ShuddhaKannada

Devi Aswadhati (Amba Stuti) – ShuddhaKannada

Comments Off on Devi Aswadhati (Amba Stuti) – ShuddhaKannada 10 April 2016

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಕಾಳಿದಾಸ

(ಕಾಳಿದಾಸ ಕೃತಮ್)

ಚೆಟೀ ಭವನ್ನಿಖಿಲ ಖೆಟೀ ಕದಮ್ಬವನ ವಾಟೀಷು ನಾಕಿ ಪಟಲೀ
ಕೊಟೀರ ಚಾರುತರ ಕೊಟೀ ಮಣೀಕಿರಣ ಕೊಟೀ ಕರಮ್ಬಿತ ಪದಾ |
ಪಾಟೀರಗನ್ಧಿ ಕುಚಶಾಟೀ ಕವಿತ್ವ ಪರಿಪಾಟೀಮಗಾಧಿಪ ಸುತಾ
ಘೊಟೀಖುರಾದಧಿಕ ಧಾಟೀಮುದಾರ ಮುಖ ವೀಟೀರಸೆನ ತನುತಾಮ್ || ೧ || ಶಾ. ||

ದ್ವೈಪಾಯನ ಪ್ರಭೃತಿ ಶಾಪಾಯುಧ ತ್ರಿದಿವ ಸೊಪಾನ ಧೂಳಿ ಚರಣಾ
ಪಾಪಾಪಹ ಸ್ವಮನು ಜಾಪಾನುಲೀನ ಜನ ತಾಪಾಪನೊದ ನಿಪುಣಾ |
ನೀಪಾಲಯಾ ಸುರಭಿ ಧೂಪಾಲಕಾ ದುರಿತಕೂಪಾದುದನ್ಚಯತುಮಾಮ್
ರೂಪಾಧಿಕಾ ಶಿಖರಿ ಭೂಪಾಲ ವಂಶಮಣಿ ದೀಪಾಯಿತಾ ಭಗವತೀ || ೨ || ಶಾ. ||

ಯಾಳೀಭಿ ರಾತ್ಮತನುತಾಲೀನಕೃತ್ಪ್ರಿಯಕ ಪಾಳೀಷು ಖೆಲತಿ ಭವಾ
ವ್ಯಾಳೀ ನಕುಲ್ಯಸಿತ ಚೂಳೀ ಭರಾ ಚರಣ ಧೂಳೀ ಲಸನ್ಮಣಿಗಣಾ |
ಯಾಳೀ ಭೃತಿ ಶ್ರವಸಿ ತಾಳೀ ದಳಂ ವಹತಿ ಯಾಳೀಕ ಶೊಭಿ ತಿಲಕಾ
ಸಾಳೀ ಕರೊತು ಮಮ ಕಾಳೀ ಮನಃ ಸ್ವಪದ ನಾಳೀಕ ಸೆವನ ವಿಧೌ || ೩ || ಶಾ. ||

ಬಾಲಾಮೃತಾಂಶು ನಿಭ ಫಾಲಾಮನಾ ಗರುಣ ಚೆಲಾ ನಿತಮ್ಬ ಫಲಕೆ
ಕೊಲಾಹಲ ಕ್ಷಪಿತ ಕಾಲಾಮರಾಕುಶಲ ಕೀಲಾಲ ಶೊಷಣ ರವಿಃ |
ಸ್ಥೂಲಾಕುಚೆ ಜಲದ ನೀಲಾಕಚೆ ಕಲಿತ ವೀಲಾ ಕದಮ್ಬ ವಿಪಿನೆ
ಶೂಲಾಯುಧ ಪ್ರಣತಿ ಶೀಲಾ ದಧಾತು ಹೃದಿ ಶೈಲಾಧಿ ರಾಜ ತನಯಾ || ೪ || ಶಾ. ||

ಕಮ್ಬಾವತೀವ ಸವಿಡಮ್ಬಾ ಗಳೆನ ನವ ತುಮ್ಬಾಭ ವೀಣ ಸವಿಧಾ
ಬಿಮ್ಬಾಧರಾ ವಿನತ ಶಮ್ಬಾಯುಧಾದಿ ನಿಕುರುಮ್ಬಾ ಕದಮ್ಬ ವಿಪಿನೆ |
ಅಮ್ಬಾ ಕುರಙ್ಗ ಮದಜಮ್ಬಾಲ ರೊಚಿ ರಿಹ ಲಮ್ಬಾಲಕಾ ದಿಶತು ಮೆ
ಶಂ ಬಾಹುಲೆಯ ಶಶಿ ಬಿಮ್ಬಾಭಿ ರಾಮ ಮುಖ ಸಮ್ಬಾಧಿತಾ ಸ್ತನ ಭರಾ || ೫ || ಶಾ. ||

ದಾಸಾಯಮಾನ ಸುಮಹಾಸಾ ಕದಮ್ಬವನ ವಾಸಾ ಕುಸುಮ್ಭ ಸುಮನೊ
ವಾಸಾ ವಿಪಞ್ಚಿ ಕೃತ ರಾಸಾ ವಿಧೂತ ಮಧು ಮಾಸಾರವಿನ್ದ ಮಧುರಾ |
ಕಾಸಾರ ಸೂನ ತತಿ ಭಾಸಾಭಿರಾಮ ತನು ರಾಸಾರ ಶೀತ ಕರುಣಾ
ನಾಸಾ ಮಣಿ ಪ್ರವರ ಭಾಸಾ ಶಿವಾ ತಿಮಿರ ಮಾಸಾಯೆ ದುಪರತಿಮ್ || ೬ || ಶಾ. ||

ನ್ಯಙ್ಕಾಕರೆ ವಪುಷಿ ಕಙ್ಕಾಳ ರಕ್ತ ಪುಷಿ ಕಙ್ಕಾದಿ ಪಕ್ಷಿ ವಿಷಯೆ
ತ್ವಂ ಕಾಮನಾ ಮಯಸಿ ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಹೃದಯ ಪಙ್ಕಾರಿ ಮೆ ಹಿ ಗಿರಿಜಾಮ್ |
ಶಙ್ಕಾಶಿಲಾ ನಿಶಿತ ಟಙ್ಕಾಯಮಾನ ಪದ ಸಙ್ಕಾಶಮಾನ ಸುಮನೊ
ಝಙ್ಕಾರಿ ಭೃಙ್ಗತತಿ ಮಙ್ಕಾನುಪೆತ ಶಶಿ ಸಙ್ಕಾಶ ವಕ್ತ್ರ ಕಮಲಾಮ್ || ೭ || ಶಾ. ||

ಜಮ್ಭಾರಿ ಕುಮ್ಭಿ ಪೃಥು ಕುಮ್ಭಾಪಹಾಸಿ ಕುಚ ಸಮ್ಭಾವ್ಯ ಹಾರ ಲತಿಕಾ
ರಮ್ಭಾ ಕರೀನ್ದ್ರ ಕರ ದಮ್ಭಾಪಹೊರುಗತಿ ಡಿಮ್ಭಾನುರಞ್ಜಿತ ಪದಾ |
ಶಮ್ಭಾ ಉದಾರ ಪರಿರಮ್ಭಾಙ್ಕುರತ್ ಪುಲಕ ದಮ್ಭಾನುರಾಗ ಪಿಶುನಾ
ಶಂ ಭಾಸುರಾಭರಣ ಗುಮ್ಭಾ ಸದಾ ದಿಶತು ಶುಮ್ಭಾಸುರ ಪ್ರಹರಣಾ || ೮ || ಶಾ. ||

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದನುಜ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಧೌ ವಿಕೃತ ದೀಕ್ಷಾ ಮನೊಹರ ಗುಣಾ
ಭಿಕ್ಷಾಶಿನೊ ನಟನ ವೀಕ್ಷಾ ವಿನೊದ ಮುಖಿ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ಪ್ರಹರಣಾ |
ವೀಕ್ಷಾಂ ವಿಧೆಹಿ ಮಯಿ ದಕ್ಷಾ ಸ್ವಕೀಯ ಜನ ಪಕ್ಷಾ ವಿಪಕ್ಷ ವಿಮುಖೀ
ಯಕ್ಷೆಶ ಸೆವಿತ ನಿರಾಕ್ಷೆಪ ಶಕ್ತಿ ಜಯ ಲಕ್ಷಾವಧಾನ ಕಲನಾ || ೯ || ಶಾ. ||

ವನ್ದಾರು ಲೊಕ ವರ ಸನ್ಧಾಯಿನೀ ವಿಮಲ ಕುನ್ದಾವದಾತ ರದನಾ
ಬೃನ್ದಾರು ಬೃನ್ದ ಮಣಿ ಬೃನ್ದಾರವಿನ್ದ ಮಕರನ್ದಾಭಿಷಿಕ್ತ ಚರಣಾ |
ಮನ್ದಾನಿಲಾ ಕಲಿತ ಮನ್ದಾರ ದಾಮಭಿರಮನ್ದಾಭಿರಾಮ ಮಕುಟಾ
ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಜವನ ಭಿನ್ದಾನ ವಾಚಮರವಿನ್ದಾನನಾ ದಿಶತು ಮೆ || ೧೦ || ಶಾ. ||

ಯತ್ರಾಶಯೊ ಲಗತಿ ತತ್ರಾಗಜಾ ಭವತು ಕುತ್ರಾಪಿ ನಿಸ್ತುಲ ಶುಕಾ
ಸುತ್ರಾಮ ಕಾಲ ಮುಖ ಸತ್ರಾಸಕಪ್ರಕರ ಸುತ್ರಾಣ ಕಾರಿ ಚರಣಾ |
ಛತ್ರಾನಿಲಾತಿರಯ ಪತ್ತ್ರಾಭಿಭಿರಾಮ ಗುಣ ಮಿತ್ರಾಮರೀ ಸಮ ವಧೂಃ
ಕು ತ್ರಾಸಹೀನ ಮಣಿ ಚಿತ್ರಾಕೃತಿ ಸ್ಫುರಿತ ಪುತ್ರಾದಿ ದಾನ ನಿಪುಣಾ || ೧೧ || ಶಾ. ||

ಕೂಲಾತಿಗಾಮಿ ಭಯ ತೂಲಾವಳಿಜ್ವಲನಕೀಲಾ ನಿಜಸ್ತುತಿ ವಿಧಾ
ಕೊಲಾಹಲಕ್ಷಪಿತ ಕಾಲಾಮರೀ ಕುಶಲ ಕೀಲಾಲ ಪೊಷಣ ರತಾ |
ಸ್ಥೂಲಾಕುಚೆ ಜಲದ ನೀಲಾಕಚೆ ಕಲಿತ ಲೀಲಾ ಕದಮ್ಬ ವಿಪಿನೆ
ಶೂಲಾಯುಧ ಪ್ರಣತಿ ಶೀಲಾ ವಿಭಾತು ಹೃದಿ ಶೈಲಾಧಿರಾಜ ತನಯಾ || ೧೨ || ಶಾ. ||

ಇನ್ಧಾನ ಕೀರ ಮಣಿಬನ್ಧಾ ಭವೆ ಹೃದಯಬನ್ಧಾ ವತೀವ ರಸಿಕಾ
ಸನ್ಧಾವತೀ ಭುವನ ಸನ್ಧಾರಣೆ ಪ್ಯಮೃತ ಸಿನ್ಧಾವುದಾರ ನಿಲಯಾ |
ಗನ್ಧಾನುಭಾವ ಮುಹುರನ್ಧಾಲಿ ಪೀತ ಕಚ ಬನ್ಧಾ ಸಮರ್ಪಯತು ಮೆ
ಶಂ ಧಾಮ ಭಾನುಮಪಿ ರುನ್ಧಾನ ಮಾಶು ಪದ ಸನ್ಧಾನ ಮಪ್ಯನುಗತಾ || ೧೩ || ಶಾ. ||

ShuddhaKannada

Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – ShuddhaKannada

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – ShuddhaKannada 24 December 2014

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಭರ್ತೃಹರಿ

ಚೂಡೋತ್ತಂಸಿತಚನ್ದ್ರಚಾರುಕಲಿಕಾಚಞ್ಚಚ್ಛಿಖಾಭಾಸ್ವರೋ
ಲೀಲಾದಗ್ಧವಿಲೋಲಕಾಮಶಲಭಃ ಶ್ರೇಯೋದಶಾಗ್ರೇ ಸ್ಫುರನ್ |
ಅನ್ತಃಸ್ಫೂರ್ಜದ್‌ಅಪಾರಮೋಹತಿಮಿರಪ್ರಾಗ್ಭಾರಮ್ ಉಚ್ಚಾಟಯನ್
ಶ್ವೇತಃಸದ್ಮನಿ ಯೋಗಿನಾಂ ವಿಜಯತೇ ಙ್ಞಾನಪ್ರದೀಪೋ ಹರಃ || ೩.೧ ||

ಭ್ರಾನ್ತಂ ದೇಶಮ್ ಅನೇಕದುರ್ಗವಿಷಮಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ನ ಕಿಞ್ಚಿತ್ಫಲಂ
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಜಾತಿಕುಲಾಭಿಮಾನಮ್ ಉಚಿತಂ ಸೇವಾ ಕೃತಾ ನಿಷ್ಫಲಾ |
ಭುಕ್ತಂ ಮಾನವಿವರ್ಜಿತಂ ಪರಗೃಹೇಷ್ವಾಶಙ್ಕಯಾ ಕಾಕವತ್
ತೃಷ್ಣೇ ಜೃಮ್ಭಸಿ ಪಾಪಕರ್ಮಪಿಶುನೇ ನಾದ್ಯಾಪಿ ಸನ್ತುಷ್ಯಸಿ || ೩.೨ ||

ಉತ್ಖಾತಂ ನಿಧಿಶಙ್ಕಯಾ ಕ್ಷಿತಿತಲಂ ಧ್ಮಾತಾ ಗಿರೇರ್ಧಾತವೋ
ನಿಸ್ತೀರ್ಣಃ ಸರಿತಾಂ ಪತಿರ್ನೃಪತಯೋ ಯತ್ನೇನ ಸನ್ತೋಷಿತಾಃ |
ಮನ್ತ್ರಾರಾಧನತತ್ಪರೇಣ ಮನಸಾ ನೀತಾಃ ಶ್ಮಶಾನೇ ನಿಶಾಃ
ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಕಾಣವರಾಟಕೋ‌உಪಿ ನ ಮಯಾ ತೃಷ್ಣೇ ಸಕಾಮಾ ಭವ || ೩.೩ ||

ಖಲಾಲಾಪಾಃ ಸೌಢಾಃ ಕಥಮ್ ಅಪಿ ತದ್‌ಆರಾಧನಪರೈರ್ನಿಗೃಹ್ಯಾನ್ತರ್
ಬಾಷ್ಪಂ ಹಸಿತಮ್ ಅಪಿ ಶೂನ್ಯೇನ ಮನಸಾ |
ಕೃತೋ ವಿತ್ತಸ್ತಮ್ಭಪ್ರತಿಹತಧಿಯಾಮ್ ಅಞ್ಜಲಿರಪಿ
ತ್ವಮ್ ಆಶೇ ಮೋಘಾಶೇ ಕಿಮ ಅಪರಮ್ ಅತೋ ನರ್ತಯಸಿ ಮಾಮ್ || ೩.೪ ||

ಅಮೀಷಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ತುಲಿತವಿಸಿನೀಪತ್ರಪಯಸಾಂ
ಕೃತೇ ಕಿಂ ನಾಸ್ಮಾಭಿರ್ವಿಗಲಿತವಿವೇಕೈರ್ವ್ಯವಸಿತಮ್ |
ಯದ್‌ಆಢ್ಯಾನಾಮ್ ಅಗ್ರೇ ದ್ರವಿಣಮದನಿಃಸಂಙ್ಞಮನಸಾಂ
ಕೃತಂ ಮಾವವ್ರೀಡೈರ್ನಿಜಗುಣಕಥಾಪಾತಕಮ್ ಅಪಿ || ೩.೫ ||

ಕ್ಷಾನ್ತಂ ನ ಕ್ಷಮಯಾ ಗೃಹೋಚಿತಸುಖಂ ತ್ಯಕ್ತಂ ನ ಸನ್ತೋಷತಃ
ಸೋಢೋ ದುಃಸಹಶೀತತಾಪಪವನಕ್ಲೇಶೋ ನ ತಪ್ತಂ ತಪಃ |
ಧ್ಯಾತಂ ವಿತ್ತಮ್ ಅಹರ್ನಿಶಂ ನಿತ್ಯಮಿತಪ್ರಾಣೈರ್ನ ಶಮ್ಭೋಃ ಪದಂ
ತತ್ತತ್ಕರ್ಮ ಕೃತಂ ಯದೇವ ಮುನಿಭಿಸ್ತೈಸ್ತೈಃ ಫಲೈರ್ವಞ್ಚಿತಾಃ || ೩.೬ ||

ಭೋಗಾ ನ ಭುಕ್ತಾ ವಯಮ್ ಏವ ಭುಕ್ತಾಸ್
ತಪೋ ನ ತಪ್ತಂ ವಯಮ್ ಏವ ತಪ್ತಾಃ |
ಕಾಲೋ ನ ಯಾತೋ ವಯಮ್ ಏವ ಯಾತಾಸ್ತೃಷ್ಣಾ
ನ ಜೀರ್ಣಾ ವಯಮ್ ಏವ ಜೀರ್ಣಾಃ || ೩.೭ ||

ಬಲಿಭಿರ್ಮುಖಮ್ ಆಕ್ರಾನ್ತಂ ಪಲಿತೇನಾಙ್ಕಿತಂ ಶಿರಃ |
ಗಾತ್ರಾಣಿ ಶಿಥಿಲಾಯನ್ತೇ ತೃಷ್ಣೈಕಾ ತರುಣಾಯತೇ || ೩.೮ ||

ವಿವೇಕವ್ಯಾಕೋಶೇ ವಿದಧತಿ ಸಮೇ ಶಾಮ್ಯತಿ ತೃಷಾ
ಪರಿಷ್ವಙ್ಗೇ ತುಙ್ಗೇ ಪ್ರಸರತಿತರಾಂ ಸಾ ಪರಿಣತಾ |
ಜರಾಜೀರ್ಣೈಶ್ವರ್ಯಗ್ರಸನಗಹನಾಕ್ಷೇಪಕೃಪಣಸ್ತೃಷಾಪಾತ್ರಂ
ಯಸ್ಯಾಂ ಭವತಿ ಮರುತಾಮ್ ಅಪ್ಯಧಿಪತಿಃ || ೩.೮೧ ||

ನಿವೃತ್ತಾ ಭೋಗೇಚ್ಛಾ ಪುರುಷಬಹುಮಾನೋ‌உಪಿ ಗಲಿತಃ
ಸಮಾನಾಃ ಸ್ವರ್ಯಾತಾಃ ಸಪದಿ ಸುಹೃದೋ ಜೀವಿತಸಮಾಃ |
ಶನೈರ್ಯಷ್ಟ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಘನತಿಮಿರರುದ್ಧೇ ಚ ನಯನೇ
ಅಹೋ ಮೂಢಃ ಕಾಯಸ್ತದಪಿ ಮರಣಾಪಾಯಚಕಿತಃ || ೩.೯ ||

ಆಶಾ ನಾಮ ನದೀ ಮನೋರಥಜಲಾ ತೃಷ್ಣಾತರಙ್ಗಾಕುಲಾ
ರಾಗಗ್ರಾಹವತೀ ವಿತರ್ಕವಿಹಗಾ ಧೈರ್ಯದ್ರುಮಧ್ವಂಸಿನೀ |
ಮೋಹಾವರ್ತಸುದುಸ್ತರಾತಿಗಹನಾ ಪ್ರೋತ್ತುಙ್ಗಚಿನ್ತಾತಟೀ
ತಸ್ಯಾಃ ಪರಗತಾ ವಿಶುದ್ಧಮ್ ಅಲಸೋ ನನ್ದನ್ತಿ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಃ || ೩.೧೦ ||

ನ ಸಂಸಾರೋತ್ಪನ್ನಂ ಚರಿತಮ್ ಅನುಪಶ್ಯಾಮಿ ಕುಶಲಂ
ವಿಪಾಕಃ ಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಜನಯತಿ ಭಯಂ ಮೇ ವಿಮೃಶತಃ |
ಮಹದ್ಭಿಃ ಪುಣ್ಯೌಘೈಶ್ಚಿರಪರಿಗೃಹೀತಾಶ್ಚ ವಿಷಯಾ
ಮಹಾನ್ತೋ ಜಾಯನ್ತೇ ವ್ಯಸನಮ್ ಇವ ದಾತುಂ ವಿಷಯಿಣಾಮ್ || ೩.೧೧ ||

ಅವಶ್ಯಂ ಯಾತಾರಶ್ಚಿರತರಮ್ ಉಷಿತ್ವಾಪಿ ವಿಷಯಾ
ವಿಯೋಗೇ ಕೋ ಭೇದಸ್ತ್ಯಜತಿ ನ ಜನೋ ಯತ್ಸ್ವಯಮ್ ಅಮೂನ್ |
ವ್ರಜನ್ತಃ ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯಾದತುಲಪರಿತಾಪಾಯ ಮನಸಃ
ಸ್ವಯಂ ತ್ಯಕ್ತಾ ಹ್ಯೇತೇ ಶಮಸುಖಮ್ ಅನನ್ತಂ ವಿದಧತಿ || ೩.೧೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಙ್ಞಾನವಿವೇಕನಿರ್ಮಲಧಿಯಃ ಕುರ್ವನ್ತ್ಯಹೋ ದುಷ್ಕರಂ
ಯನ್ಮುಞ್ಚನ್ತ್ಯುಪಭೋಗಭಾಞ್ಜ್ಯಪಿ ಧನಾನ್ಯೇಕಾನ್ತತೋ ನಿಃಸ್ಪೃಹಾಃ |
ಸಮ್ಪ್ರಾತಾನ್ನ ಪುರಾ ನ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ನ ಚ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ದೃಢಪ್ರತ್ಯಯಾನ್
ವಾಞ್ಛಾಮಾತ್ರಪರಿಗ್ರಹಾನಪಿ ಪರಂ ತ್ಯಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ತಾ ವಯಮ್ || ೩.೧೩ ||

ಧನ್ಯಾನಾಂ ಗಿರಿಕನ್ದರೇಷು ವಸತಾಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂ ಧ್ಯಾಯತಾಮಾನನ್ದಾಶ್ರು
ಜಲಂ ಪಿಬನ್ತಿ ಶಕುನಾ ನಿಃಶಙ್ಕಮ್ ಅಙ್ಕೇಶಯಾಃ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ಮನೋರಥೋಪರಚಿತಪ್ರಾಸಾದವಾಪೀತಟಕ್ರೀಡಾ
ಕಾನನಕೇಲಿಕೌತುಕಜುಷಾಮ್ ಆಯುಃ ಪರಂ ಕ್ಷೀಯತೇ || ೩.೧೪ ||

ಭಿಕ್ಷಾಶತಂ ತದಪಿ ನೀರಸಮ್ ಏಕಬಾರಂ
ಶಯ್ಯಾ ಚ ಭೂಃ ಪರಿಜನೋ ನಿಜದೇಹಮಾತ್ರಮ್ |
ವಸ್ತ್ರಂ ವಿಶೀರ್ಣಶತಖಣ್ಡಮಯೀ ಚ ಕನ್ಥಾ
ಹಾ ಹಾ ತಥಾಪಿ ವಿಷಯಾ ನ ಪರಿತ್ಯಜನ್ತಿ || ೩.೧೫ ||

ಸ್ತನೌ ಮಾಂಸಗ್ರನ್ಥೀ ಕನಕಕಲಶಾವಿತ್ಯುಪಮಿತೀ
ಮುಖಂ ಶ್ಲೇಷ್ಮಾಗಾರಂ ತದಪಿ ಚ ಶಶಾಙ್ಕೇನ ತುಲಿತಮ್ |
ಸ್ರವನ್ಮೂತ್ರಕ್ಲಿನ್ನಂ ಕರಿವರಶಿರಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಘನಂ
ಮುಹುರ್ನಿನ್ದ್ಯಂ ರೂಪಂ ಕವಿಜನವಿಶೇಷೈರ್ಗುರುಕೃತಮ್ || ೩.೧೬ ||

ಏಕೋ ರಾಗಿಷು ರಾಜತೇ ಪ್ರಿಯತಮಾದೇಹಾರ್ಧಹಾರೀ ಹರೋ
ನೀರಾಗೇಷು ಜನೋ ವಿಮುಕ್ತಲಲನಾಸಙ್ಗೋ ನ ಯಸ್ಮಾತ್ಪರಃ |
ದುರ್ವಾರಸ್ಮರಬಾಣಪನ್ನಗವಿಷವ್ಯಾಬಿದ್ಧಮುಗ್ಧೋ ಜನಃ
ಶೇಷಃ ಕಾಮವಿಡಮ್ಬಿತಾನ್ನ ವಿಷಯಾನ್ಭೋಕ್ತುಂ ನ ಮೋಕ್ತುಂ ಕ್ಷಮಃ || ೩.೧೭ ||

ಅಜಾನನ್ದಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಪತತು ಶಲಭಸ್ತೀವ್ರದಹನೇ
ಸ ಮೀನೋ‌உಪ್ಯಙ್ಞಾನಾದ್ಬಡಿಶಯುತಮ್ ಅಶ್ನಾತು ಪಿಶಿತಮ್ |
ವಿಜಾನನ್ತೋ‌உಪ್ಯೇತೇ ವಯಮ್ ಇಹ ವಿಯಜ್ಜಾಲಜಟಿಲಾನ್
ನ ಮುಞ್ಚಾಮಃ ಕಾನಾಮ್ ಅಹಹ ಗಹನೋ ಮೋಹಮಹಿಮಾ || ೩.೧೮ ||

ತೃಷಾ ಶುಷ್ಯತ್ಯಾಸ್ಯೇ ಪಿಬತಿ ಸಲಿಲಂ ಶೀತಮಧುರಂ
ಕ್ಷುಧಾರ್ತಃ ಶಾಲ್ಯನ್ನಂ ಕವಲಯತಿ ಮಾಂಸಾದಿಕಲಿತಮ್ |
ಪ್ರದೀಪ್ತೇ ಕಾಮಾಗ್ನೌ ಸುದೃಢತರಮ್ ಆಲಿಙ್ಗತಿ ವಧೂಂ
ಪ್ರತೀಕಾರಂ ವ್ಯಾಧಃ ಸುಖಮ್ ಇತಿ ವಿಪರ್ಯಸ್ಯತಿ ಜನಃ || ೩.೧೯ ||

ತುಙ್ಗಂ ವೇಶ್ಮ ಸುತಾಃ ಸತಾಮ್ ಅಭಿಮತಾಃ ಸಙ್ಖ್ಯಾತಿಗಾಃ ಸಮ್ಪದಃ
ಕಲ್ಯಾಣೀ ದಯಿತಾ ವಯಶ್ಚ ನವಮ್ ಇತ್ಯಙ್ಞಾನಮೂಢೋ ಜನಃ |
ಮತ್ವಾ ವಿಶ್ವಮ್ ಅನಶ್ವರಂ ನಿವಿಶತೇ ಸಂಸಾರಕಾರಾಗೃಹೇ
ಸನ್ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷಣಭಙ್ಗುರಂ ತದಖಿಲಂ ಧನ್ಯಸ್ತು ಸನ್ನ್ಯಸ್ಯತಿ || ೩.೨೦ ||

ದೀನಾ ದೀನಮುಖೈಃ ಸದೈವ ಶಿಶುಕೈರಾಕೃಷ್ಟಜೀರ್ಣಾಮ್ಬರಾ
ಕ್ರೋಶದ್ಭಿಃ ಕ್ಷುಧಿತೈರ್ನಿರನ್ನವಿಧುರಾ ದೃಶ್ಯಾ ನ ಚೇದ್ಗೇಹಿನೀ |
ಯಾಚ್ಞಾಭಙ್ಗಭಯೇನ ಗದ್ಗದಗಲತ್ರುಟ್ಯದ್ವಿಲೀನಾಕ್ಷರಂ
ಕೋ ದೇಹೀತಿ ವದೇತ್ಸ್ವದಗ್ಧಜಠರಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಮನಸ್ವೀ ಪುಮಾನ್ || ೩.೨೧ ||

ಅಭಿಮತಮಹಾಮಾನಗ್ರನ್ಥಿಪ್ರಭೇದಪಟೀಯಸೀ
ಗುರುತರಗುಣಗ್ರಾಮಾಭೋಜಸ್ಫುಟೋಜ್ಜ್ವಲಚನ್ದ್ರಿಕಾ |
ವಿಪುಲವಿಲಲ್ಲಜ್ಜಾವಲ್ಲೀವಿತಾನಕುಠಾರಿಕಾ
ಜಠರಪಿಠರೀ ದುಸ್ಪುರೇಯಂ ಕರೋತಿ ವಿಡಮ್ಬನಮ್ || ೩.೨೨ ||

ಪುಣ್ಯೇ ಗ್ರಾಮೇ ವನೇ ವಾ ಮಹತಿ ಸಿತಪಟಚ್ಛನ್ನಪಾಲೀ ಕಪಾಲಿಂ
ಹ್ಯಾದಾಯ ನ್ಯಾಯಗರ್ಭದ್ವಿಜಹುತಹುತಭುಗ್ಧೂಮಧೂಮ್ರೋಪಕಣ್ಠೇ |
ದ್ವಾರಂ ದ್ವಾರಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ವರಮ್ ಉದರದರೀಪೂರಣಾಯ ಕ್ಷುಧಾರ್ತೋ
ಮಾನೀ ಪ್ರಾಣೈಃ ಸನಾಥೋ ನ ಪುನರನುದಿನಂ ತುಲ್ಯಕುಲ್ಯೇಸು ದೀನಃ || ೩.೨೩ ||

ಗಙ್ಗಾತರಙ್ಗಕಣಶೀಕರಶೀತಲಾನಿ
ವಿದ್ಯಾಧರಾಧ್ಯುಷಿತಚಾರುಶಿಲಾತಲಾನಿ |
ಸ್ಥಾನಾನಿ ಕಿಂ ಹಿಮವತಃ ಪ್ರಲಯಂ ಗತಾನಿ
ಯತ್ಸಾವಮಾನಪರಪಿಣ್ಡರತಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ || ೩.೨೪ ||

ಕಿಂ ಕನ್ದಾಃ ಕನ್ದರೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಲಯಮ್ ಉಪಗತಾ ನಿರ್ಝರಾ ವಾ ಗಿರಿಭ್ಯಃ
ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಾ ವಾ ತರುಭ್ಯಃ ಸರಸಗಲಭೃತೋ ವಲ್ಕಲಿನ್ಯಶ್ಚ ಶಾಖಾಃ |
ವೀಕ್ಷ್ಯನ್ತೇ ಯನ್ಮುಖಾನಿ ಪ್ರಸಭಮ್ ಅಪಗತಪ್ರಶ್ರಯಾಣಾಂ ಖಲಾನಾಂ
ದುಃಖಾಪ್ತಸ್ವಲ್ಪವಿತ್ತಸ್ಮಯಪವನವಶಾನರ್ತಿತಭ್ರೂಲತಾನಿ || ೩.೨೫ ||

ಪುಣ್ಯೈರ್ಮೂಲಫಲೈಸ್ತಥಾ ಪ್ರಣಯಿನೀಂ ವೃತ್ತಿಂ ಕುರುಷ್ವಾಧುನಾ
ಭೂಶಯ್ಯಾಂ ನವಪಲ್ಲವೈರಕೃಪಣೈರುತ್ತಿಷ್ಠ ಯಾವೋ ವನಮ್ |
ಕ್ಷುದ್ರಾಣಾಮ್ ಅವಿವೇಕಮೂಢಮನಸಾಂ ಯತ್ರೇಶ್ವರಾಣಾಂ ಸದಾ
ವಿತ್ತವ್ಯಾಧಿವಿಕಾರವಿಹ್ವಲಗಿರಾಂ ನಾಮಾಪಿ ನ ಶ್ರೂಯತೇ || ೩.೨೬ ||

ಫಲಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಲಭ್ಯಂ ಪ್ರತಿವನಮ್ ಅಖೇದಂ ಕ್ಷಿತಿರುಹಾಂ
ಪಯಃ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಾನೇ ಶಿಶಿರಮಧುರಂ ಪುಣ್ಯಸರಿತಾಮ್ |
ಮೃದುಸ್ಪರ್ಶಾ ಶಯ್ಯಾ ಸುಲಲಿತಲತಾಪಲ್ಲವಮಯೀ
ಸಹನ್ತೇ ಸನ್ತಾಪಂ ತದಪಿ ಧನಿನಾಂ ದ್ವಾರಿ ಕೃಪಣಾಃ || ೩.೨೭ ||

ಯೇ ವರ್ತನ್ತೇ ಧನಪತಿಪುರಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾದುಃಖಭಾಜೋ
ಯೇ ಚಾಲ್ಪತ್ವಂ ದಧತಿ ವಿಷಯಾಕ್ಷೇಪಪರ್ಯಾಪ್ತಬುದ್ಧೇಃ |
ತೇಷಾಮ್ ಅನ್ತಃಸ್ಫುರಿತಹಸಿತಂ ವಾಸರಾಣಿ ಸ್ಮರೇಯಂ
ಧ್ಯಾನಚ್ಛೇದೇ ಶಿಖರಿಕುಹರಗ್ರಾವಶಯ್ಯಾನಿಷಣ್ಣಃ || ೩.೨೮ ||

ಯೇ ಸನ್ತೋಷನಿರನ್ತರಪ್ರಮುದಿತಸ್ತೇಷಾಂ ನ ಭಿನ್ನಾ ಮುದೋ
ಯೇ ತ್ವನ್ಯೇ ಧನಲುಬ್ಧಸಙ್ಕಲಧಿಯಸ್ತೇಸಾಂ ನ ತೃಷ್ಣಾಹತಾ |
ಇತ್ಥಂ ಕಸ್ಯ ಕೃತೇ ಕುತಃ ಸ ವಿಧಿನಾ ಕೀದೃಕ್ಪದಂ ಸಮ್ಪದಾಂ
ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಸಮಾಪ್ತಹೇಮಮಹಿಮಾ ಮೇರುರ್ನ ಮೇ ರೋಚತೇ || ೩.೨೯ ||

ಭಿಕ್ಷಾಹಾರಮ್ ಅದೈನ್ಯಮ್ ಅಪ್ರತಿಸುಖಂ ಭೀತಿಚ್ಛಿದಂ ಸರ್ವತೋ
ದುರ್ಮಾತ್ಸರ್ಯಮದಾಭಿಮಾನಮಥನಂ ದುಃಖೌಘವಿಧ್ವಂಸನಮ್ |
ಸರ್ವತ್ರಾನ್ವಹಮ್ ಅಪ್ರಯತ್ನಸುಲಭಂ ಸಾಧುಪ್ರಿಯಂ ಪಾವನಂ
ಶಮ್ಭೋಃ ಸತ್ರಮ್ ಅವಾಯಮ್ ಅಕ್ಷಯನಿಧಿಂ ಶಂಸನ್ತಿ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಃ || ೩.೩೦ ||

ಭೋಗೇ ರೋಗಮಯಂ ಕುಲೇ ಚ್ಯುತಿಭಯಂ ವಿತ್ತೇ ನೃಪಾಲಾದ್ಭಯಂ
ಮಾನೇ ಧೈನ್ಯಭಯಂ ಬಲೇ ರಿಪುಭಯಂ ರೂಪೇ ಜರಾಯ ಭಯಮ್ |
ಶಾಸ್ತ್ರೇ ವಾದಿಭಯಂ ಗುಣೇ ಖಲಭಯಂ ಕಾಯೇ ಕೃತಾನ್ತಾದ್ಭಯಂ
ಸರ್ವಂ ವಸ್ತು ಭಯಾನ್ವಿತಂ ಭುವಿ ನ್ಣಾಂ ವೈರಾಗ್ಯಮ್ ಏವಾಭಯಮ್ || ೩.೩೧ ||

ಆಕ್ರಾನ್ತಂ ಮರಣೇನ ಜನ್ಮ ಜರಸಾ ಚಾತ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಂ ಯೌವನಂ
ಸನ್ತೋಷೋ ಧನಲಿಪ್ಸಯಾ ಶಮಮುಖಂ ಪ್ರೌಢಾಙ್ಗನಾವಿಭ್ರಮೈಃ |
ಲೋಕೈರ್ಮತ್ಸರಿಭಿರ್ಗುಣಾ ವನಭುವೋ ವ್ಯಾಲೈರ್ನೃಪಾ ದುರ್ಜನೈರ್
ಅಸ್ಥೈರ್ಯೇಣ ವಿಭೂತಯೋ‌உಪ್ಯಪಹತಾ ಗ್ರಸ್ತಂ ನ ಕಿಂ ಕೇನ ವಾ || ೩.೩೨ ||

ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಶತೈರ್ಜನಸ್ಯ ವಿವಿಧೈರಾರೋಗ್ಯಮ್ ಉನ್ಮೂಲ್ಯತೇ
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯತ್ರ ಪತನ್ತಿ ತತ್ರ ವಿವೃತದ್ವಾರಾ ಇವ ವ್ಯಾಪದಃ |
ಜಾತಂ ಜಾತಮ್ ಅವಶ್ಯಮ್ ಆಶು ವಿವಶಂ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರೋತ್ಯಾತ್ಮಸಾತ್
ತತ್ಕಿಂ ತೇನ ನಿರಙ್ಕುಶೇನ ವಿಧಿನಾ ಯನ್ನಿರ್ಮಿತಂ ಸುಸ್ಥಿರಮ್ || ೩.೩೩ ||

ಭೋಗಾಸ್ತುಙ್ಗತರಙ್ಗಭಙ್ಗತರಲಾಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ಕ್ಷಣಧ್ವಂಸಿನಃ
ಸ್ತೋಕಾನ್ಯೇವ ದಿನಾನಿ ಯೌವನಸುಖಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಿಯಾಸು ಸ್ಥಿತಾ |
ತತ್ಸಂಸಾರಮ್ ಅಸಾರಮ್ ಏವ ನಿಖಿಲಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಬುಧಾ ಬೋಧಕಾ
ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಪೇಶಲೇನ ಮನಸಾ ಯತ್ನಃ ಸಮಾಧೀಯತಾಮ್ || ೩.೩೪ ||

ಭೋಗಾ ಮೇಘವಿತಾನಮಧ್ಯವಿಲಸತ್ಸೌದಾಮಿನೀಚಞ್ಚಲಾ
ಆಯುರ್ವಾಯುವಿಘಟ್ಟಿತಾಬ್ಜಪಟಲೀಲೀನಾಮ್ಬುವದ್ಭಙ್ಗುರಮ್ |
ಲೀಲಾ ಯೌವನಲಾಲಸಾಸ್ತನುಭೃತಾಮ್ ಇತ್ಯಾಕಲಯ್ಯ ದ್ರುತಂ
ಯೋಗೇ ಧೈರ್ಯಸಮಾಧಿಸಿದ್ಧಿಸುಲಭೇ ಬುದ್ಧಿಂ ವಿದಧ್ವಂ ಬುಧಾಃ || ೩.೩೫ ||

ಆಯುಃ ಕಲ್ಲೋಲಲೋಲಂ ಕತಿಪಯದಿವಸಸ್ಥಾಯಿನೀ ಯೌವನಶ್ರೀರ್
ಅರ್ಥಾಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಾ ಘನಸಮಯತಡಿದ್ವಿಭ್ರಮಾ ಭೋಗಪೂಗಾಃ |
ಕಣ್ಠಾಶ್ಲೇಷೋಪಗೂಢ ತದಪಿ ಚ ನ ಚಿರಂ ಯತ್ಪ್ರಿಯಾಭಃ ಪ್ರಣೀತಂ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾ ಭವತ ಭವಮಯಾಮ್ಭೋಧಿಪಾರಂ ತರೀತುಮ್ || ೩.೩೬ ||

ಕೃಚ್ಛ್ರೇಣಾಮೇಧ್ಯಮಧ್ಯೇ ನಿಯಮಿತತನುಭಿಃ ಸ್ಥೀಯತೇ ಗರ್ಭವಾಸೇ
ಕಾನ್ತಾವಿಶ್ಲೇಷದುಃಖವ್ಯತಿಕರವಿಷಮೋ ಯೌವನೇ ಚೋಪಭೋಗಃ |
ವಾಮಾಕ್ಷೀಣಾಮ್ ಅವಙ್ಞಾವಿಹಸಿತವಸತಿರ್ವೃದ್ಧಭಾವೋ‌உನ್ಯಸಾಧುಃ
ಸಂಸಾರೇ ರೇ ಮನುಷ್ಯಾ ವದತ ಯದಿ ಸುಖಂ ಸ್ವಲ್ಪಮ್ ಅಪ್ಯಸ್ತಿ ಕಿಞ್ಚಿಥ್ || ೩.೩೭ ||

ವ್ಯಾಘ್ರೀವ ತಿಷ್ಠತಿ ಜರಾ ಪರಿತರ್ಜಯನ್ತೀ
ರೋಗಾಶ್ಚ ಶತ್ರವ ಇವ ಪ್ರಹರನ್ತಿ ದೇಹಮ್ |
ಆಯುಃ ಪರಿಸ್ರವನ್ತಿ ಭಿನ್ನಘಟಾದಿವಾಮ್ಭೋ
ಲೋಕಸ್ತಥಾಪ್ಯಹಿತಮ್ ಆಚರತೀತಿ ಚಿತ್ರಮ್ || ೩.೩೮ ||

ಭೋಗಾ ಭಙ್ಗುರವೃತ್ತಯೋ ಬಹುವಿಧಾಸ್ತೈರೇವ ಚಾಯಂ ಭವಸ್ತತ್
ಕಸ್ಯೇಹ ಕೃತೇ ಪರಿಭ್ರಮತ ರೇ ಲೋಕಾಃ ಕೃತಂ ಚೇಷ್ಟತೈಃ |
ಆಶಾಪಾಶಶತಾಪಶಾನ್ತಿವಿಶದಂ ಚೇತಃಸಮಾಧೀಯತಾಂ
ಕಾಮೋತ್ಪತ್ತಿವಶಾತ್ಸ್ವಧಾಮನಿ ಯದಿ ಶ್ರದ್ದೇಯಮ್ ಅಸ್ಮದ್ವಚಃ || ೩.೩೯ ||

ಸಖೇ ಧನ್ಯಾಃ ಕೇಚಿತ್ತ್ರುಟಿತಭವಬನ್ಧವ್ಯತಿಕರಾ
ವನಾನ್ತೇ ಚಿತ್ತಾನ್ತರ್ವಿಷಮ್ ಅವಿಷಯಾಶೀತ್ವಿಷಗತಾಃ |
ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಧವಲಗಗನಾಭೋಗಸುಭಗಾಂ
ನಯನ್ತೇ ಯೇ ರಾತ್ರಿಂ ಸುಕೃತಚಯಚಿನ್ತೈಕಶರಣಾಃ || ೩.೩೯೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾದಿಮರುದ್ಗಣಾಂಸ್ತೃಣಕಣಾನ್ಯತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ಮನ್ಯತೇ
ಯತ್ಸ್ವಾದಾದ್ವಿರಸಾ ಭವನ್ತಿ ವಿಭವಾಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜ್ಯಾದಯಃ |
ಭೋಗಃ ಕೋ‌உಪಿ ಸ ಏವ ಏಕ ಪರಮೋ ನಿತ್ಯೋದಿತೋ ಜೃಮ್ಭತೇ
ಭೋಃ ಸಾಧೋ ಕ್ಷಣಭಙ್ಗುರೇ ತದಿತರೇ ಭೋಗೇ ರತಿಂ ಮಾ ಕೃಥಾಃ || ೩.೪೦ ||

ಸಾ ರಮ್ಯಾ ನಗರೀ ಮಹಾನ್ಸ ನೃಪತಿಃ ಸಾಮನ್ತಚಕ್ರಂ ಚ ತತ್
ಪಾರ್ಶ್ವೇ ತಸ್ಯ ಚ ಸಾ ವಿದಗ್ಧಪರಿಷತ್ತಾಶ್ಚನ್ದ್ರಬಿಮ್ಬಾನನಾಃ |
ಉದ್ವೃತ್ತಃ ಸ ರಾಜಪುತ್ರನಿವಹಸ್ತೇ ವನ್ದಿನಸ್ತಾಃ ಕಥಾಃ
ಸರ್ವಂ ಯಸ್ಯ ವಶಾದಗಾತ್ಸ್ಮೃತಿಪಥಂ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ || ೩.೪೧ ||

ಯತ್ರಾನೇಕಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಗೃಹೇ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠತ್ಯಥೈಕೋ
ಯತ್ರಾಪ್ಯೇಕಸ್ತದನು ಬಹವಸ್ತತ್ರ ನೈಕೋ‌உಪಿ ಚಾನ್ತೇ |
ಇತ್ಥಂ ನಯೌ ರಜನಿದಿವಸೌ ಲೋಲಯನ್ದ್ವಾವಿವಾಕ್ಷೌ
ಕಾಲಃ ಕಲ್ಯೋ ಭುವನಫಲಕೇ ಕ್ರಡತಿ ಪ್ರಾಣಿಶಾರೈಃ || ೩.೪೨ ||

ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ಗತಾಗತೈರಹರಹಃ ಸಙ್ಕ್ಷೀಯತೇ ಜೀವಿತಂ
ವ್ಯಾಪಾರೈರ್ಬಹುಕಾರ್ಯಭಾರಗುರುಭಿಃ ಕಾಲೋ‌உಪಿ ನ ಙ್ಞಾಯತೇ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜನ್ಮಜರಾವಿಪತ್ತಿಮರಣಂ ತ್ರಾಸಶ್ಚ ನೋತ್ಪದ್ಯತೇ
ಪೀತ್ವಾ ಮೋಹಮಯೀಂ ಪ್ರಮಾದಮದಿರಾಮ್ ಉನ್ಮತ್ತಭೂತಂ ಜಗಥ್ || ೩.೪೩ ||

ರಾತ್ರಿಃ ಸೈವ ಪುನಃ ಸ ಏವ ದಿವಸೋ ಮತ್ವಾ ಮುಧಾ ಜನ್ತವೋ
ಧಾವನ್ತ್ಯುದ್ಯಮಿನಸ್ತಥೈವ ನಿಭೃತಪ್ರಾರಬ್ಧತತ್ತತ್ಕ್ರಿಯಾಃ |
ವ್ಯಾಪಾರೈಃ ಪುನರ್‌ಉಕ್ತಭೂತವಿಷಯೈರಿತ್ಥಂ ವಿಧೇನಾಮುನಾ
ಸಂಸಾರೇಣ ಕದರ್ಥಿತಾ ವಯಮ್ ಅಹೋ ಮೋಹಾನ್ನ ಲಜ್ಜಾಮಹೇ || ೩.೪೪ ||

ನ ಧ್ಯಾನಂ ಪದಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ವಿಧಿವತ್ಸಂಸಾರವಿಚ್ಛಿತ್ತಯೇ
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಕಪಾಟಪಾಟನಪಟುರ್ಧರ್ಮೋ‌உಪಿ ನೋಪಾರ್ಜಿತಃ |
ನಾರೀಪೀನಪಯೋಧರೋರುಯುಗಲಂ ಸ್ವಪ್ನೇ‌உಪಿ ನಾಲಿಙ್ಗಿತಂ
ಮಾತುಃ ಕೇವಲಮ್ ಏವ ಯೌವನವನಚ್ಛೇದೇ ಕುಠಾರಾ ವಯಮ್ || ೩.೪೫ ||

ನಾಭ್ಯಸ್ತಾ ಪ್ರತಿವಾದಿವೃನ್ದದಮನೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿನೀತೋಚಿತಾ
ಖಡ್ಗಾಗ್ರೈಃ ಕರಿಕುಮ್ಭಪೀಠದಲನೈರ್ನಾಕಂ ನ ನೀತಂ ಯಶಃ |
ಕಾನ್ತಾಕೋಉಮ್‌ಅಲಪಲ್ಲವಾಧರರಸಃ ಪೀತೋ ನ ಚನ್ದ್ರೋದಯೇ
ತಾರುಣ್ಯಂ ಗತಮ್ ಏವ ನಿಷ್ಫಲಮ್ ಅಹೋ ಶೂನ್ಯಾಲಯೇ ದೀಪವಥ್ || ೩.೪೬ ||

ವಿದ್ಯಾ ನಾಧಿಗತಾ ಕಲಙ್ಕರಹಿತಾ ವಿತ್ತಂ ಚ ನೋಪಾರ್ಜಿತಂ
ಶುಶ್ರೂಷಾಪಿ ಸಮಾಹಿತೇನ ಮನಸಾ ಪಿತ್ರೋರ್ನ ಸಮ್ಪಾದಿತಾ |
ಆಲೋಲಾಯತಲೋಚನಾಃ ಪ್ರಿಯತಮಾಃ ಸ್ವಪ್ನೇ‌உಪಿ ನಾಲಿಙ್ಗಿತಾಃ
ಕಾಲೋ‌உಯಂ ಪರಪಿಣ್ಡಲೋಲುಪತಯಾ ಕಾಕೈರಿವ ಪ್ರೇರ್ಯತೇ || ೩.೪೭ ||

ವಯಂ ಯೇಭ್ಯೋ ಜಾತಾಶ್ಚಿರಪರಿಗತಾ ಏವ ಖಲು ತೇ
ಸಮಂ ಯೈಃ ಸಂವೃದ್ಧಾಃ ಸ್ಮೃತಿವಿಷಯತಾಂ ತೇ‌உಪಿ ಗಮಿತಾಃ |
ಇದಾನೀಮ್ ಏತೇ ಸ್ಮಃ ಪ್ರತಿದಿವಸಮ್ ಆಸನ್ನಪತನಾ
ಗತಾಸ್ತುಲ್ಯಾವಸ್ಥಾಂ ಸಿಕತಿಲನದೀತೀರತರುಭಿಃ || ೩.೪೮ ||

ಆಯುರ್ವರ್ಷಶತಂ ನ್ಣಾಂ ಪರಿಮಿತಂ ರಾತ್ರೌ ತದ್‌ಅರ್ಧಂ ಗತಂ
ತಸ್ಯಾರ್ಧಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಚಾರ್ಧಮ್ ಅಪರಂ ಬಾಲತ್ವವೃದ್ಧತ್ವಯೋಃ |
ಶೇಷಂ ವ್ಯಾಧಿವಿಯೋಗದುಃಖಸಹಿತಂ ಸೇವಾದಿಭಿರ್ನೀಯತೇ
ಜೀವೇ ವಾರಿತರಙ್ಗಚಞ್ಚಲತರೇ ಸೌಖ್ಯಂ ಕುತಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಮ್ || ೩.೪೯ ||

ಕ್ಷಣಂ ಬಾಲೋ ಭೂತ್ವಾ ಕ್ಷಣಂ ಪೈ ಯುವಾ ಕಾಮರಸಿಕಃ
ಕ್ಷಣಂ ವಿತ್ತೈರ್ಹೀನಃ ಕ್ಷಣಮ್ ಅಪಿ ಚ ಸಮ್ಪೂರ್ಣವಿಭವಃ |
ಜರಾಜೀರ್ಣೈರಙ್ಗೈರ್ನಟ ಇವ ಬಲೀಮಣ್ಡಿತತನೂರ್
ನರಃ ಸಂಸಾರಾನ್ತೇ ವಿಶತಿ ಯಮಧಾನೀಯವನಿಕಾಮ್ || ೩.೫೦ ||

ತ್ವಂ ರಾಜಾ ವಯಮ್ ಅಪ್ಯುಪಾಸಿತಗುರುಪ್ರಙ್ಞಾಭಿಮಾನೋನ್ನತಾಃ
ಖ್ಯಾತಸ್ತ್ವಂ ವಿಭವೈರ್ಯಶಾಂಸಿ ಕವಯೋ ದಿಕ್ಷು ಪ್ರತನ್ವನ್ತಿ ನಃ |
ಇತ್ಥಂ ಮಾನಧನಾತಿದೂರಮ್ ಉಭಯೋರಪ್ಯಾವಯೋರನ್ತರಂ
ಯದ್ಯಸ್ಮಾಸು ಪರಾಙ್ಮುಖೋ‌உಸಿ ವಯಮ್ ಅಪ್ಯೇಕಾನ್ತತೋ ನಿಃಸ್ಪೃಹಾ || ೩.೫೧ ||

ಅರ್ಥಾನಾಮ್ ಈಶಿಷೇ ತ್ವಂ ವಯಮ್ ಅಪಿ ಚ ಗಿರಾಮ್ ಈಶ್ಮಹೇ ಯಾವದರ್ಥಂ
ಶೂರಸ್ತ್ವಂ ವಾದಿದರ್ಪವ್ಯುಪಶಮನವಿಧಾವಕ್ಷಯಂ ಪಾಟವಂ ನಃ |
ಸೇವನ್ತೇ ತ್ವಾಂ ಧನಾಢ್ಯಾ ಮತಿಮಲಹತಯೇಮಾಮ್ ಅಪಿ ಶ್ರೋತುಕಾಮಾಮಯ್ಯ್
ಅಪ್ಯಾಸ್ಥಾ ನ ತೇ ಚೇತ್ತ್ವಯಿ ಮಮ ನಿತರಾಮ್ ಏವ ರಾಜನ್ನನಾಸ್ಥಾ || ೩.೫೨ ||

ವಯಮ್ ಇಹ ಪರಿತುಷ್ಟಾ ವಲ್ಕಲೈಸ್ತ್ವಂ ದುಕೂಲೈಃ
ಸಮ ಇಹ ಪರಿತೋಷೋ ನಿರ್ವಿಶೇಷೋ ವಿಶೇಷಃ |
ಸ ತು ಭವತು ದರಿದ್ರೋ ಯಸ್ಯ ತೃಷ್ಣಾ ವಿಶಾಲಾ
ಮನಸಿ ಚ ಪರಿತುಷ್ಟೇ ಕೋ‌உರ್ಥವಾನ್ಕೋ ದರಿದ್ರಃ || ೩.೫೩ ||

ಫಲಮ್ ಅಲಮ್ ಅಶನಾಯ ಸ್ವಾದು ಪಾನಾಯ ತೋಯಂ
ಕ್ಷಿತಿರಪಿ ಶಯನಾರ್ಥಂ ವಾಸಸೇ ವಲ್ಕಲಂ ಚ |
ನವಘನಮಧುಪಾನಭ್ರಾನ್ತಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಮವಿನಯಮ್
ಅನುಮನ್ತುಂ ನೋತ್ಸಹೇ ದುರ್ಜನಾನಾಮ್ || ೩.೫೪ ||

ಅಶ್ನೀಮಹಿ ವಯಂ ಭಿಕ್ಷಾಮ್ ಆಶಾವಾಸೋ ವಸೀಮಹಿ |
ಶಯೀಮಹಿ ಮಹೀಪೃಷ್ಠೇ ಕುರ್ವೀಮಹಿ ಕಿಮ್ ಈಶ್ವರೈಃ || ೩.೫೫ ||

ನ ನಟಾ ನಾ ವಿಟಾ ನ ಗಾಯಕಾ ನ ಚ ಸಭ್ಯೇತರವಾದಚುಞ್ಚವಃ |
ನೃಪಮ್ ಈಕ್ಷಿತುಮ್ ಅತ್ರ ಕೇ ವಯಂ ಸ್ತನಭಾರಾನಮಿತಾ ನ ಯೋಷಿತಃ || ೩.೫೬ ||

ವಿಪುಲಹೃದಯೈರೀಶೈರೇತಜ್ಜಗಜ್ಜನಿತಂ ಪುರಾ
ವಿಧೃತಮ್ ಅಪರೈರ್ದತ್ತಂ ಚಾನ್ಯೈರ್ವಿಜಿತ್ಯ ತೃಣಂ ಯಥಾ |
ಇಹ ಹಿ ಭುವನಾನ್ಯನ್ಯೈರ್ಧೀರಾಶ್ಚತುರ್ದಶ ಭುಞ್ಜತೇ
ಕತಿಪಯಪುರಸ್ವಾಮ್ಯೇ ಪುಂಸಾಂ ಕ ಏಷ ಮದಜ್ವರಃ || ೩.೫೭ ||

ಅಭುಕ್ತಾಯಾಂ ಯಸ್ಯಾಂ ಕ್ಷಣಮ್ ಅಪಿ ನ ಯಾತಂ ನೃಪಶತೈರ್
ಧುವಸ್ತಸ್ಯಾ ಲಾಭೇ ಕ ಇವ ಬಹುಮಾನಃ ಕ್ಷಿತಿಭೃತಾಮ್ |
ತದ್‌ಅಂಶಸ್ಯಾಪ್ಯಂಶೇ ತದ್‌ಅವಯಲೇಶೇ‌உಪಿ ಪತಯೋ
ವಿಷಾದೇ ಕರ್ತವ್ಯೇ ವಿದಧತಿ ಜಡಾಃ ಪ್ರತ್ಯುತ ಮುದಮ್ || ೩.೫೮ ||

ಮೃತ್ಪಿಣ್ಡೋ ಜಲರೇಖಯಾ ಬಲಯತಿಃ ಸರ್ವೋ‌உಪ್ಯಯಂ ನನ್ವಣುಃ
ಸ್ವಾಂಶೀಕೃತ್ಯ ಸ ಏವ ಸಙ್ಗರಶತೈ ರಾಙ್ಞಾಂ ಗಣಾ ಭುಞ್ಜತೇ |
ಯೇ ದದ್ಯುರ್ದದತೋ‌உಥವಾ ಕಿಮ್ ಅಪರಂ ಕ್ಷುದ್ರಾ ದರಿದ್ರಂ ಭೃಶಂ
ಧಿಗ್ಧಿಕ್ತಾನ್ಪುರುಷಾಧಮಾನ್ಧನಕಣಾನ್ವಾಞ್ಛನ್ತಿ ತೇಭ್ಯೋ‌உಪಿ ಯೇ || ೩.೫೯ ||

ಸ ಜಾತಃ ಕೋ‌உಪ್ಯಾಸೀನ್ಮದನರಿಪುಣಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಧವಲಂ
ಕಪಾಲಂ ಯಸ್ಯೋಚ್ಚೈರ್ವಿನಿಹಿತಮ್ ಅಲಙ್ಕಾರವಿಧಯೇ |
ನೃಭಿಃ ಪ್ರಾಣತ್ರಾಣಪ್ರವಣಮತಿಭಿಃ ಕೈಶ್ಚಿದಧುನಾ
ನಮದ್ಭಿಃ ಕಃ ಪುಂಸಾಮ್ ಅಯಮ್ ಅತುಲದರ್ಪಜ್ವರಭರಃ || ೩.೬೦ ||

ಪರೇಷಾಂ ಚೇತಾಂಸಿ ಪ್ರತಿದಿವಸಮ್ ಆರಾಧ್ಯ ಬಹುಧಾ
ಪ್ರಸಾದಂ ಕಿಂ ನೇತುಂ ವಿಶಸಿ ಹೃದಯ ಕ್ಲೇಶಕಲಿತಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನೇ ತ್ವಯ್ಯನ್ತಃಸವಯಮುದಿತಚಿನ್ತಾಮಣಿಗಣೋ
ವಿವಿಕ್ತಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಃ ಕಿಮ್ ಅಭಿಲಷಿತಂ ಪುಷ್ಯತಿ ನ ತೇ || ೩.೬೧ ||

ಸತ್ಯಾಮ್ ಏವ ತ್ರಿಲೋಕೀಸರಿತಿ ಹರಶಿರಶ್ಚುಮ್ಬಿನೀವಚ್ಛಟಾಯಾಂ
ಸದ್ವೃತ್ತಿಂ ಕಲ್ಪಯನ್ತ್ಯಾಂ ಬಟವಿಟಪಭವೈರ್ವಲ್ಕಲೈಃ ಸತ್ಫಲೈಶ್ಚ |
ಕೋ‌உಯಂ ವಿದ್ವಾನ್ವಿಪತ್ತಿಜ್ವರಜನಿತರುಜಾತೀವದುಃಖಾಸಿಕಾನಾಂ
ವಕ್ತ್ರಂ ವೀಕ್ಷೇತ ದುಃಸ್ಥೇ ಯದಿ ಹಿ ನ ವಿಭೃಯಾತ್ಸ್ವೇ ಕುಟುಮ್ಬೇ‌உನುಕಮ್ಪಾಮ್ || ೩.೬೧೧ ||

ಪರಿಭ್ರಮಸಿ ಕಿಂ ಮುಧಾ ಕ್ವಚನ ಚಿತ್ತ ವಿಶ್ರಾಮ್ಯತಾಂ
ಸ್ವಯಂ ಭವತಿ ಯದ್ಯಥಾ ಭವತಿ ತತ್ತಥಾ ನಾನ್ಯಥಾ |
ಅತೀತಮ್ ಅನನುಸ್ಮರನ್ನಪಿ ಚ ಭಾವ್ಯಸಙ್ಕಲ್ಪಯನ್ನತರ್ಕಿತ
ಸಮಾಗಮಾನುಭವಾಮಿ ಭೋಗನಾಹಮ್ || ೩.೬೨ ||

ಏತಸ್ಮಾದ್ವಿರಮೇನ್ದ್ರಿಯಾರ್ಥಗಹನಾದಾಯಾಸಕಾದಾಶ್ರಯಶ್ರೇಯೋ
ಮಾರ್ಗಮ್ ಅಶೇಷದುಃಖಶಮನವ್ಯಾಪಾರದಕ್ಷಂ ಕ್ಷಣಾತ್ |
ಸ್ವಾತ್ಮೀಭಾವಮ್ ಉಪೈಹಿ ಸನ್ತ್ಯಜ ನಿಜಾಂ ಕಲ್ಲೋಲಲೋಲಂ ಗತಿಂ
ಮಾ ಭೂಯೋ ಭಜ ಭಙ್ಗುರಾಂ ಭವರತಿಂ ಚೇತಃ ಪ್ರಸೀದಾಧುನಾ || ೩.೬೩ ||

ಮೋಹಂ ಮಾರ್ಜಯ ತಾಮ್ ಉಪಾರ್ಜಯ ರತಿಂ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಾಮಣೌ
ಚೇತಃ ಸ್ವರ್ಗತರಙ್ಗಿಣೀತಟಭುವಾಮ್ ಆಸಙ್ಗಮ್ ಅಙ್ಗೀಕುರು |
ಕೋ ವಾ ವೀಚಿಷು ಬುದ್ಬುದೇಷು ಚ ತಡಿಲ್ಲೇಖಾಸು ಚ ಶ್ರೀಷು ಚ
ಜ್ವಾಲಾಗ್ರೇಷು ಚ ಪನ್ನಗೇಷು ಸರಿದ್ವೇಗೇಷು ಚ ಚಪ್ರತ್ಯಯಃ || ೩.೬೪ ||

ಚೇತಶ್ಚಿನ್ತಯ ಮಾ ರಮಾಂ ಸಕೃದಿಮಾಮ್ ಅಸ್ಥಾಯಿನೀಮ್ ಆಸ್ಥಯಾ
ಭೂಪಾಲಭ್ರುಕುಟೀಕುಟೀವಿಹರಣವ್ಯಾಪಾರಪಣ್ಯಾಙ್ಗನಾಮ್ |
ಕನ್ಥಾಕಞ್ಚುಕಿನಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಭವನದ್ವಾರಾಣಿ ವಾರಾಣಸೀರಥ್ಯಾ
ಪಙ್ಕ್ತಿಷು ಪಾಣಿಪಾತ್ರಪತಿತಾಂ ಭಿಕ್ಷಾಮ್ ಅಪೇಕ್ಷಾಮಹೇ || ೩.೬೫ ||

ಅಗ್ರೇ ಗೀತಂ ಸರಸಕವಯಃ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರ್ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಾಃ
ಪಶ್ಚಾಲ್ಲೀಲಾವಲಯರಣಿತಂ ಚಾಮರಗ್ರಾಹಿಣೀನಾಮ್ |
ಯದ್ಯಸ್ತ್ಯೇವಂ ಕುರು ಭವರಸಾಸ್ವಾದನೇ ಲಮ್ಪಟತ್ವಂ
ನೋ ಚೇಚ್ಚೇತಃ ಪ್ರವಿಶ ಸಹಸಾ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೇ ಸಮಾಧೌ || ೩.೬೬ ||

ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ಶ್ರಿಯಃ ಸಕಲಕಾಮದುಧಾಸ್ತತಃ ಕಿಂ
ನ್ಯಸ್ತಂ ಪದಂ ಶಿರಸಿ ವಿದ್ವಿಷತಾಂ ತತಃ ಕಿಮ್ |
ಸಮ್ಪಾದಿತಾಃ ಪ್ರಣಯಿನೋ ವಿಭವೈಸ್ತತಃ ಕಿಂ
ಕಲ್ಪಂ ಸ್ಥಿತಾಸ್ತನುಭೃತಾಂ ತನವಸ್ತತಃ ಕಿಮ್ || ೩.೬೭ ||

ಭಕ್ತಿರ್ಭವೇ ಮರಣಜನ್ಮಭಯಂ ಹೃದಿಸ್ಥಂ
ಸ್ನೇಹೋ ನ ಬನ್ಧುಷು ನ ಮನ್ಮಥಜಾ ವಿಕಾರಾಃ |
ಸಂಸರ್ಜ ದೋಷರಹಿತಾ ವಿಜಯಾ ವನಾನ್ತಾ
ವೈರಾಗ್ಯಮ್ ಅಸ್ತಿ ಕಿಮ್ ಇತಃ ಪರಮರ್ಥನೀಯಮ್ || ೩.೬೮ ||

ತಸ್ಮಾದನನ್ತಮ್ ಅಜರಂ ಪರಮಂ ವಿಕಾಸಿ
ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿನ್ತಯ ಕಿಮ್ ಏಭಿರಸದ್ವಿಕಲ್ಪೈಃ |
ಯಸ್ಯಾನುಷಙ್ಗಿಣ ಇಮೇ ಭುವನಾಧಿಪತ್ಯಭೋಗಾದಯಃ
ಕೃಪಣಲೋಕಮತಾ ಭವನ್ತಿ || ೩.೬೯ ||

ಪಾತಾಲಮ್ ಆವಿಶಸಿ ಯಾಸಿ ನಭೋ ವಿಲಙ್ಘ್ಯ
ದಿಙ್ಮಣ್ಡಲಂ ಭ್ರಮಸಿ ಮಾನಸ ಚಾಪಲೇನ |
ಭ್ರಾನ್ತ್ಯಾಪಿ ಜಾತು ವಿಮಲಂ ಕಥಮ್ ಆತ್ಮನೀನಂ
ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಸರಸಿ ವಿರ್ವೃತಿಮಮ್ ಏಷಿ ಯೇನ || ೩.೭೦ ||

ಕಿಂ ವೇದೈಃ ಸ್ಮೃತಿಭಿಃ ಪುರಾಣಪಠನೈಃ ಶಾಸ್ತ್ರೈರ್ಮಹಾವಿಸ್ತರೈಃ
ಸ್ವರ್ಗಗ್ರಾಮಕುಟೀನಿವಾಸಫಲದೈಃ ಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾವಿಭ್ರಮೈಃ |
ಮುಕ್ತ್ವೈಕಂ ಭವದುಃಖಭಾರರಚನಾವಿಧ್ವಂಸಕಾಲಾನಲಂ
ಸ್ವಾತ್ಮಾನನ್ದಪದಪ್ರವೇಶಕಲನಂ ಶೇಸೈರ್ವಾಣಿಗ್ವೃತ್ತಿಭಿಃ || ೩.೭೧ ||

ನಾಯಂ ತೇ ಸಮಯೋ ರಹಸ್ಯಮ್ ಅಧುನಾ ನಿದ್ರಾತಿ ನಾಥೋ ಯದಿ
ಸ್ಥಿತ್ವಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯತಿ ಕುಪ್ಯತಿ ಪ್ರಭುರಿತಿ ದ್ವಾರೇಷು ಯೇಷಾಂ ವಚಃ |
ಚೇತಸ್ತಾನಪಹಾಯ ಯಾಹಿ ಭವನಂ ದೇವಸ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶಿತುರ್
ನಿರ್ದೌವಾರಿಕನಿರ್ದಯೋಕ್ತ್ಯ್‌ಅಪರುಷಂ ನಿಃಸೋಉಮ್‌ಅಶರ್ಮಪ್ರದಮ್ || ೩.೭೧೧ ||

ಯತೋ ಮೇರುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ನಿಪತತಿ ಯುಗಾನ್ತಾಗ್ನಿವಲಿತಃ
ಸಮುದ್ರಾಃ ಶುಷ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರಚುರಮಕರಗ್ರಾಹನಿಲಯಾಃ |
ಧರಾ ಗಚ್ಛತ್ಯನ್ತಂ ಧರಣಿಧರಪಾದೈರಪಿ ಧೃತಾ
ಶರೀರೇ ಕಾ ವಾರ್ತಾ ಕರಿಕಲಭಕರ್ಣಾಗ್ರಚಪಲೇ || ೩.೭೨ ||

ಗಾತ್ರಂ ಸಙ್ಕುಚಿತಂ ಗತಿರ್ವಿಗಲಿತಾ ಭ್ರಷ್ಟಾ ಚ ದನ್ತಾವಲಿರ್
ದೃಷ್ಟಿರ್ನಕ್ಷ್ಯತಿ ವರ್ಧತೇ ವಧಿರತಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಚ ಲಾಲಾಯತೇ |
ವಾಕ್ಯಂ ನಾದ್ರಿಯತೇ ಚ ಬಾನ್ಧವಜನೋ ಭಾರ್ಯಾ ನ ಶುಶ್ರೂಷತೇ
ಹಾ ಕಷ್ಟಂ ಪುರುಷಸ್ಯ ಜೀರ್ಣವಯಸಃ ಪುತ್ರೋ‌உಪ್ಯಮಿತ್ರಾಯತೇ || ೩.೭೩ ||

ವರ್ಣಂ ಸಿತಂ ಶಿರಸಿ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಶಿರೋರುಹಾಣಾಂ
ಸ್ಥಾನಂ ಜರಾಪರಿಭವಸ್ಯ ತದಾ ಪುಮಾಂಸಮ್ |
ಆರೋಪಿತಾಂಸ್ಥಿಶತಕಂ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಯಾನ್ತಿ
ಚಣ್ಡಾಲಕೂಪಮ್ ಇವ ದೂರತರಂ ತರುಣ್ಯಃ || ೩.೭೪ ||

ಯಾವತ್ಸ್ವಸ್ಥಮ್ ಇದಂ ಶರೀರಮ್ ಅರುಜಂ ಯಾವಚ್ಚ ದೂರೇ ಜರಾ
ಯಾವಚ್ಚೇನ್ದ್ರಿಯಶಕ್ತಿರಪ್ರತಿಹತಾ ಯಾವತ್ಕ್ಷಯೋ ನಾಯುಷಃ |
ಆತ್ಮಶ್ರೇಯಸಿ ತಾವದೇವ ವಿದುಷಾ ಕಾರ್ಯಃ ಪ್ರಯತ್ನೋ ಮಹಾನ್
ಸನ್ದೀಪ್ತೇ ಭವನೇ ತು ಕೂಪಖನನಂ ಪ್ರತ್ಯುದ್ಯಮಃ ಕೀದೃಶಃ || ೩.೭೫ ||

ತಪಸ್ಯನ್ತಃ ಸನ್ತಃ ಕಿಮ್ ಅಧಿನಿವಸಾಮಃ ಸುರನದೀಂ
ಗುಣೋದಾರಾನ್ದಾರಾನುತ ಪರಿಚರಾಮಃ ಸವಿನಯಮ್ |
ಪಿಬಾಮಃ ಶಾಸ್ತ್ರೌಘಾನುತವಿವಿಧಕಾವ್ಯಾಮೃತರಸಾನ್
ನ ವಿದ್ಮಃ ಕಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಕತಿಪಯನಿಮೇಷಾಯುಷಿ ಜನೇ || ೩.೭೬ ||

ದುರಾರಾಧ್ಯಾಶ್ಚಾಮೀ ತುರಗಚಲಚಿತ್ತಾಃ ಕ್ಷಿತಿಭುಜೋ
ವಯಂ ತು ಸ್ಥೂಲೇಚ್ಛಾಃ ಸುಮಹತಿ ಫಲೇ ಬದ್ಧಮನಸಃ |
ಜರಾ ದೇಹಂ ಮೃತ್ಯುರ್ಹರತಿ ದಯಿತಂ ಜೀವಿತಮ್ ಇದಂ
ಸಖೇ ನಾನ್ಯಚ್ಛ್ರೇಯೋ ಜಗತಿ ವಿದುಷೇ‌உನ್ಯತ್ರ ತಪಸಃ || ೩.೭೭ ||

ಮಾನೇ ಮ್ಲಾಯಿನಿ ಖಣ್ಡಿತೇ ಚ ವಸುನಿ ವ್ಯರ್ಥೇ ಪ್ರಯಾತೇ‌உರ್ಥಿನಿ
ಕ್ಷೀಣೇ ಬನ್ಧುಜನೇ ಗತೇ ಪರಿಜನೇ ನಷ್ಟೇ ಶನೈರ್ಯೌವನೇ |
ಯುಕ್ತಂ ಕೇವಲಮ್ ಏತದೇವ ಸುಧಿಯಾಂ ಯಜ್ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಪಯಃಪೂತಾಗ್ರಾವ
ಗಿರೀನ್ದ್ರಕನ್ದರತಟೀಕುಞ್ಜೇ ನಿವಾಸಃ ಕ್ವಚಿಥ್ || ೩.೭೮ ||

ರಮ್ಯಾಶ್ಚನ್ದ್ರಮರೀಚಯಸ್ತೃಣವತೀ ರಮ್ಯಾ ವನಾನ್ತಸ್ಥಲೀ
ರಮ್ಯಂ ಸಾಧುಸಮಾಗಮಾಗತಸುಖಂ ಕಾವ್ಯೇಷು ರಮ್ಯಾಃ ಕಥಾಃ |
ಕೋಪೋಪಾಹಿತಬಾಷ್ಪಬಿನ್ದುತರಲಂ ರಮ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾಯಾ ಮುಖಂ
ಸರ್ವಂ ರಮ್ಯಮ್ ಅನಿತ್ಯತಾಮ್ ಉಪಗತೇ ಚಿತ್ತೇ ನ ಕಿಞ್ಚಿತ್ಪುನಃ || ೩.೭೯ ||

ರಮ್ಯಂ ಹರ್ಮ್ಯತಲಂ ನ ಕಿಂ ವಸತಯೇ ಶ್ರವ್ಯಂ ನ ಗೇಯಾದಿಕಂ
ಕಿಂ ವಾ ಪ್ರಾಣಸಮಾಸಮಾಗಮಸುಖಂ ನೈವಾಧಿಕಪ್ರೀತಯೇ |
ಕಿನ್ತು ಭ್ರಾನ್ತಪತಙ್ಗಕ್ಷಪವನವ್ಯಾಲೋಲದೀಪಾಙ್ಕುರಚ್ಛಾಯಾ
ಚಞ್ಚಲಮ್ ಆಕಲಯ್ಯ ಸಕಲಂ ಸನ್ತೋ ವನಾನ್ತಂ ಗತಾಃ || ೩.೮೦ ||

ಆ ಸಂಸಾರಾತ್ತ್ರಿಭುವನಮ್ ಇದಂ ಚಿನ್ವತಾಂ ತಾತ್ತಾದೃಙ್ನೈವಾಸ್ಮಾಕಂ
ನಯನಪದವೀಂ ಶ್ರೋತ್ರಮಾರ್ಗಂ ಗತೋ ವಾ |
ಯೋ‌உಯಂ ಧತ್ತೇ ವಿಷಯಕರಿಣೋ ಗಾಢಗೂಢಾಭಿಮಾನಕ್ಷೀವಸ್ಯಾನ್ತಃ
ಕರಣಕರಿಣಃ ಸಂಯಮಾಲಾನಲೀಲಾಮ್ || ೩.೮೧ ||

ಯದೇತತ್ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಂ ವಿಹರಣಮ್ ಅಕಾರ್ಪಣ್ಯಮ್ ಅಶನಂ
ಸಹಾರ್ಯೈಃ ಸಂವಾಸಃ ಶ್ರುತಮ್ ಉಪಶಮೈಕವ್ರತಫಲಮ್ |
ಮನೋ ಮನ್ದಸ್ಪನ್ದಂ ಬಹಿರಪಿ ಚಿರಸ್ಯಾಪಿ ವಿಮೃಶನ್ನ
ಜಾನೇ ಕಸ್ಯೈಷಾ ಪರಿಣತಿರುದಾರಸ್ಯ ತಪಸಃ || ೩.೮೨ ||

ಜೀರ್ಣಾ ಏವ ಮನೋರಥಾಶ್ಚ ಹೃದಯೇ ಯಾತಂ ಚ ತದ್ಯೌವನಂ
ಹನ್ತಾಙ್ಗೇಷು ಗುಣಾಶ್ಬನ್ಧ್ಯಫಲತಾಂ ಯಾತಾ ಗುಣಙ್ಞೈರ್ವಿನಾ |
ಕಿಂ ಯುಕ್ತಂ ಸಹಸಾಭ್ಯುಪೈತಿ ಬಲವಾನ್ಕಾಲಃ ಕೃತಾನ್ತೋ‌உಕ್ಷಮೀ
ಹಾ ಙ್ಞಾತಂ ಮದನಾನ್ತಕಾಙ್ಘ್ರಿಯುಗಲಂ ಮುಕ್ತ್ವಾಸ್ತಿ ನಾನ್ಯೋ ಗತಿಃ || ೩.೮೩ ||

ಮಹೇಶ್ವರೇ ವಾ ಜಗತಾಮ್ ಅಧೀಶ್ವರೇ
ಜನಾರ್ದನೇ ವಾ ಜಗದ್‌ಅನ್ತರಾತ್ಮನಿ |
ನ ವಸ್ತುಭೇದಪ್ರತಿಪತ್ತಿರಸ್ತಿ ಮೇ
ತಥಾಪಿ ಭಕ್ತಿಸ್ತರುಣೇನ್ದುಶೇಖರೇ || ೩.೮೪ ||

ಸ್ಫುರತ್ಸ್ಫಾರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಧವಲಿತತಲೇ ಕ್ವಾಪಿ ಪುಲಿನೇ
ಸುಖಾಸೀನಾಃ ಶಾನ್ತಧ್ವನ್ತಿಸು ರಜನೀಷು ದ್ಯುಸರಿತಃ |
ಭವಾಭೋಗೋದ್ವಿಗ್ನಾಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವೇತ್ಯುಚ್ಚವಚಸಃ
ಕದಾ ಯಾಸ್ಯಾಮೋ‌உತರ್ಗತಬಹುಲಬಾಷ್ಪಾಕುಲದಶಾಮ್ || ೩.೮೫ ||

ಮಹಾದೇವೋ ದೇವಃ ಸರಿದಪಿ ಚ ಸೈಷಾ ಸುರಸರಿದ್ಗುಹಾ
ಏವಾಗಾರಂ ವಸನಮ್ ಅಪಿ ತಾ ಏವ ಹರಿತಃ |
ಸುಹೃದಾ ಕಾಲೋ‌உಯಂ ವ್ರತಮ್ ಇದಮ್ ಅದೈನ್ಯವ್ರತಮ್ ಇದಂ
ಕಿಯದ್ವಾ ವಕ್ಷ್ಯಾಮೋ ವಟವಿಟಪ ಏವಾಸ್ತು ದಯಿತಾ || ೩. ||

ವಿತೀರ್ಣೇ ಸರ್ವಸ್ವೇ ತರುಣಕರುಣಾಪೂರ್ಣಹೃದಯಾಃ
ಸ್ಮರನ್ತಃ ಸಂಸಾರೇ ವಿಗುಣಪರಿಣಾಮಾಂ ವಿಧಿಗತಿಮ್ |
ವಯಂ ಪುಣ್ಯಾರಣ್ಯೇ ಪರಿಣತಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಕಿರಣಾಸ್
ತ್ರಿಯಾಮಾ ನೇಸ್ಯಾಮೋ ಹರಚರಣಚಿನ್ತೈಕಶರಣಾಃ || ೩.೮೬ ||

ಕದಾ ವಾರಾಣಸ್ಯಾಮ್ ಅಮರತಟಿನೀರೋಧಸಿ ವಸನ್
ವಸಾನಃ ಕೌಪೀನಂ ಶಿರಸಿ ನಿದಧಾನೋ‌உಞ್ಜಲಿಪುಟಮ್ |
ಅಯೇ ಗೌರೀನಾಥ ತ್ರಿಪುರಹರ ಶಮ್ಭೋ ತ್ರಿನಯನ
ಪ್ರಸೀದೇತ್ಯಾಕ್ರೋಶನ್ನಿಮಿಷಮ್ ಇವ ನೇಷ್ಯಾಮಿ ದಿವಸಾನ್ || ೩.೮೭ ||

ಉದ್ಯಾನೇಷು ವಿಚಿತ್ರಭೋಜನವಿಧಿಸ್ತೀವ್ರಾತಿತೀವ್ರಂ ತಪಃ
ಕೌಪೀನಾವರಣಂ ಸುವಸ್ತ್ರಮ್ ಅಮಿತಂ ಭಿಕ್ಷಾಟನಂ ಮಣ್ಡನಮ್ |
ಆಸನ್ನಂ ಮರಣಂ ಚ ಮಙ್ಗಲಸಮಂ ಯಸ್ಯಾಂ ಸಮುತ್ಪದ್ಯತೇ
ತಾಂ ಕಾಶೀಂ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಹನ್ತ ವಿಬುಧೈರನ್ಯತ್ರ ಕಿಂ ಸ್ಥೀಯತೇ || ೩. ||

ಸ್ನಾತ್ವಾ ಗಾಙ್ಗೈಃ ಪಯೋಭಿಃ ಶುಚಿಕುಸುಮಫಲೈರರ್ಚಯಿತ್ವಾ ವಿಭೋ ತ್ವಾ
ಧ್ಯೇಯೇ ಧ್ಯಾನಂ ನಿವೇಶ್ಯ ಕ್ಷಿತಿಧರಕುಹರಗ್ರಾವಪರ್ಯಙ್ಕಮೂಲೇ |
ಆತ್ಮಾರಾಮಃ ಫಲಾಶೀ ಗುರುವಚನರತಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸ್ಮರಾರೇ
ದುಃಖಂ ಮೋಕ್ಷ್ಯೇ ಕದಾಹಂ ಸಮಕರಚರಣೇ ಪುಂಸಿ ಸೇವಾಸಮುತ್ಥಮ್ || ೩.೮೮ ||

ಏಕಾಕೀ ನಿಃಸ್ಪೃಹಃ ಶಾನ್ತಃ ಪಾಣಿಪಾತ್ರೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ |
ಕದಾ ಶಮ್ಭೋ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲನಕ್ಷಮಃ || ೩.೮೯ ||

ಪಾಣಿಂ ಪಾತ್ರಯತಾಂ ನಿಸರ್ಗಶುಚಿನಾ ಭೈಕ್ಷೇಣ ಸನ್ತುಷ್ಯತಾಂ
ಯತ್ರ ಕ್ವಾಪಿ ನಿಷೀದತಾಂ ಬಹುತೃಣಂ ವಿಶ್ವಂ ಮುಹುಃ ಪಶ್ಯತಾಮ್ |
ಅತ್ಯಾಗೇ‌உಪಿ ತನೋರಖಣ್ಡಪರಮಾನನ್ದಾವಬೋಧಸ್ಪೃಶಾ
ಮಧ್ವಾ ಕೋ‌உಪಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದಸುಲಭಃ ಸಮ್ಪತ್ಸ್ಯತೇ ಯೋಗಿನಾಮ್ || ೩.೯೦ ||

ಕೌಪೀನಂ ಶತಖಣ್ಡಜರ್ಜರತರಂ ಕನ್ಥಾ ಪುನಸ್ತಾದೃಶೀ
ನೈಶ್ಚಿನ್ತ್ಯಂ ನಿರಪೇಕ್ಷಭೈಕ್ಷ್ಯಮ್ ಅಶನಂ ನಿದ್ರಾ ಶ್ಮಶಾನೇ ವನೇ |
ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯೇಣ ನಿರಙ್ಕುಶಂ ವಿಹರಣಂ ಸ್ವಾನ್ತಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಂ ಸದಾ
ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಯೋಗಮಹೋತ್ಸವೇ‌உಪಿ ಚ ಯದಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜ್ಯೇನ ಕಿಮ್ || ೩.೯೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಂ ಮಣ್ಡಲೀಮಾತ್ರಂ ಕಿಂ ಲೋಭಾಯ ಮನಸ್ವಿನಃ |
ಶಫರೀಸ್ಫುರ್ತೇನಾಬ್ಧಿಃ ಕ್ಷುಬ್ಧೋ ನ ಖಲು ಜಾಯತೇ || ೩.೯೨ ||

ಮಾತರ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಜಸ್ವ ಕಞ್ಚಿದಪರಂ ಮತ್ಕಾಙ್ಕ್ಷಿಣೀ ಮಾ ಸ್ಮ ಭೂರ್
ಭೋಗೇಷು ಸ್ಪೃಹಯಾಲವಸ್ತವ ವಶೇ ಕಾ ನಿಃಸ್ಪೃಹಾಣಾಮ್ ಅಸಿ |
ಸದ್ಯಃ ಸ್ಯೂತಪಲಾಶಪತ್ರಪುಟಿಕಾಪಾತ್ರೈಃ ಪವಿತ್ರೀಕೃತೈರ್
ಭಿಕ್ಷಾವಸ್ತುಭಿರೇವ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ವಯಂ ವೃತ್ತಿಂ ಸಮೀಹಾಮಹೇ || ೩.೯೩ ||

ಮಹಾಶಯ್ಯಾ ಪೃಥ್ವೀ ವಿಪುಲಮ್ ಉಪಧಾನಂ ಭುಜಲತಾಂ
ವಿತಾನಂ ಚಾಕಾಶಂ ವ್ಯಜನಮ್ ಅನುಕೂಲೋ‌உಯಮ್ ಅನಿಲಃ |
ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರೋ ದೀಪೋ ವಿರತಿವನಿತಾಸಙ್ಗಮುದಿತಃ
ಸುಖೀ ಶಾನ್ತಃ ಶೇತೇ ಮುನಿರತನುಭೂತಿರ್ನೃಪ ಇವ || ೩.೯೪ ||

ಭಿಕ್ಷಾಸೀ ಜನಮಧ್ಯಸಙ್ಗರಹಿತಃ ಸ್ವಾಯತ್ತಚೇಷ್ಟಃ ಸದಾ
ಹಾನಾದಾನವಿರಕ್ತಮಾರ್ಗನಿರತಃ ಕಶ್ಚಿತ್ತಪಸ್ವೀ ಸ್ಥಿತಃ |
ರಥ್ಯಾಕೀರ್ಣವಿಶೀರ್ಣಜೀರ್ಣವಸನಃ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಕನ್ಥಾಸನೋ
ನಿರ್ಮಾನೋ ನಿರಹಙ್ಕೃತಿಃ ಶಮಸುಖಾಭೋಗೈಕಬದ್ಧಸ್ಪೃಹಃ || ೩.೯೫ ||

ಚಣ್ಡಾಲಃ ಕಿಮ್ ಅಯಂ ದ್ವಿಜಾತಿರಥವಾ ಶೂದ್ರೋ‌உಥ ಕಿಂ ತಾಪಸಃ
ಕಿಂ ವಾ ತತ್ತ್ವವಿವೇಕಪೇಶಲಮತಿರ್ಯೋಗೀಶ್ವರಃ ಕೋ‌உಪಿ ಕಿಮ್ |
ಇತ್ಯುತ್ಪನ್ನವಿಕಲ್ಪಜಲ್ಪಮುಖರೈರಾಭಾಷ್ಯಮಾಣಾ ಜನೈರ್
ನ ಕ್ರುದ್ಧಾಃ ಪಥಿ ನೈವ ತುಷ್ಟಮನಸೋ ಯಾನ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ಯೋಗಿನಃ || ೩.೯೬ ||

ಹಿಂಸಾಶೂನ್ಯಮ್ ಅಯತ್ನಲಭ್ಯಮ್ ಅಶನಂ ಧಾತ್ರಾ ಮರುತ್ಕಲ್ಪಿತಂ
ವ್ಯಾಲಾನಂ ಪಶವಸ್ತೃಣಾಙ್ಕುರಭುಜಸ್ತುಷ್ಟಾಃ ಸ್ಥಲೀಶಾಯಿನಃ |
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಲಙ್ಘನಕ್ಷಮಧಿಯಾಂ ವೃತ್ತಿಃ ಕೃತಾ ಸಾ ನೃಣಾಂ
ತಾಮ್ ಅನ್ವೇಷಯತಾಂ ಪ್ರಯಾನ್ತಿ ಸತತಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ತಿಂ ಗುಣಾಃ || ೩.೯೭ ||

ಗಙ್ಗಾತೀರೇ ಹಿಮಗಿರಿಶಿಲಾಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಸ್ಯ
ಬ್ರಹ್ಮಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಸನವಿಧಿನಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ಗತಸ್ಯ |
ಕಿಂ ತೈರ್ಭಾವ್ಯಂ ಮಮ ಸುದಿವಸೈರ್ಯತ್ರ ತೇ ನಿರ್ವಿಶಙ್ಕಾಃ
ಕಣ್ಡೂಯನ್ತೇ ಜರಠಹರಿಣಾಃ ಸ್ವಾಙ್ಗಮ್ ಅಙ್ಗೇ ಮದೀಯೇ || ೩.೯೮ ||

ಜೀರ್ಣಾಃ ಕನ್ಥಾ ತತಃ ಕಿಂ ಸಿತಮ್ ಅಮಲಪಟಂ ಪಟ್ಟಸೂತ್ರಂ ತತಃ ಕಿಂ
ಏಕಾ ಭಾರ್ಯಾ ತತಃ ಕಿಂ ಹಯಕರಿಸುಗಣೈರಾವೃತೋ ವಾ ತತಃ ಕಿಮ್ |
ಭಕ್ತಂ ಭುಕ್ತಂ ತತಃ ಕಿಂ ಕದಶನಮ್ ಅಥವಾ ವಾಸರಾನ್ತೇ ತತಃ ಕಿಂ
ವ್ಯಕ್ತಜ್ಯೋತಿರ್ನ ವಾನ್ತರ್ಮಥಿತಭವಭಯಂ ವೈಭವಂ ವಾ ತತಃ ಕಿಮ್ || ೩. ||

ಪಾಣಿಃ ಪಾತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಭ್ರಮಣಪರಿಗತಂ ಭೈಕ್ಷ್ಯಮ್ ಅಕ್ಷಯ್ಯಮ್ ಅನ್ನಂ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ವಸ್ತ್ರಮ್ ಆಶಾದಶಕಮ್ ಅಚಪಲಂ ತಲ್ಪಮ್ ಅಸ್ವಲ್ಪಮ್ ಉರ್ವೀಮ್ |
ಯೇಷಾಂ ನಿಃಸಙ್ಗತಾಙ್ಗೀಕರಣಪರಿಣತಸ್ವಾನ್ತಸನ್ತೋಷಿಣಸ್ತೇ
ಧನ್ಯಾಃ ಸಂನ್ಯಸ್ತದೈನ್ಯವ್ಯತಿಕರನಿಕರಾಃ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಮೂಲಯನ್ತಿ || ೩.೯೯ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತಿತ್ವಮ್ ಏವ ವಿರಸಂ ಯಸ್ಮಿನ್ಮಹಾಶಾಸನೇ
ತಲ್ಲಬ್ಧ್ವಾಸನವಸ್ತ್ರಮಾನಘಟನೇ ಭೋಗೇ ರತಿಂ ಮಾ ಕೃಥಾಃ |
ಭೋಗಃ ಕೋ‌உಪಿ ಸ ಏಕ ಏವ ಪರಮೋ ನಿತ್ಯೋದಿತಾ ಜೃಮ್ಭನೇ
ಯತ್ಸ್ವಾದಾದ್ವಿರಸಾ ಭವನ್ತಿ ವಿಸಯಾಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜ್ಯಾದಯಃ || ೩.೯೯೧ ||

ಮಾತರ್ಮೇದಿನಿ ತಾತ ಮಾರುತಿ ಸಖೇ ತೇಜಃ ಸುಬನ್ಧೋ ಜಲ
ಭ್ರಾತರ್ವ್ಯೋಉಮ್‌ಅ ನಿಬದ್ಧ ಏಷ ಭವತಾಮ್ ಅನ್ತ್ಯಃ ಪ್ರಣಾಮಾಞ್ಜಲಿಃ |
ಯುಷ್ಮತ್ಸಙ್ಗವಶೋಪಜಾತಸುಕೃತಸ್ಫಾರಸ್ಫುರನ್ನಿರ್ಮಲಙ್ಞಾನಾಪಾಸ್ತ
ಸಮಸ್ತಮೋಹಮಹಿಮಾ ಲೀನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ || ೩.೧೦೦ ||

ಶಯ್ಯಾ ಶೈಲಶಿಲಾಗೃಹಂ ಗಿರಿಗುಹಾ ವಸ್ತ್ರಂ ತರುಣಾಂ ತ್ವಚಃ
ಸಾರಙ್ಗಾಃ ಸುಹೃದೋ ನನು ಕ್ಷಿತಿರುಹಾಂ ವೃತ್ತಿಃ ಫಲೈಃ ಕೋಉಮ್‌ಅಲೈಃ |
ಯೇಸಾಂ ನಿರ್ಝರಮ್ ಅಮ್ಬುಪಾನಮ್ ಉಚಿತಂ ರತ್ಯೈ ತು ವಿದ್ಯಾಙ್ಗನಾ
ಮನ್ಯೇ ತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಾಃ ಶಿರಸಿ ಯರಿ ಬದ್ಧೋ ನ ಸೇವಾಞ್ಜಲಿಃ || ೩.೧೦೦೧ ||

ಧೈರ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಪಿತಾ ಕ್ಷಮಾ ಚ ಜನನೀ ಶಾನ್ತಿಶ್ಚಿರಂ ಗೇಹಿನೀ
ಸತ್ಯಂ ಮಿತ್ರಮ್ ಇದಂ ದಯಾ ಚ ಭಗಿನೀ ಭ್ರಾತಾ ಮನಃಸಂಯಮಃ |
ಶಯ್ಯಾ ಭೂಮಿತಲಂ ದಿಶೋ‌உಪಿ ವಸನಂ ಙ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಭೋಜನಂ
ಹ್ಯೇತೇ ಯಸ್ಯ ಕುಟುಮ್ಬಿನೋ ವದ ಸಖೇ ಕಸ್ಮಾದ್ಭಯಂ ಯೋಗಿನಃ || ೩.೧೦೦೨ ||

ಅಹೋ ವಾ ಹಾರೇ ವಾ ಬಲವತಿ ರಿಪೌ ವಾ ಸುಹೃದಿ ವಾ
ಮಣೌ ವಾ ಲೋಷ್ಠೇ ವಾ ಕುಸುಮಶಯನೇ ವಾ ದೃಷದಿ ವಾ |
ತೃಣೇ ವಾ ಸ್ತ್ರೈಣೇ ವಾ ಮಮ ಸಮದೃಶೋ ಯಾನ್ತಿ ದಿವಸಾಃ
ಕ್ವಚಿತ್ಪುಣ್ಯಾರಣ್ಯೇ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವೇತಿ ಪ್ರಲಪತಃ || ೩.೧೦೦೩ ||

ShuddhaKannada

Bhartruhari Sataka Trisati – Srungaara Satakam – ShuddhaKannada

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Srungaara Satakam – ShuddhaKannada 24 December 2014

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಭರ್ತೃಹರಿ

ಶಮ್ಭುಸ್ವಯಮ್ಭುಹರಯೋ ಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾನಾಂ
ಯೇನಾಕ್ರಿಯನ್ತ ಸತತಂ ಗೃಹಕುಮ್ಭದಾಸಾಃ |
ವಾಚಾಮ್ ಅಗೋಚರಚರಿತ್ರವಿಚಿತ್ರಿತಾಯ
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮಕರಧ್ವಜಾಯ || ೨.೧ ||

ಸ್ಮಿತೇನ ಭಾವೇನ ಚ ಲಜ್ಜಯಾ ಭಿಯಾ
ಪರಾಣ್ಮುಖೈರರ್ಧಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣೈಃ |
ವಚೋಭಿರೀರ್ಷ್ಯಾಕಲಹೇನ ಲೀಲಯಾ
ಸಮಸ್ತಭಾವೈಃ ಖಲು ಬನ್ಧನಂ ಸ್ತ್ರಿಯಃ || ೨.೨ ||

ಭ್ರೂಚಾತುರ್ಯಾತ್ಕುಷ್ಚಿತಾಕ್ಷಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಾಃ
ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ವಾಚೋ ಲಜ್ಜಿತಾನ್ತಾಶ್ಚ ಹಾಸಾಃ |
ಲೀಲಾಮನ್ದಂ ಪ್ರಸ್ಥಿತಂ ಚ ಸ್ಥಿತಂ ಚ
ಸ್ತ್ರೀಣಾಮ್ ಏತದ್ಭೂಷಣಂ ಚಾಯುಧಂ ಚ || ೨.೩ ||

ಕ್ವಚಿತ್ಸಭ್ರೂಭಙ್ಗೈಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಲಜ್ಜಾಪರಿಗತೈಃ
ಕ್ವಚಿದ್ಭೂರಿತ್ರಸ್ತೈಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಲೀಲಾವಿಲಲಿತೈಃ |
ಕುಮಾರೀಣಾಮ್ ಏತೈರ್ಮದನಸುಭಗೈರ್ನೇತ್ರವಲಿತೈಃ
ಸ್ಫುರನ್ನೀಲಾಬ್ಜಾನಾಂ ಪ್ರಕರಪರಿಕೀರ್ಣಾ ಇವ ದಿಶಃ || ೨.೪ ||

ವಕ್ತ್ರಂ ಚನ್ದ್ರವಿಕಾಸಿ ಪಙ್ಕಜಪರೀಹಾಸಕ್ಷಮೇ ಲೋಚನೇ
ವರ್ಣಃ ಸ್ವರ್ಣಮ್ ಅಪಾಕರಿಷ್ಣುರಲಿನೀಜಿಷ್ಣುಃ ಕಚಾನಾಂ ಚಯಃ |
ಬಕ್ಷೋಜಾವಿಭಕುಮ್ಭವಿಭ್ರಮಹರೌ ಗುರ್ವೀ ನಿತಮ್ಬಸ್ಥಲೀ
ವಾಚಾಂ ಹಾರಿ ಚ ಮಾರ್ದವಂ ಯುವತೀಷು ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ಮಣ್ಡನಮ್ || ೨.೫ ||

ಸ್ಮಿತಕಿಞ್ಚಿನ್ಮುಗ್ಧಂ ಸರಲತರಲೋ ದೃಷ್ಟಿವಿಭವಃ
ಪರಿಸ್ಪನ್ದೋ ವಾಚಾಮ್ ಅಭಿನವವಿಲಾಸೋಕ್ತಿಸರಸಃ |
ಗತಾನಾಮ್ ಆರಮ್ಭಃ ಕಿಸಲಯಿತಲೀಲಾಪರಿಕರಃ
ಸ್ಪೃಶನ್ತ್ಯಾಸ್ತಾರುಣ್ಯಂ ಕಿಮ್ ಇವ ನ ಹಿ ರಮ್ಯಂ ಮೃಗದೃಶಃ || ೨.೬ ||

ದ್ರಷ್ಟವ್ಯೇಷು ಕಿಮ್ ಉತ್ತಮಂ ಮೃಗದೃಶಃ ಪ್ರೇಮಪ್ರಸನ್ನಂ ಮುಖಂ
ಘ್ರಾತವೇಷ್ವಪಿ ಕಿಂ ತದ್‌ಆಸ್ಯಪವನಃ ಶ್ರವ್ಯೇಷು ಕಿಂ ತದ್ವಚಃ |
ಕಿಂ ಸ್ವಾದ್ಯೇಷು ತದ್‌ಓಷ್ಠಪಲ್ಲವರಸಃ ಸ್ಪೃಶ್ಯೇಷು ಕಿಂ ತದ್ವಪುರ್ಧ್ಯೇಯಂ
ಕಿಂ ನವಯೌವನೇ ಸಹೃದಯೈಃ ಸರ್ವತ್ರ ತದ್ವಿಭ್ರಮಾಃ || ೨.೭ ||

ಏತಾಶ್ಚಲದ್ವಲಯಸಂಹತಿಮೇಖಲೋತ್ಥಝಙ್ಕಾರ
ನೂಪುರಪರಾಜಿತರಾಜಹಂಸ್ಯಃ |
ಕುರ್ವನ್ತಿ ಕಸ್ಯ ನ ಮನೋ ವಿವಶಂ ತರುಣ್ಯೋ
ವಿತ್ರಸ್ತಮುಗ್ಧಹರಿಣೀಸದೃಶೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ || ೨.೮ ||

ಕುಙ್ಕುಮಪಙ್ಕಕಲಙ್ಕಿತದೇಹಾ
ಗೌರಪಯೋಧರಕಮ್ಪಿತಹಾರಾ |
ನೂಪುರಹಂಸರಣತ್ಪದ್ಮಾ
ಕಂ ನ ವಶೀಕುರುತೇ ಭುವಿ ರಾಮಾ || ೨.೯ ||

ನೂನಂ ಹಿ ತೇ ಕವಿವರಾ ವಿಪರೀತವಾಚೋ
ಯೇ ನಿತ್ಯಮ್ ಆಹುರಬಲಾ ಇತಿ ಕಾಮಿನೀಸ್ತಾಃ |
ಯಾಭಿರ್ವಿಲೋಲಿತರತಾರಕದೃಷ್ಟಿಪಾತೈಃ
ಶಕ್ರಾದಯೋ‌உಪಿ ವಿಜಿತಾಸ್ತ್ವಬಲಾಃ ಕಥಂ ತಾಃ || ೨.೧೦ ||

ನೂನಮ್ ಆಙ್ಞಾಕರಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಸುಭ್ರುವೋ ಮಕರಧ್ವಜಃ |
ಯತಸ್ತನ್ನೇತ್ರಸಞ್ಚಾರಸೂಚಿತೇಷು ಪ್ರವರ್ತತೇ || ೨.೧೧ ||

ಕೇಶಾಃ ಸಂಯಮಿನಃ ಶ್ರುತೇರಪಿ ಪರಂ ಪಾರಂ ಗತೇ ಲೋಚನೇ
ಅನ್ತರ್ವಕ್ತ್ರಮ್ ಅಪಿ ಸ್ವಭಾವಶುಚಿಭೀಃ ಕೀರ್ಣಂ ದ್ವಿಜಾನಾಂ ಗಣೈಃ |
ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಸತತಾಧಿವಾಸರುಚಿರೌ ವಕ್ಷೋಜಕುಮ್ಭಾವಿಮಾವಿತ್ಥಂ
ತನ್ವಿ ವಪುಃ ಪ್ರಶಾನ್ತಮ್ ಅಪಿ ತೇರಾಗಂ ಕರೋತ್ಯೇವ ನಃ || ೨.೧೨ ||

ಮುಗ್ಧೇ ಧಾನುಷ್ಕತಾ ಕೇಯಮ್ ಅಪೂರ್ವಾ ತ್ವಯಿ ದೃಶ್ಯತೇ |
ಯಯಾ ವಿಧ್ಯಸಿ ಚೇತಾಂಸಿ ಗುಣೈರೇವ ನ ಸಾಯಕೈಃ || ೨.೧೩ ||

ಸತಿ ಪ್ರದೀಪೇ ಸತ್ಯಗ್ನೌ ಸತ್ಸು ತಾರಾರವೀನ್ದುಷು |
ವಿನಾ ಮೇ ಮೃಗಶಾವಾಕ್ಷ್ಯಾ ತಮೋಭೂತಮ್ ಇದಂ ಜಗಥ್ || ೨.೧೪ ||

ಉದ್ವೃತ್ತಃ ಸ್ತನಭಾರ ಏಷ ತರಲೇ ನೇತ್ರೇ ಚಲೇ ಭ್ರೂಲತೇ
ರಾಗಾಧಿಷ್ಠಿತಮ್ ಓಷ್ಠಪಲ್ಲವಮ್ ಇದಂ ಕುರ್ವನ್ತು ನಾಮ ವ್ಯಥಾಮ್ |
ಸೌಭಾಗ್ಯಾಕ್ಷರಮಾಲಿಕೇವ ಲಿಖಿತಾ ಪುಷ್ಪಾಯುಧೇನ ಸ್ವಯಂ
ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಪಿ ಕರೋತಿ ತಾಪಮ್ ಅಧಿಕಂ ರೋಉಮ್‌ಆವಲಿಃ ಕೇನ ಸಾ || ೨.೧೫ ||

ಮುಖೇನ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತೇನ ಮಹಾನೀಲೈಃ ಶಿರೋರುಹೈಃ |
ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಪದ್ಮರಾಗಾಭ್ಯಾಂ ರೇಜೇ ರತ್ನಮಯೀವ ಸಾ || ೨.೧೬ ||

ಗುರುಣಾ ಸ್ತನಭಾರೇಣ ಮುಖಚನ್ದ್ರೇಣ ಭಾಸ್ವತಾ |
ಶನೈಶ್ಚರಾಭ್ಯಾಂ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ರೇಜೇ ಗ್ರಹಮಯೀವ ಸಾ || ೨.೧೭ ||

ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ತನೌ ಯದಿ ಘನೌ ಜಘನಂ ಚ ಹಾರಿ
ವಕ್ತ್ರಂ ಚ ಚಾರು ತವ ಚಿತ್ತ ಕಿಮ್ ಆಕುಲತ್ವಮ್ |
ಪುಣ್ಯಂ ಕುರುಷ್ವ ಯದಿ ತೇಷು ತವಾಸ್ತಿ ವಾಞ್ಛಾ
ಪುಣ್ಯೈರ್ವಿನಾ ನ ಹಿ ಭವನ್ತಿ ಸಮೀಹಿತಾರ್ಥಾಃ || ೨.೧೮ ||

ಇಮೇ ತಾರುಣ್ಯಶ್ರೀನವಪರಿಮಲಾಃ ಪ್ರೌಢಸುರತಪ್ರತಾಪ
ಪ್ರಾರಮ್ಭಾಃ ಸ್ಮರವಿಜಯದಾನಪ್ರತಿಭುವಃ |
ಚಿರಂ ಚೇತಶ್ಚೋರಾ ಅಭಿನವವಿಕಾರೈಕಗುರವೋ
ವಿಲಾಸವ್ಯಾಪಾರಾಃ ಕಿಮ್ ಅಪಿ ವಿಜಯನ್ತೇ ಮೃಗದೃಶಾಮ್ || ೨.೧೯ ||

ಪ್ರಣಯಮಧುರಾಃ ಪ್ರೇಮೋದ್ಗಾರಾ ರಸಾಶ್ರಯತಾಂ ಗತಾಃ
ಫಣಿತಿಮಧುರಾ ಮುಗ್ಧಪ್ರಾಯಾಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಸಮ್ಮದಾಃ |
ಪ್ರಕೃತಿಸುಭಗಾ ವಿಸ್ರಮ್ಭಾರ್ದ್ರಾಃ ಸ್ಮರೋದಯದಾಯಿನೀ
ರಹಸಿ ಕಿಮ್ ಅಪಿ ಸ್ವೈರಾಲಾಪಾ ಹರನ್ತಿ ಮೃಗೀದೃಶಾಮ್ || ೨.೨೦ ||

ವಿಶ್ರಮ್ಯ ವಿಶ್ರಮ್ಯ ವನದ್ರುಮಾಣಾಂ
ಛಾಯಾಸು ತನ್ವೀ ವಿಚಚಾರ ಕಾಚಿತ್ |
ಸ್ತನೋತ್ತರೀಯೇಣ ಕರೋದ್ಧೃತೇನ
ನಿವಾರಯನ್ತೀ ಶಶಿನೋ ಮಯೂಖಾನ್ || ೨.೨೧ ||

ಅದರ್ಶನೇ ದರ್ಶನಮಾತ್ರಕಾಮಾ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪರಿಷ್ವಙ್ಗಸುಖೈಕಲೋಲಾ |
ಆಲಿಙ್ಗಿತಾಯಾಂ ಪುನರಾಯತಾಕ್ಷ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ಮಹೇ
ವಿಗ್ರಹಯೋರಭೇದಮ್ || ೨.೨೨ ||

ಮಾಲತೀ ಶಿರಸಿ ಜೃಮ್ಭಣಂ ಮುಖೇ
ಚನ್ದನಂ ವಪುಷಿ ಕುಙ್ಕುಮಾವಿಲಮ್ |
ವಕ್ಷಸಿ ಪ್ರಿಯತಮಾ ಮದಾಲಸಾ
ಸ್ವರ್ಗ ಏಷ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಆಗಮಃ || ೨.೨೩ ||

ಪ್ರಾಙ್ಮಾಮ್ ಏತಿ ಮನಾಗನಾಗತರಸಂ ಜಾತಾಭಿಲಾಷಾಂ ತತಃ
ಸವ್ರೀಡಂ ತದನು ಶ್ಲಥೋದ್ಯಮಮ್ ಅಥ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಧೈರ್ಯಂ ಪುನಃ |
ಪ್ರೇಮಾರ್ದ್ರಂ ಸ್ಪೃಹಣೀಯನಿರ್ಭರರಹಃ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರಗಲ್ಭಂ ತತೋ
ನಿಃಸಙ್ಗಾಙ್ಗವಿಕರ್ಷಣಾಧಿಕಸುಖರಮ್ಯಂ ಕುಲಸ್ತ್ರೀರತಮ್ || ೨.೨೪ ||

ಉರಸಿ ನಿಪತಿತಾನಾಂ ಸ್ರಸ್ತಧಮ್ಮಿಲ್ಲಕಾನಾಂ
ಮುಕುಲಿತನಯನಾನಾಂ ಕಿಞ್ಚಿದ್‌ಉನ್ಮೀಲಿತಾನಾಮ್ |
ಉಪರಿ ಸುರತಖೇದಸ್ವಿನ್ನಗಣ್ಡಸ್ಥಲಾನಾಮಧರ
ಮಧು ವಧೂನಾಂ ಭಾಗ್ಯವನ್ತಃ ಪಿಬನ್ತಿ || ೨.೨೫ ||

ಆಮೀಲಿತನಯನಾನಾಂ ಯಃ
ಸುರತರಸೋ‌உನು ಸಂವಿದಂ ಭಾತಿ |
ಮಿಥುರೈರ್ಮಿಥೋ‌உವಧಾರಿತಮವಿತಥಮ್
ಇದಮ್ ಏವ ಕಾಮನಿರ್ಬರ್ಹಣಮ್ || ೨.೨೬ ||

ಇದಮ್ ಅನುಚಿತಮ್ ಅಕ್ರಮಶ್ಚ ಪುಂಸಾಂ
ಯದಿಹ ಜರಾಸ್ವಪಿ ಮನ್ಮಥಾ ವಿಕಾರಾಃ |
ತದಪಿ ಚ ನ ಕೃತಂ ನಿತಮ್ಬಿನೀನಾಂ
ಸ್ತನಪತನಾವಧಿ ಜೀವಿತಂ ರತಂ ವಾ || ೨.೨೭ ||

ರಾಜಸ್ತೃಷ್ಣಾಮ್ಬುರಾಶೇರ್ನ ಹಿ ಜಗತಿ ಗತಃ ಕಶ್ಚಿದೇವಾವಸಾನಂ
ಕೋ ವಾರ್ಥೋ‌உರ್ಥೈಃ ಪ್ರಭೂತೈಃ ಸ್ವವಪುಷಿ ಗಲಿತೇ ಯೌವನೇ ಸಾನುರಾಗೇ |
ಗಚ್ಛಾಮಃ ಸದ್ಮ ಯಾವದ್ವಿಕಸಿತನಯನೇನ್ದೀವರಾಲೋಕಿನೀನಾಮಾಕ್ರಮ್ಯಾಕ್ರಮ್ಯ
ರೂಪಂ ಝಟಿತಿ ನ ಜರಯಾ ಲುಪ್ಯತೇ ಪ್ರೇಯಸೀನಾಮ್ || ೨.೨೮ ||

ರಾಗಸ್ಯಾಗಾರಮ್ ಏಕಂ ನರಕಶತಮಹಾದುಃಖಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಹೇತುರ್ಮೋಹಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ
ಬೀಜಂ ಜಲಧರಪಟಲಂ ಙ್ಞಾನತಾರಾಧಿಪಸ್ಯ |
ಕನ್ದರ್ಪಸ್ಯೈಕಮಿತ್ರಂ ಪ್ರಕಟಿತವಿವಿಧಸ್ಪಷ್ಟದೋಷಪ್ರಬನ್ಧಂ
ಲೋಕೇ‌உಸ್ಮಿನ್ನ ಹ್ಯರ್ಥವ್ರಜಕುಲಭವನಯೌವನಾದನ್ಯದಸ್ತಿ || ೨.೨೯ ||

ಶೃಙ್ಗಾರದ್ರುಮನೀರದೇ ಪ್ರಸೃಮರಕ್ರೀಡಾರಸಸ್ರೋತಸಿ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಪ್ರಿಯಬಾನ್ಧವೇ ಚತುರವಾಙ್ಮುಕ್ತಾಫಲೋದನ್ವತಿ |
ತನ್ವೀನೇತ್ರಚಕೋರಪಾವನವಿಧೌ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಧೌ
ಧನ್ಯಃ ಕೋ‌உಪಿ ನ ವಿಕ್ರಿಯಾಂ ಕಲಯತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ನವೇ ಯೌವನೇ || ೨.೩೦ ||

ಸಂಸಾರೇ‌உಸ್ಮಿನ್ನಸಾರೇ ಕುನೃಪತಿಭವನದ್ವಾರಸೇವಾಕಲಙ್ಕವ್ಯಾಸಙ್ಗ
ವ್ಯಸ್ತಧೈರ್ಯಂ ಕಥಮ್ ಅಮಲಧಿಯೋ ಮಾನಸಂ ಸಂವಿದಧ್ಯುಃ |
ಯದ್ಯೇತಾಃ ಪ್ರೋದ್ಯದ್‌ಇನ್ದುದ್ಯುತಿನಿಚಯಭೃತೋ ನ ಸ್ಯುರಮ್ಭೋಜನೇತ್ರಾಃ
ಪ್ರೇಙ್ಖತ್ಕಾಞ್ಚೀಕಲಾಪಾಃ ಸ್ತನಭರವಿನಮನ್ಮಧ್ಯಭಾಜಸ್ತರುಣ್ಯಃ || ೨.೩೧ ||

ಸಿದ್ಧಾಧ್ಯಾಸಿತಕನ್ದರೇ ಹರವೃಷಸ್ಕನ್ಧಾವರುಗ್ಣದ್ರುಮೇ
ಗಙ್ಗಾಧೌತಶಿಲಾತಲೇ ಹಿಮವತಃ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತೇ ಶ್ರೇಯಸಿ |
ಕಃ ಕುರ್ವೀತ ಶಿರಃ ಪ್ರಣಾಮಮಲಿನಂ ಮ್ಲಾನಂ ಮನಸ್ವೀ ಜನೋ
ಯದ್ವಿತ್ರಸ್ತಕುರಙ್ಗಶಾವನಯನಾ ನ ಸ್ಯುಃ ಸ್ಮರಾಸ್ತ್ರಂ ಸ್ತ್ರಿಯಃ || ೨.೩೨ ||

ಸಂಸಾರ ತವ ಪರ್ಯನ್ತಪದವೀ ನ ದವೀಯಸೀ |
ಅನ್ತರಾ ದುಸ್ತರಾ ನ ಸ್ಯುರ್ಯದಿ ತೇ ಮದಿರೇಕ್ಷಣಾಮ್ || ೨.೩೩ ||

ದಿಶ ವನಹರಿಣೀಭ್ಯೋ ವಂಶಕಾಣ್ಡಚ್ಛವೀನಾಂ
ಕವಲಮ್ ಉಪಲಕೋಟಿಚ್ಛಿನ್ನಮೂಲಂ ಕುಶಾನಾಮ್ |
ಶಕಯುವತಿಕಪೋಲಾಪಾಣ್ಡುತಾಮ್ಬೂಲವಲ್ಲೀದಲಮ್
ಅರುಣನಖಾಗ್ರೈಃ ಪಾಟಿತಂ ವಾ ವಧೂಭ್ಯಃ || ೨.೩೪ ||

ಅಸಾರಾಃ ಸರ್ವೇ ತೇ ವಿರತಿವಿರಸಾಃ ಪಾಪವಿಷಯಾ
ಜುಗುಪ್ಸ್ಯನ್ತಾಂ ಯದ್ವಾ ನನು ಸಕಲದೋಷಾಸ್ಪದಮ್ ಇತಿ |
ತಥಾಪ್ಯೇತದ್ಭೂಮೌ ನಹಿ ಪರಹಿತಾತ್ಪುಣ್ಯಮ್ ಅಧಿಕಂ
ನ ಚಾಸ್ಮಿನ್ಸಂಸಾರೇ ಕುವಲಯದೃಶೋ ರಮ್ಯಮ್ ಅಪರಮ್ || ೨.೩೫ ||

ಏತತ್ಕಾಮಫಲೋ ಲೋಕೇ ಯದ್ದ್ವಯೋರೇಕಚಿತ್ತತಾ |
ಅನ್ಯಚಿತ್ತಕೃತೇ ಕಾಮೇ ಶವಯೋರಿವ ಸಙ್ಗಮಃ || ೨.೩೫೧ ||

ಮಾತ್ಸರ್ಯಮ್ ಉತ್ಸಾರ್ಯ ವಿಚಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಮಾರ್ಯಾಃ
ಸಮರ್ಯಾದಮ್ ಇದಂ ವದನ್ತು |
ಸೇವ್ಯಾ ನಿತಮ್ಬಾಃ ಕಿಮ್ ಉ ಭೂಧರಾಣಾಮತ
ಸ್ಮರಸ್ಮೇರವಿಲಾಸಿನೀನಾಮ್ || ೨.೩೬ ||

ಸಂಸಾರೇ ಸ್ವಪ್ನಸಾರೇ ಪರಿಣತಿತರಲೇ ದ್ವೇ ಗತೀ ಪಣ್ಡಿತಾನಾಂ
ತತ್ತ್ವಙ್ಞಾನಾಮೃತಾಮ್ಭಃಪ್ಲವಲಲಿತಧಿಯಾಂ ಯಾತು ಕಾಲಃ ಕಥಞ್ಚಿತ್ |
ನೋ ಚೇನ್ಮುಗ್ಧಾಙ್ಗನಾನಾಂ ಸ್ತನಜಘನಘನಾಭೋಗಸಮ್ಭೋಗಿನೀನಾಂ
ಸ್ಥೂಲೋಪಸ್ಥಸ್ಥಲೀಷು ಸ್ಥಗಿತಕರತಲಸ್ಪರ್ಶಲೀಲೋದ್ಯಮಾನಾಮ್ || ೨.೩೭ ||

ಆವಾಸಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಗಙ್ಗೇ ಪಾಪಹಾರಿಣಿ ವಾರಿಣಿ |
ಸ್ತನದ್ವಯೇ ತರುಣ್ಯಾ ವಾ ಮನೋಹಾರಿಣಿ ಹಾರಿಣಿ || ೨.೩೮ ||

ಕಿಮ್ ಇಹ ಬಹುಭಿರುಕ್ತೈರ್ಯುಕ್ತಿಶೂನ್ಯೈಃ ಪ್ರಲಾಪೈರ್ದ್ವಯಮ್
ಇಹ ಪುರುಷಾಣಾಂ ಸರ್ವದಾ ಸೇವನೀಯಮ್ |
ಅಭಿನವಮದಲೀಲಾಲಾಲಸಂ ಸುನ್ದರೀಣಾಂ
ಸ್ತನಭರಪರಿಖಿನ್ನಂ ಯೌವನಂ ವಾ ವನಂ ವಾ || ೨.೩೯ ||

ಸತ್ಯಂ ಜನಾ ವಚ್ಮಿ ನ ಪಕ್ಷಪಾತಾಲ್
ಲೋಕೇಷು ಸಪ್ತಸ್ವಪಿ ತಥ್ಯಮ್ ಏತತ್ |
ನಾನ್ಯನ್ಮನೋಹಾರಿ ನಿತಮ್ಬಿನೀಭ್ಯೋ
ದುಃಖೈಕಹೇತುರ್ನ ಚ ಕಶ್ಚಿದನ್ಯಃ || ೨.೪೦ ||

ಕಾನ್ತೇತ್ಯುತ್ಪಲಲೋಚನೇತಿ ವಿಪುಲಶ್ರೋಣೀಭರೇತ್ಯುನ್ನಮತ್ಪೀನೋತ್ತುಙ್ಗ
ಪಯೋಧರೇತಿ ಸಮುಖಾಮ್ಭೋಜೇತಿ ಸುಭ್ರೂರಿತಿ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾದ್ಯತಿ ಮೋದತೇ‌உಭಿರಮತೇ ಪ್ರಸ್ತೌತಿ ವಿದ್ವಾನಪಿ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಶುಚಿಭಸ್ತ್ರಿಕಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಮ್ ಅಹೋ ಮೋಹಸ್ಯ ದುಶ್ಚೇಷ್ಟಿತಮ್ || ೨.೪೧ ||

ಸ್ಮೃತಾ ಭವತಿ ತಾಪಾಯ ದೃಷ್ಟಾ ಚೋನ್ಮಾದಕಾರಿಣೀ |
ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ಭವತಿ ಮೋಹಾಯ ಸಾ ನಾಮ ದಯಿತಾ ಕಥಮ್ || ೨.೪೨ ||

ತಾವದೇವಾಮೃತಮಯೀ ಯಾವಲ್ಲೋಚನಗೋಚರಾ |
ಚಕ್ಷುಷ್ಪಥಾದತೀತಾ ತು ವಿಷಾದಪ್ಯತಿರಿಚ್ಯತೇ || ೨.೪೩ ||

ನಾಮೃತಂ ನ ವಿಷಂ ಕಿಞ್ಚಿದೇತಾಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ನಿತಮ್ಬಿನೀಮ್ |
ಸೈವಾಮೃತಲತಾ ರಕ್ತಾ ವಿರಕ್ತಾ ವಿಷವಲ್ಲರೀ || ೨.೪೪ ||

ಆವರ್ತಃ ಸಂಶಯಾನಾಮ್ ಅವಿನಯಭುವನಂ ಪಟ್ಟಣಂ ಸಾಹಸಾನಾಂ
ದೋಷಾಣಾಂ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಕಪಟಶತಮಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರಮ್ ಅಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಮ್ |
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಸ್ಯ ವಿಘ್ನೋ ನರಕಪುರಮುಖ ಸರ್ವಮಾಯಾಕರಣ್ಡಂ
ಸ್ತ್ರೀಯನ್ತ್ರಂ ಕೇನ ಸೃಷ್ಟಂ ವಿಷಮ್ ಅಮೃತಮಯಂ ಪ್ರಾಣಿಲೋಕಸ್ಯ ಪಾಶಃ || ೨.೪೫ ||

ನೋ ಸತ್ಯೇನ ಮೃಗಾಙ್ಕ ಏಷ ವದನೀಭೂತೋ ನ ಚೇನ್ದೀವರದ್ವನ್ದ್ವಂ
ಲೋಚನತಾಂ ಗತ ನ ಕನಕೈರಪ್ಯಙ್ಗಯಷ್ಟಿಃ ಕೃತಾ |
ಕಿನ್ತ್ವೇವಂ ಕವಿಭಿಃ ಪ್ರತಾರಿತಮನಾಸ್ತತ್ತ್ವಂ ವಿಜಾನನ್ನಪಿ
ತ್ವಙ್ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಯಂ ವಪುರ್ಮೃಗದೃಶಾಂ ಮನ್ದೋ ಜನಃ ಸೇವತೇ || ೨.೪೬ ||

ಲೀಲಾವತೀನಾಂ ಸಹಜಾ ವಿಲಾಸಾಸ್ತ
ಏವ ಮೂಢಸ್ಯ ಹೃದಿ ಸ್ಫುರನ್ತಿ |
ರಾಗೋ ನಲಿನ್ಯಾ ಹಿ ನಿಸರ್ಗಸಿದ್ಧಸ್ತತ್ರ
ಭ್ರಮ್ತ್ಯೇವ ವೃಥಾ ಷಡ್‌ಅಙ್ಘ್ರಿಃ || ೨.೪೭ ||

ಸಂಮೋಹಯನ್ತಿ ಮದಯನ್ತಿ ವಿಡಮ್ಬಯನ್ತಿ
ನಿರ್ಭರ್ತ್ಸ್ಯನ್ತಿ ರಮಯನ್ತಿ ವಿಷಾದಯನ್ತಿ |
ಏತಾಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸದಯಂ ಹೃದಯಂ ನರಾಣಾಂ
ಕಿಂ ನಾಮ ವಾಮನಯನಾ ನ ಸಮಾಚರನ್ತಿ || ೨.೪೭೧ ||

ಯದೇತತ್ಪೂರ್ಣೇನ್ದುದ್ಯುತಿಹರಮ್ ಉದಾರಾಕೃತಿ ಪರಂ
ಮುಖಾಬ್ಜಂ ತನ್ವಙ್ಗ್ಯಾಃ ಕಿಲ ವಸತಿ ಯತ್ರಾಧರಮಧು |
ಇದಂ ತತ್ಕಿಂ ಪಾಕದ್ರುಮಫಲಮ್ ಇದಾನೀಮ್ ಅತಿರಸವ್ಯತೀತೇ‌உಸ್ಮಿನ್
ಕಾಲೇ ವಿಷಮ್ ಇವ ಭವಿಷ್ಯ್ತ್ಯಸುಖದಮ್ || ೨.೪೮ ||

ಉನ್ಮೀಲತ್ತ್ರಿವಲೀತರಙ್ಗನಿಲಯಾ ಪ್ರೋತ್ತುಙ್ಗಪೀನಸ್ತನದ್ವನ್ದ್ವೇನೋದ್ಗತ
ಚಕ್ರವಾಕಯುಗಲಾ ವಕ್ತ್ರಾಮ್ಬುಜೋದ್ಭಾಸಿನೀ |
ಕಾನ್ತಾಕಾರಧರಾ ನದೀಯಮ್ ಅಭಿತಃ ಕ್ರೂರಾತ್ರ ನಾಪೇಕ್ಷತೇ
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಜ್ಜನಂ ಯದಿ ತದಾ ದೂರೇಣ ಸನ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ || ೨.೪೯ ||

ಜಲ್ಪನ್ತಿ ಸಾರ್ಧಮ್ ಅನ್ಯೇನ ಪಶ್ಯನ್ತ್ಯನ್ಯಂ ಸವಿಭ್ರಮಾಃ |
ಹೃದ್ಗತಂ ಚಿನ್ತಯನ್ತ್ಯನ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಃ ಕೋ ನಾಮ ಯೋಷಿತಾಮ್ || ೨.೫೦ ||

ಮಧು ತಿಷ್ಠತಿ ವಾಚಿ ಯೋಷಿತಾಂ ಹೃದಿ ಹಾಲಾಹಲಮ್ ಏವ ಕೇವಲಮ್ |
ಅತ‌ಏವ ನಿಪೀಯತೇ‌உಧರೋ ಹೃದಯಂ ಮುಷ್ಟಿಭಿರೇವ ತಾಡ್ಯತೇ || ೨.೫೧ ||

ಅಪಸರ ಸಖೇ ದೂರಾದಸ್ಮಾತ್ಕಟಾಕ್ಷವಿಷಾನಲಾತ್
ಪ್ರಕೃತಿವಿಷಮಾದ್ಯೋಷಿತ್ಸರ್ಪಾದ್ವಿಲಾಸಫಣಾಭೃತಃ |
ಇತರಫಣಿನಾ ದಷ್ಟಃ ಶಕ್ಯಶ್ಚಿಕಿತ್ಸಿತುಮ್ ಔಷಧೈಶ್ಚತುರ್
ವನಿತಾಭೋಗಿಗ್ರಸ್ತಂ ಹಿ ಮನ್ತ್ರಿಣಃ || ೨.೫೨ ||

ವಿಸ್ತಾರಿತಂ ಮಕರಕೇತನಧೀವರೇಣ
ಸ್ತ್ರೀಸಂಙ್ಞಿತಂ ಬಡಿಶಮ್ ಅತ್ರ ಭವಾಮ್ಬುರಾಶೌ |
ಯೇನಾಚಿರಾತ್ತದ್‌ಅಧರಾಮಿಷಲೋಲಮರ್ತ್ಯ
ಮತ್ಸ್ಯಾನ್ವಿಕೃಷ್ಯ ವಿಪಚತ್ಯನುರಾಗವಹ್ನೌ || ೨.೫೩ ||

ಕಾಮಿನೀಕಾಯಕಾನ್ತಾರೇ ಕುಚಪರ್ವತದುರ್ಗಮೇ |
ಮಾ ಸಞ್ಚರ ಮನಃ ಪಾನ್ಥ ತತ್ರಾಸ್ತೇ ಸ್ಮರತಸ್ಕರಃ || ೨.೫೪ ||

ವ್ಯಾದೀರ್ಘೇಣ ಚಲೇನ ವಕ್ತ್ರಗತಿನಾ ತೇಜಸ್ವಿನಾ ಭೋಗಿನಾ
ನೀಲಾಬ್ಜದ್ಯುತಿನಾಹಿನಾ ಪರಮ್ ಅಹಂ ದೃಷ್ಟೋ ನ ತಚ್ಚಕ್ಷುಷಾ |
ದೃಷ್ಟೇ ಸನ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕಾ ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಪ್ರಾಯೇಣ ದರ್ಮಾರ್ಥಿನೋ
ಮುಗ್ಧಾಕ್ಷ್ಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಿತಸ್ಯ ನ ಹಿ ಮೇ ವೈದ್ಯೋ ನ ಚಾಪ್ಯೌಷಧಮ್ || ೨.೫೫ ||

ಇಹ ಹಿ ಮಧುರಗೀತಂ ನೃತ್ಯಮ್ ಏತದ್ರಸೋ‌உಯಂ
ಸ್ಫುರತಿ ಪರಿಮಲೋ‌உಸೌ ಸ್ಪರ್ಶ ಏಷ ಸ್ತನಾನಾಮ್ |
ಇತಿ ಹತಪರಮಾರ್ಥೈರಿನ್ದ್ರಿಯೈರ್ಭ್ರಾಮ್ಯಮಾಣಃ
ಸ್ವಹಿತಕರಣಧೂರ್ತೈಃ ಪಞ್ಚಭಿರ್ವಞ್ಚಿತೋ‌உಸ್ಮಿ || ೨.೫೬ ||

ನ ಗಮ್ಯೋ ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ನ ಚ ಭವತಿ ಭೈಷಜ್ಯವಿಷಯೋ
ನ ಚಾಪಿ ಪ್ರಧ್ವಂಸಂ ವ್ರಜತಿ ವಿವಿಧೈಃ ಶಾನ್ತಿಕಶತೈಃ |
ಭ್ರಮಾವೇಶಾದಙ್ಗೇ ಕಮ್ ಅಪಿ ವಿದಧದ್ಭಙ್ಗಮ್ ಅಸಕೃತ್
ಸ್ಮರಾಪಸ್ಮಾರೋ‌உಯಂ ಭ್ರಮಯತಿ ದೃಶಂ ಘೂರ್ಣಯತಿ ಚ || ೨.೫೭ ||

ಜಾತ್ಯ್‌ಅನ್ಧಾಯ ಚ ದುರ್ಮುಖಾಯ ಚ ಜರಾಜೀರ್ಣಾ ಖಿಲಾಙ್ಗಾಯ ಚ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಯ ಚ ದುಷ್ಕುಲಾಯ ಚ ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಾಭಿಭೂತಾಯ ಚ |
ಯಚ್ಛನ್ತೀಷು ಮನೋಹರಂ ನಿಜವಪುಲಕ್ಷ್ಮೀಲವಶ್ರದ್ಧಯಾ
ಪಣ್ಯಸ್ತ್ರೀಷು ವಿವೇಕಕಲ್ಪಲತಿಕಾಶಸ್ತ್ರೀಷು ರಾಜ್ಯೇತ ಕಃ || ೨.೫೮ ||

ವೇಶ್ಯಾಸೌ ಮದನಜ್ವಾಲಾ
ರೂಪೇ‌உನ್ಧನವಿವರ್ಧಿತಾ |
ಕಾಮಿಭಿರ್ಯತ್ರ ಹೂಯನ್ತೇ
ಯೌವನಾನಿ ಧನಾನಿ ಚ || ೨.೫೯ ||

ಕಶ್ಚುಮ್ಬತಿ ಕುಲಪುರುಷೋ ವೇಶ್ಯಾಧರಪಲ್ಲವಂ ಮನೋಙ್ಞಮ್ ಅಪಿ |
ಚಾರಭಟಚೋರಚೇಟಕನಟವಿಟನಿಷ್ಠೀವನಶರಾವಮ್ || ೨.೬೦ ||

ಧನ್ಯಾಸ್ತ ಏವ ಧವಲಾಯತಲೋಚನಾನಾಂ
ತಾರುಣ್ಯದರ್ಪಘನಪೀನಪಯೋಧರಾಣಾಮ್ |
ಕ್ಷಾಮೋದರೋಪರಿ ಲಸತ್ತ್ರಿವಲೀಲತಾನಾಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾಕೃತಿಂ ವಿಕೃತಿಮ್ ಏತಿ ಮನೋ ನ ಯೇಷಾಮ್ || ೨.೬೧ ||

ಬಾಲೇ ಲೀಲಾಮುಕುಲಿತಮ್ ಅಮೀ ಮನ್ಥರಾ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಾಃ
ಕಿಂ ಕ್ಷಿಪ್ಯನ್ತೇ ವಿರಮವಿರಮ ವ್ಯರ್ಥ ಏಷ ಶ್ರಮಸ್ತೇ |
ಸಮ್ಪ್ರತ್ಯನ್ಯೇ ವಯಮ್ ಉಪರತಂ ಬಾಲ್ಯಮ್ ಆಸ್ಥಾ ವನಾನ್ತೇ
ಕ್ಷೀಣೋ ಮೋಹಸ್ತೃಣಮ್ ಇವ ಜಗಜ್ಜಾಲಮ್ ಆಲೋಕಯಾಮಃ || ೨.೬೨ ||

ಇಯಂ ಬಾಲಾ ಮಾಂ ಪ್ರತ್ಯನವರತಮ್ ಇನ್ದೀವರದಲಪ್ರಭಾ
ಚೀರಂ ಚಕ್ಷುಃ ಕ್ಷಿಪತಿ ಕಿಮ್ ಅಭಿಪ್ರೇತಮ್ ಅನಯಾ |
ಗತೋ ಮೋಹೋ‌உಸ್ಮಾಕಂ ಸ್ಮರಶಬರಬಾಣವ್ಯತಿಕರಜ್ವರ
ಜ್ವಾಲಾ ಶಾನ್ತಾ ತದಪಿ ನ ವರಾಕೀ ವಿರಮತಿ || ೨.೬೩ ||

ಕಿಂ ಕನ್ದರ್ಪ ಕರಂ ಕದರ್ಥಯಸಿ ರೇ ಕೋದಣ್ಡಟಙ್ಕಾರಿತಂ
ರೇ ರೇ ಕೋಕಿಲ ಕೋಉಮ್‌ಅಲಂ ಕಲರವಂ ಕಿಂ ವಾ ವೃಥಾ ಜಲ್ಪಸಿ |
ಮುಗ್ಧೇ ಸ್ನಿಗ್ಧವಿದಗ್ಧಚಾರುಮಧುರೈರ್ಲೋಲೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈರಲಂ
ಚೇತಶ್ಚುಮ್ಬಿತಚನ್ದ್ರಚೂಡಚರಣಧ್ಯಾನಾಮೃತಂ ವರ್ತತೇ || ೨.೬೪ ||

ವಿರಹೇ‌உಪಿ ಸಙ್ಗಮಃ ಖಲು
ಪರಸ್ಪರಂ ಸಙ್ಗತಂ ಮನೋ ಯೇಷಾಮ್ |
ಹೃದಯಮ್ ಅಪಿ ವಿಘಟ್ಟಿತಂ ಚೇತ್
ಸಙ್ಗೀ ವಿರಹಂ ವಿಶೇಷಯತಿ || ೨.೬೫ ||

ಕಿಂ ಗತೇನ ಯದಿ ಸಾ ನ ಜೀವತಿ
ಪ್ರಾಣಿತಿ ಪ್ರಿಯತಮಾ ತಥಾಪಿ ಕಿಮ್ |
ಇತ್ಯುದೀಕ್ಷ್ಯ ನವಮೇಘಮಾಲಿಕಾಂ
ನ ಪ್ರಯಾತಿ ಪಥಿಕಃ ಸ್ವಮನ್ದಿರಮ್ || ೨.೬೬ ||

ವಿರಮತ ಬುಧಾ ಯೋಷಿತ್ಸಙ್ಗಾತ್ಸುಖಾತ್ಕ್ಷಣಭಙ್ಗುರಾತ್
ಕುರುತ ಕರುಣಾಮೈತ್ರೀಪ್ರಙ್ಞಾವಧೂಜನಸಙ್ಗಮಮ್ |
ನ ಖಲು ನರಕೇ ಹಾರಾಕ್ರಾನ್ತಂ ಘನಸ್ತನಮಣ್ಡಲಂ
ಶರಣಮ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೋಣೀಬಿಮ್ಬಂ ರಣನ್ಮಣಿಮೇಖಲಮ್ || ೨.೬೭ ||

ಯದಾ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವ್ಯಸನಕೃಶಯೋರಾತ್ಮಮನಸೋರವಿಚ್ಛಿನ್ನಾ
ಮೈತ್ರೀ ಸ್ಫುರತಿ ಕೃತಿನಸ್ತಸ್ಯ ಕಿಮ್ ಉ ತೈಃ |
ಪ್ರಿಯಾಣಾಮ್ ಆಲಾಪೈರಧರಮಧುಭಿರ್ವಕ್ತ್ರವಿಧುಭಿಃ
ಸನಿಶ್ವಾಸಾಮೋದೈಃ ಸಕುಚಕಲಶಾಶ್ಲೇಷಸುರತೈಃ || ೨.೬೮ ||

ಯದಾಸೀದಙ್ಞಾನಂ ಸ್ಮರತಿಮಿರಸಞ್ಚಾರಜನಿತಂ
ತದಾ ದೃಷ್ಟನಾರೀಮಯಮ್ ಇದಮ್ ಅಶೇಷಂ ಜಗದಿತಿ |
ಇದಾನೀಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪಟುತರವಿವೇಕಾಞ್ಜನಜುಷಾಂ
ಸಮೀಭೂತಾ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತ್ರಿಭುವನಮ್ ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನುತೇ || ೨.೬೯ ||

ತಾವದೇವ ಕೃತಿನಾಮ್ ಅಪಿ ಸ್ಫುರತ್ಯೇಷ
ನಿರ್ಮಲವಿವೇಕದೀಪಕಃ |
ಯಾವದೇವ ನ ಕುರಙ್ಗಚಕ್ಷುಷಾಂ
ತಾಡ್ಯತೇ ಚಟುಲಲೋಚನಾಞ್ಚಲೈಃ || ೨.೭೦ ||

ವಚಸಿ ಭವತಿ ಸಙ್ಗತ್ಯಾಗಮ್ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ವಾರ್ತಾ
ಶ್ರುತಿಮುಖರಮುಖಾನಾಂ ಕೇವಲಂ ಪಣ್ಡಿತಾನಾಮ್ |
ಜಘನಮ್ ಅರುಣರತ್ನಗ್ರನ್ಥಿಕಾಞ್ಚೀಕಲಾಪಂ
ಕುವಲಯನಯನಾನಾಂ ಕೋ ವಿಹಾತುಂ ಸಮರ್ಥಃ || ೨.೭೧ ||

ಸ್ವಪರಪ್ರತಾರಕೋ‌உಸೌ
ನಿನ್ದತಿ ಯೋ‌உಲೀಕಪಣ್ಡಿತೋ ಯುವತೀಃ |
ಯಸ್ಮಾತ್ತಪಸೋ‌உಪಿ ಫಲಂ
ಸ್ವರ್ಗಃ ಸ್ವರ್ಗೇ‌உಪಿ ಚಾಪ್ಸರಸಃ || ೨.೭೨ ||

ಮತ್ತೇಭಕುಮ್ಭದಲನೇ ಭುವಿ ಸನ್ತಿ ಧೀರಾಃ
ಕೇಚಿತ್ಪ್ರಚಣ್ಡಮೃಗರಾಜವಧೇ‌உಪಿ ದಕ್ಷಾಃ |
ಕಿನ್ತು ಬ್ರವೀಮಿ ಬಲಿನಾಂ ಪುರತಃ ಪ್ರಸಹ್ಯ
ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪದಲನೇ ವಿರಲಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ || ೨.೭೩ ||

ಸನ್ಮಾರ್ಗೇ ತಾವದಾಸ್ತೇ ಪ್ರಭವತಿ ಚ ನರಸ್ತಾವದೇವೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ
ಲಜ್ಜಾಂ ತಾವದ್ವಿಧತ್ತೇ ವಿನಯಮ್ ಅಪಿ ಸಮಾಲಮ್ಬತೇ ತಾವದೇವ |
ಭ್ರೂಚಾಪಾಕೃಷ್ಟಮುಕ್ತಾಃ ಶ್ರವಣಪಥಗತಾ ನೀಲಪಕ್ಷ್ಮಾಣ ಏತೇ
ಯಾವಲ್ಲೀಲಾವತೀನಾಂ ಹೃದಿ ನ ಧೃತಿಮುಷೋ ದೃಷ್ಟಿಬಾಣಾಃ ಪತನ್ತಿ || ೨.೭೪ ||

ಉನ್ಮತ್ತಪ್ರೇಮಸಂರಮ್ಭಾದ್
ಆರಭನ್ತೇ ಯದ್‌ಅಙ್ಗನಾಃ |
ತತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೂಹಮ್ ಆಧಾತುಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ಖಲು ಕಾತರಃ || ೨.೭೫ ||

ತಾವನ್ಮಹತ್ತ್ವಂ ಪಾಣ್ಡಿತ್ಯಂ
ಕುಲೀನತ್ವಂ ವಿವೇಕಿತಾ |
ಯಾವಜ್ಜ್ವಲತಿ ನಾಙ್ಗೇಷು
ಹತಃ ಪಞ್ಚೇಷುಪಾವಕಃ || ೨.೭೬ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಙ್ಞೋ‌உಪಿ ಪ್ರಗುಣಿತನಯೋ‌உತ್ಯಾನ್ತಬಾಧಾಪಿ ಬಾಢಂ
ಸಂಸಾರೇ‌உಸ್ಮಿನ್ಭವತಿ ವಿರಲೋ ಭಾಜನಂ ಸದ್ಗತೀನಾಮ್ |
ಯೇನೈತಸ್ಮಿನ್ನಿರಯನಗರದ್ವಾರಮ್ ಉದ್ಘಾಟಯನ್ತೀ
ವಾಮಾಕ್ಷೀಣಾಂ ಭವತಿ ಕುಟಿಲಾ ಭ್ರೂಲತಾ ಕುಞ್ಚಿಕೇವ || ೨.೭೭ ||

ಕೃಶಃ ಕಾಣಃ ಖಞ್ಜಃ ಶ್ರವಣರಹಿತಃ ಪುಚ್ಛವಿಕಲೋ
ವ್ರಣೀ ಪೂಯಕ್ಲಿನ್ನಃ ಕೃಮಿಕುಲಶತೈರಾವೃತತನುಃ |
ಕ್ಷುಧಾ ಕ್ಷಾಮೋ ಜೀರ್ಣಃ ಪಿಠರಕಕಪಾಲಾರ್ಪಿತಗಲಃ
ಶುನೀಮ್ ಅನ್ವೇತಿ ಶ್ವಾ ಹತಮ್ ಅಪಿ ಚ ಹನ್ತ್ಯೇವ ಮದನಃ || ೨.೭೮ ||

ಸ್ತ್ರೀಮುದ್ರಾಂ ಕುಸುಮಾಯುಧಸ್ಯ ಜಯಿನೀಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಮ್ಪತ್ಕರೀಂ
ಯೇ ಮೂಢಾಃ ಪ್ರವಿಹಾಯ ಯಾನ್ತಿ ಕುಧಿಯೋ ಮಿಥ್ಯಾಫಲಾನ್ವೇಷಿಣಃ |
ತೇ ತೇನೈವ ನಿಹತ್ಯ ನಿರ್ದಯತರಂ ನಗ್ನೀಕೃತಾ ಮುಣ್ಡಿತಾಃ
ಕೇಚಿತ್ಪಞ್ಚಶಿಖೀಕೃತಾಶ್ಚ ಜಟಿಲಾಃ ಕಾಪಾಲಿಕಾಶ್ಚಾಪರೇ || ೨.೭೯ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪರಾಶರಪ್ರಭೃತಯೋ ವಾತಾಮ್ಬುಪರ್ಣಾಶನಾಸ್ತೇ‌உಪಿ
ಸ್ತ್ರೀಮುಖಪಙ್ಕಜಂ ಸುಲಲಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಮೋಹಂ ಗತಾಃ |
ಶಾಲ್ಯನ್ನಂ ಸಘೃತಂ ಪಯೋದಧಿಯುತಂ ಯೇ ಭುಞ್ಜತೇ ಮಾನವಾಸ್ತೇಷಾಮ್
ಇನ್ದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹೋ ಯದಿ ಭವೇದ್ವಿನ್ಧ್ಯಃ ಪ್ಲವೇತ್ಸಾಗರೇ || ೨.೮೦ ||

ಪರಿಮಲಭೃತೋ ವಾತಾಃ ಶಾಖಾ ನವಾಙ್ಕುರಕೋಟಯೋ
ಮಧುರವಿಧುರೋತ್ಕಣ್ಠಾಭಾಜಃ ಪ್ರಿಯಾ ಪಿಕಪಕ್ಷಿಣಾಮ್ |
ವಿರಲವಿರಸಸ್ವೇದೋದ್ಗಾರಾ ವಧೂವದನೇನ್ದವಃ
ಪ್ರಸರತಿ ಮಧೌ ಧಾತ್ರ್ಯಾಂ ಜಾತೋ ನ ಕಸ್ಯ ಗುಣೋದಯಃ || ೨.೮೧ ||

ಮಧುರಯಂ ಮಧುರೈರಪಿ ಕೋಕಿಲಾ
ಕಲರವೈರ್ಮಲಯಸ್ಯ ಚ ವಾಯುಭಿಃ |
ವಿರಹಿಣಃ ಪ್ರಹಿಣಸ್ತಿ ಶರೀರಿಣೋ
ವಿಪದಿ ಹನ್ತ ಸುಧಾಪಿ ವಿಷಾಯತೇ || ೨.೮೨ ||

ಆವಾಸಃ ಕಿಲಕಿಞ್ಚಿತಸ್ಯ ದಯಿತಾಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಿಲಾಸಾಲಸಾಃ
ಕರ್ಣೇ ಕೋಕಿಲಕಾಮಿನೀಕಲರವಃ ಸ್ಮೇರೋ ಲತಾಮಣ್ಡಪಃ |
ಗೋಷ್ಠೀ ಸತ್ಕವಿಭಿಃ ಸಮಂ ಕತಿಪಯೈರ್ಮುಗ್ಧಾಃ ಸುಧಾಂಶೋಃ ಕರಾಃ
ಕೇಷಾಞ್ಚಿತ್ಸುಖಯನ್ತಿ ಚಾತ್ರ ಹೃದಯಂ ಚೈತ್ರೇ ವಿಚಿತ್ರಾಃ ಕ್ಷಪಾಃ || ೨.೮೩ ||

ಪಾನ್ಥ ಸ್ತ್ರೀವಿರಹಾನಲಾಹುತಿಕಲಾಮ್ ಆತನ್ವತೀ ಮಞ್ಜರೀಮಾಕನ್ದೇಷು
ಪಿಕಾಙ್ಗನಾಭಿರಧುನಾ ಸೋತ್ಕಣ್ಠಮ್ ಆಲೋಕ್ಯತೇ |
ಅಪ್ಯೇತೇ ನವಪಾಟಲಾಪರಿಮಲಪ್ರಾಗ್ಭಾರಪಾಟಚ್ಚರಾ
ವಾನ್ತಿಕ್ಲಾನ್ತಿವಿತಾನತಾನವಕೃತಃ ಶ್ರೀಖಣ್ಡಶೈಲಾನಿಲಾಃ || ೨.೮೪ ||

ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರಣಯವತೀನಾಂ
ತಾವತ್ಪದಮ್ ಆತನೋತು ಹೃದಿ ಮಾನಃ |
ಭವತಿ ನ ಯಾವಚ್ಚನ್ದನತರು
ಸುರಭಿರ್ಮಲಯಪವಮಾನಃ || ೨.೮೫ ||

ಸಹಕಾರಕುಸುಮಕೇಸರನಿಕರ
ಭರಾಮೋದಮೂರ್ಚ್ಛಿತದಿಗ್‌ಅನ್ತೇ |
ಮಧುರಮಧುರವಿಧುರಮಧುಪೇ
ಮಧೌ ಭವೇತ್ಕಸ್ಯ ನೋತ್ಕಣ್ಠಾ || ೨.೮೬ ||

ಅಚ್ಛಾಚ್ಛಚನ್ದನರಸಾರ್ದ್ರತರಾ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೋ
ಧಾರಾಗೃಹಾಣಿ ಕುಸುಮಾನಿ ಚ ಕೋಉಮ್‌ಉದೀ ಚ |
ಮನ್ದೋ ಮರುತ್ಸುಮನಸಃ ಶುಚಿ ಹರ್ಮ್ಯಪೃಷ್ಠಂ
ಗ್ರೀಷ್ಮೇ ಮದಂ ಚ ಮದನಂ ಚ ವಿವರ್ಧಯನ್ತಿ || ೨.೮೭ ||

ಸ್ರಜೋ ಹೃದ್ಯಾಮೋದಾ ವ್ಯಜನಪವನಶ್ಚನ್ದ್ರಕಿರಣಾಃ
ಪರಾಗಃ ಕಾಸಾರೋ ಮಲಯಜರಜಃ ಶೀಧು ವಿಶದಮ್ |
ಶುಚಿಃ ಸೌಧೋತ್ಸಙ್ಗಃ ಪ್ರತನು ವಸನಂ ಪಙ್ಕಜದೃಶೋ
ನಿದಾಘರ್ತಾವೇತದ್ವಿಲಸತಿ ಲಭನ್ತೇ ಸುಕೃತಿನಃ || ೨.೮೮ ||

ಸುಧಾಶುಭ್ರಂ ಧಾಮ ಸ್ಫುರದ್‌ಅಮಲರಶ್ಮಿಃ ಶಶಧರಃ
ಪ್ರಿಯಾವಕ್ತ್ರಾಮ್ಭೋಜಂ ಮಲಯಜರಜಶ್ಚಾತಿಸುರಭಿಃ |
ಸ್ರಜೋ ಹೃದ್ಯಾಮೋದಾಸ್ತದಿದಮ್ ಅಖಿಲಂ ರಾಗಿಣಿ ಜನೇ
ಕರೋತ್ಯನ್ತಃ ಕ್ಷೋಭಂ ನ ತು ವಿಷಯಸಂಸರ್ಗವಿಮುಖೇ || ೨.೮೯ ||

ತರುಣೀವೇಷೋದ್ದೀಪಿತಕಾಮಾ
ವಿಕಸಜ್ಜಾತೀಪುಷ್ಪಸುಗನ್ಧಿಃ |
ಉನ್ನತಪೀನಪಯೋಧರಭಾರಾ
ಪ್ರಾವೃಟ್ತನುತೇ ಕಸ್ಯ ನ ಹರ್ಷಮ್ || ೨.೯೦ ||

ವಿಯದ್‌ಉಪಚಿತಮೇಘಂ ಭೂಮಯಃ ಕನ್ದಲಿನ್ಯೋ
ನವಕುಟಜಕದಮ್ಬಾಮೋದಿನೋ ಗನ್ಧವಾಹಾಃ |
ಶಿಖಿಕುಲಕಲಕೇಕಾರಾವರಮ್ಯಾ ವನಾನ್ತಾಃ
ಸುಖಿನಮ್ ಅಸುಖಿನಂ ವಾ ಸರ್ವಮ್ ಉತ್ಕಣ್ಠಯನ್ತಿ || ೨.೯೧ ||

ಉಪರಿ ಘನಂ ಘನಪಟಲಂ
ತಿರ್ಯಗ್ಗಿರಯೋ‌உಪಿ ನರ್ತಿತಮಯೂರಾಃ |
ಕ್ಷಿತಿರಪಿ ಕನ್ದಲಧವಲಾ
ದೃಷ್ಟಿಂ ಪಥಿಕಃ ಕ್ವ ಪಾತಯತಿ || ೨.೯೨ ||

ಇತೋ ವಿದ್ಯುದ್ವಲ್ಲೀವಿಲಸಿತಮ್ ಇತಃ ಕೇತಕಿತರೋಃ
ಸ್ಫುರನ್ಗನ್ಧಃ ಪ್ರೋದ್ಯಜ್ಜಲದನಿನದಸ್ಫೂರ್ಜಿತಮ್ ಇತಃ |
ಇತಃ ಕೇಕಿಕ್ರೀಡಾಕಲಕಲರವಃ ಪಕ್ಷ್ಮಲದೃಶಾಂ
ಕಥಂ ಯಾಸ್ಯನ್ತ್ಯೇತೇ ವಿರಹದಿವಸಾಃ ಸಮ್ಭೃತರಸಾಃ || ೨.೯೩ ||

ಅಸೂಚಿಸಞ್ಚಾರೇ ತಮಸಿ ನಭಸಿ ಪ್ರೌಢಜಲದಧ್ವನಿ
ಪ್ರಾಙ್ಞಂಮನ್ಯೇ ಪತತಿ ಪೃಷತಾನಾಂ ಚ ನಿಚಯೇ |
ಇದಂ ಸೌದಾಮಿನ್ಯಾಃ ಕನಕಕಮನೀಯಂ ವಿಲಸಿತಂ
ಮುದಂ ಚ ಮ್ಲಾನಿಂ ಚ ಪ್ರಥಯತಿ ಪಥಿ ಸ್ವೈರಸುದೃಶಾಮ್ || ೨.೯೪ ||

ಆಸಾರೇಣ ನ ಹರ್ಮ್ಯತಃ ಪ್ರಿಯತಮೈರ್ಯಾತುಂ ಬಹಿಃ ಶಕ್ಯತೇ
ಶೀತೋತ್ಕಮ್ಪನಿಮಿತ್ತಮ್ ಆಯತದೃಶಾ ಗಾಢಂ ಸಮಾಲಿಙ್ಗ್ಯತೇ |
ಜಾತಾಃ ಶೀಕರಶೀತಲಾಶ್ಚ ಮರುತೋರತ್ಯನ್ತಖೇದಚ್ಛಿದೋ
ಧನ್ಯಾನಾಂ ಬತ ದುರ್ದಿನಂ ಸುದಿನತಾಂ ಯಾತಿ ಪ್ರಿಯಾಸಙ್ಗಮೇ || ೨.೯೫ ||

ಅರ್ಧಂ ಸುಪ್ತ್ವಾ ನಿಶಾಯಾಃ ಸರಭಸಸುರತಾಯಾಸಸನ್ನಶ್ಲಥಾಙ್ಗಪ್ರೋದ್ಭೂತಾಸಹ್ಯ
ತೃಷ್ಣೋ ಮಧುಮದನಿರತೋ ಹರ್ಮ್ಯಪೃಷ್ಠೇ ವಿವಿಕ್ತೇ |
ಸಮ್ಭೋಗಕ್ಲಾನ್ತಕಾನ್ತಾಶಿಥಿಲಭುಜಲತಾವರ್ಜಿತಂ ಕರ್ಕರೀತೋ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಿನ್ನಾಚ್ಛಧಾರಂ ಪಿಬತಿ ನ ಸಲಿಲಂ ಶಾರದಂ ಮನ್ದಪುಣ್ಯಃ || ೨.೯೬ ||

ಹೇಮನ್ತೇ ದಧಿದುಗ್ಧಸರ್ಪಿರಶನಾ ಮಾಞ್ಜಿಷ್ಠವಾಸೋಭೃತಃ
ಕಾಶ್ಮೀರದ್ರವಸಾನ್ದ್ರದಿಗ್ಧವಪುಷಶ್ಛಿನ್ನಾ ವಿಚಿತ್ರೈ ರತೈಃ |
ವೃತ್ತೋರುಸ್ತನಕಾಮಿನೋಜನಕೃತಾಶ್ಲೇಷಾ ಗೃಹಾಭ್ಯನ್ತರೇ
ತಾಮ್ಬೂಲೀದಲಪೂಗಪೂರಿತಮುಖಾ ಧನ್ಯಾಃ ಸುಖಂ ಶೇರತೇ || ೨.೯೭ ||

ಪ್ರದುಯತ್ಪ್ರೌಢಪ್ರಿಯಙ್ಗುದ್ಯುತಿಭೃತಿ ವಿಕಸತ್ಕುನ್ದಮಾದ್ಯದ್ದ್ವಿರೇಫೇ
ಕಾಲೇ ಪ್ರಾಲೇಯವಾತಪ್ರಚಲವಿಲಸಿತೋದಾರಮನ್ದಾರಧಾಮ್ನಿ |
ಯೇಷಾಂ ನೋ ಕಣ್ಠಲಗ್ನಾ ಕ್ಷಣಮ್ ಅಪಿ ತುಹಿನಕ್ಷೋದದಕ್ಷಾ ಮೃಗಾಕ್ಷೀ
ತೇಸಾಮ್ ಆಯಾಮಯಾಮಾ ಯಮಸದನಸಮಾ ಯಾಮಿನೀ ಯಾತಿ ಯೂನಾಮ್ || ೨.೯೮ ||

ಚುಮ್ಬನ್ತೋ ಗಣ್ಡಭಿತ್ತೀರಲಕವತಿ ಮುಖೇ ಸೀತ್ಕೃತಾನ್ಯಾದಧಾನಾ
ವಕ್ಷಃಸೂತ್ಕಞ್ಚುಕೇಷು ಸ್ತನಭರಪುಲಕೋದ್ಭೇದಮ್ ಆಪಾದಯನ್ತಃ |
ಊರೂನಾಕಮ್ಪಯನ್ತಃ ಪೃಥುಜಘನತಟಾತ್ಸ್ರಂಸಯನ್ತೋ‌உಂಶುಕಾನಿ
ವ್ಯಕ್ತಂ ಕಾನ್ತಾಜನಾನಾಂ ವಿಟಚರಿತಭೃತಃ ಶೈಶಿರಾ ವಾನ್ತಿ ವಾತಾಃ || ೨.೯೯ ||

ಕೇಶಾನಾಕುಲಯನ್ದೃಶೋ ಮುಕುಲಯನ್ವಾಸೋ ಬಲಾದಾಕ್ಷಿಪನ್ನಾತನ್ವನ್
ಪುಲಕೋದ್ಗಮಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ನಾವೇಗಕಮ್ಪಂ ಶನೈಃ |
ಬಾರಂ ಬಾರಮ್ ಉದಾರಸೀತ್ಕೃತಕೃತೋ ದನ್ತಚ್ಛದಾನ್ಪೀಡಯನ್
ಪ್ರಾಯಃ ಶೈಶಿರ ಏಷ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ಮರುತ್ಕಾನ್ತಾಸು ಕಾನ್ತಾಯತೇ || ೨.೧೦೦ ||

ಯದ್ಯಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ರುಚಿರಂ ತಸ್ಮಿಂಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ಪೃಹಾ ಮನೋಙ್ಞೇ‌உಪಿ |
ರಮಣೀಯೇ‌உಪಿ ಸುಧಾಂಶೌ ನ ಮನಃಕಾಮಃ ಸರೋಜಿನ್ಯಾಃ || ೨.೧೦೧ ||

ವೈರಾಗ್ಯೇ ಸಞ್ಚರತ್ಯೇಕೋ ನೀತೌ ಭ್ರಮತಿ ಚಾಪರಃ |
ಶೃಙ್ಗಾರೇ ರಮತೇ ಕಶ್ಚಿದ್ಭುವಿ ಭೇದಾಃ ಪರಸ್ಪರಮ್ || ೨.೧೦೨ ||

ಇತಿ ಶುಭಂ ಭೂಯಾತ್ |

ಶೃಙ್ಗಾರಶತಕಮ್
ಭರ್ತೃಹರೇಃ

ಶಮ್ಭುಸ್ವಯಮ್ಭುಹರಯೋ ಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾನಾಂ
ಯೇನಾಕ್ರಿಯನ್ತ ಸತತಂ ಗೃಹಕುಮ್ಭದಾಸಾಃ |
ವಾಚಾಮ್ ಅಗೋಚರಚರಿತ್ರವಿಚಿತ್ರಿತಾಯ
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮಕರಧ್ವಜಾಯ || ೨.೧ ||

ಸ್ಮಿತೇನ ಭಾವೇನ ಚ ಲಜ್ಜಯಾ ಭಿಯಾ
ಪರಾಣ್ಮುಖೈರರ್ಧಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣೈಃ |
ವಚೋಭಿರೀರ್ಷ್ಯಾಕಲಹೇನ ಲೀಲಯಾ
ಸಮಸ್ತಭಾವೈಃ ಖಲು ಬನ್ಧನಂ ಸ್ತ್ರಿಯಃ || ೨.೨ ||

ಭ್ರೂಚಾತುರ್ಯಾತ್ಕುಷ್ಚಿತಾಕ್ಷಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಾಃ
ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ವಾಚೋ ಲಜ್ಜಿತಾನ್ತಾಶ್ಚ ಹಾಸಾಃ |
ಲೀಲಾಮನ್ದಂ ಪ್ರಸ್ಥಿತಂ ಚ ಸ್ಥಿತಂ ಚ
ಸ್ತ್ರೀಣಾಮ್ ಏತದ್ಭೂಷಣಂ ಚಾಯುಧಂ ಚ || ೨.೩ ||

ಕ್ವಚಿತ್ಸಭ್ರೂಭಙ್ಗೈಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಲಜ್ಜಾಪರಿಗತೈಃ
ಕ್ವಚಿದ್ಭೂರಿತ್ರಸ್ತೈಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಲೀಲಾವಿಲಲಿತೈಃ |
ಕುಮಾರೀಣಾಮ್ ಏತೈರ್ಮದನಸುಭಗೈರ್ನೇತ್ರವಲಿತೈಃ
ಸ್ಫುರನ್ನೀಲಾಬ್ಜಾನಾಂ ಪ್ರಕರಪರಿಕೀರ್ಣಾ ಇವ ದಿಶಃ || ೨.೪ ||

ವಕ್ತ್ರಂ ಚನ್ದ್ರವಿಕಾಸಿ ಪಙ್ಕಜಪರೀಹಾಸಕ್ಷಮೇ ಲೋಚನೇ
ವರ್ಣಃ ಸ್ವರ್ಣಮ್ ಅಪಾಕರಿಷ್ಣುರಲಿನೀಜಿಷ್ಣುಃ ಕಚಾನಾಂ ಚಯಃ |
ಬಕ್ಷೋಜಾವಿಭಕುಮ್ಭವಿಭ್ರಮಹರೌ ಗುರ್ವೀ ನಿತಮ್ಬಸ್ಥಲೀ
ವಾಚಾಂ ಹಾರಿ ಚ ಮಾರ್ದವಂ ಯುವತೀಷು ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ಮಣ್ಡನಮ್ || ೨.೫ ||

ಸ್ಮಿತಕಿಞ್ಚಿನ್ಮುಗ್ಧಂ ಸರಲತರಲೋ ದೃಷ್ಟಿವಿಭವಃ
ಪರಿಸ್ಪನ್ದೋ ವಾಚಾಮ್ ಅಭಿನವವಿಲಾಸೋಕ್ತಿಸರಸಃ |
ಗತಾನಾಮ್ ಆರಮ್ಭಃ ಕಿಸಲಯಿತಲೀಲಾಪರಿಕರಃ
ಸ್ಪೃಶನ್ತ್ಯಾಸ್ತಾರುಣ್ಯಂ ಕಿಮ್ ಇವ ನ ಹಿ ರಮ್ಯಂ ಮೃಗದೃಶಃ || ೨.೬ ||

ದ್ರಷ್ಟವ್ಯೇಷು ಕಿಮ್ ಉತ್ತಮಂ ಮೃಗದೃಶಃ ಪ್ರೇಮಪ್ರಸನ್ನಂ ಮುಖಂ
ಘ್ರಾತವೇಷ್ವಪಿ ಕಿಂ ತದ್‌ಆಸ್ಯಪವನಃ ಶ್ರವ್ಯೇಷು ಕಿಂ ತದ್ವಚಃ |
ಕಿಂ ಸ್ವಾದ್ಯೇಷು ತದ್‌ಓಷ್ಠಪಲ್ಲವರಸಃ ಸ್ಪೃಶ್ಯೇಷು ಕಿಂ ತದ್ವಪುರ್ಧ್ಯೇಯಂ
ಕಿಂ ನವಯೌವನೇ ಸಹೃದಯೈಃ ಸರ್ವತ್ರ ತದ್ವಿಭ್ರಮಾಃ || ೨.೭ ||

ಏತಾಶ್ಚಲದ್ವಲಯಸಂಹತಿಮೇಖಲೋತ್ಥಝಙ್ಕಾರ
ನೂಪುರಪರಾಜಿತರಾಜಹಂಸ್ಯಃ |
ಕುರ್ವನ್ತಿ ಕಸ್ಯ ನ ಮನೋ ವಿವಶಂ ತರುಣ್ಯೋ
ವಿತ್ರಸ್ತಮುಗ್ಧಹರಿಣೀಸದೃಶೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ || ೨.೮ ||

ಕುಙ್ಕುಮಪಙ್ಕಕಲಙ್ಕಿತದೇಹಾ
ಗೌರಪಯೋಧರಕಮ್ಪಿತಹಾರಾ |
ನೂಪುರಹಂಸರಣತ್ಪದ್ಮಾ
ಕಂ ನ ವಶೀಕುರುತೇ ಭುವಿ ರಾಮಾ || ೨.೯ ||

ನೂನಂ ಹಿ ತೇ ಕವಿವರಾ ವಿಪರೀತವಾಚೋ
ಯೇ ನಿತ್ಯಮ್ ಆಹುರಬಲಾ ಇತಿ ಕಾಮಿನೀಸ್ತಾಃ |
ಯಾಭಿರ್ವಿಲೋಲಿತರತಾರಕದೃಷ್ಟಿಪಾತೈಃ
ಶಕ್ರಾದಯೋ‌உಪಿ ವಿಜಿತಾಸ್ತ್ವಬಲಾಃ ಕಥಂ ತಾಃ || ೨.೧೦ ||

ನೂನಮ್ ಆಙ್ಞಾಕರಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಸುಭ್ರುವೋ ಮಕರಧ್ವಜಃ |
ಯತಸ್ತನ್ನೇತ್ರಸಞ್ಚಾರಸೂಚಿತೇಷು ಪ್ರವರ್ತತೇ || ೨.೧೧ ||

ಕೇಶಾಃ ಸಂಯಮಿನಃ ಶ್ರುತೇರಪಿ ಪರಂ ಪಾರಂ ಗತೇ ಲೋಚನೇ
ಅನ್ತರ್ವಕ್ತ್ರಮ್ ಅಪಿ ಸ್ವಭಾವಶುಚಿಭೀಃ ಕೀರ್ಣಂ ದ್ವಿಜಾನಾಂ ಗಣೈಃ |
ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಸತತಾಧಿವಾಸರುಚಿರೌ ವಕ್ಷೋಜಕುಮ್ಭಾವಿಮಾವಿತ್ಥಂ
ತನ್ವಿ ವಪುಃ ಪ್ರಶಾನ್ತಮ್ ಅಪಿ ತೇರಾಗಂ ಕರೋತ್ಯೇವ ನಃ || ೨.೧೨ ||

ಮುಗ್ಧೇ ಧಾನುಷ್ಕತಾ ಕೇಯಮ್ ಅಪೂರ್ವಾ ತ್ವಯಿ ದೃಶ್ಯತೇ |
ಯಯಾ ವಿಧ್ಯಸಿ ಚೇತಾಂಸಿ ಗುಣೈರೇವ ನ ಸಾಯಕೈಃ || ೨.೧೩ ||

ಸತಿ ಪ್ರದೀಪೇ ಸತ್ಯಗ್ನೌ ಸತ್ಸು ತಾರಾರವೀನ್ದುಷು |
ವಿನಾ ಮೇ ಮೃಗಶಾವಾಕ್ಷ್ಯಾ ತಮೋಭೂತಮ್ ಇದಂ ಜಗಥ್ || ೨.೧೪ ||

ಉದ್ವೃತ್ತಃ ಸ್ತನಭಾರ ಏಷ ತರಲೇ ನೇತ್ರೇ ಚಲೇ ಭ್ರೂಲತೇ
ರಾಗಾಧಿಷ್ಠಿತಮ್ ಓಷ್ಠಪಲ್ಲವಮ್ ಇದಂ ಕುರ್ವನ್ತು ನಾಮ ವ್ಯಥಾಮ್ |
ಸೌಭಾಗ್ಯಾಕ್ಷರಮಾಲಿಕೇವ ಲಿಖಿತಾ ಪುಷ್ಪಾಯುಧೇನ ಸ್ವಯಂ
ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಪಿ ಕರೋತಿ ತಾಪಮ್ ಅಧಿಕಂ ರೋಉಮ್‌ಆವಲಿಃ ಕೇನ ಸಾ || ೨.೧೫ ||

ಮುಖೇನ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತೇನ ಮಹಾನೀಲೈಃ ಶಿರೋರುಹೈಃ |
ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಪದ್ಮರಾಗಾಭ್ಯಾಂ ರೇಜೇ ರತ್ನಮಯೀವ ಸಾ || ೨.೧೬ ||

ಗುರುಣಾ ಸ್ತನಭಾರೇಣ ಮುಖಚನ್ದ್ರೇಣ ಭಾಸ್ವತಾ |
ಶನೈಶ್ಚರಾಭ್ಯಾಂ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ರೇಜೇ ಗ್ರಹಮಯೀವ ಸಾ || ೨.೧೭ ||

ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ತನೌ ಯದಿ ಘನೌ ಜಘನಂ ಚ ಹಾರಿ
ವಕ್ತ್ರಂ ಚ ಚಾರು ತವ ಚಿತ್ತ ಕಿಮ್ ಆಕುಲತ್ವಮ್ |
ಪುಣ್ಯಂ ಕುರುಷ್ವ ಯದಿ ತೇಷು ತವಾಸ್ತಿ ವಾಞ್ಛಾ
ಪುಣ್ಯೈರ್ವಿನಾ ನ ಹಿ ಭವನ್ತಿ ಸಮೀಹಿತಾರ್ಥಾಃ || ೨.೧೮ ||

ಇಮೇ ತಾರುಣ್ಯಶ್ರೀನವಪರಿಮಲಾಃ ಪ್ರೌಢಸುರತಪ್ರತಾಪ
ಪ್ರಾರಮ್ಭಾಃ ಸ್ಮರವಿಜಯದಾನಪ್ರತಿಭುವಃ |
ಚಿರಂ ಚೇತಶ್ಚೋರಾ ಅಭಿನವವಿಕಾರೈಕಗುರವೋ
ವಿಲಾಸವ್ಯಾಪಾರಾಃ ಕಿಮ್ ಅಪಿ ವಿಜಯನ್ತೇ ಮೃಗದೃಶಾಮ್ || ೨.೧೯ ||

ಪ್ರಣಯಮಧುರಾಃ ಪ್ರೇಮೋದ್ಗಾರಾ ರಸಾಶ್ರಯತಾಂ ಗತಾಃ
ಫಣಿತಿಮಧುರಾ ಮುಗ್ಧಪ್ರಾಯಾಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಸಮ್ಮದಾಃ |
ಪ್ರಕೃತಿಸುಭಗಾ ವಿಸ್ರಮ್ಭಾರ್ದ್ರಾಃ ಸ್ಮರೋದಯದಾಯಿನೀ
ರಹಸಿ ಕಿಮ್ ಅಪಿ ಸ್ವೈರಾಲಾಪಾ ಹರನ್ತಿ ಮೃಗೀದೃಶಾಮ್ || ೨.೨೦ ||

ವಿಶ್ರಮ್ಯ ವಿಶ್ರಮ್ಯ ವನದ್ರುಮಾಣಾಂ
ಛಾಯಾಸು ತನ್ವೀ ವಿಚಚಾರ ಕಾಚಿತ್ |
ಸ್ತನೋತ್ತರೀಯೇಣ ಕರೋದ್ಧೃತೇನ
ನಿವಾರಯನ್ತೀ ಶಶಿನೋ ಮಯೂಖಾನ್ || ೨.೨೧ ||

ಅದರ್ಶನೇ ದರ್ಶನಮಾತ್ರಕಾಮಾ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪರಿಷ್ವಙ್ಗಸುಖೈಕಲೋಲಾ |
ಆಲಿಙ್ಗಿತಾಯಾಂ ಪುನರಾಯತಾಕ್ಷ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ಮಹೇ
ವಿಗ್ರಹಯೋರಭೇದಮ್ || ೨.೨೨ ||

ಮಾಲತೀ ಶಿರಸಿ ಜೃಮ್ಭಣಂ ಮುಖೇ
ಚನ್ದನಂ ವಪುಷಿ ಕುಙ್ಕುಮಾವಿಲಮ್ |
ವಕ್ಷಸಿ ಪ್ರಿಯತಮಾ ಮದಾಲಸಾ
ಸ್ವರ್ಗ ಏಷ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಆಗಮಃ || ೨.೨೩ ||

ಪ್ರಾಙ್ಮಾಮ್ ಏತಿ ಮನಾಗನಾಗತರಸಂ ಜಾತಾಭಿಲಾಷಾಂ ತತಃ
ಸವ್ರೀಡಂ ತದನು ಶ್ಲಥೋದ್ಯಮಮ್ ಅಥ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಧೈರ್ಯಂ ಪುನಃ |
ಪ್ರೇಮಾರ್ದ್ರಂ ಸ್ಪೃಹಣೀಯನಿರ್ಭರರಹಃ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರಗಲ್ಭಂ ತತೋ
ನಿಃಸಙ್ಗಾಙ್ಗವಿಕರ್ಷಣಾಧಿಕಸುಖರಮ್ಯಂ ಕುಲಸ್ತ್ರೀರತಮ್ || ೨.೨೪ ||

ಉರಸಿ ನಿಪತಿತಾನಾಂ ಸ್ರಸ್ತಧಮ್ಮಿಲ್ಲಕಾನಾಂ
ಮುಕುಲಿತನಯನಾನಾಂ ಕಿಞ್ಚಿದ್‌ಉನ್ಮೀಲಿತಾನಾಮ್ |
ಉಪರಿ ಸುರತಖೇದಸ್ವಿನ್ನಗಣ್ಡಸ್ಥಲಾನಾಮಧರ
ಮಧು ವಧೂನಾಂ ಭಾಗ್ಯವನ್ತಃ ಪಿಬನ್ತಿ || ೨.೨೫ ||

ಆಮೀಲಿತನಯನಾನಾಂ ಯಃ
ಸುರತರಸೋ‌உನು ಸಂವಿದಂ ಭಾತಿ |
ಮಿಥುರೈರ್ಮಿಥೋ‌உವಧಾರಿತಮವಿತಥಮ್
ಇದಮ್ ಏವ ಕಾಮನಿರ್ಬರ್ಹಣಮ್ || ೨.೨೬ ||

ಇದಮ್ ಅನುಚಿತಮ್ ಅಕ್ರಮಶ್ಚ ಪುಂಸಾಂ
ಯದಿಹ ಜರಾಸ್ವಪಿ ಮನ್ಮಥಾ ವಿಕಾರಾಃ |
ತದಪಿ ಚ ನ ಕೃತಂ ನಿತಮ್ಬಿನೀನಾಂ
ಸ್ತನಪತನಾವಧಿ ಜೀವಿತಂ ರತಂ ವಾ || ೨.೨೭ ||

ರಾಜಸ್ತೃಷ್ಣಾಮ್ಬುರಾಶೇರ್ನ ಹಿ ಜಗತಿ ಗತಃ ಕಶ್ಚಿದೇವಾವಸಾನಂ
ಕೋ ವಾರ್ಥೋ‌உರ್ಥೈಃ ಪ್ರಭೂತೈಃ ಸ್ವವಪುಷಿ ಗಲಿತೇ ಯೌವನೇ ಸಾನುರಾಗೇ |
ಗಚ್ಛಾಮಃ ಸದ್ಮ ಯಾವದ್ವಿಕಸಿತನಯನೇನ್ದೀವರಾಲೋಕಿನೀನಾಮಾಕ್ರಮ್ಯಾಕ್ರಮ್ಯ
ರೂಪಂ ಝಟಿತಿ ನ ಜರಯಾ ಲುಪ್ಯತೇ ಪ್ರೇಯಸೀನಾಮ್ || ೨.೨೮ ||

ರಾಗಸ್ಯಾಗಾರಮ್ ಏಕಂ ನರಕಶತಮಹಾದುಃಖಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಹೇತುರ್ಮೋಹಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ
ಬೀಜಂ ಜಲಧರಪಟಲಂ ಙ್ಞಾನತಾರಾಧಿಪಸ್ಯ |
ಕನ್ದರ್ಪಸ್ಯೈಕಮಿತ್ರಂ ಪ್ರಕಟಿತವಿವಿಧಸ್ಪಷ್ಟದೋಷಪ್ರಬನ್ಧಂ
ಲೋಕೇ‌உಸ್ಮಿನ್ನ ಹ್ಯರ್ಥವ್ರಜಕುಲಭವನಯೌವನಾದನ್ಯದಸ್ತಿ || ೨.೨೯ ||

ಶೃಙ್ಗಾರದ್ರುಮನೀರದೇ ಪ್ರಸೃಮರಕ್ರೀಡಾರಸಸ್ರೋತಸಿ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಪ್ರಿಯಬಾನ್ಧವೇ ಚತುರವಾಙ್ಮುಕ್ತಾಫಲೋದನ್ವತಿ |
ತನ್ವೀನೇತ್ರಚಕೋರಪಾವನವಿಧೌ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಧೌ
ಧನ್ಯಃ ಕೋ‌உಪಿ ನ ವಿಕ್ರಿಯಾಂ ಕಲಯತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ನವೇ ಯೌವನೇ || ೨.೩೦ ||

ಸಂಸಾರೇ‌உಸ್ಮಿನ್ನಸಾರೇ ಕುನೃಪತಿಭವನದ್ವಾರಸೇವಾಕಲಙ್ಕವ್ಯಾಸಙ್ಗ
ವ್ಯಸ್ತಧೈರ್ಯಂ ಕಥಮ್ ಅಮಲಧಿಯೋ ಮಾನಸಂ ಸಂವಿದಧ್ಯುಃ |
ಯದ್ಯೇತಾಃ ಪ್ರೋದ್ಯದ್‌ಇನ್ದುದ್ಯುತಿನಿಚಯಭೃತೋ ನ ಸ್ಯುರಮ್ಭೋಜನೇತ್ರಾಃ
ಪ್ರೇಙ್ಖತ್ಕಾಞ್ಚೀಕಲಾಪಾಃ ಸ್ತನಭರವಿನಮನ್ಮಧ್ಯಭಾಜಸ್ತರುಣ್ಯಃ || ೨.೩೧ ||

ಸಿದ್ಧಾಧ್ಯಾಸಿತಕನ್ದರೇ ಹರವೃಷಸ್ಕನ್ಧಾವರುಗ್ಣದ್ರುಮೇ
ಗಙ್ಗಾಧೌತಶಿಲಾತಲೇ ಹಿಮವತಃ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತೇ ಶ್ರೇಯಸಿ |
ಕಃ ಕುರ್ವೀತ ಶಿರಃ ಪ್ರಣಾಮಮಲಿನಂ ಮ್ಲಾನಂ ಮನಸ್ವೀ ಜನೋ
ಯದ್ವಿತ್ರಸ್ತಕುರಙ್ಗಶಾವನಯನಾ ನ ಸ್ಯುಃ ಸ್ಮರಾಸ್ತ್ರಂ ಸ್ತ್ರಿಯಃ || ೨.೩೨ ||

ಸಂಸಾರ ತವ ಪರ್ಯನ್ತಪದವೀ ನ ದವೀಯಸೀ |
ಅನ್ತರಾ ದುಸ್ತರಾ ನ ಸ್ಯುರ್ಯದಿ ತೇ ಮದಿರೇಕ್ಷಣಾಮ್ || ೨.೩೩ ||

ದಿಶ ವನಹರಿಣೀಭ್ಯೋ ವಂಶಕಾಣ್ಡಚ್ಛವೀನಾಂ
ಕವಲಮ್ ಉಪಲಕೋಟಿಚ್ಛಿನ್ನಮೂಲಂ ಕುಶಾನಾಮ್ |
ಶಕಯುವತಿಕಪೋಲಾಪಾಣ್ಡುತಾಮ್ಬೂಲವಲ್ಲೀದಲಮ್
ಅರುಣನಖಾಗ್ರೈಃ ಪಾಟಿತಂ ವಾ ವಧೂಭ್ಯಃ || ೨.೩೪ ||

ಅಸಾರಾಃ ಸರ್ವೇ ತೇ ವಿರತಿವಿರಸಾಃ ಪಾಪವಿಷಯಾ
ಜುಗುಪ್ಸ್ಯನ್ತಾಂ ಯದ್ವಾ ನನು ಸಕಲದೋಷಾಸ್ಪದಮ್ ಇತಿ |
ತಥಾಪ್ಯೇತದ್ಭೂಮೌ ನಹಿ ಪರಹಿತಾತ್ಪುಣ್ಯಮ್ ಅಧಿಕಂ
ನ ಚಾಸ್ಮಿನ್ಸಂಸಾರೇ ಕುವಲಯದೃಶೋ ರಮ್ಯಮ್ ಅಪರಮ್ || ೨.೩೫ ||

ಏತತ್ಕಾಮಫಲೋ ಲೋಕೇ ಯದ್ದ್ವಯೋರೇಕಚಿತ್ತತಾ |
ಅನ್ಯಚಿತ್ತಕೃತೇ ಕಾಮೇ ಶವಯೋರಿವ ಸಙ್ಗಮಃ || ೨.೩೫೧ ||

ಮಾತ್ಸರ್ಯಮ್ ಉತ್ಸಾರ್ಯ ವಿಚಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಮಾರ್ಯಾಃ
ಸಮರ್ಯಾದಮ್ ಇದಂ ವದನ್ತು |
ಸೇವ್ಯಾ ನಿತಮ್ಬಾಃ ಕಿಮ್ ಉ ಭೂಧರಾಣಾಮತ
ಸ್ಮರಸ್ಮೇರವಿಲಾಸಿನೀನಾಮ್ || ೨.೩೬ ||

ಸಂಸಾರೇ ಸ್ವಪ್ನಸಾರೇ ಪರಿಣತಿತರಲೇ ದ್ವೇ ಗತೀ ಪಣ್ಡಿತಾನಾಂ
ತತ್ತ್ವಙ್ಞಾನಾಮೃತಾಮ್ಭಃಪ್ಲವಲಲಿತಧಿಯಾಂ ಯಾತು ಕಾಲಃ ಕಥಞ್ಚಿತ್ |
ನೋ ಚೇನ್ಮುಗ್ಧಾಙ್ಗನಾನಾಂ ಸ್ತನಜಘನಘನಾಭೋಗಸಮ್ಭೋಗಿನೀನಾಂ
ಸ್ಥೂಲೋಪಸ್ಥಸ್ಥಲೀಷು ಸ್ಥಗಿತಕರತಲಸ್ಪರ್ಶಲೀಲೋದ್ಯಮಾನಾಮ್ || ೨.೩೭ ||

ಆವಾಸಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಗಙ್ಗೇ ಪಾಪಹಾರಿಣಿ ವಾರಿಣಿ |
ಸ್ತನದ್ವಯೇ ತರುಣ್ಯಾ ವಾ ಮನೋಹಾರಿಣಿ ಹಾರಿಣಿ || ೨.೩೮ ||

ಕಿಮ್ ಇಹ ಬಹುಭಿರುಕ್ತೈರ್ಯುಕ್ತಿಶೂನ್ಯೈಃ ಪ್ರಲಾಪೈರ್ದ್ವಯಮ್
ಇಹ ಪುರುಷಾಣಾಂ ಸರ್ವದಾ ಸೇವನೀಯಮ್ |
ಅಭಿನವಮದಲೀಲಾಲಾಲಸಂ ಸುನ್ದರೀಣಾಂ
ಸ್ತನಭರಪರಿಖಿನ್ನಂ ಯೌವನಂ ವಾ ವನಂ ವಾ || ೨.೩೯ ||

ಸತ್ಯಂ ಜನಾ ವಚ್ಮಿ ನ ಪಕ್ಷಪಾತಾಲ್
ಲೋಕೇಷು ಸಪ್ತಸ್ವಪಿ ತಥ್ಯಮ್ ಏತತ್ |
ನಾನ್ಯನ್ಮನೋಹಾರಿ ನಿತಮ್ಬಿನೀಭ್ಯೋ
ದುಃಖೈಕಹೇತುರ್ನ ಚ ಕಶ್ಚಿದನ್ಯಃ || ೨.೪೦ ||

ಕಾನ್ತೇತ್ಯುತ್ಪಲಲೋಚನೇತಿ ವಿಪುಲಶ್ರೋಣೀಭರೇತ್ಯುನ್ನಮತ್ಪೀನೋತ್ತುಙ್ಗ
ಪಯೋಧರೇತಿ ಸಮುಖಾಮ್ಭೋಜೇತಿ ಸುಭ್ರೂರಿತಿ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾದ್ಯತಿ ಮೋದತೇ‌உಭಿರಮತೇ ಪ್ರಸ್ತೌತಿ ವಿದ್ವಾನಪಿ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಶುಚಿಭಸ್ತ್ರಿಕಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಮ್ ಅಹೋ ಮೋಹಸ್ಯ ದುಶ್ಚೇಷ್ಟಿತಮ್ || ೨.೪೧ ||

ಸ್ಮೃತಾ ಭವತಿ ತಾಪಾಯ ದೃಷ್ಟಾ ಚೋನ್ಮಾದಕಾರಿಣೀ |
ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ಭವತಿ ಮೋಹಾಯ ಸಾ ನಾಮ ದಯಿತಾ ಕಥಮ್ || ೨.೪೨ ||

ತಾವದೇವಾಮೃತಮಯೀ ಯಾವಲ್ಲೋಚನಗೋಚರಾ |
ಚಕ್ಷುಷ್ಪಥಾದತೀತಾ ತು ವಿಷಾದಪ್ಯತಿರಿಚ್ಯತೇ || ೨.೪೩ ||

ನಾಮೃತಂ ನ ವಿಷಂ ಕಿಞ್ಚಿದೇತಾಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ನಿತಮ್ಬಿನೀಮ್ |
ಸೈವಾಮೃತಲತಾ ರಕ್ತಾ ವಿರಕ್ತಾ ವಿಷವಲ್ಲರೀ || ೨.೪೪ ||

ಆವರ್ತಃ ಸಂಶಯಾನಾಮ್ ಅವಿನಯಭುವನಂ ಪಟ್ಟಣಂ ಸಾಹಸಾನಾಂ
ದೋಷಾಣಾಂ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಕಪಟಶತಮಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರಮ್ ಅಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಮ್ |
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಸ್ಯ ವಿಘ್ನೋ ನರಕಪುರಮುಖ ಸರ್ವಮಾಯಾಕರಣ್ಡಂ
ಸ್ತ್ರೀಯನ್ತ್ರಂ ಕೇನ ಸೃಷ್ಟಂ ವಿಷಮ್ ಅಮೃತಮಯಂ ಪ್ರಾಣಿಲೋಕಸ್ಯ ಪಾಶಃ || ೨.೪೫ ||

ನೋ ಸತ್ಯೇನ ಮೃಗಾಙ್ಕ ಏಷ ವದನೀಭೂತೋ ನ ಚೇನ್ದೀವರದ್ವನ್ದ್ವಂ
ಲೋಚನತಾಂ ಗತ ನ ಕನಕೈರಪ್ಯಙ್ಗಯಷ್ಟಿಃ ಕೃತಾ |
ಕಿನ್ತ್ವೇವಂ ಕವಿಭಿಃ ಪ್ರತಾರಿತಮನಾಸ್ತತ್ತ್ವಂ ವಿಜಾನನ್ನಪಿ
ತ್ವಙ್ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಯಂ ವಪುರ್ಮೃಗದೃಶಾಂ ಮನ್ದೋ ಜನಃ ಸೇವತೇ || ೨.೪೬ ||

ಲೀಲಾವತೀನಾಂ ಸಹಜಾ ವಿಲಾಸಾಸ್ತ
ಏವ ಮೂಢಸ್ಯ ಹೃದಿ ಸ್ಫುರನ್ತಿ |
ರಾಗೋ ನಲಿನ್ಯಾ ಹಿ ನಿಸರ್ಗಸಿದ್ಧಸ್ತತ್ರ
ಭ್ರಮ್ತ್ಯೇವ ವೃಥಾ ಷಡ್‌ಅಙ್ಘ್ರಿಃ || ೨.೪೭ ||

ಸಂಮೋಹಯನ್ತಿ ಮದಯನ್ತಿ ವಿಡಮ್ಬಯನ್ತಿ
ನಿರ್ಭರ್ತ್ಸ್ಯನ್ತಿ ರಮಯನ್ತಿ ವಿಷಾದಯನ್ತಿ |
ಏತಾಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸದಯಂ ಹೃದಯಂ ನರಾಣಾಂ
ಕಿಂ ನಾಮ ವಾಮನಯನಾ ನ ಸಮಾಚರನ್ತಿ || ೨.೪೭೧ ||

ಯದೇತತ್ಪೂರ್ಣೇನ್ದುದ್ಯುತಿಹರಮ್ ಉದಾರಾಕೃತಿ ಪರಂ
ಮುಖಾಬ್ಜಂ ತನ್ವಙ್ಗ್ಯಾಃ ಕಿಲ ವಸತಿ ಯತ್ರಾಧರಮಧು |
ಇದಂ ತತ್ಕಿಂ ಪಾಕದ್ರುಮಫಲಮ್ ಇದಾನೀಮ್ ಅತಿರಸವ್ಯತೀತೇ‌உಸ್ಮಿನ್
ಕಾಲೇ ವಿಷಮ್ ಇವ ಭವಿಷ್ಯ್ತ್ಯಸುಖದಮ್ || ೨.೪೮ ||

ಉನ್ಮೀಲತ್ತ್ರಿವಲೀತರಙ್ಗನಿಲಯಾ ಪ್ರೋತ್ತುಙ್ಗಪೀನಸ್ತನದ್ವನ್ದ್ವೇನೋದ್ಗತ
ಚಕ್ರವಾಕಯುಗಲಾ ವಕ್ತ್ರಾಮ್ಬುಜೋದ್ಭಾಸಿನೀ |
ಕಾನ್ತಾಕಾರಧರಾ ನದೀಯಮ್ ಅಭಿತಃ ಕ್ರೂರಾತ್ರ ನಾಪೇಕ್ಷತೇ
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಜ್ಜನಂ ಯದಿ ತದಾ ದೂರೇಣ ಸನ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ || ೨.೪೯ ||

ಜಲ್ಪನ್ತಿ ಸಾರ್ಧಮ್ ಅನ್ಯೇನ ಪಶ್ಯನ್ತ್ಯನ್ಯಂ ಸವಿಭ್ರಮಾಃ |
ಹೃದ್ಗತಂ ಚಿನ್ತಯನ್ತ್ಯನ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಃ ಕೋ ನಾಮ ಯೋಷಿತಾಮ್ || ೨.೫೦ ||

ಮಧು ತಿಷ್ಠತಿ ವಾಚಿ ಯೋಷಿತಾಂ ಹೃದಿ ಹಾಲಾಹಲಮ್ ಏವ ಕೇವಲಮ್ |
ಅತ‌ಏವ ನಿಪೀಯತೇ‌உಧರೋ ಹೃದಯಂ ಮುಷ್ಟಿಭಿರೇವ ತಾಡ್ಯತೇ || ೨.೫೧ ||

ಅಪಸರ ಸಖೇ ದೂರಾದಸ್ಮಾತ್ಕಟಾಕ್ಷವಿಷಾನಲಾತ್
ಪ್ರಕೃತಿವಿಷಮಾದ್ಯೋಷಿತ್ಸರ್ಪಾದ್ವಿಲಾಸಫಣಾಭೃತಃ |
ಇತರಫಣಿನಾ ದಷ್ಟಃ ಶಕ್ಯಶ್ಚಿಕಿತ್ಸಿತುಮ್ ಔಷಧೈಶ್ಚತುರ್
ವನಿತಾಭೋಗಿಗ್ರಸ್ತಂ ಹಿ ಮನ್ತ್ರಿಣಃ || ೨.೫೨ ||

ವಿಸ್ತಾರಿತಂ ಮಕರಕೇತನಧೀವರೇಣ
ಸ್ತ್ರೀಸಂಙ್ಞಿತಂ ಬಡಿಶಮ್ ಅತ್ರ ಭವಾಮ್ಬುರಾಶೌ |
ಯೇನಾಚಿರಾತ್ತದ್‌ಅಧರಾಮಿಷಲೋಲಮರ್ತ್ಯ
ಮತ್ಸ್ಯಾನ್ವಿಕೃಷ್ಯ ವಿಪಚತ್ಯನುರಾಗವಹ್ನೌ || ೨.೫೩ ||

ಕಾಮಿನೀಕಾಯಕಾನ್ತಾರೇ ಕುಚಪರ್ವತದುರ್ಗಮೇ |
ಮಾ ಸಞ್ಚರ ಮನಃ ಪಾನ್ಥ ತತ್ರಾಸ್ತೇ ಸ್ಮರತಸ್ಕರಃ || ೨.೫೪ ||

ವ್ಯಾದೀರ್ಘೇಣ ಚಲೇನ ವಕ್ತ್ರಗತಿನಾ ತೇಜಸ್ವಿನಾ ಭೋಗಿನಾ
ನೀಲಾಬ್ಜದ್ಯುತಿನಾಹಿನಾ ಪರಮ್ ಅಹಂ ದೃಷ್ಟೋ ನ ತಚ್ಚಕ್ಷುಷಾ |
ದೃಷ್ಟೇ ಸನ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕಾ ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಪ್ರಾಯೇಣ ದರ್ಮಾರ್ಥಿನೋ
ಮುಗ್ಧಾಕ್ಷ್ಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಿತಸ್ಯ ನ ಹಿ ಮೇ ವೈದ್ಯೋ ನ ಚಾಪ್ಯೌಷಧಮ್ || ೨.೫೫ ||

ಇಹ ಹಿ ಮಧುರಗೀತಂ ನೃತ್ಯಮ್ ಏತದ್ರಸೋ‌உಯಂ
ಸ್ಫುರತಿ ಪರಿಮಲೋ‌உಸೌ ಸ್ಪರ್ಶ ಏಷ ಸ್ತನಾನಾಮ್ |
ಇತಿ ಹತಪರಮಾರ್ಥೈರಿನ್ದ್ರಿಯೈರ್ಭ್ರಾಮ್ಯಮಾಣಃ
ಸ್ವಹಿತಕರಣಧೂರ್ತೈಃ ಪಞ್ಚಭಿರ್ವಞ್ಚಿತೋ‌உಸ್ಮಿ || ೨.೫೬ ||

ನ ಗಮ್ಯೋ ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ನ ಚ ಭವತಿ ಭೈಷಜ್ಯವಿಷಯೋ
ನ ಚಾಪಿ ಪ್ರಧ್ವಂಸಂ ವ್ರಜತಿ ವಿವಿಧೈಃ ಶಾನ್ತಿಕಶತೈಃ |
ಭ್ರಮಾವೇಶಾದಙ್ಗೇ ಕಮ್ ಅಪಿ ವಿದಧದ್ಭಙ್ಗಮ್ ಅಸಕೃತ್
ಸ್ಮರಾಪಸ್ಮಾರೋ‌உಯಂ ಭ್ರಮಯತಿ ದೃಶಂ ಘೂರ್ಣಯತಿ ಚ || ೨.೫೭ ||

ಜಾತ್ಯ್‌ಅನ್ಧಾಯ ಚ ದುರ್ಮುಖಾಯ ಚ ಜರಾಜೀರ್ಣಾ ಖಿಲಾಙ್ಗಾಯ ಚ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಯ ಚ ದುಷ್ಕುಲಾಯ ಚ ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಾಭಿಭೂತಾಯ ಚ |
ಯಚ್ಛನ್ತೀಷು ಮನೋಹರಂ ನಿಜವಪುಲಕ್ಷ್ಮೀಲವಶ್ರದ್ಧಯಾ
ಪಣ್ಯಸ್ತ್ರೀಷು ವಿವೇಕಕಲ್ಪಲತಿಕಾಶಸ್ತ್ರೀಷು ರಾಜ್ಯೇತ ಕಃ || ೨.೫೮ ||

ವೇಶ್ಯಾಸೌ ಮದನಜ್ವಾಲಾ
ರೂಪೇ‌உನ್ಧನವಿವರ್ಧಿತಾ |
ಕಾಮಿಭಿರ್ಯತ್ರ ಹೂಯನ್ತೇ
ಯೌವನಾನಿ ಧನಾನಿ ಚ || ೨.೫೯ ||

ಕಶ್ಚುಮ್ಬತಿ ಕುಲಪುರುಷೋ ವೇಶ್ಯಾಧರಪಲ್ಲವಂ ಮನೋಙ್ಞಮ್ ಅಪಿ |
ಚಾರಭಟಚೋರಚೇಟಕನಟವಿಟನಿಷ್ಠೀವನಶರಾವಮ್ || ೨.೬೦ ||

ಧನ್ಯಾಸ್ತ ಏವ ಧವಲಾಯತಲೋಚನಾನಾಂ
ತಾರುಣ್ಯದರ್ಪಘನಪೀನಪಯೋಧರಾಣಾಮ್ |
ಕ್ಷಾಮೋದರೋಪರಿ ಲಸತ್ತ್ರಿವಲೀಲತಾನಾಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾಕೃತಿಂ ವಿಕೃತಿಮ್ ಏತಿ ಮನೋ ನ ಯೇಷಾಮ್ || ೨.೬೧ ||

ಬಾಲೇ ಲೀಲಾಮುಕುಲಿತಮ್ ಅಮೀ ಮನ್ಥರಾ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಾಃ
ಕಿಂ ಕ್ಷಿಪ್ಯನ್ತೇ ವಿರಮವಿರಮ ವ್ಯರ್ಥ ಏಷ ಶ್ರಮಸ್ತೇ |
ಸಮ್ಪ್ರತ್ಯನ್ಯೇ ವಯಮ್ ಉಪರತಂ ಬಾಲ್ಯಮ್ ಆಸ್ಥಾ ವನಾನ್ತೇ
ಕ್ಷೀಣೋ ಮೋಹಸ್ತೃಣಮ್ ಇವ ಜಗಜ್ಜಾಲಮ್ ಆಲೋಕಯಾಮಃ || ೨.೬೨ ||

ಇಯಂ ಬಾಲಾ ಮಾಂ ಪ್ರತ್ಯನವರತಮ್ ಇನ್ದೀವರದಲಪ್ರಭಾ
ಚೀರಂ ಚಕ್ಷುಃ ಕ್ಷಿಪತಿ ಕಿಮ್ ಅಭಿಪ್ರೇತಮ್ ಅನಯಾ |
ಗತೋ ಮೋಹೋ‌உಸ್ಮಾಕಂ ಸ್ಮರಶಬರಬಾಣವ್ಯತಿಕರಜ್ವರ
ಜ್ವಾಲಾ ಶಾನ್ತಾ ತದಪಿ ನ ವರಾಕೀ ವಿರಮತಿ || ೨.೬೩ ||

ಕಿಂ ಕನ್ದರ್ಪ ಕರಂ ಕದರ್ಥಯಸಿ ರೇ ಕೋದಣ್ಡಟಙ್ಕಾರಿತಂ
ರೇ ರೇ ಕೋಕಿಲ ಕೋಉಮ್‌ಅಲಂ ಕಲರವಂ ಕಿಂ ವಾ ವೃಥಾ ಜಲ್ಪಸಿ |
ಮುಗ್ಧೇ ಸ್ನಿಗ್ಧವಿದಗ್ಧಚಾರುಮಧುರೈರ್ಲೋಲೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈರಲಂ
ಚೇತಶ್ಚುಮ್ಬಿತಚನ್ದ್ರಚೂಡಚರಣಧ್ಯಾನಾಮೃತಂ ವರ್ತತೇ || ೨.೬೪ ||

ವಿರಹೇ‌உಪಿ ಸಙ್ಗಮಃ ಖಲು
ಪರಸ್ಪರಂ ಸಙ್ಗತಂ ಮನೋ ಯೇಷಾಮ್ |
ಹೃದಯಮ್ ಅಪಿ ವಿಘಟ್ಟಿತಂ ಚೇತ್
ಸಙ್ಗೀ ವಿರಹಂ ವಿಶೇಷಯತಿ || ೨.೬೫ ||

ಕಿಂ ಗತೇನ ಯದಿ ಸಾ ನ ಜೀವತಿ
ಪ್ರಾಣಿತಿ ಪ್ರಿಯತಮಾ ತಥಾಪಿ ಕಿಮ್ |
ಇತ್ಯುದೀಕ್ಷ್ಯ ನವಮೇಘಮಾಲಿಕಾಂ
ನ ಪ್ರಯಾತಿ ಪಥಿಕಃ ಸ್ವಮನ್ದಿರಮ್ || ೨.೬೬ ||

ವಿರಮತ ಬುಧಾ ಯೋಷಿತ್ಸಙ್ಗಾತ್ಸುಖಾತ್ಕ್ಷಣಭಙ್ಗುರಾತ್
ಕುರುತ ಕರುಣಾಮೈತ್ರೀಪ್ರಙ್ಞಾವಧೂಜನಸಙ್ಗಮಮ್ |
ನ ಖಲು ನರಕೇ ಹಾರಾಕ್ರಾನ್ತಂ ಘನಸ್ತನಮಣ್ಡಲಂ
ಶರಣಮ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೋಣೀಬಿಮ್ಬಂ ರಣನ್ಮಣಿಮೇಖಲಮ್ || ೨.೬೭ ||

ಯದಾ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವ್ಯಸನಕೃಶಯೋರಾತ್ಮಮನಸೋರವಿಚ್ಛಿನ್ನಾ
ಮೈತ್ರೀ ಸ್ಫುರತಿ ಕೃತಿನಸ್ತಸ್ಯ ಕಿಮ್ ಉ ತೈಃ |
ಪ್ರಿಯಾಣಾಮ್ ಆಲಾಪೈರಧರಮಧುಭಿರ್ವಕ್ತ್ರವಿಧುಭಿಃ
ಸನಿಶ್ವಾಸಾಮೋದೈಃ ಸಕುಚಕಲಶಾಶ್ಲೇಷಸುರತೈಃ || ೨.೬೮ ||

ಯದಾಸೀದಙ್ಞಾನಂ ಸ್ಮರತಿಮಿರಸಞ್ಚಾರಜನಿತಂ
ತದಾ ದೃಷ್ಟನಾರೀಮಯಮ್ ಇದಮ್ ಅಶೇಷಂ ಜಗದಿತಿ |
ಇದಾನೀಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪಟುತರವಿವೇಕಾಞ್ಜನಜುಷಾಂ
ಸಮೀಭೂತಾ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತ್ರಿಭುವನಮ್ ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನುತೇ || ೨.೬೯ ||

ತಾವದೇವ ಕೃತಿನಾಮ್ ಅಪಿ ಸ್ಫುರತ್ಯೇಷ
ನಿರ್ಮಲವಿವೇಕದೀಪಕಃ |
ಯಾವದೇವ ನ ಕುರಙ್ಗಚಕ್ಷುಷಾಂ
ತಾಡ್ಯತೇ ಚಟುಲಲೋಚನಾಞ್ಚಲೈಃ || ೨.೭೦ ||

ವಚಸಿ ಭವತಿ ಸಙ್ಗತ್ಯಾಗಮ್ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ವಾರ್ತಾ
ಶ್ರುತಿಮುಖರಮುಖಾನಾಂ ಕೇವಲಂ ಪಣ್ಡಿತಾನಾಮ್ |
ಜಘನಮ್ ಅರುಣರತ್ನಗ್ರನ್ಥಿಕಾಞ್ಚೀಕಲಾಪಂ
ಕುವಲಯನಯನಾನಾಂ ಕೋ ವಿಹಾತುಂ ಸಮರ್ಥಃ || ೨.೭೧ ||

ಸ್ವಪರಪ್ರತಾರಕೋ‌உಸೌ
ನಿನ್ದತಿ ಯೋ‌உಲೀಕಪಣ್ಡಿತೋ ಯುವತೀಃ |
ಯಸ್ಮಾತ್ತಪಸೋ‌உಪಿ ಫಲಂ
ಸ್ವರ್ಗಃ ಸ್ವರ್ಗೇ‌உಪಿ ಚಾಪ್ಸರಸಃ || ೨.೭೨ ||

ಮತ್ತೇಭಕುಮ್ಭದಲನೇ ಭುವಿ ಸನ್ತಿ ಧೀರಾಃ
ಕೇಚಿತ್ಪ್ರಚಣ್ಡಮೃಗರಾಜವಧೇ‌உಪಿ ದಕ್ಷಾಃ |
ಕಿನ್ತು ಬ್ರವೀಮಿ ಬಲಿನಾಂ ಪುರತಃ ಪ್ರಸಹ್ಯ
ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪದಲನೇ ವಿರಲಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ || ೨.೭೩ ||

ಸನ್ಮಾರ್ಗೇ ತಾವದಾಸ್ತೇ ಪ್ರಭವತಿ ಚ ನರಸ್ತಾವದೇವೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ
ಲಜ್ಜಾಂ ತಾವದ್ವಿಧತ್ತೇ ವಿನಯಮ್ ಅಪಿ ಸಮಾಲಮ್ಬತೇ ತಾವದೇವ |
ಭ್ರೂಚಾಪಾಕೃಷ್ಟಮುಕ್ತಾಃ ಶ್ರವಣಪಥಗತಾ ನೀಲಪಕ್ಷ್ಮಾಣ ಏತೇ
ಯಾವಲ್ಲೀಲಾವತೀನಾಂ ಹೃದಿ ನ ಧೃತಿಮುಷೋ ದೃಷ್ಟಿಬಾಣಾಃ ಪತನ್ತಿ || ೨.೭೪ ||

ಉನ್ಮತ್ತಪ್ರೇಮಸಂರಮ್ಭಾದ್
ಆರಭನ್ತೇ ಯದ್‌ಅಙ್ಗನಾಃ |
ತತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೂಹಮ್ ಆಧಾತುಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ಖಲು ಕಾತರಃ || ೨.೭೫ ||

ತಾವನ್ಮಹತ್ತ್ವಂ ಪಾಣ್ಡಿತ್ಯಂ
ಕುಲೀನತ್ವಂ ವಿವೇಕಿತಾ |
ಯಾವಜ್ಜ್ವಲತಿ ನಾಙ್ಗೇಷು
ಹತಃ ಪಞ್ಚೇಷುಪಾವಕಃ || ೨.೭೬ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಙ್ಞೋ‌உಪಿ ಪ್ರಗುಣಿತನಯೋ‌உತ್ಯಾನ್ತಬಾಧಾಪಿ ಬಾಢಂ
ಸಂಸಾರೇ‌உಸ್ಮಿನ್ಭವತಿ ವಿರಲೋ ಭಾಜನಂ ಸದ್ಗತೀನಾಮ್ |
ಯೇನೈತಸ್ಮಿನ್ನಿರಯನಗರದ್ವಾರಮ್ ಉದ್ಘಾಟಯನ್ತೀ
ವಾಮಾಕ್ಷೀಣಾಂ ಭವತಿ ಕುಟಿಲಾ ಭ್ರೂಲತಾ ಕುಞ್ಚಿಕೇವ || ೨.೭೭ ||

ಕೃಶಃ ಕಾಣಃ ಖಞ್ಜಃ ಶ್ರವಣರಹಿತಃ ಪುಚ್ಛವಿಕಲೋ
ವ್ರಣೀ ಪೂಯಕ್ಲಿನ್ನಃ ಕೃಮಿಕುಲಶತೈರಾವೃತತನುಃ |
ಕ್ಷುಧಾ ಕ್ಷಾಮೋ ಜೀರ್ಣಃ ಪಿಠರಕಕಪಾಲಾರ್ಪಿತಗಲಃ
ಶುನೀಮ್ ಅನ್ವೇತಿ ಶ್ವಾ ಹತಮ್ ಅಪಿ ಚ ಹನ್ತ್ಯೇವ ಮದನಃ || ೨.೭೮ ||

ಸ್ತ್ರೀಮುದ್ರಾಂ ಕುಸುಮಾಯುಧಸ್ಯ ಜಯಿನೀಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಮ್ಪತ್ಕರೀಂ
ಯೇ ಮೂಢಾಃ ಪ್ರವಿಹಾಯ ಯಾನ್ತಿ ಕುಧಿಯೋ ಮಿಥ್ಯಾಫಲಾನ್ವೇಷಿಣಃ |
ತೇ ತೇನೈವ ನಿಹತ್ಯ ನಿರ್ದಯತರಂ ನಗ್ನೀಕೃತಾ ಮುಣ್ಡಿತಾಃ
ಕೇಚಿತ್ಪಞ್ಚಶಿಖೀಕೃತಾಶ್ಚ ಜಟಿಲಾಃ ಕಾಪಾಲಿಕಾಶ್ಚಾಪರೇ || ೨.೭೯ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪರಾಶರಪ್ರಭೃತಯೋ ವಾತಾಮ್ಬುಪರ್ಣಾಶನಾಸ್ತೇ‌உಪಿ
ಸ್ತ್ರೀಮುಖಪಙ್ಕಜಂ ಸುಲಲಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಮೋಹಂ ಗತಾಃ |
ಶಾಲ್ಯನ್ನಂ ಸಘೃತಂ ಪಯೋದಧಿಯುತಂ ಯೇ ಭುಞ್ಜತೇ ಮಾನವಾಸ್ತೇಷಾಮ್
ಇನ್ದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹೋ ಯದಿ ಭವೇದ್ವಿನ್ಧ್ಯಃ ಪ್ಲವೇತ್ಸಾಗರೇ || ೨.೮೦ ||

ಪರಿಮಲಭೃತೋ ವಾತಾಃ ಶಾಖಾ ನವಾಙ್ಕುರಕೋಟಯೋ
ಮಧುರವಿಧುರೋತ್ಕಣ್ಠಾಭಾಜಃ ಪ್ರಿಯಾ ಪಿಕಪಕ್ಷಿಣಾಮ್ |
ವಿರಲವಿರಸಸ್ವೇದೋದ್ಗಾರಾ ವಧೂವದನೇನ್ದವಃ
ಪ್ರಸರತಿ ಮಧೌ ಧಾತ್ರ್ಯಾಂ ಜಾತೋ ನ ಕಸ್ಯ ಗುಣೋದಯಃ || ೨.೮೧ ||

ಮಧುರಯಂ ಮಧುರೈರಪಿ ಕೋಕಿಲಾ
ಕಲರವೈರ್ಮಲಯಸ್ಯ ಚ ವಾಯುಭಿಃ |
ವಿರಹಿಣಃ ಪ್ರಹಿಣಸ್ತಿ ಶರೀರಿಣೋ
ವಿಪದಿ ಹನ್ತ ಸುಧಾಪಿ ವಿಷಾಯತೇ || ೨.೮೨ ||

ಆವಾಸಃ ಕಿಲಕಿಞ್ಚಿತಸ್ಯ ದಯಿತಾಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಿಲಾಸಾಲಸಾಃ
ಕರ್ಣೇ ಕೋಕಿಲಕಾಮಿನೀಕಲರವಃ ಸ್ಮೇರೋ ಲತಾಮಣ್ಡಪಃ |
ಗೋಷ್ಠೀ ಸತ್ಕವಿಭಿಃ ಸಮಂ ಕತಿಪಯೈರ್ಮುಗ್ಧಾಃ ಸುಧಾಂಶೋಃ ಕರಾಃ
ಕೇಷಾಞ್ಚಿತ್ಸುಖಯನ್ತಿ ಚಾತ್ರ ಹೃದಯಂ ಚೈತ್ರೇ ವಿಚಿತ್ರಾಃ ಕ್ಷಪಾಃ || ೨.೮೩ ||

ಪಾನ್ಥ ಸ್ತ್ರೀವಿರಹಾನಲಾಹುತಿಕಲಾಮ್ ಆತನ್ವತೀ ಮಞ್ಜರೀಮಾಕನ್ದೇಷು
ಪಿಕಾಙ್ಗನಾಭಿರಧುನಾ ಸೋತ್ಕಣ್ಠಮ್ ಆಲೋಕ್ಯತೇ |
ಅಪ್ಯೇತೇ ನವಪಾಟಲಾಪರಿಮಲಪ್ರಾಗ್ಭಾರಪಾಟಚ್ಚರಾ
ವಾನ್ತಿಕ್ಲಾನ್ತಿವಿತಾನತಾನವಕೃತಃ ಶ್ರೀಖಣ್ಡಶೈಲಾನಿಲಾಃ || ೨.೮೪ ||

ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರಣಯವತೀನಾಂ
ತಾವತ್ಪದಮ್ ಆತನೋತು ಹೃದಿ ಮಾನಃ |
ಭವತಿ ನ ಯಾವಚ್ಚನ್ದನತರು
ಸುರಭಿರ್ಮಲಯಪವಮಾನಃ || ೨.೮೫ ||

ಸಹಕಾರಕುಸುಮಕೇಸರನಿಕರ
ಭರಾಮೋದಮೂರ್ಚ್ಛಿತದಿಗ್‌ಅನ್ತೇ |
ಮಧುರಮಧುರವಿಧುರಮಧುಪೇ
ಮಧೌ ಭವೇತ್ಕಸ್ಯ ನೋತ್ಕಣ್ಠಾ || ೨.೮೬ ||

ಅಚ್ಛಾಚ್ಛಚನ್ದನರಸಾರ್ದ್ರತರಾ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೋ
ಧಾರಾಗೃಹಾಣಿ ಕುಸುಮಾನಿ ಚ ಕೋಉಮ್‌ಉದೀ ಚ |
ಮನ್ದೋ ಮರುತ್ಸುಮನಸಃ ಶುಚಿ ಹರ್ಮ್ಯಪೃಷ್ಠಂ
ಗ್ರೀಷ್ಮೇ ಮದಂ ಚ ಮದನಂ ಚ ವಿವರ್ಧಯನ್ತಿ || ೨.೮೭ ||

ಸ್ರಜೋ ಹೃದ್ಯಾಮೋದಾ ವ್ಯಜನಪವನಶ್ಚನ್ದ್ರಕಿರಣಾಃ
ಪರಾಗಃ ಕಾಸಾರೋ ಮಲಯಜರಜಃ ಶೀಧು ವಿಶದಮ್ |
ಶುಚಿಃ ಸೌಧೋತ್ಸಙ್ಗಃ ಪ್ರತನು ವಸನಂ ಪಙ್ಕಜದೃಶೋ
ನಿದಾಘರ್ತಾವೇತದ್ವಿಲಸತಿ ಲಭನ್ತೇ ಸುಕೃತಿನಃ || ೨.೮೮ ||

ಸುಧಾಶುಭ್ರಂ ಧಾಮ ಸ್ಫುರದ್‌ಅಮಲರಶ್ಮಿಃ ಶಶಧರಃ
ಪ್ರಿಯಾವಕ್ತ್ರಾಮ್ಭೋಜಂ ಮಲಯಜರಜಶ್ಚಾತಿಸುರಭಿಃ |
ಸ್ರಜೋ ಹೃದ್ಯಾಮೋದಾಸ್ತದಿದಮ್ ಅಖಿಲಂ ರಾಗಿಣಿ ಜನೇ
ಕರೋತ್ಯನ್ತಃ ಕ್ಷೋಭಂ ನ ತು ವಿಷಯಸಂಸರ್ಗವಿಮುಖೇ || ೨.೮೯ ||

ತರುಣೀವೇಷೋದ್ದೀಪಿತಕಾಮಾ
ವಿಕಸಜ್ಜಾತೀಪುಷ್ಪಸುಗನ್ಧಿಃ |
ಉನ್ನತಪೀನಪಯೋಧರಭಾರಾ
ಪ್ರಾವೃಟ್ತನುತೇ ಕಸ್ಯ ನ ಹರ್ಷಮ್ || ೨.೯೦ ||

ವಿಯದ್‌ಉಪಚಿತಮೇಘಂ ಭೂಮಯಃ ಕನ್ದಲಿನ್ಯೋ
ನವಕುಟಜಕದಮ್ಬಾಮೋದಿನೋ ಗನ್ಧವಾಹಾಃ |
ಶಿಖಿಕುಲಕಲಕೇಕಾರಾವರಮ್ಯಾ ವನಾನ್ತಾಃ
ಸುಖಿನಮ್ ಅಸುಖಿನಂ ವಾ ಸರ್ವಮ್ ಉತ್ಕಣ್ಠಯನ್ತಿ || ೨.೯೧ ||

ಉಪರಿ ಘನಂ ಘನಪಟಲಂ
ತಿರ್ಯಗ್ಗಿರಯೋ‌உಪಿ ನರ್ತಿತಮಯೂರಾಃ |
ಕ್ಷಿತಿರಪಿ ಕನ್ದಲಧವಲಾ
ದೃಷ್ಟಿಂ ಪಥಿಕಃ ಕ್ವ ಪಾತಯತಿ || ೨.೯೨ ||

ಇತೋ ವಿದ್ಯುದ್ವಲ್ಲೀವಿಲಸಿತಮ್ ಇತಃ ಕೇತಕಿತರೋಃ
ಸ್ಫುರನ್ಗನ್ಧಃ ಪ್ರೋದ್ಯಜ್ಜಲದನಿನದಸ್ಫೂರ್ಜಿತಮ್ ಇತಃ |
ಇತಃ ಕೇಕಿಕ್ರೀಡಾಕಲಕಲರವಃ ಪಕ್ಷ್ಮಲದೃಶಾಂ
ಕಥಂ ಯಾಸ್ಯನ್ತ್ಯೇತೇ ವಿರಹದಿವಸಾಃ ಸಮ್ಭೃತರಸಾಃ || ೨.೯೩ ||

ಅಸೂಚಿಸಞ್ಚಾರೇ ತಮಸಿ ನಭಸಿ ಪ್ರೌಢಜಲದಧ್ವನಿ
ಪ್ರಾಙ್ಞಂಮನ್ಯೇ ಪತತಿ ಪೃಷತಾನಾಂ ಚ ನಿಚಯೇ |
ಇದಂ ಸೌದಾಮಿನ್ಯಾಃ ಕನಕಕಮನೀಯಂ ವಿಲಸಿತಂ
ಮುದಂ ಚ ಮ್ಲಾನಿಂ ಚ ಪ್ರಥಯತಿ ಪಥಿ ಸ್ವೈರಸುದೃಶಾಮ್ || ೨.೯೪ ||

ಆಸಾರೇಣ ನ ಹರ್ಮ್ಯತಃ ಪ್ರಿಯತಮೈರ್ಯಾತುಂ ಬಹಿಃ ಶಕ್ಯತೇ
ಶೀತೋತ್ಕಮ್ಪನಿಮಿತ್ತಮ್ ಆಯತದೃಶಾ ಗಾಢಂ ಸಮಾಲಿಙ್ಗ್ಯತೇ |
ಜಾತಾಃ ಶೀಕರಶೀತಲಾಶ್ಚ ಮರುತೋರತ್ಯನ್ತಖೇದಚ್ಛಿದೋ
ಧನ್ಯಾನಾಂ ಬತ ದುರ್ದಿನಂ ಸುದಿನತಾಂ ಯಾತಿ ಪ್ರಿಯಾಸಙ್ಗಮೇ || ೨.೯೫ ||

ಅರ್ಧಂ ಸುಪ್ತ್ವಾ ನಿಶಾಯಾಃ ಸರಭಸಸುರತಾಯಾಸಸನ್ನಶ್ಲಥಾಙ್ಗಪ್ರೋದ್ಭೂತಾಸಹ್ಯ
ತೃಷ್ಣೋ ಮಧುಮದನಿರತೋ ಹರ್ಮ್ಯಪೃಷ್ಠೇ ವಿವಿಕ್ತೇ |
ಸಮ್ಭೋಗಕ್ಲಾನ್ತಕಾನ್ತಾಶಿಥಿಲಭುಜಲತಾವರ್ಜಿತಂ ಕರ್ಕರೀತೋ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಿನ್ನಾಚ್ಛಧಾರಂ ಪಿಬತಿ ನ ಸಲಿಲಂ ಶಾರದಂ ಮನ್ದಪುಣ್ಯಃ || ೨.೯೬ ||

ಹೇಮನ್ತೇ ದಧಿದುಗ್ಧಸರ್ಪಿರಶನಾ ಮಾಞ್ಜಿಷ್ಠವಾಸೋಭೃತಃ
ಕಾಶ್ಮೀರದ್ರವಸಾನ್ದ್ರದಿಗ್ಧವಪುಷಶ್ಛಿನ್ನಾ ವಿಚಿತ್ರೈ ರತೈಃ |
ವೃತ್ತೋರುಸ್ತನಕಾಮಿನೋಜನಕೃತಾಶ್ಲೇಷಾ ಗೃಹಾಭ್ಯನ್ತರೇ
ತಾಮ್ಬೂಲೀದಲಪೂಗಪೂರಿತಮುಖಾ ಧನ್ಯಾಃ ಸುಖಂ ಶೇರತೇ || ೨.೯೭ ||

ಪ್ರದುಯತ್ಪ್ರೌಢಪ್ರಿಯಙ್ಗುದ್ಯುತಿಭೃತಿ ವಿಕಸತ್ಕುನ್ದಮಾದ್ಯದ್ದ್ವಿರೇಫೇ
ಕಾಲೇ ಪ್ರಾಲೇಯವಾತಪ್ರಚಲವಿಲಸಿತೋದಾರಮನ್ದಾರಧಾಮ್ನಿ |
ಯೇಷಾಂ ನೋ ಕಣ್ಠಲಗ್ನಾ ಕ್ಷಣಮ್ ಅಪಿ ತುಹಿನಕ್ಷೋದದಕ್ಷಾ ಮೃಗಾಕ್ಷೀ
ತೇಸಾಮ್ ಆಯಾಮಯಾಮಾ ಯಮಸದನಸಮಾ ಯಾಮಿನೀ ಯಾತಿ ಯೂನಾಮ್ || ೨.೯೮ ||

ಚುಮ್ಬನ್ತೋ ಗಣ್ಡಭಿತ್ತೀರಲಕವತಿ ಮುಖೇ ಸೀತ್ಕೃತಾನ್ಯಾದಧಾನಾ
ವಕ್ಷಃಸೂತ್ಕಞ್ಚುಕೇಷು ಸ್ತನಭರಪುಲಕೋದ್ಭೇದಮ್ ಆಪಾದಯನ್ತಃ |
ಊರೂನಾಕಮ್ಪಯನ್ತಃ ಪೃಥುಜಘನತಟಾತ್ಸ್ರಂಸಯನ್ತೋ‌உಂಶುಕಾನಿ
ವ್ಯಕ್ತಂ ಕಾನ್ತಾಜನಾನಾಂ ವಿಟಚರಿತಭೃತಃ ಶೈಶಿರಾ ವಾನ್ತಿ ವಾತಾಃ || ೨.೯೯ ||

ಕೇಶಾನಾಕುಲಯನ್ದೃಶೋ ಮುಕುಲಯನ್ವಾಸೋ ಬಲಾದಾಕ್ಷಿಪನ್ನಾತನ್ವನ್
ಪುಲಕೋದ್ಗಮಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ನಾವೇಗಕಮ್ಪಂ ಶನೈಃ |
ಬಾರಂ ಬಾರಮ್ ಉದಾರಸೀತ್ಕೃತಕೃತೋ ದನ್ತಚ್ಛದಾನ್ಪೀಡಯನ್
ಪ್ರಾಯಃ ಶೈಶಿರ ಏಷ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ಮರುತ್ಕಾನ್ತಾಸು ಕಾನ್ತಾಯತೇ || ೨.೧೦೦ ||

ಯದ್ಯಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ರುಚಿರಂ ತಸ್ಮಿಂಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ಪೃಹಾ ಮನೋಙ್ಞೇ‌உಪಿ |
ರಮಣೀಯೇ‌உಪಿ ಸುಧಾಂಶೌ ನ ಮನಃಕಾಮಃ ಸರೋಜಿನ್ಯಾಃ || ೨.೧೦೧ ||

ವೈರಾಗ್ಯೇ ಸಞ್ಚರತ್ಯೇಕೋ ನೀತೌ ಭ್ರಮತಿ ಚಾಪರಃ |
ಶೃಙ್ಗಾರೇ ರಮತೇ ಕಶ್ಚಿದ್ಭುವಿ ಭೇದಾಃ ಪರಸ್ಪರಮ್ || ೨.೧೦೨ ||

ShuddhaKannada

Bhartruhari Sataka Trisati – Neeti Satakam – ShuddhaKannada

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Neeti Satakam – ShuddhaKannada 24 December 2014

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಭರ್ತೃಹರಿ

ದಿಕ್ಕಾಲಾದ್ಯನವಚ್ಛಿನ್ನಾನನ್ತಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೂರ್ತಯೇ |
ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯೇಕಮಾನಾಯ ನಮಃ ಶಾನ್ತಾಯ ತೇಜಸೇ || ೧.೧ ||

ಬೋದ್ಧಾರೋ ಮತ್ಸರಗ್ರಸ್ತಾಃ
ಪ್ರಭವಃ ಸ್ಮಯದೂಷಿತಾಃ |
ಅಬೋಧೋಪಹತಾಃ ಚಾನ್ಯೇ
ಜೀರ್ಣಮ್ ಅಙ್ಗೇ ಸುಭಾಷಿತಮ್ || ೧.೨ ||

ಅಙ್ಞಃ ಸುಖಮ್ ಆರಾಧ್ಯಃ
ಸುಖತರಮ್ ಆರಾಧ್ಯತೇ ವಿಶೇಷಙ್ಞಃ |
ಙ್ಞಾನಲವದುರ್ವಿದಗ್ಧಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ತಂ ನರಂ ನ ರಞ್ಜಯತಿ || ೧.೩ ||

ಪ್ರಸಹ್ಯ ಮಣಿಮ್ ಉದ್ಧರೇನ್ಮಕರವಕ್ತ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾನ್ತರಾತ್
ಸಮುದ್ರಮ್ ಅಪಿ ಸನ್ತರೇತ್ಪ್ರಚಲದೂರ್ಮಿಮಾಲಾಕುಲಮ್ |
ಭುಜಙ್ಗಮ್ ಅಪಿ ಕೋಪಿತಂ ಶಿರಸಿ ಪುಷ್ಪವದ್ಧಾರಯೇತ್
ನ ತು ಪ್ರತಿನಿವಿಷ್ಟಮೂ‌ಋಖಜನಚಿತ್ತಮ್ ಆರಾಧಯೇಥ್ || ೧.೪ ||

ಲಭೇತ ಸಿಕತಾಸು ತೈಲಮ್ ಅಪಿ ಯತ್ನತಃ ಪೀಡಯನ್
ಪಿಬೇಚ್ಚ ಮೃಗತೃಷ್ಣಿಕಾಸು ಸಲಿಲಂ ಪಿಪಾಸಾರ್ದಿತಃ |
ಕ್ವಚಿದಪಿ ಪರ್ಯಟನ್ಶಶವಿಷಾಣಮ್ ಆಸಾದಯೇತ್
ನ ತು ಪ್ರತಿನಿವಿಷ್ಟಮೂರ್ಖಚಿತ್ತಮ್ ಆರಾಧಯೇಥ್ || ೧.೫ ||

ವ್ಯಾಲಂ ಬಾಲಮೃಣಾಲತನ್ತುಭಿರಸೌ ರೋದ್ಧುಂ ಸಮುಜ್ಜೃಮ್ಭತೇ
ಛೇತ್ತುಂ ವಜ್ರಮಣಿಂ ಶಿರೀಷಕುಸುಮಪ್ರಾನ್ತೇನ ಸನ್ನಹ್ಯತಿ |
ಮಾಧುರ್ಯಂ ಮಧುಬಿನ್ದುನಾ ರಚಯಿತುಂ ಕ್ಷಾರಾಮುಧೇರೀಹತೇ
ನೇತುಂ ವಾಞ್ಛನ್ತಿ ಯಃ ಖಲಾನ್ಪಥಿ ಸತಾಂ ಸೂಕ್ತೈಃ ಸುಧಾಸ್ಯನ್ದಿಭಿಃ || ೧.೬ ||

ಸ್ವಾಯತ್ತಮ್ ಏಕಾನ್ತಗುಣಂ ವಿಧಾತ್ರಾ
ವಿನಿರ್ಮಿತಂ ಛಾದನಮ್ ಅಙ್ಞತಾಯಾಃ |
ವಿಶೇಷಾ‌ಅತಃ ಸರ್ವವಿದಾಂ ಸಮಾಜೇ
ವಿಭೂಷಣಂ ಮೌನಮ್ ಅಪಣ್ಡಿತಾನಾಮ್ || ೧.೭ ||

ಯದಾ ಕಿಞ್ಚಿಜ್ಙ್ಞೋ‌உಹಂ ದ್ವಿಪ ಇವ ಮದಾನ್ಧಃ ಸಮಭವಂ
ತದಾ ಸರ್ವಙ್ಞೋ‌உಸ್ಮೀತ್ಯಭವದವಲಿಪ್ತಂ ಮಮ ಮನಃ
ಯದಾ ಕಿಞ್ಚಿತ್ಕಿಞ್ಚಿದ್ಬುಧಜನಸಕಾಶಾದವಗತಂ
ತದಾ ಮೂರ್ಖೋ‌உಸ್ಮೀತಿ ಜ್ವರ ಇವ ಮದೋ ಮೇ ವ್ಯಪಗತಃ || ೧.೮ ||

ಕೃಮಿಕುಲಚಿತ್ತಂ ಲಾಲಾಕ್ಲಿನ್ನಂ ವಿಗನ್ಧಿಜುಗುಪ್ಸಿತಂ
ನಿರುಪಮರಸಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಖಾದನ್ನರಾಸ್ಥಿ ನಿರಾಮಿಷಮ್ |
ಸುರಪತಿಮ್ ಅಪಿ ಶ್ವಾ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ನ ಶಙ್ಕತೇ
ನ ಹಿ ಗಣಯತಿ ಕ್ಷುದ್ರೋ ಜನ್ತುಃ ಪರಿಗ್ರಹಫಲ್ಗುತಾಮ್ || ೧.೯ ||

ಶಿರಃ ಶಾರ್ವಂ ಸ್ವರ್ಗಾತ್ಪಶುಪತಿಶಿರಸ್ತಃ ಕ್ಷಿತಿಧರಂ
ಮ್ಹೀಧ್ರಾದುತ್ತುಙ್ಗಾದವನಿಮ್ ಅವನೇಶ್ಚಾಪಿ ಜಲಧಿಮ್ |
ಅಧೋ‌உಧೋ ಗಙ್ಗೇಯಂ ಪದಮ್ ಉಪಗತಾ ಸ್ತೋಕಮ್
ಅಥವಾವಿವೇಕಭ್ರಷ್ಟಾನಾಂ ಭವತಿ ವಿನಿಪಾತಃ ಶತಮುಖಃ || ೧.೧೦ ||

ಶಕ್ಯೋ ವಾರಯಿತುಂ ಜಲೇನ ಹುತಭುಕ್ಚ್ಛತ್ರೇಣ ಸೂರ್ಯಾತಪೋ
ನಾಗೇನ್ದ್ರೋ ನಿಶಿತಾಗ್ಕುಶೇನ ಸಮದೋ ದಣ್ಡೇನ ಗೋಗರ್ದಭೌ |
ವ್ಯಾಧಿರ್ಭೇಷಜಸಙ್ಗ್ರಹೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರ್ಮನ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗೈರ್ವಿಷಂ
ಸರ್ವಸ್ಯೌಷಧಮ್ ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಂ ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ನಸ್ತ್ಯೌಷಧಿಮ್ || ೧.೧೧ ||

ಸಾಹಿತ್ಯಸಙ್ಗೀತಕಲಾವಿಹೀನಃ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪಶುಃ ಪುಚ್ಛವಿಷಾಣಹೀನಃ |
ತೃಣಂ ನ ಖಾದನ್ನಪಿ ಜೀವಮಾನಸ್
ತದ್ಭಾಗಧೇಯಂ ಪರಮಂ ಪಶೂನಾಮ್ || ೧.೧೨ ||

ಯೇಷಾಂ ನ ವಿದ್ಯಾ ನ ತಪೋ ನ ದಾನಂ
ಙ್ಞಾನಂ ನ ಶೀಲಂ ನ ಗುಣೋ ನ ಧರ್ಮಃ |
ತೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇ ಭುವಿ ಭಾರಭೂತಾ
ಮನುಷ್ಯರೂಪೇಣ ಮೃಗಾಶ್ಚರನ್ತಿ || ೧.೧೩ ||

ವರಂ ಪರ್ವತದುರ್ಗೇಷು
ಭ್ರಾನ್ತಂ ವನಚರೈಃ ಸಹ
ನ ಮೂರ್ಖಜನಸಮ್ಪರ್ಕಃ
ಸುರೇನ್ದ್ರಭವನೇಷ್ವಪಿ || ೧.೧೪ ||

ಶಾಸ್ತ್ರೋಪಸ್ಕೃತಶಬ್ದಸುನ್ದರಗಿರಃ ಶಿಷ್ಯಪ್ರದೇಯಾಗಮಾ
ವಿಖ್ಯಾತಾಃ ಕವಯೋ ವಸನ್ತಿ ವಿಷಯೇ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭೋರ್ನಿರ್ಧನಾಃ |
ತಜ್ಜಾಡ್ಯಂ ವಸುಧಾದಿಪಸ್ಯ ಕವಯಸ್ತ್ವರ್ಥಂ ವಿನಾಪೀಶ್ವರಾಃ
ಕುತ್ಸ್ಯಾಃ ಸ್ಯುಃ ಕುಪರೀಕ್ಷಕಾ ಹಿ ಮಣಯೋ ಯೈರರ್ಘತಃ ಪಾತಿತಾಃ || ೧.೧೫ ||

ಹರ್ತುರ್ಯಾತಿ ನ ಗೋಚರಂ ಕಿಮ್ ಅಪಿ ಶಂ ಪುಷ್ಣಾತಿ ಯತ್ಸರ್ವದಾ‌உಪ್ಯ್
ಅರ್ಥಿಭ್ಯಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನಮ್ ಅನಿಶಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವೃದ್ಧಿಂ ಪರಾಮ್ |
ಕಲ್ಪಾನ್ತೇಷ್ವಪಿ ನ ಪ್ರಯಾತಿ ನಿಧನಂ ವಿದ್ಯಾಖ್ಯಮ್ ಅನ್ತರ್ಧನಂ
ಯೇಷಾಂ ತಾನ್ಪ್ರತಿ ಮಾನಮ್ ಉಜ್ಝತ ನೃಪಾಃ ಕಸ್ತೈಃ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧತೇ || ೧.೧೬ ||

ಅಧಿಗತಪರಮಾರ್ಥಾನ್ಪಣ್ಡಿತಾನ್ಮಾವಮಂಸ್ಥಾಸ್
ತೃಣಮ್ ಇವ ಲಘು ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನೈವ ತಾನ್ಸಂರುಣದ್ಧಿ |
ಅಭಿನವಮದಲೇಖಾಶ್ಯಾಮಗಣ್ಡಸ್ಥಲಾನಾಂ
ನ ಭವತಿ ಬಿಸತನ್ತುರ್ವಾರಣಂ ವಾರಣಾನಾಮ್ || ೧.೧೭ ||

ಅಮ್ಭೋಜಿನೀವನವಿಹಾರವಿಲಾಸಮ್ ಏವ
ಹಂಸಸ್ಯ ಹನ್ತಿ ನಿತರಾಂ ಕುಪಿತೋ ವಿಧಾತಾ |
ನ ತ್ವಸ್ಯ ದುಗ್ಧಜಲಭೇದವಿಧೌ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಂ
ವೈದಗ್ಧೀಕೀರ್ತಿಮ್ ಅಪಹರ್ತುಮ್ ಅಸೌ ಸಮರ್ಥಃ || ೧.೧೮ ||

ಕೇಯೂರಾಣಿ ನ ಭೂಷಯನ್ತಿ ಪುರುಷಂ ಹಾರಾ ನ ಚನ್ದ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾ
ನ ಸ್ನಾನಂ ನ ವಿಲೇಪನಂ ನ ಕುಸುಮಂ ನಾಲಙ್ಕೃತಾ ಮೂರ್ಧಜಾಃ |
ವಾಣ್ಯೇಕಾ ಸಮಲಙ್ಕರೋತಿ ಪುರುಷಂ ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಾ ಧಾರ್ಯತೇ
ಕ್ಷೀಯನ್ತೇ ಖಲು ಭೂಷಣಾನಿ ಸತತಂ ವಾಗ್ಭೂಷಣಂ ಭೂಷಣಮ್ || ೧.೧೯ ||

ವಿದ್ಯಾ ನಾಮ ನರಸ್ಯ ರೂಪಮ್ ಅಧಿಕಂ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಗುಪ್ತಂ ಧನಂ
ವಿದ್ಯಾ ಭೋಗಕರೀ ಯಶಃಸುಖಕರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂಣಾಂ ಗುರುಃ |
ವಿದ್ಯಾ ಬನ್ಧುಜನೋ ವಿದೇಶಗಮನೇ ವಿದ್ಯಾ ಪರಾ ದೇವತಾ
ವಿದ್ಯಾ ರಾಜಸು ಪೂಜ್ಯತೇ ನ ತು ಧನಂ ವಿದ್ಯಾವಿಹೀನಃ ಪಶುಃ || ೧.೨೦ ||

ಕ್ಷಾನ್ತಿಶ್ಚೇತ್ಕವಚೇನ ಕಿಂ ಕಿಮ್ ಅರಿಭಿಃ ಕ್ರೋಧೋ‌உಸ್ತಿ ಚೇದ್ದೇಹಿನಾಂ
ಙ್ಞಾತಿಶ್ಚೇದನಲೇನ ಕಿಂ ಯದಿ ಸುಹೃದ್ದಿವ್ಯೌಷಧಂ ಕಿಂ ಫಲಮ್ |
ಕಿಂ ಸರ್ಪೈರ್ಯದಿ ದುರ್ಜನಾಃ ಕಿಮ್ ಉ ಧನೈರ್ವಿದ್ಯಾ‌உನವದ್ಯಾ ಯದಿ
ವ್ರೀಡಾ ಚೇತ್ಕಿಮ್ ಉ ಭೂಷಣೈಃ ಸುಕವಿತಾ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯೇನ ಕಿಮ್ || ೧.೨೧ ||

ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಸ್ವಜನೇ ದಯಾ ಪರಿಜನೇ ಶಾಠ್ಯಂ ಸದಾ ದುರ್ಜನೇ
ಪ್ರೀತಿಃ ಸಾಧುಜನೇ ನಯೋ ನೃಪಜನೇ ವಿದ್ವಜ್ಜನೇ ಚಾರ್ಜವಮ್ |
ಶೌರ್ಯಂ ಶತ್ರುಜನೇ ಕ್ಷಮಾ ಗುರುಜನೇ ಕಾನ್ತಾಜನೇ ಧೃಷ್ಟತಾ
ಯೇ ಚೈವಂ ಪುರುಷಾಃ ಕಲಾಸು ಕುಶಲಾಸ್ತೇಷ್ವೇವ ಲೋಕಸ್ಥಿತಿಃ || ೧.೨೨ ||

ಜಾಡ್ಯಂ ಧಿಯೋ ಹರತಿ ಸಿಞ್ಚತಿ ವಾಚಿ ಸತ್ಯಂ
ಮಾನೋನ್ನತಿಂ ದಿಶತಿ ಪಾಪಮ್ ಅಪಾಕರೋತಿ |
ಚೇತಃ ಪ್ರಸಾದಯತಿ ದಿಕ್ಷು ತನೋತಿ ಕೀರ್ತಿಂ
ಸತ್ಸಙ್ಗತಿಃ ಕಥಯ ಕಿಂ ನ ಕರೋತಿ ಪುಂಸಾಮ್ || ೧.೨೩ ||

ಜಯನ್ತಿ ತೇ ಸುಕೃತಿನೋ
ರಸಸಿದ್ಧಾಃ ಕವೀಶ್ವರಾಃ |
ನಾಸ್ತಿ ಯೇಷಾಂ ಯಶಃಕಾಯೇ
ಜರಾಮರಣಜಂ ಭಯಮ್ || ೧.೨೪ ||

ಸೂನುಃ ಸಚ್ಚರಿತಃ ಸತೀ ಪ್ರಿಯತಮಾ ಸ್ವಾಮೀ ಪ್ರಸಾದೋನ್ಮುಖಃ
ಸ್ನಿಗ್ಧಂ ಮಿತ್ರಮ್ ಅವಞ್ಚಕಃ ಪರಿಜನೋ ನಿಃಕ್ಲೇಶಲೇಶಂ ಮನಃ |
ಆಕಾರೋ ರುಚಿರಃ ಸ್ಥಿರಶ್ಚ ವಿಭವೋ ವಿದ್ಯಾವದಾತಂ ಮುಖಂ
ತುಷ್ಟೇ ವಿಷ್ಟಪಕಷ್ಟಹಾರಿಣಿ ಹರೌ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ದೇಹಿನಾ || ೧.೨೫ ||

ಪ್ರಾಣಾಘಾತಾನ್ನಿವೃತ್ತಿಃ ಪರಧನಹರಣೇ ಸಂಯಮಃ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಂ
ಕಾಲೇ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರದಾನಂ ಯುವತಿಜನಕಥಾಮೂಕಭಾವಃ ಪರೇಷಾಮ್ |
ತೃಷ್ಣಾಸ್ರೋತೋ ವಿಭಙ್ಗೋ ಗುರುಷು ಚ ವಿನಯಃ ಸರ್ವಭೂತಾನುಕಮ್ಪಾ
ಸಾಮಾನ್ಯಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷ್ವನುಪಹತವಿಧಿಃ ಶ್ರೇಯಸಾಮ್ ಏಷ ಪನ್ಥಾಃ || ೧.೨೬ ||

ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ನ ಖಲು ವಿಘ್ನಭಯೇನ ನೀಚೈಃ
ಪ್ರಾರಭ್ಯ ವಿಘ್ನವಿಹತಾ ವಿರಮನ್ತಿ ಮಧ್ಯಾಃ |
ವಿಘ್ನೈಃ ಪುನಃ ಪುನರಪಿ ಪ್ರತಿಹನ್ಯಮಾನಾಃ
ಪ್ರಾರಬ್ಧಮ್ ಉತ್ತಮಜನಾ ನ ಪರಿತ್ಯಜನ್ತಿ || ೧.೨೭ ||

ಅಸನ್ತೋ ನಾಭ್ಯರ್ಥ್ಯಾಃ ಸುಹೃದಪಿ ನ ಯಾಚ್ಯಃ ಕೃಶಧನಃ
ಪ್ರಿಯಾ ನ್ಯಾಯ್ಯಾ ವೃತ್ತಿರ್ಮಲಿನಮ್ ಅಸುಭಙ್ಗೇ‌உಪ್ಯಸುಕರಮ್ |
ವಿಪದ್ಯುಚ್ಚೈಃ ಸ್ಥೇಯಂ ಪದಮ್ ಅನುವಿಧೇಯಂ ಚ ಮಹತಾಂ
ಸತಾಂ ಕೇನೋದ್ದಿಷ್ಟಂ ವಿಷಮಮ್ ಅಸಿಧಾರಾವ್ರತಮ್ ಇದಮ್ || ೧.೨೮ ||

ಕ್ಷುತ್ಕ್ಷಾಮೋ‌உಪಿ ಜರಾಕೃಶೋ‌உಪಿ ಶಿಥಿಲಪ್ರಾಣೋ‌உಪಿ ಕಷ್ಟಾಂ ದಶಾಮ್
ಆಪನ್ನೋ‌உಪಿ ವಿಪನ್ನದೀಧಿತಿರಿತಿ ಪ್ರಾಣೇಷು ನಶ್ಯತ್ಸ್ವಪಿ |
ಮತ್ತೇಭೇನ್ದ್ರವಿಭಿನ್ನಕುಮ್ಭಪಿಶಿತಗ್ರಾಸೈಕಬದ್ಧಸ್ಪೃಹಃ
ಕಿಂ ಜೀರ್ಣಂ ತೃಣಮ್ ಅತ್ತಿ ಮಾನಮಹತಾಮ್ ಅಗ್ರೇಸರಃ ಕೇಸರೀ || ೧.೨೯ ||

ಸ್ವಲ್ಪಸ್ನಾಯುವಸಾವಶೇಷಮಲಿನಂ ನಿರ್ಮಾಂಸಮ್ ಅಪ್ಯಸ್ಥಿ ಗೋಃ
ಶ್ವಾ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಿತೋಷಮ್ ಏತಿ ನ ತು ತತ್ತಸ್ಯ ಕ್ಷುಧಾಶಾನ್ತಯೇ |
ಸಿಂಹೋ ಜಮ್ಬುಕಮ್ ಅಙ್ಕಮ್ ಆಗತಮ್ ಅಪಿ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ನಿಹನ್ತಿ ದ್ವಿಪಂ
ಸರ್ವಃ ಕೃಚ್ಛ್ರಗತೋ‌உಪಿ ವಾಞ್ಛನ್ತಿ ಜನಃ ಸತ್ತ್ವಾನುರೂಪಂ ಫಲಮ್ || ೧.೩೦ ||

ಲಾಙ್ಗೂಲಚಾಲನಮ್ ಅಧಶ್ಚರಣಾವಪಾತಂ
ಭೂಮೌ ನಿಪತ್ಯ ವದನೋದರದರ್ಶನಂ ಚ |
ಶ್ವಾ ಪಿಣ್ಡದಸ್ಯ ಕುರುತೇ ಗಜಪುಙ್ಗವಸ್ತು
ಧೀರಂ ವಿಲೋಕಯತಿ ಚಾಟುಶತೈಶ್ಚ ಭುಙ್ಕ್ತೇ || ೧.೩೧ ||

ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಸಂಸಾರೇ
ಮೃತಃ ಕೋ ವಾ ನ ಜಾಯತೇ |
ಸ ಜಾತೋ ಯೇನ ಜಾತೇನ
ಯಾತಿ ವಂಶಃ ಸಮುನ್ನತಿಮ್ || ೧.೩೨ ||

ಕುಸುಮಸ್ತವಕಸ್ಯೇವ
ದ್ವಯೀ ವೃತ್ತಿರ್ಮನಸ್ವಿನಃ |
ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಾ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ
ಶೀರ್ಯತೇ ವನ ಏವ ವಾ || ೧.೩೩ ||

ಸನ್ತ್ಯನ್ಯೇ‌உಪಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಪ್ರಭೃತಯಃ ಸಮ್ಭಾವಿತಾಃ ಪಞ್ಚಷಾಸ್
ತಾನ್ಪ್ರತ್ಯೇಷ ವಿಶೇಷವಿಕ್ರಮರುಚೀ ರಾಹುರ್ನ ವೈರಾಯತೇ |
ದ್ವಾವೇವ ಗ್ರಸತೇ ದಿವಾಕರನಿಶಾಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೌ ಭಾಸ್ಕರೌ
ಭ್ರಾತಃ ಪರ್ವಣಿ ಪಶ್ಯ ದಾನವಪತಿಃ ಶೀರ್ಷಾವಶೇಷಾಕೃತಿಃ || ೧.೩೪ ||

ವಹತಿ ಭುವನಶ್ರೇಣಿಂ ಶೇಷಃ ಫಣಾಫಲಕಸ್ಥಿತಾಂ
ಕಮಠಪತಿನಾ ಮಧ್ಯೇಪೃಷ್ಠಂ ಸದಾ ಸ ಚ ಧಾರ್ಯತೇ |
ತಮ್ ಅಪಿ ಕುರುತೇ ಕ್ರೋಡಾಧೀನಂ ಪಯೋಧಿರನಾದರಾದ್
ಅಹಹ ಮಹತಾಂ ನಿಃಸೀಮಾನಶ್ಚರಿತ್ರವಿಭೂತಯಃ || ೧.೩೫ ||

ವರಂ ಪಕ್ಷಚ್ಛೇದಃ ಸಮದಮಘವನ್ಮುಕ್ತಕುಲಿಶಪ್ರಹಾರೈರ್
ಉದ್ಗಚ್ಛದ್ಬಹುಲದಹನೋದ್ಗಾರಗುರುಭಿಃ |
ತುಷಾರಾದ್ರೇಃ ಸೂನೋರಹಹ ಪಿತರಿ ಕ್ಲೇಶವಿವಶೇ
ನ ಚಾಸೌ ಸಮ್ಪಾತಃ ಪಯಸಿ ಪಯಸಾಂ ಪತ್ಯುರುಚಿತಃ || ೧.೩೬ ||

ಸಿಂಹಃ ಶಿಶುರಪಿ ನಿಪತತಿ
ಮದಮಲಿನಕಪೋಲಭಿತ್ತಿಷು ಗಜೇಷು |
ಪ್ರಕೃತಿರಿಯಂ ಸತ್ತ್ವವತಾಂ
ನ ಖಲು ವಯಸ್ತೇಜಸೋ ಹೇತುಃ || ೧.೩೭ ||

ಜಾತಿರ್ಯಾತು ರಸಾತಲಂ ಗುಣಗಣೈಸ್ತತ್ರಾಪ್ಯಧೋ ಗಮ್ಯತಾಂ
ಶೀಲಂ ಶೈಲತಟಾತ್ಪತತ್ವಭಿಜನಃ ಸನ್ದಹ್ಯತಾಂ ವಹ್ನಿನಾ |
ಶೌರ್ಯೇ ವೈರಿಣಿ ವಜ್ರಮ್ ಆಶು ನಿಪತತ್ವರ್ಥೋ‌உಸ್ತು ನಃ ಕೇವಲಂ
ಯೇನೈಕೇನ ವಿನಾ ಗುಣಸ್ತೃಣಲವಪ್ರಾಯಾಃ ಸಮಸ್ತಾ ಇಮೇ || ೧.೩೮ ||

ಧನಮ್ ಅರ್ಜಯ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ
ಧನಮೂಲಮ್ ಇದಂ ಜಗತ್ |
ಅನ್ತರಂ ನಾಭಿಜಾನಾಮಿ
ನಿರ್ಧನಸ್ಯ ಮೃತಸ್ಯ ಚ || ೧.೩೯ ||

ತಾನೀನ್ದ್ರಿಯಾಣ್ಯವಿಕಲಾನಿ ತದೇವ ನಾಮ
ಸಾ ಬುದ್ಧಿರಪ್ರತಿಹತಾ ವಚನಂ ತದೇವ |
ಅರ್ಥೋಷ್ಮಣಾ ವಿರಹಿತಃ ಪುರುಷಃ ಕ್ಷಣೇನ
ಸೋ‌உಪ್ಯನ್ಯ ಏವ ಭವತೀತಿ ವಿಚಿತ್ರಮ್ ಏತಥ್ || ೧.೪೦ ||

ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ವಿತ್ತಂ ಸ ನರಃ ಕುಲೀನಃ
ಸ ಪಣ್ಡಿತಃ ಸ ಶ್ರುತವಾನ್ಗುಣಙ್ಞಃ |
ಸ ಏವ ವಕ್ತಾ ಸ ಚ ದರ್ಶನೀಯಃ
ಸರ್ವೇ ಗುಣಾಃ ಕಾಞ್ಚನಮ್ ಆಶ್ರಯನ್ತಿ || ೧.೪೧ ||

ದೌರ್ಮನ್ತ್ರ್ಯಾನ್ನೃಪತಿರ್ವಿನಶ್ಯತಿ ಯತಿಃ ಸಙ್ಗಾತ್ಸುತೋ ಲಾಲನಾತ್
ವಿಪ್ರೋ‌உನಧ್ಯಯನಾತ್ಕುಲಂ ಕುತನಯಾಚ್ಛೀಲಂ ಖಲೋಪಾಸನಾತ್ |
ಹ್ರೀರ್ಮದ್ಯಾದನವೇಕ್ಷಣಾದಪಿ ಕೃಷಿಃ ಸ್ನೇಹಃ ಪ್ರವಾಸಾಶ್ರಯಾನ್
ಮೈತ್ರೀ ಚಾಪ್ರಣಯಾತ್ಸಮೃದ್ಧಿರನಯಾತ್ತ್ಯಾಗಪ್ರಮಾದಾದ್ಧನಮ್ || ೧.೪೨ ||

ದಾನಂ ಭೋಗೋ ನಾಶಸ್ತಿಸ್ರೋ
ಗತಯೋ ಭವನ್ತಿ ವಿತ್ತಸ್ಯ |
ಯೋ ನ ದದಾತಿ ನ ಭುಙ್ಕ್ತೇ
ತಸ್ಯ ತೃತೀಯಾ ಗತಿರ್ಭವತಿ || ೧.೪೩ ||

ಮಣಿಃ ಶಾಣೋಲ್ಲೀಢಃ ಸಮರವಿಜಯೀ ಹೇತಿದಲಿತೋ
ಮದಕ್ಷೀಣೋ ನಾಗಃ ಶರದಿ ಸರಿತಃ ಶ್ಯಾನಪುಲಿನಾಃ |
ಕಲಾಶೇಷಶ್ಚನ್ದ್ರಃ ಸುರತಮೃದಿತಾ ಬಾಲವನಿತಾ
ತನ್ನಿಮ್ನಾ ಶೋಭನ್ತೇ ಗಲಿತವಿಭವಾಶ್ಚಾರ್ಥಿಷು ನರಾಃ || ೧.೪೪ ||

ಪರಿಕ್ಷೀಣಃ ಕಶ್ಚಿತ್ಸ್ಪೃಹಯತಿ ಯವಾನಾಂ ಪ್ರಸೃತಯೇ
ಸ ಪಶ್ಚಾತ್ಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ಕಲಯತಿ ಧರಿತ್ರೀಂ ತೃಣಸಮಾಮ್ |
ಅತಶ್ಚಾನೈಕಾನ್ತ್ಯಾದ್ಗುರುಲಘುತಯಾ‌உರ್ಥೇಷು ಧನಿನಾಮ್
ಅವಸ್ಥಾ ವಸ್ತೂನಿ ಪ್ರಥಯತಿ ಚ ಸಙ್ಕೋಚಯತಿ ಚ || ೧.೪೫ ||

ರಾಜನ್ದುಧುಕ್ಷಸಿ ಯದಿ ಕ್ಷಿತಿಧೇನುಮ್ ಏತಾಂ
ತೇನಾದ್ಯ ವತ್ಸಮ್ ಇವ ಲೋಕಮ್ ಅಮುಂ ಪುಷಾಣ
ತಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಸಮ್ಯಗನಿಶಂ ಪರಿಪೋಷ್ಯಮಾಣೇ
ನಾನಾಫಲೈಃ ಫಲತಿ ಕಲ್ಪಲತೇವ ಭೂಮಿಃ || ೧.೪೬ ||

ಸತ್ಯಾನೃತಾ ಚ ಪರುಷಾ ಪ್ರಿಯವಾದಿನೀ ಚ
ಹಿಂಸ್ರಾ ದಯಾಲುರಪಿ ಚಾರ್ಥಪರಾ ವದಾನ್ಯಾ |
ನಿತ್ಯವ್ಯಯಾ ಪ್ರಚುರನಿತ್ಯಧನಾಗಮಾ ಚ
ವಾರಾಙ್ಗನೇವ ನೃಪನೀತಿರನೇಕರೂಪಾ || ೧.೪೭ ||

ಆಙ್ಞಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಪಾಲನಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ
ದಾನಂ ಭೋಗೋ ಮಿತ್ರಸಂರಕ್ಷಣಂ ಚ
ಯೇಷಾಮ್ ಏತೇ ಷಡ್ಗುಣಾ ನ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ
ಕೋ‌உರ್ಥಸ್ತೇಷಾಂ ಪಾರ್ಥಿವೋಪಾಶ್ರಯೇಣ || ೧.೪೮ ||

ಯದ್ಧಾತ್ರಾ ನಿಜಭಾಲಪಟ್ಟಲಿಖಿತಂ ಸ್ತೋಕಂ ಮಹದ್ವಾ ಧನಂ
ತತ್ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮರುಸ್ಥಲೇ‌உಪಿ ನಿತರಾಂ ಮೇರೌ ತತೋ ನಾಧಿಕಮ್ |
ತದ್ಧೀರೋ ಭವ ವಿತ್ತವತ್ಸು ಕೃಪಣಾಂ ವೃತ್ತಿಂ ವೃಥಾ ಸಾ ಕೃಥಾಃ
ಕೂಪೇ ಪಶ್ಯ ಪಯೋನಿಧಾವಪಿ ಘಟೋ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ತುಲ್ಯಂ ಜಲಮ್ || ೧.೪೯ ||

ತ್ವಮ್ ಏವ ಚಾತಕಾಧಾರೋ‌உ
ಸೀತಿ ಕೇಷಾಂ ನ ಗೋಚರಃ |
ಕಿಮ್ ಅಮ್ಭೋದವರಾಸ್ಮಾಕಂ
ಕಾರ್ಪಣ್ಯೋಕ್ತಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷಸೇ || ೧.೫೦ ||

ರೇ ರೇ ಚಾತಕ ಸಾವಧಾನಮನಸಾ ಮಿತ್ರ ಕ್ಷಣಂ ಶ್ರೂಯತಾಮ್
ಅಮ್ಭೋದಾ ಬಹವೋ ವಸನ್ತಿ ಗಗನೇ ಸರ್ವೇ‌உಪಿ ನೈತಾದೃಶಾಃ |
ಕೇಚಿದ್ವೃಷ್ಟಿಭಿರಾರ್ದ್ರಯನ್ತಿ ವಸುಧಾಂ ಗರ್ಜನ್ತಿ ಕೇಚಿದ್ವೃಥಾ
ಯಂ ಯಂ ಪಶ್ಯಸಿ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಪುರತೋ ಮಾ ಬ್ರೂಹಿ ದೀನಂ ವಚಃ || ೧.೫೧ ||

ಅಕರುಣತ್ವಮ್ ಅಕಾರಣವಿಗ್ರಹಃ
ಪರಧನೇ ಪರಯೋಷಿತಿ ಚ ಸ್ಪೃಹಾ |
ಸುಜನಬನ್ಧುಜನೇಷ್ವಸಹಿಷ್ಣುತಾ
ಪ್ರಕೃತಿಸಿದ್ಧಮ್ ಇದಂ ಹಿ ದುರಾತ್ಮನಾಮ್ || ೧.೫೨ ||

ದುರ್ಜನಃ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯೋ
ವಿದ್ಯಯಾ‌உಲಕೃತೋ‌உಪಿ ಸನ್ |
ಮಣಿನಾ ಭೂಷಿತಃ ಸರ್ಪಃ
ಕಿಮ್ ಅಸೌ ನ ಭಯಙ್ಕರಃ || ೧.೫೩ ||

ಜಾಡ್ಯಂ ಹ್ರೀಮತಿ ಗಣ್ಯತೇ ವ್ರತರುಚೌ ದಮ್ಭಃ ಶುಚೌ ಕೈತವಂ
ಶೂರೇ ನಿರ್ಘೃಣತಾ ಮುನೌ ವಿಮತಿತಾ ದೈನ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾಲಾಪಿನಿ |
ತೇಜಸ್ವಿನ್ಯವಲಿಪ್ತತಾ ಮುಖರತಾ ವಕ್ತರ್ಯಶಕ್ತಿಃ ಸ್ಥಿರೇ
ತತ್ಕೋ ನಾಮ ಗುಣೋ ಭವೇತ್ಸ ಗುಣಿನಾಂ ಯೋ ದುರ್ಜನೈರ್ನಾಙ್ಕಿತಃ || ೧.೫೪ ||

ಲೋಭಶ್ಚೇದಗುಣೇನ ಕಿಂ ಪಿಶುನತಾ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಕಿಂ ಪಾತಕೈಃ
ಸತ್ಯಂ ಚೇತ್ತಪಸಾ ಚ ಕಿಂ ಶುಚಿ ಮನೋ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ತೀರ್ಥೇನ ಕಿಮ್ |
ಸೌಜನ್ಯಂ ಯದಿ ಕಿಂ ಗುಣೈಃ ಸುಮಹಿಮಾ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಕಿಂ ಮಣ್ಡನೈಃ
ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಯದಿ ಕಿಂ ಧನೈರಪಯಶೋ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಕಿಂ ಮೃತ್ಯುನಾ || ೧.೫೫ ||

ಶಶೀ ದಿವಸಧೂಸರೋ ಗಲಿತಯೌವನಾ ಕಾಮಿನೀ
ಸರೋ ವಿಗತವಾರಿಜಂ ಮುಖಮ್ ಅನಕ್ಷರಂ ಸ್ವಾಕೃತೇಃ |
ಪ್ರಭುರ್ಧನಪರಾಯಣಃ ಸತತದುರ್ಗತಃ ಸಜ್ಜನೋ
ನೃಪಾಙ್ಗಣಗತಃ ಖಲೋ ಮನಸಿ ಸಪ್ತ ಶಲ್ಯಾನಿ ಮೇ || ೧.೫೬ ||

ನ ಕಶ್ಚಿಚ್ಚಣ್ಡಕೋಪಾನಾಮ್
ಆತ್ಮೀಯೋ ನಾಮ ಭೂಭುಜಾಮ್ |
ಹೋತಾರಮ್ ಅಪಿ ಜುಹ್ವಾನಂ
ಸ್ಪೃಷ್ಟೋ ವಹತಿ ಪಾವಕಃ || ೧.೫೭ ||

ಮೌನೋಉಮ್‌ಊಕಃ ಪ್ರವಚನಪಟುರ್ಬಾಟುಲೋ ಜಲ್ಪಕೋ ವಾ
ಧೃಷ್ಟಃ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಸತಿ ಚ ಸದಾ ದೂರತಶ್ಚಾಪ್ರಗಲ್ಭಃ |
ಕ್ಷಾನ್ತ್ಯಾ ಭೀರುರ್ಯದಿ ನ ಸಹತೇ ಪ್ರಾಯಶೋ ನಾಭಿಜಾತಃ
ಸೇವಾಧರ್ಮಃ ಪರಮಗಹನೋ ಯೋಗಿನಾಮ್ ಅಪ್ಯಗಮ್ಯಃ || ೧.೫೮ ||

ಉದ್ಭಾಸಿತಾಖಿಲಖಲಸ್ಯ ವಿಶೃಙ್ಖಲಸ್ಯ
ಪ್ರಾಗ್ಜಾತವಿಸ್ತೃತನಿಜಾಧಮಕರ್ಮವೃತ್ತೇಃ |
ದೈವಾದವಾಪ್ತವಿಭವಸ್ಯ ಗುಣದ್ವಿಷೋ‌உಸ್ಯ
ನೀಚಸ್ಯ ಗೋಚರಗತೈಃ ಸುಖಮ್ ಆಪ್ಯತೇ || ೧.೫೯ ||

ಆರಮ್ಭಗುರ್ವೀ ಕ್ಷಯಿಣೀ ಕ್ರಮೇಣ
ಲಘ್ವೀ ಪುರಾ ವೃದ್ಧಿಮತೀ ಚ ಪಶ್ಚಾತ್ |
ದಿನಸ್ಯ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಪರಾರ್ಧಭಿನ್ನಾ
ಛಾಯೇವ ಮೈತ್ರೀ ಖಲಸಜ್ಜನಾನಾಮ್ || ೧.೬೦ ||

ಮೃಗಮೀನಸಜ್ಜನಾನಾಂ ತೃಣಜಲಸನ್ತೋಷವಿಹಿತವೃತ್ತೀನಾಮ್ |
ಲುಬ್ಧಕಧೀವರಪಿಶುನಾ ನಿಷ್ಕಾರಣವೈರಿಣೋ ಜಗತಿ || ೧.೬೧ ||

ವಾಞ್ಛಾ ಸಜ್ಜನಸಙ್ಗಮೇ ಪರಗುಣೇ ಪ್ರೀತಿರ್ಗುರೌ ನಮ್ರತಾ
ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ವ್ಯಸನಂ ಸ್ವಯೋಷಿತಿ ರತಿರ್ಲೋಕಾಪವಾದಾದ್ಭಯಮ್ |
ಭಕ್ತಿಃ ಶೂಲಿನಿ ಶಕ್ತಿರಾತ್ಮದಮನೇ ಸಂಸರ್ಗಮುಕ್ತಿಃ ಖಲೇ
ಯೇಷ್ವೇತೇ ನಿವಸನ್ತಿ ನಿರ್ಮಲಗುಣಾಸ್ತೇಭ್ಯೋ ನರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ || ೧.೬೨ ||

ವಿಪದಿ ಧೈರ್ಯಮ್ ಅಥಾಭ್ಯುದಯೇ ಕ್ಷಮಾ
ಸದಸಿ ವಾಕ್ಯಪಟುತಾ ಯುಧಿ ವಿಕ್ರಮಃ |
ಯಶಸಿ ಚಾಭಿರುಚಿರ್ವ್ಯಸನಂ ಶ್ರುತೌ
ಪ್ರಕೃತಿಸಿದ್ಧಮ್ ಇದಂ ಹಿ ಮಹಾತ್ಮನಾಮ್ || ೧.೬೩ ||

ಪ್ರದಾನಂ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಂ ಗೃಹಮ್ ಉಪಗತೇ ಸಮ್ಭ್ರಮವಿಧಿಃ
ಪ್ರಿಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಮೌನಂ ಸದಸಿ ಕಥನಂ ಚಾಪ್ಯುಪಕೃತೇಃ |
ಅನುತ್ಸೇಕೋ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಮ್ ಅನಭಿಭವಗನ್ಧಾಃ ಪರಕಥಾಃ
ಸತಾಂ ಕೇನೋದ್ದಿಷ್ಟಂ ವಿಷಮಮ್ ಅಸಿಧಾರಾವ್ರತಮ್ ಇದಮ್ || ೧.೬೪ ||

ಕರೇ ಶ್ಲಾಘ್ಯಸ್ತ್ಯಾಗಃ ಶಿರಸಿ ಗುರುಪಾದಪ್ರಣಯಿತಾ
ಮುಖೇ ಸತ್ಯಾ ವಾಣೀ ವಿಜಯಿ ಭುಜಯೋರ್ವೀರ್ಯಮ್ ಅತುಲಮ್ |
ಹೃದಿ ಸ್ವಚ್ಛಾ ವೃತ್ತಿಃ ಶ್ರುತಿಮ್ ಅಧಿಗತಂ ಚ ಶ್ರವಣಯೋರ್
ವಿನಾಪ್ಯೈಶ್ವರ್ಯೇಣ ಪ್ರಕೃತಿಮಹತಾಂ ಮಣ್ಡನಮ್ ಇದಮ್ || ೧.೬೫ ||

ಸಮ್ಪತ್ಸು ಮಹತಾಂ ಚಿತ್ತಂ
ಭವತ್ಯುತ್ಪಲಕೋಉಮ್‌ಅಲಮ್ |ಆಪತ್ಸು ಚ ಮಹಾಶೈಲಶಿಲಾ
ಸಙ್ಘಾತಕರ್ಕಶಮ್ || ೧.೬೬ ||

ಸನ್ತಪ್ತಾಯಸಿ ಸಂಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಪಯಸೋ ನಾಮಾಪಿ ನ ಙ್ಞಾಯತೇ
ಮುಕ್ತಾಕಾರತಯಾ ತದೇವ ನಲಿನೀಪತ್ರಸ್ಥಿತಂ ರಾಜತೇ |
ಸ್ವಾತ್ಯಾಂ ಸಾಗರಶುಕ್ತಿಮಧ್ಯಪತಿತಂ ತನ್ಮೌಕ್ತಿಕಂ ಜಾಯತೇ
ಪ್ರಾಯೇಣಾಧಮಮಧ್ಯಮೋತ್ತಮಗುಣಃ ಸಂಸರ್ಗತೋ ಜಾಯತೇ || ೧.೬೭ ||

ಪ್ರೀಣಾತಿ ಯಃ ಸುಚರಿತೈಃ ಪಿತರಂ ಸ ಪುತ್ರೋ
ಯದ್ಭರ್ತುರೇವ ಹಿತಮ್ ಇಚ್ಛತಿ ತತ್ಕಲತ್ರಮ್ |
ತನ್ಮಿತ್ರಮ್ ಆಪದಿ ಸುಖೇ ಚ ಸಮಕ್ರಿಯಂ ಯದ್
ಏತತ್ತ್ರಯಂ ಜಗತಿ ಪುಣ್ಯಕೃತೋ ಲಭನ್ತೇ || ೧.೬೮ ||

ಏಕೋ ದೇವಃ ಕೇಶವೋ ವಾ ಶಿವೋ ವಾ
ಹ್ಯೇಕಂ ಮಿತ್ರಂ ಭೂಪತಿರ್ವಾ ಯತಿರ್ವಾ |
ಏಕೋ ವಾಸಃ ಪತ್ತನೇ ವಾ ವನೇ ವಾ
ಹ್ಯೇಕಾ ಭಾರ್ಯಾ ಸುನ್ದರೀ ವಾ ದರೀ ವಾ || ೧.೬೯ ||

ನಮ್ರತ್ವೇನೋನ್ನಮನ್ತಃ ಪರಗುಣಕಥನೈಃ ಸ್ವಾನ್ಗುಣಾನ್ಖ್ಯಾಪಯನ್ತಃ
ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ಸಮ್ಪಾದಯನ್ತೋ ವಿತತಪೃಥುತರಾರಮ್ಭಯತ್ನಾಃ ಪರಾರ್ಥೇ |
ಕ್ಷಾನ್ತ್ಯೈವಾಕ್ಷೇಪರುಕ್ಷಾಕ್ಷರಮುಖರಮುಖಾನ್ದುರ್ಜನಾನ್ದೂಷಯನ್ತಃ
ಸನ್ತಃ ಸಾಶ್ಚರ್ಯಚರ್ಯಾ ಜಗತಿ ಬಹುಮತಾಃ ಕಸ್ಯ ನಾಭ್ಯರ್ಚನೀಯಾಃ || ೧.೭೦ ||

ಭವನ್ತಿ ನಮ್ರಾಸ್ತರವಃ ಫಲೋದ್ಗಮೈರ್
ನವಾಮ್ಬುಭಿರ್ದೂರಾವಲಮ್ಬಿನೋ ಘನಾಃ |
ಅನುದ್ಧತಾಃ ಸತ್ಪುರುಷಾಃ ಸಮೃದ್ಧಿಭಿಃ
ಸ್ವಭಾವ ಏಷ ಪರೋಪಕಾರಿಣಾಮ್ || ೧.೭೧ ||

ಶ್ರೋತ್ರಂ ಶ್ರುತೇನೈವ ನ ಕುಣ್ಡಲೇನ
ದಾನೇನ ಪಾಣಿರ್ನ ತು ಕಙ್ಕಣೇನ |
ವಿಭಾತಿ ಕಾಯಃ ಕರುಣಪರಾಣಾಂ
ಪರೋಪಕಾರೈರ್ನ ತು ಚನ್ದನೇನ || ೧.೭೨ ||

ಪಾಪಾನ್ನಿವಾರಯತಿ ಯೋಜಯತೇ ಹಿತಾಯ
ಗುಹ್ಯಂ ನಿಗೂಹತಿ ಗುಣಾನ್ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ |
ಆಪದ್ಗತಂ ಚ ನ ಜಹಾತಿ ದದಾತಿ ಕಾಲೇ
ಸನ್ಮಿತ್ರಲಕ್ಷಣಮ್ ಇದಂ ಪ್ರವದನ್ತಿ ಸನ್ತಃ || ೧.೭೩ ||

ಪದ್ಮಾಕರಂ ದಿನಕರೋ ವಿಕಚೀಕರೋತಿ
ಚಮ್ದ್ರ್ಪ್ವೋಲಾಸಯತಿ ಕೈರವಚಕ್ರವಾಲಮ್ |
ನಾಭ್ಯರ್ಥಿತೋ ಜಲಧರೋ‌உಪಿ ಜಲಂ ದದಾತಿ
ಸನ್ತಃ ಸ್ವಯಂ ಪರಹಿತೇ ವಿಹಿತಾಭಿಯೋಗಾಃ || ೧.೭೪ ||

ಏಕೇ ಸತ್ಪುರುಷಾಃ ಪರಾರ್ಥಘಟಕಾಃ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಪರಿತ್ಯಜನ್ತಿ ಯೇ
ಸಾಮಾನ್ಯಾಸ್ತು ಪರಾರ್ಥಮ್ ಉದ್ಯಮಭೃತಃ ಸ್ವಾರ್ಥಾವಿರೋಧೇನ ಯೇ |
ತೇ‌உಮೀ ಮಾನುಷರಾಕ್ಷಸಾಃ ಪರಹಿತಂ ಸ್ವಾರ್ಥಾಯ ನಿಘ್ನನ್ತಿ ಯೇ
ಯೇ ತು ಘ್ನನ್ತಿ ನಿರರ್ಥಕಂ ಪರಹಿತಂ ತೇ ಕೇ ನ ಜಾನೀಮಹೇ || ೧.೭೫ ||

ಕ್ಷೀರೇಣಾತ್ಮಗತೋದಕಾಯ ಹಿ ಗುಣಾ ದತ್ತಾ ಪುರಾ ತೇ‌உಖಿಲಾ
ಕ್ಷೀರೋತ್ತಾಪಮ್ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ತೇನ ಪಯಸಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾ ಕೃಶಾನೌ ಹುತಃ |
ಗನ್ತುಂ ಪಾವಕಮ್ ಉನ್ಮನಸ್ತದಭವದ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಮಿತ್ರಾಪದಂ
ಯುಕ್ತಂ ತೇನ ಜಲೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ ಸತಾಂ ಮೈತ್ರೀ ಪುನಸ್ತ್ವೀದೃಶೀ || ೧.೭೬ ||

ಇತಃ ಸ್ವಪಿತಿ ಕೇಶವಃ ಕುಲಮ್ ಇತಸ್ತದೀಯದ್ವಿಷಾಮ್
ಇತಶ್ಚ ಶರಣಾರ್ಥಿನಾಂ ಶಿಖರಿಣಾಂ ಗಣಾಃ ಶೇರತೇ |
ಇತೋ‌உಪಿ ಬಡವಾನಲಃ ಸಹ ಸಮಸ್ತಸಂವರ್ತಕೈ‌ಋ
ಅಹೋ ವಿತತಮ್ ಊರ್ಜಿತಂ ಭರಸಹಂ ಸಿನ್ಧೋರ್ವಪುಃ || ೧.೭೭ ||

ತೃಷ್ಣಾಂ ಛಿನ್ಧಿ ಭಜ ಕ್ಷಮಾಂ ಜಹಿ ಮದಂ ಪಾಪೇ ರತಿಂ ಮಾ ಕೃಥಾಃ
ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಹ್ಯನುಯಾಹಿ ಸಾಧುಪದವೀಂ ಸೇವಸ್ವ ವಿದ್ವಜ್ಜನಮ್ |
ಮಾನ್ಯಾನ್ಮಾನಯ ವಿದ್ವಿಷೋ‌உಪ್ಯನುನಯ ಪ್ರಖ್ಯಾಪಯ ಪ್ರಶ್ರಯಂ
ಕೀರ್ತಿಂ ಪಾಲಯ ದುಃಖಿತೇ ಕುರು ದಯಾಮ್ ಏತತ್ಸತಾಂ ಚೇಷ್ಟಿತಮ್ || ೧.೭೮ ||

ಮನಸಿ ವಚಸಿ ಕಾಯೇ ಪುಣ್ಯಪೀಯೂಷಪೂರ್ಣಾಸ್
ತ್ರಿಭುವನಮ್ ಉಪಕಾರಶ್ರೇಣಿಭಿಃ ಪ್ರೀಣಯನ್ತಃ |
ಪರಗುಣಪರಮಾಣೂನ್ಪರ್ವತೀಕೃತ್ಯ ನಿತ್ಯಂ
ನಿಜಹೃದಿ ವಿಕಸನ್ತಃ ಸನ್ತ ಸನ್ತಃ ಕಿಯನ್ತಃ || ೧.೭೯ ||

ಕಿಂ ತೇನ ಹೇಮಗಿರಿಣಾ ರಜತಾದ್ರಿಣಾ ವಾ
ಯತ್ರಾಶ್ರಿತಾಶ್ಚ ತರವಸ್ತರವಸ್ತ ಏವ |
ಮನ್ಯಾಮಹೇ ಮಲಯಮ್ ಏವ ಯದ್‌ಆಶ್ರಯೇಣ
ಕಙ್ಕೋಲನಿಮ್ಬಕಟುಜಾ ಅಪಿ ಚನ್ದನಾಃ ಸ್ಯುಃ || ೧.೮೦ ||

ರತ್ನೈರ್ಮಹಾರ್ಹೈಸ್ತುತುಷುರ್ನ ದೇವಾ
ನ ಭೇಜಿರೇ ಭೀಮವಿಷೇಣ ಭೀತಿಮ್ |
ಸುಧಾಂ ವಿನಾ ನ ಪರಯುರ್ವಿರಾಮಂ
ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾದ್ವಿರಮನ್ತಿ ಧೀರಾಃ || ೧.೮೧ ||

ಕ್ವಚಿತ್ಪೃಥ್ವೀಶಯ್ಯಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಪರಙ್ಕಶಯನಃ
ಕ್ವಚಿಚ್ಛಾಕಾಹಾರಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಶಾಲ್ಯೋದನರುಚಿಃ |
ಕ್ವಚಿತ್ಕನ್ಥಾಧಾರೀ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಧರೋ
ಮನಸ್ವೀ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥೀ ನ ಗಣಯತಿ ದುಃಖಂ ನ ಚ ಸುಖಮ್ || ೧.೮೨ ||

ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ವಿಭೂಷಣಂ ಸುಜನತಾ ಶೌರ್ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಸಂಯಮೋ
ಙ್ಞಾನಸ್ಯೋಪಶಮಃ ಶ್ರುತಸ್ಯ ವಿನಯೋ ವಿತ್ತಸ್ಯ ಪಾತ್ರೇ ವ್ಯಯಃ |
ಅಕ್ರೋಧಸ್ತಪಸಃ ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಭವಿತುರ್ಧರ್ಮಸ್ಯ ನಿರ್ವಾಜತಾ
ಸರ್ವೇಷಾಮ್ ಅಪಿ ಸರ್ವಕಾರಣಮ್ ಇದಂ ಶೀಲಂ ಪರಂ ಭೂಷಣಮ್ || ೧.೮೩ ||

ನಿನ್ದನ್ತು ನೀತಿನಿಪುಣಾ ಯದಿ ವಾ ಸ್ತುವನ್ತು
ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಮಾವಿಶತು ಗಚ್ಛತು ವಾ ಯಥೇಷ್ಠಮ್ |
ಅದ್ಯೈವ ವಾ ಮರಣಮ್ ಅಸ್ತು ಯುಗಾನ್ತರೇ ವಾ
ನ್ಯಾಯ್ಯಾತ್ಪಥಃ ಪ್ರವಿಚಲನ್ತಿ ಪದಂ ನ ಧೀರಾಃ || ೧.೮೪ ||

ಭಗ್ನಾಶಸ್ಯ ಕರಣ್ಡಪಿಣ್ಡಿತತನೋರ್ಮ್ಲಾನೇನ್ದ್ರಿಯಸ್ಯ ಕ್ಷುಧಾ
ಕೃತ್ವಾಖುರ್ವಿವರಂ ಸ್ವಯಂ ನಿಪತಿತೋ ನಕ್ತಂ ಮುಖೇ ಭೋಗಿನಃ |
ತೃಪ್ತಸ್ತತ್ಪಿಶಿತೇನ ಸತ್ವರಮ್ ಅಸೌ ತೇನೈವ ಯಾತಃ ಯಥಾ
ಲೋಕಾಃ ಪಶ್ಯತ ದೈವಮ್ ಏವ ಹಿ ನೃಣಾಂ ವೃದ್ಧೌ ಕ್ಷಯೇ ಕಾರಣಮ್ || ೧.೮೫ ||

ಆಲಸ್ಯಂ ಹಿ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ
ಶರೀರಸ್ಥೋ ಮಹಾನ್ರಿಪುಃ |
ನಾಸ್ತ್ಯುದ್ಯಮಸಮೋ ಬನ್ಧುಃ
ಕುರ್ವಾಣೋ ನಾವಸೀದತಿ || ೧.೮೬ ||

ಛಿನ್ನೋ‌உಪಿ ರೋಹತಿ ತರ್ಕ್ಷೀಣೋ‌உಪ್ಯುಪಚೀಯತೇ ಪುನಶ್ಚನ್ದ್ರಃ |
ಇತಿ ವಿಮೃಶನ್ತಃ ಸನ್ತಃ ಸನ್ತಪ್ಯನ್ತೇ ನ ದುಃಖೇಷು || ೧.೮೭ ||

ನೇತಾ ಯಸ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಪ್ರಹರಣಂ ವಜ್ರಂ ಸುರಾಃ ಸೈನಿಕಾಃ
ಸ್ವರ್ಗೋ ದುರ್ಗಮ್ ಅನುಗ್ರಹಃ ಕಿಲ ಹರೇರೈರಾವತೋ ವಾರಣಃ |
ಇತ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಬಲಾನ್ವಿತೋ‌உಪಿ ಬಲಭಿದ್ಭಗ್ನಃ ಪರೈಃ ಸಙ್ಗರೇ
ತದ್ವ್ಯಕ್ತಂ ನನು ದೈವಮ್ ಏವ ಶರಣಂ ಧಿಗ್ಧಿಗ್ವೃಥಾ ಪೌರುಷಮ್ || ೧.೮೮ ||

ಕರ್ಮಾಯತ್ತಂ ಫಲಂ ಪುಂಸಾಂ
ಬುದ್ಧಿಃ ಕರ್ಮಾನುಸಾರಿಣೀ |
ತಥಾಪಿ ಸುಧಿಯಾ ಭಾವ್ಯಂ
ಸುವಿಚಾರ್ಯೈವ ಕುರ್ವತಾ || ೧.೮೯ ||

ಖಲ್ವಾತೋ ದಿವಸೇಶ್ವರಸ್ಯ ಕಿರಣೈಃ ಸನ್ತಾಡಿತೋ ಮಸ್ತಕೇ
ವಾಞ್ಛನ್ದೇಶಮ್ ಅನಾತಪಂ ವಿಧಿವಶಾತ್ತಾಲಸ್ಯ ಮೂಲಂ ಗತಃ |
ತತ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾಫಲೇನ ಪತತಾ ಭಗ್ನಂ ಸಶಬ್ದಂ ಶಿರಃ
ಪ್ರಾಯೋ ಗಚ್ಛತಿ ಯತ್ರ ಭಾಗ್ಯರಹಿತಸ್ತತ್ರೈವ ಯಾನ್ತ್ಯಾಪದಃ || ೧.೯೦ ||

ರವಿನಿಶಾಕರಯೋರ್ಗ್ರಹಪೀಡನಂ
ಗಜಭುಜಙ್ಗಮಯೋರಪಿ ಬನ್ಧನಮ್ |
ಮತಿಮತಾಂ ಚ ವಿಲೋಕ್ಯ ದರಿದ್ರತಾಂ
ವಿಧಿರಹೋ ಬಲವಾನಿತಿ ಮೇ ಮತಿಃ || ೧.೯೧ ||

ಸೃಜತಿ ತಾವದಶೇಷಗುಣಕರಂ
ಪುರುಷರತ್ನಮ್ ಅಲಙ್ಕರಣಂ ಭುವಃ |
ತದಪಿ ತತ್ಕ್ಷಣಭಙ್ಗಿ ಕರೋತಿ
ಚೇದಹಹ ಕಷ್ಟಮ್ ಅಪಣ್ಡಿತತಾ ವಿಧೇಃ || ೧.೯೨ ||

ಪತ್ರಂ ನೈವ ಯದಾ ಕರೀರವಿಟಪೇ ದೋಷೋ ವಸನ್ತಸ್ಯ ಕಿಮ್
ನೋಲೂಕೋ‌உಪ್ಯವ‌ಓಕತೇ ಯದಿ ದಿವಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಕಿಂ ದೂಷಣಮ್ |
ಧಾರಾ ನೈವ ಪತನ್ತಿ ಚಾತಕಮುಖೇ ಮೇಘಸ್ಯ ಕಿಂ ದೂಷಣಮ್
ಯತ್ಪೂರ್ವಂ ವಿಧಿನಾ ಲಲಾಟಲಿಖಿತಂ ತನ್ಮಾರ್ಜಿತುಂ ಕಃ ಕ್ಷಮಃ || ೧.೯೩ ||

ನಮಸ್ಯಾಮೋ ದೇವಾನ್ನನು ಹತವಿಧೇಸ್ತೇ‌உಪಿ ವಶಗಾ
ವಿಧಿರ್ವನ್ದ್ಯಃ ಸೋ‌உಪಿ ಪ್ರತಿನಿಯತಕರ್ಮೈಕಫಲದಃ |
ಫಲಂ ಕರ್ಮಾಯತ್ತಂ ಯದಿ ಕಿಮ್ ಅಮರೈಃ ಕಿಂ ಚ ವಿಧಿನಾ
ನಮಸ್ತತ್ಕರ್ಮಭ್ಯೋ ವಿಧಿರಪಿ ನ ಯೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಭವತಿ || ೧.೯೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಯೇನ ಕುಲಾಲವನ್ನಿಯಮಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಡಭಾಣ್ಡೋದರೇ
ವಿಷ್ಣುರ್ಯೇನ ದಶಾವತಾರಗಹನೇ ಕ್ಷಿಪ್ತೋ ಮಹಾಸಙ್ಕಟೇ |
ರುದ್ರೋ ಯೇನ ಕಪಾಲಪಾಣಿಪುಟಕೇ ಭಿಕ್ಷಾಟನಂ ಕಾರಿತಃ
ಸೂರ್ಯೋ ಭ್ರಾಮ್ಯತಿ ನಿತ್ಯಮ್ ಏವ ಗಗನೇ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಕರ್ಮಣೇ || ೧.೯೫ ||

ನೈವಾಕೃತಿಃ ಫಲತಿ ನೈವಾ ಕುಲಂ ನ ಶೀಲಂ
ವಿದ್ಯಾಪಿ ನೈವ ನ ಚ ಯತ್ನಕೃತಾಪಿ ಸೇವಾ |
ಭಾಗ್ಯಾನಿ ಪೂರ್ವತಪಸಾ ಖಲು ಸಞ್ಚಿತಾನಿ
ಕಾಲೇ ಫಲನ್ತಿ ಪುರುಷಸ್ಯ ಯಥೈವ ವೃಕ್ಷಾಃ || ೧.೯೬ ||

ವನೇ ರಣೇ ಶತ್ರುಜಲಾಗ್ನಿಮಧ್ಯೇ
ಮಹಾರ್ಣವೇ ಪರ್ವತಮಸ್ತಕೇ ವಾ |
ಸುಪ್ತಂ ಪ್ರಮತ್ತಂ ವಿಷಮಸ್ಥಿತಂ ವಾ
ರಕ್ಷನ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ಪುರಾಕೃತಾನಿ || ೧.೯೭ ||

ಯಾ ಸಾಧೂಂಶ್ಚ ಖಲಾನ್ಕರೋತಿ ವಿದುಷೋ ಮೂರ್ಖಾನ್ಹಿತಾನ್ದ್ವೇಷಿಣಃ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಕುರುತೇ ಪರೀಕ್ಷಮ್ ಅಮೃತಂ ಹಾಲಾಹಲಂ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ |
ತಾಮ್ ಆರಾಧಯ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಂ ಭಗವತೀಂ ಭೋಕ್ತುಂ ಫಲಂ ವಾಞ್ಛಿತಂ
ಹೇ ಸಾಧೋ ವ್ಯಸನೈರ್ಗುಣೇಷು ವಿಪುಲೇಷ್ವಾಸ್ಥಾಂ ವೃಥಾ ಮಾ ಕೃಥಾಃ || ೧.೯೮ ||

ಗುಣವದಗುಣವದ್ವಾ ಕುರ್ವತಾ ಕಾರ್ಯಜಾತಂ
ಪರಿಣತಿರವಧಾರ್ಯಾ ಯತ್ನತಃ ಪಣ್ಡಿತೇನ |
ಅತಿರಭಸಕೃತಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಮ್ ಆವಿಪತ್ತೇರ್
ಭವತಿ ಹೃದಯದಾಹೀ ಶಲ್ಯತುಲ್ಯೋ ವಿಪಾಕಃ || ೧.೯೯ ||

ಸ್ಥಾಲ್ಯಾಂ ವೈದೂರ್ಯಮಯ್ಯಾಂ ಪಚತಿ ತಿಲಕಣಾಂಶ್ಚನ್ದನೈರಿನ್ಧನೌಘೈಃ
ಸೌವರ್ಣೈರ್ಲಾಙ್ಗಲಾಗ್ರೈರ್ವಿಲಿಖತಿ ವಸುಧಾಮ್ ಅರ್ಕಮೂಲಸ್ಯ ಹೇತೋಃ |
ಕೃತ್ವಾ ಕರ್ಪೂರಖಣ್ಡಾನ್ವೃತ್ತಿಮ್ ಇಹ ಕುರುತೇ ಕೋದ್ರವಾಣಾಂ ಸಮನ್ತಾತ್
ಪ್ರಾಪ್ಯೇಮಾಂ ಕರ್ಮ್ಭೂಮಿಂ ನ ಚರತಿ ಮನುಜೋ ಯಸ್ತೋಪ ಮನ್ದಭಾಗ್ಯಃ || ೧.೧೦೦ ||

ಮಜ್ಜತ್ವಮ್ಭಸಿ ಯಾತು ಮೇರುಶಿಖರಂ ಶತ್ರುಂ ಜಯತ್ವಾಹವೇ
ವಾಣಿಜ್ಯಂ ಕೃಷಿಸೇವನೇ ಚ ಸಕಲಾ ವಿದ್ಯಾಃ ಕಲಾಃ ಶಿಕ್ಷತಾಮ್ |
ಆಕಾಶಂ ವಿಪುಲಂ ಪ್ರಯಾತು ಖಗವತ್ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಪರಂ
ನಾಭಾವ್ಯಂ ಭವತೀಹ ಕರ್ಮವಶತೋ ಭಾವ್ಯಸ್ಯ ನಾಶಃ ಕುತಃ || ೧.೧೦೧ ||

ಭೀಮಂ ವನಂ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ಪುರಂ ಪ್ರಧಾನಂ
ಸರ್ವೋ ಜನಃ ಸ್ವಜನತಾಮ್ ಉಪಯಾತಿ ತಸ್ಯ |
ಕೃತ್ಸ್ನಾ ಚ ಭೂರ್ಭವತಿ ಸನ್ನಿಧಿರತ್ನಪೂರ್ಣಾ
ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಪೂರ್ವಸುಕೃತಂ ವಿಪುಲಂ ನರಸ್ಯ || ೧.೧೦೨ ||

ಕೋ ಲಾಭೋ ಗುಣಿಸಙ್ಗಮಃ ಕಿಮ್ ಅಸುಖಂ ಪ್ರಾಙ್ಞೇತರೈಃ ಸಙ್ಗತಿಃ
ಕಾ ಹಾನಿಃ ಸಮಯಚ್ಯುತಿರ್ನಿಪುಣತಾ ಕಾ ಧರ್ಮತತ್ತ್ವೇ ರತಿಃ |
ಕಃ ಶೂರೋ ವಿಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ಪ್ರಿಯತಮಾ ಕಾ‌உನುವ್ರತಾ ಕಿಂ ಧನಂ
ವಿದ್ಯಾ ಕಿಂ ಸುಖಮ್ ಅಪ್ರವಾಸಗಮನಂ ರಾಜ್ಯಂ ಕಿಮ್ ಆಙ್ಞಾಫಲಮ್ || ೧.೧೦೩ ||

ಅಪ್ರಿಯವಚನದರಿದ್ರೈಃ ಪ್ರಿಯವಚನಧನಾಢ್ಯೈಃ ಸ್ವದಾರಪರಿತುಷ್ಟೈಃ |
ಪರಪರಿವಾದನಿವೃತ್ತೈಃ ಕ್ವಚಿತ್ಕ್ವಚಿನ್ಮಣ್ಡಿತಾ ವಸುಧಾ || ೧.೧೦೪ ||

ಕದರ್ಥಿತಸ್ಯಾಪಿ ಹಿ ಧೈರ್ಯವೃತ್ತೇರ್
ನ ಶಕ್ಯತೇ ಧೈರ್ಯಗುಣಃ ಪ್ರಮಾರ್ಷ್ಟುಮ್ |
ಅಧೋಉಮ್‌ಉಖಸ್ಯಾಪಿ ಕೃತಸ್ಯ ವಹ್ನೇರ್
ನಾಧಃ ಶಿಖಾ ಯಾತಿ ಕದಾಚಿದೇವ || ೧.೧೦೫ ||

ಕಾನ್ತಾಕಟಾಕ್ಷವಿಶಿಖಾ ನ ಲುನನ್ತಿ ಯಸ್ಯ
ಚಿತ್ತಂ ನ ನಿರ್ದಹತಿ ಕಿಪಕೃಶಾನುತಾಪಃ |
ಕರ್ಷನ್ತಿ ಭೂರಿವಿಷಯಾಶ್ಚ ನ ಲೋಭಪಾಶೈರ್
ಲೋಕತ್ರಯಂ ಜಯತಿ ಕೃತ್ಸ್ನಮ್ ಇದಂ ಸ ಧೀರಃ || ೧.೧೦೬ ||

ಏಕೇನಾಪಿ ಹಿ ಶೂರೇಣ
ಪಾದಾಕ್ರಾನ್ತಂ ಮಹೀತಲಮ್ |
ಕ್ರಿಯತೇ ಭಾಸ್ಕರೇಣೈವ
ಸ್ಫಾರಸ್ಫುರಿತತೇಜಸಾ || ೧.೧೦೭ ||

ವಹ್ನಿಸ್ತಸ್ಯ ಜಲಾಯತೇ ಜಲನಿಧಿಃ ಕುಲ್ಯಾಯತೇ ತತ್ಕ್ಷಣಾನ್
ಮೇರುಃ ಸ್ವಲ್ಪಶಿಲಾಯತೇ ಮೃಗಪತಿಃ ಸದ್ಯಃ ಕುರಙ್ಗಾಯತೇ |
ವ್ಯಾಲೋ ಮಾಲ್ಯಗುಣಾಯತೇ ವಿಷರಸಃ ಪೀಯೂಷವರ್ಷಾಯತೇ
ಯಸ್ಯಾಙ್ಗೇ‌உಖಿಲಲೋಕವಲ್ಲಭತಮಂ ಶೀಲಂ ಸಮುನ್ಮೀಲತಿ || ೧.೧೦೮ ||

ಲಜ್ಜಾಗುಣೌಘಜನನೀಂ ಜನನೀಮ್ ಇವ ಸ್ವಾಮ್
ಅತ್ಯನ್ತಶುದ್ಧಹೃದಯಾಮ್ ಅನುವರ್ತಮಾನಾಮ್ |
ತೇಜಸ್ವಿನಃ ಸುಖಮ್ ಅಸೂನಪಿ ಸನ್ತ್ಯಜನತಿ
ಸತ್ಯವ್ರತವ್ಯಸನಿನೋ ನ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಙ್ಞಾಮ್ || ೧.೧೦೯ ||

ShuddhaKannada

Sri Rama Mangalasasanam (Prapatti & Mangalam) – ShuddhaKannada

Comments Off on Sri Rama Mangalasasanam (Prapatti & Mangalam) – ShuddhaKannada 15 May 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 
ಮಙ್ಗಳಂ ಕೌಸಲೇನ್ದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ |
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೧ ||

ವೇದವೇದಾನ್ತ ವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲ ಮೂರ್ತಯೇ |
ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನ ರೂಪಾಯ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೨ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾನ್ತ ರಙ್ಗಾಯ ಮಿಥಿಲಾ ನಗರೀ ಪತೇ |
ಭಾಗ್ಯಾನಾಂ ಪರಿಪಾಕಾಯ ಭವ್ಯರೂಪಾಯ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೩ ||

ಪಿತ್ರುಭಕ್ತಾಯ ಸತತಂ ಭಾತೃಭಿಃ ಸಹ ಸೀತಯಾ |
ನನ್ದಿತಾಖಿಲ ಲೋಕಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೪ ||

ತ್ಯಕ್ತ ಸಾಕೇತ ವಾಸಾಯ ಚಿತ್ರಕೂಟ ವಿಹಾರಿಣೇ |
ಸೇವ್ಯಾಯ ಸರ್ವಯಮಿನಾಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಾಯ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೫ ||

ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾಚ ಜಾನಕ್ಯಾ ಚಾಪ ಬಾಣಾಸಿ ಧಾರಿಣೇ |
ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಮಮ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೬ ||

ದಣ್ಡಕಾರಣ್ಯ ವಾಸಾಯ ಖರದೂಷಣ ಶತ್ರವೇ |
ಗೃಧ್ರ ರಾಜಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಾಸ್ತು ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೭ ||

ಸಾದರಂ ಶಬರೀ ದತ್ತ ಫಲಮೂಲ ಭಿಲಾಷಿಣೇ |
ಸೌಲಭ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ಸತ್ಯೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೮ ||

ಹನುನ್ತ್ಸಮವೇತಾಯ ಹರೀಶಾಭೀಷ್ಟ ದಾಯಿನೇ |
ವಾಲಿ ಪ್ರಮಧ ನಾಯಾಸ್ತು ಮಹಾಧೀರಾಯ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೯ ||

ಶ್ರೀಮತೇ ರಘು ವೀರಾಯ ಸೇತೂಲ್ಲಙ್ಘಿತ ಸಿನ್ಧವೇ |
ಜಿತರಾಕ್ಷಸ ರಾಜಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೧೦ ||

ವಿಭೀಷಣ ಕೃತೇ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಲಙ್ಕಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ಶ್ರೀರಾಘವಾಯ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೧೧ ||

ಆಗತ್ಯ ನಗರೀಂ ದಿವ್ಯಾಮಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ಸೀತಯಾ |
ರಾಜಾಧಿ ರಾಜ ರಾಜಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೧೨ ||

ಭ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವಸೇವ್ಯಾಯ ಭ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ಜಾನಕೀ ಪ್ರಾಣ ನಾಥಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೧೩ ||

ಶ್ರೀಸೌಮ್ಯ ಜಾಮಾತೃಮುನೇಃ ಕೃಪಯಾಸ್ಮಾನು ಪೇಯುಷೇ |
ಮಹತೇ ಮಮ ನಾಥಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೧೪ ||

ಮಙ್ಗಳಾಶಾಸನ ಪರೈರ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈ |
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ರ್ಯೈಃ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೧೫ ||

ರಮ್ಯಜಾ ಮಾತೃ ಮುನಿನಾ ಮಙ್ಗಳಾ ಶಾಸನಂ ಕೃತಮ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕರೋತು ಮಙ್ಗಳಂ ಸದಾ ||

ShuddhaKannada

Shiva Bhujanga Prayata Stotram – ShuddhaKannada

Comments Off on Shiva Bhujanga Prayata Stotram – ShuddhaKannada 12 May 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಆದಿ ಶಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯ

ಕೃಪಾಸಾಗರಾಯಾಶುಕಾವ್ಯಪ್ರದಾಯ
ಪ್ರಣಮ್ರಾಖಿಲಾಭೀಷ್ಟಸನ್ದಾಯಕಾಯ |
ಯತೀನ್ದ್ರೈರುಪಾಸ್ಯಾಙ್ಘ್ರಿಪಾಥೋರುಹಾಯ
ಪ್ರಬೋಧಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಾಯ ||೧||

ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಾಯ ಚಿನ್ಮುದ್ರಿಕೋದ್ಯ-
ತ್ಕರಾಯೇಶಪರ್ಯಾಯರೂಪಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ |
ಮುದಾ ಗೀಯಮಾನಾಯ ವೇದೋತ್ತಮಾಙ್ಗೈಃ
ಶ್ರಿತಾನನ್ದದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಾಯ ||೨||

ಜಟಾಜೂಟಮಧ್ಯೇ ಪುರಾ ಯಾ ಸುರಾಣಾಂ
ಧುನೀ ಸಾದ್ಯ ಕರ್ಮನ್ದಿರೂಪಸ್ಯ ಶಮ್ಭೋಃ
ಗಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲಿಕಾವ್ಯಾಜತಸ್ತೇ
ವಿಭಾತೀತಿ ಮನ್ಯೇ ಗುರೋ ಕಿಂ ತಥೈವ ||೩||

ನಖೇನ್ದುಪ್ರಭಾಧೂತನಮ್ರಾಲಿಹಾರ್ದಾ-
ನ್ಧಕಾರವ್ರಜಾಯಾಬ್ಜಮನ್ದಸ್ಮಿತಾಯ |
ಮಹಾಮೋಹಪಾಥೋನಿಧೇರ್ಬಾಡಬಾಯ
ಪ್ರಶಾನ್ತಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಾಯ ||೪||

ಪ್ರಣಮ್ರಾನ್ತರಙ್ಗಾಬ್ಜಬೋಧಪ್ರದಾತ್ರೇ
ದಿವಾರಾತ್ರಮವ್ಯಾಹತೋಸ್ರಾಯ ಕಾಮಮ್ |
ಕ್ಷಪೇಶಾಯ ಚಿತ್ರಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಷಯಾಭ್ಯಾಂ
ವಿಹೀನಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಾಯ ||೫||

ಪ್ರಣಮ್ರಾಸ್ಯಪಾಥೋಜಮೋದಪ್ರದಾತ್ರೇ
ಸದಾನ್ತಸ್ತಮಸ್ತೋಮಸಂಹಾರಕರ್ತ್ರೇ |
ರಜನ್ಯಾ ಮಪೀದ್ಧಪ್ರಕಾಶಾಯ ಕುರ್ಮೋ
ಹ್ಯಪೂರ್ವಾಯ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಾಯ ||೬||

ನತಾನಾಂ ಹೃದಬ್ಜಾನಿ ಫುಲ್ಲಾನಿ ಶೀಘ್ರಂ
ಕರೋಮ್ಯಾಶು ಯೋಗಪ್ರದಾನೇನ ನೂನಮ್ |
ಪ್ರಬೋಧಾಯ ಚೇತ್ಥಂ ಸರೋಜಾನಿ ಧತ್ಸೇ
ಪ್ರಫುಲ್ಲಾನಿ ಕಿಂ ಭೋ ಗುರೋ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ||೭||

ಪ್ರಭಾಧೂತಚನ್ದ್ರಾಯುತಾಯಾಖಿಲೇಷ್ಟ-
ಪ್ರದಾಯಾನತಾನಾಂ ಸಮೂಹಾಯ ಶೀಘ್ರಮ್|
ಪ್ರತೀಪಾಯ ನಮ್ರೌಘದುಃಖಾಘಪಙ್ಕ್ತೇ-
ರ್ಮುದಾ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಯಾನ್ನಮಃ ಶಙ್ಕರಾಯ ||೮||

ವಿನಿಷ್ಕಾಸಿತಾನೀಶ ತತ್ತ್ವಾವಬೋಧಾ –
ನ್ನತಾನಾಂ ಮನೋಭ್ಯೋ ಹ್ಯನನ್ಯಾಶ್ರಯಾಣಿ |
ರಜಾಂಸಿ ಪ್ರಪನ್ನಾನಿ ಪಾದಾಮ್ಬುಜಾತಂ
ಗುರೋ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಪದೇಶಾದ್ಬಿಭರ್ಷಿ ||೯||

ಮತೇರ್ವೇದಶೀರ್ಷಾಧ್ವಸಮ್ಪ್ರಾಪಕಾಯಾ-
ನತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಕೃಪಾರ್ದ್ರೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ |
ತತೇಃ ಪಾಪಬೃನ್ದಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ನಿಹನ್ತ್ರೇ
ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಾಯ ||೧೦||

ಸುಪರ್ವೋಕ್ತಿಗನ್ಧೇನ ಹೀನಾಯ ತೂರ್ಣಂ
ಪುರಾ ತೋಟಕಾಯಾಖಿಲಙ್ಞಾನದಾತ್ರೇ|
ಪ್ರವಾಲೀಯಗರ್ವಾಪಹಾರಸ್ಯ ಕರ್ತ್ರೇ
ಪದಾಬ್ಜಮ್ರದಿಮ್ನಾ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಾಯ ||೧೧||

ಭವಾಮ್ಭೋಧಿಮಗ್ನಾನ್ಜನಾನ್ದುಃಖಯುಕ್ತಾನ್
ಜವಾದುದ್ದಿಧೀರ್ಷುರ್ಭವಾನಿತ್ಯಹೋ‌உಹಮ್ |
ವಿದಿತ್ವಾ ಹಿ ತೇ ಕೀರ್ತಿಮನ್ಯಾದೃಶಾಮ್ಭೋ
ಸುಖಂ ನಿರ್ವಿಶಙ್ಕಃ ಸ್ವಪಿಮ್ಯಸ್ತಯತ್ನಃ ||೧೨||

||ಇತಿ ಶ್ರೀಶಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಭುಜಙ್ಗಪ್ರಯಾತಸ್ತೋತ್ರಮ್||

ShuddhaKannada

Daridrya Dahana Shiva Stotram – ShuddhaKannada

Comments Off on Daridrya Dahana Shiva Stotram – ShuddhaKannada 29 April 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನರಕಾರ್ಣವ ತಾರಣಾಯ
ಕರ್ಣಾಮೃತಾಯ ಶಶಿಶೇಖರ ಧಾರಣಾಯ |
ಕರ್ಪೂರಕಾನ್ತಿ ಧವಳಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೧ ||

ಗೌರೀಪ್ರಿಯಾಯ ರಜನೀಶ ಕಳಾಧರಾಯ
ಕಾಲಾನ್ತಕಾಯ ಭುಜಗಾಧಿಪ ಕಙ್ಕಣಾಯ |
ಗಙ್ಗಾಧರಾಯ ಗಜರಾಜ ವಿಮರ್ಧನಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೨ ||

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ಭವರೋಗ ಭಯಾಪಹಾಯ
ಉಗ್ರಾಯ ದುಃಖ ಭವಸಾಗರ ತಾರಣಾಯ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ ಗುಣನಾಮ ಸುನೃತ್ಯಕಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೩ ||

ಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾಯ ಶವಭಸ್ಮ ವಿಲೇಪನಾಯ
ಫಾಲೇಕ್ಷಣಾಯ ಮಣಿಕುಣ್ಡಲ ಮಣ್ಡಿತಾಯ |
ಮಞ್ಜೀರಪಾದಯುಗಳಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೪ ||

ಪಞ್ಚಾನನಾಯ ಫಣಿರಾಜ ವಿಭೂಷಣಾಯ
ಹೇಮಾಙ್ಕುಶಾಯ ಭುವನತ್ರಯ ಮಣ್ಡಿತಾಯ
ಆನನ್ದ ಭೂಮಿ ವರದಾಯ ತಮೋಪಯಾಯ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೫ ||

ಭಾನುಪ್ರಿಯಾಯ ಭವಸಾಗರ ತಾರಣಾಯ
ಕಾಲಾನ್ತಕಾಯ ಕಮಲಾಸನ ಪೂಜಿತಾಯ |
ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ಶುಭಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಿತಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೬ ||

ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ರಘುನಾಥ ವರಪ್ರದಾಯ
ನಾಗಪ್ರಿಯಾಯ ನರಕಾರ್ಣವ ತಾರಣಾಯ |
ಪುಣ್ಯಾಯ ಪುಣ್ಯಭರಿತಾಯ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೭ ||

ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯ ಫಲದಾಯ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ
ಗೀತಾಪ್ರಿಯಾಯ ವೃಷಭೇಶ್ವರ ವಾಹನಾಯ |
ಮಾತಙ್ಗಚರ್ಮ ವಸನಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೮ ||

ವಸಿಷ್ಠೇನ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಣಮ್ |
ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಕರಂ ಶೀಘ್ರಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿ ವರ್ಧನಮ್ |
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ನ ಹಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೯ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠ ವಿರಚಿತಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಹನ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

ShuddhaKannada

Gopala Krishna Dasavatharam – ShuddhaKannada

Comments Off on Gopala Krishna Dasavatharam – ShuddhaKannada 29 April 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 
ಮಲ್ಲೆಪೂಲಹಾರಮೆಯ್ಯವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರುಡನವೇ

ಮಲ್ಲೆಪೂಲಹಾರಮೇಸೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರುಡನೆದ

ಕುಪ್ಪಿಕುಚ್ಚುಲ ಜಡಲುವೆಯ್ಯವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಕೂರ್ಮಾವತಾರುಡನವೇ

ಕುಪ್ಪಿಕುಚ್ಚುಲ ಜಡಲುವೇಸೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಕೂರ್ಮಾವತಾರುಡನೆದ

ವರಮುಲಿಚ್ಚಿ ದೀವಿಞ್ಚವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ವರಹಾವತಾರುಡನವೇ

ವರಮುಲಿಚ್ಚಿ ದೀವಿಞ್ಚೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ವರಹಾವತಾರುಡನೆದ

ನಾಣ್ಯಮೈನ ನಗಲುವೇಯವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ನರಸಿಂಹಾವತಾರುಡನವೇ

ನಾಣ್ಯಮೈನ ನಗಲುವೇಸೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ನರಸಿಂಹಾವತಾರುಡನೆದ

ವಾಯುವೇಗ ರಥಮುನಿಯ್ಯವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ವಾಮನವತಾರುಡನವೇ

ವಾಯುವೇಗ ರಥಮುನಿಚ್ಚೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ವಾಮನಾವತಾರುಡನೆದ

ಪಾಲು ಪೋಸಿ ಬುವ್ವಪೆಟ್ಟವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಪರಶುರಾಮಾವತಾರುಡನವೇ

ಪಾಲು ಪೋಸಿ ಬುವ್ವಪೆಟ್ಟೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಪರಶುರಾಮಾವತಾರುಡನೆದ

ಆನನ್ದಬಾಲುಡನವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯವಾಸುಡನವೇ

ಆನನ್ದಬಾಲುಡನೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಅಯೋಧ್ಯವಾಸುಡನೆದ

ಗೋವುಲುಕಾಚೆ ಬಾಲುಡನವೆ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣುಡನವೇ

ಗೋವುಲುಕಾಚೆ ಬಾಲುಡನೆದ
ನಾ ತಣ್ಡ್ರಿ ನಿನ್ನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣುಡನೆದ

ಬುಧ್ಧುಲು ಕಲಿಪಿ ಮುದ್ದಪೆಟ್ಟವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಬುಧ್ಧಾವತಾರುಡನವೇ

ಬುಧ್ಧುಲು ಕಲಿಪಿ ಮುದ್ದಪೆಟ್ಟೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಬುಧ್ಧಾವತಾರುಡನೆದ

ಕಾಳ್ಳಕು ಪಸಿಡಿಗಜ್ಜೆಲು ಕಟ್ಟವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಕಲಿಕಾವತಾರುಡನವೇ

ಕಾಳ್ಳಕು ಪಸಿಡಿಗಜ್ಜೆಲು ಕಟ್ಟೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಕಲಿಕಾವತಾರುಡನೆದ

ShuddhaKannada

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – ShuddhaKannada

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – ShuddhaKannada 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಶ್ರೀ ಮೂಕ ಶಙ್ಕರೇನ್ದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ

ಬಧ್ನೀಮೋ ವಯಮಞ್ಜಲಿಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಬನ್ಧಚ್ಛಿದೇ ದೇಹಿನಾಂ
ಕನ್ದರ್ಪಾಗಮತನ್ತ್ರಮೂಲಗುರವೇ ಕಲ್ಯಾಣಕೇಲೀಭುವೇ |
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಘನಸಾರಪುಞ್ಜರಜಸೇ ಕಾಮದ್ರುಹಶ್ಚಕ್ಷುಷಾಂ
ಮನ್ದಾರಸ್ತಬಕಪ್ರಭಾಮದಮುಷೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷೇ ||೧||

ಸಧ್ರೀಚೇ ನವಮಲ್ಲಿಕಾಸುಮನಸಾಂ ನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾಮಣೇ-
ರಾಚಾರ್ಯಾಯ ಮೃಣಾಲಕಾಣ್ಡಮಹಸಾಂ ನೈಸರ್ಗಿಕಾಯ ದ್ವಿಷೇ |
ಸ್ವರ್ಧುನ್ಯಾ ಸಹ ಯುಧ್ವೇನ ಹಿಮರುಚೇರರ್ಧಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀಧವಲಿಮಾದ್ವೈತಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ||೨||

ಕರ್ಪೂರದ್ಯುತಿಚಾತುರೀಮತಿತರಾಮಲ್ಪೀಯಸೀಂ ಕುರ್ವತೀ
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯೋದಯಮೇವ ಸಂವಿದಧತೀ ದೌಷಾಕರೀಣಾಂ ತ್ವಿಷಾಮ್ |
ಕ್ಷುಲ್ಲಾನೇವ ಮನೋಙ್ಞಮಲ್ಲಿನಿಕರಾನ್ಫುಲ್ಲಾನಪಿ ವ್ಯಞ್ಜತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀ ಕಾಮಪ್ರಸೂರಸ್ತು ಮೇ ||೩||

ಯಾ ಪೀನಸ್ತನಮಣ್ಡಲೋಪರಿ ಲಸತ್ಕರ್ಪೂರಲೇಪಾಯತೇ
ಯಾ ನೀಲೇಕ್ಷಣರಾತ್ರಿಕಾನ್ತಿತತಿಷು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರರೋಹಾಯತೇ |
ಯಾ ಸೌನ್ದರ್ಯಧುನೀತರಙ್ಗತತಿಷು ವ್ಯಾಲೋಲಹಂಸಾಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಶಿಶಿರೀಕರೋತು ಹೃದಯಂ ಸಾ ಮೇ ಸ್ಮಿತಪ್ರಾಚುರೀ ||೪||

ಯೇಷಾಂ ಗಚ್ಛತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸರಣಿಂ ಕೌಮುದ್ವತಃ ಶ್ವೇತಿಮಾ
ಯೇಷಾಂ ಸನ್ತತಮಾರುರುಕ್ಷತಿ ತುಲಾಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಮಾಃ |
ಯೇಷಾಮಿಚ್ಛತಿ ಕಮ್ಬುರಪ್ಯಸುಲಭಾಮನ್ತೇವಸತ್ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮಮತಾಂ ಹರನ್ತು ಮಮ ತೇ ಹಾಸತ್ವಿಷಾಮಙ್ಕುರಾಃ ||೫||

ಆಶಾಸೀಮಸು ಸನ್ತತಂ ವಿದಧತೀ ನೈಶಾಕರೀಂ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯಾಂ
ಕಾಶಾನಾಮಭಿಮಾನಭಙ್ಗಕಲನಾಕೌಶಲ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ |
ಈಶಾನೇನ ವಿಲೋಕಿತಾ ಸಕುತುಕಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಕಲ್ಮಷ-
ಕ್ಲೇಶಾಪಾಯಕರೀ ಚಕಾಸ್ತಿ ಲಹರೀ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ ||೬||

ಆರೂಢಸ್ಯ ಸಮುನ್ನತಸ್ತನತಟೀಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಂ
ಕನ್ದರ್ಪಸ್ಯ ವಿಭೋರ್ಜಗತ್ತ್ರಯಪ್ರಾಕಟ್ಯಮುದ್ರಾನಿಧೇಃ |
ಯಸ್ಯಾಶ್ಚಾಮರಚಾತುರೀಂ ಕಲಯತೇ ರಶ್ಮಿಚ್ಛಟಾ ಚಞ್ಚಲಾ
ಸಾ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀ ಭವತು ನಃ ಕಾಮಾಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ||೭||

ಶಮ್ಭೋರ್ಯಾ ಪರಿರಮ್ಭಸಮ್ಭ್ರಮವಿಧೌ ನೈರ್ಮಲ್ಯಸೀಮಾನಿಧಿಃ
ಗೈರ್ವಾಣೀವ ತರಙ್ಗಿಣೀ ಕೃತಮೃದುಸ್ಯನ್ದಾಂ ಕಲಿನ್ದಾತ್ಮಜಾಮ್ |
ಕಲ್ಮಾಷೀಕುರುತೇ ಕಲಙ್ಕಸುಷಮಾಂ ಕಣ್ಠಸ್ಥಲೀಚುಮ್ಬಿನೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಕನ್ದಲೀ ಭವತು ನಃ ಕಲ್ಯಾಣಸನ್ದೋಹಿನೀ ||೮||

ಜೇತುಂ ಹಾರಲತಾಮಿವ ಸ್ತನತಟೀಂ ಸಞ್ಜಗ್ಮುಷೀ ಸನ್ತತಂ
ಗನ್ತುಂ ನಿರ್ಮಲತಾಮಿವ ದ್ವಿಗುಣಿತಾಂ ಮಗ್ನಾ ಕೃಪಾಸ್ತ್ರೋತಸಿ |
ಲಬ್ಧುಂ ವಿಸ್ಮಯನೀಯತಾಮಿವ ಹರಂ ರಾಗಾಕುಲಂ ಕುರ್ವತೀ
ಮಞ್ಜುಸ್ತೇ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀ ಭವಭಯಂ ಮಥ್ನಾತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮೇ ||೯||

ಶ್ವೇತಾಪಿ ಪ್ರಕಟಂ ನಿಶಾಕರರುಚಾಂ ಮಾಲಿನ್ಯಮಾತನ್ವತೀ
ಶೀತಾಪಿ ಸ್ಮರಪಾವಕಂ ಪಶುಪತೇಃ ಸನ್ಧುಕ್ಷಯನ್ತೀ ಸದಾ |
ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾದಧರಾಶ್ರಿತಾಪಿ ನಮತಾಮುಚ್ಚೈರ್ದಿಶನ್ತೀ ಗತಿಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುಟಮನ್ತರಾ ಸ್ಫುರತು ನಸ್ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||೧೦||

ವಕ್ತ್ರಶ್ರೀಸರಸೀಜಲೇ ತರಲಿತಭ್ರೂವಲ್ಲಿಕಲ್ಲೋಲಿತೇ
ಕಾಲಿಮ್ನಾ ದಧತೀ ಕಟಾಕ್ಷಜನುಷಾ ಮಾಧುವ್ರತೀಂ ವ್ಯಾಪೃತಿಮ್ |
ನಿರ್ನಿದ್ರಾಮಲಪುಣ್ಡರೀಕಕುಹನಾಪಾಣ್ಡಿತ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ಮಮ ಮನಃ ಕಾತರ್ಯಮುನ್ಮೂಲಯೇತ್ ||೧೧||

ನಿತ್ಯಂ ಬಾಧಿತಬನ್ಧುಜೀವಮಧರಂ ಮೈತ್ರೀಜುಷಂ ಪಲ್ಲವೈಃ
ಶುದ್ಧಸ್ಯ ದ್ವಿಜಮಣ್ಡಲಸ್ಯ ಚ ತಿರಸ್ಕರ್ತಾರಮಪ್ಯಾಶ್ರಿತಾ |
ಯಾ ವೈಮಲ್ಯವತೀ ಸದೈವ ನಮತಾಂ ಚೇತಃ ಪುನೀತೇತರಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಹೃದಯಂ ಪ್ರಸಾದಯತು ಮೇ ಸಾ ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||೧೨||

ದ್ರುಹ್ಯನ್ತೀ ತಮಸೇ ಮುಹುಃ ಕುಮುದಿನೀಸಾಹಾಯ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಯಾನ್ತೀ ಚನ್ದ್ರಕಿಶೋರಶೇಖರವಪುಃಸೌಧಾಙ್ಗಣೇ ಪ್ರೇಙ್ಖಣಮ್ |
ಙ್ಞಾನಾಮ್ಭೋನಿಧಿವೀಚಿಕಾಂ ಸುಮನಸಾಂ ಕೂಲಙ್ಕಷಾಂ ಕುರ್ವತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಕೌಮುದೀ ಹರತು ಮೇ ಸಂಸಾರತಾಪೋದಯಮ್ ||೧೩||

ಕಾಶ್ಮೀರದ್ರವಧಾತುಕರ್ದಮರುಚಾ ಕಲ್ಮಾಷತಾಂ ಬಿಭ್ರತೀ
ಹಂಸೌಧೈರಿವ ಕುರ್ವತೀ ಪರಿಚಿತಿಂ ಹಾರೀಕೃತೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈಃ |
ವಕ್ಷೋಜನ್ಮತುಷಾರಶೈಲಕಟಕೇ ಸಞ್ಚಾರಮಾತನ್ವತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಮಯೀ ಭಾಗೀರಥೀ ಭಾಸತೇ ||೧೪||

ಕಮ್ಬೋರ್ವಂಶಪರಮ್ಪರಾ ಇವ ಕೃಪಾಸನ್ತಾನವಲ್ಲೀಭುವಃ
ಸಮ್ಫುಲ್ಲಸ್ತಬಕಾ ಇವ ಪ್ರಸೃಮರಾ ಮೂರ್ತಾಃ ಪ್ರಸಾದಾ ಇವ |
ವಾಕ್ಪೀಯೂಷಕಣಾ ಇವ ತ್ರಿಪಥಗಾಪರ್ಯಾಯಭೇದಾ ಇವ
ಭ್ರಾಜನ್ತೇ ತವ ಮನ್ದಹಾಸಕಿರಣಾಃ ಕಾಞ್ಚೀಪುರೀನಾಯಿಕೇ ||೧೫||

ವಕ್ಷೋಜೇ ಘನಸಾರಪತ್ರರಚನಾಭಙ್ಗೀಸಪತ್ನಾಯಿತಾ
ಕಣ್ಠೇ ಮೌಕ್ತಿಕಹಾರಯಷ್ಟಿಕಿರಣವ್ಯಾಪಾರಮುದ್ರಾಯಿತಾ |
ಓಷ್ಠಶ್ರೀನಿಕುರುಮ್ಬಪಲ್ಲವಪುಟೇ ಪ್ರೇಙ್ಖತ್ಪ್ರಸೂನಾಯಿತಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರತಾಂ ಮದೀಯಹೃದಯೇ ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||೧೬||

ಯೇಷಾಂ ಬಿನ್ದುರಿವೋಪರಿ ಪ್ರಚಲಿತೋ ನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾಮಣಿಃ
ಯೇಷಾಂ ದೀನ ಇವಾಧಿಕಣ್ಠಮಯತೇ ಹಾರಃ ಕರಾಲಮ್ಬನಮ್ |
ಯೇಷಾಂ ಬನ್ಧುರಿವೋಷ್ಠಯೋರರುಣಿಮಾ ಧತ್ತೇ ಸ್ವಯಂ ರಞ್ಜನಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪ್ರಭವನ್ತು ತೇ ಮಮ ಶಿವೋಲ್ಲಾಸಾಯ ಹಾಸಾಙ್ಕುರಾಃ ||೧೭||

ಯಾ ಜಾಡ್ಯಾಮ್ಬುನಿಧಿಂ ಕ್ಷಿಣೋತಿ ಭಜತಾಂ ವೈರಾಯತೇ ಕೈರವೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಯಾಂ ನಿಯಮೇನ ಯಾ ಚ ಯತತೇ ಕರ್ತುಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರೋತ್ಸವಮ್ |
ಬಿಮ್ಬಂ ಚಾನ್ದ್ರಮಸಂ ಚ ವಞ್ಚಯತಿ ಯಾ ಗರ್ವೇಣ ಸಾ ತಾದೃಶೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀ ತವ ಕಥಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇತ್ಯಸೌ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ||೧೮||

ಆರುಢಾ ರಭಸಾತ್ಪುರಃ ಪುರರಿಪೋರಾಶ್ಲೇಷಣೋಪಕ್ರಮೇ
ಯಾ ತೇ ಮಾತರುಪೈತಿ ದಿವ್ಯತಟಿನೀಶಙ್ಕಾಕರೀ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ |
ಓಷ್ಠೌ ವೇಪಯತಿ ಭ್ರುವೌ ಕುಟಿಲಯತ್ಯಾನಮ್ರಯತ್ಯಾನನಂ
ತಾಂ ವನ್ದೇ ಮೃದುಹಾಸಪೂರಸುಷಮಾಮೇಕಾಮ್ರನಾಥಪ್ರಿಯೇ ||೧೯||

ವಕ್ತ್ರೇನ್ದೋಸ್ತವ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಸ್ಮಿತತತಿರ್ವಲ್ಗು ಸ್ಫುರನ್ತೀ ಸತಾಂ
ಸ್ಯಾಚ್ಚೇದ್ಯುಕ್ತಿಮಿದಂ ಚಕೋರಮನಸಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೌತೂಹಲಮ್ |
ಏತಚ್ಚಿತ್ರಮಹರ್ನಿಶಂ ಯದಧಿಕಾಮೇಷಾ ರುಚಿಂ ಗಾಹತೇ
ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠದ್ಯುಮಣಿಪ್ರಭಾಸ್ವಪಿ ಚ ಯದ್ಬಿಬ್ಬೋಕಮಾಲಮ್ಬತೇ ||೨೦||

ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಕಲಶಾಮ್ಬುಧೇರ್ವಹತಿ ಯತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ
ಶೋಭಾಮೋಷ್ಠರುಚಾಮ್ಬ ವಿದ್ರುಮಭವಾಮೇತಾದ್ಭಿದಾಂ ಬ್ರೂಮಹೇ |
ಏಕಸ್ಮಾದುದಿತಂ ಪುರಾ ಕಿಲ ಪಪೌ ಶರ್ವಃ ಪುರಾಣಃ ಪುಮಾನ್
ಏತನ್ಮಧ್ಯಸಮುದ್ಭವಂ ರಸಯತೇ ಮಾಧುರ್ಯರೂಪಂ ರಸಮ್ ||೨೧||

ಉತ್ತುಙ್ಗಸ್ತನಕುಮ್ಭಶೈಲಕಟಕೇ ವಿಸ್ತಾರಿಕಸ್ತೂರಿಕಾ-
ಪತ್ರಶ್ರೀಜುಷಿ ಚಞ್ಚಲಾಃ ಸ್ಮಿತರುಚಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಕೋಮಲಾಃ |
ಸನ್ಧ್ಯಾದೀಧಿತಿರಞ್ಜಿತಾ ಇವ ಮುಹುಃ ಸಾನ್ದ್ರಾಧರಜ್ಯೋತಿಷಾ
ವ್ಯಾಲೋಲಾಮಲಶಾರದಾಭ್ರಶಕಲವ್ಯಾಪಾರಮಾತನ್ವತೇ ||೨೨||

ಕ್ಷೀರಂ ದೂರತ ಏವ ತಿಷ್ಠತು ಕಥಂ ವೈಮಲ್ಯಮಾತ್ರಾದಿದಂ
ಮಾತಸ್ತೇ ಸಹಪಾಠವೀಥಿಮಯತಾಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತೈರ್ಮಞ್ಜುಲೈಃ |
ಕಿಂ ಚೇಯಂ ತು ಭಿದಾಸ್ತಿ ದೋಹನವಶಾದೇಕಂ ತು ಸಞ್ಜಾಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಯಮರ್ಥಿತಂ ಪ್ರಣಮತಾಮನ್ಯತ್ತು ದೋದುಹ್ಯತೇ ||೨೩||

ಕರ್ಪೂರೈರಮೃತೈರ್ಜಗಜ್ಜನನಿ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚನ್ದ್ರಾತಪೈಃ
ಮುಕ್ತಾಹಾರಗುಣೈರ್ಮೃಣಾಲವಲಯೈರ್ಮುಗ್ಧಸ್ಮಿತಶ್ರೀರಿಯಮ್ |
ಶ್ರೀಕಾಞ್ಚೀಪುರನಾಯಿಕೇ ಸಮತಯಾ ಸಂಸ್ತೂಯತೇ ಸಜ್ಜನೈಃ
ತತ್ತಾದೃಙ್ಮಮ ತಾಪಶಾನ್ತಿವಿಧಯೇ ಕಿಂ ದೇವಿ ಮನ್ದಾಯತೇ ||೨೪||

ಮಧ್ಯೇಗರ್ಭಿತಮಞ್ಜುವಾಕ್ಯಲಹರೀಮಾಧ್ವೀಝರೀಶೀತಲಾ
ಮನ್ದಾರಸ್ತಬಕಾಯತೇ ಜನನಿ ತೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಾಂಶುಚ್ಛಟಾ |
ಯಸ್ಯಾ ವರ್ಧಯಿತುಂ ಮುಹುರ್ವಿಕಸನಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮದ್ರುಹೋ
ವಲ್ಗುರ್ವೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮವ್ಯತಿಕರೋ ವಾಸನ್ತಮಾಸಾಯತೇ ||೨೫||

ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠದ್ಯುತಿಪುಞ್ಜರಞ್ಜಿತರುಚಿಸ್ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಚ್ಛಟಾ |
ಕಲ್ಯಾಣಂ ಗಿರಿಸಾರ್ವಭೌಮತನಯೇ ಕಲ್ಲೋಲಯತ್ವಾಶು ಮೇ |
ಫುಲ್ಲನ್ಮಲ್ಲಿಪಿನದ್ಧಹಲ್ಲಕಮಯೀ ಮಾಲೇವ ಯಾ ಪೇಶಲಾ
ಶ್ರೀಕಾಞ್ಚೀಶ್ವರಿ ಮಾರಮರ್ದಿತುರುರೋಮಧ್ಯೇ ಮುಹುರ್ಲಮ್ಬತೇ ||೨೬||

ಬಿಭ್ರಾಣಾ ಶರದಭ್ರವಿಭ್ರಮದಶಾಂ ವಿದ್ಯೋತಮಾನಾಪ್ಯಸೋ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀ ಕಿರತಿ ತೇ ಕಾರುಣ್ಯಧಾರಾರಸಮ್ |
ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಶಿಶಿರೀಕರೋತಿ ಜಗತೀಶ್ಚಾಲೋಕ್ಯ ಚೈನಾಮಹೋ
ಕಾಮಂ ಖೇಲತಿ ನೀಲಕಣ್ಠಹೃದಯಂ ಕೌತೂಹಲಾನ್ದೋಲಿತಮ್ ||೨೭||

ಪ್ರೇಙ್ಖತ್ಪ್ರೌಢಕಟಾಕ್ಷಕುಞ್ಜಕುಹರೇಷ್ವತ್ಯಚ್ಛಗುಚ್ಛಾಯಿತಂ
ವಕ್ತ್ರೇನ್ದುಚ್ಛವಿಸಿನ್ಧುವೀಚಿನಿಚಯೇ ಫೇನಪ್ರತಾನಾಯಿತಮ್ |
ನೈರನ್ತರ್ಯವಿಜೃಮ್ಭಿತಸ್ತನತಟೇ ನೈಚೋಲಪಟ್ಟಾಯಿತಂ
ಕಾಲುಷ್ಯಂ ಕಬಲೀಕರೋತು ಮಮ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮ್ ||೨೮||

ಪೀಯೂಷಂ ತವ ಮನ್ಥರಸ್ಮಿತಮಿತಿ ವ್ಯರ್ಥೈವ ಸಾಪಪ್ರಥಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧ್ರುವಮೀದೃಶಂ ಯದಿ ಭವೇದೇತತ್ಕಥಂ ವಾ ಶಿವೇ |
ಮನ್ದಾರಸ್ಯ ಕಥಾಲವಂ ನ ಸಹತೇ ಮಥ್ನಾತಿ ಮನ್ದಾಕಿನೀ-
ಮಿನ್ದುಂ ನಿನ್ದತಿ ಕೀರ್ತಿತೇ‌உಪಿ ಕಲಶೀಪಾಥೋಧಿಮೀರ್ಷ್ಯಾಯತೇ ||೨೯||

ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ನಯನೋತ್ಸವಂ ವಿತನುತಾಂ ವಿದ್ಯೋತತಾಂ ಚನ್ದ್ರಮಾ
ವಿಖ್ಯಾತೋ ಮದನಾನ್ತಕೇನ ಮುಕುಟೀಮಧ್ಯೇ ಚ ಸಂಮಾನ್ಯತಾಮ್ |
ಆಃ ಕಿಂ ಜಾತಮನೇನ ಹಾಸಸುಷಮಾಮಾಲೋಕ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ
ಕಾಲಙ್ಕೀಮವಲಮ್ಬತೇ ಖಲು ದಶಾಂ ಕಲ್ಮಾಷಹೀನೋ‌உಪ್ಯಸೌ ||೩೦||

ಚೇತಃ ಶೀತಲಯನ್ತು ನಃ ಪಶುಪತೇರಾನನ್ದಜೀವಾತವೋ
ನಮ್ರಾಣಾಂ ನಯನಾಧ್ವಸೀಮಸು ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಾತಪೋಪಕ್ರಮಾಃ |
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯಸರೋರುಹಾಕರಖಲೀಕಾರೇ ತುಷಾರೋತ್ಕರಾಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಕೀರ್ತಿಬೀಜನಿಕರಾಸ್ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಾಙ್ಕುರಾಃ ||೩೧||

ಕರ್ಮೌಘಾಖ್ಯತಮಃಕಚಾಕಚಿಕರಾನ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಞ್ಚಿನ್ತಯೇ
ತ್ವನ್ಮನ್ದಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾಂ ತ್ರಿಭುವನಕ್ಷೇಮಙ್ಕರಾನಙ್ಕುರಾನ್ |
ಯೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಶಿಶಿರಶ್ರಿಯೋ ವಿಕಸಿತಂ ಚನ್ದ್ರಾತಪಾಮ್ಭೋರುಹ-
ದ್ವೇಷೋದ್ಧೇಷೋಣಚಾತುರೀಮಿವ ತಿರಸ್ಕರ್ತುಂ ಪರಿಷ್ಕುರ್ವತೇ ||೩೨||

ಕುರ್ಯುರ್ನಃ ಕುಲಶೈಲರಾಜತನಯೇ ಕೂಲಙ್ಕಷಂ ಮಙ್ಗಲಂ
ಕುನ್ದಸ್ಪರ್ಧನಚುಞ್ಚವಸ್ತವ ಶಿವೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಪ್ರಕ್ರಮಾಃ |
ಯೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿನಯನಂ ಸನ್ತೋಷಯನ್ತೀಶ್ವರಂ
ಕರ್ಪೂರಪ್ರಕರಾ ಇವ ಪ್ರಸೃಮರಾಃ ಪುಂಸಾಮಸಾಧಾರಣಾಃ ||೩೩||

ಕಮ್ರೇಣ ಸ್ನಪಯಸ್ವ ಕರ್ಮಕುಹನಾಚೋರೇಣ ಮಾರಾಗಮ-
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಶಿಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತೇನ ವಿದುಷಾಮಕ್ಷೀಣಲಕ್ಷ್ಮೀಪುಷಾ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಕನ್ದಲೇನ ಕಲುಷಸ್ಫೋಟಕ್ರಿಯಾಚುಞ್ಚುನಾ
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವೀಚಿಕಾವಿಹರಣಪ್ರಾಚುರ್ಯಧುರ್ಯೇಣ ಮಾಮ್ ||೩೪||

ತ್ವನ್ಮನ್ದಸ್ಮಿತಕನ್ದಲಸ್ಯ ನಿಯತಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಙ್ಕಾಮಹೇ
ಬಿಮ್ಬಃ ಕಶ್ಚನ ನೂತನಃ ಪ್ರಚಲಿತೋ ನೈಶಾಕರಃ ಶೀಕರಃ |
ಕಿಞ್ಚ ಕ್ಷೀರಪಯೋನಿಧಿಃ ಪ್ರತಿನಿಧಿಃ ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀವೀಚಿಕಾ-
ಬಿಬ್ವೋಕೋ‌உಪಿ ವಿಡಮ್ಬ ಏವ ಕುಹನಾ ಮಲ್ಲೀಮತಲ್ಲೀರುಚಃ ||೩೫||

ದುಷ್ಕರ್ಮಾರ್ಕನಿಸರ್ಗಕರ್ಕಶಮಹಸ್ಸಮ್ಪರ್ಕತಪತಂ ಮಿಲ-
ತ್ಪಙ್ಕಂ ಶಙ್ಕರವಲ್ಲಭೇ ಮಮ ಮನಃ ಕಾಞ್ಚೀಪುರಾಲಙ್ಕ್ರಿಯೇ |
ಅಮ್ಬ ತ್ವನ್ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಮೃತರಸೇ ಮಙ್ಕ್ತ್ವಾ ವಿಧೂಯ ವ್ಯಥಾ-
ಮಾನನ್ದೋದಯಸೌಧಶೃಙ್ಗಪದವೀಮಾರೋಢುಮಾಕಾಙ್ಕ್ಷತಿ ||೩೬||

ನಮ್ರಾಣಾಂ ನಗರಾಜಶೇಖರಸುತೇ ನಾಕಾಲಯಾನಾಂ ಪುರಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತ್ವರಯಾ ವಿಪತ್ಪ್ರಶಮೇನ ಕಾರುಣ್ಯಧಾರಾಃ ಕಿರನ್ |
ಆಗಚ್ಛನ್ತಮನುಗ್ರಹಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ನಾನನ್ದಬೀಜಾನಿ ತೇ
ನಾಸೀರೇ ಮೃದುಹಾಸ ಏವ ತನುತೇ ನಾಥೇ ಸುಧಾಶೀತಲಃ ||೩೭||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಥಮಾನವಿಭ್ರಮನಿಧಿಃ ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಪ್ರಸೂಃ
ಮುಗ್ಧಸ್ತೇ ಮೃದುಹಾಸ ಏವ ಗಿರಿಜೇ ಮುಷ್ಣಾತು ಮೇ ಕಿಲ್ಬಿಷಮ್ |
ಯಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ವಿಹಿತೇ ಕರಗ್ರಹ ಉಮೇ ಶಮ್ಭುಸ್ತ್ರಪಾಮೀಲಿತಂ
ಸ್ವೈರಂ ಕಾರಯತಿ ಸ್ಮ ತಾಣ್ಡವವಿನೋದಾನನ್ದಿನಾ ತಣ್ಡುನಾ ||೩೮||

ಕ್ಷುಣ್ಣಂ ಕೇನಚಿದೇವ ಧೀರಮನಸಾ ಕುತ್ರಾಪಿ ನಾನಾಜನೈಃ
ಕರ್ಮಗ್ರನ್ಥಿನಿಯನ್ತ್ರಿತೈರಸುಗಮಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ |
ಮುಗ್ಧೈರ್ದ್ರುಷ್ಟುಮಶಕ್ಯಮೇವ ಮನಸಾ ಮೂಢಸಯ ಮೇ ಮೌಕ್ತಿಕಂ
ಮಾರ್ಗಂ ದರ್ಶಯತು ಪ್ರದೀಪ ಇವ ತೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಶ್ರೀರಿಯಮ್ ||೩೯||

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕಾನ್ತಿಭಿರೇವ ನಿರ್ಮಲತರಂ ನೈಶಾಕರಂ ಮಣ್ಡಲಂ
ಹಂಸೈರೇವ ಶರದ್ವಿಲಾಸಸಮಯೇ ವ್ಯಾಕೋಚಮಮ್ಭೋರುಹಮ್ |
ಸ್ವಚ್ಛೈರೇವ ವಿಕಸ್ವರೈರುಡುಗುಣೈಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಿಮ್ಬಂ ದಿವಃ
ಪುಣ್ಯೈರೇವ ಮೃದುಸ್ಮಿತೈಸ್ತವ ಮುಖಂ ಪುಷ್ಣಾತಿ ಶೋಭಾಭರಮ್ ||೪೦||

ಮಾನಗ್ರನ್ಥಿವಿಧುನ್ತುದೇನ ರಭಸಾದಾಸ್ವಾದ್ಯಮಾನೇ ನವ-
ಪ್ರೇಮಾಡಮ್ಬರಪೂರ್ಣಿಮಾಹಿಮಕರೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ |
ಆಲೋಕ್ಯ ಸ್ಮಿತಚನ್ದ್ರಿಕಾಂ ಪುನರಿಮಾಮುನ್ಮೀಲನಂ ಜಗ್ಮುಷೀಂ
ಚೇತಃ ಶೀಲಯತೇ ಚಕೋರಚರಿತಂ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಾಮಣೇಃ ||೪೧||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀಂ ತವ ಭಜೇ ಯಸ್ಯಾಸ್ತ್ವಿಷಾಮಙ್ಕುರಾ-
ನಾಪೀನಸ್ತನಪಾನಲಾಲಸತಯಾ ನಿಶ್ಶಙ್ಕಮಙ್ಕೇಶಯಃ |
ಊರ್ಧ್ವಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಿಕರ್ಷತಿ ಪ್ರಸೃಮರಾನುದ್ದಾಮಯಾ ಶುಣ್ಡಯಾ
ಸೂನುಸುತೇ ಬಿಸಶಙ್ಕಯಾಶು ಕುಹನಾದನ್ತಾವಲಗ್ರಾಮಣೀಃ ||೪೨||

ಗಾಢಾಶ್ಲೇಷವಿಮರ್ದಸಮ್ಭ್ರಮವಶಾದುದ್ದಾಮಮುಕ್ತಾಗುಣ-
ಪ್ರಾಲಮ್ಬೇ ಕುಚಕುಮ್ಭಯೋರ್ವಿಗಲಿತೇ ದಕ್ಷದ್ವಿಷೋ ವಕ್ಷಸಿ |
ಯಾ ಸಖ್ಯೇನ ಪಿನಹ್ಯತಿ ಪ್ರಚುರಯಾ ಭಾಸಾ ತದೀಯಾಂ ದಶಾಂ
ಸಾ ಮೇ ಖೇಲತು ಕಾಮಕೋಟಿ ಹೃದಯೇ ಸಾನ್ದ್ರಸ್ಮಿತಾಂಶುಚ್ಛಟಾ ||೪೩||

ಮನ್ದಾರೇ ತವ ಮನ್ಥರಸ್ಮಿತರುಚಾಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯಮಾಲೋಕ್ಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಶಾಸನೇ ಚ ನಿಯತೋ ರಾಗೋದಯೋ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ |
ಚಾನ್ದ್ರೀಷು ದ್ಯುತಿಮಞ್ಜರೀಷು ಚ ಮಹಾನ್ದ್ವೇಷಾಙ್ಕುರೋ ದೃಶ್ಯತೇ
ಶುದ್ಧಾನಾಂ ಕಥಮೀದೃಶೀ ಗಿರಿಸುತೇ‌உತಿಶುದ್ಧಾ ದಶಾ ಕಥ್ಯತಾಮ್ ||೪೪||

ಪೀಯೂಷಂ ಖಲು ಪೀಯತೇ ಸುರಜನೈರ್ದುಗ್ಧಾಮ್ಬುಧಿರ್ಮಥ್ಯತೇ
ಮಾಹೇಶೈಶ್ಚ ಜಟಾಕಲಾಪನಿಗಡೈರ್ಮನ್ದಾಕಿನೀ ನಹ್ಯತೇ |
ಶೀತಾಂಶುಃ ಪರಿಭೂಯತೇ ಚ ತಮಸಾ ತಸ್ಮಾದನೇತಾದೃಶೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀ ತವ ವಚೋವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಲ್ಲಙ್ಘತೇ ||೪೫||

ಆಶಙ್ಕೇ ತವ ಮನ್ದಹಾಸಲಹರೀಮನ್ಯಾದೃಶೀಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ-
ಮೇಕಾಮ್ರೇಶಕುಟುಮ್ಬಿನಿ ಪ್ರತಿಪದಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಭಾಸಙ್ಗಮೇ |
ವಕ್ಷೋಜಾಮ್ಬುರುಹೇ ನ ತೇ ರಚಯತಃ ಕಾಞ್ಚಿದ್ದಶಾಂ ಕೌಙ್ಮಲೀ-
ಮಾಸ್ಯಾಮ್ಭೋರುಹಮಮ್ಬ ಕಿಞ್ಚ ಶನಕೈರಾಲಮ್ಬತೇ ಫುಲ್ಲತಾಮ್ ||೪೬||

ಆಸ್ತೀರ್ಣಾಧರಕಾನ್ತಿಪಲ್ಲವಚಯೇ ಪಾತಂ ಮುಹುರ್ಜಗ್ಮುಷೀ
ಮಾರದ್ರೋಹಿಣಿ ಕನ್ದಲತ್ಸ್ಮರಶರಜ್ವಾಲಾವಲೀರ್ವ್ಯಞ್ಜತೀ |
ನಿನ್ದನ್ತೀ ಘನಸಾರಹಾರವಲಯಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮೃಣಾಲಾನಿ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ವಿರಹಿಣೀರೀತಿಂ ಜಗಾಹೇತರಾಮ್ ||೪೭||

ಸೂರ್ಯಾಲೋಕವಿಧೌ ವಿಕಾಸಮಧಿಕಂ ಯಾನ್ತೀ ಹರನ್ತೀ ತಮ-
ಸ್ಸನ್ದೋಹಂ ನಮತಾಂ ನಿಜಸ್ಮರಣತೋ ದೋಷಾಕರದ್ವೇಷಿಣೀ |
ನಿರ್ಯಾನ್ತೀ ವದನಾರವಿನ್ದಕುಹರಾನ್ನಿರ್ಧೂತಜಾಡ್ಯಾ ನೃಣಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಮಯೀ ಚಿತ್ರೀಯತೇ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ||೪೮||

ಕುಣ್ಠೀಕುರ್ಯುರಮೀ ಕುಬೋಧಘಟನಾಮಸ್ಮನ್ಮನೋಮಾಥಿನೀಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಿವಙ್ಕರಾಸ್ತವ ಶಿವೇ ಶ್ರೀಮನ್ದಹಾಸಾಙ್ಕುರಾಃ |
ಯೇ ತನ್ವನ್ತಿ ನಿರನ್ತರಂ ತರುಣಿಮಸ್ತಮ್ಬೇರಮಗ್ರಾಮಣೀ-
ಕುಮ್ಭದ್ವನ್ದ್ವವಿಡಮ್ಬಿನಿ ಸ್ತನತಟೇ ಮುಕ್ತಾಕುಥಾಡಮ್ಬರಮ್ ||೪೯||

ಪ್ರೇಙ್ಖನ್ತಃ ಶರದಮ್ಬುದಾ ಇವ ಶನೈಃ ಪ್ರೇಮಾನಿಲೈಃ ಪ್ರೇರಿತಾ
ಮಜ್ಜನ್ತೋ ಮನ್ದನಾರಿಕಣ್ಠಸುಷಮಾಸಿನ್ಧೌ ಮುಹುರ್ಮನ್ಥರಮ್ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಂಶುನಿಕರಾಃ ಶ್ಯಾಮಾಯಮಾನಶ್ರಿಯೋ
ನೀಲಾಮ್ಭೋಧರನೈಪುಣೀಂ ತತ ಇತೋ ನಿರ್ನಿದ್ರಯನ್ತ್ಯಞ್ಜಸಾ ||೫೦||

ವ್ಯಾಪಾರಂ ಚತುರಾನನೈಕವಿಹೃತೌ ವ್ಯಾಕುರ್ವತೀ ಕುರ್ವತೀ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಗ್ರಹಣಂ ಮಹೇಶಿ ಸತತಂ ವಾಗೂರ್ಮಿಕಲ್ಲೋಲಿತಾ |
ಉತ್ಫುಲ್ಲಂ ಧವಲಾರವಿನ್ದಮಧರೀಕೃತ್ಯ ಸ್ಫುರನ್ತೀ ಸದಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸರಸ್ವತೀ ವಿಜಯತೇ ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||೫೧||

ಕರ್ಪೂರದ್ಯುತಿತಸ್ಕರೇಣ ಮಹಸಾ ಕಲ್ಮಾಷಯತ್ಯಾನನಂ
ಶ್ರೀಕಾಞ್ಚೀಪುರನಾಯಿಕೇ ಪತಿರಿವ ಶ್ರೀಮನ್ದಹಾಸೋ‌உಪಿ ತೇ |
ಆಲಿಙ್ಗತ್ಯತಿಪೀವರಾಂ ಸ್ತನತಟೀಂ ಬಿಮ್ಬಾಧರಂ ಚುಮ್ಬತಿ
ಪ್ರೌಢಂ ರಾಗಭರಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ ಮನಸೋ ಧೈರ್ಯಂ ಧುನೀತೇತರಾಮ್ ||೫೨||

ವೈಶದ್ಯೇನ ಚ ವಿಶ್ವತಾಪಹರಣಕ್ರೀಡಾಪಟೀಯಸ್ತಯಾ
ಪಾಣ್ಡಿತ್ಯೇನ ಪಚೇಲಿಮೇನ ಜಗತಾಂ ನೇತ್ರೋತ್ಸವೋತ್ಪಾದೇನ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಕನ್ದಲೈಸ್ತವ ತುಲಾಮಾರೋಢುಮುದ್ಯೋಗಿನೀ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಸೌ ಜಲರಾಶಿಪೋಷಣತಯಾ ದೂಷ್ಯಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ದಶಾಮ್ ||೫೩||

ಲಾವಣ್ಯಾಮ್ಬುಜಿನೀಮೃಣಾಲವಲಯೈಃ ಶೃಙ್ಗಾರಗನ್ಧದ್ವಿಪ-
ಗ್ರಾಮಣ್ಯಃ ಶ್ರುತಿಚಾಮರೈಸ್ತರುಣಿಮಸ್ವಾರಾಜ್ಯತೇಜೋಙ್ಕುರೈಃ |
ಆನನ್ದಾಮೃತಸಿನ್ಧುವೀಚಿಪೃಷತೈರಾಸ್ಯಾಬ್ಜಹಂಸೈಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಥಾನ ಮನ್ದಹಸಿತೈರ್ಮತ್ಕಂ ಮನಃಕಲ್ಮಷಮ್ ||೫೪||

ಉತ್ತುಙ್ಗಸ್ತನಮಣ್ಡಲೀಪರಿಚಲನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಚ್ಛಟಾ-
ಚಞ್ಚಚ್ಛೋಣಿಮಪುಞ್ಜಮಧ್ಯಸರಣಿಂ ಮಾತಃ ಪರಿಷ್ಕುರ್ವತೀ |
ಯಾ ವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಪೈತಿ ಶಙ್ಕರಜಟಾಕಾನ್ತಾರವಾಟೀಪತ-
ತ್ಸ್ವರ್ವಾಪೀಪಯಸಃ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿರಸೌ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಮಞ್ಜುಲಾ ||೫೫||

ಸನ್ನಾಮೈಕಜುಷಾ ಜನೇನ ಸುಲಭಂ ಸಂಸೂಚಯನ್ತೀ ಶನೈ-
ರುತ್ತುಙ್ಗಸ್ಯ ಚಿರಾದನುಗ್ರಹತರೋರುತ್ಪತ್ಸ್ಯಮಾನಂ ಫಲಮ್ |
ಪ್ರಾಥಮ್ಯೇನ ವಿಕಸ್ವರಾ ಕುಸುಮವತ್ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ತವ ಮಮ ಕ್ಷೇಮಙ್ಕರೀ ಕಲ್ಪತಾಮ್ ||೫೬||

ಧಾನುಷ್ಕಾಗ್ರಸರಸ್ಯ ಲೋಲಕುಟಿಲಭ್ರೂಲೇಖಯಾ ಬಿಭ್ರತೋ
ಲೀಲಾಲೋಕಶಿಲೀಮುಖಂ ನವವಯಸ್ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುಷಃ |
ಜೇತುಂ ಮನ್ಮಥಮರ್ದಿನಂ ಜನನಿ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹಾಸಃ ಸ್ವಯಂ
ವಲ್ಗುರ್ವಿಭ್ರಮಭೂಭೃತೋ ವಿತನುತೇ ಸೇನಾಪತಿಪ್ರಕ್ರಿಯಾಮ್ ||೫೭||

ಯನ್ನಾಕಮ್ಪತ ಕಾಲಕೂಟಕಬಲೀಕಾರೇ ಚುಚುಮ್ಬೇ ನ ಯದ್-
ಗ್ಲಾನ್ಯಾ ಚಕ್ಷುಷಿ ರೂಷಿತಾನಲಶಿಖೇ ರುದ್ರಸ್ಯ ತತ್ತಾದೃಶಮ್ |
ಚೇತೋ ಯತ್ಪ್ರಸಭಂ ಸ್ಮರಜ್ವರಶಿಖಿಜ್ವಾಲೇನ ಲೇಲಿಹ್ಯತೇ
ತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಂಶುಕಲಿಕಾಹೇಲಾಭವಂ ಪ್ರಾಭವಮ್ ||೫೮||

ಸಮ್ಭಿನ್ನೇವ ಸುಪರ್ವಲೋಕತಟಿನೀ ವೀಚೀಚಯೈರ್ಯಾಮುನೈಃ
ಸಂಮಿಶ್ರೇವ ಶಶಾಙ್ಕದೀಪ್ತಿಲಹರೀ ನೀಲೈರ್ಮಹಾನೀರದೈಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತಾ ತವ ಸ್ಮಿತರುಚಿಃ ಕಾಲಾಞ್ಜನಸ್ಪರ್ಧಿನಾ
ಕಾಲಿಮ್ನಾ ಕಚರೋಚಿಷಾಂ ವ್ಯತಿಕರೇ ಕಾಞ್ಚಿದ್ದಶಾಮಶ್ನುತೇ ||೫೯||

ಜಾನೀಮೋ ಜಗದೀಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನಿ ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸರೋಜಿನೀಮಭಿನವಾಮೇಷಾ ಯತಃ ಸರ್ವದಾ |
ಆಸ್ಯೇನ್ದೋರವಲೋಕೇನ ಪಶುಪತೇರಭ್ಯೇತಿ ಸಮ್ಫುಲ್ಲತಾಂ
ತನ್ದ್ರಾಲುಸ್ತದಭಾವ ಏವ ತನುತೇ ತದ್ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ರಮಮ್ ||೬೦||

ಯಾನ್ತೀ ಲೋಹಿತಿಮಾನಮಭ್ರತಟಿನೀ ಧಾತುಚ್ಛಟಾಕರ್ದಮೈಃ
ಭಾನ್ತೀ ಬಾಲಗಭಸ್ತಿಮಾಲಿಕಿರಣೈರ್ಮೇಘಾವಲೀ ಶಾರದೀ |
ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠದ್ಯುತಿಪುಞ್ಜಚುಮ್ಬನಕಲಾಶೋಣಾಯಮಾನೇನ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾ ಸಮದಶಾಮಾರೋಢುಮಾಕಾಙ್ಕ್ಷತೇ ||೬೧||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮುಖೇನ್ದುಭೂಷಣಮಿದಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಂ
ನೇತ್ರಾನನ್ದಕರಂ ತಥಾ ಹಿಮಕರೋ ಗಚ್ಛೇದ್ಯಥಾ ತಿಗ್ಮತಾಮ್ |
ಶೀತಂ ದೇವಿ ತಥಾ ಯಥಾ ಹಿಮಜಲಂ ಸನ್ತಾಪಮುದ್ರಾಸ್ಪದಂ
ಶ್ವೇತಂ ಕಿಞ್ಚ ತಥಾ ಯಥಾ ಮಲಿನತಾಂ ಧತ್ತೇ ಚ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಃ ||೬೨||

ತ್ವನ್ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀಂ ಪ್ರಸೃಮರಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚನ್ದ್ರಾತಪಂ
ಸನ್ತಃ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತ್ಯಮಲತಾ ತಲ್ಲಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ನ ಧುನೋತಿ ತಾಪಕಮಧಿಕಂ ಧೂನೋತಿ ನಾಭ್ಯನ್ತರಂ
ಧ್ವಾನ್ತಂ ತತ್ಖಲು ದುಃಖಿನೋ ವಯಮಿದಂ ಕೇನೋತಿ ನೋ ವಿದ್ಮಹೇ ||೬೩||

ನಮ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಣಯಪ್ರರೂಢಕಲಹಚ್ಛೇದಾಯ ಪಾದಾಬ್ಜಯೋಃ
ಮನ್ದಂ ಚನ್ದ್ರಕಿಶೋರಶೇಖರಮಣೇಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಗೇಣ ತೇ |
ಬನ್ಧೂಕಪ್ರಸವಶ್ರಿಯಂ ಜಿತವತೋ ಬಂಹೀಯಸೀಂ ತಾದೃಶೀಂ
ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠಸ್ಯ ರುಚಿಂ ನಿರಸ್ಯ ಹಸಿತಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವಯಸ್ಯಾಯತೇ ||೬೪||

ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಿಮೋಚನಂ ವಿದಧತಸ್ತತ್ಪ್ರೀತಿನಿಷ್ಪಾದಿನೀ
ಭೂಯೋ ದೂರತ ಏವ ಧೂತಮರುತಸ್ತತ್ಪಾಲನಂ ತನ್ವತೀ |
ಉದ್ಭೂತಸ್ಯ ಜಲಾನ್ತರಾದವಿರತಂ ತದ್ದೂರತಾಂ ಜಗ್ಮುಷೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀ ತವ ಕಥಂ ಕಮ್ಬೋಸ್ತುಲಾಮಶ್ನುತೇ ||೬೫||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಝರೀವೈದಗ್ಧ್ಯಲೀಲಾಯಿತಂ
ಪಶ್ಯನ್ತೋ‌உಪಿ ನಿರನ್ತರಂ ಸುವಿಮಲಂಮನ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಣ್ಡಲೇ |
ಲೋಕಂ ಹಾಸಯಿತುಂ ಕಿಮರ್ಥಮನಿಶಂ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮಾತನ್ವತೇ
ಮನ್ದಾಕ್ಷಂ ವಿರಹಯ್ಯ ಮಙ್ಗಲತರಂ ಮನ್ದಾರಚನ್ದ್ರಾದಯಃ ||೬೬||

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೇರಪಿ ಶೈಲರಾಜತನಯೇ ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಸ್ಯ ಚ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಲಕ್ಷಿಮೋದಯನಿಧೇಃ ಕಿಞ್ಚಿದ್ಭಿದಾಂ ಬ್ರೂಮಹೇ |
ಏಕಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾಯ ದೇವಿ ಸ ದದೌ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕದಾಚಿತ್ಪುರಾ
ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ‌உಪಿ ದದಾತ್ಯಸೌ ತು ಸತತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ವಾಗೀಶ್ವರೀಮ್ ||೬೭||

ಶ್ರೀಕಾಞ್ಚೀಪುರರತ್ನದೀಪಕಲಿಕೇ ತಾನ್ಯೇವ ಮೇನಾತ್ಮಜೇ
ಚಾಕೋರಾಣಿ ಕುಲಾನಿ ದೇವಿ ಸುತರಾಂ ಧನ್ಯಾನಿ ಮನ್ಯಾಮಹೇ |
ಕಮ್ಪಾತೀರಕುಟುಮ್ಬಚಙ್ಕ್ರಮಕಲಾಚುಞ್ಚೂನಿ ಚಞ್ಚೂಪುಟೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಯಾನಿ ತವ ಸ್ಮಿತೇನ್ದುಮಹಸಾಮಾಸ್ವಾದಮಾತನ್ವತೇ ||೬೮||

ಶೈತ್ಯಪ್ರಕ್ರಮಮಾಶ್ರಿತೋ‌உಪಿ ನಮತಾಂ ಜಾಡ್ಯಪ್ರಥಾಂ ಧೂನಯನ್
ನೈರ್ಮಲ್ಯಂ ಪರಮಂ ಗತೋ‌உಪಿ ಗಿರಿಶಂ ರಾಗಾಕುಲಂ ಚಾರಯನ್ |
ಲೀಲಾಲಾಪಪುರಸ್ಸರೋ‌உಪಿ ಸತತಂ ವಾಚಂಯಮಾನ್ಪ್ರೀಣಯನ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾಂ ತವ ಸಮುಲ್ಲಾಸಃ ಕಥಂ ವರ್ಣ್ಯತೇ ||೬೯||

ಶ್ರೋಣೀಚಞ್ಚಲಮೇಖಲಾಮುಖರಿತಂ ಲೀಲಾಗತಂ ಮನ್ಥರಂ
ಭ್ರೂವಲ್ಲೀಚಲನಂ ಕಟಾಕ್ಷವಲನಂ ಮನ್ದಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಾಚಣಮ್ |
ಯದ್ವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಖೇನ ಮನ್ಮಥರಿಪುಂ ಸಂಮೋಹಯನ್ತ್ಯಞ್ಜಸಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಯ ಸತತಂ ತಸ್ಮೈ ನಮ್ಸಕುರ್ಮಹೇ ||೭೦||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನೋಙ್ಞಮನ್ದಹಸಿತಜ್ಯೋತಿಷ್ಪ್ರರೋಹೇ ತವ
ಸ್ಫೀತಶ್ವೇತಿಮಸಾರ್ವಭೌಮಸರಣಿಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷಿ |
ಚನ್ದ್ರೋ‌உಯಂ ಯುವರಾಜತಾಂ ಕಲಯತೇ ಚೇಟೀಧುರಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ
ಶುದ್ಧಾ ಸಾ ಚ ಸುಧಾಝರೀ ಸಹಚರೀಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಲಮ್ಬತೇ ||೭೧||

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಿಂ ತನುತೇ ಫಲಂ ತನುಮತಾಮೌಷ್ಣ್ಯಪ್ರಶಾನ್ತಿಂ ವಿನಾ
ತ್ವನ್ಮನ್ದಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾ ತನುಮತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೋಚಿಷ್ಣುನಾ |
ಸನ್ತಾಪೋ ವಿನಿವಾರ್ಯತೇ ನವವಯಃಪ್ರಾಚುರ್ಯಮಙ್ಕೂರ್ಯತೇ
ಸೌನ್ದರ್ಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಯತೇ ಜಗತಿ ಸಾ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಸಞ್ಚಾರ್ಯತೇ ||೭೨||

ವೈಮಲ್ಯಂ ಕುಮುದಶ್ರಿಯಾಂ ಹಿಮರುಚಃ ಕಾನ್ತ್ಯೈವ ಸನ್ಧುಕ್ಷ್ಯತೇ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾರೋಚಿರಪಿ ಪ್ರದೋಷಸಮಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಸಮ್ಪದ್ಯತೇ |
ಸ್ವಚ್ಛತ್ವಂ ನವಮೌಕ್ತಿಕಸ್ಯ ಪರಮಂ ಸಂಸ್ಕಾರತೋ ದೃಶ್ಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತದೀಧಿತೇರ್ವಿಶದಿಮಾ ನೈಸರ್ಗಿಕೋ ಭಾಸತೇ ||೭೩||

ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನಿ ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಶ್ರಿಯಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮ ಕ್ಷಿಣೋತು ಮಮತಾವೈಚಕ್ಷಣೀಮಕ್ಷಯಾಮ್ |
ಯದ್ಭೀತ್ಯೇವ ನಿಲೀಯತೇ ಹಿಮಕರೋ ಮೇಘೋದರೇ ಶುಕ್ತಿಕಾ-
ಗರ್ಭೇ ಮೌಕ್ತಿಕಮಣ್ಡಲೀ ಚ ಸರಸೀಮಧ್ಯೇ ಮೃಣಾಲೀ ಚ ಸಾ ||೭೪||

ಹೇರಮ್ಬೇ ಚ ಗುಹೇ ಹರ್ಷಭರಿತಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಙ್ಕೂರಯತ್
ಮಾರದ್ರೋಹಿಣಿ ಪೂರುಷೇ ಸಹಭುವಂ ಪ್ರೇಮಾಙ್ಕುರಂ ವ್ಯಞ್ಜಯತ್ |
ಆನಮ್ರೇಷು ಜನೇಷು ಪೂರ್ಣಕರುಣಾವೈದಗ್ಧ್ಯಮುತ್ತಾಲಯತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜಸಾ ತವ ಕಥಙ್ಕಾರಂ ಮಯಾ ಕಥ್ಯತೇ ||೭೫||

ಸಙ್ಕ್ರುದ್ಧದ್ವಿಜರಾಜಕೋ‌உಪ್ಯವಿರತಂ ಕುರ್ವನ್ದ್ವಿಜೈಃ ಸಙ್ಗಮಂ
ವಾಣೀಪದ್ಧತಿದೂರಗೋ‌உಪಿ ಸತತಂ ತತ್ಸಾಹಚರ್ಯಂ ವಹನ್ |
ಅಶ್ರಾನ್ತಂ ಪಶುದುರ್ಲಭೋ‌உಪಿ ಕಲಯನ್ಪತ್ಯೌ ಪಶೂನಾಂ ರತಿಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಮೃತರಸಸ್ಯನ್ದೋ ಮಯಿ ಸ್ಪನ್ದತಾಮ್ ||೭೬||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಹೇಶ್ವರೇ ನಿರುಪಮಪ್ರೇಮಾಙ್ಕುರಪ್ರಕ್ರಮಮ್ಂ
ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ಸಹಜಾಮುನ್ನಿದ್ರಯನ್ಮಾಧುರೀಮ್ |
ತತ್ತಾದೃಕ್ತವ ಮನ್ದಹಾಸಮಹಿಮಾ ಮಾತಃ ಕಥಂ ಮಾನಿತಾಂ
ತನ್ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಸುರನಿಮ್ನಗಾಂ ಚ ಕಲಿಕಾಮಿನ್ದೋಶ್ಚ ತಾಂ ನಿನ್ದತಿ ||೭೭||

ಯೇ ಮಾಧುರ್ಯವಿಹಾರಮಣ್ಟಪಭುವೋ ಯೇ ಶೈತ್ಯಮುದ್ರಾಕರಾ
ಯೇ ವೈಶದ್ಯದಶಾವಿಶೇಷಸುಭಗಾಸ್ತೇ ಮನ್ದಹಾಸಾಙ್ಕುರಾಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸಹಜಂ ಗುಣತ್ರಯಮಿದಂ ಪರ್ಯಾಯತಃ ಕುರ್ವತಾಂ
ವಾಣೀಗುಮ್ಫನಡಮ್ಬರೇ ಚ ಹೃದಯೇ ಕೀರ್ತಿಪ್ರರೋಹೇ ಚ ಮೇ ||೭೮||

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುನಿಕರಾ ದಕ್ಷಾನ್ತಕೇ ವೀಕ್ಷಣೇ
ಮನ್ದಾಕ್ಷಗ್ರಹಿಲಾ ಹಿಮದ್ಯುತಿಮಯೂಖಾಕ್ಷೇಪದೀಕ್ಷಾಙ್ಕುರಾಃ |
ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯನ್ತು ಮಾಕ್ಷಿಕಗುಡದ್ರಾಕ್ಷಾಭವಂ ವಾಕ್ಷು ಮೇ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಮೋಕ್ಷಪಥಂ ನಿರೀಕ್ಷಿತುಮಪಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯೇಯುರ್ಮನಃ ||೭೯||

ಜಾತ್ಯಾ ಶೀತಶೀತಲಾನಿ ಮಧುರಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಪೂತಾನಿ ತೇ
ಗಾಙ್ಗಾನೀವ ಪಯಾಂಸಿ ದೇವಿ ಪಟಲಾನ್ಯಲ್ಪಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ |
ಏನಃಪಙ್ಕಪರಮ್ಪರಾಮಲಿನಿತಾಮೇಕಾಮ್ರನಾಥಪ್ರಿಯೇ
ಪ್ರಙ್ಞಾನಾತ್ಸುತರಾಂ ಮದೀಯಧಿಷಣಾಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯನ್ತು ಕ್ಷಣಾತ್ ||೮೦||

ಅಶ್ರಾನ್ತಂ ಪರತನ್ತ್ರಿತಃ ಪಶುಪತಿಸ್ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಾಙ್ಕುರೈಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತದೀಯವರ್ಣಸಮತಾಸಙ್ಗೇನ ಶಙ್ಕಾಮಹೇ |
ಇನ್ದುಂ ನಾಕಧುನೀಂ ಚ ಶೇಖರಯತೇ ಮಾಲಾಂ ಚ ಧತ್ತೇ ನವೈಃ
ವೈಕುಣ್ಠೈರವಕುಣ್ಠನಂ ಚ ಕುರುತೇ ಧೂಲೀಚಯೈರ್ಭಾಸ್ಮನೈಃ ||೮೧||

ಶ್ರೀಕಾಞ್ಚೀಪುರದೇವತೇ ಮೃದುವಚಸ್ಸೌರಭ್ಯಮುದ್ರಾಸ್ಪದಂ
ಪ್ರೌಢಪ್ರೇಮಲತಾನವೀನಕುಸುಮಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಮ್ |
ಮನ್ದಂ ಕನ್ದಲತಿ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ವದನಾಲೋಕೇ ಸಮಾಭಾಷಣೇ
ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣೇ ಕುಙ್ಮಲತಿ ಪ್ರರೂಢಪುಲಕೇ ಚಾಶ್ಲೋಷಣೇ ಫುಲ್ಲತಿ ||೮೨||

ಕಿಂ ತ್ರೈಸ್ರೋತಸಮಮ್ಬಿಕೇ ಪರಿಣತಂ ಸ್ರೋತಶ್ಚತುರ್ಥಂ ನವಂ
ಪೀಯೂಷಸ್ಯ ಸಮಸ್ತತಾಪಹರಣಂ ಕಿಂವಾ ದ್ವಿತೀಯಂ ವಪುಃ |
ಕಿಂಸ್ವಿತ್ತ್ವನ್ನಿಕಟಂ ಗತಂ ಮಧುರಿಮಾಭ್ಯಾಸಾಯ ಗವ್ಯಂ ಪಯಃ
ಶ್ರೀಕಾಞ್ಚೀಪುರನಾಯಕಪ್ರಿಯತಮೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಮ್ ||೮೩||

ಭೂಷಾ ವಕ್ತ್ರಸರೋರುಹಸ್ಯ ಸಹಜಾ ವಾಚಾಂ ಸಖೀ ಶಾಶ್ವತೀ
ನೀವೀ ವಿಭ್ರಮಸನ್ತತೇಃ ಪಶುಪತೇಃ ಸೌಧೀ ದೃಶಾಂ ಪಾರಣಾ |
ಜೀವಾತುರ್ಮದನಶ್ರಿಯಃ ಶಶಿರುಚೇರುಚ್ಚಾಟನೀ ದೇವತಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗಿರಾಮಭೂಮಿಮಯತೇ ಹಾಸಪ್ರಭಾಮಞ್ಜರೀ ||೮೪||

ಸೂತಿಃ ಶ್ವೇತಿಮಕನ್ದಲಸ್ಯ ವಸತಿಃ ಶೃಙ್ಗಾರಸಾರಶ್ರಿಯಃ
ಪೂರ್ತಿಃ ಸೂಕ್ತಿಝರೀರಸಸ್ಯ ಲಹರೀ ಕಾರುಣ್ಯಪಾಥೋನಿಧೇಃ |
ವಾಟೀ ಕಾಚನ ಕೌಸುಮೀ ಮಧುರಿಮಸ್ವಾರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮಾಸ್ತು ಮಙ್ಗಲಕರೀ ಹಾಸಪ್ರಭಾಚಾತುರೀ ||೮೫||

ಜನ್ತೂನಾಂ ಜನಿದುಃಖಮೃತ್ಯುಲಹರೀಸನ್ತಾಪನಂ ಕೃನ್ತತಃ
ಪ್ರೌಢಾನುಗ್ರಹಪೂರ್ಣಶೀತಲರುಚೋ ನಿತ್ಯೋದಯಂ ಬಿಭ್ರತಃ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಸೃತ್ವರಾ ಇವ ಕರಾ ಹಾಸಾಙ್ಕುರಾಸ್ತೇ ಹಠಾ-
ದಾಲೋಕೇನ ನಿಹನ್ಯುರನ್ಧತಮಸಸ್ತೋಮಸ್ಯ ಮೇ ಸನ್ತತಿಮ್ ||೮೬||

ಉತ್ತುಙ್ಗಸ್ತನಮಣ್ಡಲಸ್ಯ ವಿಲಸಲ್ಲಾವಣ್ಯಲೀಲಾನಟೀ-
ರಙ್ಗಸ್ಯ ಸ್ಫುಟಮೂರ್ಧ್ವಸೀಮನಿ ಮುಹುಃ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷೀ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿತತಿರ್ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠಕಾನ್ತ್ಯಙ್ಕುರೈಃ
ಚಿತ್ರಾಂ ವಿದ್ರುಮಮುದ್ರಿತಾಂ ವಿತನುತೇ ಮೌಕ್ತೀಂ ವಿತಾನಶ್ರಿಯಮ್ ||೮೭||

ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾತ್ತವ ವಕ್ತ್ರಮೇವ ಲಲಿತಂ ಸನ್ತೋಷಸಮ್ಪಾದನಂ
ಶಮ್ಭೋಃ ಕಿಂ ಪುನರಞ್ಚಿತಸ್ಮಿತರುಚಃ ಪಾಣ್ಡಿತ್ಯಪಾತ್ರೀಕೃತಮ್ |
ಅಮ್ಭೋಜಂ ಸ್ವತ ಏವ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಚಕ್ಷುಃಪ್ರಿಯಮ್ಭಾವುಕಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತೇ ಶರದ್ವಿಕಸಿತೇ ಕೀದೃಗ್ವಿಧಂ ಭ್ರಾಜತೇ ||೮೮||

ಪುಮ್ಭಿರ್ನಿರ್ಮಲಮಾನಸೌರ್ವಿದಧತೇ ಮೈತ್ರೀಂ ದೃಢಂ ನಿರ್ಮಲಾಂ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕರ್ಮಲಯಂ ಚ ನಿರ್ಮಲತರಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಲಭನ್ತೇತರಾಮ್ |
ಸೂಕ್ತಿಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯನ್ತಿ ನಿರ್ಮಲತಮಾಂ ಯತ್ತಾವಕಾಃ ಸೇವಕಾಃ
ತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಸ್ಯ ಕಲಯಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯಸೀಮಾನಿಧೇಃ ||೮೯||

ಆಕರ್ಷನ್ನಯನಾನಿ ನಾಕಿಸದಸಾಂ ಶೈತ್ಯೇನ ಸಂಸ್ತಮ್ಭಯ-
ನ್ನಿನ್ದುಂ ಕಿಞ್ಚ ವಿಮೋಹಯನ್ಪಶುಪತಿಂ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿಮುಚ್ಚಾಟಯನ್ |
ಹಿಂಸತ್ಸಂಸೃತಿಡಮ್ಬರಂ ತವ ಶಿವೇ ಹಾಸಾಹ್ವಯೋ ಮಾನ್ತ್ರಿಕಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮದೀಯಮಾನಸತಮೋವಿದ್ವೇಷಣೇ ಚೇಷ್ಟತಾಮ್ ||೯೦||

ಕ್ಷೇಪೀಯಃ ಕ್ಷಪಯನ್ತು ಕಲ್ಮಷಭಯಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಮಲ್ಪಸ್ಮಿತ-
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಣ್ಡಲಚಙ್ಕ್ರಮಾಸ್ತವ ಶಿವೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೋಚಿಷ್ಣವಃ |
ಪೀಡಾಕರ್ಮಠಕರ್ಮಘರ್ಮಸಮಯವ್ಯಾಪಾರತಾಪಾನಲ-
ಶ್ರೀಪಾತಾ ನವಹರ್ಷವರ್ಷಣಸುಧಾಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀಶೀಕರಾಃ ||೯೧||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತೈನ್ದವಮಹಃಪೂರೇ ಪರಿಮ್ಫೂರ್ಜತಿ
ಪ್ರೌಢಾಂ ವಾರಿಧಿಚಾತುರೀಂ ಕಲಯತೇ ಭಕ್ತಾತ್ಮನಾಂ ಪ್ರಾತಿಭಮ್ |
ದೌರ್ಗತ್ಯಪ್ರಸರಾಸ್ತಮಃಪಟಲಿಕಾಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೇ
ಸರ್ವಂ ಕೈರವಸಾಹಚರ್ಯಪದವೀರೀತಿಂ ವಿಧತ್ತೇ ಪರಮ್ ||೯೨||

ಮನ್ದಾರಾದಿಷು ಮನ್ಮಥಾರಿಮಹಿಷಿ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯರೀತಿಂ ನಿಜಾಂ
ಕಾದಾಚಿತ್ಕತಯಾ ವಿಶಙ್ಕ್ಯ ಬಹುಶೋ ವೈಶದ್ಯಮುದ್ರಾಗುಣಃ |
ಸಾತತ್ಯೇನ ತವ ಸ್ಮಿತೇ ವಿತನುತೇ ಸ್ವೈರಾಸನಾವಾಸನಾಮ್ ||೯೩||

ಇನ್ಧಾನೇ ಭವವೀತಿಹೋತ್ರನಿವಹೇ ಕರ್ಮೌಘಚಣ್ಡಾನಿಲ-
ಪ್ರೌಢಿಮ್ನಾ ಬಹುಲೀಕೃತೇ ನಿಪತಿತಂ ಸನ್ತಾಪಚಿನ್ತಾಕುಲಮ್ |
ಮಾತರ್ಮಾಂ ಪರಿಷಿಞ್ಚ ಕಿಞ್ಚಿದಮಲೈಃ ಪೀಯೂಷವರ್ಷೈರಿವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಕಣೈಃ ಶೈಶಿರ್ಯಲೀಲಾಕರೈಃ ||೯೪||

ಭಾಷಾಯಾ ರಸನಾಗ್ರಖೇಲನಜುಷಃ ಶೃಙ್ಗಾರಮುದ್ರಾಸಖೀ-
ಲೀಲಾಜಾತರತೇಃ ಸುಖೇನ ನಿಯಮಸ್ನಾನಾಯ ಮೇನಾತ್ಮಜೇ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಧಾಮಯೀವ ಶಿಶಿರಾ ಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀ ತಾವಕೀ
ಗಾಢಾನನ್ದತರಙ್ಗಿತಾ ವಿಜಯತೇ ಹಾಸಪ್ರಭಾಚಾತುರೀ ||೯೫||

ಸನ್ತಾಪಂ ವಿರಲೀಕರೋತು ಸಕಲಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಚ್ಚೇತನಾ
ಮಜ್ಜನ್ತೀ ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಮರಧುನೀಕಲ್ಲೋಲಜಾಲೇಷು ತೇ |
ನೈರನ್ತರ್ಯಮುಪೇತ್ಯ ಮನ್ಮಥಮರುಲ್ಲೋಲೇಷು ಯೇಷು ಸ್ಫುಟಂ
ಪ್ರೇಮೇನ್ದುಃ ಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಿತೋ ವಿತನುತೇ ಕೌತೂಹಲಂ ಧೂರ್ಜಟೇಃ ||೯೬||

ಚೇತಃಕ್ಷೀರಪಯೋಧಿಮನ್ಥರಚಲದ್ರಾಗಾಖ್ಯಮನ್ಥಾಚಲ-
ಕ್ಷೋಭವ್ಯಾಪೃತಿಸಮ್ಭವಾಂ ಜನನಿ ತೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಶ್ರೀಸುಧಾಮ್ |
ಸ್ವಾದಂಸ್ವಾದಮುದೀತಕೌತುಕರಸಾ ನೇತ್ರತ್ರಯೀ ಶಾಙ್ಕರೀ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿರನ್ತರಂ ಪರಿಣಮತ್ಯಾನನ್ದವೀಚೀಮಯೀ ||೯೭||

ಆಲೋಕೇ ತವ ಪಞ್ಚಸಾಯಕರಿಪೋರುದ್ದಾಮಕೌತೂಹಲ-
ಪ್ರೇಙ್ಖನ್ಮಾರುತಘಟ್ಟನಪ್ರಚಲಿತಾದಾನನ್ದದುಗ್ಧಾಮ್ಬುಧೇಃ |
ಕಾಚಿದ್ವೀಚಿರುದಞ್ಚತಿ ಪ್ರತಿನವಾ ಸಂವಿತ್ಪ್ರರೋಹಾತ್ಮಿಕಾ
ತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕವೀಶ್ವರಾಃ ಸ್ಮಿತಮಿತಿ ವ್ಯಾಕುರ್ವತೇ ಸರ್ವದಾ ||೯೮||

ಸೂಕ್ತಿಃ ಶೀಲಯತೇ ಕಿಮದ್ರಿತನಯೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಾತ್ತೇ ಮುಹುಃ
ಮಾಧುರ್ಯಾಗಮಸಮ್ಪ್ರದಾಯಮಥವಾ ಸೂಕ್ತೇರ್ನು ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮ್ |
ಇತ್ಥಂ ಕಾಮಪಿ ಗಾಹತೇ ಮಮ ಮನಃ ಸನ್ದೇಹಮಾರ್ಗಭ್ರಮಿಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಸರಣಿಸ್ಫೂರ್ತೌ ನಿಧತ್ತೇ ಪದಮ್ ||೯೯||

ಕ್ರೀಡಾಲೋಲಕೃಪಾಸರೋರುಹಮುಖೀಸೌಧಾಙ್ಗಣೇಭ್ಯಃ ಕವಿ-
ಶ್ರೇಣೀವಾಕ್ಪರಿಪಾಟಿಕಾಮೃತಝರೀಸೂತೀಗೃಹೇಭ್ಯಃ ಶಿವೇ |
ನಿರ್ವಾಣಾಙ್ಕುರಸಾರ್ವಭೌಮಪದವೀಸಿಂಹಾಸನೇಭ್ಯಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನೋಙ್ಞಮನ್ದಹಸಿತಜ್ಯೋತಿಷ್ಕಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ||೧೦೦||

ಆರ್ಯಾಮೇವ ವಿಭಾವಯನ್ಮನಸಿ ಯಃ ಪಾದಾರವಿನ್ದಂ ಪುರಃ
ಪಶ್ಯನ್ನಾರಭತೇ ಸ್ತುತಿಂ ಸ ನಿಯತಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕಟಾಕ್ಷಚ್ಛವಿಮ್ |
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವಯಸ್ಯಾನ್ವಿತಾಮ್
ಆರೋಹತ್ಯಪವರ್ಗಸೌಧವಲಭೀಮಾನನ್ದವೀಚೀಮಯೀಮ್ ||೧೦೧||

|| ಇತಿ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಶತಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಪಞ್ಚಶತೀ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ||

||ಓಉಮ್ ತತ್ ಸತ್ ||

ShuddhaKannada

Mooka Pancha Sathi 4 – Kataakshya Satakam – ShuddhaKannada

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 4 – Kataakshya Satakam – ShuddhaKannada 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಶ್ರೀ ಮೂಕ ಶಙ್ಕರೇನ್ದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ

ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರನಿವಹಂ ವಿನಿಹನ್ತುಮೀಡೇ
ಮೂಕಾತ್ಮನಾಮಪಿ ಮಹಾಕವಿತಾವದಾನ್ಯಾನ್ |
ಶ್ರೀಕಾಞ್ಚಿದೇಶಶಿಶಿರೀಕೃತಿಜಾಗರೂಕಾನ್
ಏಕಾಮ್ರನಾಥತರುಣೀಕರುಣಾವಲೋಕಾನ್ ||೧||

ಮಾತರ್ಜಯನ್ತಿ ಮಮತಾಗ್ರಹಮೋಕ್ಷಣಾನಿ
ಮಾಹೇನ್ದ್ರನೀಲರುಚಿಶಿಕ್ಷಣದಕ್ಷಿಣಾನಿ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಪಿತಜಗತ್ತ್ರಯರಕ್ಷಣಾನಿ
ತ್ವದ್ವೀಕ್ಷಣಾನಿ ವರದಾನವಿಚಕ್ಷಣಾನಿ ||೨||

ಆನಙ್ಗತನ್ತ್ರವಿಧಿದರ್ಶಿತಕೌಶಲಾನಾಮ್
ಆನನ್ದಮನ್ದಪರಿಘೂರ್ಣಿತಮನ್ಥರಾಣಾಮ್ |
ತಾರಲ್ಯಮಮ್ಬ ತವ ತಾಡಿತಕರ್ಣಸೀಮ್ನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಖೇಲತಿ ಕಟಾಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಣಾನಾಮ್ ||೩||

ಕಲ್ಲೋಲಿತೇನ ಕರುಣಾರಸವೇಲ್ಲಿತೇನ
ಕಲ್ಮಾಷಿತೇನ ಕಮನೀಯಮೃದುಸ್ಮಿತೇನ |
ಮಾಮಞ್ಚಿತೇನ ತವ ಕಿಞ್ಚನ ಕುಞ್ಚಿತೇನ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇನ ಶಿಶಿರೀಕುರು ವೀಕ್ಷಿತೇನ ||೪||

ಸಾಹಾಯ್ಯಕಂ ಗತವತೀ ಮುಹುರರ್ಜನಸ್ಯ
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಸ್ಯ ಪರಿತೋಷಿತಭೀಮಚೇತಾಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಣ್ಡವಚಮೂರಿವ ತಾವಕೀನಾ
ಕರ್ಣಾನ್ತಿಕಂ ಚಲತಿ ಹನ್ತ ಕಟಾಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ||೫||

ಅಸ್ತಂ ಕ್ಷಣಾನ್ನಯತು ಮೇ ಪರಿತಾಪಸೂರ್ಯಮ್
ಆನನ್ದಚನ್ದ್ರಮಸಮಾನಯತಾಂ ಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಕಾಲಾನ್ಧಕಾರಸುಷುಮಾಂ ಕಲಯನ್ದಿಗನ್ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಮಲಕಟಾಕ್ಷನಿಶಾಗಮಸ್ತೇ ||೬||

ತಾಟಾಙ್ಕಮೌಕ್ತಿಕರುಚಾಙ್ಕುರದನ್ತಕಾನ್ತಿಃ
ಕಾರುಣ್ಯಹಸ್ತಿಪಶಿಖಾಮಣಿನಾಧಿರೂಢಃ |
ಉನ್ಮೂಲಯತ್ವಶುಭಪಾದಪಮಸ್ಮದೀಯಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮತಙ್ಗಜೇತನ್ದ್ರಃ ||೭||

ಛಾಯಾಭರಣೇ ಜಗತಾಂ ಪರಿತಾಪಹಾರೀ
ತಾಟಙ್ಕರತ್ನಮಣಿತಲ್ಲಜಪಲ್ಲವಶ್ರೀಃ |
ಕಾರುಣ್ಯನಾಮ ವಿಕಿರನ್ಮಕರನ್ದಜಾಲಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷಸುರದ್ರುಮಸ್ತೇ ||೮||

ಸೂರ್ಯಾಶ್ರಯಪ್ರಣಯಿನೀ ಮಣಿಕುಣ್ಡಲಾಂಶು-
ಲೌಹಿತ್ಯಕೋಕನದಕಾನನಮಾನನೀಯಾ |
ಯಾನ್ತೀ ತವ ಸ್ಮರಹರಾನನಕಾನ್ತಿಸಿನ್ಧುಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷಕಲಿನ್ದಕನ್ಯಾ ||೯||

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಯಂ ಸುಕೃತಿನಂ ತವ ಪಕ್ಷಪಾತಾತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಲಾಸಕಲಾಪುರನ್ಧ್ರೀ |
ಸದ್ಯಸ್ತಮೇವ ಕಿಲ ಮುಕ್ತಿವಧೂರ್ವೃಣೀತೇ
ತಸ್ಮಾನ್ನಿತಾನ್ತಮನಯೋರಿದಮೈಕಮತ್ಯಮ್ ||೧೦||

ಯಾನ್ತೀ ಸದೈವ ಮರುತಾಮನುಕೂಲಭಾವಂ
ಭ್ರೂವಲ್ಲಿಶಕ್ರಧನುರುಲ್ಲಸಿತಾ ರಸಾರ್ದ್ರಾ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೌತುಕತರಙ್ಗಿತನೀಲಕಣ್ಠಾ
ಕಾದಮ್ಬಿನೀವ ತವ ಭಾತಿ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾ ||೧೧||

ಗಙ್ಗಾಮ್ಭಸಿ ಸ್ಮಿತಮಯೇ ತಪನಾತ್ಮಜೇವ
ಗಙ್ಗಾಧರೋರಸಿ ನವೋತ್ಪಲಮಾಲಿಕೇವ |
ವಕ್ತ್ರಪ್ರಭಾಸರಸಿ ಶೈವಲಮಣ್ಡಲೀವ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿಚ್ಛಟಾ ತೇ ||೧೨||

ಸಂಸ್ಕಾರತಃ ಕಿಮಪಿ ಕನ್ದಲಿತಾನ್ ರಸಙ್ಞ-
ಕೇದಾರಸೀಮ್ನಿ ಸುಧಿಯಾಮುಪಭೋಗಯೋಗ್ಯಾನ್ |
ಕಲ್ಯಾಣಸೂಕ್ತಿಲಹರೀಕಲಮಾಙ್ಕುರಾನ್ನಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತು ತ್ವದಪಾಙ್ಗಮೇಘಃ ||೧೩||

ಚಾಞ್ಚಲ್ಯಮೇವ ನಿಯತಂ ಕಲಯನ್ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ
ಮಾಲಿನ್ಯಭೂಃ ಶ್ರತಿಪಥಾಕ್ರಮಜಾಗರೂಕಃ |
ಕೈವಲ್ಯಮೇವ ಕಿಮು ಕಲ್ಪಯತೇ ನತಾನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರಮಪಿ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ ||೧೪||

ಸಞ್ಜೀವನೇ ಜನನಿ ಚೂತಶಿಲೀಮುಖಸ್ಯ
ಸಂಮೋಹನೇ ಶಶಿಕಿಶೋರಕಶೇಖರಸ್ಯ |
ಸಂಸ್ತಮ್ಭನೇ ಚ ಮಮತಾಗ್ರಹಚೇಷ್ಟಿತಸ್ಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣಕಲಾ ಪರಮೌಷಧಂ ತೇ ||೧೫||

ನೀಲೋ‌உಪಿ ರಾಗಮಧಿಕಂ ಜನಯನ್ಪುರಾರೇಃ
ಲೋಲೋ‌உಪಿ ಭಕ್ತಿಮಧಿಕಾಂ ದೃಢಯನ್ನರಾಣಾಮ್ |
ವಕ್ರೋ‌உಪಿ ದೇವಿ ನಮತಾಂ ಸಮತಾಂ ವಿತನ್ವನ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೃತ್ಯತು ಮಯಿ ತ್ವದಪಾಙ್ಗಪಾತಃ ||೧೬||

ಕಾಮದ್ರುಹೋ ಹೃದಯಯನ್ತ್ರಣಜಾಗರೂಕಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಞ್ಚಲದೃಗಞ್ಚಲಮೇಖಲಾ ತೇ |
ಆಶ್ಚರ್ಯಮಮ್ಬ ಭಜತಾಂ ಝಟಿತಿ ಸ್ವಕೀಯ-
ಸಮ್ಪರ್ಕ ಏವ ವಿಧುನೋತಿ ಸಮಸ್ತಬನ್ಧಾನ್ ||೧೭||

ಕುಣ್ಠೀಕರೋತು ವಿಪದಂ ಮಮ ಕುಞ್ಚಿತಭ್ರೂ-
ಚಾಪಾಞ್ಚಿತಃ ಶ್ರಿತವಿದೇಹಭವಾನುರಾಗಃ |
ರಕ್ಷೋಪಕಾರಮನಿಶಂ ಜನಯಞ್ಜಗತ್ಯಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಮ ಇವ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ ||೧೮||

ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿ ಶಿವಲೋಚನಶೋಷಿತಸ್ಯ
ಶೃಙ್ಗಾರಬೀಜವಿಭವಸ್ಯ ಪುನಃಪ್ರರೋಹೇ |
ಪ್ರೇಮಾಮ್ಭಸಾರ್ದ್ರಮಚಿರಾತ್ಪ್ರಚುರೇಣ ಶಙ್ಕೇ
ಕೇದಾರಮಮ್ಬ ತವ ಕೇವಲದೃಷ್ಟಿಪಾತಮ್ ||೧೯||

ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಶೇವಧಿರಸೌ ತವ ದುರ್ವಿಲಙ್ಘ್ಯ-
ಸಂಸಾರವಿನ್ಧ್ಯಗಿರಿಕುಣ್ಠನಕೇಲಿಚುಞ್ಚುಃ |
ಧೈರ್ಯಾಮ್ಬುಧಿಂ ಪಶುಪತೇಶ್ಚುಲಕೀಕರೋತಿ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಜೃಮ್ಭಣಕುಮ್ಭಜನ್ಮಾ ||೨೦||

ಪೀಯೂಷವರ್ಷವಶಿಶಿರಾ ಸ್ಫುಟದುತ್ಪಲಶ್ರೀ-
ಮೈತ್ರೀ ನಿಸರ್ಗಮಧುರಾ ಕೃತತಾರಕಾಪ್ತಿಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂಶ್ರಿತವತೀ ವಪುರಷ್ಟಮೂರ್ತೇಃ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯತೇ ಭಗವತಿ ತ್ವದಪಾಙ್ಗಮಾಲಾ ||೨೧||

ಅಮ್ಬ ಸ್ಮರಪ್ರತಿಭಟಸ್ಯ ವಪುರ್ಮನೋಙ್ಞಮ್
ಅಮ್ಭೋಜಕಾನನಮಿವಾಞ್ಚಿತಕಣ್ಟಕಾಭಮ್ |
ಭೃಙ್ಗೀವ ಚುಮ್ಬತಿ ಸದೈವ ಸಪಕ್ಷಪಾತಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಮಲರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಙ್ಗಮಾಲಾ ||೨೨||

ಕೇಶಪ್ರಭಾಪಟಲನೀಲವಿತಾನಜಾಲೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕುಣ್ಡಲಮಣಿಚ್ಛವಿದೀಪಶೋಭೇ |
ಶಙ್ಕೇ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿರಙ್ಗತಲೇ ಕೃಪಾಖ್ಯಾ
ಶೈಲೂಷಿಕಾ ನಟತಿ ಶಙ್ಕರವಲ್ಲಭೇ ತೇ ||೨೩||

ಅತ್ಯನ್ತಶೀತಲಮತನ್ದ್ರಯತು ಕ್ಷಣಾರ್ಧಮ್
ಅಸ್ತೋಕವಿಭ್ರಮಮನಙ್ಗವಿಲಾಸಕನ್ದಮ್ |
ಅಲ್ಪಸ್ಮಿತಾದೃತಮಪಾರಕೃಪಾಪ್ರವಾಹಮ್
ಅಕ್ಷಿಪ್ರರೋಹಮಚಿರಾನ್ಮಯಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ||೨೪||

ಮನ್ದಾಕ್ಷರಾಗತರಲೀಕೃತಿಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯಾತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ಥರತರಾಂ ತ್ವದಪಾಙ್ಗಡೋಲಾಮ್ |
ಆರುಹ್ಯ ಮನ್ದಮತಿಕೌತುಕಶಾಲಿ ಚಕ್ಷುಃ
ಆನನ್ದಮೇತಿ ಮುಹುರರ್ಧಶಶಾಙ್ಕಮೌಲೇಃ ||೨೫||

ತ್ರೈಯಮ್ಬಕಂ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರಿ ಹರ್ಮ್ಯಭೂಮಿ-
ರಙ್ಗಂ ವಿಹಾರಸರಸೀ ಕರುಣಾಪ್ರವಾಹಃ |
ದಾಸಾಶ್ಚ ವಾಸವಮುಖಾಃ ಪರಿಪಾಲನೀಯಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಶ್ವಮಪಿ ವೀಕ್ಷಣಭೂಭೃತಸ್ತೇ ||೨೬||

ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಸಹಚರೀ ನಿಯಮೇನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಭ್ರೂವಲ್ಲರೀವಶಕರೀ ಭುವನಾನಿ ಗೇಹಮ್ |
ರೂಪಂ ತ್ರಿಲೋಕನಯನಾಮೃತಮಮ್ಬ ತೇಷಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಯೇಷು ತವ ವೀಕ್ಷಣಪಾರತನ್ತ್ರೀ ||೨೭||

ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ಝಟಿತಿ ಮಾನಸಮೀನಮಮ್ಬ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧೈರ್ಯಜಲಧೌ ನಿತರಾಂ ನಿಮಗ್ನಮ್ |
ಜಾಲೇನ ಶೃಙ್ಖಲಯತಿ ತ್ವದಪಾಙ್ಗನಾಮ್ನಾ
ವಿಸ್ತಾರಿತೇನ ವಿಷಮಾಯುಧದಾಶಕೋ‌உಸೌ ||೨೮||

ಉನ್ಮಥ್ಯ ಬೋಧಕಮಲಾಕಾರಮಮ್ಬ ಜಾಡ್ಯ-
ಸ್ತಮ್ಬೇರಮಂ ಮಮ ಮನೋವಿಪಿನೇ ಭ್ರಮನ್ತಮ್ |
ಕುಣ್ಠೀಕುರುಷ್ವ ತರಸಾ ಕುಟಿಲಾಗ್ರಸೀಮ್ನಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮಹಾಙ್ಕುಶೇನ ||೨೯||

ಉದ್ವೇಲ್ಲಿತಸ್ತಬಕಿತೈರ್ಲಲಿತೈರ್ವಿಲಾಸೈಃ
ಉತ್ಥಾಯ ದೇವಿ ತವ ಗಾಢಕಟಾಕ್ಷಕುಞ್ಜಾತ್ |
ದೂರಂ ಪಲಾಯಯತು ಮೋಹಮೃಗೀಕುಲಂ ಮೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ತವರಮನುಗ್ರಹಕೇಸರೀನ್ದ್ರಃ ||೩೦||

ಸ್ನೇಹಾದೃತಾಂ ವಿದಲಿತೋತ್ಪಲಕನ್ತಿಚೋರಾಂ
ಜೇತಾರಮೇವ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಜೇತುಕಾಮಃ |
ಮಾನೋದ್ಧತೋ ಮಕರಕೇತುರಸೌ ಧುನೀತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಕೃಪಾಣವಲ್ಲೀಮ್ ||೩೧||

ಶ್ರೌತೀಂ ವ್ರಜನ್ನಪಿ ಸದಾ ಸರಣಿಂ ಮುನೀನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸನ್ತತಮಪಿ ಸ್ಮೃತಿಮಾರ್ಗಗಾಮೀ |
ಕೌಟಿಲ್ಯಮಮ್ಬ ಕಥಮಸ್ಥಿರತಾಂ ಚ ಧತ್ತೇ
ಚೌರ್ಯಂ ಚ ಪಙ್ಕಜರುಚಾಂ ತ್ವದಪಾಙ್ಗಪಾತಃ ||೩೨||

ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೇತುಃ ಪರಿಚಿತೌ ಯತಮಾನಮೇವ
ನೀಲೋತ್ಪಲಂ ನಿಜಸಮೀಪನಿವಾಸಲೋಲಮ್ |
ಪ್ರೀತ್ಯೈವ ಪಾಠಯತಿ ವೀಕ್ಷಣದೇಶಿಕೇನ್ದ್ರಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಿನ್ತು ತವ ಕಾಲಿಮಸಮ್ಪ್ರದಾಯಮ್ ||೩೩||

ಭ್ರಾನ್ತ್ವಾ ಮುಹುಃ ಸ್ತಬಕಿತಸ್ಮಿತಫೇನರಾಶೌ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಕ್ತ್ರರುಚಿಸಞ್ಚಯವಾರಿರಾಶೌ |
ಆನನ್ದತಿ ತ್ರಿಪುರಮರ್ದನನೇತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಆಲಮ್ಬ್ಯ ದೇವಿ ತವ ಮನ್ದಮಪಾಙ್ಗಸೇತುಮ್ ||೩೪||

ಶ್ಯಾಮಾ ತವ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರಿ ಲೋಚನಶ್ರೀಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕನ್ದಲಿತಮೇದುರತಾರಕಾನ್ತಿಃ |
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವತೀ ಸ್ಮಿತರುಚಾಪಿ ಕಥಂ ತನೋತಿ
ಸ್ಪರ್ಧಾಮಹೋ ಕುವಲಯೈಶ್ಚ ತಥಾ ಚಕೋರೈಃ ||೩೫||

ಕಾಲಾಞ್ಜನಂ ಚ ತವ ದೇವಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಂ ಚ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಾಮ್ಯಸರಣಿಂ ಸಮುಪೈತಿ ಕಾನ್ತ್ಯಾ |
ನಿಶ್ಶೇಷನೇತ್ರಸುಲಭಂ ಜಗತೀಷು ಪೂರ್ವ-
ಮನ್ಯತ್ತ್ರಿನೇತ್ರಸುಲಭಂ ತುಹಿನಾದ್ರಿಕನ್ಯೇ ||೩೬||

ಧೂಮಾಙ್ಕುರೋ ಮಕರಕೇತನಪಾವಕಸ್ಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೇತ್ರರುಚಿನೀಲಿಮಚಾತುರೀ ತೇ |
ಅತ್ಯನ್ತಮದ್ಭುತಮಿದಂ ನಯನತ್ರಯಸ್ಯ
ಹರ್ಷೋದಯಂ ಜನಯತೇ ಹರುಣಾಙ್ಕಮೌಲೇಃ ||೩೭||

ಆರಭ್ಭಲೇಶಸಮಯೇ ತವ ವೀಕ್ಷಣಸ್ಸ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮೂಕಮಪಿ ವೀಕ್ಷಣಮಾತ್ರನಮ್ರಮ್ |
ಸರ್ವಙ್ಞತಾ ಸಕಲಲೋಕಸಮಕ್ಷಮೇವ
ಕೀರ್ತಿಸ್ವಯಂವರಣಮಾಲ್ಯವತೀ ವೃಣೀತೇ ||೩೮||

ಕಾಲಾಮ್ಬುವಾಹ ಉವ ತೇ ಪರಿತಾಪಹಾರೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪುಷ್ಕರಮಧಃಕುರುತೇ ಕಟಾಖ್ಷಃ |
ಪೂರ್ವಃ ಪರಂ ಕ್ಷಣರುಚಾ ಸಮುಪೈತಿ ಮೈತ್ರೀ-
ಮನ್ಯಸ್ತು ಸ.ತತರುಚಿಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ||೩೯||

ಸೂಕ್ಷ್ಮೇ‌உಪಿ ದುರ್ಗಮತರೇ‌உಪಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ-
ಸಾಹಾಯ್ಯಕೇನ ವಿಚರನ್ನಪವರ್ಗಮಾರ್ಗೇ |
ಸಂಸಾರಪಙ್ಕನಿಚಯೇ ನ ಪತತ್ಯಮೂಂ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗಾಢಮವಲಮ್ಬ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷಯಷ್ಟಿಮ್ ||೪೦||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸನ್ತತಮಸೌ ಹರಿನೀಲರತ್ನ-
ಸ್ತಮ್ಭೇ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿಪುಞ್ಜಮಯೇ ಭವತ್ಯಾಃ |
ಬದ್ಧೋ‌உಪಿ ಭಕ್ತಿನಿಗಲೈರ್ಮಮ ಚಿತ್ತಹಸ್ತೀ
ಸ್ತಮ್ಭಂ ಚ ಬನ್ಧಮಪಿ ಮುಞ್ಚತಿ ಹನ್ತ ಚಿತ್ರಮ್ ||೪೧||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಷ್ಣರ್ಯಮಪಿ ಸನ್ತತಮಞ್ಜನಂ ಚ
ಬಿಭ್ರನ್ನಿಸರ್ಗತರಲೋ‌உಪಿ ಭವತ್ಕಟಾಕ್ಷಃ |
ವೈಮಲ್ಯಮನ್ವಹಮನಞ್ಜನತಾ ಚ ಭೂಯಃ
ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಚ ಭಕ್ತಹೃದಯಾಯ ಕಥಂ ದದಾತಿ ||೪೨||

ಮನ್ದಸ್ಮಿತಸ್ತಬಕಿತಂ ಮಣಿಕುಣ್ಡಲಾಂಶು-
ಸ್ತೋಮಪ್ರವಾಲರುಚಿರಂ ಶಿಶಿರೀಕೃತಾಶಮ್ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷರುಚೇಃ ಕದಮ್ಬಮ್
ಉದ್ಯಾನಮಮ್ಬ ಕರುಣಾಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾಯಾಃ ||೪೩||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮಹೇನ್ದ್ರನೀಲ-
ಸಿಂಹಾಸನಂ ಶ್ರಿತವತೋ ಮಕರಧ್ವಜಸ್ಯ |
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಙ್ಗಲವಿಧೌ ಮುಣಿಕುಣ್ಡಲಶ್ರೀಃ
ನೀರಾಜನೋತ್ಸವತರಙ್ಗಿತದೀಪಮಾಲಾ ||೪೪||

ಮಾತಃ ಕ್ಷಣಂ ಸ್ನಪಯ ಮಾಂ ತವ ವೀಕ್ಷಿತೇನ
ಮನ್ದಾಕ್ಷಿತೇನ ಸುಜನೈರಪರೋಕ್ಷಿತೇನ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರ್ಮತಿಮಿರೋತ್ಕರಭಾಸ್ಕರೇಣ
ಶ್ರೇಯಸ್ಕರೇಣ ಮಧುಪದ್ಯುತಿತಸ್ಕರೇಣ ||೪೫||

ಪ್ರೇಮಾಪಗಾಪಯಸಿ ಮಜ್ಜನಮಾರಚಯ್ಯ
ಯುಕ್ತಃ ಸ್ಮಿತಾಂಶುಕೃತಭಸ್ಮವಿಲೇಪನೇನ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕುಣ್ಡಲಮಣಿದ್ಯುತಿಭಿರ್ಜಟಾಲಃ
ಶ್ರೀಕಣ್ಠಮೇವ ಭಜತೇ ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ||೪೬||

ಕೈವಲ್ಯದಾಯ ಕರುಣಾರಸಕಿಙ್ಕರಾಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕನ್ದಲಿತವಿಭ್ರಮಶಙ್ಕರಾಯ |
ಆಲೋಕನಾಯ ತವ ಭಕ್ತಶಿವಙ್ಕರಾಯ
ಮಾತರ್ನಮೋ‌உಸ್ತು ಪರತನ್ತ್ರಿತಶಙ್ಕರಾಯ ||೪೭||

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಙ್ಗಲವಿಧೌ ಮಕರಧ್ವಜಸ್ಯ
ಲೋಲಾಲಕಾಲಿಕೃತತೋರಣಮಾಲ್ಯಶೋಭೇ |
ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಚಲದುತ್ಪಲವೈಜಯನ್ತೀ-
ಚಾತುರ್ಯಮೇತಿ ತವ ಚಞ್ಚಲದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ||೪೮||

ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಞ್ಜುಕಚಕಾನ್ತಿತಮೋವೃತೇನ
ಮನ್ದಾಯಮಾನಗಮನಾ ಮದನಾತುರಾಸೌ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಿರಯತೇ ತವ ಶಙ್ಕರಾಯ
ಸಙ್ಕೇತಭೂಮಿಮಚಿರಾದಭಿಸಾರಿಕೇವ ||೪೯||

ವ್ರೀಡನುವೃತ್ತಿರಮಣೀಕೃತಸಾಹಚರ್ಯಾ
ಶೈವಾಲಿತಾಂ ಗಲರುಚಾ ಶಶಿಶೇಖರಸ್ಯ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾನ್ತಿಸರಸೀಂ ತ್ವದಪಾಙ್ಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಮನ್ದಂ ಸಮಾಶ್ರಯತಿ ಮಜ್ಜನಖೇಲನಾಯ ||೫೦||

ಕಾಷಾಯಮಂಶುಕಮಿವ ಪ್ರಕಟಂ ದಧಾನೋ
ಮಾಣಿಕ್ಯಕುಣ್ಡಲರುಚಿಂ ಮಮತಾವಿರೋಧೀ |
ಶ್ರುತ್ಯನ್ತಸೀಮನಿ ರತಃ ಸುತರಾಂ ಚಕಾಸ್ತಿ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಯತೀಶ್ವರೋ‌உಸೌ ||೫೧||

ಪಾಷಾಣ ಏವ ಹರಿನೀಲಮಣಿರ್ದಿನೇಷು
ಪ್ರಮ್ಲನತಾಂ ಕುವಲಯಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ |
ನೌಮಿತ್ತಿಕೋ ಜಲದಮೇಚಕಿಮಾ ತತಸ್ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೂನ್ಯಮುಪಮನಮಪಾಙ್ಗಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ||೫೨||

ಶೃಙ್ಗಾರವಿಭ್ರಮವತೀ ಸುತರಾಂ ಸಲಜ್ಜಾ
ನಾಸಾಗ್ರಮೌಕ್ತಿಕರುಚಾ ಕೃತಮನ್ದಹಾಸಾ |
ಶ್ಯಾಮಾ ಕಟಾಕ್ಷಸುಷಮಾ ತವ ಯುಕ್ತಮೇತತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚುಮ್ಬತಿ ದಿಗಮ್ಬರವಕ್ತ್ರಬಿಮ್ಬಮ್ ||೫೩||

ನೀಲೋತ್ಪಲೇನ ಮಧುಪೇನ ಚ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತುಲ್ಯ ಇತಿ ತೇ ಕಥಮಾಮನನ್ತಿ |
ಶೈತ್ಯೇನ ನಿನ್ದಯತಿ ಯದನ್ವಹಮಿನ್ದುಪಾದಾನ್
ಪಾಥೋರುಹೇಣ ಯದಸೌ ಕಲಹಾಯತೇ ಚ ||೫೪||

ಓಷ್ಠಪ್ರಭಾಪಟಲವಿದ್ರುಮಮುದ್ರಿತೇ ತೇ
ಭ್ರೂವಲ್ಲಿವೀಚಿಸುಭಗೇ ಮುಖಕಾನ್ತಿಸಿನ್ಧೌ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಾರಿಭರಪೂರಣಲಮ್ಬಮಾನ-
ಕಾಲಾಮ್ಬುವಾಹಸರಣಿಂ ಲಭತೇ ಕಟಾಕ್ಷಃ ||೫೫||

ಮನ್ದಸ್ಮಿತೈರ್ಧವಲಿತಾ ಮಣಿಕುಣ್ಡಲಾಂಶು-
ಸಮ್ಪರ್ಕಲೋಹಿತರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಙ್ಗಧಾರಾ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ಲಿಕುಸುಮೈರ್ನವಪಲ್ಲವೈಶ್ಚ
ನೀಲೋತ್ಪಲೈಶ್ಚ ರಚಿತೇವ ವಿಭಾತಿ ಮಾಲಾ ||೫೬||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೀತಲಕೃಪಾರಸನಿರ್ಝರಾಮ್ಭಃ-
ಸಮ್ಪರ್ಕಪಕ್ಷ್ಮಲರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಙ್ಗಮಾಲಾ |
ಗೋಭಿಃ ಸದಾ ಪುರರಿಪೋರಭಿಲಷ್ಯಮಾಣಾ
ದೂರ್ವಾಕದಮ್ಬಕವಿಡಮ್ಬನಮಾತನೋತಿ ||೫೭||

ಹೃತ್ಪಙ್ಕಜಂ ಮಮ ವಿಕಾಸಯತು ಪ್ರಮುಷ್ಣ-
ನ್ನುಲ್ಲಾಸಮುತ್ಪಲರುಚೇಸ್ತಮಸಾಂ ನಿರೋದ್ಧಾ |
ದೋಷಾನುಷಙ್ಗಜಡತಾಂ ಜಗತಾಂ ಧುನಾನಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಲಾಸದಿನೋದಯಸ್ತೇ ||೫೮||

ಚಕ್ಷುರ್ವಿಮೋಹಯತಿ ಚನ್ದ್ರವಿಭೂಷಣಸ್ಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷತಮಃಪ್ರರೋಹಃ |
ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖಂ ತು ನಯನಂ ಸ್ತಿಮಿತಂ ಮುನೀನಾಂ
ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮೇವ ನಯತೀತಿ ಪರಂ ವಿಚಿತ್ರಮ್ ||೫೯||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣರುಚಾ ಯುಧಿ ನಿರ್ಜಿತಂ ತೇ
ನೀಲೋತ್ಪಲಂ ನಿರವಶೇಷಗತಾಭಿಮಾನಮ್ |
ಆಗತ್ಯ ತತ್ಪರಿಸರಂ ಶ್ರವಣವತಂಸ-
ವ್ಯೋಜೇನ ನೂನಮಭಯಾರ್ಥನಮಾತನೋತಿ ||೬೦||

ಆಶ್ಚರ್ಯಮಮ್ಬ ಮದಾನಾಭ್ಯುದಯಾವಲಮ್ಬಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಞ್ಚಲನಿರೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮಸ್ತೇ |
ಧೈರ್ಯಂ ವಿಧೂಯ ತನುತೇ ಹೃದಿ ರಾಗಬನ್ಧಂ
ಶಮ್ಭೋಸ್ತದೇವ ವಿಪರೀತತಯಾ ಮುನೀನಾಮ್ ||೬೧||

ಜನ್ತೋಃ ಸಕೃತ್ಪ್ರಣಮತೋ ಜಗದೀಡ್ಯತಾಂ ಚ
ತೇಜಾಸ್ವಿತಾಂ ಚ ನಿಶಿತಾಂ ಚ ಮತಿಂ ಸಭಾಯಾಮ್ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಕ್ಷಿಕಝರೀಮಿವ ವೈಖರೀಂ ಚ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತಿ ಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಣಂ ತೇ ||೬೨||

ಕಾದಮ್ಬಿನೀ ಕಿಮಯತೇ ನ ಜಲಾನುಷಙ್ಗಂ
ಭೃಙ್ಗಾವಲೀ ಕಿಮುರರೀಕುರುತೇ ನ ಪದ್ಮಮ್ |
ಕಿಂ ವಾ ಕಲಿನ್ದತನಯಾ ಸಹತೇ ನ ಭಙ್ಗಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿಶ್ಚಯಪದಂ ನ ತವಾಕ್ಷಿಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ||೬೩||

ಕಾಕೋಲಪಾವಕತೃಣೀಕರಣೇ‌உಪಿ ದಕ್ಷಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಾಲಕಸುಧಾಕರಶೇಖರಸ್ಯ |
ಅತ್ಯನ್ತಶೀತಲತಮೋ‌உಪ್ಯನುಪಾರತಂ ತೇ
ಚಿತ್ತಂ ವಿಮೋಹಯತಿ ಚಿತ್ರಮಯಂ ಕಟಾಕ್ಷಃ ||೬೪||

ಕಾರ್ಪಣ್ಯಪೂರಪರಿವರ್ಧಿತಮಮ್ಬ ಮೋಹ-
ಕನ್ದೋದ್ಗತಂ ಭವಮಯಂ ವಿಷಪಾದಪಂ ಮೇ |
ತುಙ್ಗಂ ಛಿನತ್ತು ತುಹಿನಾದ್ರಿಸುತೇ ಭವತ್ಯಾಃ
ಕಾಞ್ಚೀಪುರೇಶ್ವರಿ ಕಟಾಕ್ಷಕುಠಾರಧಾರಾ ||೬೫||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಘೋರಭವರೋಗಚಿಕಿತ್ಸನಾರ್ಥ-
ಮಭ್ಯರ್ಥ್ಯ ದೇಶಿಕಕಟಾಕ್ಷಭಿಷಕ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ |
ತತ್ರಾಪಿ ದೇವಿ ಲಭತೇ ಸುಕೃತೀ ಕದಾಚಿ-
ದನ್ಯಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಮಪಾಙ್ಗಮಹೌಷಧಂ ತೇ ||೬೬||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇಶಿಕಕೃಪಾಙ್ಕುರಮಾಶ್ರಯನ್ತೋ
ನಾನಾತಪೋನಿಯಮನಾಶಿತಪಾಶಬನ್ಧಾಃ |
ವಾಸಾಲಯಂ ತವ ಕಟಾಕ್ಷಮಮುಂ ಮಹಾನ್ತೋ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸುಖಂ ಸಮಾಧಿಯೋ ವಿಚರನ್ತಿ ಲೋಕೇ ||೬೭||

ಸಾಕೂತಸಂಲಪಿತಸಮ್ಭೃತಮುಗ್ಧಹಾಸಂ
ವ್ರೀಡಾನುರಾಗಸಹಚಾರಿ ವಿಲೋಕನಂ ತೇ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಪರಿಪನ್ಥಿನಿ ಮಾರವೀರ-
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿಭ್ರಮದಶಾಂ ಸಫಲೀಕರೋತಿ ||೬೮||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಭ್ರಮಬಲೈಕನಿಧಿರ್ವಿಧಾಯ
ಭ್ರೂವಲ್ಲಿಚಾಪಕುಟಿಲೀಕೃತಿಮೇವ ಚಿತ್ರಮ್ |
ಸ್ವಾಧೀನತಾಂ ತವ ನಿನಾಯ ಶಶಾಙ್ಕಮೌಲೇ-
ರಙ್ಗಾರ್ಧರಾಜ್ಯಸುಖಲಾಭಮಪಾಙ್ಗವೀರಃ ||೬೯||

ಕಾಮಾಙ್ಕುರೈಕನಿಲಯಸ್ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭಕ್ತಮನಸಾಂ ಪ್ರದದಾತು ಕಾಮಾನ್ |
ರಾಗಾನ್ವಿತಃ ಸ್ವಯಮಪಿ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ
ವೈರಾಗ್ಯಮೇವ ಕಥಮೇಷ ಮಹಾಮುನೀನಾಮ್ ||೭೦||

ಕಾಲಾಮ್ಬುವಾಹನಿವಹೈಃ ಕಲಹಾಯತೇ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಲಿಮಮದೇನ ಸದಾ ಕಟಾಕ್ಷಃ |
ಚಿತ್ರಂ ತಥಾಪಿ ನಿತರಾಮಮುಮೇವ ದೃಷ್ಟ್ವಾ
ಸೋತ್ಕಣ್ಠ ಏವ ರಮತೇ ಕಿಲ ನೀಲಕಣ್ಠಃ ||೭೧||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ಮಥರಿಪುಂ ಪ್ರತಿ ಮಾರತಾಪ-
ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರಜಲದಾಗಮನೇನ ನೃತ್ಯನ್ |
ದುಷ್ಕರ್ಮಕಞ್ಚುಕಿಕುಲಂ ಕಬಲೀಕರೋತು
ವ್ಯಾಮಿಶ್ರಮೇಚಕರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಙ್ಗಕೇಕೀ ||೭೨||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ಮಥರಿಪೋರವಲೋಕನೇಷು
ಕಾನ್ತಂ ಪಯೋಜಮಿವ ತಾವಕಮಕ್ಷಿಪಾತಮ್ |
ಪ್ರೇಮಾಗಮೋ ದಿವಸವದ್ವಿಕಚೀಕರೋತಿ
ಲಜ್ಜಾಭರೋ ರಜನಿವನ್ಮುಕುಲೀಕರೋತಿ ||೭೩||

ಮೂಕೋ ವಿರಿಞ್ಚತಿ ಪರಂ ಪುರುಷಃ ಕುರೂಪಃ
ಕನ್ದರ್ಪತಿ ತ್ರಿದಶರಾಜತಿ ಕಿಮ್ಪಚಾನಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೇವಲಮುಪಕ್ರಮಕಾಲ ಏವ
ಲೀಲಾತರಙ್ಗಿತಕಟಾಕ್ಷರುಚಃ ಕ್ಷಣಂ ತೇ ||೭೪||

ನೀಲಾಲಕಾ ಮಧುಕರನ್ತಿ ಮನೋಙ್ಞನಾಸಾ-
ಮುಕ್ತಾರುಚಃ ಪ್ರಕಟಕನ್ದಬಿಸಾಙ್ಕುರನ್ತಿ |
ಕಾರುಣ್ಯಮಮ್ಬ ಮಕರನ್ದತಿ ಕಾಮಕೋಟಿ
ಮನ್ಯೇ ತತಃ ಕಮಲಮೇವ ವಿಲೋಚನಂ ತೇ ||೭೫||

ಆಕಾಙ್ಕ್ಷ್ಯಮಾಣಫಲದಾನವಿಚಕ್ಷಣಾಯಾಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಕಕಾಮಧೇನೋಃ |
ಸಮ್ಪರ್ಕ ಏವ ಕಥಮಮ್ಬ ವಿಮುಕ್ತಪಾಶ-
ಬನ್ಧಾಃ ಸ್ಫುಟಂ ತನುಭೃತಃ ಪಶುತಾಂ ತ್ಯಜನ್ತಿ ||೭೬||

ಸಂಸಾರಘರ್ಮಪರಿತಾಪಜುಷಾಂ ನರಾಣಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೀತಲತರಾಣಿ ತವೇಕ್ಷಿತಾನಿ |
ಚನ್ದ್ರಾತಪನ್ತಿ ಘನಚನ್ದನಕರ್ದಮನ್ತಿ
ಮುಕ್ತಾಗುಣನ್ತಿ ಹಿಮವಾರಿನಿಷೇಚನನ್ತಿ ||೭೭||

ಪ್ರೇಮಾಮ್ಬುರಾಶಿಸತತಸ್ನಪಿತಾನಿ ಚಿತ್ರಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಣಾನಿ |
ಸನ್ಧುಕ್ಷಯನ್ತಿ ಮುಹುರಿನ್ಧನರಾಶಿರೀತ್ಯಾ
ಮಾರದ್ರುಹೋ ಮನಸಿ ಮನ್ಮಥಚಿತ್ರಭಾನುಮ್ ||೭೮||

ಕಾಲಾಞ್ಜನಪ್ರತಿಭಟಂ ಕಮನೀಯಕಾನ್ತ್ಯಾ
ಕನ್ದರ್ಪತನ್ತ್ರಕಲಯಾ ಕಲಿತಾನುಭಾವಮ್ |
ಕಾಞ್ಚೀವಿಹಾರರಸಿಕೇ ಕಲುಷಾರ್ತಿಚೋರಂ
ಕಲ್ಲೋಲಯಸ್ವ ಮಯಿ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಮ್ ||೭೯||

ಕ್ರಾನ್ತೇನ ಮನ್ಮಥದೇನ ವಿಮೋಹ್ಯಮಾನ-
ಸ್ವಾನ್ತೇನ ಚೂತತರುಮೂಲಗತಸ್ಯ ಪುಂಸಃ |
ಕಾನ್ತೇನ ಕಿಞ್ಚಿದವಲೋಕಯ ಲೋಚನಸ್ಯ
ಪ್ರಾನ್ತೇನ ಮಾಂ ಜನನಿ ಕಾಞ್ಚಿಪುರೀವಿಭೂಷೇ ||೮೦||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋ‌உಪಿ ಸುಜನಾಸ್ತ್ವದಪಾಙ್ಗಸಙ್ಗೇ
ಕಣ್ಠೇನ ಕನ್ದಲಿತಕಾಲಿಮಸಮ್ಪ್ರದಾಯಾಃ |
ಉತ್ತಂಸಕಲ್ಪಿತಚಕೋರಕುಟುಮ್ಬಪೋಷಾ
ನಕ್ತನ್ದಿವಸಪ್ರಸವಭೂನಯನಾ ಭವನ್ತಿ ||೮೧||

ನೀಲೋತ್ಪಲಪ್ರಸವಕಾನ್ತಿನಿರ್ದಶನೇನ
ಕಾರುಣ್ಯವಿಭ್ರಮಜುಷಾ ತವ ವೀಕ್ಷಣೇನ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರ್ಮಜಲಧೇಃ ಕಲಶೀಸುತೇನ
ಪಾಶತ್ರಯಾದ್ವಯಮಮೀ ಪರಿಮೋಚನೀಯಾಃ ||೮೨||

ಅತ್ಯನ್ತಚಞ್ಚಲಮಕೃತ್ರಿಮಮಞ್ಜನಂ ಕಿಂ
ಝಙ್ಕಾರಭಙ್ಗಿರಹಿತಾ ಕಿಮು ಭೃಙ್ಗಮಾಲಾ |
ಧೂಮಾಙ್ಕುರಃ ಕಿಮು ಹುತಾಶನಸಙ್ಗಹೀನಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೇತ್ರರುಚಿನೀಲಿಮಕನ್ದಲೀ ತೇ ||೮೩||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿತ್ಯಮಯಮಞ್ಜಲಿರಸ್ತು ಮುಕ್ತಿ-
ಬೀಜಾಯ ವಿಭ್ರಮಮದೋದಯಘೂರ್ಣಿತಾಯ |
ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಪುನರುದ್ಭವಸಿದ್ಧಿದಾಯ
ಕಲ್ಯಾಣದಾಯ ತವ ದೇವಿ ದೃಗಞ್ಚಲಾಯ ||೮೪||

ದರ್ಪಾಙ್ಕುರೋ ಮಕರಕೇತನವಿಭ್ರಮಾಣಾಂ
ನಿನ್ದಾಙ್ಕುರೋ ವಿದಲಿತೋತ್ಪಲಚಾತುರೀಣಾಮ್ |
ದೀಪಾಙ್ಕುರೋ ಭವತಮಿಸ್ರಕದಮ್ಬಕಾನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಲಯತು ಮಾಂ ತ್ವದಪಾಙ್ಗಪಾತಃ ||೮೫||

ಕೈವಲ್ಯದಿವ್ಯಮಣಿರೋಹಣಪರ್ವತೇಭ್ಯಃ
ಕಾರುಣ್ಯನಿರ್ಝರಪಯಃಕೃತಮಞ್ಜನೇಭ್ಯಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಿಙ್ಕರಿತಶಙ್ಕರಮಾನಸೇಭ್ಯ-
ಸ್ತೇಭ್ಯೋ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತವ ವೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮೇಭ್ಯಃ ||೮೬||

ಅಲ್ಪೀಯ ಏವ ನವಮುತ್ಪಲಮಮ್ಬ ಹೀನಾ
ಮೀನಸ್ಯ ವಾ ಸರಣಿರಮ್ಬುರುಹಾಂ ಚ ಕಿಂ ವಾ |
ದೂರೇ ಮೃಗೀದೃಗಸಮಞ್ಜಸಮಞ್ಜನಂ ಚ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣರುಚೌ ತವ ತರ್ಕಯಾಮಃ ||೮೭||

ಮಿಶ್ರೀಭವದ್ಗರಲಪಙ್ಕಿಲಶಙ್ಕರೋರಸ್-
ಸೀಮಾಙ್ಗಣೇ ಕಿಮಪಿ ರಿಙ್ಖಣಮಾದಧಾನಃ |
ಹೇಲಾವಧೂತಲಲಿತಶ್ರವಣೋತ್ಪಲೋ‌உಸೌ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಾಲ ಇವ ರಾಜತಿ ತೇ ಕಟಾಕ್ಷಃ ||೮೮||

ಪ್ರೌಢಿಕರೋತಿ ವಿದುಷಾಂ ನವಸೂಕ್ತಿಧಾಟೀ-
ಚೂತಾಟವೀಷು ಬುಧಕೋಕಿಲಲಾಲ್ಯಮಾನಮ್ |
ಮಾಧ್ವೀರಸಂ ಪರಿಮಲಂ ಚ ನಿರರ್ಗಲಂ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಲಾಸವಸನ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ||೮೯||

ಕೂಲಙ್ಕಷಂ ವಿತನುತೇ ಕರುಣಾಮ್ಬುವರ್ಷೀ
ಸಾರಸ್ವತಂ ಸುಕೃತಿನಃ ಸುಲಭಂ ಪ್ರವಾಹಮ್ |
ತುಚ್ಛೀಕರೋತಿ ಯಮುನಾಮ್ಬುತರಙ್ಗಭಙ್ಗೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಿಂ ತವ ಕಟಾಕ್ಷಮಹಾಮ್ಬುವಾಹಃ ||೯೦||

ಜಗರ್ತಿ ದೇವಿ ಕರುಣಾಶುಕಸುನ್ದರೀ ತೇ
ತಾಟಙ್ಕರತ್ನರುಚಿದಾಡಿಮಖಣ್ಡಶೋಣೇ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿರ್ಭರಕಟಾಕ್ಷಮರೀಚಿಪುಞ್ಜ-
ಮಾಹೇನ್ದ್ರನೀಲಮಣಿಪಞ್ಜರಮಧ್ಯಭಾಗೇ ||೯೧||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸತ್ಕುವಲಯಸ್ಯ ಸಗೋತ್ರಭಾವಾ-
ದಾಕ್ರಾಮತಿ ಶ್ರುತಿಮಸೌ ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ |
ಕಿಞ್ಚ ಸ್ಫುಟಂ ಕುಟಿಲತಾಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ
ಭ್ರೂವಲ್ಲರೀಪರಿಚಿತಸ್ಯ ಫಲಂ ಕಿಮೇತತ್ ||೯೨||

ಏಷಾ ತವಾಕ್ಷಿಸುಷಮಾ ವಿಷಮಾಯುಧಸ್ಯ
ನಾರಾಚವರ್ಷಲಹರೀ ನಗರಾಜಕನ್ಯೇ |
ಶಙ್ಕೇ ಕರೋತಿ ಶತಧಾ ಹೃದಿ ಧೈರ್ಯಮುದ್ರಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿ ಯದಸೌ ಶಿಶಿರಾಂಶುಮೌಲೇಃ ||೯೩||

ಬಾಣೇನ ಪುಷ್ಪಧನುಷಃ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯಮಾನ-
ತ್ರಾಣೇನ ಭಕ್ತಮನಸಾಂ ಕರುಣಾಕರೇಣ |
ಕೋಣೇನ ಕೋಮಲದೃಶಸ್ತವ ಕಾಮಕೋಟಿ
ಶೋಣೇನ ಶೋಷಯ ಶಿವೇ ಮಮ ಶೋಕಸಿನ್ಧುಮ್ ||೯೪||

ಮಾರದ್ರುಹಾ ಮುಕುಟಸೀಮನಿ ಲಾಲ್ಯಮಾನೇ
ಮನ್ದಾಕಿನೀಪಯಸಿ ತೇ ಕುಟಿಲಂ ಚರಿಷ್ಣುಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಪರಭಸಾದ್ವಲಮಾನಮೀನ-
ಸನ್ದೇಹಮಙ್ಕುರಯತಿ ಕ್ಷಣಮಕ್ಷಿಪಾತಃ ||೯೫||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂವಲಿತಮೌಕ್ತಿಕಕುಣ್ಡಲಾಂಶು-
ಚಞ್ಚತ್ಸಿತಶ್ರವಣಚಾಮರಚಾತುರೀಕಃ |
ಸ್ತಮ್ಭೇ ನಿರನ್ತರಮಪಾಙ್ಗಮಯೇ ಭವತ್ಯಾ
ಬದ್ಧಶ್ಚಕಾಸ್ತಿ ಮಕರಧ್ವಜಮತ್ತಹಸ್ತೀ ||೯೬||

ಯಾವತ್ಕಟಾಕ್ಷರಜನೀಸಮಯಾಗಮಸ್ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವದಚಿರಾನ್ನಮತಾಂ ನರಾಣಾಮ್ |
ಆವಿರ್ಭವತ್ಯಮೃತದೀಧಿತಿಬಿಮ್ಬಮಮ್ಬ
ಸಂವಿನ್ಮಯಂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಗಿರೀನ್ದ್ರಶೃಙ್ಗೇ ||೯೭||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಪವಿಟಪೀವ ಭವತ್ಕಟಾಕ್ಷೋ
ದಿತ್ಸುಃ ಸಮಸ್ತವಿಭವಂ ನಮತಾಂ ನರಾಣಾಮ್ |
ಭೃಙ್ಗಸ್ಯ ನೀಲನಲಿನಸ್ಯ ಚ ಕಾನ್ತಿಸಮ್ಪ-
ತ್ಸರ್ವಸ್ವಮೇವ ಹರತೀತಿ ಪರಂ ವಿಚಿತ್ರಮ್ ||೯೮||

ಅತ್ಯನ್ತಶೀತಲಮನರ್ಗಲಕರ್ಮಪಾಕ-
ಕಾಕೋಲಹಾರಿ ಸುಲಭಂ ಸುಮನೋಭಿರೇತತ್ |
ಪೀಯೂಷಮೇವ ತವ ವೀಕ್ಷಣಮಮ್ಬ ಕಿನ್ತು
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೀಲಮಿದಮಿತ್ಯಯಮೇವ ಭೇದಃ ||೯೯||

ಅಙ್ಞಾತಭಕ್ತಿರಸಮಪ್ರಸರದ್ವಿವೇಕ-
ಮತ್ಯನ್ತಗರ್ವಮನಧೀತಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಮ್ |
ಅಪ್ರಾಪ್ತಸತ್ಯಮಸಮೀಪಗತಂ ಚ ಮುಕ್ತೇಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೈವ ತವ ಸ್ಪೃಹಯತಿ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ||೧೦೦||

(ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಮವತು ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ)
ಪಾತೇನ ಲೋಚನರುಚೇಸ್ತವ ಕಾಮಕೋಟಿ
ಪೋತೇನ ಪತಕಪಯೋಧಿಭಯಾತುರಾಣಾಮ್ |
ಪೂತೇನ ತೇನ ನವಕಾಞ್ಚನಕುಣ್ಡಲಾಂಶು-
ವೀತೇನ ಶೀತಲಯ ಭೂಧರಕನ್ಯಕೇ ಮಾಮ್ ||೧೦೧||

|| ಇತಿ ಕಟಾಕ್ಷಶತಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics