஞ்சாமாத்ரபரிக்ரஹானபி பரம் த்யக்தும் ன ஶக்தா வயம் || 3.13 ||

தன்யானாம் கிரிகன்தரேஷு வஸதாம் ஜ்யோதிஃ பரம் த்யாயதாமானன்தாஶ்ரு
ஜலம் பிபன்தி ஶகுனா னிஃஶங்கம் அங்கேஶயாஃ |
அஸ்மாகம் து மனோரதோபரசிதப்ராஸாதவாபீதடக்ரீடா
கானனகேலிகௌதுகஜுஷாம் ஆயுஃ பரம் க்ஷீயதே || 3.14 ||

பிக்ஷாஶதம் ததபி னீரஸம் ஏகபாரம்
ஶய்யா ச பூஃ பரிஜனோ னிஜதேஹமாத்ரம் |
வஸ்த்ரம் விஶீர்ணஶதகண்டமயீ ச கன்தா
ஹா ஹா ததாபி விஷயா ன பரித்யஜன்தி || 3.15 ||

ஸ்தனௌ மாம்ஸக்ரன்தீ கனககலஶாவித்யுபமிதீ
முகம் ஶ்லேஷ்மாகாரம் ததபி ச ஶஶாங்கேன துலிதம் |
ஸ்ரவன்மூத்ரக்லின்னம் கரிவரஶிரஸ்பர்தி ஜகனம்
முஹுர்னின்த்யம் ரூபம் கவிஜனவிஶேஷைர்குருக்றுதம் || 3.16 ||

ஏகோ ராகிஷு ராஜதே ப்ரியதமாதேஹார்தஹாரீ ஹரோ
னீராகேஷு ஜனோ விமுக்தலலனாஸங்கோ ன யஸ்மாத்பரஃ |
துர்வாரஸ்மரபாணபன்னகவிஷவ்யாபித்தமுக்தோ ஜனஃ
ஶேஷஃ காமவிடம்பிதான்ன விஷயான்போக்தும் ன மோக்தும் க்ஷமஃ || 3.17 ||

அஜானன்தாஹாத்ம்யம் பதது ஶலபஸ்தீவ்ரதஹனே
ஸ மீனோ‌உப்யஜ்ஞானாத்படிஶயுதம் அஶ்னாது பிஶிதம் |
விஜானன்தோ‌உப்யேதே வயம் இஹ வியஜ்ஜாலஜடிலான்
ன முஞ்சாமஃ கானாம் அஹஹ கஹனோ மோஹமஹிமா || 3.18 ||

த்றுஷா ஶுஷ்யத்யாஸ்யே பிபதி ஸலிலம் ஶீதமதுரம்
க்ஷுதார்தஃ ஶால்யன்னம் கவலயதி மாம்ஸாதிகலிதம் |
ப்ரதீப்தே காமாக்னௌ ஸுத்றுடதரம் ஆலிங்கதி வதூம்
ப்ரதீகாரம் வ்யாதஃ ஸுகம் இதி விபர்யஸ்யதி ஜனஃ || 3.19 ||

துங்கம் வேஶ்ம ஸுதாஃ ஸதாம் அபிமதாஃ ஸங்க்யாதிகாஃ ஸம்பதஃ
கல்யாணீ தயிதா வயஶ்ச னவம் இத்யஜ்ஞானமூடோ ஜனஃ |
மத்வா விஶ்வம் அனஶ்வரம் னிவிஶதே ஸம்ஸாரகாராக்றுஹே
ஸம்த்றுஶ்ய க்ஷணபங்குரம் ததகிலம் தன்யஸ்து ஸன்ன்யஸ்யதி || 3.20 ||

தீனா தீனமுகைஃ ஸதைவ ஶிஶுகைராக்றுஷ்டஜீர்ணாம்பரா
க்ரோஶத்பிஃ க்ஷுதிதைர்னிரன்னவிதுரா த்றுஶ்யா ன சேத்கேஹினீ |
யாச்ஞாபங்கபயேன கத்கதகலத்ருட்யத்விலீனாக்ஷரம்
கோ தேஹீதி வதேத்ஸ்வதக்தஜடரஸ்யார்தே மனஸ்வீ புமான் || 3.21 ||

அபிமதமஹாமானக்ரன்திப்ரபேதபடீயஸீ
குருதரகுணக்ராமாபோஜஸ்புடோஜ்ஜ்வலசன்த்ரிகா |
விபுலவிலல்லஜ்ஜாவல்லீவிதானகுடாரிகா
ஜடரபிடரீ துஸ்புரேயம் கரோதி விடம்பனம் || 3.22 ||

புண்யே க்ராமே வனே வா மஹதி ஸிதபடச்சன்னபாலீ கபாலிம்
ஹ்யாதாய ன்யாயகர்பத்விஜஹுதஹுதபுக்தூமதூம்ரோபகண்டே |
த்வாரம் த்வாரம் ப்ரவிஷ்டோ வரம் உதரதரீபூரணாய க்ஷுதார்தோ
மானீ ப்ராணைஃ ஸனாதோ ன புனரனுதினம் துல்யகுல்யேஸு தீனஃ || 3.23 ||

கங்காதரங்ககணஶீகரஶீதலானி
வித்யாதராத்யுஷிதசாருஶிலாதலானி |
ஸ்தானானி கிம் ஹிமவதஃ ப்ரலயம் கதானி
யத்ஸாவமானபரபிண்டரதா மனுஷ்யாஃ || 3.24 ||

கிம் கன்தாஃ கன்தரேப்யஃ ப்ரலயம் உபகதா னிர்ஜரா வா கிரிப்யஃ
ப்ரத்வஸ்தா வா தருப்யஃ ஸரஸகலப்றுதோ வல்கலின்யஶ்ச ஶாகாஃ |
வீக்ஷ்யன்தே யன்முகானி ப்ரஸபம் அபகதப்ரஶ்ரயாணாம் கலானாம்
துஃகாப்தஸ்வல்பவித்தஸ்மயபவனவஶானர்திதப்ரூலதானி || 3.25 ||

புண்யைர்மூலபலைஸ்ததா ப்ரணயினீம் வ்றுத்திம் குருஷ்வாதுனா
பூஶய்யாம் னவபல்லவைரக்றுபணைருத்திஷ்ட யாவோ வனம் |
க்ஷுத்ராணாம் அவிவேகமூடமனஸாம் யத்ரேஶ்வராணாம் ஸதா
வித்தவ்யாதிவிகாரவிஹ்வலகிராம் னாமாபி ன ஶ்ரூயதே || 3.26 ||

பலம் ஸ்வேச்சாலப்யம் ப்ரதிவனம் அகேதம் க்ஷிதிருஹாம்
பயஃ ஸ்தானே ஸ்தானே ஶிஶிரமதுரம் புண்யஸரிதாம் |
ம்றுதுஸ்பர்ஶா ஶய்யா ஸுலலிதலதாபல்லவமயீ
ஸஹன்தே ஸன்தாபம் ததபி தனினாம் த்வாரி க்றுபணாஃ || 3.27 ||

யே வர்தன்தே தனபதிபுரஃ ப்ரார்தனாதுஃகபாஜோ
யே சால்பத்வம் தததி விஷயாக்ஷேபபர்யாப்தபுத்தேஃ |
தேஷாம் அன்தஃஸ்புரிதஹஸிதம் வாஸராணி ஸ்மரேயம்
த்யானச்சேதே ஶிகரிகுஹரக்ராவஶய்யானிஷண்ணஃ || 3.28 ||

யே ஸன்தோஷனிரன்தரப்ரமுதிதஸ்தேஷாம் ன பின்னா முதோ
யே த்வன்யே தனலுப்தஸங்கலதியஸ்தேஸாம் ன த்றுஷ்ணாஹதா |
இத்தம் கஸ்ய க்றுதே குதஃ ஸ விதினா கீத்றுக்பதம் ஸம்பதாம்
ஸ்வாத்மன்யேவ ஸமாப்தஹேமமஹிமா மேருர்ன மே ரோசதே || 3.29 ||

பிக்ஷாஹாரம் அதைன்யம் அப்ரதிஸுகம் பீதிச்சிதம் ஸர்வதோ
துர்மாத்ஸர்யமதாபிமானமதனம் துஃகௌகவித்வம்ஸனம் |
ஸர்வத்ரான்வஹம் அப்ரயத்னஸுலபம் ஸாதுப்ரியம் பாவனம்
ஶம்போஃ ஸத்ரம் அவாயம் அக்ஷயனிதிம் ஶம்ஸன்தி யோகீஶ்வராஃ || 3.30 ||

போகே ரோகமயம் குலே ச்யுதிபயம் வித்தே ன்றுபாலாத்பயம்
மானே தைன்யபயம் பலே ரிபுபயம் ரூபே ஜராய பயம் |
ஶாஸ்த்ரே வாதிபயம் குணே கலபயம் காயே க்றுதான்தாத்பயம்
ஸர்வம் வஸ்து பயான்விதம் புவி ன்ணாம் வைராக்யம் ஏவாபயம் || 3.31 ||

ஆக்ரான்தம் மரணேன ஜன்ம ஜரஸா சாத்யுஜ்ஜ்வலம் யௌவனம்
ஸன்தோஷோ தனலிப்ஸயா ஶமமுகம் ப்ரௌடாங்கனாவிப்ரமைஃ |
லோகைர்மத்ஸரிபிர்குணா வனபுவோ வ்யாலைர்ன்றுபா துர்ஜனைர்
அஸ்தைர்யேண விபூதயோ‌உப்யபஹதா க்ரஸ்தம் ன கிம் கேன வா || 3.32 ||

ஆதிவ்யாதிஶதைர்ஜனஸ்ய விவிதைராரோக்யம் உன்மூல்யதே
லக்ஷ்மீர்யத்ர பதன்தி தத்ர விவ்றுதத்வாரா இவ வ்யாபதஃ |
ஜாதம் ஜாதம் அவஶ்யம் ஆஶு விவஶம் ம்றுத்யுஃ கரோத்யாத்மஸாத்
தத்கிம் தேன னிரங்குஶேன விதினா யன்னிர்மிதம் ஸுஸ்திரம் || 3.33 ||

போகாஸ்துங்கதரங்கபங்கதரலாஃ ப்ராணாஃ க்ஷணத்வம்ஸினஃ
ஸ்தோகான்யேவ தினானி யௌவனஸுகம் ஸ்பூர்திஃ ப்ரியாஸு ஸ்திதா |
தத்ஸம்ஸாரம் அஸாரம் ஏவ னிகிலம் புத்த்வா புதா போதகா
லோகானுக்ரஹபேஶலேன மனஸா யத்னஃ ஸமாதீயதாம் || 3.34 ||

போகா மேகவிதானமத்யவிலஸத்ஸௌதாமினீசஞ்சலா
ஆயுர்வாயுவிகட்டிதாப்ஜபடலீலீனாம்புவத்பங்குரம் |
லீலா யௌவனலாலஸாஸ்தனுப்றுதாம் இத்யாகலய்ய த்ருதம்
யோகே தைர்யஸமாதிஸித்திஸுலபே புத்திம் விதத்வம் புதாஃ || 3.35 ||

ஆயுஃ கல்லோலலோலம் கதிபயதிவஸஸ்தாயினீ யௌவனஶ்ரீர்
அர்தாஃ ஸங்கல்பகல்பா கனஸமயதடித்விப்ரமா போகபூகாஃ |
கண்டாஶ்லேஷோபகூட ததபி ச ன சிரம் யத்ப்ரியாபஃ ப்ரணீதம்
ப்ரஹ்மண்யாஸக்தசித்தா பவத பவமயாம்போதிபாரம் தரீதும் || 3.36 ||

க்றுச்ச்ரேணாமேத்யமத்யே னியமிததனுபிஃ ஸ்தீயதே கர்பவாஸே
கான்தாவிஶ்லேஷதுஃகவ்யதிகரவிஷமோ யௌவனே சோபபோகஃ |
வாமாக்ஷீணாம் அவஜ்ஞாவிஹஸிதவஸதிர்வ்றுத்தபாவோ‌உன்யஸாதுஃ
ஸம்ஸாரே ரே மனுஷ்யா வதத யதி ஸுகம் ஸ்வல்பம் அப்யஸ்தி கிஞ்சித் || 3.37 ||

வ்யாக்ரீவ திஷ்டதி ஜரா பரிதர்ஜயன்தீ
ரோகாஶ்ச ஶத்ரவ இவ ப்ரஹரன்தி தேஹம் |
ஆயுஃ பரிஸ்ரவன்தி பின்னகடாதிவாம்போ
லோகஸ்ததாப்யஹிதம் ஆசரதீதி சித்ரம் || 3.38 ||

போகா பங்குரவ்றுத்தயோ பஹுவிதாஸ்தைரேவ சாயம் பவஸ்தத்
கஸ்யேஹ க்றுதே பரிப்ரமத ரே லோகாஃ க்றுதம் சேஷ்டதைஃ |
ஆஶாபாஶஶதாபஶான்திவிஶதம் சேதஃஸமாதீயதாம்
காமோத்பத்திவஶாத்ஸ்வதாமனி யதி ஶ்ரத்தேயம் அஸ்மத்வசஃ || 3.39 ||

ஸகே தன்யாஃ கேசித்த்ருடிதபவபன்தவ்யதிகரா
வனான்தே சித்தான்தர்விஷம் அவிஷயாஶீத்விஷகதாஃ |
ஶரச்சன்த்ரஜ்யோத்ஸ்னாதவலககனாபோகஸுபகாம்
னயன்தே யே ராத்ரிம் ஸுக்றுதசயசின்தைகஶரணாஃ || 3.391 ||

ப்ரஹ்மேன்த்ராதிமருத்கணாம்ஸ்த்றுணகணான்யத்ர ஸ்திதோ மன்யதே
யத்ஸ்வாதாத்விரஸா பவன்தி விபவாஸ்த்ரைலோக்யராஜ்யாதயஃ |
போகஃ கோ‌உபி ஸ ஏவ ஏக பரமோ னித்யோதிதோ ஜ்றும்பதே
போஃ ஸாதோ க்ஷணபங்குரே ததிதரே போகே ரதிம் மா க்றுதாஃ || 3.40 ||

ஸா ரம்யா னகரீ மஹான்ஸ ன்றுபதிஃ ஸாமன்தசக்ரம் ச தத்
பார்ஶ்வே தஸ்ய ச ஸா விதக்தபரிஷத்தாஶ்சன்த்ரபிம்பானனாஃ |
உத்வ்றுத்தஃ ஸ ராஜபுத்ரனிவஹஸ்தே வன்தினஸ்தாஃ கதாஃ
ஸர்வம் யஸ்ய வஶாதகாத்ஸ்ம்றுதிபதம் காலாய தஸ்மை னமஃ || 3.41 ||

யத்ரானேகஃ க்வசிதபி க்றுஹே தத்ர திஷ்டத்யதைகோ
யத்ராப்யேகஸ்ததனு பஹவஸ்தத்ர னைகோ‌உபி சான்தே |
இத்தம் னயௌ ரஜனிதிவஸௌ லோலயன்த்வாவிவாக்ஷௌ
காலஃ கல்யோ புவனபலகே க்ரடதி ப்ராணிஶாரைஃ || 3.42 ||

ஆதித்யஸ்ய கதாகதைரஹரஹஃ ஸம்க்ஷீயதே ஜீவிதம்
வ்யாபாரைர்பஹுகார்யபாரகுருபிஃ காலோ‌உபி ன ஜ்ஞாயதே |
த்றுஷ்ட்வா ஜன்மஜராவிபத்திமரணம் த்ராஸஶ்ச னோத்பத்யதே
பீத்வா மோஹமயீம் ப்ரமாதமதிராம் உன்மத்தபூதம் ஜகத் || 3.43 ||

ராத்ரிஃ ஸைவ புனஃ ஸ ஏவ திவஸோ மத்வா முதா ஜன்தவோ
தாவன்த்யுத்யமினஸ்ததைவ னிப்றுதப்ராரப்ததத்தத்க்ரியாஃ |
வ்யாபாரைஃ புனர்‌உக்தபூதவிஷயைரித்தம் விதேனாமுனா
ஸம்ஸாரேண கதர்திதா வயம் அஹோ மோஹான்ன லஜ்ஜாமஹே || 3.44 ||

ன த்யானம் பதம் ஈஶ்வரஸ்ய விதிவத்ஸம்ஸாரவிச்சித்தயே
ஸ்வர்கத்வாரகபாடபாடனபடுர்தர்மோ‌உபி னோபார்ஜிதஃ |
னாரீபீனபயோதரோருயுகலம் ஸ்வப்னே‌உபி னாலிங்கிதம்
மாதுஃ கேவலம் ஏவ யௌவனவனச்சேதே குடாரா வயம் || 3.45 ||

னாப்யஸ்தா ப்ரதிவாதிவ்றுன்ததமனீ வித்யா வினீதோசிதா
கட்காக்ரைஃ கரிகும்பபீடதலனைர்னாகம் ன னீதம் யஶஃ |
கான்தாகோஉம்‌அலபல்லவாதரரஸஃ பீதோ ன சன்த்ரோதயே
தாருண்யம் கதம் ஏவ னிஷ்பலம் அஹோ ஶூன்யாலயே தீபவத் || 3.46 ||

வித்யா னாதிகதா கலங்கரஹிதா வித்தம் ச னோபார்ஜிதம்
ஶுஶ்ரூஷாபி ஸமாஹிதேன மனஸா பித்ரோர்ன ஸம்பாதிதா |
ஆலோலாயதலோசனாஃ ப்ரியதமாஃ ஸ்வப்னே‌உபி னாலிங்கிதாஃ
காலோ‌உயம் பரபிண்டலோலுபதயா காகைரிவ ப்ரேர்யதே || 3.47 ||

வயம் யேப்யோ ஜாதாஶ்சிரபரிகதா ஏவ கலு தே
ஸமம் யைஃ ஸம்வ்றுத்தாஃ ஸ்ம்றுதிவிஷயதாம் தே‌உபி கமிதாஃ |
இதானீம் ஏதே ஸ்மஃ ப்ரதிதிவஸம் ஆஸன்னபதனா
கதாஸ்துல்யாவஸ்தாம் ஸிகதிலனதீதீரதருபிஃ || 3.48 ||

ஆயுர்வர்ஷஶதம் ன்ணாம் பரிமிதம் ராத்ரௌ தத்‌அர்தம் கதம்
தஸ்யார்தஸ்ய பரஸ்ய சார்தம் அபரம் பாலத்வவ்றுத்தத்வயோஃ |
ஶேஷம் வ்யாதிவியோகதுஃகஸஹிதம் ஸேவாதிபிர்னீயதே
ஜீவே வாரிதரங்கசஞ்சலதரே ஸௌக்யம் குதஃ ப்ராணினாம் || 3.49 ||

க்ஷணம் பாலோ பூத்வா க்ஷணம் பை யுவா காமரஸிகஃ
க்ஷணம் வித்தைர்ஹீனஃ க்ஷணம் அபி ச ஸம்பூர்ணவிபவஃ |
ஜராஜீர்ணைரங்கைர்னட இவ பலீமண்டிததனூர்
னரஃ ஸம்ஸாரான்தே விஶதி யமதானீயவனிகாம் || 3.50 ||

த்வம் ராஜா வயம் அப்யுபாஸிதகுருப்ரஜ்ஞாபிமானோன்னதாஃ
க்யாதஸ்த்வம் விபவைர்யஶாம்ஸி கவயோ திக்ஷு ப்ரதன்வன்தி னஃ |
இத்தம் மானதனாதிதூரம் உபயோரப்யாவயோரன்தரம்
யத்யஸ்மாஸு பராங்முகோ‌உஸி வயம் அப்யேகான்ததோ னிஃஸ்ப்றுஹா || 3.51 ||

அர்தானாம் ஈஶிஷே த்வம் வயம் அபி ச கிராம் ஈஶ்மஹே யாவதர்தம்
ஶூரஸ்த்வம் வாதிதர்பவ்யுபஶமனவிதாவக்ஷயம் பாடவம் னஃ |
ஸேவன்தே த்வாம் தனாட்யா மதிமலஹதயேமாம் அபி ஶ்ரோதுகாமாமய்ய்
அப்யாஸ்தா ன தே சேத்த்வயி மம னிதராம் ஏவ ராஜன்னனாஸ்தா || 3.52 ||

வயம் இஹ பரிதுஷ்டா வல்கலைஸ்த்வம் துகூலைஃ
ஸம இஹ பரிதோஷோ னிர்விஶேஷோ விஶேஷஃ |
ஸ து பவது தரித்ரோ யஸ்ய த்றுஷ்ணா விஶாலா
மனஸி ச பரிதுஷ்டே கோ‌உர்தவான்கோ தரித்ரஃ || 3.53 ||

பலம் அலம் அஶனாய ஸ்வாது பானாய தோயம்
க்ஷிதிரபி ஶயனார்தம் வாஸஸே வல்கலம் ச |
னவகனமதுபானப்ரான்தஸர்வேன்த்ரியாணாமவினயம்
அனுமன்தும் னோத்ஸஹே துர்ஜனானாம் || 3.54 ||

அஶ்னீமஹி வயம் பிக்ஷாம் ஆஶாவாஸோ வஸீமஹி |
ஶயீமஹி மஹீப்றுஷ்டே குர்வீமஹி கிம் ஈஶ்வரைஃ || 3.55 ||

ன னடா னா விடா ன காயகா ன ச ஸப்யேதரவாதசுஞ்சவஃ |
ன்றுபம் ஈக்ஷிதும் அத்ர கே வயம் ஸ்தனபாரானமிதா ன யோஷிதஃ || 3.56 ||

விபுலஹ்றுதயைரீஶைரேதஜ்ஜகஜ்ஜனிதம் புரா
வித்றுதம் அபரைர்தத்தம் சான்யைர்விஜித்ய த்றுணம் யதா |
இஹ ஹி புவனான்யன்யைர்தீராஶ்சதுர்தஶ புஞ்ஜதே
கதிபயபுரஸ்வாம்யே பும்ஸாம் க ஏஷ மதஜ்வரஃ || 3.57 ||

அபுக்தாயாம் யஸ்யாம் க்ஷணம் அபி ன யாதம் ன்றுபஶதைர்
துவஸ்தஸ்யா லாபே க இவ பஹுமானஃ க்ஷிதிப்றுதாம் |
தத்‌அம்ஶஸ்யாப்யம்ஶே தத்‌அவயலேஶே‌உபி பதயோ
விஷாதே கர்தவ்யே விதததி ஜடாஃ ப்ரத்யுத முதம் || 3.58 ||

ம்றுத்பிண்டோ ஜலரேகயா பலயதிஃ ஸர்வோ‌உப்யயம் னன்வணுஃ
ஸ்வாம்ஶீக்றுத்ய ஸ ஏவ ஸங்கரஶதை ராஜ்ஞாம் கணா புஞ்ஜதே |
யே தத்யுர்தததோ‌உதவா கிம் அபரம் க்ஷுத்ரா தரித்ரம் ப்றுஶம்
திக்திக்தான்புருஷாதமான்தனகணான்வாஞ்சன்தி தேப்யோ‌உபி யே || 3.59 ||

ஸ ஜாதஃ கோ‌உப்யாஸீன்மதனரிபுணா மூர்த்னி தவலம்
கபாலம் யஸ்யோச்சைர்வினிஹிதம் அலங்காரவிதயே |
ன்றுபிஃ ப்ராணத்ராணப்ரவணமதிபிஃ கைஶ்சிததுனா
னமத்பிஃ கஃ பும்ஸாம் அயம் அதுலதர்பஜ்வரபரஃ || 3.60 ||

பரேஷாம் சேதாம்ஸி ப்ரதிதிவஸம் ஆராத்ய பஹுதா
ப்ரஸாதம் கிம் னேதும் விஶஸி ஹ்றுதய க்லேஶகலிதம் |
ப்ரஸன்னே த்வய்யன்தஃஸவயமுதிதசின்தாமணிகணோ
விவிக்தஃ ஸங்கல்பஃ கிம் அபிலஷிதம் புஷ்யதி ன தே || 3.61 ||

ஸத்யாம் ஏவ த்ரிலோகீஸரிதி ஹரஶிரஶ்சும்பினீவச்சடாயாம்
ஸத்வ்றுத்திம் கல்பயன்த்யாம் படவிடபபவைர்வல்கலைஃ ஸத்பலைஶ்ச |
கோ‌உயம் வித்வான்விபத்திஜ்வரஜனிதருஜாதீவதுஃகாஸிகானாம்
வக்த்ரம் வீக்ஷேத துஃஸ்தே யதி ஹி ன விப்றுயாத்ஸ்வே குடும்பே‌உனுகம்பாம் || 3.611 ||

பரிப்ரமஸி கிம் முதா க்வசன சித்த விஶ்ராம்யதாம்
ஸ்வயம் பவதி யத்யதா பவதி தத்ததா னான்யதா |
அதீதம் அனனுஸ்மரன்னபி ச பாவ்யஸங்கல்பயன்னதர்கித
ஸமாகமானுபவாமி போகனாஹம் || 3.62 ||

ஏதஸ்மாத்விரமேன்த்ரியார்தகஹனாதாயாஸகாதாஶ்ரயஶ்ரேயோ
மார்கம் அஶேஷதுஃகஶமனவ்யாபாரதக்ஷம் க்ஷணாத் |
ஸ்வாத்மீபாவம் உபைஹி ஸன்த்யஜ னிஜாம் கல்லோலலோலம் கதிம்
மா பூயோ பஜ பங்குராம் பவரதிம் சேதஃ ப்ரஸீதாதுனா || 3.63 ||

மோஹம் மார்ஜய தாம் உபார்ஜய ரதிம் சன்த்ரார்தசூடாமணௌ
சேதஃ ஸ்வர்கதரங்கிணீதடபுவாம் ஆஸங்கம் அங்கீகுரு |
கோ வா வீசிஷு புத்புதேஷு ச தடில்லேகாஸு ச ஶ்ரீஷு ச
ஜ்வாலாக்ரேஷு ச பன்னகேஷு ஸரித்வேகேஷு ச சப்ரத்யயஃ || 3.64 ||

சேதஶ்சின்தய மா ரமாம் ஸக்றுதிமாம் அஸ்தாயினீம் ஆஸ்தயா
பூபாலப்ருகுடீகுடீவிஹரணவ்யாபாரபண்யாங்கனாம் |
கன்தாகஞ்சுகினஃ ப்ரவிஶ்ய பவனத்வாராணி வாராணஸீரத்யா
பங்க்திஷு பாணிபாத்ரபதிதாம் பிக்ஷாம் அபேக்ஷாமஹே || 3.65 ||

அக்ரே கீதம் ஸரஸகவயஃ பார்ஶ்வயோர்தாக்ஷிணாத்யாஃ
பஶ்சால்லீலாவலயரணிதம் சாமரக்ராஹிணீனாம் |
யத்யஸ்த்யேவம் குரு பவரஸாஸ்வாதனே லம்படத்வம்
னோ சேச்சேதஃ ப்ரவிஶ ஸஹஸா னிர்விகல்பே ஸமாதௌ || 3.66 ||

ப்ராப்தாஃ ஶ்ரியஃ ஸகலகாமதுதாஸ்ததஃ கிம்
ன்யஸ்தம் பதம் ஶிரஸி வித்விஷதாம் ததஃ கிம் |
ஸம்பாதிதாஃ ப்ரணயினோ விபவைஸ்ததஃ கிம்
கல்பம் ஸ்திதாஸ்தனுப்றுதாம் தனவஸ்ததஃ கிம் || 3.67 ||

பக்திர்பவே மரணஜன்மபயம் ஹ்றுதிஸ்தம்
ஸ்னேஹோ ன பன்துஷு ன மன்மதஜா விகாராஃ |
ஸம்ஸர்ஜ தோஷரஹிதா விஜயா வனான்தா
வைராக்யம் அஸ்தி கிம் இதஃ பரமர்தனீயம் || 3.68 ||

தஸ்மாதனன்தம் அஜரம் பரமம் விகாஸி
தத்ப்ரஹ்ம சின்தய கிம் ஏபிரஸத்விகல்பைஃ |
யஸ்யானுஷங்கிண இமே புவனாதிபத்யபோகாதயஃ
க்றுபணலோகமதா பவன்தி || 3.69 ||

பாதாலம் ஆவிஶஸி யாஸி னபோ விலங்க்ய
திங்மண்டலம் ப்ரமஸி மானஸ சாபலேன |
ப்ரான்த்யாபி ஜாது விமலம் கதம் ஆத்மனீனம்
ன ப்ரஹ்ம ஸம்ஸரஸி விர்வ்றுதிமம் ஏஷி யேன || 3.70 ||

கிம் வேதைஃ ஸ்ம்றுதிபிஃ புராணபடனைஃ ஶாஸ்த்ரைர்மஹாவிஸ்தரைஃ
ஸ்வர்கக்ராமகுடீனிவாஸபலதைஃ கர்மக்ரியாவிப்ரமைஃ |
முக்த்வைகம் பவதுஃகபாரரசனாவித்வம்ஸகாலானலம்
ஸ்வாத்மானன்தபதப்ரவேஶகலனம் ஶேஸைர்வாணிக்வ்றுத்திபிஃ || 3.71 ||

னாயம் தே ஸமயோ ரஹஸ்யம் அதுனா னித்ராதி னாதோ யதி
ஸ்தித்வா த்ரக்ஷ்யதி குப்யதி ப்ரபுரிதி த்வாரேஷு யேஷாம் வசஃ |
சேதஸ்தானபஹாய யாஹி பவனம் தேவஸ்ய விஶ்வேஶிதுர்
னிர்தௌவாரிகனிர்தயோக்த்ய்‌அபருஷம் னிஃஸோஉம்‌அஶர்மப்ரதம் || 3.711 ||

யதோ மேருஃ ஶ்ரீமான்னிபததி யுகான்தாக்னிவலிதஃ
ஸமுத்ராஃ ஶுஷ்யன்தி ப்ரசுரமகரக்ராஹனிலயாஃ |
தரா கச்சத்யன்தம் தரணிதரபாதைரபி த்றுதா
ஶரீரே கா வார்தா கரிகலபகர்ணாக்ரசபலே || 3.72 ||

காத்ரம் ஸங்குசிதம் கதிர்விகலிதா ப்ரஷ்டா ச தன்தாவலிர்
த்றுஷ்டிர்னக்ஷ்யதி வர்ததே வதிரதா வக்த்ரம் ச லாலாயதே |
வாக்யம் னாத்ரியதே ச பான்தவஜனோ பார்யா ன ஶுஶ்ரூஷதே
ஹா கஷ்டம் புருஷஸ்ய ஜீர்ணவயஸஃ புத்ரோ‌உப்யமித்ராயதே || 3.73 ||

வர்ணம் ஸிதம் ஶிரஸி வீக்ஷ்ய ஶிரோருஹாணாம்
ஸ்தானம் ஜராபரிபவஸ்ய ததா புமாம்ஸம் |
ஆரோபிதாம்ஸ்திஶதகம் பரிஹ்றுத்ய யான்தி
சண்டாலகூபம் இவ தூரதரம் தருண்யஃ || 3.74 ||

யாவத்ஸ்வஸ்தம் இதம் ஶரீரம் அருஜம் யாவச்ச தூரே ஜரா
யாவச்சேன்த்ரியஶக்திரப்ரதிஹதா யாவத்க்ஷயோ னாயுஷஃ |
ஆத்மஶ்ரேயஸி தாவதேவ விதுஷா கார்யஃ ப்ரயத்னோ மஹான்
ஸன்தீப்தே பவனே து கூபகனனம் ப்ரத்யுத்யமஃ கீத்றுஶஃ || 3.75 ||

தபஸ்யன்தஃ ஸன்தஃ கிம் அதினிவஸாமஃ ஸுரனதீம்
குணோதாரான்தாரானுத பரிசராமஃ ஸவினயம் |
பிபாமஃ ஶாஸ்த்ரௌகானுதவிவிதகாவ்யாம்றுதரஸான்
ன வித்மஃ கிம் குர்மஃ கதிபயனிமேஷாயுஷி ஜனே || 3.76 ||

துராராத்யாஶ்சாமீ துரகசலசித்தாஃ க்ஷிதிபுஜோ
வயம் து ஸ்தூலேச்சாஃ ஸுமஹதி பலே பத்தமனஸஃ |
ஜரா தேஹம் ம்றுத்யுர்ஹரதி தயிதம் ஜீவிதம் இதம்
ஸகே னான்யச்ச்ரேயோ ஜகதி விதுஷே‌உன்யத்ர தபஸஃ || 3.77 ||

மானே ம்லாயினி கண்டிதே ச வஸுனி வ்யர்தே ப்ரயாதே‌உர்தினி
க்ஷீணே பன்துஜனே கதே பரிஜனே னஷ்டே ஶனைர்யௌவனே |
யுக்தம் கேவலம் ஏததேவ ஸுதியாம் யஜ்ஜஹ்னுகன்யாபயஃபூதாக்ராவ
கிரீன்த்ரகன்தரதடீகுஞ்ஜே னிவாஸஃ க்வசித் || 3.78 ||

ரம்யாஶ்சன்த்ரமரீசயஸ்த்றுணவதீ ரம்யா வனான்தஸ்தலீ
ரம்யம் ஸாதுஸமாகமாகதஸுகம் காவ்யேஷு ரம்யாஃ கதாஃ |
கோபோபாஹிதபாஷ்பபின்துதரலம் ரம்யம் ப்ரியாயா முகம்
ஸர்வம் ரம்யம் அனித்யதாம் உபகதே சித்தே ன கிஞ்சித்புனஃ || 3.79 ||

ரம்யம் ஹர்ம்யதலம் ன கிம் வஸதயே ஶ்ரவ்யம் ன கேயாதிகம்
கிம் வா ப்ராணஸமாஸமாகமஸுகம் னைவாதிகப்ரீதயே |
கின்து ப்ரான்தபதங்கக்ஷபவனவ்யாலோலதீபாங்குரச்சாயா
சஞ்சலம் ஆகலய்ய ஸகலம் ஸன்தோ வனான்தம் கதாஃ || 3.80 ||

ஆ ஸம்ஸாராத்த்ரிபுவனம் இதம் சின்வதாம் தாத்தாத்றுங்னைவாஸ்மாகம்
னயனபதவீம் ஶ்ரோத்ரமார்கம் கதோ வா |
யோ‌உயம் தத்தே விஷயகரிணோ காடகூடாபிமானக்ஷீவஸ்யான்தஃ
கரணகரிணஃ ஸம்யமாலானலீலாம் || 3.81 ||

யதேதத்ஸ்வச்சன்தம் விஹரணம் அகார்பண்யம் அஶனம்
ஸஹார்யைஃ ஸம்வாஸஃ ஶ்ருதம் உபஶமைகவ்ரதபலம் |
மனோ மன்தஸ்பன்தம் பஹிரபி சிரஸ்யாபி விம்றுஶன்ன
ஜானே கஸ்யைஷா பரிணதிருதாரஸ்ய தபஸஃ || 3.82 ||

ஜீர்ணா ஏவ மனோரதாஶ்ச ஹ்றுதயே யாதம் ச தத்யௌவனம்
ஹன்தாங்கேஷு குணாஶ்பன்த்யபலதாம் யாதா குணஜ்ஞைர்வினா |
கிம் யுக்தம் ஸஹஸாப்யுபைதி பலவான்காலஃ க்றுதான்தோ‌உக்ஷமீ
ஹா ஜ்ஞாதம் மதனான்தகாங்க்ரியுகலம் முக்த்வாஸ்தி னான்யோ கதிஃ || 3.83 ||

மஹேஶ்வரே வா ஜகதாம் அதீஶ்வரே
ஜனார்தனே வா ஜகத்‌அன்தராத்மனி |
ன வஸ்துபேதப்ரதிபத்திரஸ்தி மே
ததாபி பக்திஸ்தருணேன்துஶேகரே || 3.84 ||

ஸ்புரத்ஸ்பாரஜ்யோத்ஸ்னாதவலிததலே க்வாபி புலினே
ஸுகாஸீனாஃ ஶான்தத்வன்திஸு ரஜனீஷு த்யுஸரிதஃ |
பவாபோகோத்விக்னாஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவேத்யுச்சவசஸஃ
கதா யாஸ்யாமோ‌உதர்கதபஹுலபாஷ்பாகுலதஶாம் || 3.85 ||

மஹாதேவோ தேவஃ ஸரிதபி ச ஸைஷா ஸுரஸரித்குஹா
ஏவாகாரம் வஸனம் அபி தா ஏவ ஹரிதஃ |
ஸுஹ்றுதா காலோ‌உயம் வ்ரதம் இதம் அதைன்யவ்ரதம் இதம்
கியத்வா வக்ஷ்யாமோ வடவிடப ஏவாஸ்து தயிதா || 3. ||

விதீர்ணே ஸர்வஸ்வே தருணகருணாபூர்ணஹ்றுதயாஃ
ஸ்மரன்தஃ ஸம்ஸாரே விகுணபரிணாமாம் விதிகதிம் |
வயம் புண்யாரண்யே பரிணதஶரச்சன்த்ரகிரணாஸ்
த்ரியாமா னேஸ்யாமோ ஹரசரணசின்தைகஶரணாஃ || 3.86 ||

கதா வாராணஸ்யாம் அமரதடினீரோதஸி வஸன்
வஸானஃ கௌபீனம் ஶிரஸி னிததானோ‌உஞ்ஜலிபுடம் |
அயே கௌரீனாத த்ரிபுரஹர ஶம்போ த்ரினயன
ப்ரஸீதேத்யாக்ரோஶன்னிமிஷம் இவ னேஷ்யாமி திவஸான் || 3.87 ||

உத்யானேஷு விசித்ரபோஜனவிதிஸ்தீவ்ராதிதீவ்ரம் தபஃ
கௌபீனாவரணம் ஸுவஸ்த்ரம் அமிதம் பிக்ஷாடனம் மண்டனம் |
ஆஸன்னம் மரணம் ச மங்கலஸமம் யஸ்யாம் ஸமுத்பத்யதே
தாம் காஶீம் பரிஹ்றுத்ய ஹன்த விபுதைரன்யத்ர கிம் ஸ்தீயதே || 3. ||

ஸ்னாத்வா காங்கைஃ பயோபிஃ ஶுசிகுஸுமபலைரர்சயித்வா விபோ த்வா
த்யேயே த்யானம் னிவேஶ்ய க்ஷிதிதரகுஹரக்ராவபர்யங்கமூலே |
ஆத்மாராமஃ பலாஶீ குருவசனரதஸ்த்வத்ப்ரஸாதாத்ஸ்மராரே
துஃகம் மோக்ஷ்யே கதாஹம் ஸமகரசரணே பும்ஸி ஸேவாஸமுத்தம் || 3.88 ||

ஏகாகீ னிஃஸ்ப்றுஹஃ ஶான்தஃ பாணிபாத்ரோ திகம்பரஃ |
கதா ஶம்போ பவிஷ்யாமி கர்மனிர்மூலனக்ஷமஃ || 3.89 ||

பாணிம் பாத்ரயதாம் னிஸர்கஶுசினா பைக்ஷேண ஸன்துஷ்யதாம்
யத்ர க்வாபி னிஷீததாம் பஹுத்றுணம் விஶ்வம் முஹுஃ பஶ்யதாம் |
அத்யாகே‌உபி தனோரகண்டபரமானன்தாவபோதஸ்ப்றுஶா
மத்வா கோ‌உபி ஶிவப்ரஸாதஸுலபஃ ஸம்பத்ஸ்யதே யோகினாம் || 3.90 ||

கௌபீனம் ஶதகண்டஜர்ஜரதரம் கன்தா புனஸ்தாத்றுஶீ
னைஶ்சின்த்யம் னிரபேக்ஷபைக்ஷ்யம் அஶனம் னித்ரா ஶ்மஶானே வனே |
ஸ்வாதன்த்ர்யேண னிரங்குஶம் விஹரணம் ஸ்வான்தம் ப்ரஶான்தம் ஸதா
ஸ்தைர்யம் யோகமஹோத்ஸவே‌உபி ச யதி த்ரைலோக்யராஜ்யேன கிம் || 3.91 ||

ப்ரஹ்மாண்டம் மண்டலீமாத்ரம் கிம் லோபாய மனஸ்வினஃ |
ஶபரீஸ்புர்தேனாப்திஃ க்ஷுப்தோ ன கலு ஜாயதே || 3.92 ||

மாதர்லக்ஷ்மி பஜஸ்வ கஞ்சிதபரம் மத்காங்க்ஷிணீ மா ஸ்ம பூர்
போகேஷு ஸ்ப்றுஹயாலவஸ்தவ வஶே கா னிஃஸ்ப்றுஹாணாம் அஸி |
ஸத்யஃ ஸ்யூதபலாஶபத்ரபுடிகாபாத்ரைஃ பவித்ரீக்றுதைர்
பிக்ஷாவஸ்துபிரேவ ஸம்ப்ரதி வயம் வ்றுத்திம் ஸமீஹாமஹே || 3.93 ||

மஹாஶய்யா ப்றுத்வீ விபுலம் உபதானம் புஜலதாம்
விதானம் சாகாஶம் வ்யஜனம் அனுகூலோ‌உயம் அனிலஃ |
ஶரச்சன்த்ரோ தீபோ விரதிவனிதாஸங்கமுதிதஃ
ஸுகீ ஶான்தஃ ஶேதே முனிரதனுபூதிர்ன்றுப இவ || 3.94 ||

பிக்ஷாஸீ ஜனமத்யஸங்கரஹிதஃ ஸ்வாயத்தசேஷ்டஃ ஸதா
ஹானாதானவிரக்தமார்கனிரதஃ கஶ்சித்தபஸ்வீ ஸ்திதஃ |
ரத்யாகீர்ணவிஶீர்ணஜீர்ணவஸனஃ ஸம்ப்ராப்தகன்தாஸனோ
னிர்மானோ னிரஹங்க்றுதிஃ ஶமஸுகாபோகைகபத்தஸ்ப்றுஹஃ || 3.95 ||

சண்டாலஃ கிம் அயம் த்விஜாதிரதவா ஶூத்ரோ‌உத கிம் தாபஸஃ
கிம் வா தத்த்வவிவேகபேஶலமதிர்யோகீஶ்வரஃ கோ‌உபி கிம் |
இத்யுத்பன்னவிகல்பஜல்பமுகரைராபாஷ்யமாணா ஜனைர்
ன க்ருத்தாஃ பதி னைவ துஷ்டமனஸோ யான்தி ஸ்வயம் யோகினஃ || 3.96 ||

ஹிம்ஸாஶூன்யம் அயத்னலப்யம் அஶனம் தாத்ரா மருத்கல்பிதம்
வ்யாலானம் பஶவஸ்த்றுணாங்குரபுஜஸ்துஷ்டாஃ ஸ்தலீஶாயினஃ |
ஸம்ஸாரார்ணவலங்கனக்ஷமதியாம் வ்றுத்திஃ க்றுதா ஸா ன்றுணாம்
தாம் அன்வேஷயதாம் ப்ரயான்தி ஸததம் ஸர்வம் ஸமாப்திம் குணாஃ || 3.97 ||

கங்காதீரே ஹிமகிரிஶிலாபத்தபத்மாஸனஸ்ய
ப்ரஹ்மத்யானாப்யஸனவிதினா யோகனித்ராம் கதஸ்ய |
கிம் தைர்பாவ்யம் மம ஸுதிவஸைர்யத்ர தே னிர்விஶங்காஃ
கண்டூயன்தே ஜரடஹரிணாஃ ஸ்வாங்கம் அங்கே மதீயே || 3.98 ||

ஜீர்ணாஃ கன்தா ததஃ கிம் ஸிதம் அமலபடம் பட்டஸூத்ரம் ததஃ கிம்
ஏகா பார்யா ததஃ கிம் ஹயகரிஸுகணைராவ்றுதோ வா ததஃ கிம் |
பக்தம் புக்தம் ததஃ கிம் கதஶனம் அதவா வாஸரான்தே ததஃ கிம்
வ்யக்தஜ்யோதிர்ன வான்தர்மதிதபவபயம் வைபவம் வா ததஃ கிம் || 3. ||

பாணிஃ பாத்ரம் பவித்ரம் ப்ரமணபரிகதம் பைக்ஷ்யம் அக்ஷய்யம் அன்னம்
விஸ்தீர்ணம் வஸ்த்ரம் ஆஶாதஶகம் அசபலம் தல்பம் அஸ்வல்பம் உர்வீம் |
யேஷாம் னிஃஸங்கதாங்கீகரணபரிணதஸ்வான்தஸன்தோஷிணஸ்தே
தன்யாஃ ஸம்ன்யஸ்ததைன்யவ்யதிகரனிகராஃ கர்ம னிர்மூலயன்தி || 3.99 ||

த்ரைலோக்யாதிபதித்வம் ஏவ விரஸம் யஸ்மின்மஹாஶாஸனே
தல்லப்த்வாஸனவஸ்த்ரமானகடனே போகே ரதிம் மா க்றுதாஃ |
போகஃ கோ‌உபி ஸ ஏக ஏவ பரமோ னித்யோதிதா ஜ்றும்பனே
யத்ஸ்வாதாத்விரஸா பவன்தி விஸயாஸ்த்ரைலோக்யராஜ்யாதயஃ || 3.991 ||

மாதர்மேதினி தாத மாருதி ஸகே தேஜஃ ஸுபன்தோ ஜல
ப்ராதர்வ்யோஉம்‌அ னிபத்த ஏஷ பவதாம் அன்த்யஃ ப்ரணாமாஞ்ஜலிஃ |
யுஷ்மத்ஸங்கவஶோபஜாதஸுக்றுதஸ்பாரஸ்புரன்னிர்மலஜ்ஞானாபாஸ்த
ஸமஸ்தமோஹமஹிமா லீனே பரப்ரஹ்மணி || 3.100 ||

ஶய்யா ஶைலஶிலாக்றுஹம் கிரிகுஹா வஸ்த்ரம் தருணாம் த்வசஃ
ஸாரங்காஃ ஸுஹ்றுதோ னனு க்ஷிதிருஹாம் வ்றுத்திஃ பலைஃ கோஉம்‌அலைஃ |
யேஸாம் னிர்ஜரம் அம்புபானம் உசிதம் ரத்யை து வித்யாங்கனா
மன்யே தே பரமேஶ்வராஃ ஶிரஸி யரி பத்தோ ன ஸேவாஞ்ஜலிஃ || 3.1001 ||

தைர்யம் யஸ்ய பிதா க்ஷமா ச ஜனனீ ஶான்திஶ்சிரம் கேஹினீ
ஸத்யம் மித்ரம் இதம் தயா ச பகினீ ப்ராதா மனஃஸம்யமஃ |
ஶய்யா பூமிதலம் திஶோ‌உபி வஸனம் ஜ்ஞானாம்றுதம் போஜனம்
ஹ்யேதே யஸ்ய குடும்பினோ வத ஸகே கஸ்மாத்பயம் யோகினஃ || 3.1002 ||

அஹோ வா ஹாரே வா பலவதி ரிபௌ வா ஸுஹ்றுதி வா
மணௌ வா லோஷ்டே வா குஸுமஶயனே வா த்றுஷதி வா |
த்றுணே வா ஸ்த்ரைணே வா மம ஸமத்றுஶோ யான்தி திவஸாஃ
க்வசித்புண்யாரண்யே ஶிவ ஶிவ ஶிவேதி ப்ரலபதஃ || 3.1003 ||

Tamil

Bhartruhari Sataka Trisati – Srungaara Satakam – Tamil

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Srungaara Satakam – Tamil 24 December 2014

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: பர்த்றுஹரி

ஶம்புஸ்வயம்புஹரயோ ஹரிணேக்ஷணானாம்
யேனாக்ரியன்த ஸததம் க்றுஹகும்பதாஸாஃ |
வாசாம் அகோசரசரித்ரவிசித்ரிதாய
தஸ்மை னமோ பகவதே மகரத்வஜாய || 2.1 ||

ஸ்மிதேன பாவேன ச லஜ்ஜயா பியா
பராண்முகைரர்தகடாக்ஷவீக்ஷணைஃ |
வசோபிரீர்ஷ்யாகலஹேன லீலயா
ஸமஸ்தபாவைஃ கலு பன்தனம் ஸ்த்ரியஃ || 2.2 ||

ப்ரூசாதுர்யாத்குஷ்சிதாக்ஷாஃ கடாக்ஷாஃ
ஸ்னிக்தா வாசோ லஜ்ஜிதான்தாஶ்ச ஹாஸாஃ |
லீலாமன்தம் ப்ரஸ்திதம் ச ஸ்திதம் ச
ஸ்த்ரீணாம் ஏதத்பூஷணம் சாயுதம் ச || 2.3 ||

க்வசித்ஸப்ரூபங்கைஃ க்வசிதபி ச லஜ்ஜாபரிகதைஃ
க்வசித்பூரித்ரஸ்தைஃ க்வசிதபி ச லீலாவிலலிதைஃ |
குமாரீணாம் ஏதைர்மதனஸுபகைர்னேத்ரவலிதைஃ
ஸ்புரன்னீலாப்ஜானாம் ப்ரகரபரிகீர்ணா இவ திஶஃ || 2.4 ||

வக்த்ரம் சன்த்ரவிகாஸி பங்கஜபரீஹாஸக்ஷமே லோசனே
வர்ணஃ ஸ்வர்ணம் அபாகரிஷ்ணுரலினீஜிஷ்ணுஃ கசானாம் சயஃ |
பக்ஷோஜாவிபகும்பவிப்ரமஹரௌ குர்வீ னிதம்பஸ்தலீ
வாசாம் ஹாரி ச மார்தவம் யுவதீஷு ஸ்வாபாவிகம் மண்டனம் || 2.5 ||

ஸ்மிதகிஞ்சின்முக்தம் ஸரலதரலோ த்றுஷ்டிவிபவஃ
பரிஸ்பன்தோ வாசாம் அபினவவிலாஸோக்திஸரஸஃ |
கதானாம் ஆரம்பஃ கிஸலயிதலீலாபரிகரஃ
ஸ்ப்றுஶன்த்யாஸ்தாருண்யம் கிம் இவ ன ஹி ரம்யம் ம்றுகத்றுஶஃ || 2.6 ||

த்ரஷ்டவ்யேஷு கிம் உத்தமம் ம்றுகத்றுஶஃ ப்ரேமப்ரஸன்னம் முகம்
க்ராதவேஷ்வபி கிம் தத்‌ஆஸ்யபவனஃ ஶ்ரவ்யேஷு கிம் தத்வசஃ |
கிம் ஸ்வாத்யேஷு தத்‌ஓஷ்டபல்லவரஸஃ ஸ்ப்றுஶ்யேஷு கிம் தத்வபுர்த்யேயம்
கிம் னவயௌவனே ஸஹ்றுதயைஃ ஸர்வத்ர தத்விப்ரமாஃ || 2.7 ||

ஏதாஶ்சலத்வலயஸம்ஹதிமேகலோத்தஜங்கார
னூபுரபராஜிதராஜஹம்ஸ்யஃ |
குர்வன்தி கஸ்ய ன மனோ விவஶம் தருண்யோ
வித்ரஸ்தமுக்தஹரிணீஸத்றுஶைஃ கடாக்ஷைஃ || 2.8 ||

குங்குமபங்ககலங்கிததேஹா
கௌரபயோதரகம்பிதஹாரா |
னூபுரஹம்ஸரணத்பத்மா
கம் ன வஶீகுருதே புவி ராமா || 2.9 ||

னூனம் ஹி தே கவிவரா விபரீதவாசோ
யே னித்யம் ஆஹுரபலா இதி காமினீஸ்தாஃ |
யாபிர்விலோலிதரதாரகத்றுஷ்டிபாதைஃ
ஶக்ராதயோ‌உபி விஜிதாஸ்த்வபலாஃ கதம் தாஃ || 2.10 ||

னூனம் ஆஜ்ஞாகரஸ்தஸ்யாஃ ஸுப்ருவோ மகரத்வஜஃ |
யதஸ்தன்னேத்ரஸஞ்சாரஸூசிதேஷு ப்ரவர்ததே || 2.11 ||

கேஶாஃ ஸம்யமினஃ ஶ்ருதேரபி பரம் பாரம் கதே லோசனே
அன்தர்வக்த்ரம் அபி ஸ்வபாவஶுசிபீஃ கீர்ணம் த்விஜானாம் கணைஃ |
முக்தானாம் ஸததாதிவாஸருசிரௌ வக்ஷோஜகும்பாவிமாவித்தம்
தன்வி வபுஃ ப்ரஶான்தம் அபி தேராகம் கரோத்யேவ னஃ || 2.12 ||

முக்தே தானுஷ்கதா கேயம் அபூர்வா த்வயி த்றுஶ்யதே |
யயா வித்யஸி சேதாம்ஸி குணைரேவ ன ஸாயகைஃ || 2.13 ||

ஸதி ப்ரதீபே ஸத்யக்னௌ ஸத்ஸு தாராரவீன்துஷு |
வினா மே ம்றுகஶாவாக்ஷ்யா தமோபூதம் இதம் ஜகத் || 2.14 ||

உத்வ்றுத்தஃ ஸ்தனபார ஏஷ தரலே னேத்ரே சலே ப்ரூலதே
ராகாதிஷ்டிதம் ஓஷ்டபல்லவம் இதம் குர்வன்து னாம வ்யதாம் |
ஸௌபாக்யாக்ஷரமாலிகேவ லிகிதா புஷ்பாயுதேன ஸ்வயம்
மத்யஸ்தாபி கரோதி தாபம் அதிகம் ரோஉம்‌ஆவலிஃ கேன ஸா || 2.15 ||

முகேன சன்த்ரகான்தேன மஹானீலைஃ ஶிரோருஹைஃ |
கராப்யாம் பத்மராகாப்யாம் ரேஜே ரத்னமயீவ ஸா || 2.16 ||

குருணா ஸ்தனபாரேண முகசன்த்ரேண பாஸ்வதா |
ஶனைஶ்சராப்யாம் பாதாப்யாம் ரேஜே க்ரஹமயீவ ஸா || 2.17 ||

தஸ்யாஃ ஸ்தனௌ யதி கனௌ ஜகனம் ச ஹாரி
வக்த்ரம் ச சாரு தவ சித்த கிம் ஆகுலத்வம் |
புண்யம் குருஷ்வ யதி தேஷு தவாஸ்தி வாஞ்சா
புண்யைர்வினா ன ஹி பவன்தி ஸமீஹிதார்தாஃ || 2.18 ||

இமே தாருண்யஶ்ரீனவபரிமலாஃ ப்ரௌடஸுரதப்ரதாப
ப்ராரம்பாஃ ஸ்மரவிஜயதானப்ரதிபுவஃ |
சிரம் சேதஶ்சோரா அபினவவிகாரைககுரவோ
விலாஸவ்யாபாராஃ கிம் அபி விஜயன்தே ம்றுகத்றுஶாம் || 2.19 ||

ப்ரணயமதுராஃ ப்ரேமோத்காரா ரஸாஶ்ரயதாம் கதாஃ
பணிதிமதுரா முக்தப்ராயாஃ ப்ரகாஶிதஸம்மதாஃ |
ப்ரக்றுதிஸுபகா விஸ்ரம்பார்த்ராஃ ஸ்மரோதயதாயினீ
ரஹஸி கிம் அபி ஸ்வைராலாபா ஹரன்தி ம்றுகீத்றுஶாம் || 2.20 ||

விஶ்ரம்ய விஶ்ரம்ய வனத்ருமாணாம்
சாயாஸு தன்வீ விசசார காசித் |
ஸ்தனோத்தரீயேண கரோத்த்றுதேன
னிவாரயன்தீ ஶஶினோ மயூகான் || 2.21 ||

அதர்ஶனே தர்ஶனமாத்ரகாமா
த்றுஷ்ட்வா பரிஷ்வங்கஸுகைகலோலா |
ஆலிங்கிதாயாம் புனராயதாக்ஷ்யாமாஶாஸ்மஹே
விக்ரஹயோரபேதம் || 2.22 ||

மாலதீ ஶிரஸி ஜ்றும்பணம் முகே
சன்தனம் வபுஷி குங்குமாவிலம் |
வக்ஷஸி ப்ரியதமா மதாலஸா
ஸ்வர்க ஏஷ பரிஶிஷ்ட ஆகமஃ || 2.23 ||

ப்ராங்மாம் ஏதி மனாகனாகதரஸம் ஜாதாபிலாஷாம் ததஃ
ஸவ்ரீடம் ததனு ஶ்லதோத்யமம் அத ப்ரத்வஸ்ததைர்யம் புனஃ |
ப்ரேமார்த்ரம் ஸ்ப்றுஹணீயனிர்பரரஹஃ க்ரீடாப்ரகல்பம் ததோ
னிஃஸங்காங்கவிகர்ஷணாதிகஸுகரம்யம் குலஸ்த்ரீரதம் || 2.24 ||

உரஸி னிபதிதானாம் ஸ்ரஸ்ததம்மில்லகானாம்
முகுலிதனயனானாம் கிஞ்சித்‌உன்மீலிதானாம் |
உபரி ஸுரதகேதஸ்வின்னகண்டஸ்தலானாமதர
மது வதூனாம் பாக்யவன்தஃ பிபன்தி || 2.25 ||

ஆமீலிதனயனானாம் யஃ
ஸுரதரஸோ‌உனு ஸம்விதம் பாதி |
மிதுரைர்மிதோ‌உவதாரிதமவிததம்
இதம் ஏவ காமனிர்பர்ஹணம் || 2.26 ||

இதம் அனுசிதம் அக்ரமஶ்ச பும்ஸாம்
யதிஹ ஜராஸ்வபி மன்மதா விகாராஃ |
ததபி ச ன க்றுதம் னிதம்பினீனாம்
ஸ்தனபதனாவதி ஜீவிதம் ரதம் வா || 2.27 ||

ராஜஸ்த்றுஷ்ணாம்புராஶேர்ன ஹி ஜகதி கதஃ கஶ்சிதேவாவஸானம்
கோ வார்தோ‌உர்தைஃ ப்ரபூதைஃ ஸ்வவபுஷி கலிதே யௌவனே ஸானுராகே |
கச்சாமஃ ஸத்ம யாவத்விகஸிதனயனேன்தீவராலோகினீனாமாக்ரம்யாக்ரம்ய
ரூபம் ஜடிதி ன ஜரயா லுப்யதே ப்ரேயஸீனாம் || 2.28 ||

ராகஸ்யாகாரம் ஏகம் னரகஶதமஹாதுஃகஸம்ப்ராப்திஹேதுர்மோஹஸ்யோத்பத்தி
பீஜம் ஜலதரபடலம் ஜ்ஞானதாராதிபஸ்ய |
கன்தர்பஸ்யைகமித்ரம் ப்ரகடிதவிவிதஸ்பஷ்டதோஷப்ரபன்தம்
லோகே‌உஸ்மின்ன ஹ்யர்தவ்ரஜகுலபவனயௌவனாதன்யதஸ்தி || 2.29 ||

ஶ்றுங்காரத்ருமனீரதே ப்ரஸ்றுமரக்ரீடாரஸஸ்ரோதஸி
ப்ரத்யும்னப்ரியபான்தவே சதுரவாங்முக்தாபலோதன்வதி |
தன்வீனேத்ரசகோரபாவனவிதௌ ஸௌபாக்யலக்ஷ்மீனிதௌ
தன்யஃ கோ‌உபி ன விக்ரியாம் கலயதி ப்ராப்தே னவே யௌவனே || 2.30 ||

ஸம்ஸாரே‌உஸ்மின்னஸாரே குன்றுபதிபவனத்வாரஸேவாகலங்கவ்யாஸங்க
வ்யஸ்ததைர்யம் கதம் அமலதியோ மானஸம் ஸம்விதத்யுஃ |
யத்யேதாஃ ப்ரோத்யத்‌இன்துத்யுதினிசயப்றுதோ ன ஸ்யுரம்போஜனேத்ராஃ
ப்ரேங்கத்காஞ்சீகலாபாஃ ஸ்தனபரவினமன்மத்யபாஜஸ்தருண்யஃ || 2.31 ||

ஸித்தாத்யாஸிதகன்தரே ஹரவ்றுஷஸ்கன்தாவருக்ணத்ருமே
கங்காதௌதஶிலாதலே ஹிமவதஃ ஸ்தானே ஸ்திதே ஶ்ரேயஸி |
கஃ குர்வீத ஶிரஃ ப்ரணாமமலினம் ம்லானம் மனஸ்வீ ஜனோ
யத்வித்ரஸ்தகுரங்கஶாவனயனா ன ஸ்யுஃ ஸ்மராஸ்த்ரம் ஸ்த்ரியஃ || 2.32 ||

ஸம்ஸார தவ பர்யன்தபதவீ ன தவீயஸீ |
அன்தரா துஸ்தரா ன ஸ்யுர்யதி தே மதிரேக்ஷணாம் || 2.33 ||

திஶ வனஹரிணீப்யோ வம்ஶகாண்டச்சவீனாம்
கவலம் உபலகோடிச்சின்னமூலம் குஶானாம் |
ஶகயுவதிகபோலாபாண்டுதாம்பூலவல்லீதலம்
அருணனகாக்ரைஃ பாடிதம் வா வதூப்யஃ || 2.34 ||

அஸாராஃ ஸர்வே தே விரதிவிரஸாஃ பாபவிஷயா
ஜுகுப்ஸ்யன்தாம் யத்வா னனு ஸகலதோஷாஸ்பதம் இதி |
ததாப்யேதத்பூமௌ னஹி பரஹிதாத்புண்யம் அதிகம்
ன சாஸ்மின்ஸம்ஸாரே குவலயத்றுஶோ ரம்யம் அபரம் || 2.35 ||

ஏதத்காமபலோ லோகே யத்த்வயோரேகசித்ததா |
அன்யசித்தக்றுதே காமே ஶவயோரிவ ஸங்கமஃ || 2.351 ||

மாத்ஸர்யம் உத்ஸார்ய விசார்ய கார்யமார்யாஃ
ஸமர்யாதம் இதம் வதன்து |
ஸேவ்யா னிதம்பாஃ கிம் உ பூதராணாமத
ஸ்மரஸ்மேரவிலாஸினீனாம் || 2.36 ||

ஸம்ஸாரே ஸ்வப்னஸாரே பரிணதிதரலே த்வே கதீ பண்டிதானாம்
தத்த்வஜ்ஞானாம்றுதாம்பஃப்லவலலிததியாம் யாது காலஃ கதஞ்சித் |
னோ சேன்முக்தாங்கனானாம் ஸ்தனஜகனகனாபோகஸம்போகினீனாம்
ஸ்தூலோபஸ்தஸ்தலீஷு ஸ்தகிதகரதலஸ்பர்ஶலீலோத்யமானாம் || 2.37 ||

ஆவாஸஃ க்ரியதாம் கங்கே பாபஹாரிணி வாரிணி |
ஸ்தனத்வயே தருண்யா வா மனோஹாரிணி ஹாரிணி || 2.38 ||

கிம் இஹ பஹுபிருக்தைர்யுக்திஶூன்யைஃ ப்ரலாபைர்த்வயம்
இஹ புருஷாணாம் ஸர்வதா ஸேவனீயம் |
அபினவமதலீலாலாலஸம் ஸுன்தரீணாம்
ஸ்தனபரபரிகின்னம் யௌவனம் வா வனம் வா || 2.39 ||

ஸத்யம் ஜனா வச்மி ன பக்ஷபாதால்
லோகேஷு ஸப்தஸ்வபி தத்யம் ஏதத் |
னான்யன்மனோஹாரி னிதம்பினீப்யோ
துஃகைகஹேதுர்ன ச கஶ்சிதன்யஃ || 2.40 ||

கான்தேத்யுத்பலலோசனேதி விபுலஶ்ரோணீபரேத்யுன்னமத்பீனோத்துங்க
பயோதரேதி ஸமுகாம்போஜேதி ஸுப்ரூரிதி |
த்றுஷ்ட்வா மாத்யதி மோததே‌உபிரமதே ப்ரஸ்தௌதி வித்வானபி
ப்ரத்யக்ஷாஶுசிபஸ்த்ரிகாம் ஸ்த்ரியம் அஹோ மோஹஸ்ய துஶ்சேஷ்டிதம் || 2.41 ||

ஸ்ம்றுதா பவதி தாபாய த்றுஷ்டா சோன்மாதகாரிணீ |
ஸ்ப்றுஷ்டா பவதி மோஹாய ஸா னாம தயிதா கதம் || 2.42 ||

தாவதேவாம்றுதமயீ யாவல்லோசனகோசரா |
சக்ஷுஷ்பதாததீதா து விஷாதப்யதிரிச்யதே || 2.43 ||

னாம்றுதம் ன விஷம் கிஞ்சிதேதாம் முக்த்வா னிதம்பினீம் |
ஸைவாம்றுதலதா ரக்தா விரக்தா விஷவல்லரீ || 2.44 ||

ஆவர்தஃ ஸம்ஶயானாம் அவினயபுவனம் பட்டணம் ஸாஹஸானாம்
தோஷாணாம் ஸன்னிதானம் கபடஶதமயம் க்ஷேத்ரம் அப்ரத்யயானாம் |
ஸ்வர்கத்வாரஸ்ய விக்னோ னரகபுரமுக ஸர்வமாயாகரண்டம்
ஸ்த்ரீயன்த்ரம் கேன ஸ்றுஷ்டம் விஷம் அம்றுதமயம் ப்ராணிலோகஸ்ய பாஶஃ || 2.45 ||

னோ ஸத்யேன ம்றுகாங்க ஏஷ வதனீபூதோ ன சேன்தீவரத்வன்த்வம்
லோசனதாம் கத ன கனகைரப்யங்கயஷ்டிஃ க்றுதா |
கின்த்வேவம் கவிபிஃ ப்ரதாரிதமனாஸ்தத்த்வம் விஜானன்னபி
த்வங்மாம்ஸாஸ்திமயம் வபுர்ம்றுகத்றுஶாம் மன்தோ ஜனஃ ஸேவதே || 2.46 ||

லீலாவதீனாம் ஸஹஜா விலாஸாஸ்த
ஏவ மூடஸ்ய ஹ்றுதி ஸ்புரன்தி |
ராகோ னலின்யா ஹி னிஸர்கஸித்தஸ்தத்ர
ப்ரம்த்யேவ வ்றுதா ஷட்‌அங்க்ரிஃ || 2.47 ||

ஸம்மோஹயன்தி மதயன்தி விடம்பயன்தி
னிர்பர்த்ஸ்யன்தி ரமயன்தி விஷாதயன்தி |
ஏதாஃ ப்ரவிஶ்ய ஸதயம் ஹ்றுதயம் னராணாம்
கிம் னாம வாமனயனா ன ஸமாசரன்தி || 2.471 ||

யதேதத்பூர்ணேன்துத்யுதிஹரம் உதாராக்றுதி பரம்
முகாப்ஜம் தன்வங்க்யாஃ கில வஸதி யத்ராதரமது |
இதம் தத்கிம் பாகத்ருமபலம் இதானீம் அதிரஸவ்யதீதே‌உஸ்மின்
காலே விஷம் இவ பவிஷ்ய்த்யஸுகதம் || 2.48 ||

உன்மீலத்த்ரிவலீதரங்கனிலயா ப்ரோத்துங்கபீனஸ்தனத்வன்த்வேனோத்கத
சக்ரவாகயுகலா வக்த்ராம்புஜோத்பாஸினீ |
கான்தாகாரதரா னதீயம் அபிதஃ க்ரூராத்ர னாபேக்ஷதே
ஸம்ஸாரார்ணவமஜ்ஜனம் யதி ததா தூரேண ஸன்த்யஜ்யதாம் || 2.49 ||

ஜல்பன்தி ஸார்தம் அன்யேன பஶ்யன்த்யன்யம் ஸவிப்ரமாஃ |
ஹ்றுத்கதம் சின்தயன்த்யன்யம் ப்ரியஃ கோ னாம யோஷிதாம் || 2.50 ||

மது திஷ்டதி வாசி யோஷிதாம் ஹ்றுதி ஹாலாஹலம் ஏவ கேவலம் |
அத‌ஏவ னிபீயதே‌உதரோ ஹ்றுதயம் முஷ்டிபிரேவ தாட்யதே || 2.51 ||

அபஸர ஸகே தூராதஸ்மாத்கடாக்ஷவிஷானலாத்
ப்ரக்றுதிவிஷமாத்யோஷித்ஸர்பாத்விலாஸபணாப்றுதஃ |
இதரபணினா தஷ்டஃ ஶக்யஶ்சிகித்ஸிதும் ஔஷதைஶ்சதுர்
வனிதாபோகிக்ரஸ்தம் ஹி மன்த்ரிணஃ || 2.52 ||

விஸ்தாரிதம் மகரகேதனதீவரேண
ஸ்த்ரீஸம்ஜ்ஞிதம் படிஶம் அத்ர பவாம்புராஶௌ |
யேனாசிராத்தத்‌அதராமிஷலோலமர்த்ய
மத்ஸ்யான்விக்றுஷ்ய விபசத்யனுராகவஹ்னௌ || 2.53 ||

காமினீகாயகான்தாரே குசபர்வததுர்கமே |
மா ஸம்சர மனஃ பான்த தத்ராஸ்தே ஸ்மரதஸ்கரஃ || 2.54 ||

வ்யாதீர்கேண சலேன வக்த்ரகதினா தேஜஸ்வினா போகினா
னீலாப்ஜத்யுதினாஹினா பரம் அஹம் த்றுஷ்டோ ன தச்சக்ஷுஷா |
த்றுஷ்டே ஸன்தி சிகித்ஸகா திஶி திஶி ப்ராயேண தர்மார்தினோ
முக்தாக்ஷ்க்ஷணவீக்ஷிதஸ்ய ன ஹி மே வைத்யோ ன சாப்யௌஷதம் || 2.55 ||

இஹ ஹி மதுரகீதம் ன்றுத்யம் ஏதத்ரஸோ‌உயம்
ஸ்புரதி பரிமலோ‌உஸௌ ஸ்பர்ஶ ஏஷ ஸ்தனானாம் |
இதி ஹதபரமார்தைரின்த்ரியைர்ப்ராம்யமாணஃ
ஸ்வஹிதகரணதூர்தைஃ பஞ்சபிர்வஞ்சிதோ‌உஸ்மி || 2.56 ||

ன கம்யோ மன்த்ராணாம் ன ச பவதி பைஷஜ்யவிஷயோ
ன சாபி ப்ரத்வம்ஸம் வ்ரஜதி விவிதைஃ ஶான்திகஶதைஃ |
ப்ரமாவேஶாதங்கே கம் அபி விததத்பங்கம் அஸக்றுத்
ஸ்மராபஸ்மாரோ‌உயம் ப்ரமயதி த்றுஶம் கூர்ணயதி ச || 2.57 ||

ஜாத்ய்‌அன்தாய ச துர்முகாய ச ஜராஜீர்ணா கிலாங்காய ச
க்ராமீணாய ச துஷ்குலாய ச கலத்குஷ்டாபிபூதாய ச |
யச்சன்தீஷு மனோஹரம் னிஜவபுலக்ஷ்மீலவஶ்ரத்தயா
பண்யஸ்த்ரீஷு விவேககல்பலதிகாஶஸ்த்ரீஷு ராஜ்யேத கஃ || 2.58 ||

வேஶ்யாஸௌ மதனஜ்வாலா
ரூபே‌உன்தனவிவர்திதா |
காமிபிர்யத்ர ஹூயன்தே
யௌவனானி தனானி ச || 2.59 ||

கஶ்சும்பதி குலபுருஷோ வேஶ்யாதரபல்லவம் மனோஜ்ஞம் அபி |
சாரபடசோரசேடகனடவிடனிஷ்டீவனஶராவம் || 2.60 ||

தன்யாஸ்த ஏவ தவலாயதலோசனானாம்
தாருண்யதர்பகனபீனபயோதராணாம் |
க்ஷாமோதரோபரி லஸத்த்ரிவலீலதானாம்
த்றுஷ்ட்வாக்றுதிம் விக்றுதிம் ஏதி மனோ ன யேஷாம் || 2.61 ||

பாலே லீலாமுகுலிதம் அமீ மன்தரா த்றுஷ்டிபாதாஃ
கிம் க்ஷிப்யன்தே விரமவிரம வ்யர்த ஏஷ ஶ்ரமஸ்தே |
ஸம்ப்ரத்யன்யே வயம் உபரதம் பால்யம் ஆஸ்தா வனான்தே
க்ஷீணோ மோஹஸ்த்றுணம் இவ ஜகஜ்ஜாலம் ஆலோகயாமஃ || 2.62 ||

இயம் பாலா மாம் ப்ரத்யனவரதம் இன்தீவரதலப்ரபா
சீரம் சக்ஷுஃ க்ஷிபதி கிம் அபிப்ரேதம் அனயா |
கதோ மோஹோ‌உஸ்மாகம் ஸ்மரஶபரபாணவ்யதிகரஜ்வர
ஜ்வாலா ஶான்தா ததபி ன வராகீ விரமதி || 2.63 ||

கிம் கன்தர்ப கரம் கதர்தயஸி ரே கோதண்டடங்காரிதம்
ரே ரே கோகில கோஉம்‌அலம் கலரவம் கிம் வா வ்றுதா ஜல்பஸி |
முக்தே ஸ்னிக்தவிதக்தசாருமதுரைர்லோலைஃ கடாக்ஷைரலம்
சேதஶ்சும்பிதசன்த்ரசூடசரணத்யானாம்றுதம் வர்ததே || 2.64 ||

விரஹே‌உபி ஸங்கமஃ கலு
பரஸ்பரம் ஸங்கதம் மனோ யேஷாம் |
ஹ்றுதயம் அபி விகட்டிதம் சேத்
ஸங்கீ விரஹம் விஶேஷயதி || 2.65 ||

கிம் கதேன யதி ஸா ன ஜீவதி
ப்ராணிதி ப்ரியதமா ததாபி கிம் |
இத்யுதீக்ஷ்ய னவமேகமாலிகாம்
ன ப்ரயாதி பதிகஃ ஸ்வமன்திரம் || 2.66 ||

விரமத புதா யோஷித்ஸங்காத்ஸுகாத்க்ஷணபங்குராத்
குருத கருணாமைத்ரீப்ரஜ்ஞாவதூஜனஸங்கமம் |
ன கலு னரகே ஹாராக்ரான்தம் கனஸ்தனமண்டலம்
ஶரணம் அதவா ஶ்ரோணீபிம்பம் ரணன்மணிமேகலம் || 2.67 ||

யதா யோகாப்யாஸவ்யஸனக்றுஶயோராத்மமனஸோரவிச்சின்னா
மைத்ரீ ஸ்புரதி க்றுதினஸ்தஸ்ய கிம் உ தைஃ |
ப்ரியாணாம் ஆலாபைரதரமதுபிர்வக்த்ரவிதுபிஃ
ஸனிஶ்வாஸாமோதைஃ ஸகுசகலஶாஶ்லேஷஸுரதைஃ || 2.68 ||

யதாஸீதஜ்ஞானம் ஸ்மரதிமிரஸஞ்சாரஜனிதம்
ததா த்றுஷ்டனாரீமயம் இதம் அஶேஷம் ஜகதிதி |
இதானீம் அஸ்மாகம் படுதரவிவேகாஞ்ஜனஜுஷாம்
ஸமீபூதா த்றுஷ்டிஸ்த்ரிபுவனம் அபி ப்ரஹ்ம மனுதே || 2.69 ||

தாவதேவ க்றுதினாம் அபி ஸ்புரத்யேஷ
னிர்மலவிவேகதீபகஃ |
யாவதேவ ன குரங்கசக்ஷுஷாம்
தாட்யதே சடுலலோசனாஞ்சலைஃ || 2.70 ||

வசஸி பவதி ஸங்கத்யாகம் உத்திஶ்ய வார்தா
ஶ்ருதிமுகரமுகானாம் கேவலம் பண்டிதானாம் |
ஜகனம் அருணரத்னக்ரன்திகாஞ்சீகலாபம்
குவலயனயனானாம் கோ விஹாதும் ஸமர்தஃ || 2.71 ||

ஸ்வபரப்ரதாரகோ‌உஸௌ
னின்ததி யோ‌உலீகபண்டிதோ யுவதீஃ |
யஸ்மாத்தபஸோ‌உபி பலம்
ஸ்வர்கஃ ஸ்வர்கே‌உபி சாப்ஸரஸஃ || 2.72 ||

மத்தேபகும்பதலனே புவி ஸன்தி தீராஃ
கேசித்ப்ரசண்டம்றுகராஜவதே‌உபி தக்ஷாஃ |
கின்து ப்ரவீமி பலினாம் புரதஃ ப்ரஸஹ்ய
கன்தர்பதர்பதலனே விரலா மனுஷ்யாஃ || 2.73 ||

ஸன்மார்கே தாவதாஸ்தே ப்ரபவதி ச னரஸ்தாவதேவேன்த்ரியாணாம்
லஜ்ஜாம் தாவத்விதத்தே வினயம் அபி ஸமாலம்பதே தாவதேவ |
ப்ரூசாபாக்றுஷ்டமுக்தாஃ ஶ்ரவணபதகதா னீலபக்ஷ்மாண ஏதே
யாவல்லீலாவதீனாம் ஹ்றுதி ன த்றுதிமுஷோ த்றுஷ்டிபாணாஃ பதன்தி || 2.74 ||

உன்மத்தப்ரேமஸம்ரம்பாத்
ஆரபன்தே யத்‌அங்கனாஃ |
தத்ர ப்ரத்யூஹம் ஆதாதும்
ப்ரஹ்மாபி கலு காதரஃ || 2.75 ||

தாவன்மஹத்த்வம் பாண்டித்யம்
குலீனத்வம் விவேகிதா |
யாவஜ்ஜ்வலதி னாங்கேஷு
ஹதஃ பஞ்சேஷுபாவகஃ || 2.76 ||

ஶாஸ்த்ரஜ்ஞோ‌உபி ப்ரகுணிதனயோ‌உத்யான்தபாதாபி பாடம்
ஸம்ஸாரே‌உஸ்மின்பவதி விரலோ பாஜனம் ஸத்கதீனாம் |
யேனைதஸ்மின்னிரயனகரத்வாரம் உத்காடயன்தீ
வாமாக்ஷீணாம் பவதி குடிலா ப்ரூலதா குஞ்சிகேவ || 2.77 ||

க்றுஶஃ காணஃ கஞ்ஜஃ ஶ்ரவணரஹிதஃ புச்சவிகலோ
வ்ரணீ பூயக்லின்னஃ க்றுமிகுலஶதைராவ்றுததனுஃ |
க்ஷுதா க்ஷாமோ ஜீர்ணஃ பிடரககபாலார்பிதகலஃ
ஶுனீம் அன்வேதி ஶ்வா ஹதம் அபி ச ஹன்த்யேவ மதனஃ || 2.78 ||

ஸ்த்ரீமுத்ராம் குஸுமாயுதஸ்ய ஜயினீம் ஸர்வார்தஸம்பத்கரீம்
யே மூடாஃ ப்ரவிஹாய யான்தி குதியோ மித்யாபலான்வேஷிணஃ |
தே தேனைவ னிஹத்ய னிர்தயதரம் னக்னீக்றுதா முண்டிதாஃ
கேசித்பஞ்சஶிகீக்றுதாஶ்ச ஜடிலாஃ காபாலிகாஶ்சாபரே || 2.79 ||

விஶ்வாமித்ரபராஶரப்ரப்றுதயோ வாதாம்புபர்ணாஶனாஸ்தே‌உபி
ஸ்த்ரீமுகபங்கஜம் ஸுலலிதம் த்றுஷ்ட்வைவ மோஹம் கதாஃ |
ஶால்யன்னம் ஸக்றுதம் பயோததியுதம் யே புஞ்ஜதே மானவாஸ்தேஷாம்
இன்த்ரியனிக்ரஹோ யதி பவேத்வின்த்யஃ ப்லவேத்ஸாகரே || 2.80 ||

பரிமலப்றுதோ வாதாஃ ஶாகா னவாங்குரகோடயோ
மதுரவிதுரோத்கண்டாபாஜஃ ப்ரியா பிகபக்ஷிணாம் |
விரலவிரஸஸ்வேதோத்காரா வதூவதனேன்தவஃ
ப்ரஸரதி மதௌ தாத்ர்யாம் ஜாதோ ன கஸ்ய குணோதயஃ || 2.81 ||

மதுரயம் மதுரைரபி கோகிலா
கலரவைர்மலயஸ்ய ச வாயுபிஃ |
விரஹிணஃ ப்ரஹிணஸ்தி ஶரீரிணோ
விபதி ஹன்த ஸுதாபி விஷாயதே || 2.82 ||

ஆவாஸஃ கிலகிஞ்சிதஸ்ய தயிதாபார்ஶ்வே விலாஸாலஸாஃ
கர்ணே கோகிலகாமினீகலரவஃ ஸ்மேரோ லதாமண்டபஃ |
கோஷ்டீ ஸத்கவிபிஃ ஸமம் கதிபயைர்முக்தாஃ ஸுதாம்ஶோஃ கராஃ
கேஷாம்சித்ஸுகயன்தி சாத்ர ஹ்றுதயம் சைத்ரே விசித்ராஃ க்ஷபாஃ || 2.83 ||

பான்த ஸ்த்ரீவிரஹானலாஹுதிகலாம் ஆதன்வதீ மஞ்ஜரீமாகன்தேஷு
பிகாங்கனாபிரதுனா ஸோத்கண்டம் ஆலோக்யதே |
அப்யேதே னவபாடலாபரிமலப்ராக்பாரபாடச்சரா
வான்திக்லான்திவிதானதானவக்றுதஃ ஶ்ரீகண்டஶைலானிலாஃ || 2.84 ||

ப்ரதிதஃ ப்ரணயவதீனாம்
தாவத்பதம் ஆதனோது ஹ்றுதி மானஃ |
பவதி ன யாவச்சன்தனதரு
ஸுரபிர்மலயபவமானஃ || 2.85 ||

ஸஹகாரகுஸுமகேஸரனிகர
பராமோதமூர்ச்சிததிக்‌அன்தே |
மதுரமதுரவிதுரமதுபே
மதௌ பவேத்கஸ்ய னோத்கண்டா || 2.86 ||

அச்சாச்சசன்தனரஸார்த்ரதரா ம்றுகாக்ஷ்யோ
தாராக்றுஹாணி குஸுமானி ச கோஉம்‌உதீ ச |
மன்தோ மருத்ஸுமனஸஃ ஶுசி ஹர்ம்யப்றுஷ்டம்
க்ரீஷ்மே மதம் ச மதனம் ச விவர்தயன்தி || 2.87 ||

ஸ்ரஜோ ஹ்றுத்யாமோதா வ்யஜனபவனஶ்சன்த்ரகிரணாஃ
பராகஃ காஸாரோ மலயஜரஜஃ ஶீது விஶதம் |
ஶுசிஃ ஸௌதோத்ஸங்கஃ ப்ரதனு வஸனம் பங்கஜத்றுஶோ
னிதாகர்தாவேதத்விலஸதி லபன்தே ஸுக்றுதினஃ || 2.88 ||

ஸுதாஶுப்ரம் தாம ஸ்புரத்‌அமலரஶ்மிஃ ஶஶதரஃ
ப்ரியாவக்த்ராம்போஜம் மலயஜரஜஶ்சாதிஸுரபிஃ |
ஸ்ரஜோ ஹ்றுத்யாமோதாஸ்ததிதம் அகிலம் ராகிணி ஜனே
கரோத்யன்தஃ க்ஷோபம் ன து விஷயஸம்ஸர்கவிமுகே || 2.89 ||

தருணீவேஷோத்தீபிதகாமா
விகஸஜ்ஜாதீபுஷ்பஸுகன்திஃ |
உன்னதபீனபயோதரபாரா
ப்ராவ்றுட்தனுதே கஸ்ய ன ஹர்ஷம் || 2.90 ||

வியத்‌உபசிதமேகம் பூமயஃ கன்தலின்யோ
னவகுடஜகதம்பாமோதினோ கன்தவாஹாஃ |
ஶிகிகுலகலகேகாராவரம்யா வனான்தாஃ
ஸுகினம் அஸுகினம் வா ஸர்வம் உத்கண்டயன்தி || 2.91 ||

உபரி கனம் கனபடலம்
திர்யக்கிரயோ‌உபி னர்திதமயூராஃ |
க்ஷிதிரபி கன்தலதவலா
த்றுஷ்டிம் பதிகஃ க்வ பாதயதி || 2.92 ||

இதோ வித்யுத்வல்லீவிலஸிதம் இதஃ கேதகிதரோஃ
ஸ்புரன்கன்தஃ ப்ரோத்யஜ்ஜலதனினதஸ்பூர்ஜிதம் இதஃ |
இதஃ கேகிக்ரீடாகலகலரவஃ பக்ஷ்மலத்றுஶாம்
கதம் யாஸ்யன்த்யேதே விரஹதிவஸாஃ ஸம்ப்றுதரஸாஃ || 2.93 ||

அஸூசிஸஞ்சாரே தமஸி னபஸி ப்ரௌடஜலதத்வனி
ப்ராஜ்ஞம்மன்யே பததி ப்றுஷதானாம் ச னிசயே |
இதம் ஸௌதாமின்யாஃ கனககமனீயம் விலஸிதம்
முதம் ச ம்லானிம் ச ப்ரதயதி பதி ஸ்வைரஸுத்றுஶாம் || 2.94 ||

ஆஸாரேண ன ஹர்ம்யதஃ ப்ரியதமைர்யாதும் பஹிஃ ஶக்யதே
ஶீதோத்கம்பனிமித்தம் ஆயதத்றுஶா காடம் ஸமாலிங்க்யதே |
ஜாதாஃ ஶீகரஶீதலாஶ்ச மருதோரத்யன்தகேதச்சிதோ
தன்யானாம் பத துர்தினம் ஸுதினதாம் யாதி ப்ரியாஸங்கமே || 2.95 ||

அர்தம் ஸுப்த்வா னிஶாயாஃ ஸரபஸஸுரதாயாஸஸன்னஶ்லதாங்கப்ரோத்பூதாஸஹ்ய
த்றுஷ்ணோ மதுமதனிரதோ ஹர்ம்யப்றுஷ்டே விவிக்தே |
ஸம்போகக்லான்தகான்தாஶிதிலபுஜலதாவர்ஜிதம் கர்கரீதோ
ஜ்யோத்ஸ்னாபின்னாச்சதாரம் பிபதி ன ஸலிலம் ஶாரதம் மன்தபுண்யஃ || 2.96 ||

ஹேமன்தே ததிதுக்தஸர்பிரஶனா மாஞ்ஜிஷ்டவாஸோப்றுதஃ
காஶ்மீரத்ரவஸான்த்ரதிக்தவபுஷஶ்சின்னா விசித்ரை ரதைஃ |
வ்றுத்தோருஸ்தனகாமினோஜனக்றுதாஶ்லேஷா க்றுஹாப்யன்தரே
தாம்பூலீதலபூகபூரிதமுகா தன்யாஃ ஸுகம் ஶேரதே || 2.97 ||

ப்ரதுயத்ப்ரௌடப்ரியங்குத்யுதிப்றுதி விகஸத்குன்தமாத்யத்த்விரேபே
காலே ப்ராலேயவாதப்ரசலவிலஸிதோதாரமன்தாரதாம்னி |
யேஷாம் னோ கண்டலக்னா க்ஷணம் அபி துஹினக்ஷோததக்ஷா ம்றுகாக்ஷீ
தேஸாம் ஆயாமயாமா யமஸதனஸமா யாமினீ யாதி யூனாம் || 2.98 ||

சும்பன்தோ கண்டபித்தீரலகவதி முகே ஸீத்க்றுதான்யாததானா
வக்ஷஃஸூத்கஞ்சுகேஷு ஸ்தனபரபுலகோத்பேதம் ஆபாதயன்தஃ |
ஊரூனாகம்பயன்தஃ ப்றுதுஜகனதடாத்ஸ்ரம்ஸயன்தோ‌உம்ஶுகானி
வ்யக்தம் கான்தாஜனானாம் விடசரிதப்றுதஃ ஶைஶிரா வான்தி வாதாஃ || 2.99 ||

கேஶானாகுலயன்த்றுஶோ முகுலயன்வாஸோ பலாதாக்ஷிபன்னாதன்வன்
புலகோத்கமம் ப்ரகடயன்னாவேககம்பம் ஶனைஃ |
பாரம் பாரம் உதாரஸீத்க்றுதக்றுதோ தன்தச்சதான்பீடயன்
ப்ராயஃ ஶைஶிர ஏஷ ஸம்ப்ரதி மருத்கான்தாஸு கான்தாயதே || 2.100 ||

யத்யஸ்ய னாஸ்தி ருசிரம் தஸ்மிம்ஸ்தஸ்ய ஸ்ப்றுஹா மனோஜ்ஞே‌உபி |
ரமணீயே‌உபி ஸுதாம்ஶௌ ன மனஃகாமஃ ஸரோஜின்யாஃ || 2.101 ||

வைராக்யே ஸம்சரத்யேகோ னீதௌ ப்ரமதி சாபரஃ |
ஶ்றுங்காரே ரமதே கஶ்சித்புவி பேதாஃ பரஸ்பரம் || 2.102 ||

இதி ஶுபம் பூயாத் |

ஶ்றுங்காரஶதகம்
பர்த்றுஹரேஃ

ஶம்புஸ்வயம்புஹரயோ ஹரிணேக்ஷணானாம்
யேனாக்ரியன்த ஸததம் க்றுஹகும்பதாஸாஃ |
வாசாம் அகோசரசரித்ரவிசித்ரிதாய
தஸ்மை னமோ பகவதே மகரத்வஜாய || 2.1 ||

ஸ்மிதேன பாவேன ச லஜ்ஜயா பியா
பராண்முகைரர்தகடாக்ஷவீக்ஷணைஃ |
வசோபிரீர்ஷ்யாகலஹேன லீலயா
ஸமஸ்தபாவைஃ கலு பன்தனம் ஸ்த்ரியஃ || 2.2 ||

ப்ரூசாதுர்யாத்குஷ்சிதாக்ஷாஃ கடாக்ஷாஃ
ஸ்னிக்தா வாசோ லஜ்ஜிதான்தாஶ்ச ஹாஸாஃ |
லீலாமன்தம் ப்ரஸ்திதம் ச ஸ்திதம் ச
ஸ்த்ரீணாம் ஏதத்பூஷணம் சாயுதம் ச || 2.3 ||

க்வசித்ஸப்ரூபங்கைஃ க்வசிதபி ச லஜ்ஜாபரிகதைஃ
க்வசித்பூரித்ரஸ்தைஃ க்வசிதபி ச லீலாவிலலிதைஃ |
குமாரீணாம் ஏதைர்மதனஸுபகைர்னேத்ரவலிதைஃ
ஸ்புரன்னீலாப்ஜானாம் ப்ரகரபரிகீர்ணா இவ திஶஃ || 2.4 ||

வக்த்ரம் சன்த்ரவிகாஸி பங்கஜபரீஹாஸக்ஷமே லோசனே
வர்ணஃ ஸ்வர்ணம் அபாகரிஷ்ணுரலினீஜிஷ்ணுஃ கசானாம் சயஃ |
பக்ஷோஜாவிபகும்பவிப்ரமஹரௌ குர்வீ னிதம்பஸ்தலீ
வாசாம் ஹாரி ச மார்தவம் யுவதீஷு ஸ்வாபாவிகம் மண்டனம் || 2.5 ||

ஸ்மிதகிஞ்சின்முக்தம் ஸரலதரலோ த்றுஷ்டிவிபவஃ
பரிஸ்பன்தோ வாசாம் அபினவவிலாஸோக்திஸரஸஃ |
கதானாம் ஆரம்பஃ கிஸலயிதலீலாபரிகரஃ
ஸ்ப்றுஶன்த்யாஸ்தாருண்யம் கிம் இவ ன ஹி ரம்யம் ம்றுகத்றுஶஃ || 2.6 ||

த்ரஷ்டவ்யேஷு கிம் உத்தமம் ம்றுகத்றுஶஃ ப்ரேமப்ரஸன்னம் முகம்
க்ராதவேஷ்வபி கிம் தத்‌ஆஸ்யபவனஃ ஶ்ரவ்யேஷு கிம் தத்வசஃ |
கிம் ஸ்வாத்யேஷு தத்‌ஓஷ்டபல்லவரஸஃ ஸ்ப்றுஶ்யேஷு கிம் தத்வபுர்த்யேயம்
கிம் னவயௌவனே ஸஹ்றுதயைஃ ஸர்வத்ர தத்விப்ரமாஃ || 2.7 ||

ஏதாஶ்சலத்வலயஸம்ஹதிமேகலோத்தஜங்கார
னூபுரபராஜிதராஜஹம்ஸ்யஃ |
குர்வன்தி கஸ்ய ன மனோ விவஶம் தருண்யோ
வித்ரஸ்தமுக்தஹரிணீஸத்றுஶைஃ கடாக்ஷைஃ || 2.8 ||

குங்குமபங்ககலங்கிததேஹா
கௌரபயோதரகம்பிதஹாரா |
னூபுரஹம்ஸரணத்பத்மா
கம் ன வஶீகுருதே புவி ராமா || 2.9 ||

னூனம் ஹி தே கவிவரா விபரீதவாசோ
யே னித்யம் ஆஹுரபலா இதி காமினீஸ்தாஃ |
யாபிர்விலோலிதரதாரகத்றுஷ்டிபாதைஃ
ஶக்ராதயோ‌உபி விஜிதாஸ்த்வபலாஃ கதம் தாஃ || 2.10 ||

னூனம் ஆஜ்ஞாகரஸ்தஸ்யாஃ ஸுப்ருவோ மகரத்வஜஃ |
யதஸ்தன்னேத்ரஸஞ்சாரஸூசிதேஷு ப்ரவர்ததே || 2.11 ||

கேஶாஃ ஸம்யமினஃ ஶ்ருதேரபி பரம் பாரம் கதே லோசனே
அன்தர்வக்த்ரம் அபி ஸ்வபாவஶுசிபீஃ கீர்ணம் த்விஜானாம் கணைஃ |
முக்தானாம் ஸததாதிவாஸருசிரௌ வக்ஷோஜகும்பாவிமாவித்தம்
தன்வி வபுஃ ப்ரஶான்தம் அபி தேராகம் கரோத்யேவ னஃ || 2.12 ||

முக்தே தானுஷ்கதா கேயம் அபூர்வா த்வயி த்றுஶ்யதே |
யயா வித்யஸி சேதாம்ஸி குணைரேவ ன ஸாயகைஃ || 2.13 ||

ஸதி ப்ரதீபே ஸத்யக்னௌ ஸத்ஸு தாராரவீன்துஷு |
வினா மே ம்றுகஶாவாக்ஷ்யா தமோபூதம் இதம் ஜகத் || 2.14 ||

உத்வ்றுத்தஃ ஸ்தனபார ஏஷ தரலே னேத்ரே சலே ப்ரூலதே
ராகாதிஷ்டிதம் ஓஷ்டபல்லவம் இதம் குர்வன்து னாம வ்யதாம் |
ஸௌபாக்யாக்ஷரமாலிகேவ லிகிதா புஷ்பாயுதேன ஸ்வயம்
மத்யஸ்தாபி கரோதி தாபம் அதிகம் ரோஉம்‌ஆவலிஃ கேன ஸா || 2.15 ||

முகேன சன்த்ரகான்தேன மஹானீலைஃ ஶிரோருஹைஃ |
கராப்யாம் பத்மராகாப்யாம் ரேஜே ரத்னமயீவ ஸா || 2.16 ||

குருணா ஸ்தனபாரேண முகசன்த்ரேண பாஸ்வதா |
ஶனைஶ்சராப்யாம் பாதாப்யாம் ரேஜே க்ரஹமயீவ ஸா || 2.17 ||

தஸ்யாஃ ஸ்தனௌ யதி கனௌ ஜகனம் ச ஹாரி
வக்த்ரம் ச சாரு தவ சித்த கிம் ஆகுலத்வம் |
புண்யம் குருஷ்வ யதி தேஷு தவாஸ்தி வாஞ்சா
புண்யைர்வினா ன ஹி பவன்தி ஸமீஹிதார்தாஃ || 2.18 ||

இமே தாருண்யஶ்ரீனவபரிமலாஃ ப்ரௌடஸுரதப்ரதாப
ப்ராரம்பாஃ ஸ்மரவிஜயதானப்ரதிபுவஃ |
சிரம் சேதஶ்சோரா அபினவவிகாரைககுரவோ
விலாஸவ்யாபாராஃ கிம் அபி விஜயன்தே ம்றுகத்றுஶாம் || 2.19 ||

ப்ரணயமதுராஃ ப்ரேமோத்காரா ரஸாஶ்ரயதாம் கதாஃ
பணிதிமதுரா முக்தப்ராயாஃ ப்ரகாஶிதஸம்மதாஃ |
ப்ரக்றுதிஸுபகா விஸ்ரம்பார்த்ராஃ ஸ்மரோதயதாயினீ
ரஹஸி கிம் அபி ஸ்வைராலாபா ஹரன்தி ம்றுகீத்றுஶாம் || 2.20 ||

விஶ்ரம்ய விஶ்ரம்ய வனத்ருமாணாம்
சாயாஸு தன்வீ விசசார காசித் |
ஸ்தனோத்தரீயேண கரோத்த்றுதேன
னிவாரயன்தீ ஶஶினோ மயூகான் || 2.21 ||

அதர்ஶனே தர்ஶனமாத்ரகாமா
த்றுஷ்ட்வா பரிஷ்வங்கஸுகைகலோலா |
ஆலிங்கிதாயாம் புனராயதாக்ஷ்யாமாஶாஸ்மஹே
விக்ரஹயோரபேதம் || 2.22 ||

மாலதீ ஶிரஸி ஜ்றும்பணம் முகே
சன்தனம் வபுஷி குங்குமாவிலம் |
வக்ஷஸி ப்ரியதமா மதாலஸா
ஸ்வர்க ஏஷ பரிஶிஷ்ட ஆகமஃ || 2.23 ||

ப்ராங்மாம் ஏதி மனாகனாகதரஸம் ஜாதாபிலாஷாம் ததஃ
ஸவ்ரீடம் ததனு ஶ்லதோத்யமம் அத ப்ரத்வஸ்ததைர்யம் புனஃ |
ப்ரேமார்த்ரம் ஸ்ப்றுஹணீயனிர்பரரஹஃ க்ரீடாப்ரகல்பம் ததோ
னிஃஸங்காங்கவிகர்ஷணாதிகஸுகரம்யம் குலஸ்த்ரீரதம் || 2.24 ||

உரஸி னிபதிதானாம் ஸ்ரஸ்ததம்மில்லகானாம்
முகுலிதனயனானாம் கிஞ்சித்‌உன்மீலிதானாம் |
உபரி ஸுரதகேதஸ்வின்னகண்டஸ்தலானாமதர
மது வதூனாம் பாக்யவன்தஃ பிபன்தி || 2.25 ||

ஆமீலிதனயனானாம் யஃ
ஸுரதரஸோ‌உனு ஸம்விதம் பாதி |
மிதுரைர்மிதோ‌உவதாரிதமவிததம்
இதம் ஏவ காமனிர்பர்ஹணம் || 2.26 ||

இதம் அனுசிதம் அக்ரமஶ்ச பும்ஸாம்
யதிஹ ஜராஸ்வபி மன்மதா விகாராஃ |
ததபி ச ன க்றுதம் னிதம்பினீனாம்
ஸ்தனபதனாவதி ஜீவிதம் ரதம் வா || 2.27 ||

ராஜஸ்த்றுஷ்ணாம்புராஶேர்ன ஹி ஜகதி கதஃ கஶ்சிதேவாவஸானம்
கோ வார்தோ‌உர்தைஃ ப்ரபூதைஃ ஸ்வவபுஷி கலிதே யௌவனே ஸானுராகே |
கச்சாமஃ ஸத்ம யாவத்விகஸிதனயனேன்தீவராலோகினீனாமாக்ரம்யாக்ரம்ய
ரூபம் ஜடிதி ன ஜரயா லுப்யதே ப்ரேயஸீனாம் || 2.28 ||

ராகஸ்யாகாரம் ஏகம் னரகஶதமஹாதுஃகஸம்ப்ராப்திஹேதுர்மோஹஸ்யோத்பத்தி
பீஜம் ஜலதரபடலம் ஜ்ஞானதாராதிபஸ்ய |
கன்தர்பஸ்யைகமித்ரம் ப்ரகடிதவிவிதஸ்பஷ்டதோஷப்ரபன்தம்
லோகே‌உஸ்மின்ன ஹ்யர்தவ்ரஜகுலபவனயௌவனாதன்யதஸ்தி || 2.29 ||

ஶ்றுங்காரத்ருமனீரதே ப்ரஸ்றுமரக்ரீடாரஸஸ்ரோதஸி
ப்ரத்யும்னப்ரியபான்தவே சதுரவாங்முக்தாபலோதன்வதி |
தன்வீனேத்ரசகோரபாவனவிதௌ ஸௌபாக்யலக்ஷ்மீனிதௌ
தன்யஃ கோ‌உபி ன விக்ரியாம் கலயதி ப்ராப்தே னவே யௌவனே || 2.30 ||

ஸம்ஸாரே‌உஸ்மின்னஸாரே குன்றுபதிபவனத்வாரஸேவாகலங்கவ்யாஸங்க
வ்யஸ்ததைர்யம் கதம் அமலதியோ மானஸம் ஸம்விதத்யுஃ |
யத்யேதாஃ ப்ரோத்யத்‌இன்துத்யுதினிசயப்றுதோ ன ஸ்யுரம்போஜனேத்ராஃ
ப்ரேங்கத்காஞ்சீகலாபாஃ ஸ்தனபரவினமன்மத்யபாஜஸ்தருண்யஃ || 2.31 ||

ஸித்தாத்யாஸிதகன்தரே ஹரவ்றுஷஸ்கன்தாவருக்ணத்ருமே
கங்காதௌதஶிலாதலே ஹிமவதஃ ஸ்தானே ஸ்திதே ஶ்ரேயஸி |
கஃ குர்வீத ஶிரஃ ப்ரணாமமலினம் ம்லானம் மனஸ்வீ ஜனோ
யத்வித்ரஸ்தகுரங்கஶாவனயனா ன ஸ்யுஃ ஸ்மராஸ்த்ரம் ஸ்த்ரியஃ || 2.32 ||

ஸம்ஸார தவ பர்யன்தபதவீ ன தவீயஸீ |
அன்தரா துஸ்தரா ன ஸ்யுர்யதி தே மதிரேக்ஷணாம் || 2.33 ||

திஶ வனஹரிணீப்யோ வம்ஶகாண்டச்சவீனாம்
கவலம் உபலகோடிச்சின்னமூலம் குஶானாம் |
ஶகயுவதிகபோலாபாண்டுதாம்பூலவல்லீதலம்
அருணனகாக்ரைஃ பாடிதம் வா வதூப்யஃ || 2.34 ||

அஸாராஃ ஸர்வே தே விரதிவிரஸாஃ பாபவிஷயா
ஜுகுப்ஸ்யன்தாம் யத்வா னனு ஸகலதோஷாஸ்பதம் இதி |
ததாப்யேதத்பூமௌ னஹி பரஹிதாத்புண்யம் அதிகம்
ன சாஸ்மின்ஸம்ஸாரே குவலயத்றுஶோ ரம்யம் அபரம் || 2.35 ||

ஏதத்காமபலோ லோகே யத்த்வயோரேகசித்ததா |
அன்யசித்தக்றுதே காமே ஶவயோரிவ ஸங்கமஃ || 2.351 ||

மாத்ஸர்யம் உத்ஸார்ய விசார்ய கார்யமார்யாஃ
ஸமர்யாதம் இதம் வதன்து |
ஸேவ்யா னிதம்பாஃ கிம் உ பூதராணாமத
ஸ்மரஸ்மேரவிலாஸினீனாம் || 2.36 ||

ஸம்ஸாரே ஸ்வப்னஸாரே பரிணதிதரலே த்வே கதீ பண்டிதானாம்
தத்த்வஜ்ஞானாம்றுதாம்பஃப்லவலலிததியாம் யாது காலஃ கதஞ்சித் |
னோ சேன்முக்தாங்கனானாம் ஸ்தனஜகனகனாபோகஸம்போகினீனாம்
ஸ்தூலோபஸ்தஸ்தலீஷு ஸ்தகிதகரதலஸ்பர்ஶலீலோத்யமானாம் || 2.37 ||

ஆவாஸஃ க்ரியதாம் கங்கே பாபஹாரிணி வாரிணி |
ஸ்தனத்வயே தருண்யா வா மனோஹாரிணி ஹாரிணி || 2.38 ||

கிம் இஹ பஹுபிருக்தைர்யுக்திஶூன்யைஃ ப்ரலாபைர்த்வயம்
இஹ புருஷாணாம் ஸர்வதா ஸேவனீயம் |
அபினவமதலீலாலாலஸம் ஸுன்தரீணாம்
ஸ்தனபரபரிகின்னம் யௌவனம் வா வனம் வா || 2.39 ||

ஸத்யம் ஜனா வச்மி ன பக்ஷபாதால்
லோகேஷு ஸப்தஸ்வபி தத்யம் ஏதத் |
னான்யன்மனோஹாரி னிதம்பினீப்யோ
துஃகைகஹேதுர்ன ச கஶ்சிதன்யஃ || 2.40 ||

கான்தேத்யுத்பலலோசனேதி விபுலஶ்ரோணீபரேத்யுன்னமத்பீனோத்துங்க
பயோதரேதி ஸமுகாம்போஜேதி ஸுப்ரூரிதி |
த்றுஷ்ட்வா மாத்யதி மோததே‌உபிரமதே ப்ரஸ்தௌதி வித்வானபி
ப்ரத்யக்ஷாஶுசிபஸ்த்ரிகாம் ஸ்த்ரியம் அஹோ மோஹஸ்ய துஶ்சேஷ்டிதம் || 2.41 ||

ஸ்ம்றுதா பவதி தாபாய த்றுஷ்டா சோன்மாதகாரிணீ |
ஸ்ப்றுஷ்டா பவதி மோஹாய ஸா னாம தயிதா கதம் || 2.42 ||

தாவதேவாம்றுதமயீ யாவல்லோசனகோசரா |
சக்ஷுஷ்பதாததீதா து விஷாதப்யதிரிச்யதே || 2.43 ||

னாம்றுதம் ன விஷம் கிஞ்சிதேதாம் முக்த்வா னிதம்பினீம் |
ஸைவாம்றுதலதா ரக்தா விரக்தா விஷவல்லரீ || 2.44 ||

ஆவர்தஃ ஸம்ஶயானாம் அவினயபுவனம் பட்டணம் ஸாஹஸானாம்
தோஷாணாம் ஸன்னிதானம் கபடஶதமயம் க்ஷேத்ரம் அப்ரத்யயானாம் |
ஸ்வர்கத்வாரஸ்ய விக்னோ னரகபுரமுக ஸர்வமாயாகரண்டம்
ஸ்த்ரீயன்த்ரம் கேன ஸ்றுஷ்டம் விஷம் அம்றுதமயம் ப்ராணிலோகஸ்ய பாஶஃ || 2.45 ||

னோ ஸத்யேன ம்றுகாங்க ஏஷ வதனீபூதோ ன சேன்தீவரத்வன்த்வம்
லோசனதாம் கத ன கனகைரப்யங்கயஷ்டிஃ க்றுதா |
கின்த்வேவம் கவிபிஃ ப்ரதாரிதமனாஸ்தத்த்வம் விஜானன்னபி
த்வங்மாம்ஸாஸ்திமயம் வபுர்ம்றுகத்றுஶாம் மன்தோ ஜனஃ ஸேவதே || 2.46 ||

லீலாவதீனாம் ஸஹஜா விலாஸாஸ்த
ஏவ மூடஸ்ய ஹ்றுதி ஸ்புரன்தி |
ராகோ னலின்யா ஹி னிஸர்கஸித்தஸ்தத்ர
ப்ரம்த்யேவ வ்றுதா ஷட்‌அங்க்ரிஃ || 2.47 ||

ஸம்மோஹயன்தி மதயன்தி விடம்பயன்தி
னிர்பர்த்ஸ்யன்தி ரமயன்தி விஷாதயன்தி |
ஏதாஃ ப்ரவிஶ்ய ஸதயம் ஹ்றுதயம் னராணாம்
கிம் னாம வாமனயனா ன ஸமாசரன்தி || 2.471 ||

யதேதத்பூர்ணேன்துத்யுதிஹரம் உதாராக்றுதி பரம்
முகாப்ஜம் தன்வங்க்யாஃ கில வஸதி யத்ராதரமது |
இதம் தத்கிம் பாகத்ருமபலம் இதானீம் அதிரஸவ்யதீதே‌உஸ்மின்
காலே விஷம் இவ பவிஷ்ய்த்யஸுகதம் || 2.48 ||

உன்மீலத்த்ரிவலீதரங்கனிலயா ப்ரோத்துங்கபீனஸ்தனத்வன்த்வேனோத்கத
சக்ரவாகயுகலா வக்த்ராம்புஜோத்பாஸினீ |
கான்தாகாரதரா னதீயம் அபிதஃ க்ரூராத்ர னாபேக்ஷதே
ஸம்ஸாரார்ணவமஜ்ஜனம் யதி ததா தூரேண ஸன்த்யஜ்யதாம் || 2.49 ||

ஜல்பன்தி ஸார்தம் அன்யேன பஶ்யன்த்யன்யம் ஸவிப்ரமாஃ |
ஹ்றுத்கதம் சின்தயன்த்யன்யம் ப்ரியஃ கோ னாம யோஷிதாம் || 2.50 ||

மது திஷ்டதி வாசி யோஷிதாம் ஹ்றுதி ஹாலாஹலம் ஏவ கேவலம் |
அத‌ஏவ னிபீயதே‌உதரோ ஹ்றுதயம் முஷ்டிபிரேவ தாட்யதே || 2.51 ||

அபஸர ஸகே தூராதஸ்மாத்கடாக்ஷவிஷானலாத்
ப்ரக்றுதிவிஷமாத்யோஷித்ஸர்பாத்விலாஸபணாப்றுதஃ |
இதரபணினா தஷ்டஃ ஶக்யஶ்சிகித்ஸிதும் ஔஷதைஶ்சதுர்
வனிதாபோகிக்ரஸ்தம் ஹி மன்த்ரிணஃ || 2.52 ||

விஸ்தாரிதம் மகரகேதனதீவரேண
ஸ்த்ரீஸம்ஜ்ஞிதம் படிஶம் அத்ர பவாம்புராஶௌ |
யேனாசிராத்தத்‌அதராமிஷலோலமர்த்ய
மத்ஸ்யான்விக்றுஷ்ய விபசத்யனுராகவஹ்னௌ || 2.53 ||

காமினீகாயகான்தாரே குசபர்வததுர்கமே |
மா ஸம்சர மனஃ பான்த தத்ராஸ்தே ஸ்மரதஸ்கரஃ || 2.54 ||

வ்யாதீர்கேண சலேன வக்த்ரகதினா தேஜஸ்வினா போகினா
னீலாப்ஜத்யுதினாஹினா பரம் அஹம் த்றுஷ்டோ ன தச்சக்ஷுஷா |
த்றுஷ்டே ஸன்தி சிகித்ஸகா திஶி திஶி ப்ராயேண தர்மார்தினோ
முக்தாக்ஷ்க்ஷணவீக்ஷிதஸ்ய ன ஹி மே வைத்யோ ன சாப்யௌஷதம் || 2.55 ||

இஹ ஹி மதுரகீதம் ன்றுத்யம் ஏதத்ரஸோ‌உயம்
ஸ்புரதி பரிமலோ‌உஸௌ ஸ்பர்ஶ ஏஷ ஸ்தனானாம் |
இதி ஹதபரமார்தைரின்த்ரியைர்ப்ராம்யமாணஃ
ஸ்வஹிதகரணதூர்தைஃ பஞ்சபிர்வஞ்சிதோ‌உஸ்மி || 2.56 ||

ன கம்யோ மன்த்ராணாம் ன ச பவதி பைஷஜ்யவிஷயோ
ன சாபி ப்ரத்வம்ஸம் வ்ரஜதி விவிதைஃ ஶான்திகஶதைஃ |
ப்ரமாவேஶாதங்கே கம் அபி விததத்பங்கம் அஸக்றுத்
ஸ்மராபஸ்மாரோ‌உயம் ப்ரமயதி த்றுஶம் கூர்ணயதி ச || 2.57 ||

ஜாத்ய்‌அன்தாய ச துர்முகாய ச ஜராஜீர்ணா கிலாங்காய ச
க்ராமீணாய ச துஷ்குலாய ச கலத்குஷ்டாபிபூதாய ச |
யச்சன்தீஷு மனோஹரம் னிஜவபுலக்ஷ்மீலவஶ்ரத்தயா
பண்யஸ்த்ரீஷு விவேககல்பலதிகாஶஸ்த்ரீஷு ராஜ்யேத கஃ || 2.58 ||

வேஶ்யாஸௌ மதனஜ்வாலா
ரூபே‌உன்தனவிவர்திதா |
காமிபிர்யத்ர ஹூயன்தே
யௌவனானி தனானி ச || 2.59 ||

கஶ்சும்பதி குலபுருஷோ வேஶ்யாதரபல்லவம் மனோஜ்ஞம் அபி |
சாரபடசோரசேடகனடவிடனிஷ்டீவனஶராவம் || 2.60 ||

தன்யாஸ்த ஏவ தவலாயதலோசனானாம்
தாருண்யதர்பகனபீனபயோதராணாம் |
க்ஷாமோதரோபரி லஸத்த்ரிவலீலதானாம்
த்றுஷ்ட்வாக்றுதிம் விக்றுதிம் ஏதி மனோ ன யேஷாம் || 2.61 ||

பாலே லீலாமுகுலிதம் அமீ மன்தரா த்றுஷ்டிபாதாஃ
கிம் க்ஷிப்யன்தே விரமவிரம வ்யர்த ஏஷ ஶ்ரமஸ்தே |
ஸம்ப்ரத்யன்யே வயம் உபரதம் பால்யம் ஆஸ்தா வனான்தே
க்ஷீணோ மோஹஸ்த்றுணம் இவ ஜகஜ்ஜாலம் ஆலோகயாமஃ || 2.62 ||

இயம் பாலா மாம் ப்ரத்யனவரதம் இன்தீவரதலப்ரபா
சீரம் சக்ஷுஃ க்ஷிபதி கிம் அபிப்ரேதம் அனயா |
கதோ மோஹோ‌உஸ்மாகம் ஸ்மரஶபரபாணவ்யதிகரஜ்வர
ஜ்வாலா ஶான்தா ததபி ன வராகீ விரமதி || 2.63 ||

கிம் கன்தர்ப கரம் கதர்தயஸி ரே கோதண்டடங்காரிதம்
ரே ரே கோகில கோஉம்‌அலம் கலரவம் கிம் வா வ்றுதா ஜல்பஸி |
முக்தே ஸ்னிக்தவிதக்தசாருமதுரைர்லோலைஃ கடாக்ஷைரலம்
சேதஶ்சும்பிதசன்த்ரசூடசரணத்யானாம்றுதம் வர்ததே || 2.64 ||

விரஹே‌உபி ஸங்கமஃ கலு
பரஸ்பரம் ஸங்கதம் மனோ யேஷாம் |
ஹ்றுதயம் அபி விகட்டிதம் சேத்
ஸங்கீ விரஹம் விஶேஷயதி || 2.65 ||

கிம் கதேன யதி ஸா ன ஜீவதி
ப்ராணிதி ப்ரியதமா ததாபி கிம் |
இத்யுதீக்ஷ்ய னவமேகமாலிகாம்
ன ப்ரயாதி பதிகஃ ஸ்வமன்திரம் || 2.66 ||

விரமத புதா யோஷித்ஸங்காத்ஸுகாத்க்ஷணபங்குராத்
குருத கருணாமைத்ரீப்ரஜ்ஞாவதூஜனஸங்கமம் |
ன கலு னரகே ஹாராக்ரான்தம் கனஸ்தனமண்டலம்
ஶரணம் அதவா ஶ்ரோணீபிம்பம் ரணன்மணிமேகலம் || 2.67 ||

யதா யோகாப்யாஸவ்யஸனக்றுஶயோராத்மமனஸோரவிச்சின்னா
மைத்ரீ ஸ்புரதி க்றுதினஸ்தஸ்ய கிம் உ தைஃ |
ப்ரியாணாம் ஆலாபைரதரமதுபிர்வக்த்ரவிதுபிஃ
ஸனிஶ்வாஸாமோதைஃ ஸகுசகலஶாஶ்லேஷஸுரதைஃ || 2.68 ||

யதாஸீதஜ்ஞானம் ஸ்மரதிமிரஸஞ்சாரஜனிதம்
ததா த்றுஷ்டனாரீமயம் இதம் அஶேஷம் ஜகதிதி |
இதானீம் அஸ்மாகம் படுதரவிவேகாஞ்ஜனஜுஷாம்
ஸமீபூதா த்றுஷ்டிஸ்த்ரிபுவனம் அபி ப்ரஹ்ம மனுதே || 2.69 ||

தாவதேவ க்றுதினாம் அபி ஸ்புரத்யேஷ
னிர்மலவிவேகதீபகஃ |
யாவதேவ ன குரங்கசக்ஷுஷாம்
தாட்யதே சடுலலோசனாஞ்சலைஃ || 2.70 ||

வசஸி பவதி ஸங்கத்யாகம் உத்திஶ்ய வார்தா
ஶ்ருதிமுகரமுகானாம் கேவலம் பண்டிதானாம் |
ஜகனம் அருணரத்னக்ரன்திகாஞ்சீகலாபம்
குவலயனயனானாம் கோ விஹாதும் ஸமர்தஃ || 2.71 ||

ஸ்வபரப்ரதாரகோ‌உஸௌ
னின்ததி யோ‌உலீகபண்டிதோ யுவதீஃ |
யஸ்மாத்தபஸோ‌உபி பலம்
ஸ்வர்கஃ ஸ்வர்கே‌உபி சாப்ஸரஸஃ || 2.72 ||

மத்தேபகும்பதலனே புவி ஸன்தி தீராஃ
கேசித்ப்ரசண்டம்றுகராஜவதே‌உபி தக்ஷாஃ |
கின்து ப்ரவீமி பலினாம் புரதஃ ப்ரஸஹ்ய
கன்தர்பதர்பதலனே விரலா மனுஷ்யாஃ || 2.73 ||

ஸன்மார்கே தாவதாஸ்தே ப்ரபவதி ச னரஸ்தாவதேவேன்த்ரியாணாம்
லஜ்ஜாம் தாவத்விதத்தே வினயம் அபி ஸமாலம்பதே தாவதேவ |
ப்ரூசாபாக்றுஷ்டமுக்தாஃ ஶ்ரவணபதகதா னீலபக்ஷ்மாண ஏதே
யாவல்லீலாவதீனாம் ஹ்றுதி ன த்றுதிமுஷோ த்றுஷ்டிபாணாஃ பதன்தி || 2.74 ||

உன்மத்தப்ரேமஸம்ரம்பாத்
ஆரபன்தே யத்‌அங்கனாஃ |
தத்ர ப்ரத்யூஹம் ஆதாதும்
ப்ரஹ்மாபி கலு காதரஃ || 2.75 ||

தாவன்மஹத்த்வம் பாண்டித்யம்
குலீனத்வம் விவேகிதா |
யாவஜ்ஜ்வலதி னாங்கேஷு
ஹதஃ பஞ்சேஷுபாவகஃ || 2.76 ||

ஶாஸ்த்ரஜ்ஞோ‌உபி ப்ரகுணிதனயோ‌உத்யான்தபாதாபி பாடம்
ஸம்ஸாரே‌உஸ்மின்பவதி விரலோ பாஜனம் ஸத்கதீனாம் |
யேனைதஸ்மின்னிரயனகரத்வாரம் உத்காடயன்தீ
வாமாக்ஷீணாம் பவதி குடிலா ப்ரூலதா குஞ்சிகேவ || 2.77 ||

க்றுஶஃ காணஃ கஞ்ஜஃ ஶ்ரவணரஹிதஃ புச்சவிகலோ
வ்ரணீ பூயக்லின்னஃ க்றுமிகுலஶதைராவ்றுததனுஃ |
க்ஷுதா க்ஷாமோ ஜீர்ணஃ பிடரககபாலார்பிதகலஃ
ஶுனீம் அன்வேதி ஶ்வா ஹதம் அபி ச ஹன்த்யேவ மதனஃ || 2.78 ||

ஸ்த்ரீமுத்ராம் குஸுமாயுதஸ்ய ஜயினீம் ஸர்வார்தஸம்பத்கரீம்
யே மூடாஃ ப்ரவிஹாய யான்தி குதியோ மித்யாபலான்வேஷிணஃ |
தே தேனைவ னிஹத்ய னிர்தயதரம் னக்னீக்றுதா முண்டிதாஃ
கேசித்பஞ்சஶிகீக்றுதாஶ்ச ஜடிலாஃ காபாலிகாஶ்சாபரே || 2.79 ||

விஶ்வாமித்ரபராஶரப்ரப்றுதயோ வாதாம்புபர்ணாஶனாஸ்தே‌உபி
ஸ்த்ரீமுகபங்கஜம் ஸுலலிதம் த்றுஷ்ட்வைவ மோஹம் கதாஃ |
ஶால்யன்னம் ஸக்றுதம் பயோததியுதம் யே புஞ்ஜதே மானவாஸ்தேஷாம்
இன்த்ரியனிக்ரஹோ யதி பவேத்வின்த்யஃ ப்லவேத்ஸாகரே || 2.80 ||

பரிமலப்றுதோ வாதாஃ ஶாகா னவாங்குரகோடயோ
மதுரவிதுரோத்கண்டாபாஜஃ ப்ரியா பிகபக்ஷிணாம் |
விரலவிரஸஸ்வேதோத்காரா வதூவதனேன்தவஃ
ப்ரஸரதி மதௌ தாத்ர்யாம் ஜாதோ ன கஸ்ய குணோதயஃ || 2.81 ||

மதுரயம் மதுரைரபி கோகிலா
கலரவைர்மலயஸ்ய ச வாயுபிஃ |
விரஹிணஃ ப்ரஹிணஸ்தி ஶரீரிணோ
விபதி ஹன்த ஸுதாபி விஷாயதே || 2.82 ||

ஆவாஸஃ கிலகிஞ்சிதஸ்ய தயிதாபார்ஶ்வே விலாஸாலஸாஃ
கர்ணே கோகிலகாமினீகலரவஃ ஸ்மேரோ லதாமண்டபஃ |
கோஷ்டீ ஸத்கவிபிஃ ஸமம் கதிபயைர்முக்தாஃ ஸுதாம்ஶோஃ கராஃ
கேஷாம்சித்ஸுகயன்தி சாத்ர ஹ்றுதயம் சைத்ரே விசித்ராஃ க்ஷபாஃ || 2.83 ||

பான்த ஸ்த்ரீவிரஹானலாஹுதிகலாம் ஆதன்வதீ மஞ்ஜரீமாகன்தேஷு
பிகாங்கனாபிரதுனா ஸோத்கண்டம் ஆலோக்யதே |
அப்யேதே னவபாடலாபரிமலப்ராக்பாரபாடச்சரா
வான்திக்லான்திவிதானதானவக்றுதஃ ஶ்ரீகண்டஶைலானிலாஃ || 2.84 ||

ப்ரதிதஃ ப்ரணயவதீனாம்
தாவத்பதம் ஆதனோது ஹ்றுதி மானஃ |
பவதி ன யாவச்சன்தனதரு
ஸுரபிர்மலயபவமானஃ || 2.85 ||

ஸஹகாரகுஸுமகேஸரனிகர
பராமோதமூர்ச்சிததிக்‌அன்தே |
மதுரமதுரவிதுரமதுபே
மதௌ பவேத்கஸ்ய னோத்கண்டா || 2.86 ||

அச்சாச்சசன்தனரஸார்த்ரதரா ம்றுகாக்ஷ்யோ
தாராக்றுஹாணி குஸுமானி ச கோஉம்‌உதீ ச |
மன்தோ மருத்ஸுமனஸஃ ஶுசி ஹர்ம்யப்றுஷ்டம்
க்ரீஷ்மே மதம் ச மதனம் ச விவர்தயன்தி || 2.87 ||

ஸ்ரஜோ ஹ்றுத்யாமோதா வ்யஜனபவனஶ்சன்த்ரகிரணாஃ
பராகஃ காஸாரோ மலயஜரஜஃ ஶீது விஶதம் |
ஶுசிஃ ஸௌதோத்ஸங்கஃ ப்ரதனு வஸனம் பங்கஜத்றுஶோ
னிதாகர்தாவேதத்விலஸதி லபன்தே ஸுக்றுதினஃ || 2.88 ||

ஸுதாஶுப்ரம் தாம ஸ்புரத்‌அமலரஶ்மிஃ ஶஶதரஃ
ப்ரியாவக்த்ராம்போஜம் மலயஜரஜஶ்சாதிஸுரபிஃ |
ஸ்ரஜோ ஹ்றுத்யாமோதாஸ்ததிதம் அகிலம் ராகிணி ஜனே
கரோத்யன்தஃ க்ஷோபம் ன து விஷயஸம்ஸர்கவிமுகே || 2.89 ||

தருணீவேஷோத்தீபிதகாமா
விகஸஜ்ஜாதீபுஷ்பஸுகன்திஃ |
உன்னதபீனபயோதரபாரா
ப்ராவ்றுட்தனுதே கஸ்ய ன ஹர்ஷம் || 2.90 ||

வியத்‌உபசிதமேகம் பூமயஃ கன்தலின்யோ
னவகுடஜகதம்பாமோதினோ கன்தவாஹாஃ |
ஶிகிகுலகலகேகாராவரம்யா வனான்தாஃ
ஸுகினம் அஸுகினம் வா ஸர்வம் உத்கண்டயன்தி || 2.91 ||

உபரி கனம் கனபடலம்
திர்யக்கிரயோ‌உபி னர்திதமயூராஃ |
க்ஷிதிரபி கன்தலதவலா
த்றுஷ்டிம் பதிகஃ க்வ பாதயதி || 2.92 ||

இதோ வித்யுத்வல்லீவிலஸிதம் இதஃ கேதகிதரோஃ
ஸ்புரன்கன்தஃ ப்ரோத்யஜ்ஜலதனினதஸ்பூர்ஜிதம் இதஃ |
இதஃ கேகிக்ரீடாகலகலரவஃ பக்ஷ்மலத்றுஶாம்
கதம் யாஸ்யன்த்யேதே விரஹதிவஸாஃ ஸம்ப்றுதரஸாஃ || 2.93 ||

அஸூசிஸஞ்சாரே தமஸி னபஸி ப்ரௌடஜலதத்வனி
ப்ராஜ்ஞம்மன்யே பததி ப்றுஷதானாம் ச னிசயே |
இதம் ஸௌதாமின்யாஃ கனககமனீயம் விலஸிதம்
முதம் ச ம்லானிம் ச ப்ரதயதி பதி ஸ்வைரஸுத்றுஶாம் || 2.94 ||

ஆஸாரேண ன ஹர்ம்யதஃ ப்ரியதமைர்யாதும் பஹிஃ ஶக்யதே
ஶீதோத்கம்பனிமித்தம் ஆயதத்றுஶா காடம் ஸமாலிங்க்யதே |
ஜாதாஃ ஶீகரஶீதலாஶ்ச மருதோரத்யன்தகேதச்சிதோ
தன்யானாம் பத துர்தினம் ஸுதினதாம் யாதி ப்ரியாஸங்கமே || 2.95 ||

அர்தம் ஸுப்த்வா னிஶாயாஃ ஸரபஸஸுரதாயாஸஸன்னஶ்லதாங்கப்ரோத்பூதாஸஹ்ய
த்றுஷ்ணோ மதுமதனிரதோ ஹர்ம்யப்றுஷ்டே விவிக்தே |
ஸம்போகக்லான்தகான்தாஶிதிலபுஜலதாவர்ஜிதம் கர்கரீதோ
ஜ்யோத்ஸ்னாபின்னாச்சதாரம் பிபதி ன ஸலிலம் ஶாரதம் மன்தபுண்யஃ || 2.96 ||

ஹேமன்தே ததிதுக்தஸர்பிரஶனா மாஞ்ஜிஷ்டவாஸோப்றுதஃ
காஶ்மீரத்ரவஸான்த்ரதிக்தவபுஷஶ்சின்னா விசித்ரை ரதைஃ |
வ்றுத்தோருஸ்தனகாமினோஜனக்றுதாஶ்லேஷா க்றுஹாப்யன்தரே
தாம்பூலீதலபூகபூரிதமுகா தன்யாஃ ஸுகம் ஶேரதே || 2.97 ||

ப்ரதுயத்ப்ரௌடப்ரியங்குத்யுதிப்றுதி விகஸத்குன்தமாத்யத்த்விரேபே
காலே ப்ராலேயவாதப்ரசலவிலஸிதோதாரமன்தாரதாம்னி |
யேஷாம் னோ கண்டலக்னா க்ஷணம் அபி துஹினக்ஷோததக்ஷா ம்றுகாக்ஷீ
தேஸாம் ஆயாமயாமா யமஸதனஸமா யாமினீ யாதி யூனாம் || 2.98 ||

சும்பன்தோ கண்டபித்தீரலகவதி முகே ஸீத்க்றுதான்யாததானா
வக்ஷஃஸூத்கஞ்சுகேஷு ஸ்தனபரபுலகோத்பேதம் ஆபாதயன்தஃ |
ஊரூனாகம்பயன்தஃ ப்றுதுஜகனதடாத்ஸ்ரம்ஸயன்தோ‌உம்ஶுகானி
வ்யக்தம் கான்தாஜனானாம் விடசரிதப்றுதஃ ஶைஶிரா வான்தி வாதாஃ || 2.99 ||

கேஶானாகுலயன்த்றுஶோ முகுலயன்வாஸோ பலாதாக்ஷிபன்னாதன்வன்
புலகோத்கமம் ப்ரகடயன்னாவேககம்பம் ஶனைஃ |
பாரம் பாரம் உதாரஸீத்க்றுதக்றுதோ தன்தச்சதான்பீடயன்
ப்ராயஃ ஶைஶிர ஏஷ ஸம்ப்ரதி மருத்கான்தாஸு கான்தாயதே || 2.100 ||

யத்யஸ்ய னாஸ்தி ருசிரம் தஸ்மிம்ஸ்தஸ்ய ஸ்ப்றுஹா மனோஜ்ஞே‌உபி |
ரமணீயே‌உபி ஸுதாம்ஶௌ ன மனஃகாமஃ ஸரோஜின்யாஃ || 2.101 ||

வைராக்யே ஸம்சரத்யேகோ னீதௌ ப்ரமதி சாபரஃ |
ஶ்றுங்காரே ரமதே கஶ்சித்புவி பேதாஃ பரஸ்பரம் || 2.102 ||

Tamil

Bhartruhari Sataka Trisati – Neeti Satakam – Tamil

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Neeti Satakam – Tamil 24 December 2014

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: பர்த்றுஹரி

திக்காலாத்யனவச்சின்னானன்தசின்மாத்ரமூர்தயே |
ஸ்வானுபூத்யேகமானாய னமஃ ஶான்தாய தேஜஸே || 1.1 ||

போத்தாரோ மத்ஸரக்ரஸ்தாஃ
ப்ரபவஃ ஸ்மயதூஷிதாஃ |
அபோதோபஹதாஃ சான்யே
ஜீர்ணம் அங்கே ஸுபாஷிதம் || 1.2 ||

அஜ்ஞஃ ஸுகம் ஆராத்யஃ
ஸுகதரம் ஆராத்யதே விஶேஷஜ்ஞஃ |
ஜ்ஞானலவதுர்விதக்தம்
ப்ரஹ்மாபி தம் னரம் ன ரஞ்ஜயதி || 1.3 ||

ப்ரஸஹ்ய மணிம் உத்தரேன்மகரவக்த்ரதம்ஷ்ட்ரான்தராத்
ஸமுத்ரம் அபி ஸன்தரேத்ப்ரசலதூர்மிமாலாகுலம் |
புஜங்கம் அபி கோபிதம் ஶிரஸி புஷ்பவத்தாரயேத்
ன து ப்ரதினிவிஷ்டமூ‌றுகஜனசித்தம் ஆராதயேத் || 1.4 ||

லபேத ஸிகதாஸு தைலம் அபி யத்னதஃ பீடயன்
பிபேச்ச ம்றுகத்றுஷ்ணிகாஸு ஸலிலம் பிபாஸார்திதஃ |
க்வசிதபி பர்யடன்ஶஶவிஷாணம் ஆஸாதயேத்
ன து ப்ரதினிவிஷ்டமூர்கசித்தம் ஆராதயேத் || 1.5 ||

வ்யாலம் பாலம்றுணாலதன்துபிரஸௌ ரோத்தும் ஸமுஜ்ஜ்றும்பதே
சேத்தும் வஜ்ரமணிம் ஶிரீஷகுஸுமப்ரான்தேன ஸன்னஹ்யதி |
மாதுர்யம் மதுபின்துனா ரசயிதும் க்ஷாராமுதேரீஹதே
னேதும் வாஞ்சன்தி யஃ கலான்பதி ஸதாம் ஸூக்தைஃ ஸுதாஸ்யன்திபிஃ || 1.6 ||

ஸ்வாயத்தம் ஏகான்தகுணம் விதாத்ரா
வினிர்மிதம் சாதனம் அஜ்ஞதாயாஃ |
விஶேஷா‌அதஃ ஸர்வவிதாம் ஸமாஜே
விபூஷணம் மௌனம் அபண்டிதானாம் || 1.7 ||

யதா கிஞ்சிஜ்ஜ்ஞோ‌உஹம் த்விப இவ மதான்தஃ ஸமபவம்
ததா ஸர்வஜ்ஞோ‌உஸ்மீத்யபவதவலிப்தம் மம மனஃ
யதா கிஞ்சித்கிஞ்சித்புதஜனஸகாஶாதவகதம்
ததா மூர்கோ‌உஸ்மீதி ஜ்வர இவ மதோ மே வ்யபகதஃ || 1.8 ||

க்றுமிகுலசித்தம் லாலாக்லின்னம் விகன்திஜுகுப்ஸிதம்
னிருபமரஸம் ப்ரீத்யா காதன்னராஸ்தி னிராமிஷம் |
ஸுரபதிம் அபி ஶ்வா பார்ஶ்வஸ்தம் விலோக்ய ன ஶங்கதே
ன ஹி கணயதி க்ஷுத்ரோ ஜன்துஃ பரிக்ரஹபல்குதாம் || 1.9 ||

ஶிரஃ ஶார்வம் ஸ்வர்காத்பஶுபதிஶிரஸ்தஃ க்ஷிதிதரம்
ம்ஹீத்ராதுத்துங்காதவனிம் அவனேஶ்சாபி ஜலதிம் |
அதோ‌உதோ கங்கேயம் பதம் உபகதா ஸ்தோகம்
அதவாவிவேகப்ரஷ்டானாம் பவதி வினிபாதஃ ஶதமுகஃ || 1.10 ||

ஶக்யோ வாரயிதும் ஜலேன ஹுதபுக்ச்சத்ரேண ஸூர்யாதபோ
னாகேன்த்ரோ னிஶிதாக்குஶேன ஸமதோ தண்டேன கோகர்தபௌ |
வ்யாதிர்பேஷஜஸங்க்ரஹைஶ்ச விவிதைர்மன்த்ரப்ரயோகைர்விஷம்
ஸர்வஸ்யௌஷதம் அஸ்தி ஶாஸ்த்ரவிஹிதம் மூர்கஸ்ய னஸ்த்யௌஷதிம் || 1.11 ||

ஸாஹித்யஸங்கீதகலாவிஹீனஃ
ஸாக்ஷாத்பஶுஃ புச்சவிஷாணஹீனஃ |
த்றுணம் ன காதன்னபி ஜீவமானஸ்
தத்பாகதேயம் பரமம் பஶூனாம் || 1.12 ||

யேஷாம் ன வித்யா ன தபோ ன தானம்
ஜ்ஞானம் ன ஶீலம் ன குணோ ன தர்மஃ |
தே மர்த்யலோகே புவி பாரபூதா
மனுஷ்யரூபேண ம்றுகாஶ்சரன்தி || 1.13 ||

வரம் பர்வததுர்கேஷு
ப்ரான்தம் வனசரைஃ ஸஹ
ன மூர்கஜனஸம்பர்கஃ
ஸுரேன்த்ரபவனேஷ்வபி || 1.14 ||

ஶாஸ்த்ரோபஸ்க்றுதஶப்தஸுன்தரகிரஃ ஶிஷ்யப்ரதேயாகமா
விக்யாதாஃ கவயோ வஸன்தி விஷயே யஸ்ய ப்ரபோர்னிர்தனாஃ |
தஜ்ஜாட்யம் வஸுதாதிபஸ்ய கவயஸ்த்வர்தம் வினாபீஶ்வராஃ
குத்ஸ்யாஃ ஸ்யுஃ குபரீக்ஷகா ஹி மணயோ யைரர்கதஃ பாதிதாஃ || 1.15 ||

ஹர்துர்யாதி ன கோசரம் கிம் அபி ஶம் புஷ்ணாதி யத்ஸர்வதா‌உப்ய்
அர்திப்யஃ ப்ரதிபாத்யமானம் அனிஶம் ப்ராப்னோதி வ்றுத்திம் பராம் |
கல்பான்தேஷ்வபி ன ப்ரயாதி னிதனம் வித்யாக்யம் அன்தர்தனம்
யேஷாம் தான்ப்ரதி மானம் உஜ்ஜத ன்றுபாஃ கஸ்தைஃ ஸஹ ஸ்பர்ததே || 1.16 ||

அதிகதபரமார்தான்பண்டிதான்மாவமம்ஸ்தாஸ்
த்றுணம் இவ லகு லக்ஷ்மீர்னைவ தான்ஸம்ருணத்தி |
அபினவமதலேகாஶ்யாமகண்டஸ்தலானாம்
ன பவதி பிஸதன்துர்வாரணம் வாரணானாம் || 1.17 ||

அம்போஜினீவனவிஹாரவிலாஸம் ஏவ
ஹம்ஸஸ்ய ஹன்தி னிதராம் குபிதோ விதாதா |
ன த்வஸ்ய துக்தஜலபேதவிதௌ ப்ரஸித்தாம்
வைதக்தீகீர்திம் அபஹர்தும் அஸௌ ஸமர்தஃ || 1.18 ||

கேயூராணி ன பூஷயன்தி புருஷம் ஹாரா ன சன்த்ரோஜ்ஜ்வலா
ன ஸ்னானம் ன விலேபனம் ன குஸுமம் னாலங்க்றுதா மூர்தஜாஃ |
வாண்யேகா ஸமலங்கரோதி புருஷம் யா ஸம்ஸ்க்றுதா தார்யதே
க்ஷீயன்தே கலு பூஷணானி ஸததம் வாக்பூஷணம் பூஷணம் || 1.19 ||

வித்யா னாம னரஸ்ய ரூபம் அதிகம் ப்ரச்சன்னகுப்தம் தனம்
வித்யா போககரீ யஶஃஸுககரீ வித்யா குரூணாம் குருஃ |
வித்யா பன்துஜனோ விதேஶகமனே வித்யா பரா தேவதா
வித்யா ராஜஸு பூஜ்யதே ன து தனம் வித்யாவிஹீனஃ பஶுஃ || 1.20 ||

க்ஷான்திஶ்சேத்கவசேன கிம் கிம் அரிபிஃ க்ரோதோ‌உஸ்தி சேத்தேஹினாம்
ஜ்ஞாதிஶ்சேதனலேன கிம் யதி ஸுஹ்றுத்திவ்யௌஷதம் கிம் பலம் |
கிம் ஸர்பைர்யதி துர்ஜனாஃ கிம் உ தனைர்வித்யா‌உனவத்யா யதி
வ்ரீடா சேத்கிம் உ பூஷணைஃ ஸுகவிதா யத்யஸ்தி ராஜ்யேன கிம் || 1.21 ||

தாக்ஷிண்யம் ஸ்வஜனே தயா பரிஜனே ஶாட்யம் ஸதா துர்ஜனே
ப்ரீதிஃ ஸாதுஜனே னயோ ன்றுபஜனே வித்வஜ்ஜனே சார்ஜவம் |
ஶௌர்யம் ஶத்ருஜனே க்ஷமா குருஜனே கான்தாஜனே த்றுஷ்டதா
யே சைவம் புருஷாஃ கலாஸு குஶலாஸ்தேஷ்வேவ லோகஸ்திதிஃ || 1.22 ||

ஜாட்யம் தியோ ஹரதி ஸிஞ்சதி வாசி ஸத்யம்
மானோன்னதிம் திஶதி பாபம் அபாகரோதி |
சேதஃ ப்ரஸாதயதி திக்ஷு தனோதி கீர்திம்
ஸத்ஸங்கதிஃ கதய கிம் ன கரோதி பும்ஸாம் || 1.23 ||

ஜயன்தி தே ஸுக்றுதினோ
ரஸஸித்தாஃ கவீஶ்வராஃ |
னாஸ்தி யேஷாம் யஶஃகாயே
ஜராமரணஜம் பயம் || 1.24 ||

ஸூனுஃ ஸச்சரிதஃ ஸதீ ப்ரியதமா ஸ்வாமீ ப்ரஸாதோன்முகஃ
ஸ்னிக்தம் மித்ரம் அவஞ்சகஃ பரிஜனோ னிஃக்லேஶலேஶம் மனஃ |
ஆகாரோ ருசிரஃ ஸ்திரஶ்ச விபவோ வித்யாவதாதம் முகம்
துஷ்டே விஷ்டபகஷ்டஹாரிணி ஹரௌ ஸம்ப்ராப்யதே தேஹினா || 1.25 ||

ப்ராணாகாதான்னிவ்றுத்திஃ பரதனஹரணே ஸம்யமஃ ஸத்யவாக்யம்
காலே ஶக்த்யா ப்ரதானம் யுவதிஜனகதாமூகபாவஃ பரேஷாம் |
த்றுஷ்ணாஸ்ரோதோ விபங்கோ குருஷு ச வினயஃ ஸர்வபூதானுகம்பா
ஸாமான்யஃ ஸர்வஶாஸ்த்ரேஷ்வனுபஹதவிதிஃ ஶ்ரேயஸாம் ஏஷ பன்தாஃ || 1.26 ||

ப்ராரப்யதே ன கலு விக்னபயேன னீசைஃ
ப்ராரப்ய விக்னவிஹதா விரமன்தி மத்யாஃ |
விக்னைஃ புனஃ புனரபி ப்ரதிஹன்யமானாஃ
ப்ராரப்தம் உத்தமஜனா ன பரித்யஜன்தி || 1.27 ||

அஸன்தோ னாப்யர்த்யாஃ ஸுஹ்றுதபி ன யாச்யஃ க்றுஶதனஃ
ப்ரியா ன்யாய்யா வ்றுத்திர்மலினம் அஸுபங்கே‌உப்யஸுகரம் |
விபத்யுச்சைஃ ஸ்தேயம் பதம் அனுவிதேயம் ச மஹதாம்
ஸதாம் கேனோத்திஷ்டம் விஷமம் அஸிதாராவ்ரதம் இதம் || 1.28 ||

க்ஷுத்க்ஷாமோ‌உபி ஜராக்றுஶோ‌உபி ஶிதிலப்ராணோ‌உபி கஷ்டாம் தஶாம்
ஆபன்னோ‌உபி விபன்னதீதிதிரிதி ப்ராணேஷு னஶ்யத்ஸ்வபி |
மத்தேபேன்த்ரவிபின்னகும்பபிஶிதக்ராஸைகபத்தஸ்ப்றுஹஃ
கிம் ஜீர்ணம் த்றுணம் அத்தி மானமஹதாம் அக்ரேஸரஃ கேஸரீ || 1.29 ||

ஸ்வல்பஸ்னாயுவஸாவஶேஷமலினம் னிர்மாம்ஸம் அப்யஸ்தி கோஃ
ஶ்வா லப்த்வா பரிதோஷம் ஏதி ன து தத்தஸ்ய க்ஷுதாஶான்தயே |
ஸிம்ஹோ ஜம்புகம் அங்கம் ஆகதம் அபி த்யக்த்வா னிஹன்தி த்விபம்
ஸர்வஃ க்றுச்ச்ரகதோ‌உபி வாஞ்சன்தி ஜனஃ ஸத்த்வானுரூபம் பலம் || 1.30 ||

லாங்கூலசாலனம் அதஶ்சரணாவபாதம்
பூமௌ னிபத்ய வதனோதரதர்ஶனம் ச |
ஶ்வா பிண்டதஸ்ய குருதே கஜபுங்கவஸ்து
தீரம் விலோகயதி சாடுஶதைஶ்ச புங்க்தே || 1.31 ||

பரிவர்தினி ஸம்ஸாரே
ம்றுதஃ கோ வா ன ஜாயதே |
ஸ ஜாதோ யேன ஜாதேன
யாதி வம்ஶஃ ஸமுன்னதிம் || 1.32 ||

குஸுமஸ்தவகஸ்யேவ
த்வயீ வ்றுத்திர்மனஸ்வினஃ |
மூர்த்னி வா ஸர்வலோகஸ்ய
ஶீர்யதே வன ஏவ வா || 1.33 ||

ஸன்த்யன்யே‌உபி ப்றுஹஸ்பதிப்ரப்றுதயஃ ஸம்பாவிதாஃ பஞ்சஷாஸ்
தான்ப்ரத்யேஷ விஶேஷவிக்ரமருசீ ராஹுர்ன வைராயதே |
த்வாவேவ க்ரஸதே திவாகரனிஶாப்ராணேஶ்வரௌ பாஸ்கரௌ
ப்ராதஃ பர்வணி பஶ்ய தானவபதிஃ ஶீர்ஷாவஶேஷாக்றுதிஃ || 1.34 ||

வஹதி புவனஶ்ரேணிம் ஶேஷஃ பணாபலகஸ்திதாம்
கமடபதினா மத்யேப்றுஷ்டம் ஸதா ஸ ச தார்யதே |
தம் அபி குருதே க்ரோடாதீனம் பயோதிரனாதராத்
அஹஹ மஹதாம் னிஃஸீமானஶ்சரித்ரவிபூதயஃ || 1.35 ||

வரம் பக்ஷச்சேதஃ ஸமதமகவன்முக்தகுலிஶப்ரஹாரைர்
உத்கச்சத்பஹுலதஹனோத்காரகுருபிஃ |
துஷாராத்ரேஃ ஸூனோரஹஹ பிதரி க்லேஶவிவஶே
ன சாஸௌ ஸம்பாதஃ பயஸி பயஸாம் பத்யுருசிதஃ || 1.36 ||

ஸிம்ஹஃ ஶிஶுரபி னிபததி
மதமலினகபோலபித்திஷு கஜேஷு |
ப்ரக்றுதிரியம் ஸத்த்வவதாம்
ன கலு வயஸ்தேஜஸோ ஹேதுஃ || 1.37 ||

ஜாதிர்யாது ரஸாதலம் குணகணைஸ்தத்ராப்யதோ கம்யதாம்
ஶீலம் ஶைலதடாத்பதத்வபிஜனஃ ஸன்தஹ்யதாம் வஹ்னினா |
ஶௌர்யே வைரிணி வஜ்ரம் ஆஶு னிபதத்வர்தோ‌உஸ்து னஃ கேவலம்
யேனைகேன வினா குணஸ்த்றுணலவப்ராயாஃ ஸமஸ்தா இமே || 1.38 ||

தனம் அர்ஜய காகுத்ஸ்த
தனமூலம் இதம் ஜகத் |
அன்தரம் னாபிஜானாமி
னிர்தனஸ்ய ம்றுதஸ்ய ச || 1.39 ||

தானீன்த்ரியாண்யவிகலானி ததேவ னாம
ஸா புத்திரப்ரதிஹதா வசனம் ததேவ |
அர்தோஷ்மணா விரஹிதஃ புருஷஃ க்ஷணேன
ஸோ‌உப்யன்ய ஏவ பவதீதி விசித்ரம் ஏதத் || 1.40 ||

யஸ்யாஸ்தி வித்தம் ஸ னரஃ குலீனஃ
ஸ பண்டிதஃ ஸ ஶ்ருதவான்குணஜ்ஞஃ |
ஸ ஏவ வக்தா ஸ ச தர்ஶனீயஃ
ஸர்வே குணாஃ காஞ்சனம் ஆஶ்ரயன்தி || 1.41 ||

தௌர்மன்த்ர்யான்ன்றுபதிர்வினஶ்யதி யதிஃ ஸங்காத்ஸுதோ லாலனாத்
விப்ரோ‌உனத்யயனாத்குலம் குதனயாச்சீலம் கலோபாஸனாத் |
ஹ்ரீர்மத்யாதனவேக்ஷணாதபி க்றுஷிஃ ஸ்னேஹஃ ப்ரவாஸாஶ்ரயான்
மைத்ரீ சாப்ரணயாத்ஸம்றுத்திரனயாத்த்யாகப்ரமாதாத்தனம் || 1.42 ||

தானம் போகோ னாஶஸ்திஸ்ரோ
கதயோ பவன்தி வித்தஸ்ய |
யோ ன ததாதி ன புங்க்தே
தஸ்ய த்றுதீயா கதிர்பவதி || 1.43 ||

மணிஃ ஶாணோல்லீடஃ ஸமரவிஜயீ ஹேதிதலிதோ
மதக்ஷீணோ னாகஃ ஶரதி ஸரிதஃ ஶ்யானபுலினாஃ |
கலாஶேஷஶ்சன்த்ரஃ ஸுரதம்றுதிதா பாலவனிதா
தன்னிம்னா ஶோபன்தே கலிதவிபவாஶ்சார்திஷு னராஃ || 1.44 ||

பரிக்ஷீணஃ கஶ்சித்ஸ்ப்றுஹயதி யவானாம் ப்ரஸ்றுதயே
ஸ பஶ்சாத்ஸம்பூர்ணஃ கலயதி தரித்ரீம் த்றுணஸமாம் |
அதஶ்சானைகான்த்யாத்குருலகுதயா‌உர்தேஷு தனினாம்
அவஸ்தா வஸ்தூனி ப்ரதயதி ச ஸங்கோசயதி ச || 1.45 ||

ராஜன்துதுக்ஷஸி யதி க்ஷிதிதேனும் ஏதாம்
தேனாத்ய வத்ஸம் இவ லோகம் அமும் புஷாண
தஸ்மிம்ஶ்ச ஸம்யகனிஶம் பரிபோஷ்யமாணே
னானாபலைஃ பலதி கல்பலதேவ பூமிஃ || 1.46 ||

ஸத்யான்றுதா ச பருஷா ப்ரியவாதினீ ச
ஹிம்ஸ்ரா தயாலுரபி சார்தபரா வதான்யா |
னித்யவ்யயா ப்ரசுரனித்யதனாகமா ச
வாராங்கனேவ ன்றுபனீதிரனேகரூபா || 1.47 ||

ஆஜ்ஞா கீர்திஃ பாலனம் ப்ராஹ்மணானாம்
தானம் போகோ மித்ரஸம்ரக்ஷணம் ச
யேஷாம் ஏதே ஷட்குணா ன ப்ரவ்றுத்தாஃ
கோ‌உர்தஸ்தேஷாம் பார்திவோபாஶ்ரயேண || 1.48 ||

யத்தாத்ரா னிஜபாலபட்டலிகிதம் ஸ்தோகம் மஹத்வா தனம்
தத்ப்ராப்னோதி மருஸ்தலே‌உபி னிதராம் மேரௌ ததோ னாதிகம் |
தத்தீரோ பவ வித்தவத்ஸு க்றுபணாம் வ்றுத்திம் வ்றுதா ஸா க்றுதாஃ
கூபே பஶ்ய பயோனிதாவபி கடோ க்றுஹ்ணாதி துல்யம் ஜலம் || 1.49 ||

த்வம் ஏவ சாதகாதாரோ‌உ
ஸீதி கேஷாம் ன கோசரஃ |
கிம் அம்போதவராஸ்மாகம்
கார்பண்யோக்தம் ப்ரதீக்ஷஸே || 1.50 ||

ரே ரே சாதக ஸாவதானமனஸா மித்ர க்ஷணம் ஶ்ரூயதாம்
அம்போதா பஹவோ வஸன்தி ககனே ஸர்வே‌உபி னைதாத்றுஶாஃ |
கேசித்வ்றுஷ்டிபிரார்த்ரயன்தி வஸுதாம் கர்ஜன்தி கேசித்வ்றுதா
யம் யம் பஶ்யஸி தஸ்ய தஸ்ய புரதோ மா ப்ரூஹி தீனம் வசஃ || 1.51 ||

அகருணத்வம் அகாரணவிக்ரஹஃ
பரதனே பரயோஷிதி ச ஸ்ப்றுஹா |
ஸுஜனபன்துஜனேஷ்வஸஹிஷ்ணுதா
ப்ரக்றுதிஸித்தம் இதம் ஹி துராத்மனாம் || 1.52 ||

துர்ஜனஃ பரிஹர்தவ்யோ
வித்யயா‌உலக்றுதோ‌உபி ஸன் |
மணினா பூஷிதஃ ஸர்பஃ
கிம் அஸௌ ன பயங்கரஃ || 1.53 ||

ஜாட்யம் ஹ்ரீமதி கண்யதே வ்ரதருசௌ தம்பஃ ஶுசௌ கைதவம்
ஶூரே னிர்க்றுணதா முனௌ விமதிதா தைன்யம் ப்ரியாலாபினி |
தேஜஸ்வின்யவலிப்ததா முகரதா வக்தர்யஶக்திஃ ஸ்திரே
தத்கோ னாம குணோ பவேத்ஸ குணினாம் யோ துர்ஜனைர்னாங்கிதஃ || 1.54 ||

லோபஶ்சேதகுணேன கிம் பிஶுனதா யத்யஸ்தி கிம் பாதகைஃ
ஸத்யம் சேத்தபஸா ச கிம் ஶுசி மனோ யத்யஸ்தி தீர்தேன கிம் |
ஸௌஜன்யம் யதி கிம் குணைஃ ஸுமஹிமா யத்யஸ்தி கிம் மண்டனைஃ
ஸத்வித்யா யதி கிம் தனைரபயஶோ யத்யஸ்தி கிம் ம்றுத்யுனா || 1.55 ||

ஶஶீ திவஸதூஸரோ கலிதயௌவனா காமினீ
ஸரோ விகதவாரிஜம் முகம் அனக்ஷரம் ஸ்வாக்றுதேஃ |
ப்ரபுர்தனபராயணஃ ஸதததுர்கதஃ ஸஜ்ஜனோ
ன்றுபாங்கணகதஃ கலோ மனஸி ஸப்த ஶல்யானி மே || 1.56 ||

ன கஶ்சிச்சண்டகோபானாம்
ஆத்மீயோ னாம பூபுஜாம் |
ஹோதாரம் அபி ஜுஹ்வானம்
ஸ்ப்றுஷ்டோ வஹதி பாவகஃ || 1.57 ||

மௌனோஉம்‌ஊகஃ ப்ரவசனபடுர்பாடுலோ ஜல்பகோ வா
த்றுஷ்டஃ பார்ஶ்வே வஸதி ச ஸதா தூரதஶ்சாப்ரகல்பஃ |
க்ஷான்த்யா பீருர்யதி ன ஸஹதே ப்ராயஶோ னாபிஜாதஃ
ஸேவாதர்மஃ பரமகஹனோ யோகினாம் அப்யகம்யஃ || 1.58 ||

உத்பாஸிதாகிலகலஸ்ய விஶ்றுங்கலஸ்ய
ப்ராக்ஜாதவிஸ்த்றுதனிஜாதமகர்மவ்றுத்தேஃ |
தைவாதவாப்தவிபவஸ்ய குணத்விஷோ‌உஸ்ய
னீசஸ்ய கோசரகதைஃ ஸுகம் ஆப்யதே || 1.59 ||

ஆரம்பகுர்வீ க்ஷயிணீ க்ரமேண
லக்வீ புரா வ்றுத்திமதீ ச பஶ்சாத் |
தினஸ்ய பூர்வார்தபரார்தபின்னா
சாயேவ மைத்ரீ கலஸஜ்ஜனானாம் || 1.60 ||

ம்றுகமீனஸஜ்ஜனானாம் த்றுணஜலஸன்தோஷவிஹிதவ்றுத்தீனாம் |
லுப்தகதீவரபிஶுனா னிஷ்காரணவைரிணோ ஜகதி || 1.61 ||

வாஞ்சா ஸஜ்ஜனஸங்கமே பரகுணே ப்ரீதிர்குரௌ னம்ரதா
வித்யாயாம் வ்யஸனம் ஸ்வயோஷிதி ரதிர்லோகாபவாதாத்பயம் |
பக்திஃ ஶூலினி ஶக்திராத்மதமனே ஸம்ஸர்கமுக்திஃ கலே
யேஷ்வேதே னிவஸன்தி னிர்மலகுணாஸ்தேப்யோ னரேப்யோ னமஃ || 1.62 ||

விபதி தைர்யம் அதாப்யுதயே க்ஷமா
ஸதஸி வாக்யபடுதா யுதி விக்ரமஃ |
யஶஸி சாபிருசிர்வ்யஸனம் ஶ்ருதௌ
ப்ரக்றுதிஸித்தம் இதம் ஹி மஹாத்மனாம் || 1.63 ||

ப்ரதானம் ப்ரச்சன்னம் க்றுஹம் உபகதே ஸம்ப்ரமவிதிஃ
ப்ரியம் க்றுத்வா மௌனம் ஸதஸி கதனம் சாப்யுபக்றுதேஃ |
அனுத்ஸேகோ லக்ஷ்ம்யாம் அனபிபவகன்தாஃ பரகதாஃ
ஸதாம் கேனோத்திஷ்டம் விஷமம் அஸிதாராவ்ரதம் இதம் || 1.64 ||

கரே ஶ்லாக்யஸ்த்யாகஃ ஶிரஸி குருபாதப்ரணயிதா
முகே ஸத்யா வாணீ விஜயி புஜயோர்வீர்யம் அதுலம் |
ஹ்றுதி ஸ்வச்சா வ்றுத்திஃ ஶ்ருதிம் அதிகதம் ச ஶ்ரவணயோர்
வினாப்யைஶ்வர்யேண ப்ரக்றுதிமஹதாம் மண்டனம் இதம் || 1.65 ||

ஸம்பத்ஸு மஹதாம் சித்தம்
பவத்யுத்பலகோஉம்‌அலம் |ஆபத்ஸு ச மஹாஶைலஶிலா
ஸங்காதகர்கஶம் || 1.66 ||

ஸன்தப்தாயஸி ஸம்ஸ்திதஸ்ய பயஸோ னாமாபி ன ஜ்ஞாயதே
முக்தாகாரதயா ததேவ னலினீபத்ரஸ்திதம் ராஜதே |
ஸ்வாத்யாம் ஸாகரஶுக்திமத்யபதிதம் தன்மௌக்திகம் ஜாயதே
ப்ராயேணாதமமத்யமோத்தமகுணஃ ஸம்ஸர்கதோ ஜாயதே || 1.67 ||

ப்ரீணாதி யஃ ஸுசரிதைஃ பிதரம் ஸ புத்ரோ
யத்பர்துரேவ ஹிதம் இச்சதி தத்கலத்ரம் |
தன்மித்ரம் ஆபதி ஸுகே ச ஸமக்ரியம் யத்
ஏதத்த்ரயம் ஜகதி புண்யக்றுதோ லபன்தே || 1.68 ||

ஏகோ தேவஃ கேஶவோ வா ஶிவோ வா
ஹ்யேகம் மித்ரம் பூபதிர்வா யதிர்வா |
ஏகோ வாஸஃ பத்தனே வா வனே வா
ஹ்யேகா பார்யா ஸுன்தரீ வா தரீ வா || 1.69 ||

னம்ரத்வேனோன்னமன்தஃ பரகுணகதனைஃ ஸ்வான்குணான்க்யாபயன்தஃ
ஸ்வார்தான்ஸம்பாதயன்தோ விததப்றுதுதராரம்பயத்னாஃ பரார்தே |
க்ஷான்த்யைவாக்ஷேபருக்ஷாக்ஷரமுகரமுகான்துர்ஜனான்தூஷயன்தஃ
ஸன்தஃ ஸாஶ்சர்யசர்யா ஜகதி பஹுமதாஃ கஸ்ய னாப்யர்சனீயாஃ || 1.70 ||

பவன்தி னம்ராஸ்தரவஃ பலோத்கமைர்
னவாம்புபிர்தூராவலம்பினோ கனாஃ |
அனுத்ததாஃ ஸத்புருஷாஃ ஸம்றுத்திபிஃ
ஸ்வபாவ ஏஷ பரோபகாரிணாம் || 1.71 ||

ஶ்ரோத்ரம் ஶ்ருதேனைவ ன குண்டலேன
தானேன பாணிர்ன து கங்கணேன |
விபாதி காயஃ கருணபராணாம்
பரோபகாரைர்ன து சன்தனேன || 1.72 ||

பாபான்னிவாரயதி யோஜயதே ஹிதாய
குஹ்யம் னிகூஹதி குணான்ப்ரகடீகரோதி |
ஆபத்கதம் ச ன ஜஹாதி ததாதி காலே
ஸன்மித்ரலக்ஷணம் இதம் ப்ரவதன்தி ஸன்தஃ || 1.73 ||

பத்மாகரம் தினகரோ விகசீகரோதி
சம்த்ர்ப்வோலாஸயதி கைரவசக்ரவாலம் |
னாப்யர்திதோ ஜலதரோ‌உபி ஜலம் ததாதி
ஸன்தஃ ஸ்வயம் பரஹிதே விஹிதாபியோகாஃ || 1.74 ||

ஏகே ஸத்புருஷாஃ பரார்தகடகாஃ ஸ்வார்தம் பரித்யஜன்தி யே
ஸாமான்யாஸ்து பரார்தம் உத்யமப்றுதஃ ஸ்வார்தாவிரோதேன யே |
தே‌உமீ மானுஷராக்ஷஸாஃ பரஹிதம் ஸ்வார்தாய னிக்னன்தி யே
யே து க்னன்தி னிரர்தகம் பரஹிதம் தே கே ன ஜானீமஹே || 1.75 ||

க்ஷீரேணாத்மகதோதகாய ஹி குணா தத்தா புரா தே‌உகிலா
க்ஷீரோத்தாபம் அவேக்ஷ்ய தேன பயஸா ஸ்வாத்மா க்றுஶானௌ ஹுதஃ |
கன்தும் பாவகம் உன்மனஸ்ததபவத்த்றுஷ்ட்வா து மித்ராபதம்
யுக்தம் தேன ஜலேன ஶாம்யதி ஸதாம் மைத்ரீ புனஸ்த்வீத்றுஶீ || 1.76 ||

இதஃ ஸ்வபிதி கேஶவஃ குலம் இதஸ்ததீயத்விஷாம்
இதஶ்ச ஶரணார்தினாம் ஶிகரிணாம் கணாஃ ஶேரதே |
இதோ‌உபி படவானலஃ ஸஹ ஸமஸ்தஸம்வர்தகை‌று
அஹோ விததம் ஊர்ஜிதம் பரஸஹம் ஸின்தோர்வபுஃ || 1.77 ||

த்றுஷ்ணாம் சின்தி பஜ க்ஷமாம் ஜஹி மதம் பாபே ரதிம் மா க்றுதாஃ
ஸத்யம் ப்ரூஹ்யனுயாஹி ஸாதுபதவீம் ஸேவஸ்வ வித்வஜ்ஜனம் |
மான்யான்மானய வித்விஷோ‌உப்யனுனய ப்ரக்யாபய ப்ரஶ்ரயம்
கீர்திம் பாலய துஃகிதே குரு தயாம் ஏதத்ஸதாம் சேஷ்டிதம் || 1.78 ||

மனஸி வசஸி காயே புண்யபீயூஷபூர்ணாஸ்
த்ரிபுவனம் உபகாரஶ்ரேணிபிஃ ப்ரீணயன்தஃ |
பரகுணபரமாணூன்பர்வதீக்றுத்ய னித்யம்
னிஜஹ்றுதி விகஸன்தஃ ஸன்த ஸன்தஃ கியன்தஃ || 1.79 ||

கிம் தேன ஹேமகிரிணா ரஜதாத்ரிணா வா
யத்ராஶ்ரிதாஶ்ச தரவஸ்தரவஸ்த ஏவ |
மன்யாமஹே மலயம் ஏவ யத்‌ஆஶ்ரயேண
கங்கோலனிம்பகடுஜா அபி சன்தனாஃ ஸ்யுஃ || 1.80 ||

ரத்னைர்மஹார்ஹைஸ்துதுஷுர்ன தேவா
ன பேஜிரே பீமவிஷேண பீதிம் |
ஸுதாம் வினா ன பரயுர்விராமம்
ன னிஶ்சிதார்தாத்விரமன்தி தீராஃ || 1.81 ||

க்வசித்ப்றுத்வீஶய்யஃ க்வசிதபி ச பரங்கஶயனஃ
க்வசிச்சாகாஹாரஃ க்வசிதபி ச ஶால்யோதனருசிஃ |
க்வசித்கன்தாதாரீ க்வசிதபி ச திவ்யாம்பரதரோ
மனஸ்வீ கார்யார்தீ ன கணயதி துஃகம் ன ச ஸுகம் || 1.82 ||

ஐஶ்வர்யஸ்ய விபூஷணம் ஸுஜனதா ஶௌர்யஸ்ய வாக்ஸம்யமோ
ஜ்ஞானஸ்யோபஶமஃ ஶ்ருதஸ்ய வினயோ வித்தஸ்ய பாத்ரே வ்யயஃ |
அக்ரோதஸ்தபஸஃ க்ஷமா ப்ரபவிதுர்தர்மஸ்ய னிர்வாஜதா
ஸர்வேஷாம் அபி ஸர்வகாரணம் இதம் ஶீலம் பரம் பூஷணம் || 1.83 ||

னின்தன்து னீதினிபுணா யதி வா ஸ்துவன்து
லக்ஷ்மீஃ ஸமாவிஶது கச்சது வா யதேஷ்டம் |
அத்யைவ வா மரணம் அஸ்து யுகான்தரே வா
ன்யாய்யாத்பதஃ ப்ரவிசலன்தி பதம் ன தீராஃ || 1.84 ||

பக்னாஶஸ்ய கரண்டபிண்டிததனோர்ம்லானேன்த்ரியஸ்ய க்ஷுதா
க்றுத்வாகுர்விவரம் ஸ்வயம் னிபதிதோ னக்தம் முகே போகினஃ |
த்றுப்தஸ்தத்பிஶிதேன ஸத்வரம் அஸௌ தேனைவ யாதஃ யதா
லோகாஃ பஶ்யத தைவம் ஏவ ஹி ன்றுணாம் வ்றுத்தௌ க்ஷயே காரணம் || 1.85 ||

ஆலஸ்யம் ஹி மனுஷ்யாணாம்
ஶரீரஸ்தோ மஹான்ரிபுஃ |
னாஸ்த்யுத்யமஸமோ பன்துஃ
குர்வாணோ னாவஸீததி || 1.86 ||

சின்னோ‌உபி ரோஹதி தர்க்ஷீணோ‌உப்யுபசீயதே புனஶ்சன்த்ரஃ |
இதி விம்றுஶன்தஃ ஸன்தஃ ஸன்தப்யன்தே ன துஃகேஷு || 1.87 ||

னேதா யஸ்ய ப்றுஹஸ்பதிஃ ப்ரஹரணம் வஜ்ரம் ஸுராஃ ஸைனிகாஃ
ஸ்வர்கோ துர்கம் அனுக்ரஹஃ கில ஹரேரைராவதோ வாரணஃ |
இத்யைஶ்வர்யபலான்விதோ‌உபி பலபித்பக்னஃ பரைஃ ஸங்கரே
தத்வ்யக்தம் னனு தைவம் ஏவ ஶரணம் திக்திக்வ்றுதா பௌருஷம் || 1.88 ||

கர்மாயத்தம் பலம் பும்ஸாம்
புத்திஃ கர்மானுஸாரிணீ |
ததாபி ஸுதியா பாவ்யம்
ஸுவிசார்யைவ குர்வதா || 1.89 ||

கல்வாதோ திவஸேஶ்வரஸ்ய கிரணைஃ ஸன்தாடிதோ மஸ்தகே
வாஞ்சன்தேஶம் அனாதபம் விதிவஶாத்தாலஸ்ய மூலம் கதஃ |
தத்ராப்யஸ்ய மஹாபலேன பததா பக்னம் ஸஶப்தம் ஶிரஃ
ப்ராயோ கச்சதி யத்ர பாக்யரஹிதஸ்தத்ரைவ யான்த்யாபதஃ || 1.90 ||

ரவினிஶாகரயோர்க்ரஹபீடனம்
கஜபுஜங்கமயோரபி பன்தனம் |
மதிமதாம் ச விலோக்ய தரித்ரதாம்
விதிரஹோ பலவானிதி மே மதிஃ || 1.91 ||

ஸ்றுஜதி தாவதஶேஷகுணகரம்
புருஷரத்னம் அலங்கரணம் புவஃ |
ததபி தத்க்ஷணபங்கி கரோதி
சேதஹஹ கஷ்டம் அபண்டிததா விதேஃ || 1.92 ||

பத்ரம் னைவ யதா கரீரவிடபே தோஷோ வஸன்தஸ்ய கிம்
னோலூகோ‌உப்யவ‌ஓகதே யதி திவா ஸூர்யஸ்ய கிம் தூஷணம் |
தாரா னைவ பதன்தி சாதகமுகே மேகஸ்ய கிம் தூஷணம்
யத்பூர்வம் விதினா லலாடலிகிதம் தன்மார்ஜிதும் கஃ க்ஷமஃ || 1.93 ||

னமஸ்யாமோ தேவான்னனு ஹதவிதேஸ்தே‌உபி வஶகா
விதிர்வன்த்யஃ ஸோ‌உபி ப்ரதினியதகர்மைகபலதஃ |
பலம் கர்மாயத்தம் யதி கிம் அமரைஃ கிம் ச விதினா
னமஸ்தத்கர்மப்யோ விதிரபி ன யேப்யஃ ப்ரபவதி || 1.94 ||

ப்ரஹ்மா யேன குலாலவன்னியமிதோ ப்ரஹ்மாடபாண்டோதரே
விஷ்ணுர்யேன தஶாவதாரகஹனே க்ஷிப்தோ மஹாஸங்கடே |
ருத்ரோ யேன கபாலபாணிபுடகே பிக்ஷாடனம் காரிதஃ
ஸூர்யோ ப்ராம்யதி னித்யம் ஏவ ககனே தஸ்மை னமஃ கர்மணே || 1.95 ||

னைவாக்றுதிஃ பலதி னைவா குலம் ன ஶீலம்
வித்யாபி னைவ ன ச யத்னக்றுதாபி ஸேவா |
பாக்யானி பூர்வதபஸா கலு ஸஞ்சிதானி
காலே பலன்தி புருஷஸ்ய யதைவ வ்றுக்ஷாஃ || 1.96 ||

வனே ரணே ஶத்ருஜலாக்னிமத்யே
மஹார்ணவே பர்வதமஸ்தகே வா |
ஸுப்தம் ப்ரமத்தம் விஷமஸ்திதம் வா
ரக்ஷன்தி புண்யானி புராக்றுதானி || 1.97 ||

யா ஸாதூம்ஶ்ச கலான்கரோதி விதுஷோ மூர்கான்ஹிதான்த்வேஷிணஃ
ப்ரத்யக்ஷம் குருதே பரீக்ஷம் அம்றுதம் ஹாலாஹலம் தத்க்ஷணாத் |
தாம் ஆராதய ஸத்க்ரியாம் பகவதீம் போக்தும் பலம் வாஞ்சிதம்
ஹே ஸாதோ வ்யஸனைர்குணேஷு விபுலேஷ்வாஸ்தாம் வ்றுதா மா க்றுதாஃ || 1.98 ||

குணவதகுணவத்வா குர்வதா கார்யஜாதம்
பரிணதிரவதார்யா யத்னதஃ பண்டிதேன |
அதிரபஸக்றுதானாம் கர்மணாம் ஆவிபத்தேர்
பவதி ஹ்றுதயதாஹீ ஶல்யதுல்யோ விபாகஃ || 1.99 ||

ஸ்தால்யாம் வைதூர்யமய்யாம் பசதி திலகணாம்ஶ்சன்தனைரின்தனௌகைஃ
ஸௌவர்ணைர்லாங்கலாக்ரைர்விலிகதி வஸுதாம் அர்கமூலஸ்ய ஹேதோஃ |
க்றுத்வா கர்பூரகண்டான்வ்றுத்திம் இஹ குருதே கோத்ரவாணாம் ஸமன்தாத்
ப்ராப்யேமாம் கர்ம்பூமிம் ன சரதி மனுஜோ யஸ்தோப மன்தபாக்யஃ || 1.100 ||

மஜ்ஜத்வம்பஸி யாது மேருஶிகரம் ஶத்ரும் ஜயத்வாஹவே
வாணிஜ்யம் க்றுஷிஸேவனே ச ஸகலா வித்யாஃ கலாஃ ஶிக்ஷதாம் |
ஆகாஶம் விபுலம் ப்ரயாது ககவத்க்றுத்வா ப்ரயத்னம் பரம்
னாபாவ்யம் பவதீஹ கர்மவஶதோ பாவ்யஸ்ய னாஶஃ குதஃ || 1.101 ||

பீமம் வனம் பவதி தஸ்ய புரம் ப்ரதானம்
ஸர்வோ ஜனஃ ஸ்வஜனதாம் உபயாதி தஸ்ய |
க்றுத்ஸ்னா ச பூர்பவதி ஸன்னிதிரத்னபூர்ணா
யஸ்யாஸ்தி பூர்வஸுக்றுதம் விபுலம் னரஸ்ய || 1.102 ||

கோ லாபோ குணிஸங்கமஃ கிம் அஸுகம் ப்ராஜ்ஞேதரைஃ ஸங்கதிஃ
கா ஹானிஃ ஸமயச்யுதிர்னிபுணதா கா தர்மதத்த்வே ரதிஃ |
கஃ ஶூரோ விஜிதேன்த்ரியஃ ப்ரியதமா கா‌உனுவ்ரதா கிம் தனம்
வித்யா கிம் ஸுகம் அப்ரவாஸகமனம் ராஜ்யம் கிம் ஆஜ்ஞாபலம் || 1.103 ||

அப்ரியவசனதரித்ரைஃ ப்ரியவசனதனாட்யைஃ ஸ்வதாரபரிதுஷ்டைஃ |
பரபரிவாதனிவ்றுத்தைஃ க்வசித்க்வசின்மண்டிதா வஸுதா || 1.104 ||

கதர்திதஸ்யாபி ஹி தைர்யவ்றுத்தேர்
ன ஶக்யதே தைர்யகுணஃ ப்ரமார்ஷ்டும் |
அதோஉம்‌உகஸ்யாபி க்றுதஸ்ய வஹ்னேர்
னாதஃ ஶிகா யாதி கதாசிதேவ || 1.105 ||

கான்தாகடாக்ஷவிஶிகா ன லுனன்தி யஸ்ய
சித்தம் ன னிர்தஹதி கிபக்றுஶானுதாபஃ |
கர்ஷன்தி பூரிவிஷயாஶ்ச ன லோபபாஶைர்
லோகத்ரயம் ஜயதி க்றுத்ஸ்னம் இதம் ஸ தீரஃ || 1.106 ||

ஏகேனாபி ஹி ஶூரேண
பாதாக்ரான்தம் மஹீதலம் |
க்ரியதே பாஸ்கரேணைவ
ஸ்பாரஸ்புரிததேஜஸா || 1.107 ||

வஹ்னிஸ்தஸ்ய ஜலாயதே ஜலனிதிஃ குல்யாயதே தத்க்ஷணான்
மேருஃ ஸ்வல்பஶிலாயதே ம்றுகபதிஃ ஸத்யஃ குரங்காயதே |
வ்யாலோ மால்யகுணாயதே விஷரஸஃ பீயூஷவர்ஷாயதே
யஸ்யாங்கே‌உகிலலோகவல்லபதமம் ஶீலம் ஸமுன்மீலதி || 1.108 ||

லஜ்ஜாகுணௌகஜனனீம் ஜனனீம் இவ ஸ்வாம்
அத்யன்தஶுத்தஹ்றுதயாம் அனுவர்தமானாம் |
தேஜஸ்வினஃ ஸுகம் அஸூனபி ஸன்த்யஜனதி
ஸத்யவ்ரதவ்யஸனினோ ன புனஃ ப்ரதிஜ்ஞாம் || 1.109 ||

Tamil

Sri Rama Mangalasasanam (Prapatti & Mangalam) – Tamil

Comments Off on Sri Rama Mangalasasanam (Prapatti & Mangalam) – Tamil 15 May 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
மம்களம் கௌஸலேம்த்ராய மஹனீய குணாத்மனே |
சக்ரவர்தி தனூஜாய ஸார்வபௌமாய மம்களம் || 1 ||

வேதவேதாம்த வேத்யாய மேகஶ்யாமல மூர்தயே |
பும்ஸாம் மோஹன ரூபாய புண்யஶ்லோகாய மம்களம் || 2 ||

விஶ்வாமித்ராம்த ரம்காய மிதிலா னகரீ பதே |
பாக்யானாம் பரிபாகாய பவ்யரூபாய மம்களம் || 3 ||

பித்ருபக்தாய ஸததம் பாத்றுபிஃ ஸஹ ஸீதயா |
னம்திதாகில லோகாய ராமபத்ராய மம்களம் || 4 ||

த்யக்த ஸாகேத வாஸாய சித்ரகூட விஹாரிணே |
ஸேவ்யாய ஸர்வயமினாம் தீரோதாத்தாய மம்களம் || 5 ||

ஸௌமித்ரிணாச ஜானக்யா சாப பாணாஸி தாரிணே |
ஸம்ஸேவ்யாய ஸதா பக்த்யா ஸ்வாமினே மம மம்களம் || 6 ||

தம்டகாரண்ய வாஸாய கரதூஷண ஶத்ரவே |
க்றுத்ர ராஜாய பக்தாய முக்தி தாயாஸ்து மம்களம் || 7 ||

ஸாதரம் ஶபரீ தத்த பலமூல பிலாஷிணே |
ஸௌலப்ய பரிபூர்ணாய ஸத்யோத்ரிக்தாய மம்களம் || 8 ||

ஹனும்த்ஸமவேதாய ஹரீஶாபீஷ்ட தாயினே |
வாலி ப்ரமத னாயாஸ்து மஹாதீராய மம்களம் || 9 ||

ஶ்ரீமதே ரகு வீராய ஸேதூல்லம்கித ஸிம்தவே |
ஜிதராக்ஷஸ ராஜாய ரணதீராய மம்களம் || 10 ||

விபீஷண க்றுதே ப்ரீத்யா லம்காபீஷ்ட ப்ரதாயினே |
ஸர்வலோக ஶரண்யாய ஶ்ரீராகவாய மம்களம் || 11 ||

ஆகத்ய னகரீம் திவ்யாமபிஷிக்தாய ஸீதயா |
ராஜாதி ராஜ ராஜாய ராமபத்ராய மம்களம் || 12 ||

ப்ரஹ்மாதி தேவஸேவ்யாய ப்ரஹ்மண்யாய மஹாத்மனே |
ஜானகீ ப்ராண னாதாய ரகுனாதாய மம்களம் || 13 ||

ஶ்ரீஸௌம்ய ஜாமாத்றுமுனேஃ க்றுபயாஸ்மானு பேயுஷே |
மஹதே மம னாதாய ரகுனாதாய மம்களம் || 14 ||

மம்களாஶாஸன பரைர்மதாசார்ய புரோகமை |
ஸர்வைஶ்ச பூர்வைராசார்ர்யைஃ ஸத்க்றுதாயாஸ்து மம்களம் || 15 ||

ரம்யஜா மாத்று முனினா மம்களா ஶாஸனம் க்றுதம் |
த்ரைலோக்யாதிபதிஃ ஶ்ரீமான் கரோது மம்களம் ஸதா ||

Tamil

Shiva Bhujanga Prayata Stotram – Tamil

Comments Off on Shiva Bhujanga Prayata Stotram – Tamil 12 May 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: ஆதி ஶம்கராசார்ய

க்றுபாஸாகராயாஶுகாவ்யப்ரதாய
ப்ரணம்ராகிலாபீஷ்டஸன்தாயகாய |
யதீன்த்ரைருபாஸ்யாங்க்ரிபாதோருஹாய
ப்ரபோதப்ரதாத்ரே னமஃ ஶங்கராய ||1||

சிதானன்தரூபாய சின்முத்ரிகோத்ய-
த்கராயேஶபர்யாயரூபாய துப்யம் |
முதா கீயமானாய வேதோத்தமாங்கைஃ
ஶ்ரிதானன்ததாத்ரே னமஃ ஶங்கராய ||2||

ஜடாஜூடமத்யே புரா யா ஸுராணாம்
துனீ ஸாத்ய கர்மன்திரூபஸ்ய ஶம்போஃ
கலே மல்லிகாமாலிகாவ்யாஜதஸ்தே
விபாதீதி மன்யே குரோ கிம் ததைவ ||3||

னகேன்துப்ரபாதூதனம்ராலிஹார்தா-
ன்தகாரவ்ரஜாயாப்ஜமன்தஸ்மிதாய |
மஹாமோஹபாதோனிதேர்பாடபாய
ப்ரஶான்தாய குர்மோ னமஃ ஶங்கராய ||4||

ப்ரணம்ரான்தரங்காப்ஜபோதப்ரதாத்ரே
திவாராத்ரமவ்யாஹதோஸ்ராய காமம் |
க்ஷபேஶாய சித்ராய லக்ஷ்ம க்ஷயாப்யாம்
விஹீனாய குர்மோ னமஃ ஶங்கராய ||5||

ப்ரணம்ராஸ்யபாதோஜமோதப்ரதாத்ரே
ஸதான்தஸ்தமஸ்தோமஸம்ஹாரகர்த்ரே |
ரஜன்யா மபீத்தப்ரகாஶாய குர்மோ
ஹ்யபூர்வாய பூஷ்ணே னமஃ ஶங்கராய ||6||

னதானாம் ஹ்றுதப்ஜானி புல்லானி ஶீக்ரம்
கரோம்யாஶு யோகப்ரதானேன னூனம் |
ப்ரபோதாய சேத்தம் ஸரோஜானி தத்ஸே
ப்ரபுல்லானி கிம் போ குரோ ப்ரூஹி மஹ்யம் ||7||

ப்ரபாதூதசன்த்ராயுதாயாகிலேஷ்ட-
ப்ரதாயானதானாம் ஸமூஹாய ஶீக்ரம்|
ப்ரதீபாய னம்ரௌகதுஃகாகபங்க்தே-
ர்முதா ஸர்வதா ஸ்யான்னமஃ ஶங்கராய ||8||

வினிஷ்காஸிதானீஶ தத்த்வாவபோதா –
ன்னதானாம் மனோப்யோ ஹ்யனன்யாஶ்ரயாணி |
ரஜாம்ஸி ப்ரபன்னானி பாதாம்புஜாதம்
குரோ ரக்தவஸ்த்ராபதேஶாத்பிபர்ஷி ||9||

மதேர்வேதஶீர்ஷாத்வஸம்ப்ராபகாயா-
னதானாம் ஜனானாம் க்றுபார்த்ரைஃ கடாக்ஷைஃ |
ததேஃ பாபப்றுன்தஸ்ய ஶீக்ரம் னிஹன்த்ரே
ஸ்மிதாஸ்யாய குர்மோ னமஃ ஶங்கராய ||10||

ஸுபர்வோக்திகன்தேன ஹீனாய தூர்ணம்
புரா தோடகாயாகிலஜ்ஞானதாத்ரே|
ப்ரவாலீயகர்வாபஹாரஸ்ய கர்த்ரே
பதாப்ஜம்ரதிம்னா னமஃ ஶங்கராய ||11||

பவாம்போதிமக்னான்ஜனான்துஃகயுக்தான்
ஜவாதுத்திதீர்ஷுர்பவானித்யஹோ‌உஹம் |
விதித்வா ஹி தே கீர்திமன்யாத்றுஶாம்போ
ஸுகம் னிர்விஶங்கஃ ஸ்வபிம்யஸ்தயத்னஃ ||12||

||இதி ஶ்ரீஶங்கராசார்ய புஜங்கப்ரயாதஸ்தோத்ரம்||

Tamil

Daridrya Dahana Shiva Stotram – Tamil

Comments Off on Daridrya Dahana Shiva Stotram – Tamil 29 April 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: வஸிஷ்ட மஹர்ஷி

விஶ்வேஶ்வராய னரகார்ணவ தாரணாய
கர்ணாம்றுதாய ஶஶிஶேகர தாரணாய |
கர்பூரகான்தி தவளாய ஜடாதராய
தாரித்ர்யதுஃக தஹனாய னமஶ்ஶிவாய || 1 ||

கௌரீப்ரியாய ரஜனீஶ களாதராய
காலான்தகாய புஜகாதிப கம்கணாய |
கம்காதராய கஜராஜ விமர்தனாய
தாரித்ர்யதுஃக தஹனாய னமஶ்ஶிவாய || 2 ||

பக்தப்ரியாய பவரோக பயாபஹாய
உக்ராய துஃக பவஸாகர தாரணாய |
ஜ்யோதிர்மயாய குணனாம ஸுன்றுத்யகாய
தாரித்ர்யதுஃக தஹனாய னமஶ்ஶிவாய || 3 ||

சர்மாம்பராய ஶவபஸ்ம விலேபனாய
பாலேக்ஷணாய மணிகும்டல மம்டிதாய |
மம்ஜீரபாதயுகளாய ஜடாதராய
தாரித்ர்யதுஃக தஹனாய னமஶ்ஶிவாய || 4 ||

பம்சானனாய பணிராஜ விபூஷணாய
ஹேமாம்குஶாய புவனத்ரய மம்டிதாய
ஆனம்த பூமி வரதாய தமோபயாய |
தாரித்ர்யதுஃக தஹனாய னமஶ்ஶிவாய || 5 ||

பானுப்ரியாய பவஸாகர தாரணாய
காலான்தகாய கமலாஸன பூஜிதாய |
னேத்ரத்ரயாய ஶுபலக்ஷண லக்ஷிதாய
தாரித்ர்யதுஃக தஹனாய னமஶ்ஶிவாய || 6 ||

ராமப்ரியாய ரகுனாத வரப்ரதாய
னாகப்ரியாய னரகார்ணவ தாரணாய |
புண்யாய புண்யபரிதாய ஸுரார்சிதாய
தாரித்ர்யதுஃக தஹனாய னமஶ்ஶிவாய || 7 ||

முக்தேஶ்வராய பலதாய கணேஶ்வராய
கீதாப்ரியாய வ்றுஷபேஶ்வர வாஹனாய |
மாதம்கசர்ம வஸனாய மஹேஶ்வராய
தாரித்ர்யதுஃக தஹனாய னமஶ்ஶிவாய || 8 ||

வஸிஷ்டேன க்றுதம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வரோக னிவாரணம் |
ஸர்வஸம்பத்கரம் ஶீக்ரம் புத்ரபௌத்ராதி வர்தனம் |
த்ரிஸம்த்யம் யஃ படேன்னித்யம் ன ஹி ஸ்வர்க மவாப்னுயாத் || 9 ||

|| இதி ஶ்ரீ வஸிஷ்ட விரசிதம் தாரித்ர்யதஹன ஶிவஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

Tamil

Gopala Krishna Dasavatharam – Tamil

Comments Off on Gopala Krishna Dasavatharam – Tamil 29 April 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
மல்லெபூலஹாரமெய்யவே
ஓயம்ம னன்னு மத்ஸ்யாவதாருடனவே

மல்லெபூலஹாரமேஸெதா கோபாலக்றுஷ்ண
மத்ஸ்யாவதாருடனெத

குப்பிகுச்சுல ஜடலுவெய்யவே
ஓயம்ம னன்னு கூர்மாவதாருடனவே

குப்பிகுச்சுல ஜடலுவேஸெதா கோபாலக்றுஷ்ண
கூர்மாவதாருடனெத

வரமுலிச்சி தீவிம்சவே
ஓயம்ம னன்னு வரஹாவதாருடனவே

வரமுலிச்சி தீவிம்செத கோபாலக்றுஷ்ண
வரஹாவதாருடனெத

னாண்யமைன னகலுவேயவே
ஓயம்ம னன்னு னரஸிம்ஹாவதாருடனவே

னாண்யமைன னகலுவேஸெதா கோபாலக்றுஷ்ண
னரஸிம்ஹாவதாருடனெத

வாயுவேக ரதமுனிய்யவே
ஓயம்ம னன்னு வாமனவதாருடனவே

வாயுவேக ரதமுனிச்செதா கோபாலக்றுஷ்ண
வாமனாவதாருடனெத

பாலு போஸி புவ்வபெட்டவே
ஓயம்ம னன்னு பரஶுராமாவதாருடனவே

பாலு போஸி புவ்வபெட்டெத கோபாலக்றுஷ்ண
பரஶுராமாவதாருடனெத

ஆனம்தபாலுடனவே
ஓயம்ம னன்னு அயோத்யவாஸுடனவே

ஆனம்தபாலுடனெத கோபாலக்றுஷ்ண
அயோத்யவாஸுடனெத

கோவுலுகாசெ பாலுடனவெ
ஓயம்ம னன்னு கோபாலக்றுஷ்ணுடனவே

கோவுலுகாசெ பாலுடனெத
னா தம்ட்ரி னின்னு கோபாலக்றுஷ்ணுடனெத

புத்துலு கலிபி முத்தபெட்டவே
ஓயம்ம னன்னு புத்தாவதாருடனவே

புத்துலு கலிபி முத்தபெட்டெத கோபாலக்றுஷ்ண
புத்தாவதாருடனெத

காள்ளகு பஸிடிகஜ்ஜெலு கட்டவே
ஓயம்ம னன்னு கலிகாவதாருடனவே

காள்ளகு பஸிடிகஜ்ஜெலு கட்டெத கோபாலக்றுஷ்ண
கலிகாவதாருடனெத

Tamil

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Tamil

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Tamil 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: ஶ்ரீ மூக ஶம்கரேம்த்ர ஸரஸ்வதி

பத்னீமோ வயமஞ்ஜலிம் ப்ரதிதினம் பன்தச்சிதே தேஹினாம்
கன்தர்பாகமதன்த்ரமூலகுரவே கல்யாணகேலீபுவே |
காமாக்ஷ்யா கனஸாரபுஞ்ஜரஜஸே காமத்ருஹஶ்சக்ஷுஷாம்
மன்தாரஸ்தபகப்ரபாமதமுஷே மன்தஸ்மிதஜ்யோதிஷே ||1||

ஸத்ரீசே னவமல்லிகாஸுமனஸாம் னாஸாக்ரமுக்தாமணே-
ராசார்யாய ம்றுணாலகாண்டமஹஸாம் னைஸர்கிகாய த்விஷே |
ஸ்வர்துன்யா ஸஹ யுத்வேன ஹிமருசேரர்தாஸனாத்யாஸினே
காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதமஞ்ஜரீதவலிமாத்வைதாய தஸ்மை னமஃ ||2||

கர்பூரத்யுதிசாதுரீமதிதராமல்பீயஸீம் குர்வதீ
தௌர்பாக்யோதயமேவ ஸம்விதததீ தௌஷாகரீணாம் த்விஷாம் |
க்ஷுல்லானேவ மனோஜ்ஞமல்லினிகரான்புல்லானபி வ்யஞ்ஜதீ
காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதாம்ஶுலஹரீ காமப்ரஸூரஸ்து மே ||3||

யா பீனஸ்தனமண்டலோபரி லஸத்கர்பூரலேபாயதே
யா னீலேக்ஷணராத்ரிகான்திததிஷு ஜ்யோத்ஸ்னாப்ரரோஹாயதே |
யா ஸௌன்தர்யதுனீதரங்கததிஷு வ்யாலோலஹம்ஸாயதே
காமாக்ஷ்யாஃ ஶிஶிரீகரோது ஹ்றுதயம் ஸா மே ஸ்மிதப்ராசுரீ ||4||

யேஷாம் கச்சதி பூர்வபக்ஷஸரணிம் கௌமுத்வதஃ ஶ்வேதிமா
யேஷாம் ஸன்ததமாருருக்ஷதி துலாகக்ஷ்யாம் ஶரச்சன்த்ரமாஃ |
யேஷாமிச்சதி கம்புரப்யஸுலபாமன்தேவஸத்ப்ரக்ரியாம்
காமாக்ஷ்யா மமதாம் ஹரன்து மம தே ஹாஸத்விஷாமங்குராஃ ||5||

ஆஶாஸீமஸு ஸன்ததம் விதததீ னைஶாகரீம் வ்யாக்ரியாம்
காஶானாமபிமானபங்ககலனாகௌஶல்யமாபிப்ரதீ |
ஈஶானேன விலோகிதா ஸகுதுகம் காமாக்ஷி தே கல்மஷ-
க்லேஶாபாயகரீ சகாஸ்தி லஹரீ மன்தஸ்மிதஜ்யோதிஷாம் ||6||

ஆரூடஸ்ய ஸமுன்னதஸ்தனதடீஸாம்ராஜ்யஸிம்ஹாஸனம்
கன்தர்பஸ்ய விபோர்ஜகத்த்ரயப்ராகட்யமுத்ரானிதேஃ |
யஸ்யாஶ்சாமரசாதுரீம் கலயதே ரஶ்மிச்சடா சஞ்சலா
ஸா மன்தஸ்மிதமஞ்ஜரீ பவது னஃ காமாய காமாக்ஷி தே ||7||

ஶம்போர்யா பரிரம்பஸம்ப்ரமவிதௌ னைர்மல்யஸீமானிதிஃ
கைர்வாணீவ தரங்கிணீ க்றுதம்றுதுஸ்யன்தாம் கலின்தாத்மஜாம் |
கல்மாஷீகுருதே கலங்கஸுஷமாம் கண்டஸ்தலீசும்பினீம்
காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதகன்தலீ பவது னஃ கல்யாணஸன்தோஹினீ ||8||

ஜேதும் ஹாரலதாமிவ ஸ்தனதடீம் ஸம்ஜக்முஷீ ஸன்ததம்
கன்தும் னிர்மலதாமிவ த்விகுணிதாம் மக்னா க்றுபாஸ்த்ரோதஸி |
லப்தும் விஸ்மயனீயதாமிவ ஹரம் ராகாகுலம் குர்வதீ
மஞ்ஜுஸ்தே ஸ்மிதமஞ்ஜரீ பவபயம் மத்னாது காமாக்ஷி மே ||9||

ஶ்வேதாபி ப்ரகடம் னிஶாகரருசாம் மாலின்யமாதன்வதீ
ஶீதாபி ஸ்மரபாவகம் பஶுபதேஃ ஸன்துக்ஷயன்தீ ஸதா |
ஸ்வாபாவ்யாததராஶ்ரிதாபி னமதாமுச்சைர்திஶன்தீ கதிம்
காமாக்ஷி ஸ்புடமன்தரா ஸ்புரது னஸ்த்வன்மன்தஹாஸப்ரபா ||10||

வக்த்ரஶ்ரீஸரஸீஜலே தரலிதப்ரூவல்லிகல்லோலிதே
காலிம்னா தததீ கடாக்ஷஜனுஷா மாதுவ்ரதீம் வ்யாப்றுதிம் |
னிர்னித்ராமலபுண்டரீககுஹனாபாண்டித்யமாபிப்ரதீ
காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதசாதுரீ மம மனஃ காதர்யமுன்மூலயேத் ||11||

னித்யம் பாதிதபன்துஜீவமதரம் மைத்ரீஜுஷம் பல்லவைஃ
ஶுத்தஸ்ய த்விஜமண்டலஸ்ய ச திரஸ்கர்தாரமப்யாஶ்ரிதா |
யா வைமல்யவதீ ஸதைவ னமதாம் சேதஃ புனீதேதராம்
காமாக்ஷ்யா ஹ்றுதயம் ப்ரஸாதயது மே ஸா மன்தஹாஸப்ரபா ||12||

த்ருஹ்யன்தீ தமஸே முஹுஃ குமுதினீஸாஹாய்யமாபிப்ரதீ
யான்தீ சன்த்ரகிஶோரஶேகரவபுஃஸௌதாங்கணே ப்ரேங்கணம் |
ஜ்ஞானாம்போனிதிவீசிகாம் ஸுமனஸாம் கூலம்கஷாம் குர்வதீ
காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதகௌமுதீ ஹரது மே ஸம்ஸாரதாபோதயம் ||13||

காஶ்மீரத்ரவதாதுகர்தமருசா கல்மாஷதாம் பிப்ரதீ
ஹம்ஸௌதைரிவ குர்வதீ பரிசிதிம் ஹாரீக்றுதைர்மௌக்திகைஃ |
வக்ஷோஜன்மதுஷாரஶைலகடகே ஸம்சாரமாதன்வதீ
காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதத்யுதிமயீ பாகீரதீ பாஸதே ||14||

கம்போர்வம்ஶபரம்பரா இவ க்றுபாஸன்தானவல்லீபுவஃ
ஸம்புல்லஸ்தபகா இவ ப்ரஸ்றுமரா மூர்தாஃ ப்ரஸாதா இவ |
வாக்பீயூஷகணா இவ த்ரிபதகாபர்யாயபேதா இவ
ப்ராஜன்தே தவ மன்தஹாஸகிரணாஃ காஞ்சீபுரீனாயிகே ||15||

வக்ஷோஜே கனஸாரபத்ரரசனாபங்கீஸபத்னாயிதா
கண்டே மௌக்திகஹாரயஷ்டிகிரணவ்யாபாரமுத்ராயிதா |
ஓஷ்டஶ்ரீனிகுரும்பபல்லவபுடே ப்ரேங்கத்ப்ரஸூனாயிதா
காமாக்ஷி ஸ்புரதாம் மதீயஹ்றுதயே த்வன்மன்தஹாஸப்ரபா ||16||

யேஷாம் பின்துரிவோபரி ப்ரசலிதோ னாஸாக்ரமுக்தாமணிஃ
யேஷாம் தீன இவாதிகண்டமயதே ஹாரஃ கராலம்பனம் |
யேஷாம் பன்துரிவோஷ்டயோரருணிமா தத்தே ஸ்வயம் ரஞ்ஜனம்
காமாக்ஷ்யாஃ ப்ரபவன்து தே மம ஶிவோல்லாஸாய ஹாஸாங்குராஃ ||17||

யா ஜாட்யாம்புனிதிம் க்ஷிணோதி பஜதாம் வைராயதே கைரவைஃ
னித்யம் யாம் னியமேன யா ச யததே கர்தும் த்ரிணேத்ரோத்ஸவம் |
பிம்பம் சான்த்ரமஸம் ச வஞ்சயதி யா கர்வேண ஸா தாத்றுஶீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ கதம் ஜ்யோத்ஸ்னேத்யஸௌ கீர்த்யதே ||18||

ஆருடா ரபஸாத்புரஃ புரரிபோராஶ்லேஷணோபக்ரமே
யா தே மாதருபைதி திவ்யதடினீஶங்காகரீ தத்க்ஷணம் |
ஓஷ்டௌ வேபயதி ப்ருவௌ குடிலயத்யானம்ரயத்யானனம்
தாம் வன்தே ம்றுதுஹாஸபூரஸுஷமாமேகாம்ரனாதப்ரியே ||19||

வக்த்ரேன்தோஸ்தவ சன்த்ரிகா ஸ்மிதததிர்வல்கு ஸ்புரன்தீ ஸதாம்
ஸ்யாச்சேத்யுக்திமிதம் சகோரமனஸாம் காமாக்ஷி கௌதூஹலம் |
ஏதச்சித்ரமஹர்னிஶம் யததிகாமேஷா ருசிம் காஹதே
பிம்போஷ்டத்யுமணிப்ரபாஸ்வபி ச யத்பிப்போகமாலம்பதே ||20||

ஸாத்றுஶ்யம் கலஶாம்புதேர்வஹதி யத்காமாக்ஷி மன்தஸ்மிதம்
ஶோபாமோஷ்டருசாம்ப வித்ருமபவாமேதாத்பிதாம் ப்ரூமஹே |
ஏகஸ்மாதுதிதம் புரா கில பபௌ ஶர்வஃ புராணஃ புமான்
ஏதன்மத்யஸமுத்பவம் ரஸயதே மாதுர்யரூபம் ரஸம் ||21||

உத்துங்கஸ்தனகும்பஶைலகடகே விஸ்தாரிகஸ்தூரிகா-
பத்ரஶ்ரீஜுஷி சஞ்சலாஃ ஸ்மிதருசஃ காமாக்ஷி தே கோமலாஃ |
ஸன்த்யாதீதிதிரஞ்ஜிதா இவ முஹுஃ ஸான்த்ராதரஜ்யோதிஷா
வ்யாலோலாமலஶாரதாப்ரஶகலவ்யாபாரமாதன்வதே ||22||

க்ஷீரம் தூரத ஏவ திஷ்டது கதம் வைமல்யமாத்ராதிதம்
மாதஸ்தே ஸஹபாடவீதிமயதாம் மன்தஸ்மிதைர்மஞ்ஜுலைஃ |
கிம் சேயம் து பிதாஸ்தி தோஹனவஶாதேகம் து ஸம்ஜாயதே
காமாக்ஷி ஸ்வயமர்திதம் ப்ரணமதாமன்யத்து தோதுஹ்யதே ||23||

கர்பூரைரம்றுதைர்ஜகஜ்ஜனனி தே காமாக்ஷி சன்த்ராதபைஃ
முக்தாஹாரகுணைர்ம்றுணாலவலயைர்முக்தஸ்மிதஶ்ரீரியம் |
ஶ்ரீகாஞ்சீபுரனாயிகே ஸமதயா ஸம்ஸ்தூயதே ஸஜ்ஜனைஃ
தத்தாத்றுங்மம தாபஶான்திவிதயே கிம் தேவி மன்தாயதே ||24||

மத்யேகர்பிதமஞ்ஜுவாக்யலஹரீமாத்வீஜரீஶீதலா
மன்தாரஸ்தபகாயதே ஜனனி தே மன்தஸ்மிதாம்ஶுச்சடா |
யஸ்யா வர்தயிதும் முஹுர்விகஸனம் காமாக்ஷி காமத்ருஹோ
வல்குர்வீக்ஷணவிப்ரமவ்யதிகரோ வாஸன்தமாஸாயதே ||25||

பிம்போஷ்டத்யுதிபுஞ்ஜரஞ்ஜிதருசிஸ்த்வன்மன்தஹாஸச்சடா |
கல்யாணம் கிரிஸார்வபௌமதனயே கல்லோலயத்வாஶு மே |
புல்லன்மல்லிபினத்தஹல்லகமயீ மாலேவ யா பேஶலா
ஶ்ரீகாஞ்சீஶ்வரி மாரமர்திதுருரோமத்யே முஹுர்லம்பதே ||26||

பிப்ராணா ஶரதப்ரவிப்ரமதஶாம் வித்யோதமானாப்யஸோ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ கிரதி தே காருண்யதாராரஸம் |
ஆஶ்சர்யம் ஶிஶிரீகரோதி ஜகதீஶ்சாலோக்ய சைனாமஹோ
காமம் கேலதி னீலகண்டஹ்றுதயம் கௌதூஹலான்தோலிதம் ||27||

ப்ரேங்கத்ப்ரௌடகடாக்ஷகுஞ்ஜகுஹரேஷ்வத்யச்சகுச்சாயிதம்
வக்த்ரேன்துச்சவிஸின்துவீசினிசயே பேனப்ரதானாயிதம் |
னைரன்தர்யவிஜ்றும்பிதஸ்தனதடே னைசோலபட்டாயிதம்
காலுஷ்யம் கபலீகரோது மம தே காமாக்ஷி மன்தஸ்மிதம் ||28||

பீயூஷம் தவ மன்தரஸ்மிதமிதி வ்யர்தைவ ஸாபப்ரதா
காமாக்ஷி த்ருவமீத்றுஶம் யதி பவேதேதத்கதம் வா ஶிவே |
மன்தாரஸ்ய கதாலவம் ன ஸஹதே மத்னாதி மன்தாகினீ-
மின்தும் னின்ததி கீர்திதே‌உபி கலஶீபாதோதிமீர்ஷ்யாயதே ||29||

விஶ்வேஷாம் னயனோத்ஸவம் விதனுதாம் வித்யோததாம் சன்த்ரமா
விக்யாதோ மதனான்தகேன முகுடீமத்யே ச ஸம்மான்யதாம் |
ஆஃ கிம் ஜாதமனேன ஹாஸஸுஷமாமாலோக்ய காமாக்ஷி தே
காலங்கீமவலம்பதே கலு தஶாம் கல்மாஷஹீனோ‌உப்யஸௌ ||30||

சேதஃ ஶீதலயன்து னஃ பஶுபதேரானன்தஜீவாதவோ
னம்ராணாம் னயனாத்வஸீமஸு ஶரச்சன்த்ராதபோபக்ரமாஃ |
ஸம்ஸாராக்யஸரோருஹாகரகலீகாரே துஷாரோத்கராஃ
காமாக்ஷி ஸ்மரகீர்திபீஜனிகராஸ்த்வன்மன்தஹாஸாங்குராஃ ||31||

கர்மௌகாக்யதமஃகசாகசிகரான்காமாக்ஷி ஸம்சின்தயே
த்வன்மன்தஸ்மிதரோசிஷாம் த்ரிபுவனக்ஷேமம்கரானங்குரான் |
யே வக்த்ரம் ஶிஶிரஶ்ரியோ விகஸிதம் சன்த்ராதபாம்போருஹ-
த்வேஷோத்தேஷோணசாதுரீமிவ திரஸ்கர்தும் பரிஷ்குர்வதே ||32||

குர்யுர்னஃ குலஶைலராஜதனயே கூலம்கஷம் மங்கலம்
குன்தஸ்பர்தனசுஞ்சவஸ்தவ ஶிவே மன்தஸ்மிதப்ரக்ரமாஃ |
யே காமாக்ஷி ஸமஸ்தஸாக்ஷினயனம் ஸன்தோஷயன்தீஶ்வரம்
கர்பூரப்ரகரா இவ ப்ரஸ்றுமராஃ பும்ஸாமஸாதாரணாஃ ||33||

கம்ரேண ஸ்னபயஸ்வ கர்மகுஹனாசோரேண மாராகம-
வ்யாக்யாஶிக்ஷணதீக்ஷிதேன விதுஷாமக்ஷீணலக்ஷ்மீபுஷா |
காமாக்ஷி ஸ்மிதகன்தலேன கலுஷஸ்போடக்ரியாசுஞ்சுனா
காருண்யாம்றுதவீசிகாவிஹரணப்ராசுர்யதுர்யேண மாம் ||34||

த்வன்மன்தஸ்மிதகன்தலஸ்ய னியதம் காமாக்ஷி ஶங்காமஹே
பிம்பஃ கஶ்சன னூதனஃ ப்ரசலிதோ னைஶாகரஃ ஶீகரஃ |
கிம்ச க்ஷீரபயோனிதிஃ ப்ரதினிதிஃ ஸ்வர்வாஹினீவீசிகா-
பிப்வோகோ‌உபி விடம்ப ஏவ குஹனா மல்லீமதல்லீருசஃ ||35||

துஷ்கர்மார்கனிஸர்ககர்கஶமஹஸ்ஸம்பர்கதபதம் மில-
த்பங்கம் ஶங்கரவல்லபே மம மனஃ காஞ்சீபுராலம்க்ரியே |
அம்ப த்வன்ம்றுதுலஸ்மிதாம்றுதரஸே மங்க்த்வா விதூய வ்யதா-
மானன்தோதயஸௌதஶ்றுங்கபதவீமாரோடுமாகாங்க்ஷதி ||36||

னம்ராணாம் னகராஜஶேகரஸுதே னாகாலயானாம் புரஃ
காமாக்ஷி த்வரயா விபத்ப்ரஶமேன காருண்யதாராஃ கிரன் |
ஆகச்சன்தமனுக்ரஹம் ப்ரகடயன்னானன்தபீஜானி தே
னாஸீரே ம்றுதுஹாஸ ஏவ தனுதே னாதே ஸுதாஶீதலஃ ||37||

காமாக்ஷி ப்ரதமானவிப்ரமனிதிஃ கன்தர்பதர்பப்ரஸூஃ
முக்தஸ்தே ம்றுதுஹாஸ ஏவ கிரிஜே முஷ்ணாது மே கில்பிஷம் |
யம் த்ரஷ்டும் விஹிதே கரக்ரஹ உமே ஶம்புஸ்த்ரபாமீலிதம்
ஸ்வைரம் காரயதி ஸ்ம தாண்டவவினோதானன்தினா தண்டுனா ||38||

க்ஷுண்ணம் கேனசிதேவ தீரமனஸா குத்ராபி னானாஜனைஃ
கர்மக்ரன்தினியன்த்ரிதைரஸுகமம் காமாக்ஷி ஸாமான்யதஃ |
முக்தைர்த்ருஷ்டுமஶக்யமேவ மனஸா மூடஸய மே மௌக்திகம்
மார்கம் தர்ஶயது ப்ரதீப இவ தே மன்தஸ்மிதஶ்ரீரியம் ||39||

ஜ்யோத்ஸ்னாகான்திபிரேவ னிர்மலதரம் னைஶாகரம் மண்டலம்
ஹம்ஸைரேவ ஶரத்விலாஸஸமயே வ்யாகோசமம்போருஹம் |
ஸ்வச்சைரேவ விகஸ்வரைருடுகுணைஃ காமாக்ஷி பிம்பம் திவஃ
புண்யைரேவ ம்றுதுஸ்மிதைஸ்தவ முகம் புஷ்ணாதி ஶோபாபரம் ||40||

மானக்ரன்திவிதுன்துதேன ரபஸாதாஸ்வாத்யமானே னவ-
ப்ரேமாடம்பரபூர்ணிமாஹிமகரே காமாக்ஷி தே தத்க்ஷணம் |
ஆலோக்ய ஸ்மிதசன்த்ரிகாம் புனரிமாமுன்மீலனம் ஜக்முஷீம்
சேதஃ ஶீலயதே சகோரசரிதம் சன்த்ரார்தசூடாமணேஃ ||41||

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீம் தவ பஜே யஸ்யாஸ்த்விஷாமங்குரா-
னாபீனஸ்தனபானலாலஸதயா னிஶ்ஶங்கமங்கேஶயஃ |
ஊர்த்வம் வீக்ஷ்ய விகர்ஷதி ப்ரஸ்றுமரானுத்தாமயா ஶுண்டயா
ஸூனுஸுதே பிஸஶங்கயாஶு குஹனாதன்தாவலக்ராமணீஃ ||42||

காடாஶ்லேஷவிமர்தஸம்ப்ரமவஶாதுத்தாமமுக்தாகுண-
ப்ராலம்பே குசகும்பயோர்விகலிதே தக்ஷத்விஷோ வக்ஷஸி |
யா ஸக்யேன பினஹ்யதி ப்ரசுரயா பாஸா ததீயாம் தஶாம்
ஸா மே கேலது காமகோடி ஹ்றுதயே ஸான்த்ரஸ்மிதாம்ஶுச்சடா ||43||

மன்தாரே தவ மன்தரஸ்மிதருசாம் மாத்ஸர்யமாலோக்யதே
காமாக்ஷி ஸ்மரஶாஸனே ச னியதோ ராகோதயோ லக்ஷ்யதே |
சான்த்ரீஷு த்யுதிமஞ்ஜரீஷு ச மஹான்த்வேஷாங்குரோ த்றுஶ்யதே
ஶுத்தானாம் கதமீத்றுஶீ கிரிஸுதே‌உதிஶுத்தா தஶா கத்யதாம் ||44||

பீயூஷம் கலு பீயதே ஸுரஜனைர்துக்தாம்புதிர்மத்யதே
மாஹேஶைஶ்ச ஜடாகலாபனிகடைர்மன்தாகினீ னஹ்யதே |
ஶீதாம்ஶுஃ பரிபூயதே ச தமஸா தஸ்மாதனேதாத்றுஶீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ வசோவைதக்த்யமுல்லங்கதே ||45||

ஆஶங்கே தவ மன்தஹாஸலஹரீமன்யாத்றுஶீம் சன்த்ரிகா-
மேகாம்ரேஶகுடும்பினி ப்ரதிபதம் யஸ்யாஃ ப்ரபாஸம்கமே |
வக்ஷோஜாம்புருஹே ன தே ரசயதஃ காம்சித்தஶாம் கௌங்மலீ-
மாஸ்யாம்போருஹமம்ப கிம்ச ஶனகைராலம்பதே புல்லதாம் ||46||

ஆஸ்தீர்ணாதரகான்திபல்லவசயே பாதம் முஹுர்ஜக்முஷீ
மாரத்ரோஹிணி கன்தலத்ஸ்மரஶரஜ்வாலாவலீர்வ்யஞ்ஜதீ |
னின்தன்தீ கனஸாரஹாரவலயஜ்யோத்ஸ்னாம்றுணாலானி தே
காமாக்ஷி ஸ்மிதசாதுரீ விரஹிணீரீதிம் ஜகாஹேதராம் ||47||

ஸூர்யாலோகவிதௌ விகாஸமதிகம் யான்தீ ஹரன்தீ தம-
ஸ்ஸன்தோஹம் னமதாம் னிஜஸ்மரணதோ தோஷாகரத்வேஷிணீ |
னிர்யான்தீ வதனாரவின்தகுஹரான்னிர்தூதஜாட்யா ன்றுணாம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிமயீ சித்ரீயதே சன்த்ரிகா ||48||

குண்டீகுர்யுரமீ குபோதகடனாமஸ்மன்மனோமாதினீம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஶிவம்கராஸ்தவ ஶிவே ஶ்ரீமன்தஹாஸாங்குராஃ |
யே தன்வன்தி னிரன்தரம் தருணிமஸ்தம்பேரமக்ராமணீ-
கும்பத்வன்த்வவிடம்பினி ஸ்தனதடே முக்தாகுதாடம்பரம் ||49||

ப்ரேங்கன்தஃ ஶரதம்புதா இவ ஶனைஃ ப்ரேமானிலைஃ ப்ரேரிதா
மஜ்ஜன்தோ மன்தனாரிகண்டஸுஷமாஸின்தௌ முஹுர்மன்தரம் |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ஶுனிகராஃ ஶ்யாமாயமானஶ்ரியோ
னீலாம்போதரனைபுணீம் தத இதோ னிர்னித்ரயன்த்யஞ்ஜஸா ||50||

வ்யாபாரம் சதுரானனைகவிஹ்றுதௌ வ்யாகுர்வதீ குர்வதீ
ருத்ராக்ஷக்ரஹணம் மஹேஶி ஸததம் வாகூர்மிகல்லோலிதா |
உத்புல்லம் தவலாரவின்தமதரீக்றுத்ய ஸ்புரன்தீ ஸதா
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸரஸ்வதீ விஜயதே த்வன்மன்தஹாஸப்ரபா ||51||

கர்பூரத்யுதிதஸ்கரேண மஹஸா கல்மாஷயத்யானனம்
ஶ்ரீகாஞ்சீபுரனாயிகே பதிரிவ ஶ்ரீமன்தஹாஸோ‌உபி தே |
ஆலிங்கத்யதிபீவராம் ஸ்தனதடீம் பிம்பாதரம் சும்பதி
ப்ரௌடம் ராகபரம் வ்யனக்தி மனஸோ தைர்யம் துனீதேதராம் ||52||

வைஶத்யேன ச விஶ்வதாபஹரணக்ரீடாபடீயஸ்தயா
பாண்டித்யேன பசேலிமேன ஜகதாம் னேத்ரோத்ஸவோத்பாதேன |
காமாக்ஷி ஸ்மிதகன்தலைஸ்தவ துலாமாரோடுமுத்யோகினீ
ஜ்யோத்ஸ்னாஸௌ ஜலராஶிபோஷணதயா தூஷ்யாம் ப்ரபன்னா தஶாம் ||53||

லாவண்யாம்புஜினீம்றுணாலவலயைஃ ஶ்றுங்காரகன்தத்விப-
க்ராமண்யஃ ஶ்ருதிசாமரைஸ்தருணிமஸ்வாராஜ்யதேஜோங்குரைஃ |
ஆனன்தாம்றுதஸின்துவீசிப்றுஷதைராஸ்யாப்ஜஹம்ஸைஸ்தவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மதான மன்தஹஸிதைர்மத்கம் மனஃகல்மஷம் ||54||

உத்துங்கஸ்தனமண்டலீபரிசலன்மாணிக்யஹாரச்சடா-
சஞ்சச்சோணிமபுஞ்ஜமத்யஸரணிம் மாதஃ பரிஷ்குர்வதீ |
யா வைதக்த்யமுபைதி ஶம்கரஜடாகான்தாரவாடீபத-
த்ஸ்வர்வாபீபயஸஃ ஸ்மிதத்யுதிரஸௌ காமாக்ஷி தே மஞ்ஜுலா ||55||

ஸன்னாமைகஜுஷா ஜனேன ஸுலபம் ஸம்ஸூசயன்தீ ஶனை-
ருத்துங்கஸ்ய சிராதனுக்ரஹதரோருத்பத்ஸ்யமானம் பலம் |
ப்ராதம்யேன விகஸ்வரா குஸுமவத்ப்ராகல்ப்யமப்யேயுஷீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதசாதுரீ தவ மம க்ஷேமம்கரீ கல்பதாம் ||56||

தானுஷ்காக்ரஸரஸ்ய லோலகுடிலப்ரூலேகயா பிப்ரதோ
லீலாலோகஶிலீமுகம் னவவயஸ்ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீபுஷஃ |
ஜேதும் மன்மதமர்தினம் ஜனனி தே காமாக்ஷி ஹாஸஃ ஸ்வயம்
வல்குர்விப்ரமபூப்றுதோ விதனுதே ஸேனாபதிப்ரக்ரியாம் ||57||

யன்னாகம்பத காலகூடகபலீகாரே சுசும்பே ன யத்-
க்லான்யா சக்ஷுஷி ரூஷிதானலஶிகே ருத்ரஸ்ய தத்தாத்றுஶம் |
சேதோ யத்ப்ரஸபம் ஸ்மரஜ்வரஶிகிஜ்வாலேன லேலிஹ்யதே
தத்காமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ஶுகலிகாஹேலாபவம் ப்ராபவம் ||58||

ஸம்பின்னேவ ஸுபர்வலோகதடினீ வீசீசயைர்யாமுனைஃ
ஸம்மிஶ்ரேவ ஶஶாங்கதீப்திலஹரீ னீலைர்மஹானீரதைஃ |
காமாக்ஷி ஸ்புரிதா தவ ஸ்மிதருசிஃ காலாஞ்ஜனஸ்பர்தினா
காலிம்னா கசரோசிஷாம் வ்யதிகரே காம்சித்தஶாமஶ்னுதே ||59||

ஜானீமோ ஜகதீஶ்வரப்ரணயினி த்வன்மன்தஹாஸப்ரபாம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸரோஜினீமபினவாமேஷா யதஃ ஸர்வதா |
ஆஸ்யேன்தோரவலோகேன பஶுபதேரப்யேதி ஸம்புல்லதாம்
தன்த்ராலுஸ்ததபாவ ஏவ தனுதே தத்வைபரீத்யக்ரமம் ||60||

யான்தீ லோஹிதிமானமப்ரதடினீ தாதுச்சடாகர்தமைஃ
பான்தீ பாலகபஸ்திமாலிகிரணைர்மேகாவலீ ஶாரதீ |
பிம்போஷ்டத்யுதிபுஞ்ஜசும்பனகலாஶோணாயமானேன தே
காமாக்ஷி ஸ்மிதரோசிஷா ஸமதஶாமாரோடுமாகாங்க்ஷதே ||61||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி முகேன்துபூஷணமிதம் மன்தஸ்மிதம் தாவகம்
னேத்ரானன்தகரம் ததா ஹிமகரோ கச்சேத்யதா திக்மதாம் |
ஶீதம் தேவி ததா யதா ஹிமஜலம் ஸன்தாபமுத்ராஸ்பதம்
ஶ்வேதம் கிம்ச ததா யதா மலினதாம் தத்தே ச முக்தாமணிஃ ||62||

த்வன்மன்தஸ்மிதமஞ்ஜரீம் ப்ரஸ்றுமராம் காமாக்ஷி சன்த்ராதபம்
ஸன்தஃ ஸன்ததமாமனன்த்யமலதா தல்லக்ஷணம் லக்ஷ்யதே |
அஸ்மாகம் ன துனோதி தாபகமதிகம் தூனோதி னாப்யன்தரம்
த்வான்தம் தத்கலு துஃகினோ வயமிதம் கேனோதி னோ வித்மஹே ||63||

னம்ரஸ்ய ப்ரணயப்ரரூடகலஹச்சேதாய பாதாப்ஜயோஃ
மன்தம் சன்த்ரகிஶோரஶேகரமணேஃ காமாக்ஷி ராகேண தே |
பன்தூகப்ரஸவஶ்ரியம் ஜிதவதோ பம்ஹீயஸீம் தாத்றுஶீம்
பிம்போஷ்டஸ்ய ருசிம் னிரஸ்ய ஹஸிதஜ்யோத்ஸ்னா வயஸ்யாயதே ||64||

முக்தானாம் பரிமோசனம் விதததஸ்தத்ப்ரீதினிஷ்பாதினீ
பூயோ தூரத ஏவ தூதமருதஸ்தத்பாலனம் தன்வதீ |
உத்பூதஸ்ய ஜலான்தராதவிரதம் தத்தூரதாம் ஜக்முஷீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ கதம் கம்போஸ்துலாமஶ்னுதே ||65||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிஜரீவைதக்த்யலீலாயிதம்
பஶ்யன்தோ‌உபி னிரன்தரம் ஸுவிமலம்மன்யா ஜகன்மண்டலே |
லோகம் ஹாஸயிதும் கிமர்தமனிஶம் ப்ராகாஶ்யமாதன்வதே
மன்தாக்ஷம் விரஹய்ய மங்கலதரம் மன்தாரசன்த்ராதயஃ ||66||

க்ஷீராப்தேரபி ஶைலராஜதனயே த்வன்மன்தஹாஸஸ்ய ச
ஶ்ரீகாமாக்ஷி வலக்ஷிமோதயனிதேஃ கிம்சித்பிதாம் ப்ரூமஹே |
ஏகஸ்மை புருஷாய தேவி ஸ ததௌ லக்ஷ்மீம் கதாசித்புரா
ஸர்வேப்யோ‌உபி ததாத்யஸௌ து ஸததம் லக்ஷ்மீம் ச வாகீஶ்வரீம் ||67||

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரரத்னதீபகலிகே தான்யேவ மேனாத்மஜே
சாகோராணி குலானி தேவி ஸுதராம் தன்யானி மன்யாமஹே |
கம்பாதீரகுடும்பசம்க்ரமகலாசுஞ்சூனி சஞ்சூபுடைஃ
னித்யம் யானி தவ ஸ்மிதேன்துமஹஸாமாஸ்வாதமாதன்வதே ||68||

ஶைத்யப்ரக்ரமமாஶ்ரிதோ‌உபி னமதாம் ஜாட்யப்ரதாம் தூனயன்
னைர்மல்யம் பரமம் கதோ‌உபி கிரிஶம் ராகாகுலம் சாரயன் |
லீலாலாபபுரஸ்ஸரோ‌உபி ஸததம் வாசம்யமான்ப்ரீணயன்
காமாக்ஷி ஸ்மிதரோசிஷாம் தவ ஸமுல்லாஸஃ கதம் வர்ண்யதே ||69||

ஶ்ரோணீசஞ்சலமேகலாமுகரிதம் லீலாகதம் மன்தரம்
ப்ரூவல்லீசலனம் கடாக்ஷவலனம் மன்தாக்ஷவீக்ஷாசணம் |
யத்வைதக்த்யமுகேன மன்மதரிபும் ஸம்மோஹயன்த்யஞ்ஜஸா
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாய ஸததம் தஸ்மை னம்ஸகுர்மஹே ||70||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மனோஜ்ஞமன்தஹஸிதஜ்யோதிஷ்ப்ரரோஹே தவ
ஸ்பீதஶ்வேதிமஸார்வபௌமஸரணிப்ராகல்ப்யமப்யேயுஷி |
சன்த்ரோ‌உயம் யுவராஜதாம் கலயதே சேடீதுரம் சன்த்ரிகா
ஶுத்தா ஸா ச ஸுதாஜரீ ஸஹசரீஸாதர்ம்யமாலம்பதே ||71||

ஜ்யோத்ஸ்னா கிம் தனுதே பலம் தனுமதாமௌஷ்ண்யப்ரஶான்திம் வினா
த்வன்மன்தஸ்மிதரோசிஷா தனுமதாம் காமாக்ஷி ரோசிஷ்ணுனா |
ஸன்தாபோ வினிவார்யதே னவவயஃப்ராசுர்யமங்கூர்யதே
ஸௌன்தர்யம் பரிபூர்யதே ஜகதி ஸா கீர்திஶ்ச ஸம்சார்யதே ||72||

வைமல்யம் குமுதஶ்ரியாம் ஹிமருசஃ கான்த்யைவ ஸன்துக்ஷ்யதே
ஜ்யோத்ஸ்னாரோசிரபி ப்ரதோஷஸமயம் ப்ராப்யைவ ஸம்பத்யதே |
ஸ்வச்சத்வம் னவமௌக்திகஸ்ய பரமம் ஸம்ஸ்காரதோ த்றுஶ்யதே
காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிததீதிதேர்விஶதிமா னைஸர்கிகோ பாஸதே ||73||

ப்ராகாஶ்யம் பரமேஶ்வரப்ரணயினி த்வன்மன்தஹாஸஶ்ரியஃ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மம க்ஷிணோது மமதாவைசக்ஷணீமக்ஷயாம் |
யத்பீத்யேவ னிலீயதே ஹிமகரோ மேகோதரே ஶுக்திகா-
கர்பே மௌக்திகமண்டலீ ச ஸரஸீமத்யே ம்றுணாலீ ச ஸா ||74||

ஹேரம்பே ச குஹே ஹர்ஷபரிதம் வாத்ஸல்யமங்கூரயத்
மாரத்ரோஹிணி பூருஷே ஸஹபுவம் ப்ரேமாங்குரம் வ்யஞ்ஜயத் |
ஆனம்ரேஷு ஜனேஷு பூர்ணகருணாவைதக்த்யமுத்தாலயத்
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜஸா தவ கதம்காரம் மயா கத்யதே ||75||

ஸம்க்ருத்தத்விஜராஜகோ‌உப்யவிரதம் குர்வன்த்விஜைஃ ஸம்கமம்
வாணீபத்ததிதூரகோ‌உபி ஸததம் தத்ஸாஹசர்யம் வஹன் |
அஶ்ரான்தம் பஶுதுர்லபோ‌உபி கலயன்பத்யௌ பஶூனாம் ரதிம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்றுதரஸஸ்யன்தோ மயி ஸ்பன்ததாம் ||76||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மஹேஶ்வரே னிருபமப்ரேமாங்குரப்ரக்ரமம்ம்
னித்யம் யஃ ப்ரகடீகரோதி ஸஹஜாமுன்னித்ரயன்மாதுரீம் |
தத்தாத்றுக்தவ மன்தஹாஸமஹிமா மாதஃ கதம் மானிதாம்
தன்மூர்த்னா ஸுரனிம்னகாம் ச கலிகாமின்தோஶ்ச தாம் னின்ததி ||77||

யே மாதுர்யவிஹாரமண்டபபுவோ யே ஶைத்யமுத்ராகரா
யே வைஶத்யதஶாவிஶேஷஸுபகாஸ்தே மன்தஹாஸாங்குராஃ |
காமாக்ஷ்யாஃ ஸஹஜம் குணத்ரயமிதம் பர்யாயதஃ குர்வதாம்
வாணீகும்பனடம்பரே ச ஹ்றுதயே கீர்திப்ரரோஹே ச மே ||78||

காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதாம்ஶுனிகரா தக்ஷான்தகே வீக்ஷணே
மன்தாக்ஷக்ரஹிலா ஹிமத்யுதிமயூகாக்ஷேபதீக்ஷாங்குராஃ |
தாக்ஷ்யம் பக்ஷ்மலயன்து மாக்ஷிககுடத்ராக்ஷாபவம் வாக்ஷு மே
ஸூக்ஷ்மம் மோக்ஷபதம் னிரீக்ஷிதுமபி ப்ரக்ஷாலயேயுர்மனஃ ||79||

ஜாத்யா ஶீதஶீதலானி மதுராண்யேதானி பூதானி தே
காங்கானீவ பயாம்ஸி தேவி படலான்யல்பஸ்மிதஜ்யோதிஷாம் |
ஏனஃபங்கபரம்பராமலினிதாமேகாம்ரனாதப்ரியே
ப்ரஜ்ஞானாத்ஸுதராம் மதீயதிஷணாம் ப்ரக்ஷாலயன்து க்ஷணாத் ||80||

அஶ்ரான்தம் பரதன்த்ரிதஃ பஶுபதிஸ்த்வன்மன்தஹாஸாங்குரைஃ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ததீயவர்ணஸமதாஸங்கேன ஶங்காமஹே |
இன்தும் னாகதுனீம் ச ஶேகரயதே மாலாம் ச தத்தே னவைஃ
வைகுண்டைரவகுண்டனம் ச குருதே தூலீசயைர்பாஸ்மனைஃ ||81||

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரதேவதே ம்றுதுவசஸ்ஸௌரப்யமுத்ராஸ்பதம்
ப்ரௌடப்ரேமலதானவீனகுஸுமம் மன்தஸ்மிதம் தாவகம் |
மன்தம் கன்தலதி ப்ரியஸ்ய வதனாலோகே ஸமாபாஷணே
ஶ்லக்ஷ்ணே குங்மலதி ப்ரரூடபுலகே சாஶ்லோஷணே புல்லதி ||82||

கிம் த்ரைஸ்ரோதஸமம்பிகே பரிணதம் ஸ்ரோதஶ்சதுர்தம் னவம்
பீயூஷஸ்ய ஸமஸ்ததாபஹரணம் கிம்வா த்விதீயம் வபுஃ |
கிம்ஸ்வித்த்வன்னிகடம் கதம் மதுரிமாப்யாஸாய கவ்யம் பயஃ
ஶ்ரீகாஞ்சீபுரனாயகப்ரியதமே மன்தஸ்மிதம் தாவகம் ||83||

பூஷா வக்த்ரஸரோருஹஸ்ய ஸஹஜா வாசாம் ஸகீ ஶாஶ்வதீ
னீவீ விப்ரமஸன்ததேஃ பஶுபதேஃ ஸௌதீ த்றுஶாம் பாரணா |
ஜீவாதுர்மதனஶ்ரியஃ ஶஶிருசேருச்சாடனீ தேவதா
ஶ்ரீகாமாக்ஷி கிராமபூமிமயதே ஹாஸப்ரபாமஞ்ஜரீ ||84||

ஸூதிஃ ஶ்வேதிமகன்தலஸ்ய வஸதிஃ ஶ்றுங்காரஸாரஶ்ரியஃ
பூர்திஃ ஸூக்திஜரீரஸஸ்ய லஹரீ காருண்யபாதோனிதேஃ |
வாடீ காசன கௌஸுமீ மதுரிமஸ்வாராஜ்யலக்ஷ்ம்யாஸ்தவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மமாஸ்து மங்கலகரீ ஹாஸப்ரபாசாதுரீ ||85||

ஜன்தூனாம் ஜனிதுஃகம்றுத்யுலஹரீஸன்தாபனம் க்றுன்ததஃ
ப்ரௌடானுக்ரஹபூர்ணஶீதலருசோ னித்யோதயம் பிப்ரதஃ |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி விஸ்றுத்வரா இவ கரா ஹாஸாங்குராஸ்தே ஹடா-
தாலோகேன னிஹன்யுரன்ததமஸஸ்தோமஸ்ய மே ஸன்ததிம் ||86||

உத்துங்கஸ்தனமண்டலஸ்ய விலஸல்லாவண்யலீலானடீ-
ரங்கஸ்ய ஸ்புடமூர்த்வஸீமனி முஹுஃ ப்ராகாஶ்யமப்யேயுஷீ |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிததிர்பிம்போஷ்டகான்த்யங்குரைஃ
சித்ராம் வித்ருமமுத்ரிதாம் விதனுதே மௌக்தீம் விதானஶ்ரியம் ||87||

ஸ்வாபாவ்யாத்தவ வக்த்ரமேவ லலிதம் ஸன்தோஷஸம்பாதனம்
ஶம்போஃ கிம் புனரஞ்சிதஸ்மிதருசஃ பாண்டித்யபாத்ரீக்றுதம் |
அம்போஜம் ஸ்வத ஏவ ஸர்வஜகதாம் சக்ஷுஃப்ரியம்பாவுகம்
காமாக்ஷி ஸ்புரிதே ஶரத்விகஸிதே கீத்றுக்விதம் ப்ராஜதே ||88||

பும்பிர்னிர்மலமானஸௌர்விதததே மைத்ரீம் த்றுடம் னிர்மலாம்
லப்த்வா கர்மலயம் ச னிர்மலதராம் கீர்திம் லபன்தேதராம் |
ஸூக்திம் பக்ஷ்மலயன்தி னிர்மலதமாம் யத்தாவகாஃ ஸேவகாஃ
தத்காமாக்ஷி தவ ஸ்மிதஸ்ய கலயா னைர்மல்யஸீமானிதேஃ ||89||

ஆகர்ஷன்னயனானி னாகிஸதஸாம் ஶைத்யேன ஸம்ஸ்தம்பய-
ன்னின்தும் கிம்ச விமோஹயன்பஶுபதிம் விஶ்வார்திமுச்சாடயன் |
ஹிம்ஸத்ஸம்ஸ்றுதிடம்பரம் தவ ஶிவே ஹாஸாஹ்வயோ மான்த்ரிகஃ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மதீயமானஸதமோவித்வேஷணே சேஷ்டதாம் ||90||

க்ஷேபீயஃ க்ஷபயன்து கல்மஷபயான்யஸ்மாகமல்பஸ்மித-
ஜ்யோதிர்மண்டலசம்க்ரமாஸ்தவ ஶிவே காமாக்ஷி ரோசிஷ்ணவஃ |
பீடாகர்மடகர்மகர்மஸமயவ்யாபாரதாபானல-
ஶ்ரீபாதா னவஹர்ஷவர்ஷணஸுதாஸ்ரோதஸ்வினீஶீகராஃ ||91||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதைன்தவமஹஃபூரே பரிம்பூர்ஜதி
ப்ரௌடாம் வாரிதிசாதுரீம் கலயதே பக்தாத்மனாம் ப்ராதிபம் |
தௌர்கத்யப்ரஸராஸ்தமஃபடலிகாஸாதர்ம்யமாபிப்ரதே
ஸர்வம் கைரவஸாஹசர்யபதவீரீதிம் விதத்தே பரம் ||92||

மன்தாராதிஷு மன்மதாரிமஹிஷி ப்ராகாஶ்யரீதிம் னிஜாம்
காதாசித்கதயா விஶங்க்ய பஹுஶோ வைஶத்யமுத்ராகுணஃ |
ஸாதத்யேன தவ ஸ்மிதே விதனுதே ஸ்வைராஸனாவாஸனாம் ||93||

இன்தானே பவவீதிஹோத்ரனிவஹே கர்மௌகசண்டானில-
ப்ரௌடிம்னா பஹுலீக்றுதே னிபதிதம் ஸன்தாபசின்தாகுலம் |
மாதர்மாம் பரிஷிஞ்ச கிம்சிதமலைஃ பீயூஷவர்ஷைரிவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிகணைஃ ஶைஶிர்யலீலாகரைஃ ||94||

பாஷாயா ரஸனாக்ரகேலனஜுஷஃ ஶ்றுங்காரமுத்ராஸகீ-
லீலாஜாதரதேஃ ஸுகேன னியமஸ்னானாய மேனாத்மஜே |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸுதாமயீவ ஶிஶிரா ஸ்ரோதஸ்வினீ தாவகீ
காடானன்ததரங்கிதா விஜயதே ஹாஸப்ரபாசாதுரீ ||95||

ஸன்தாபம் விரலீகரோது ஸகலம் காமாக்ஷி மச்சேதனா
மஜ்ஜன்தீ மதுரஸ்மிதாமரதுனீகல்லோலஜாலேஷு தே |
னைரன்தர்யமுபேத்ய மன்மதமருல்லோலேஷு யேஷு ஸ்புடம்
ப்ரேமேன்துஃ ப்ரதிபிம்பிதோ விதனுதே கௌதூஹலம் தூர்ஜடேஃ ||96||

சேதஃக்ஷீரபயோதிமன்தரசலத்ராகாக்யமன்தாசல-
க்ஷோபவ்யாப்றுதிஸம்பவாம் ஜனனி தே மன்தஸ்மிதஶ்ரீஸுதாம் |
ஸ்வாதம்ஸ்வாதமுதீதகௌதுகரஸா னேத்ரத்ரயீ ஶாம்கரீ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி னிரன்தரம் பரிணமத்யானன்தவீசீமயீ ||97||

ஆலோகே தவ பஞ்சஸாயகரிபோருத்தாமகௌதூஹல-
ப்ரேங்கன்மாருதகட்டனப்ரசலிதாதானன்ததுக்தாம்புதேஃ |
காசித்வீசிருதஞ்சதி ப்ரதினவா ஸம்வித்ப்ரரோஹாத்மிகா
தாம் காமாக்ஷி கவீஶ்வராஃ ஸ்மிதமிதி வ்யாகுர்வதே ஸர்வதா ||98||

ஸூக்திஃ ஶீலயதே கிமத்ரிதனயே மன்தஸ்மிதாத்தே முஹுஃ
மாதுர்யாகமஸம்ப்ரதாயமதவா ஸூக்தேர்னு மன்தஸ்மிதம் |
இத்தம் காமபி காஹதே மம மனஃ ஸன்தேஹமார்கப்ரமிம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ன பாரமார்த்யஸரணிஸ்பூர்தௌ னிதத்தே பதம் ||99||

க்ரீடாலோலக்றுபாஸரோருஹமுகீஸௌதாங்கணேப்யஃ கவி-
ஶ்ரேணீவாக்பரிபாடிகாம்றுதஜரீஸூதீக்றுஹேப்யஃ ஶிவே |
னிர்வாணாங்குரஸார்வபௌமபதவீஸிம்ஹாஸனேப்யஸ்தவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மனோஜ்ஞமன்தஹஸிதஜ்யோதிஷ்கணேப்யோ னமஃ ||100||

ஆர்யாமேவ விபாவயன்மனஸி யஃ பாதாரவின்தம் புரஃ
பஶ்யன்னாரபதே ஸ்துதிம் ஸ னியதம் லப்த்வா கடாக்ஷச்சவிம் |
காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதாம்ஶுலஹரீஜ்யோத்ஸ்னாவயஸ்யான்விதாம்
ஆரோஹத்யபவர்கஸௌதவலபீமானன்தவீசீமயீம் ||101||

|| இதி மன்தஸ்மிதஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||

|| இதி ஶ்ரீ மூகபஞ்சஶதீ ஸம்பூர்ணா ||

||ஓஉம் தத் ஸத் ||

Tamil

Mooka Pancha Sathi 4 – Kataakshya Satakam – Tamil

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 4 – Kataakshya Satakam – Tamil 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: ஶ்ரீ மூக ஶம்கரேம்த்ர ஸரஸ்வதி

மோஹான்தகாரனிவஹம் வினிஹன்துமீடே
மூகாத்மனாமபி மஹாகவிதாவதான்யான் |
ஶ்ரீகாஞ்சிதேஶஶிஶிரீக்றுதிஜாகரூகான்
ஏகாம்ரனாததருணீகருணாவலோகான் ||1||

மாதர்ஜயன்தி மமதாக்ரஹமோக்ஷணானி
மாஹேன்த்ரனீலருசிஶிக்ஷணதக்ஷிணானி |
காமாக்ஷி கல்பிதஜகத்த்ரயரக்ஷணானி
த்வத்வீக்ஷணானி வரதானவிசக்ஷணானி ||2||

ஆனங்கதன்த்ரவிதிதர்ஶிதகௌஶலானாம்
ஆனன்தமன்தபரிகூர்ணிதமன்தராணாம் |
தாரல்யமம்ப தவ தாடிதகர்ணஸீம்னாம்
காமாக்ஷி கேலதி கடாக்ஷனிரீக்ஷணானாம் ||3||

கல்லோலிதேன கருணாரஸவேல்லிதேன
கல்மாஷிதேன கமனீயம்றுதுஸ்மிதேன |
மாமஞ்சிதேன தவ கிம்சன குஞ்சிதேன
காமாக்ஷி தேன ஶிஶிரீகுரு வீக்ஷிதேன ||4||

ஸாஹாய்யகம் கதவதீ முஹுரர்ஜனஸ்ய
மன்தஸ்மிதஸ்ய பரிதோஷிதபீமசேதாஃ |
காமாக்ஷி பாண்டவசமூரிவ தாவகீனா
கர்ணான்திகம் சலதி ஹன்த கடாக்ஷலக்ஷ்மீஃ ||5||

அஸ்தம் க்ஷணான்னயது மே பரிதாபஸூர்யம்
ஆனன்தசன்த்ரமஸமானயதாம் ப்ரகாஶம் |
காலான்தகாரஸுஷுமாம் கலயன்திகன்தே
காமாக்ஷி கோமலகடாக்ஷனிஶாகமஸ்தே ||6||

தாடாங்கமௌக்திகருசாங்குரதன்தகான்திஃ
காருண்யஹஸ்திபஶிகாமணினாதிரூடஃ |
உன்மூலயத்வஶுபபாதபமஸ்மதீயம்
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமதங்கஜேதன்த்ரஃ ||7||

சாயாபரணே ஜகதாம் பரிதாபஹாரீ
தாடங்கரத்னமணிதல்லஜபல்லவஶ்ரீஃ |
காருண்யனாம விகிரன்மகரன்தஜாலம்
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷஸுரத்ருமஸ்தே ||8||

ஸூர்யாஶ்ரயப்ரணயினீ மணிகுண்டலாம்ஶு-
லௌஹித்யகோகனதகானனமானனீயா |
யான்தீ தவ ஸ்மரஹரானனகான்திஸின்தும்
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷகலின்தகன்யா ||9||

ப்ராப்னோதி யம் ஸுக்றுதினம் தவ பக்ஷபாதாத்
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸகலாபுரன்த்ரீ |
ஸத்யஸ்தமேவ கில முக்திவதூர்வ்றுணீதே
தஸ்மான்னிதான்தமனயோரிதமைகமத்யம் ||10||

யான்தீ ஸதைவ மருதாமனுகூலபாவம்
ப்ரூவல்லிஶக்ரதனுருல்லஸிதா ரஸார்த்ரா |
காமாக்ஷி கௌதுகதரங்கிதனீலகண்டா
காதம்பினீவ தவ பாதி கடாக்ஷமாலா ||11||

கங்காம்பஸி ஸ்மிதமயே தபனாத்மஜேவ
கங்காதரோரஸி னவோத்பலமாலிகேவ |
வக்த்ரப்ரபாஸரஸி ஶைவலமண்டலீவ
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷருசிச்சடா தே ||12||

ஸம்ஸ்காரதஃ கிமபி கன்தலிதான் ரஸஜ்ஞ-
கேதாரஸீம்னி ஸுதியாமுபபோகயோக்யான் |
கல்யாணஸூக்திலஹரீகலமாம்குரான்னஃ
காமாக்ஷி பக்ஷ்மலயது த்வதபாங்கமேகஃ ||13||

சாஞ்சல்யமேவ னியதம் கலயன்ப்ரக்றுத்யா
மாலின்யபூஃ ஶ்ரதிபதாக்ரமஜாகரூகஃ |
கைவல்யமேவ கிமு கல்பயதே னதானாம்
காமாக்ஷி சித்ரமபி தே கருணாகடாக்ஷஃ ||14||

ஸம்ஜீவனே ஜனனி சூதஶிலீமுகஸ்ய
ஸம்மோஹனே ஶஶிகிஶோரகஶேகரஸ்ய |
ஸம்ஸ்தம்பனே ச மமதாக்ரஹசேஷ்டிதஸ்ய
காமாக்ஷி வீக்ஷணகலா பரமௌஷதம் தே ||15||

னீலோ‌உபி ராகமதிகம் ஜனயன்புராரேஃ
லோலோ‌உபி பக்திமதிகாம் த்றுடயன்னராணாம் |
வக்ரோ‌உபி தேவி னமதாம் ஸமதாம் விதன்வன்
காமாக்ஷி ன்றுத்யது மயி த்வதபாங்கபாதஃ ||16||

காமத்ருஹோ ஹ்றுதயயன்த்ரணஜாகரூகா
காமாக்ஷி சஞ்சலத்றுகஞ்சலமேகலா தே |
ஆஶ்சர்யமம்ப பஜதாம் ஜடிதி ஸ்வகீய-
ஸம்பர்க ஏவ விதுனோதி ஸமஸ்தபன்தான் ||17||

குண்டீகரோது விபதம் மம குஞ்சிதப்ரூ-
சாபாஞ்சிதஃ ஶ்ரிதவிதேஹபவானுராகஃ |
ரக்ஷோபகாரமனிஶம் ஜனயஞ்ஜகத்யாம்
காமாக்ஷி ராம இவ தே கருணாகடாக்ஷஃ ||18||

ஶ்ரீகாமகோடி ஶிவலோசனஶோஷிதஸ்ய
ஶ்றுங்காரபீஜவிபவஸ்ய புனஃப்ரரோஹே |
ப்ரேமாம்பஸார்த்ரமசிராத்ப்ரசுரேண ஶங்கே
கேதாரமம்ப தவ கேவலத்றுஷ்டிபாதம் ||19||

மாஹாத்ம்யஶேவதிரஸௌ தவ துர்விலங்க்ய-
ஸம்ஸாரவின்த்யகிரிகுண்டனகேலிசுஞ்சுஃ |
தைர்யாம்புதிம் பஶுபதேஶ்சுலகீகரோதி
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிஜ்றும்பணகும்பஜன்மா ||20||

பீயூஷவர்ஷவஶிஶிரா ஸ்புடதுத்பலஶ்ரீ-
மைத்ரீ னிஸர்கமதுரா க்றுததாரகாப்திஃ |
காமாக்ஷி ஸம்ஶ்ரிதவதீ வபுரஷ்டமூர்தேஃ
ஜ்யோத்ஸ்னாயதே பகவதி த்வதபாங்கமாலா ||21||

அம்ப ஸ்மரப்ரதிபடஸ்ய வபுர்மனோஜ்ஞம்
அம்போஜகானனமிவாஞ்சிதகண்டகாபம் |
ப்றுங்கீவ சும்பதி ஸதைவ ஸபக்ஷபாதா
காமாக்ஷி கோமலருசிஸ்த்வதபாங்கமாலா ||22||

கேஶப்ரபாபடலனீலவிதானஜாலே
காமாக்ஷி குண்டலமணிச்சவிதீபஶோபே |
ஶங்கே கடாக்ஷருசிரங்கதலே க்றுபாக்யா
ஶைலூஷிகா னடதி ஶம்கரவல்லபே தே ||23||

அத்யன்தஶீதலமதன்த்ரயது க்ஷணார்தம்
அஸ்தோகவிப்ரமமனங்கவிலாஸகன்தம் |
அல்பஸ்மிதாத்றுதமபாரக்றுபாப்ரவாஹம்
அக்ஷிப்ரரோஹமசிரான்மயி காமகோடி ||24||

மன்தாக்ஷராகதரலீக்றுதிபாரதன்த்ர்யாத்
காமாக்ஷி மன்தரதராம் த்வதபாங்கடோலாம் |
ஆருஹ்ய மன்தமதிகௌதுகஶாலி சக்ஷுஃ
ஆனன்தமேதி முஹுரர்தஶஶாங்கமௌலேஃ ||25||

த்ரையம்பகம் த்ரிபுரஸுன்தரி ஹர்ம்யபூமி-
ரங்கம் விஹாரஸரஸீ கருணாப்ரவாஹஃ |
தாஸாஶ்ச வாஸவமுகாஃ பரிபாலனீயம்
காமாக்ஷி விஶ்வமபி வீக்ஷணபூப்றுதஸ்தே ||26||

வாகீஶ்வரீ ஸஹசரீ னியமேன லக்ஷ்மீஃ
ப்ரூவல்லரீவஶகரீ புவனானி கேஹம் |
ரூபம் த்ரிலோகனயனாம்றுதமம்ப தேஷாம்
காமாக்ஷி யேஷு தவ வீக்ஷணபாரதன்த்ரீ ||27||

மாஹேஶ்வரம் ஜடிதி மானஸமீனமம்ப
காமாக்ஷி தைர்யஜலதௌ னிதராம் னிமக்னம் |
ஜாலேன ஶ்றுங்கலயதி த்வதபாங்கனாம்னா
விஸ்தாரிதேன விஷமாயுததாஶகோ‌உஸௌ ||28||

உன்மத்ய போதகமலாகாரமம்ப ஜாட்ய-
ஸ்தம்பேரமம் மம மனோவிபினே ப்ரமன்தம் |
குண்டீகுருஷ்வ தரஸா குடிலாக்ரஸீம்னா
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமஹாங்குஶேன ||29||

உத்வேல்லிதஸ்தபகிதைர்லலிதைர்விலாஸைஃ
உத்தாய தேவி தவ காடகடாக்ஷகுஞ்ஜாத் |
தூரம் பலாயயது மோஹம்றுகீகுலம் மே
காமாக்ஷி ஸ்தவரமனுக்ரஹகேஸரீன்த்ரஃ ||30||

ஸ்னேஹாத்றுதாம் விதலிதோத்பலகன்திசோராம்
ஜேதாரமேவ ஜகதீஶ்வரி ஜேதுகாமஃ |
மானோத்ததோ மகரகேதுரஸௌ துனீதே
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷக்றுபாணவல்லீம் ||31||

ஶ்ரௌதீம் வ்ரஜன்னபி ஸதா ஸரணிம் முனீனாம்
காமாக்ஷி ஸன்ததமபி ஸ்ம்றுதிமார்ககாமீ |
கௌடில்யமம்ப கதமஸ்திரதாம் ச தத்தே
சௌர்யம் ச பங்கஜருசாம் த்வதபாங்கபாதஃ ||32||

னித்யம் ஶ்ரேதுஃ பரிசிதௌ யதமானமேவ
னீலோத்பலம் னிஜஸமீபனிவாஸலோலம் |
ப்ரீத்யைவ பாடயதி வீக்ஷணதேஶிகேன்த்ரஃ
காமாக்ஷீ கின்து தவ காலிமஸம்ப்ரதாயம் ||33||

ப்ரான்த்வா முஹுஃ ஸ்தபகிதஸ்மிதபேனராஶௌ
காமாக்ஷி வக்த்ரருசிஸம்சயவாரிராஶௌ |
ஆனன்ததி த்ரிபுரமர்தனனேத்ரலக்ஷ்மீஃ
ஆலம்ப்ய தேவி தவ மன்தமபாங்கஸேதும் ||34||

ஶ்யாமா தவ த்ரிபுரஸுன்தரி லோசனஶ்ரீஃ
காமாக்ஷி கன்தலிதமேதுரதாரகான்திஃ |
ஜ்யோத்ஸ்னாவதீ ஸ்மிதருசாபி கதம் தனோதி
ஸ்பர்தாமஹோ குவலயைஶ்ச ததா சகோரைஃ ||35||

காலாஞ்ஜனம் ச தவ தேவி னிரீக்ஷணம் ச
காமாக்ஷி ஸாம்யஸரணிம் ஸமுபைதி கான்த்யா |
னிஶ்ஶேஷனேத்ரஸுலபம் ஜகதீஷு பூர்வ-
மன்யத்த்ரினேத்ரஸுலபம் துஹினாத்ரிகன்யே ||36||

தூமாங்குரோ மகரகேதனபாவகஸ்ய
காமாக்ஷி னேத்ரருசினீலிமசாதுரீ தே |
அத்யன்தமத்புதமிதம் னயனத்ரயஸ்ய
ஹர்ஷோதயம் ஜனயதே ஹருணாங்கமௌலேஃ ||37||

ஆரப்பலேஶஸமயே தவ வீக்ஷணஸ்ஸ
காமாக்ஷி மூகமபி வீக்ஷணமாத்ரனம்ரம் |
ஸர்வஜ்ஞதா ஸகலலோகஸமக்ஷமேவ
கீர்திஸ்வயம்வரணமால்யவதீ வ்றுணீதே ||38||

காலாம்புவாஹ உவ தே பரிதாபஹாரீ
காமாக்ஷி புஷ்கரமதஃகுருதே கடாக்ஷஃ |
பூர்வஃ பரம் க்ஷணருசா ஸமுபைதி மைத்ரீ-
மன்யஸ்து ஸ.ததருசிம் ப்ரகடீகரோதி ||39||

ஸூக்ஷ்மே‌உபி துர்கமதரே‌உபி குருப்ரஸாத-
ஸாஹாய்யகேன விசரன்னபவர்கமார்கே |
ஸம்ஸாரபங்கனிசயே ன பதத்யமூம் தே
காமாக்ஷி காடமவலம்ப்ய கடாக்ஷயஷ்டிம் ||40||

காமாக்ஷி ஸன்ததமஸௌ ஹரினீலரத்ன-
ஸ்தம்பே கடாக்ஷருசிபுஞ்ஜமயே பவத்யாஃ |
பத்தோ‌உபி பக்தினிகலைர்மம சித்தஹஸ்தீ
ஸ்தம்பம் ச பன்தமபி முஞ்சதி ஹன்த சித்ரம் ||41||

காமாக்ஷி காஷ்ணர்யமபி ஸன்ததமஞ்ஜனம் ச
பிப்ரன்னிஸர்கதரலோ‌உபி பவத்கடாக்ஷஃ |
வைமல்யமன்வஹமனஞ்ஜனதா ச பூயஃ
ஸ்தைர்யம் ச பக்தஹ்றுதயாய கதம் ததாதி ||42||

மன்தஸ்மிதஸ்தபகிதம் மணிகுண்டலாம்ஶு-
ஸ்தோமப்ரவாலருசிரம் ஶிஶிரீக்றுதாஶம் |
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷருசேஃ கதம்பம்
உத்யானமம்ப கருணாஹரிணேக்ஷணாயாஃ ||43||

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமஹேன்த்ரனீல-
ஸிம்ஹாஸனம் ஶ்ரிதவதோ மகரத்வஜஸ்ய |
ஸாம்ராஜ்யமங்கலவிதௌ முணிகுண்டலஶ்ரீஃ
னீராஜனோத்ஸவதரங்கிததீபமாலா ||44||

மாதஃ க்ஷணம் ஸ்னபய மாம் தவ வீக்ஷிதேன
மன்தாக்ஷிதேன ஸுஜனைரபரோக்ஷிதேன |
காமாக்ஷி கர்மதிமிரோத்கரபாஸ்கரேண
ஶ்ரேயஸ்கரேண மதுபத்யுதிதஸ்கரேண ||45||

ப்ரேமாபகாபயஸி மஜ்ஜனமாரசய்ய
யுக்தஃ ஸ்மிதாம்ஶுக்றுதபஸ்மவிலேபனேன |
காமாக்ஷி குண்டலமணித்யுதிபிர்ஜடாலஃ
ஶ்ரீகண்டமேவ பஜதே தவ த்றுஷ்டிபாதஃ ||46||

கைவல்யதாய கருணாரஸகிம்கராய
காமாக்ஷி கன்தலிதவிப்ரமஶம்கராய |
ஆலோகனாய தவ பக்தஶிவம்கராய
மாதர்னமோ‌உஸ்து பரதன்த்ரிதஶம்கராய ||47||

ஸாம்ராஜ்யமங்கலவிதௌ மகரத்வஜஸ்ய
லோலாலகாலிக்றுததோரணமால்யஶோபே |
காமேஶ்வரி ப்ரசலதுத்பலவைஜயன்தீ-
சாதுர்யமேதி தவ சஞ்சலத்றுஷ்டிபாதஃ ||48||

மார்கேண மஞ்ஜுகசகான்திதமோவ்றுதேன
மன்தாயமானகமனா மதனாதுராஸௌ |
காமாக்ஷி த்றுஷ்டிரயதே தவ ஶம்கராய
ஸம்கேதபூமிமசிராதபிஸாரிகேவ ||49||

வ்ரீடனுவ்றுத்திரமணீக்றுதஸாஹசர்யா
ஶைவாலிதாம் கலருசா ஶஶிஶேகரஸ்ய |
காமாக்ஷி கான்திஸரஸீம் த்வதபாங்கலக்ஷ்மீஃ
மன்தம் ஸமாஶ்ரயதி மஜ்ஜனகேலனாய ||50||

காஷாயமம்ஶுகமிவ ப்ரகடம் ததானோ
மாணிக்யகுண்டலருசிம் மமதாவிரோதீ |
ஶ்ருத்யன்தஸீமனி ரதஃ ஸுதராம் சகாஸ்தி
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷயதீஶ்வரோ‌உஸௌ ||51||

பாஷாண ஏவ ஹரினீலமணிர்தினேஷு
ப்ரம்லனதாம் குவலயம் ப்ரகடீகரோதி |
னௌமித்திகோ ஜலதமேசகிமா ததஸ்தே
காமாக்ஷி ஶூன்யமுபமனமபாங்கலக்ஷ்ம்யாஃ ||52||

ஶ்றுங்காரவிப்ரமவதீ ஸுதராம் ஸலஜ்ஜா
னாஸாக்ரமௌக்திகருசா க்றுதமன்தஹாஸா |
ஶ்யாமா கடாக்ஷஸுஷமா தவ யுக்தமேதத்
காமாக்ஷி சும்பதி திகம்பரவக்த்ரபிம்பம் ||53||

னீலோத்பலேன மதுபேன ச த்றுஷ்டிபாதஃ
காமாக்ஷி துல்ய இதி தே கதமாமனன்தி |
ஶைத்யேன னின்தயதி யதன்வஹமின்துபாதான்
பாதோருஹேண யதஸௌ கலஹாயதே ச ||54||

ஓஷ்டப்ரபாபடலவித்ருமமுத்ரிதே தே
ப்ரூவல்லிவீசிஸுபகே முககான்திஸின்தௌ |
காமாக்ஷி வாரிபரபூரணலம்பமான-
காலாம்புவாஹஸரணிம் லபதே கடாக்ஷஃ ||55||

மன்தஸ்மிதைர்தவலிதா மணிகுண்டலாம்ஶு-
ஸம்பர்கலோஹிதருசிஸ்த்வதபாங்கதாரா |
காமாக்ஷி மல்லிகுஸுமைர்னவபல்லவைஶ்ச
னீலோத்பலைஶ்ச ரசிதேவ விபாதி மாலா ||56||

காமாக்ஷி ஶீதலக்றுபாரஸனிர்ஜராம்பஃ-
ஸம்பர்கபக்ஷ்மலருசிஸ்த்வதபாங்கமாலா |
கோபிஃ ஸதா புரரிபோரபிலஷ்யமாணா
தூர்வாகதம்பகவிடம்பனமாதனோதி ||57||

ஹ்றுத்பங்கஜம் மம விகாஸயது ப்ரமுஷ்ண-
ன்னுல்லாஸமுத்பலருசேஸ்தமஸாம் னிரோத்தா |
தோஷானுஷங்கஜடதாம் ஜகதாம் துனானஃ
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸதினோதயஸ்தே ||58||

சக்ஷுர்விமோஹயதி சன்த்ரவிபூஷணஸ்ய
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷதமஃப்ரரோஹஃ |
ப்ரத்யங்முகம் து னயனம் ஸ்திமிதம் முனீனாம்
ப்ராகாஶ்யமேவ னயதீதி பரம் விசித்ரம் ||59||

காமாக்ஷி வீக்ஷணருசா யுதி னிர்ஜிதம் தே
னீலோத்பலம் னிரவஶேஷகதாபிமானம் |
ஆகத்ய தத்பரிஸரம் ஶ்ரவணவதம்ஸ-
வ்யோஜேன னூனமபயார்தனமாதனோதி ||60||

ஆஶ்சர்யமம்ப மதானாப்யுதயாவலம்பஃ
காமாக்ஷி சஞ்சலனிரீக்ஷணவிப்ரமஸ்தே |
தைர்யம் விதூய தனுதே ஹ்றுதி ராகபன்தம்
ஶம்போஸ்ததேவ விபரீததயா முனீனாம் ||61||

ஜன்தோஃ ஸக்றுத்ப்ரணமதோ ஜகதீட்யதாம் ச
தேஜாஸ்விதாம் ச னிஶிதாம் ச மதிம் ஸபாயாம் |
காமாக்ஷி மாக்ஷிகஜரீமிவ வைகரீம் ச
லக்ஷ்மீம் ச பக்ஷ்மலயதி க்ஷணவீக்ஷணம் தே ||62||

காதம்பினீ கிமயதே ன ஜலானுஷங்கம்
ப்றுங்காவலீ கிமுரரீகுருதே ன பத்மம் |
கிம் வா கலின்ததனயா ஸஹதே ன பங்கம்
காமாக்ஷி னிஶ்சயபதம் ன தவாக்ஷிலக்ஷ்மீஃ ||63||

காகோலபாவகத்றுணீகரணே‌உபி தக்ஷஃ
காமாக்ஷி பாலகஸுதாகரஶேகரஸ்ய |
அத்யன்தஶீதலதமோ‌உப்யனுபாரதம் தே
சித்தம் விமோஹயதி சித்ரமயம் கடாக்ஷஃ ||64||

கார்பண்யபூரபரிவர்திதமம்ப மோஹ-
கன்தோத்கதம் பவமயம் விஷபாதபம் மே |
துங்கம் சினத்து துஹினாத்ரிஸுதே பவத்யாஃ
காஞ்சீபுரேஶ்வரி கடாக்ஷகுடாரதாரா ||65||

காமாக்ஷி கோரபவரோகசிகித்ஸனார்த-
மப்யர்த்ய தேஶிககடாக்ஷபிஷக்ப்ரஸாதாத் |
தத்ராபி தேவி லபதே ஸுக்றுதீ கதாசி-
தன்யஸ்ய துர்லபமபாங்கமஹௌஷதம் தே ||66||

காமாக்ஷி தேஶிகக்றுபாம்குரமாஶ்ரயன்தோ
னானாதபோனியமனாஶிதபாஶபன்தாஃ |
வாஸாலயம் தவ கடாக்ஷமமும் மஹான்தோ
லப்த்வா ஸுகம் ஸமாதியோ விசரன்தி லோகே ||67||

ஸாகூதஸம்லபிதஸம்ப்றுதமுக்தஹாஸம்
வ்ரீடானுராகஸஹசாரி விலோகனம் தே |
காமாக்ஷி காமபரிபன்தினி மாரவீர-
ஸாம்ராஜ்யவிப்ரமதஶாம் ஸபலீகரோதி ||68||

காமாக்ஷி விப்ரமபலைகனிதிர்விதாய
ப்ரூவல்லிசாபகுடிலீக்றுதிமேவ சித்ரம் |
ஸ்வாதீனதாம் தவ னினாய ஶஶாங்கமௌலே-
ரங்கார்தராஜ்யஸுகலாபமபாங்கவீரஃ ||69||

காமாம்குரைகனிலயஸ்தவ த்றுஷ்டிபாதஃ
காமாக்ஷி பக்தமனஸாம் ப்ரததாது காமான் |
ராகான்விதஃ ஸ்வயமபி ப்ரகடீகரோதி
வைராக்யமேவ கதமேஷ மஹாமுனீனாம் ||70||

காலாம்புவாஹனிவஹைஃ கலஹாயதே தே
காமாக்ஷி காலிமமதேன ஸதா கடாக்ஷஃ |
சித்ரம் ததாபி னிதராமமுமேவ த்றுஷ்ட்வா
ஸோத்கண்ட ஏவ ரமதே கில னீலகண்டஃ ||71||

காமாக்ஷி மன்மதரிபும் ப்ரதி மாரதாப-
மோஹான்தகாரஜலதாகமனேன ன்றுத்யன் |
துஷ்கர்மகஞ்சுகிகுலம் கபலீகரோது
வ்யாமிஶ்ரமேசகருசிஸ்த்வதபாங்ககேகீ ||72||

காமாக்ஷி மன்மதரிபோரவலோகனேஷு
கான்தம் பயோஜமிவ தாவகமக்ஷிபாதம் |
ப்ரேமாகமோ திவஸவத்விகசீகரோதி
லஜ்ஜாபரோ ரஜனிவன்முகுலீகரோதி ||73||

மூகோ விரிஞ்சதி பரம் புருஷஃ குரூபஃ
கன்தர்பதி த்ரிதஶராஜதி கிம்பசானஃ |
காமாக்ஷி கேவலமுபக்ரமகால ஏவ
லீலாதரங்கிதகடாக்ஷருசஃ க்ஷணம் தே ||74||

னீலாலகா மதுகரன்தி மனோஜ்ஞனாஸா-
முக்தாருசஃ ப்ரகடகன்தபிஸாங்குரன்தி |
காருண்யமம்ப மகரன்ததி காமகோடி
மன்யே ததஃ கமலமேவ விலோசனம் தே ||75||

ஆகாம்க்ஷ்யமாணபலதானவிசக்ஷணாயாஃ |
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷககாமதேனோஃ |
ஸம்பர்க ஏவ கதமம்ப விமுக்தபாஶ-
பன்தாஃ ஸ்புடம் தனுப்றுதஃ பஶுதாம் த்யஜன்தி ||76||

ஸம்ஸாரகர்மபரிதாபஜுஷாம் னராணாம்
காமாக்ஷி ஶீதலதராணி தவேக்ஷிதானி |
சன்த்ராதபன்தி கனசன்தனகர்தமன்தி
முக்தாகுணன்தி ஹிமவாரினிஷேசனன்தி ||77||

ப்ரேமாம்புராஶிஸததஸ்னபிதானி சித்ரம்
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷனிரீக்ஷணானி |
ஸன்துக்ஷயன்தி முஹுரின்தனராஶிரீத்யா
மாரத்ருஹோ மனஸி மன்மதசித்ரபானும் ||78||

காலாஞ்ஜனப்ரதிபடம் கமனீயகான்த்யா
கன்தர்பதன்த்ரகலயா கலிதானுபாவம் |
காஞ்சீவிஹாரரஸிகே கலுஷார்திசோரம்
கல்லோலயஸ்வ மயி தே கருணாகடாக்ஷம் ||79||

க்ரான்தேன மன்மததேன விமோஹ்யமான-
ஸ்வான்தேன சூததருமூலகதஸ்ய பும்ஸஃ |
கான்தேன கிம்சிதவலோகய லோசனஸ்ய
ப்ரான்தேன மாம் ஜனனி காஞ்சிபுரீவிபூஷே ||80||

காமாக்ஷி கோ‌உபி ஸுஜனாஸ்த்வதபாங்கஸம்கே
கண்டேன கன்தலிதகாலிமஸம்ப்ரதாயாஃ |
உத்தம்ஸகல்பிதசகோரகுடும்பபோஷா
னக்தன்திவஸப்ரஸவபூனயனா பவன்தி ||81||

னீலோத்பலப்ரஸவகான்தினிர்தஶனேன
காருண்யவிப்ரமஜுஷா தவ வீக்ஷணேன |
காமாக்ஷி கர்மஜலதேஃ கலஶீஸுதேன
பாஶத்ரயாத்வயமமீ பரிமோசனீயாஃ ||82||

அத்யன்தசஞ்சலமக்றுத்ரிமமஞ்ஜனம் கிம்
ஜம்காரபங்கிரஹிதா கிமு ப்றுங்கமாலா |
தூமாங்குரஃ கிமு ஹுதாஶனஸம்கஹீனஃ
காமாக்ஷி னேத்ரருசினீலிமகன்தலீ தே ||83||

காமாக்ஷி னித்யமயமஞ்ஜலிரஸ்து முக்தி-
பீஜாய விப்ரமமதோதயகூர்ணிதாய |
கன்தர்பதர்பபுனருத்பவஸித்திதாய
கல்யாணதாய தவ தேவி த்றுகஞ்சலாய ||84||

தர்பாங்குரோ மகரகேதனவிப்ரமாணாம்
னின்தாங்குரோ விதலிதோத்பலசாதுரீணாம் |
தீபாங்குரோ பவதமிஸ்ரகதம்பகானாம்
காமாக்ஷி பாலயது மாம் த்வதபாங்கபாதஃ ||85||

கைவல்யதிவ்யமணிரோஹணபர்வதேப்யஃ
காருண்யனிர்ஜரபயஃக்றுதமஞ்ஜனேப்யஃ |
காமாக்ஷி கிம்கரிதஶங்கரமானஸேப்ய-
ஸ்தேப்யோ னமோ‌உஸ்து தவ வீக்ஷணவிப்ரமேப்யஃ ||86||

அல்பீய ஏவ னவமுத்பலமம்ப ஹீனா
மீனஸ்ய வா ஸரணிரம்புருஹாம் ச கிம் வா |
தூரே ம்றுகீத்றுகஸமஞ்ஜஸமஞ்ஜனம் ச
காமாக்ஷி வீக்ஷணருசௌ தவ தர்கயாமஃ ||87||

மிஶ்ரீபவத்கரலபங்கிலஶங்கரோரஸ்-
ஸீமாங்கணே கிமபி ரிங்கணமாததானஃ |
ஹேலாவதூதலலிதஶ்ரவணோத்பலோ‌உஸௌ
காமாக்ஷி பால இவ ராஜதி தே கடாக்ஷஃ ||88||

ப்ரௌடிகரோதி விதுஷாம் னவஸூக்திதாடீ-
சூதாடவீஷு புதகோகிலலால்யமானம் |
மாத்வீரஸம் பரிமலம் ச னிரர்கலம் தே
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸவஸன்தலக்ஷ்மீஃ ||89||

கூலம்கஷம் விதனுதே கருணாம்புவர்ஷீ
ஸாரஸ்வதம் ஸுக்றுதினஃ ஸுலபம் ப்ரவாஹம் |
துச்சீகரோதி யமுனாம்புதரங்கபங்கீம்
காமாக்ஷி கிம் தவ கடாக்ஷமஹாம்புவாஹஃ ||90||

ஜகர்தி தேவி கருணாஶுகஸுன்தரீ தே
தாடங்கரத்னருசிதாடிமகண்டஶோணே |
காமாக்ஷி னிர்பரகடாக்ஷமரீசிபுஞ்ஜ-
மாஹேன்த்ரனீலமணிபஞ்ஜரமத்யபாகே ||91||

காமாக்ஷி ஸத்குவலயஸ்ய ஸகோத்ரபாவா-
தாக்ராமதி ஶ்ருதிமஸௌ தவ த்றுஷ்டிபாதஃ |
கிம்ச ஸ்புடம் குடிலதாம் ப்ரகடீகரோதி
ப்ரூவல்லரீபரிசிதஸ்ய பலம் கிமேதத் ||92||

ஏஷா தவாக்ஷிஸுஷமா விஷமாயுதஸ்ய
னாராசவர்ஷலஹரீ னகராஜகன்யே |
ஶம்கே கரோதி ஶததா ஹ்றுதி தைர்யமுத்ராம்
ஶ்ரீகாமகோடி யதஸௌ ஶிஶிராம்ஶுமௌலேஃ ||93||

பாணேன புஷ்பதனுஷஃ பரிகல்ப்யமான-
த்ராணேன பக்தமனஸாம் கருணாகரேண |
கோணேன கோமலத்றுஶஸ்தவ காமகோடி
ஶோணேன ஶோஷய ஶிவே மம ஶோகஸின்தும் ||94||

மாரத்ருஹா முகுடஸீமனி லால்யமானே
மன்தாகினீபயஸி தே குடிலம் சரிஷ்ணுஃ |
காமாக்ஷி கோபரபஸாத்வலமானமீன-
ஸன்தேஹமங்குரயதி க்ஷணமக்ஷிபாதஃ ||95||

காமாக்ஷி ஸம்வலிதமௌக்திககுண்டலாம்ஶு-
சஞ்சத்ஸிதஶ்ரவணசாமரசாதுரீகஃ |
ஸ்தம்பே னிரன்தரமபாங்கமயே பவத்யா
பத்தஶ்சகாஸ்தி மகரத்வஜமத்தஹஸ்தீ ||96||

யாவத்கடாக்ஷரஜனீஸமயாகமஸ்தே
காமாக்ஷி தாவதசிரான்னமதாம் னராணாம் |
ஆவிர்பவத்யம்றுததீதிதிபிம்பமம்ப
ஸம்வின்மயம் ஹ்றுதயபூர்வகிரீன்த்ரஶ்றுங்கே ||97||

காமாக்ஷி கல்பவிடபீவ பவத்கடாக்ஷோ
தித்ஸுஃ ஸமஸ்தவிபவம் னமதாம் னராணாம் |
ப்றுங்கஸ்ய னீலனலினஸ்ய ச கான்திஸம்ப-
த்ஸர்வஸ்வமேவ ஹரதீதி பரம் விசித்ரம் ||98||

அத்யன்தஶீதலமனர்கலகர்மபாக-
காகோலஹாரி ஸுலபம் ஸுமனோபிரேதத் |
பீயூஷமேவ தவ வீக்ஷணமம்ப கின்து
காமாக்ஷி னீலமிதமித்யயமேவ பேதஃ ||99||

அஜ்ஞாதபக்திரஸமப்ரஸரத்விவேக-
மத்யன்தகர்வமனதீதஸமஸ்தஶாஸ்த்ரம் |
அப்ராப்தஸத்யமஸமீபகதம் ச முக்தேஃ
காமாக்ஷி னைவ தவ ஸ்ப்றுஹயதி த்றுஷ்டிபாதஃ ||100||

(காமாக்ஷி மாமவது தே கருணாகடாக்ஷஃ)
பாதேன லோசனருசேஸ்தவ காமகோடி
போதேன பதகபயோதிபயாதுராணாம் |
பூதேன தேன னவகாஞ்சனகுண்டலாம்ஶு-
வீதேன ஶீதலய பூதரகன்யகே மாம் ||101||

|| இதி கடாக்ஷஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics