PlainEnglish

Devi Aswadhati (Amba Stuti) – PlainEnglish

Comments Off on Devi Aswadhati (Amba Stuti) – PlainEnglish 10 April 2016

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Kalidasa

(kaaLidaasa kRutam)

ceTee bhavannikhila kheTee kadaMbavana vaaTeeShu naaki paTalee
koTeera caarutara koTee maNeekiraNa koTee karaMbita padaa |
paaTeeragaMdhi kucaSaaTee kavitva paripaaTeemagaadhipa sutaa
ghoTeekhuraadadhika dhaaTeemudaara mukha veeTeerasena tanutaam || 1 || Saa. ||

dvaipaayana prabhRuti Saapaayudha tridiva sopaana dhooLi caraNaa
paapaapaha svamanu jaapaanuleena jana taapaapanoda nipuNaa |
neepaalayaa surabhi dhoopaalakaa duritakoopaadudancayatumaam
roopaadhikaa Sikhari bhoopaala vaMSamaNi deepaayitaa bhagavatee || 2 || Saa. ||

yaaLeebhi raatmatanutaaleenakRutpriyaka paaLeeShu khelati bhavaa
vyaaLee nakulyasita cooLee bharaa caraNa dhooLee lasanmaNigaNaa |
yaaLee bhRuti Sravasi taaLee daLaM vahati yaaLeeka Sobhi tilakaa
saaLee karotu mama kaaLee manaH svapada naaLeeka sevana vidhau || 3 || Saa. ||

baalaamRutaaMSu nibha phaalaamanaa garuNa celaa nitaMba phalake
kolaahala kShapita kaalaamaraakuSala keelaala SoShaNa raviH |
sthoolaakuce jalada neelaakace kalita veelaa kadaMba vipine
Soolaayudha praNati Seelaa dadhaatu hRudi Sailaadhi raaja tanayaa || 4 || Saa. ||

kaMbaavateeva saviDaMbaa gaLena nava tuMbaabha veeNa savidhaa
biMbaadharaa vinata SaMbaayudhaadi nikuruMbaa kadaMba vipine |
aMbaa kuraMga madajaMbaala roci riha laMbaalakaa diSatu me
SaM baahuleya SaSi biMbaabhi raama mukha saMbaadhitaa stana bharaa || 5 || Saa. ||

daasaayamaana sumahaasaa kadaMbavana vaasaa kusuMbha sumano
vaasaa vipaMci kRuta raasaa vidhoota madhu maasaaraviMda madhuraa |
kaasaara soona tati bhaasaabhiraama tanu raasaara Seeta karuNaa
naasaa maNi pravara bhaasaa Sivaa timira maasaaye duparatim || 6 || Saa. ||

nyaMkaakare vapuShi kaMkaaLa rakta puShi kaMkaadi pakShi viShaye
tvaM kaamanaa mayasi kiM kaaraNaM hRudaya paMkaari me hi girijaam |
SaMkaaSilaa niSita TaMkaayamaana pada saMkaaSamaana sumano
jhaMkaari bhRuMgatati maMkaanupeta SaSi saMkaaSa vaktra kamalaam || 7 || Saa. ||

jaMbhaari kuMbhi pRuthu kuMbhaapahaasi kuca saMbhaavya haara latikaa
raMbhaa kareeMdra kara daMbhaapahorugati DiMbhaanuraMjita padaa |
SaMbhaa udaara pariraMbhaaMkurat pulaka daMbhaanuraaga piSunaa
SaM bhaasuraabharaNa guMbhaa sadaa diSatu SuMbhaasura praharaNaa || 8 || Saa. ||

daakShaayaNee danuja SikShaa vidhau vikRuta deekShaa manohara guNaa
bhikShaaSino naTana veekShaa vinoda mukhi dakShaadhvara praharaNaa |
veekShaaM vidhehi mayi dakShaa svakeeya jana pakShaa vipakSha vimukhee
yakSheSa sevita niraakShepa Sakti jaya lakShaavadhaana kalanaa || 9 || Saa. ||

vaMdaaru loka vara saMdhaayinee vimala kuMdaavadaata radanaa
bRuMdaaru bRuMda maNi bRuMdaaraviMda makaraMdaabhiShikta caraNaa |
maMdaanilaa kalita maMdaara daamabhiramaMdaabhiraama makuTaa
maMdaakinee javana bhiMdaana vaacamaraviMdaananaa diSatu me || 10 || Saa. ||

yatraaSayo lagati tatraagajaa bhavatu kutraapi nistula Sukaa
sutraama kaala mukha satraasakaprakara sutraaNa kaari caraNaa |
Catraanilaatiraya pattraabhibhiraama guNa mitraamaree sama vadhooH
ku traasaheena maNi citraakRuti sphurita putraadi daana nipuNaa || 11 || Saa. ||

koolaatigaami bhaya toolaavaLijvalanakeelaa nijastuti vidhaa
kolaahalakShapita kaalaamaree kuSala keelaala poShaNa rataa |
sthoolaakuce jalada neelaakace kalita leelaa kadaMba vipine
Soolaayudha praNati Seelaa vibhaatu hRudi Sailaadhiraaja tanayaa || 12 || Saa. ||

indhaana keera maNibandhaa bhave hRudayabandhaa vateeva rasikaa
sandhaavatee bhuvana sandhaaraNe pyamRuta sindhaavudaara nilayaa |
gandhaanubhaava muhurandhaali peeta kaca bandhaa samarpayatu me
SaM dhaama bhaanumapi rundhaana maaSu pada sandhaana mapyanugataa || 13 || Saa. ||

PlainEnglish

Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – PlainEnglish

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – PlainEnglish 24 December 2014

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Bhartruhari

cooDOttaMsitacandracaarukalikaacancacCikhaabhaasvarO
leelaadagdhavilOlakaamaSalabhaH SrEyOdaSaagrE sphuran |
antaHsphoorjad^^apaaramOhatimirapraagbhaaram uccaaTayan
SvEtaHsadmani yOginaaM vijayatE gnyaanapradeepO haraH || 3.1 ||

bhraantaM dESam anEkadurgaviShamaM praaptaM na kincitphalaM
tyaktvaa jaatikulaabhimaanam ucitaM sEvaa kRutaa niShphalaa |
bhuktaM maanavivarjitaM paragRuhEShvaaSankayaa kaakavat
tRuShNE jRumbhasi paapakarmapiSunE naadyaapi santuShyasi || 3.2 ||

utkhaataM nidhiSankayaa kShititalaM dhmaataa girErdhaatavO
nisteerNaH saritaaM patirnRupatayO yatnEna santOShitaaH |
mantraaraadhanatatparENa manasaa neetaaH SmaSaanE niSaaH
praaptaH kaaNavaraaTakOpi na mayaa tRuShNE sakaamaa bhava || 3.3 ||

khalaalaapaaH sauDhaaH katham api tad^^aaraadhanaparairnigRuhyaantar
baaShpaM hasitam api SoonyEna manasaa |
kRutO vittastambhapratihatadhiyaam anjalirapi
tvam aaSE mOghaaSE kima aparam atO nartayasi maam || 3.4 ||

ameeShaaM praaNaanaaM tulitavisineepatrapayasaaM
kRutE kiM naasmaabhirvigalitavivEkairvyavasitam |
yad^^aaDhyaanaam agrE draviNamadaniHsaMgnyamanasaaM
kRutaM maavavreeDairnijaguNakathaapaatakam api || 3.5 ||

kShaantaM na kShamayaa gRuhOcitasukhaM tyaktaM na santOShataH
sODhO duHsahaSeetataapapavanaklESO na taptaM tapaH |
dhyaataM vittam aharniSaM nityamitapraaNairna SambhOH padaM
tattatkarma kRutaM yadEva munibhistaistaiH phalairvancitaaH || 3.6 ||

bhOgaa na bhuktaa vayam Eva bhuktaas
tapO na taptaM vayam Eva taptaaH |
kaalO na yaatO vayam Eva yaataastRuShNaa
na jeerNaa vayam Eva jeerNaaH || 3.7 ||

balibhirmukham aakraantaM palitEnaankitaM SiraH |
gaatraaNi SithilaayantE tRuShNaikaa taruNaayatE || 3.8 ||

vivEkavyaakOSE vidadhati samE Saamyati tRuShaa
pariShvangE tungE prasaratitaraaM saa pariNataa |
jaraajeerNaiSvaryagrasanagahanaakShEpakRupaNastRuShaapaatraM
yasyaaM bhavati marutaam apyadhipatiH || 3.81 ||

nivRuttaa bhOgEcCaa puruShabahumaanOpi galitaH
samaanaaH svaryaataaH sapadi suhRudO jeevitasamaaH |
SanairyaShTyutthaanaM ghanatimiraruddhE ca nayanE
ahO mooDhaH kaayastadapi maraNaapaayacakitaH || 3.9 ||

aaSaa naama nadee manOrathajalaa tRuShNaatarangaakulaa
raagagraahavatee vitarkavihagaa dhairyadrumadhvaMsinee |
mOhaavartasudustaraatigahanaa prOttungacintaataTee
tasyaaH paragataa viSuddham alasO nandanti yOgeeSvaraaH || 3.10 ||

na saMsaarOtpannaM caritam anupaSyaami kuSalaM
vipaakaH puNyaanaaM janayati bhayaM mE vimRuSataH |
mahadbhiH puNyaughaiSciraparigRuheetaaSca viShayaa
mahaantO jaayantE vyasanam iva daatuM viShayiNaam || 3.11 ||

avaSyaM yaataaraScirataram uShitvaapi viShayaa
viyOgE kO bhEdastyajati na janO yatsvayam amoon |
vrajantaH svaatantryaadatulaparitaapaaya manasaH
svayaM tyaktaa hyEtE Samasukham anantaM vidadhati || 3.12 ||

brahmagnyaanavivEkanirmaladhiyaH kurvantyahO duShkaraM
yanmuncantyupabhOgabhaanjyapi dhanaanyEkaantatO niHspRuhaaH |
sampraataanna puraa na samprati na ca praaptau dRuDhapratyayaan
vaanCaamaatraparigrahaanapi paraM tyaktuM na Saktaa vayam || 3.13 ||

dhanyaanaaM girikandarEShu vasataaM jyOtiH paraM dhyaayataamaanandaaSru
jalaM pibanti Sakunaa niHSankam ankESayaaH |
asmaakaM tu manOrathOparacitapraasaadavaapeetaTakreeDaa
kaananakElikautukajuShaam aayuH paraM kSheeyatE || 3.14 ||

bhikShaaSataM tadapi neerasam EkabaaraM
Sayyaa ca bhooH parijanO nijadEhamaatram |
vastraM viSeerNaSatakhaNDamayee ca kanthaa
haa haa tathaapi viShayaa na parityajanti || 3.15 ||

stanau maaMsagranthee kanakakalaSaavityupamitee
mukhaM SlEShmaagaaraM tadapi ca SaSaankEna tulitam |
sravanmootraklinnaM karivaraSiraspardhi jaghanaM
muhurnindyaM roopaM kavijanaviSEShairgurukRutam || 3.16 ||

EkO raagiShu raajatE priyatamaadEhaardhahaaree harO
neeraagEShu janO vimuktalalanaasangO na yasmaatparaH |
durvaarasmarabaaNapannagaviShavyaabiddhamugdhO janaH
SEShaH kaamaviDambitaanna viShayaanbhOktuM na mOktuM kShamaH || 3.17 ||

ajaanandaahaatmyaM patatu SalabhasteevradahanE
sa meenOpyagnyaanaadbaDiSayutam aSnaatu piSitam |
vijaanantOpyEtE vayam iha viyajjaalajaTilaan
na muncaamaH kaanaam ahaha gahanO mOhamahimaa || 3.18 ||

tRuShaa SuShyatyaasyE pibati salilaM SeetamadhuraM
kShudhaartaH SaalyannaM kavalayati maaMsaadikalitam |
pradeeptE kaamaagnau sudRuDhataram aalingati vadhooM
prateekaaraM vyaadhaH sukham iti viparyasyati janaH || 3.19 ||

tungaM vESma sutaaH sataam abhimataaH sankhyaatigaaH sampadaH
kalyaaNee dayitaa vayaSca navam ityagnyaanamooDhO janaH |
matvaa viSvam anaSvaraM niviSatE saMsaarakaaraagRuhE
saMdRuSya kShaNabhanguraM tadakhilaM dhanyastu sannyasyati || 3.20 ||

deenaa deenamukhaiH sadaiva SiSukairaakRuShTajeerNaambaraa
krOSadbhiH kShudhitairnirannavidhuraa dRuSyaa na cEdgEhinee |
yaacnaabhangabhayEna gadgadagalatruTyadvileenaakSharaM
kO dEheeti vadEtsvadagdhajaTharasyaarthE manasvee pumaan || 3.21 ||

abhimatamahaamaanagranthiprabhEdapaTeeyasee
gurutaraguNagraamaabhOjasphuTOjjvalacandrikaa |
vipulavilallajjaavalleevitaanakuThaarikaa
jaTharapiTharee duspurEyaM karOti viDambanam || 3.22 ||

puNyE graamE vanE vaa mahati sitapaTacCannapaalee kapaaliM
hyaadaaya nyaayagarbhadvijahutahutabhugdhoomadhoomrOpakaNThE |
dvaaraM dvaaraM praviShTO varam udaradareepooraNaaya kShudhaartO
maanee praaNaiH sanaathO na punaranudinaM tulyakulyEsu deenaH || 3.23 ||

gangaatarangakaNaSeekaraSeetalaani
vidyaadharaadhyuShitacaaruSilaatalaani |
sthaanaani kiM himavataH pralayaM gataani
yatsaavamaanaparapiNDarataa manuShyaaH || 3.24 ||

kiM kandaaH kandarEbhyaH pralayam upagataa nirjharaa vaa giribhyaH
pradhvastaa vaa tarubhyaH sarasagalabhRutO valkalinyaSca SaakhaaH |
veekShyantE yanmukhaani prasabham apagatapraSrayaaNaaM khalaanaaM
duHkhaaptasvalpavittasmayapavanavaSaanartitabhroolataani || 3.25 ||

puNyairmoolaphalaistathaa praNayineeM vRuttiM kuruShvaadhunaa
bhooSayyaaM navapallavairakRupaNairuttiShTha yaavO vanam |
kShudraaNaam avivEkamooDhamanasaaM yatrESvaraaNaaM sadaa
vittavyaadhivikaaravihvalagiraaM naamaapi na SrooyatE || 3.26 ||

phalaM svEcCaalabhyaM prativanam akhEdaM kShitiruhaaM
payaH sthaanE sthaanE SiSiramadhuraM puNyasaritaam |
mRudusparSaa Sayyaa sulalitalataapallavamayee
sahantE santaapaM tadapi dhaninaaM dvaari kRupaNaaH || 3.27 ||

yE vartantE dhanapatipuraH praarthanaaduHkhabhaajO
yE caalpatvaM dadhati viShayaakShEpaparyaaptabuddhEH |
tEShaam antaHsphuritahasitaM vaasaraaNi smarEyaM
dhyaanacCEdE SikharikuharagraavaSayyaaniShaNNaH || 3.28 ||

yE santOShanirantarapramuditastEShaaM na bhinnaa mudO
yE tvanyE dhanalubdhasankaladhiyastEsaaM na tRuShNaahataa |
itthaM kasya kRutE kutaH sa vidhinaa keedRukpadaM sampadaaM
svaatmanyEva samaaptahEmamahimaa mErurna mE rOcatE || 3.29 ||

bhikShaahaaram adainyam apratisukhaM bheeticCidaM sarvatO
durmaatsaryamadaabhimaanamathanaM duHkhaughavidhvaMsanam |
sarvatraanvaham aprayatnasulabhaM saadhupriyaM paavanaM
SambhOH satram avaayam akShayanidhiM SaMsanti yOgeeSvaraaH || 3.30 ||

bhOgE rOgamayaM kulE cyutibhayaM vittE nRupaalaadbhayaM
maanE dhainyabhayaM balE ripubhayaM roopE jaraaya bhayam |
SaastrE vaadibhayaM guNE khalabhayaM kaayE kRutaantaadbhayaM
sarvaM vastu bhayaanvitaM bhuvi néNaaM vairaagyam Evaabhayam || 3.31 ||

aakraantaM maraNEna janma jarasaa caatyujjvalaM yauvanaM
santOShO dhanalipsayaa SamamukhaM prauDhaanganaavibhramaiH |
lOkairmatsaribhirguNaa vanabhuvO vyaalairnRupaa durjanair
asthairyENa vibhootayOpyapahataa grastaM na kiM kEna vaa || 3.32 ||

aadhivyaadhiSatairjanasya vividhairaarOgyam unmoolyatE
lakShmeeryatra patanti tatra vivRutadvaaraa iva vyaapadaH |
jaataM jaatam avaSyam aaSu vivaSaM mRutyuH karOtyaatmasaat
tatkiM tEna nirankuSEna vidhinaa yannirmitaM susthiram || 3.33 ||

bhOgaastungatarangabhangataralaaH praaNaaH kShaNadhvaMsinaH
stOkaanyEva dinaani yauvanasukhaM sphoortiH priyaasu sthitaa |
tatsaMsaaram asaaram Eva nikhilaM buddhvaa budhaa bOdhakaa
lOkaanugrahapESalEna manasaa yatnaH samaadheeyataam || 3.34 ||

bhOgaa mEghavitaanamadhyavilasatsaudaamineecancalaa
aayurvaayuvighaTTitaabjapaTaleeleenaambuvadbhanguram |
leelaa yauvanalaalasaastanubhRutaam ityaakalayya drutaM
yOgE dhairyasamaadhisiddhisulabhE buddhiM vidadhvaM budhaaH || 3.35 ||

aayuH kallOlalOlaM katipayadivasasthaayinee yauvanaSreer
arthaaH sankalpakalpaa ghanasamayataDidvibhramaa bhOgapoogaaH |
kaNThaaSlEShOpagooDha tadapi ca na ciraM yatpriyaabhaH praNeetaM
brahmaNyaasaktacittaa bhavata bhavamayaambhOdhipaaraM tareetum || 3.36 ||

kRucCrENaamEdhyamadhyE niyamitatanubhiH stheeyatE garbhavaasE
kaantaaviSlEShaduHkhavyatikaraviShamO yauvanE cOpabhOgaH |
vaamaakSheeNaam avagnyaavihasitavasatirvRuddhabhaavOnyasaadhuH
saMsaarE rE manuShyaa vadata yadi sukhaM svalpam apyasti kincith || 3.37 ||

vyaaghreeva tiShThati jaraa paritarjayantee
rOgaaSca Satrava iva praharanti dEham |
aayuH parisravanti bhinnaghaTaadivaambhO
lOkastathaapyahitam aacarateeti citram || 3.38 ||

bhOgaa bhanguravRuttayO bahuvidhaastairEva caayaM bhavastat
kasyEha kRutE paribhramata rE lOkaaH kRutaM cEShTataiH |
aaSaapaaSaSataapaSaantiviSadaM cEtaHsamaadheeyataaM
kaamOtpattivaSaatsvadhaamani yadi SraddEyam asmadvacaH || 3.39 ||

sakhE dhanyaaH kEcittruTitabhavabandhavyatikaraa
vanaantE cittaantarviSham aviShayaaSeetviShagataaH |
SaraccandrajyOtsnaadhavalagaganaabhOgasubhagaaM
nayantE yE raatriM sukRutacayacintaikaSaraNaaH || 3.391 ||

brahmEndraadimarudgaNaaMstRuNakaNaanyatra sthitO manyatE
yatsvaadaadvirasaa bhavanti vibhavaastrailOkyaraajyaadayaH |
bhOgaH kOpi sa Eva Eka paramO nityOditO jRumbhatE
bhOH saadhO kShaNabhangurE taditarE bhOgE ratiM maa kRuthaaH || 3.40 ||

saa ramyaa nagaree mahaansa nRupatiH saamantacakraM ca tat
paarSvE tasya ca saa vidagdhapariShattaaScandrabimbaananaaH |
udvRuttaH sa raajaputranivahastE vandinastaaH kathaaH
sarvaM yasya vaSaadagaatsmRutipathaM kaalaaya tasmai namaH || 3.41 ||

yatraanEkaH kvacidapi gRuhE tatra tiShThatyathaikO
yatraapyEkastadanu bahavastatra naikOpi caantE |
itthaM nayau rajanidivasau lOlayandvaavivaakShau
kaalaH kalyO bhuvanaphalakE kraDati praaNiSaaraiH || 3.42 ||

aadityasya gataagatairaharahaH saMkSheeyatE jeevitaM
vyaapaarairbahukaaryabhaaragurubhiH kaalOpi na gnyaayatE |
dRuShTvaa janmajaraavipattimaraNaM traasaSca nOtpadyatE
peetvaa mOhamayeeM pramaadamadiraam unmattabhootaM jagath || 3.43 ||

raatriH saiva punaH sa Eva divasO matvaa mudhaa jantavO
dhaavantyudyaminastathaiva nibhRutapraarabdhatattatkriyaaH |
vyaapaaraiH punar^^uktabhootaviShayairitthaM vidhEnaamunaa
saMsaarENa kadarthitaa vayam ahO mOhaanna lajjaamahE || 3.44 ||

na dhyaanaM padam eeSvarasya vidhivatsaMsaaravicCittayE
svargadvaarakapaaTapaaTanapaTurdharmOpi nOpaarjitaH |
naareepeenapayOdharOruyugalaM svapnEpi naalingitaM
maatuH kEvalam Eva yauvanavanacCEdE kuThaaraa vayam || 3.45 ||

naabhyastaa prativaadivRundadamanee vidyaa vineetOcitaa
khaDgaagraiH karikumbhapeeThadalanairnaakaM na neetaM yaSaH |
kaantaakOum^^alapallavaadhararasaH peetO na candrOdayE
taaruNyaM gatam Eva niShphalam ahO SoonyaalayE deepavath || 3.46 ||

vidyaa naadhigataa kalankarahitaa vittaM ca nOpaarjitaM
SuSrooShaapi samaahitEna manasaa pitrOrna sampaaditaa |
aalOlaayatalOcanaaH priyatamaaH svapnEpi naalingitaaH
kaalOyaM parapiNDalOlupatayaa kaakairiva prEryatE || 3.47 ||

vayaM yEbhyO jaataaSciraparigataa Eva khalu tE
samaM yaiH saMvRuddhaaH smRutiviShayataaM tEpi gamitaaH |
idaaneem EtE smaH pratidivasam aasannapatanaa
gataastulyaavasthaaM sikatilanadeeteeratarubhiH || 3.48 ||

aayurvarShaSataM néNaaM parimitaM raatrau tad^^ardhaM gataM
tasyaardhasya parasya caardham aparaM baalatvavRuddhatvayOH |
SEShaM vyaadhiviyOgaduHkhasahitaM sEvaadibhirneeyatE
jeevE vaaritarangacancalatarE saukhyaM kutaH praaNinaam || 3.49 ||

kShaNaM baalO bhootvaa kShaNaM pai yuvaa kaamarasikaH
kShaNaM vittairheenaH kShaNam api ca sampoorNavibhavaH |
jaraajeerNairangairnaTa iva baleemaNDitatanoor
naraH saMsaaraantE viSati yamadhaaneeyavanikaam || 3.50 ||

tvaM raajaa vayam apyupaasitagurupragnyaabhimaanOnnataaH
khyaatastvaM vibhavairyaSaaMsi kavayO dikShu pratanvanti naH |
itthaM maanadhanaatidooram ubhayOrapyaavayOrantaraM
yadyasmaasu paraanmukhOsi vayam apyEkaantatO niHspRuhaa || 3.51 ||

arthaanaam eeSiShE tvaM vayam api ca giraam eeSmahE yaavadarthaM
SoorastvaM vaadidarpavyupaSamanavidhaavakShayaM paaTavaM naH |
sEvantE tvaaM dhanaaDhyaa matimalahatayEmaam api SrOtukaamaamayy
apyaasthaa na tE cEttvayi mama nitaraam Eva raajannanaasthaa || 3.52 ||

vayam iha parituShTaa valkalaistvaM dukoolaiH
sama iha paritOShO nirviSEShO viSEShaH |
sa tu bhavatu daridrO yasya tRuShNaa viSaalaa
manasi ca parituShTE kOrthavaankO daridraH || 3.53 ||

phalam alam aSanaaya svaadu paanaaya tOyaM
kShitirapi SayanaarthaM vaasasE valkalaM ca |
navaghanamadhupaanabhraantasarvEndriyaaNaamavinayam
anumantuM nOtsahE durjanaanaam || 3.54 ||

aSneemahi vayaM bhikShaam aaSaavaasO vaseemahi |
Sayeemahi maheepRuShThE kurveemahi kim eeSvaraiH || 3.55 ||

na naTaa naa viTaa na gaayakaa na ca sabhyEtaravaadacuncavaH |
nRupam eekShitum atra kE vayaM stanabhaaraanamitaa na yOShitaH || 3.56 ||

vipulahRudayaireeSairEtajjagajjanitaM puraa
vidhRutam aparairdattaM caanyairvijitya tRuNaM yathaa |
iha hi bhuvanaanyanyairdheeraaScaturdaSa bhunjatE
katipayapurasvaamyE puMsaaM ka ESha madajvaraH || 3.57 ||

abhuktaayaaM yasyaaM kShaNam api na yaataM nRupaSatair
dhuvastasyaa laabhE ka iva bahumaanaH kShitibhRutaam |
tad^^aMSasyaapyaMSE tad^^avayalESEpi patayO
viShaadE kartavyE vidadhati jaDaaH pratyuta mudam || 3.58 ||

mRutpiNDO jalarEkhayaa balayatiH sarvOpyayaM nanvaNuH
svaaMSeekRutya sa Eva sangaraSatai raagnyaaM gaNaa bhunjatE |
yE dadyurdadatOthavaa kim aparaM kShudraa daridraM bhRuSaM
dhigdhiktaanpuruShaadhamaandhanakaNaanvaanCanti tEbhyOpi yE || 3.59 ||

sa jaataH kOpyaaseenmadanaripuNaa moordhni dhavalaM
kapaalaM yasyOccairvinihitam alankaaravidhayE |
nRubhiH praaNatraaNapravaNamatibhiH kaiScidadhunaa
namadbhiH kaH puMsaam ayam atuladarpajvarabharaH || 3.60 ||

parEShaaM cEtaaMsi pratidivasam aaraadhya bahudhaa
prasaadaM kiM nEtuM viSasi hRudaya klESakalitam |
prasannE tvayyantaHsavayamuditacintaamaNigaNO
viviktaH sankalpaH kim abhilaShitaM puShyati na tE || 3.61 ||

satyaam Eva trilOkeesariti haraSiraScumbineevacCaTaayaaM
sadvRuttiM kalpayantyaaM baTaviTapabhavairvalkalaiH satphalaiSca |
kOyaM vidvaanvipattijvarajanitarujaateevaduHkhaasikaanaaM
vaktraM veekShEta duHsthE yadi hi na vibhRuyaatsvE kuTumbEnukampaam || 3.611 ||

paribhramasi kiM mudhaa kvacana citta viSraamyataaM
svayaM bhavati yadyathaa bhavati tattathaa naanyathaa |
ateetam ananusmarannapi ca bhaavyasankalpayannatarkita
samaagamaanubhavaami bhOganaaham || 3.62 ||

EtasmaadviramEndriyaarthagahanaadaayaasakaadaaSrayaSrEyO
maargam aSEShaduHkhaSamanavyaapaaradakShaM kShaNaat |
svaatmeebhaavam upaihi santyaja nijaaM kallOlalOlaM gatiM
maa bhooyO bhaja bhanguraaM bhavaratiM cEtaH praseedaadhunaa || 3.63 ||

mOhaM maarjaya taam upaarjaya ratiM candraardhacooDaamaNau
cEtaH svargatarangiNeetaTabhuvaam aasangam angeekuru |
kO vaa veeciShu budbudEShu ca taDillEkhaasu ca SreeShu ca
jvaalaagrEShu ca pannagEShu saridvEgEShu ca capratyayaH || 3.64 ||

cEtaScintaya maa ramaaM sakRudimaam asthaayineem aasthayaa
bhoopaalabhrukuTeekuTeeviharaNavyaapaarapaNyaanganaam |
kanthaakancukinaH praviSya bhavanadvaaraaNi vaaraaNaseerathyaa
panktiShu paaNipaatrapatitaaM bhikShaam apEkShaamahE || 3.65 ||

agrE geetaM sarasakavayaH paarSvayOrdaakShiNaatyaaH
paScaalleelaavalayaraNitaM caamaragraahiNeenaam |
yadyastyEvaM kuru bhavarasaasvaadanE lampaTatvaM
nO cEccEtaH praviSa sahasaa nirvikalpE samaadhau || 3.66 ||

praaptaaH SriyaH sakalakaamadudhaastataH kiM
nyastaM padaM Sirasi vidviShataaM tataH kim |
sampaaditaaH praNayinO vibhavaistataH kiM
kalpaM sthitaastanubhRutaaM tanavastataH kim || 3.67 ||

bhaktirbhavE maraNajanmabhayaM hRudisthaM
snEhO na bandhuShu na manmathajaa vikaaraaH |
saMsarja dOSharahitaa vijayaa vanaantaa
vairaagyam asti kim itaH paramarthaneeyam || 3.68 ||

tasmaadanantam ajaraM paramaM vikaasi
tadbrahma cintaya kim EbhirasadvikalpaiH |
yasyaanuShangiNa imE bhuvanaadhipatyabhOgaadayaH
kRupaNalOkamataa bhavanti || 3.69 ||

paataalam aaviSasi yaasi nabhO vilanghya
dinmaNDalaM bhramasi maanasa caapalEna |
bhraantyaapi jaatu vimalaM katham aatmaneenaM
na brahma saMsarasi virvRutimam EShi yEna || 3.70 ||

kiM vEdaiH smRutibhiH puraaNapaThanaiH SaastrairmahaavistaraiH
svargagraamakuTeenivaasaphaladaiH karmakriyaavibhramaiH |
muktvaikaM bhavaduHkhabhaararacanaavidhvaMsakaalaanalaM
svaatmaanandapadapravESakalanaM SEsairvaaNigvRuttibhiH || 3.71 ||

naayaM tE samayO rahasyam adhunaa nidraati naathO yadi
sthitvaa drakShyati kupyati prabhuriti dvaarEShu yEShaaM vacaH |
cEtastaanapahaaya yaahi bhavanaM dEvasya viSvESitur
nirdauvaarikanirdayOkty^^aparuShaM niHsOum^^aSarmapradam || 3.711 ||

yatO mEruH Sreemaannipatati yugaantaagnivalitaH
samudraaH SuShyanti pracuramakaragraahanilayaaH |
dharaa gacCatyantaM dharaNidharapaadairapi dhRutaa
SareerE kaa vaartaa karikalabhakarNaagracapalE || 3.72 ||

gaatraM sankucitaM gatirvigalitaa bhraShTaa ca dantaavalir
dRuShTirnakShyati vardhatE vadhirataa vaktraM ca laalaayatE |
vaakyaM naadriyatE ca baandhavajanO bhaaryaa na SuSrooShatE
haa kaShTaM puruShasya jeerNavayasaH putrOpyamitraayatE || 3.73 ||

varNaM sitaM Sirasi veekShya SirOruhaaNaaM
sthaanaM jaraaparibhavasya tadaa pumaaMsam |
aarOpitaaMsthiSatakaM parihRutya yaanti
caNDaalakoopam iva doorataraM taruNyaH || 3.74 ||

yaavatsvastham idaM Sareeram arujaM yaavacca doorE jaraa
yaavaccEndriyaSaktirapratihataa yaavatkShayO naayuShaH |
aatmaSrEyasi taavadEva viduShaa kaaryaH prayatnO mahaan
sandeeptE bhavanE tu koopakhananaM pratyudyamaH keedRuSaH || 3.75 ||

tapasyantaH santaH kim adhinivasaamaH suranadeeM
guNOdaaraandaaraanuta paricaraamaH savinayam |
pibaamaH SaastraughaanutavividhakaavyaamRutarasaan
na vidmaH kiM kurmaH katipayanimEShaayuShi janE || 3.76 ||

duraaraadhyaaScaamee turagacalacittaaH kShitibhujO
vayaM tu sthoolEcCaaH sumahati phalE baddhamanasaH |
jaraa dEhaM mRutyurharati dayitaM jeevitam idaM
sakhE naanyacCrEyO jagati viduShEnyatra tapasaH || 3.77 ||

maanE mlaayini khaNDitE ca vasuni vyarthE prayaatErthini
kSheeNE bandhujanE gatE parijanE naShTE SanairyauvanE |
yuktaM kEvalam EtadEva sudhiyaaM yajjahnukanyaapayaHpootaagraava
gireendrakandarataTeekunjE nivaasaH kvacith || 3.78 ||

ramyaaScandramareecayastRuNavatee ramyaa vanaantasthalee
ramyaM saadhusamaagamaagatasukhaM kaavyEShu ramyaaH kathaaH |
kOpOpaahitabaaShpabindutaralaM ramyaM priyaayaa mukhaM
sarvaM ramyam anityataam upagatE cittE na kincitpunaH || 3.79 ||

ramyaM harmyatalaM na kiM vasatayE SravyaM na gEyaadikaM
kiM vaa praaNasamaasamaagamasukhaM naivaadhikapreetayE |
kintu bhraantapatangakShapavanavyaalOladeepaankuracCaayaa
cancalam aakalayya sakalaM santO vanaantaM gataaH || 3.80 ||

aa saMsaaraattribhuvanam idaM cinvataaM taattaadRunnaivaasmaakaM
nayanapadaveeM SrOtramaargaM gatO vaa |
yOyaM dhattE viShayakariNO gaaDhagooDhaabhimaanakSheevasyaantaH
karaNakariNaH saMyamaalaanaleelaam || 3.81 ||

yadEtatsvacCandaM viharaNam akaarpaNyam aSanaM
sahaaryaiH saMvaasaH Srutam upaSamaikavrataphalam |
manO mandaspandaM bahirapi cirasyaapi vimRuSanna
jaanE kasyaiShaa pariNatirudaarasya tapasaH || 3.82 ||

jeerNaa Eva manOrathaaSca hRudayE yaataM ca tadyauvanaM
hantaangEShu guNaaSbandhyaphalataaM yaataa guNagnyairvinaa |
kiM yuktaM sahasaabhyupaiti balavaankaalaH kRutaantOkShamee
haa gnyaataM madanaantakaanghriyugalaM muktvaasti naanyO gatiH || 3.83 ||

mahESvarE vaa jagataam adheeSvarE
janaardanE vaa jagad^^antaraatmani |
na vastubhEdapratipattirasti mE
tathaapi bhaktistaruNEnduSEkharE || 3.84 ||

sphuratsphaarajyOtsnaadhavalitatalE kvaapi pulinE
sukhaaseenaaH Saantadhvantisu rajaneeShu dyusaritaH |
bhavaabhOgOdvignaaH Siva Siva SivEtyuccavacasaH
kadaa yaasyaamOtargatabahulabaaShpaakuladaSaam || 3.85 ||

mahaadEvO dEvaH saridapi ca saiShaa surasaridguhaa
EvaagaaraM vasanam api taa Eva haritaH |
suhRudaa kaalOyaM vratam idam adainyavratam idaM
kiyadvaa vakShyaamO vaTaviTapa Evaastu dayitaa || 3. ||

viteerNE sarvasvE taruNakaruNaapoorNahRudayaaH
smarantaH saMsaarE viguNapariNaamaaM vidhigatim |
vayaM puNyaaraNyE pariNataSaraccandrakiraNaas
triyaamaa nEsyaamO haracaraNacintaikaSaraNaaH || 3.86 ||

kadaa vaaraaNasyaam amarataTineerOdhasi vasan
vasaanaH kaupeenaM Sirasi nidadhaanOnjalipuTam |
ayE gaureenaatha tripurahara SambhO trinayana
praseedEtyaakrOSannimiSham iva nEShyaami divasaan || 3.87 ||

udyaanEShu vicitrabhOjanavidhisteevraatiteevraM tapaH
kaupeenaavaraNaM suvastram amitaM bhikShaaTanaM maNDanam |
aasannaM maraNaM ca mangalasamaM yasyaaM samutpadyatE
taaM kaaSeeM parihRutya hanta vibudhairanyatra kiM stheeyatE || 3. ||

snaatvaa gaangaiH payObhiH Sucikusumaphalairarcayitvaa vibhO tvaa
dhyEyE dhyaanaM nivESya kShitidharakuharagraavaparyankamoolE |
aatmaaraamaH phalaaSee guruvacanaratastvatprasaadaatsmaraarE
duHkhaM mOkShyE kadaahaM samakaracaraNE puMsi sEvaasamuttham || 3.88 ||

Ekaakee niHspRuhaH SaantaH paaNipaatrO digambaraH |
kadaa SambhO bhaviShyaami karmanirmoolanakShamaH || 3.89 ||

paaNiM paatrayataaM nisargaSucinaa bhaikShENa santuShyataaM
yatra kvaapi niSheedataaM bahutRuNaM viSvaM muhuH paSyataam |
atyaagEpi tanOrakhaNDaparamaanandaavabOdhaspRuSaa
madhvaa kOpi SivaprasaadasulabhaH sampatsyatE yOginaam || 3.90 ||

kaupeenaM SatakhaNDajarjarataraM kanthaa punastaadRuSee
naiScintyaM nirapEkShabhaikShyam aSanaM nidraa SmaSaanE vanE |
svaatantryENa nirankuSaM viharaNaM svaantaM praSaantaM sadaa
sthairyaM yOgamahOtsavEpi ca yadi trailOkyaraajyEna kim || 3.91 ||

brahmaaNDaM maNDaleemaatraM kiM lObhaaya manasvinaH |
SaphareesphurtEnaabdhiH kShubdhO na khalu jaayatE || 3.92 ||

maatarlakShmi bhajasva kancidaparaM matkaankShiNee maa sma bhoor
bhOgEShu spRuhayaalavastava vaSE kaa niHspRuhaaNaam asi |
sadyaH syootapalaaSapatrapuTikaapaatraiH pavitreekRutair
bhikShaavastubhirEva samprati vayaM vRuttiM sameehaamahE || 3.93 ||

mahaaSayyaa pRuthvee vipulam upadhaanaM bhujalataaM
vitaanaM caakaaSaM vyajanam anukoolOyam anilaH |
SaraccandrO deepO virativanitaasangamuditaH
sukhee SaantaH SEtE muniratanubhootirnRupa iva || 3.94 ||

bhikShaasee janamadhyasangarahitaH svaayattacEShTaH sadaa
haanaadaanaviraktamaarganirataH kaScittapasvee sthitaH |
rathyaakeerNaviSeerNajeerNavasanaH sampraaptakanthaasanO
nirmaanO nirahankRutiH SamasukhaabhOgaikabaddhaspRuhaH || 3.95 ||

caNDaalaH kim ayaM dvijaatirathavaa SoodrOtha kiM taapasaH
kiM vaa tattvavivEkapESalamatiryOgeeSvaraH kOpi kim |
ityutpannavikalpajalpamukharairaabhaaShyamaaNaa janair
na kruddhaaH pathi naiva tuShTamanasO yaanti svayaM yOginaH || 3.96 ||

hiMsaaSoonyam ayatnalabhyam aSanaM dhaatraa marutkalpitaM
vyaalaanaM paSavastRuNaankurabhujastuShTaaH sthaleeSaayinaH |
saMsaaraarNavalanghanakShamadhiyaaM vRuttiH kRutaa saa nRuNaaM
taam anvEShayataaM prayaanti satataM sarvaM samaaptiM guNaaH || 3.97 ||

gangaateerE himagiriSilaabaddhapadmaasanasya
brahmadhyaanaabhyasanavidhinaa yOganidraaM gatasya |
kiM tairbhaavyaM mama sudivasairyatra tE nirviSankaaH
kaNDooyantE jaraThahariNaaH svaangam angE madeeyE || 3.98 ||

jeerNaaH kanthaa tataH kiM sitam amalapaTaM paTTasootraM tataH kiM
Ekaa bhaaryaa tataH kiM hayakarisugaNairaavRutO vaa tataH kim |
bhaktaM bhuktaM tataH kiM kadaSanam athavaa vaasaraantE tataH kiM
vyaktajyOtirna vaantarmathitabhavabhayaM vaibhavaM vaa tataH kim || 3. ||

paaNiH paatraM pavitraM bhramaNaparigataM bhaikShyam akShayyam annaM
visteerNaM vastram aaSaadaSakam acapalaM talpam asvalpam urveem |
yEShaaM niHsangataangeekaraNapariNatasvaantasantOShiNastE
dhanyaaH saMnyastadainyavyatikaranikaraaH karma nirmoolayanti || 3.99 ||

trailOkyaadhipatitvam Eva virasaM yasminmahaaSaasanE
tallabdhvaasanavastramaanaghaTanE bhOgE ratiM maa kRuthaaH |
bhOgaH kOpi sa Eka Eva paramO nityOditaa jRumbhanE
yatsvaadaadvirasaa bhavanti visayaastrailOkyaraajyaadayaH || 3.991 ||

maatarmEdini taata maaruti sakhE tEjaH subandhO jala
bhraatarvyOum^^a nibaddha ESha bhavataam antyaH praNaamaanjaliH |
yuShmatsangavaSOpajaatasukRutasphaarasphurannirmalagnyaanaapaasta
samastamOhamahimaa leenE parabrahmaNi || 3.100 ||

Sayyaa SailaSilaagRuhaM giriguhaa vastraM taruNaaM tvacaH
saarangaaH suhRudO nanu kShitiruhaaM vRuttiH phalaiH kOum^^alaiH |
yEsaaM nirjharam ambupaanam ucitaM ratyai tu vidyaanganaa
manyE tE paramESvaraaH Sirasi yari baddhO na sEvaanjaliH || 3.1001 ||

dhairyaM yasya pitaa kShamaa ca jananee SaantiSciraM gEhinee
satyaM mitram idaM dayaa ca bhaginee bhraataa manaHsaMyamaH |
Sayyaa bhoomitalaM diSOpi vasanaM gnyaanaamRutaM bhOjanaM
hyEtE yasya kuTumbinO vada sakhE kasmaadbhayaM yOginaH || 3.1002 ||

ahO vaa haarE vaa balavati ripau vaa suhRudi vaa
maNau vaa lOShThE vaa kusumaSayanE vaa dRuShadi vaa |
tRuNE vaa straiNE vaa mama samadRuSO yaanti divasaaH
kvacitpuNyaaraNyE Siva Siva SivEti pralapataH || 3.1003 ||

PlainEnglish

Bhartruhari Sataka Trisati – Srungaara Satakam – PlainEnglish

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Srungaara Satakam – PlainEnglish 24 December 2014

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Bhartruhari

SambhusvayambhuharayO hariNEkShaNaanaaM
yEnaakriyanta satataM gRuhakumbhadaasaaH |
vaacaam agOcaracaritravicitritaaya
tasmai namO bhagavatE makaradhvajaaya || 2.1 ||

smitEna bhaavEna ca lajjayaa bhiyaa
paraaNmukhairardhakaTaakShaveekShaNaiH |
vacObhireerShyaakalahEna leelayaa
samastabhaavaiH khalu bandhanaM striyaH || 2.2 ||

bhroocaaturyaatkuShcitaakShaaH kaTaakShaaH
snigdhaa vaacO lajjitaantaaSca haasaaH |
leelaamandaM prasthitaM ca sthitaM ca
streeNaam EtadbhooShaNaM caayudhaM ca || 2.3 ||

kvacitsabhroobhangaiH kvacidapi ca lajjaaparigataiH
kvacidbhooritrastaiH kvacidapi ca leelaavilalitaiH |
kumaareeNaam EtairmadanasubhagairnEtravalitaiH
sphuranneelaabjaanaaM prakaraparikeerNaa iva diSaH || 2.4 ||

vaktraM candravikaasi pankajapareehaasakShamE lOcanE
varNaH svarNam apaakariShNuralineejiShNuH kacaanaaM cayaH |
bakShOjaavibhakumbhavibhramaharau gurvee nitambasthalee
vaacaaM haari ca maardavaM yuvateeShu svaabhaavikaM maNDanam || 2.5 ||

smitakincinmugdhaM saralataralO dRuShTivibhavaH
parispandO vaacaam abhinavavilaasOktisarasaH |
gataanaam aarambhaH kisalayitaleelaaparikaraH
spRuSantyaastaaruNyaM kim iva na hi ramyaM mRugadRuSaH || 2.6 ||

draShTavyEShu kim uttamaM mRugadRuSaH prEmaprasannaM mukhaM
ghraatavEShvapi kiM tad^^aasyapavanaH SravyEShu kiM tadvacaH |
kiM svaadyEShu tad^^OShThapallavarasaH spRuSyEShu kiM tadvapurdhyEyaM
kiM navayauvanE sahRudayaiH sarvatra tadvibhramaaH || 2.7 ||

EtaaScaladvalayasaMhatimEkhalOtthajhankaara
noopuraparaajitaraajahaMsyaH |
kurvanti kasya na manO vivaSaM taruNyO
vitrastamugdhahariNeesadRuSaiH kaTaakShaiH || 2.8 ||

kunkumapankakalankitadEhaa
gaurapayOdharakampitahaaraa |
noopurahaMsaraNatpadmaa
kaM na vaSeekurutE bhuvi raamaa || 2.9 ||

noonaM hi tE kavivaraa vipareetavaacO
yE nityam aahurabalaa iti kaamineestaaH |
yaabhirvilOlitarataarakadRuShTipaataiH
SakraadayOpi vijitaastvabalaaH kathaM taaH || 2.10 ||

noonam aagnyaakarastasyaaH subhruvO makaradhvajaH |
yatastannEtrasancaarasoocitEShu pravartatE || 2.11 ||

kESaaH saMyaminaH SrutErapi paraM paaraM gatE lOcanE
antarvaktram api svabhaavaSucibheeH keerNaM dvijaanaaM gaNaiH |
muktaanaaM satataadhivaasarucirau vakShOjakumbhaavimaavitthaM
tanvi vapuH praSaantam api tEraagaM karOtyEva naH || 2.12 ||

mugdhE dhaanuShkataa kEyam apoorvaa tvayi dRuSyatE |
yayaa vidhyasi cEtaaMsi guNairEva na saayakaiH || 2.13 ||

sati pradeepE satyagnau satsu taaraaraveenduShu |
vinaa mE mRugaSaavaakShyaa tamObhootam idaM jagath || 2.14 ||

udvRuttaH stanabhaara ESha taralE nEtrE calE bhroolatE
raagaadhiShThitam OShThapallavam idaM kurvantu naama vyathaam |
saubhaagyaakSharamaalikEva likhitaa puShpaayudhEna svayaM
madhyasthaapi karOti taapam adhikaM rOum^^aavaliH kEna saa || 2.15 ||

mukhEna candrakaantEna mahaaneelaiH SirOruhaiH |
karaabhyaaM padmaraagaabhyaaM rEjE ratnamayeeva saa || 2.16 ||

guruNaa stanabhaarENa mukhacandrENa bhaasvataa |
SanaiScaraabhyaaM paadaabhyaaM rEjE grahamayeeva saa || 2.17 ||

tasyaaH stanau yadi ghanau jaghanaM ca haari
vaktraM ca caaru tava citta kim aakulatvam |
puNyaM kuruShva yadi tEShu tavaasti vaanCaa
puNyairvinaa na hi bhavanti sameehitaarthaaH || 2.18 ||

imE taaruNyaSreenavaparimalaaH prauDhasurataprataapa
praarambhaaH smaravijayadaanapratibhuvaH |
ciraM cEtaScOraa abhinavavikaaraikaguravO
vilaasavyaapaaraaH kim api vijayantE mRugadRuSaam || 2.19 ||

praNayamadhuraaH prEmOdgaaraa rasaaSrayataaM gataaH
phaNitimadhuraa mugdhapraayaaH prakaaSitasammadaaH |
prakRutisubhagaa visrambhaardraaH smarOdayadaayinee
rahasi kim api svairaalaapaa haranti mRugeedRuSaam || 2.20 ||

viSramya viSramya vanadrumaaNaaM
Caayaasu tanvee vicacaara kaacit |
stanOttareeyENa karOddhRutEna
nivaarayantee SaSinO mayookhaan || 2.21 ||

adarSanE darSanamaatrakaamaa
dRuShTvaa pariShvangasukhaikalOlaa |
aalingitaayaaM punaraayataakShyaamaaSaasmahE
vigrahayOrabhEdam || 2.22 ||

maalatee Sirasi jRumbhaNaM mukhE
candanaM vapuShi kunkumaavilam |
vakShasi priyatamaa madaalasaa
svarga ESha pariSiShTa aagamaH || 2.23 ||

praanmaam Eti manaaganaagatarasaM jaataabhilaaShaaM tataH
savreeDaM tadanu SlathOdyamam atha pradhvastadhairyaM punaH |
prEmaardraM spRuhaNeeyanirbhararahaH kreeDaapragalbhaM tatO
niHsangaangavikarShaNaadhikasukharamyaM kulastreeratam || 2.24 ||

urasi nipatitaanaaM srastadhammillakaanaaM
mukulitanayanaanaaM kincid^^unmeelitaanaam |
upari suratakhEdasvinnagaNDasthalaanaamadhara
madhu vadhoonaaM bhaagyavantaH pibanti || 2.25 ||

aameelitanayanaanaaM yaH
suratarasOnu saMvidaM bhaati |
mithurairmithOvadhaaritamavitatham
idam Eva kaamanirbarhaNam || 2.26 ||

idam anucitam akramaSca puMsaaM
yadiha jaraasvapi manmathaa vikaaraaH |
tadapi ca na kRutaM nitambineenaaM
stanapatanaavadhi jeevitaM rataM vaa || 2.27 ||

raajastRuShNaamburaaSErna hi jagati gataH kaScidEvaavasaanaM
kO vaarthOrthaiH prabhootaiH svavapuShi galitE yauvanE saanuraagE |
gacCaamaH sadma yaavadvikasitanayanEndeevaraalOkineenaamaakramyaakramya
roopaM jhaTiti na jarayaa lupyatE prEyaseenaam || 2.28 ||

raagasyaagaaram EkaM narakaSatamahaaduHkhasampraaptihEturmOhasyOtpatti
beejaM jaladharapaTalaM gnyaanataaraadhipasya |
kandarpasyaikamitraM prakaTitavividhaspaShTadOShaprabandhaM
lOkEsminna hyarthavrajakulabhavanayauvanaadanyadasti || 2.29 ||

SRungaaradrumaneeradE prasRumarakreeDaarasasrOtasi
pradyumnapriyabaandhavE caturavaanmuktaaphalOdanvati |
tanveenEtracakOrapaavanavidhau saubhaagyalakShmeenidhau
dhanyaH kOpi na vikriyaaM kalayati praaptE navE yauvanE || 2.30 ||

saMsaarEsminnasaarE kunRupatibhavanadvaarasEvaakalankavyaasanga
vyastadhairyaM katham amaladhiyO maanasaM saMvidadhyuH |
yadyEtaaH prOdyad^^indudyutinicayabhRutO na syurambhOjanEtraaH
prEnkhatkaanceekalaapaaH stanabharavinamanmadhyabhaajastaruNyaH || 2.31 ||

siddhaadhyaasitakandarE haravRuShaskandhaavarugNadrumE
gangaadhautaSilaatalE himavataH sthaanE sthitE SrEyasi |
kaH kurveeta SiraH praNaamamalinaM mlaanaM manasvee janO
yadvitrastakurangaSaavanayanaa na syuH smaraastraM striyaH || 2.32 ||

saMsaara tava paryantapadavee na daveeyasee |
antaraa dustaraa na syuryadi tE madirEkShaNaam || 2.33 ||

diSa vanahariNeebhyO vaMSakaaNDacCaveenaaM
kavalam upalakOTicCinnamoolaM kuSaanaam |
SakayuvatikapOlaapaaNDutaamboolavalleedalam
aruNanakhaagraiH paaTitaM vaa vadhoobhyaH || 2.34 ||

asaaraaH sarvE tE virativirasaaH paapaviShayaa
jugupsyantaaM yadvaa nanu sakaladOShaaspadam iti |
tathaapyEtadbhoomau nahi parahitaatpuNyam adhikaM
na caasminsaMsaarE kuvalayadRuSO ramyam aparam || 2.35 ||

EtatkaamaphalO lOkE yaddvayOrEkacittataa |
anyacittakRutE kaamE SavayOriva sangamaH || 2.351 ||

maatsaryam utsaarya vicaarya kaaryamaaryaaH
samaryaadam idaM vadantu |
sEvyaa nitambaaH kim u bhoodharaaNaamata
smarasmEravilaasineenaam || 2.36 ||

saMsaarE svapnasaarE pariNatitaralE dvE gatee paNDitaanaaM
tattvagnyaanaamRutaambhaHplavalalitadhiyaaM yaatu kaalaH kathancit |
nO cEnmugdhaanganaanaaM stanajaghanaghanaabhOgasambhOgineenaaM
sthoolOpasthasthaleeShu sthagitakaratalasparSaleelOdyamaanaam || 2.37 ||

aavaasaH kriyataaM gangE paapahaariNi vaariNi |
stanadvayE taruNyaa vaa manOhaariNi haariNi || 2.38 ||

kim iha bahubhiruktairyuktiSoonyaiH pralaapairdvayam
iha puruShaaNaaM sarvadaa sEvaneeyam |
abhinavamadaleelaalaalasaM sundareeNaaM
stanabharaparikhinnaM yauvanaM vaa vanaM vaa || 2.39 ||

satyaM janaa vacmi na pakShapaataal
lOkEShu saptasvapi tathyam Etat |
naanyanmanOhaari nitambineebhyO
duHkhaikahEturna ca kaScidanyaH || 2.40 ||

kaantEtyutpalalOcanEti vipulaSrONeebharEtyunnamatpeenOttunga
payOdharEti samukhaambhOjEti subhrooriti |
dRuShTvaa maadyati mOdatEbhiramatE prastauti vidvaanapi
pratyakShaaSucibhastrikaaM striyam ahO mOhasya duScEShTitam || 2.41 ||

smRutaa bhavati taapaaya dRuShTaa cOnmaadakaariNee |
spRuShTaa bhavati mOhaaya saa naama dayitaa katham || 2.42 ||

taavadEvaamRutamayee yaavallOcanagOcaraa |
cakShuShpathaadateetaa tu viShaadapyatiricyatE || 2.43 ||

naamRutaM na viShaM kincidEtaaM muktvaa nitambineem |
saivaamRutalataa raktaa viraktaa viShavallaree || 2.44 ||

aavartaH saMSayaanaam avinayabhuvanaM paTTaNaM saahasaanaaM
dOShaaNaaM sannidhaanaM kapaTaSatamayaM kShEtram apratyayaanaam |
svargadvaarasya vighnO narakapuramukha sarvamaayaakaraNDaM
streeyantraM kEna sRuShTaM viSham amRutamayaM praaNilOkasya paaSaH || 2.45 ||

nO satyEna mRugaanka ESha vadaneebhootO na cEndeevaradvandvaM
lOcanataaM gata na kanakairapyangayaShTiH kRutaa |
kintvEvaM kavibhiH prataaritamanaastattvaM vijaanannapi
tvanmaaMsaasthimayaM vapurmRugadRuSaaM mandO janaH sEvatE || 2.46 ||

leelaavateenaaM sahajaa vilaasaasta
Eva mooDhasya hRudi sphuranti |
raagO nalinyaa hi nisargasiddhastatra
bhramtyEva vRuthaa ShaD^^anghriH || 2.47 ||

saMmOhayanti madayanti viDambayanti
nirbhartsyanti ramayanti viShaadayanti |
EtaaH praviSya sadayaM hRudayaM naraaNaaM
kiM naama vaamanayanaa na samaacaranti || 2.471 ||

yadEtatpoorNEndudyutiharam udaaraakRuti paraM
mukhaabjaM tanvangyaaH kila vasati yatraadharamadhu |
idaM tatkiM paakadrumaphalam idaaneem atirasavyateetEsmin
kaalE viSham iva bhaviShytyasukhadam || 2.48 ||

unmeelattrivaleetaranganilayaa prOttungapeenastanadvandvEnOdgata
cakravaakayugalaa vaktraambujOdbhaasinee |
kaantaakaaradharaa nadeeyam abhitaH krooraatra naapEkShatE
saMsaaraarNavamajjanaM yadi tadaa doorENa santyajyataam || 2.49 ||

jalpanti saardham anyEna paSyantyanyaM savibhramaaH |
hRudgataM cintayantyanyaM priyaH kO naama yOShitaam || 2.50 ||

madhu tiShThati vaaci yOShitaaM hRudi haalaahalam Eva kEvalam |
ata^^Eva nipeeyatEdharO hRudayaM muShTibhirEva taaDyatE || 2.51 ||

apasara sakhE dooraadasmaatkaTaakShaviShaanalaat
prakRutiviShamaadyOShitsarpaadvilaasaphaNaabhRutaH |
itaraphaNinaa daShTaH SakyaScikitsitum auShadhaiScatur
vanitaabhOgigrastaM hi mantriNaH || 2.52 ||

vistaaritaM makarakEtanadheevarENa
streesaMgnyitaM baDiSam atra bhavaamburaaSau |
yEnaaciraattad^^adharaamiShalOlamartya
matsyaanvikRuShya vipacatyanuraagavahnau || 2.53 ||

kaamineekaayakaantaarE kucaparvatadurgamE |
maa saMcara manaH paantha tatraastE smarataskaraH || 2.54 ||

vyaadeerghENa calEna vaktragatinaa tEjasvinaa bhOginaa
neelaabjadyutinaahinaa param ahaM dRuShTO na taccakShuShaa |
dRuShTE santi cikitsakaa diSi diSi praayENa darmaarthinO
mugdhaakShkShaNaveekShitasya na hi mE vaidyO na caapyauShadham || 2.55 ||

iha hi madhurageetaM nRutyam EtadrasOyaM
sphurati parimalOsau sparSa ESha stanaanaam |
iti hataparamaarthairindriyairbhraamyamaaNaH
svahitakaraNadhoortaiH pancabhirvancitOsmi || 2.56 ||

na gamyO mantraaNaaM na ca bhavati bhaiShajyaviShayO
na caapi pradhvaMsaM vrajati vividhaiH SaantikaSataiH |
bhramaavESaadangE kam api vidadhadbhangam asakRut
smaraapasmaarOyaM bhramayati dRuSaM ghoorNayati ca || 2.57 ||

jaaty^^andhaaya ca durmukhaaya ca jaraajeerNaa khilaangaaya ca
graameeNaaya ca duShkulaaya ca galatkuShThaabhibhootaaya ca |
yacCanteeShu manOharaM nijavapulakShmeelavaSraddhayaa
paNyastreeShu vivEkakalpalatikaaSastreeShu raajyEta kaH || 2.58 ||

vESyaasau madanajvaalaa
roopEndhanavivardhitaa |
kaamibhiryatra hooyantE
yauvanaani dhanaani ca || 2.59 ||

kaScumbati kulapuruShO vESyaadharapallavaM manOgnyam api |
caarabhaTacOracETakanaTaviTaniShTheevanaSaraavam || 2.60 ||

dhanyaasta Eva dhavalaayatalOcanaanaaM
taaruNyadarpaghanapeenapayOdharaaNaam |
kShaamOdarOpari lasattrivaleelataanaaM
dRuShTvaakRutiM vikRutim Eti manO na yEShaam || 2.61 ||

baalE leelaamukulitam amee mantharaa dRuShTipaataaH
kiM kShipyantE viramavirama vyartha ESha SramastE |
sampratyanyE vayam uparataM baalyam aasthaa vanaantE
kSheeNO mOhastRuNam iva jagajjaalam aalOkayaamaH || 2.62 ||

iyaM baalaa maaM pratyanavaratam indeevaradalaprabhaa
ceeraM cakShuH kShipati kim abhiprEtam anayaa |
gatO mOhOsmaakaM smaraSabarabaaNavyatikarajvara
jvaalaa Saantaa tadapi na varaakee viramati || 2.63 ||

kiM kandarpa karaM kadarthayasi rE kOdaNDaTankaaritaM
rE rE kOkila kOum^^alaM kalaravaM kiM vaa vRuthaa jalpasi |
mugdhE snigdhavidagdhacaarumadhurairlOlaiH kaTaakShairalaM
cEtaScumbitacandracooDacaraNadhyaanaamRutaM vartatE || 2.64 ||

virahEpi sangamaH khalu
parasparaM sangataM manO yEShaam |
hRudayam api vighaTTitaM cEt
sangee virahaM viSEShayati || 2.65 ||

kiM gatEna yadi saa na jeevati
praaNiti priyatamaa tathaapi kim |
ityudeekShya navamEghamaalikaaM
na prayaati pathikaH svamandiram || 2.66 ||

viramata budhaa yOShitsangaatsukhaatkShaNabhanguraat
kuruta karuNaamaitreepragnyaavadhoojanasangamam |
na khalu narakE haaraakraantaM ghanastanamaNDalaM
SaraNam athavaa SrONeebimbaM raNanmaNimEkhalam || 2.67 ||

yadaa yOgaabhyaasavyasanakRuSayOraatmamanasOravicCinnaa
maitree sphurati kRutinastasya kim u taiH |
priyaaNaam aalaapairadharamadhubhirvaktravidhubhiH
saniSvaasaamOdaiH sakucakalaSaaSlEShasurataiH || 2.68 ||

yadaaseedagnyaanaM smaratimirasancaarajanitaM
tadaa dRuShTanaareemayam idam aSEShaM jagaditi |
idaaneem asmaakaM paTutaravivEkaanjanajuShaaM
sameebhootaa dRuShTistribhuvanam api brahma manutE || 2.69 ||

taavadEva kRutinaam api sphuratyESha
nirmalavivEkadeepakaH |
yaavadEva na kurangacakShuShaaM
taaDyatE caTulalOcanaancalaiH || 2.70 ||

vacasi bhavati sangatyaagam uddiSya vaartaa
SrutimukharamukhaanaaM kEvalaM paNDitaanaam |
jaghanam aruNaratnagranthikaanceekalaapaM
kuvalayanayanaanaaM kO vihaatuM samarthaH || 2.71 ||

svaparaprataarakOsau
nindati yOleekapaNDitO yuvateeH |
yasmaattapasOpi phalaM
svargaH svargEpi caapsarasaH || 2.72 ||

mattEbhakumbhadalanE bhuvi santi dheeraaH
kEcitpracaNDamRugaraajavadhEpi dakShaaH |
kintu braveemi balinaaM purataH prasahya
kandarpadarpadalanE viralaa manuShyaaH || 2.73 ||

sanmaargE taavadaastE prabhavati ca narastaavadEvEndriyaaNaaM
lajjaaM taavadvidhattE vinayam api samaalambatE taavadEva |
bhroocaapaakRuShTamuktaaH SravaNapathagataa neelapakShmaaNa EtE
yaavalleelaavateenaaM hRudi na dhRutimuShO dRuShTibaaNaaH patanti || 2.74 ||

unmattaprEmasaMrambhaad
aarabhantE yad^^anganaaH |
tatra pratyooham aadhaatuM
brahmaapi khalu kaataraH || 2.75 ||

taavanmahattvaM paaNDityaM
kuleenatvaM vivEkitaa |
yaavajjvalati naangEShu
hataH pancEShupaavakaH || 2.76 ||

SaastragnyOpi praguNitanayOtyaantabaadhaapi baaDhaM
saMsaarEsminbhavati viralO bhaajanaM sadgateenaam |
yEnaitasminnirayanagaradvaaram udghaaTayantee
vaamaakSheeNaaM bhavati kuTilaa bhroolataa kuncikEva || 2.77 ||

kRuSaH kaaNaH khanjaH SravaNarahitaH pucCavikalO
vraNee pooyaklinnaH kRumikulaSatairaavRutatanuH |
kShudhaa kShaamO jeerNaH piTharakakapaalaarpitagalaH
Suneem anvEti Svaa hatam api ca hantyEva madanaH || 2.78 ||

streemudraaM kusumaayudhasya jayineeM sarvaarthasampatkareeM
yE mooDhaaH pravihaaya yaanti kudhiyO mithyaaphalaanvEShiNaH |
tE tEnaiva nihatya nirdayataraM nagneekRutaa muNDitaaH
kEcitpancaSikheekRutaaSca jaTilaaH kaapaalikaaScaaparE || 2.79 ||

viSvaamitraparaaSaraprabhRutayO vaataambuparNaaSanaastEpi
streemukhapankajaM sulalitaM dRuShTvaiva mOhaM gataaH |
SaalyannaM saghRutaM payOdadhiyutaM yE bhunjatE maanavaastEShaam
indriyanigrahO yadi bhavEdvindhyaH plavEtsaagarE || 2.80 ||

parimalabhRutO vaataaH Saakhaa navaankurakOTayO
madhuravidhurOtkaNThaabhaajaH priyaa pikapakShiNaam |
viralavirasasvEdOdgaaraa vadhoovadanEndavaH
prasarati madhau dhaatryaaM jaatO na kasya guNOdayaH || 2.81 ||

madhurayaM madhurairapi kOkilaa
kalaravairmalayasya ca vaayubhiH |
virahiNaH prahiNasti SareeriNO
vipadi hanta sudhaapi viShaayatE || 2.82 ||

aavaasaH kilakincitasya dayitaapaarSvE vilaasaalasaaH
karNE kOkilakaamineekalaravaH smErO lataamaNDapaH |
gOShThee satkavibhiH samaM katipayairmugdhaaH sudhaaMSOH karaaH
kEShaaMcitsukhayanti caatra hRudayaM caitrE vicitraaH kShapaaH || 2.83 ||

paantha streevirahaanalaahutikalaam aatanvatee manjareemaakandEShu
pikaanganaabhiradhunaa sOtkaNTham aalOkyatE |
apyEtE navapaaTalaaparimalapraagbhaarapaaTaccaraa
vaantiklaantivitaanataanavakRutaH SreekhaNDaSailaanilaaH || 2.84 ||

prathitaH praNayavateenaaM
taavatpadam aatanOtu hRudi maanaH |
bhavati na yaavaccandanataru
surabhirmalayapavamaanaH || 2.85 ||

sahakaarakusumakEsaranikara
bharaamOdamoorcCitadig^^antE |
madhuramadhuravidhuramadhupE
madhau bhavEtkasya nOtkaNThaa || 2.86 ||

acCaacCacandanarasaardrataraa mRugaakShyO
dhaaraagRuhaaNi kusumaani ca kOum^^udee ca |
mandO marutsumanasaH Suci harmyapRuShThaM
greeShmE madaM ca madanaM ca vivardhayanti || 2.87 ||

srajO hRudyaamOdaa vyajanapavanaScandrakiraNaaH
paraagaH kaasaarO malayajarajaH Seedhu viSadam |
SuciH saudhOtsangaH pratanu vasanaM pankajadRuSO
nidaaghartaavEtadvilasati labhantE sukRutinaH || 2.88 ||

sudhaaSubhraM dhaama sphurad^^amalaraSmiH SaSadharaH
priyaavaktraambhOjaM malayajarajaScaatisurabhiH |
srajO hRudyaamOdaastadidam akhilaM raagiNi janE
karOtyantaH kShObhaM na tu viShayasaMsargavimukhE || 2.89 ||

taruNeevEShOddeepitakaamaa
vikasajjaateepuShpasugandhiH |
unnatapeenapayOdharabhaaraa
praavRuTtanutE kasya na harSham || 2.90 ||

viyad^^upacitamEghaM bhoomayaH kandalinyO
navakuTajakadambaamOdinO gandhavaahaaH |
SikhikulakalakEkaaraavaramyaa vanaantaaH
sukhinam asukhinaM vaa sarvam utkaNThayanti || 2.91 ||

upari ghanaM ghanapaTalaM
tiryaggirayOpi nartitamayooraaH |
kShitirapi kandaladhavalaa
dRuShTiM pathikaH kva paatayati || 2.92 ||

itO vidyudvalleevilasitam itaH kEtakitarOH
sphurangandhaH prOdyajjaladaninadasphoorjitam itaH |
itaH kEkikreeDaakalakalaravaH pakShmaladRuSaaM
kathaM yaasyantyEtE virahadivasaaH sambhRutarasaaH || 2.93 ||

asoocisancaarE tamasi nabhasi prauDhajaladadhvani
praagnyaMmanyE patati pRuShataanaaM ca nicayE |
idaM saudaaminyaaH kanakakamaneeyaM vilasitaM
mudaM ca mlaaniM ca prathayati pathi svairasudRuSaam || 2.94 ||

aasaarENa na harmyataH priyatamairyaatuM bahiH SakyatE
SeetOtkampanimittam aayatadRuSaa gaaDhaM samaalingyatE |
jaataaH SeekaraSeetalaaSca marutOratyantakhEdacCidO
dhanyaanaaM bata durdinaM sudinataaM yaati priyaasangamE || 2.95 ||

ardhaM suptvaa niSaayaaH sarabhasasurataayaasasannaSlathaangaprOdbhootaasahya
tRuShNO madhumadaniratO harmyapRuShThE viviktE |
sambhOgaklaantakaantaaSithilabhujalataavarjitaM karkareetO
jyOtsnaabhinnaacCadhaaraM pibati na salilaM SaaradaM mandapuNyaH || 2.96 ||

hEmantE dadhidugdhasarpiraSanaa maanjiShThavaasObhRutaH
kaaSmeeradravasaandradigdhavapuShaSCinnaa vicitrai rataiH |
vRuttOrustanakaaminOjanakRutaaSlEShaa gRuhaabhyantarE
taambooleedalapoogapooritamukhaa dhanyaaH sukhaM SEratE || 2.97 ||

praduyatprauDhapriyangudyutibhRuti vikasatkundamaadyaddvirEphE
kaalE praalEyavaatapracalavilasitOdaaramandaaradhaamni |
yEShaaM nO kaNThalagnaa kShaNam api tuhinakShOdadakShaa mRugaakShee
tEsaam aayaamayaamaa yamasadanasamaa yaaminee yaati yoonaam || 2.98 ||

cumbantO gaNDabhitteeralakavati mukhE seetkRutaanyaadadhaanaa
vakShaHsootkancukEShu stanabharapulakOdbhEdam aapaadayantaH |
ooroonaakampayantaH pRuthujaghanataTaatsraMsayantOMSukaani
vyaktaM kaantaajanaanaaM viTacaritabhRutaH SaiSiraa vaanti vaataaH || 2.99 ||

kESaanaakulayandRuSO mukulayanvaasO balaadaakShipannaatanvan
pulakOdgamaM prakaTayannaavEgakampaM SanaiH |
baaraM baaram udaaraseetkRutakRutO dantacCadaanpeeDayan
praayaH SaiSira ESha samprati marutkaantaasu kaantaayatE || 2.100 ||

yadyasya naasti ruciraM tasmiMstasya spRuhaa manOgnyEpi |
ramaNeeyEpi sudhaaMSau na manaHkaamaH sarOjinyaaH || 2.101 ||

vairaagyE saMcaratyEkO neetau bhramati caaparaH |
SRungaarE ramatE kaScidbhuvi bhEdaaH parasparam || 2.102 ||

iti SubhaM bhooyaat |

SRungaaraSatakam
bhartRuharEH

SambhusvayambhuharayO hariNEkShaNaanaaM
yEnaakriyanta satataM gRuhakumbhadaasaaH |
vaacaam agOcaracaritravicitritaaya
tasmai namO bhagavatE makaradhvajaaya || 2.1 ||

smitEna bhaavEna ca lajjayaa bhiyaa
paraaNmukhairardhakaTaakShaveekShaNaiH |
vacObhireerShyaakalahEna leelayaa
samastabhaavaiH khalu bandhanaM striyaH || 2.2 ||

bhroocaaturyaatkuShcitaakShaaH kaTaakShaaH
snigdhaa vaacO lajjitaantaaSca haasaaH |
leelaamandaM prasthitaM ca sthitaM ca
streeNaam EtadbhooShaNaM caayudhaM ca || 2.3 ||

kvacitsabhroobhangaiH kvacidapi ca lajjaaparigataiH
kvacidbhooritrastaiH kvacidapi ca leelaavilalitaiH |
kumaareeNaam EtairmadanasubhagairnEtravalitaiH
sphuranneelaabjaanaaM prakaraparikeerNaa iva diSaH || 2.4 ||

vaktraM candravikaasi pankajapareehaasakShamE lOcanE
varNaH svarNam apaakariShNuralineejiShNuH kacaanaaM cayaH |
bakShOjaavibhakumbhavibhramaharau gurvee nitambasthalee
vaacaaM haari ca maardavaM yuvateeShu svaabhaavikaM maNDanam || 2.5 ||

smitakincinmugdhaM saralataralO dRuShTivibhavaH
parispandO vaacaam abhinavavilaasOktisarasaH |
gataanaam aarambhaH kisalayitaleelaaparikaraH
spRuSantyaastaaruNyaM kim iva na hi ramyaM mRugadRuSaH || 2.6 ||

draShTavyEShu kim uttamaM mRugadRuSaH prEmaprasannaM mukhaM
ghraatavEShvapi kiM tad^^aasyapavanaH SravyEShu kiM tadvacaH |
kiM svaadyEShu tad^^OShThapallavarasaH spRuSyEShu kiM tadvapurdhyEyaM
kiM navayauvanE sahRudayaiH sarvatra tadvibhramaaH || 2.7 ||

EtaaScaladvalayasaMhatimEkhalOtthajhankaara
noopuraparaajitaraajahaMsyaH |
kurvanti kasya na manO vivaSaM taruNyO
vitrastamugdhahariNeesadRuSaiH kaTaakShaiH || 2.8 ||

kunkumapankakalankitadEhaa
gaurapayOdharakampitahaaraa |
noopurahaMsaraNatpadmaa
kaM na vaSeekurutE bhuvi raamaa || 2.9 ||

noonaM hi tE kavivaraa vipareetavaacO
yE nityam aahurabalaa iti kaamineestaaH |
yaabhirvilOlitarataarakadRuShTipaataiH
SakraadayOpi vijitaastvabalaaH kathaM taaH || 2.10 ||

noonam aagnyaakarastasyaaH subhruvO makaradhvajaH |
yatastannEtrasancaarasoocitEShu pravartatE || 2.11 ||

kESaaH saMyaminaH SrutErapi paraM paaraM gatE lOcanE
antarvaktram api svabhaavaSucibheeH keerNaM dvijaanaaM gaNaiH |
muktaanaaM satataadhivaasarucirau vakShOjakumbhaavimaavitthaM
tanvi vapuH praSaantam api tEraagaM karOtyEva naH || 2.12 ||

mugdhE dhaanuShkataa kEyam apoorvaa tvayi dRuSyatE |
yayaa vidhyasi cEtaaMsi guNairEva na saayakaiH || 2.13 ||

sati pradeepE satyagnau satsu taaraaraveenduShu |
vinaa mE mRugaSaavaakShyaa tamObhootam idaM jagath || 2.14 ||

udvRuttaH stanabhaara ESha taralE nEtrE calE bhroolatE
raagaadhiShThitam OShThapallavam idaM kurvantu naama vyathaam |
saubhaagyaakSharamaalikEva likhitaa puShpaayudhEna svayaM
madhyasthaapi karOti taapam adhikaM rOum^^aavaliH kEna saa || 2.15 ||

mukhEna candrakaantEna mahaaneelaiH SirOruhaiH |
karaabhyaaM padmaraagaabhyaaM rEjE ratnamayeeva saa || 2.16 ||

guruNaa stanabhaarENa mukhacandrENa bhaasvataa |
SanaiScaraabhyaaM paadaabhyaaM rEjE grahamayeeva saa || 2.17 ||

tasyaaH stanau yadi ghanau jaghanaM ca haari
vaktraM ca caaru tava citta kim aakulatvam |
puNyaM kuruShva yadi tEShu tavaasti vaanCaa
puNyairvinaa na hi bhavanti sameehitaarthaaH || 2.18 ||

imE taaruNyaSreenavaparimalaaH prauDhasurataprataapa
praarambhaaH smaravijayadaanapratibhuvaH |
ciraM cEtaScOraa abhinavavikaaraikaguravO
vilaasavyaapaaraaH kim api vijayantE mRugadRuSaam || 2.19 ||

praNayamadhuraaH prEmOdgaaraa rasaaSrayataaM gataaH
phaNitimadhuraa mugdhapraayaaH prakaaSitasammadaaH |
prakRutisubhagaa visrambhaardraaH smarOdayadaayinee
rahasi kim api svairaalaapaa haranti mRugeedRuSaam || 2.20 ||

viSramya viSramya vanadrumaaNaaM
Caayaasu tanvee vicacaara kaacit |
stanOttareeyENa karOddhRutEna
nivaarayantee SaSinO mayookhaan || 2.21 ||

adarSanE darSanamaatrakaamaa
dRuShTvaa pariShvangasukhaikalOlaa |
aalingitaayaaM punaraayataakShyaamaaSaasmahE
vigrahayOrabhEdam || 2.22 ||

maalatee Sirasi jRumbhaNaM mukhE
candanaM vapuShi kunkumaavilam |
vakShasi priyatamaa madaalasaa
svarga ESha pariSiShTa aagamaH || 2.23 ||

praanmaam Eti manaaganaagatarasaM jaataabhilaaShaaM tataH
savreeDaM tadanu SlathOdyamam atha pradhvastadhairyaM punaH |
prEmaardraM spRuhaNeeyanirbhararahaH kreeDaapragalbhaM tatO
niHsangaangavikarShaNaadhikasukharamyaM kulastreeratam || 2.24 ||

urasi nipatitaanaaM srastadhammillakaanaaM
mukulitanayanaanaaM kincid^^unmeelitaanaam |
upari suratakhEdasvinnagaNDasthalaanaamadhara
madhu vadhoonaaM bhaagyavantaH pibanti || 2.25 ||

aameelitanayanaanaaM yaH
suratarasOnu saMvidaM bhaati |
mithurairmithOvadhaaritamavitatham
idam Eva kaamanirbarhaNam || 2.26 ||

idam anucitam akramaSca puMsaaM
yadiha jaraasvapi manmathaa vikaaraaH |
tadapi ca na kRutaM nitambineenaaM
stanapatanaavadhi jeevitaM rataM vaa || 2.27 ||

raajastRuShNaamburaaSErna hi jagati gataH kaScidEvaavasaanaM
kO vaarthOrthaiH prabhootaiH svavapuShi galitE yauvanE saanuraagE |
gacCaamaH sadma yaavadvikasitanayanEndeevaraalOkineenaamaakramyaakramya
roopaM jhaTiti na jarayaa lupyatE prEyaseenaam || 2.28 ||

raagasyaagaaram EkaM narakaSatamahaaduHkhasampraaptihEturmOhasyOtpatti
beejaM jaladharapaTalaM gnyaanataaraadhipasya |
kandarpasyaikamitraM prakaTitavividhaspaShTadOShaprabandhaM
lOkEsminna hyarthavrajakulabhavanayauvanaadanyadasti || 2.29 ||

SRungaaradrumaneeradE prasRumarakreeDaarasasrOtasi
pradyumnapriyabaandhavE caturavaanmuktaaphalOdanvati |
tanveenEtracakOrapaavanavidhau saubhaagyalakShmeenidhau
dhanyaH kOpi na vikriyaaM kalayati praaptE navE yauvanE || 2.30 ||

saMsaarEsminnasaarE kunRupatibhavanadvaarasEvaakalankavyaasanga
vyastadhairyaM katham amaladhiyO maanasaM saMvidadhyuH |
yadyEtaaH prOdyad^^indudyutinicayabhRutO na syurambhOjanEtraaH
prEnkhatkaanceekalaapaaH stanabharavinamanmadhyabhaajastaruNyaH || 2.31 ||

siddhaadhyaasitakandarE haravRuShaskandhaavarugNadrumE
gangaadhautaSilaatalE himavataH sthaanE sthitE SrEyasi |
kaH kurveeta SiraH praNaamamalinaM mlaanaM manasvee janO
yadvitrastakurangaSaavanayanaa na syuH smaraastraM striyaH || 2.32 ||

saMsaara tava paryantapadavee na daveeyasee |
antaraa dustaraa na syuryadi tE madirEkShaNaam || 2.33 ||

diSa vanahariNeebhyO vaMSakaaNDacCaveenaaM
kavalam upalakOTicCinnamoolaM kuSaanaam |
SakayuvatikapOlaapaaNDutaamboolavalleedalam
aruNanakhaagraiH paaTitaM vaa vadhoobhyaH || 2.34 ||

asaaraaH sarvE tE virativirasaaH paapaviShayaa
jugupsyantaaM yadvaa nanu sakaladOShaaspadam iti |
tathaapyEtadbhoomau nahi parahitaatpuNyam adhikaM
na caasminsaMsaarE kuvalayadRuSO ramyam aparam || 2.35 ||

EtatkaamaphalO lOkE yaddvayOrEkacittataa |
anyacittakRutE kaamE SavayOriva sangamaH || 2.351 ||

maatsaryam utsaarya vicaarya kaaryamaaryaaH
samaryaadam idaM vadantu |
sEvyaa nitambaaH kim u bhoodharaaNaamata
smarasmEravilaasineenaam || 2.36 ||

saMsaarE svapnasaarE pariNatitaralE dvE gatee paNDitaanaaM
tattvagnyaanaamRutaambhaHplavalalitadhiyaaM yaatu kaalaH kathancit |
nO cEnmugdhaanganaanaaM stanajaghanaghanaabhOgasambhOgineenaaM
sthoolOpasthasthaleeShu sthagitakaratalasparSaleelOdyamaanaam || 2.37 ||

aavaasaH kriyataaM gangE paapahaariNi vaariNi |
stanadvayE taruNyaa vaa manOhaariNi haariNi || 2.38 ||

kim iha bahubhiruktairyuktiSoonyaiH pralaapairdvayam
iha puruShaaNaaM sarvadaa sEvaneeyam |
abhinavamadaleelaalaalasaM sundareeNaaM
stanabharaparikhinnaM yauvanaM vaa vanaM vaa || 2.39 ||

satyaM janaa vacmi na pakShapaataal
lOkEShu saptasvapi tathyam Etat |
naanyanmanOhaari nitambineebhyO
duHkhaikahEturna ca kaScidanyaH || 2.40 ||

kaantEtyutpalalOcanEti vipulaSrONeebharEtyunnamatpeenOttunga
payOdharEti samukhaambhOjEti subhrooriti |
dRuShTvaa maadyati mOdatEbhiramatE prastauti vidvaanapi
pratyakShaaSucibhastrikaaM striyam ahO mOhasya duScEShTitam || 2.41 ||

smRutaa bhavati taapaaya dRuShTaa cOnmaadakaariNee |
spRuShTaa bhavati mOhaaya saa naama dayitaa katham || 2.42 ||

taavadEvaamRutamayee yaavallOcanagOcaraa |
cakShuShpathaadateetaa tu viShaadapyatiricyatE || 2.43 ||

naamRutaM na viShaM kincidEtaaM muktvaa nitambineem |
saivaamRutalataa raktaa viraktaa viShavallaree || 2.44 ||

aavartaH saMSayaanaam avinayabhuvanaM paTTaNaM saahasaanaaM
dOShaaNaaM sannidhaanaM kapaTaSatamayaM kShEtram apratyayaanaam |
svargadvaarasya vighnO narakapuramukha sarvamaayaakaraNDaM
streeyantraM kEna sRuShTaM viSham amRutamayaM praaNilOkasya paaSaH || 2.45 ||

nO satyEna mRugaanka ESha vadaneebhootO na cEndeevaradvandvaM
lOcanataaM gata na kanakairapyangayaShTiH kRutaa |
kintvEvaM kavibhiH prataaritamanaastattvaM vijaanannapi
tvanmaaMsaasthimayaM vapurmRugadRuSaaM mandO janaH sEvatE || 2.46 ||

leelaavateenaaM sahajaa vilaasaasta
Eva mooDhasya hRudi sphuranti |
raagO nalinyaa hi nisargasiddhastatra
bhramtyEva vRuthaa ShaD^^anghriH || 2.47 ||

saMmOhayanti madayanti viDambayanti
nirbhartsyanti ramayanti viShaadayanti |
EtaaH praviSya sadayaM hRudayaM naraaNaaM
kiM naama vaamanayanaa na samaacaranti || 2.471 ||

yadEtatpoorNEndudyutiharam udaaraakRuti paraM
mukhaabjaM tanvangyaaH kila vasati yatraadharamadhu |
idaM tatkiM paakadrumaphalam idaaneem atirasavyateetEsmin
kaalE viSham iva bhaviShytyasukhadam || 2.48 ||

unmeelattrivaleetaranganilayaa prOttungapeenastanadvandvEnOdgata
cakravaakayugalaa vaktraambujOdbhaasinee |
kaantaakaaradharaa nadeeyam abhitaH krooraatra naapEkShatE
saMsaaraarNavamajjanaM yadi tadaa doorENa santyajyataam || 2.49 ||

jalpanti saardham anyEna paSyantyanyaM savibhramaaH |
hRudgataM cintayantyanyaM priyaH kO naama yOShitaam || 2.50 ||

madhu tiShThati vaaci yOShitaaM hRudi haalaahalam Eva kEvalam |
ata^^Eva nipeeyatEdharO hRudayaM muShTibhirEva taaDyatE || 2.51 ||

apasara sakhE dooraadasmaatkaTaakShaviShaanalaat
prakRutiviShamaadyOShitsarpaadvilaasaphaNaabhRutaH |
itaraphaNinaa daShTaH SakyaScikitsitum auShadhaiScatur
vanitaabhOgigrastaM hi mantriNaH || 2.52 ||

vistaaritaM makarakEtanadheevarENa
streesaMgnyitaM baDiSam atra bhavaamburaaSau |
yEnaaciraattad^^adharaamiShalOlamartya
matsyaanvikRuShya vipacatyanuraagavahnau || 2.53 ||

kaamineekaayakaantaarE kucaparvatadurgamE |
maa saMcara manaH paantha tatraastE smarataskaraH || 2.54 ||

vyaadeerghENa calEna vaktragatinaa tEjasvinaa bhOginaa
neelaabjadyutinaahinaa param ahaM dRuShTO na taccakShuShaa |
dRuShTE santi cikitsakaa diSi diSi praayENa darmaarthinO
mugdhaakShkShaNaveekShitasya na hi mE vaidyO na caapyauShadham || 2.55 ||

iha hi madhurageetaM nRutyam EtadrasOyaM
sphurati parimalOsau sparSa ESha stanaanaam |
iti hataparamaarthairindriyairbhraamyamaaNaH
svahitakaraNadhoortaiH pancabhirvancitOsmi || 2.56 ||

na gamyO mantraaNaaM na ca bhavati bhaiShajyaviShayO
na caapi pradhvaMsaM vrajati vividhaiH SaantikaSataiH |
bhramaavESaadangE kam api vidadhadbhangam asakRut
smaraapasmaarOyaM bhramayati dRuSaM ghoorNayati ca || 2.57 ||

jaaty^^andhaaya ca durmukhaaya ca jaraajeerNaa khilaangaaya ca
graameeNaaya ca duShkulaaya ca galatkuShThaabhibhootaaya ca |
yacCanteeShu manOharaM nijavapulakShmeelavaSraddhayaa
paNyastreeShu vivEkakalpalatikaaSastreeShu raajyEta kaH || 2.58 ||

vESyaasau madanajvaalaa
roopEndhanavivardhitaa |
kaamibhiryatra hooyantE
yauvanaani dhanaani ca || 2.59 ||

kaScumbati kulapuruShO vESyaadharapallavaM manOgnyam api |
caarabhaTacOracETakanaTaviTaniShTheevanaSaraavam || 2.60 ||

dhanyaasta Eva dhavalaayatalOcanaanaaM
taaruNyadarpaghanapeenapayOdharaaNaam |
kShaamOdarOpari lasattrivaleelataanaaM
dRuShTvaakRutiM vikRutim Eti manO na yEShaam || 2.61 ||

baalE leelaamukulitam amee mantharaa dRuShTipaataaH
kiM kShipyantE viramavirama vyartha ESha SramastE |
sampratyanyE vayam uparataM baalyam aasthaa vanaantE
kSheeNO mOhastRuNam iva jagajjaalam aalOkayaamaH || 2.62 ||

iyaM baalaa maaM pratyanavaratam indeevaradalaprabhaa
ceeraM cakShuH kShipati kim abhiprEtam anayaa |
gatO mOhOsmaakaM smaraSabarabaaNavyatikarajvara
jvaalaa Saantaa tadapi na varaakee viramati || 2.63 ||

kiM kandarpa karaM kadarthayasi rE kOdaNDaTankaaritaM
rE rE kOkila kOum^^alaM kalaravaM kiM vaa vRuthaa jalpasi |
mugdhE snigdhavidagdhacaarumadhurairlOlaiH kaTaakShairalaM
cEtaScumbitacandracooDacaraNadhyaanaamRutaM vartatE || 2.64 ||

virahEpi sangamaH khalu
parasparaM sangataM manO yEShaam |
hRudayam api vighaTTitaM cEt
sangee virahaM viSEShayati || 2.65 ||

kiM gatEna yadi saa na jeevati
praaNiti priyatamaa tathaapi kim |
ityudeekShya navamEghamaalikaaM
na prayaati pathikaH svamandiram || 2.66 ||

viramata budhaa yOShitsangaatsukhaatkShaNabhanguraat
kuruta karuNaamaitreepragnyaavadhoojanasangamam |
na khalu narakE haaraakraantaM ghanastanamaNDalaM
SaraNam athavaa SrONeebimbaM raNanmaNimEkhalam || 2.67 ||

yadaa yOgaabhyaasavyasanakRuSayOraatmamanasOravicCinnaa
maitree sphurati kRutinastasya kim u taiH |
priyaaNaam aalaapairadharamadhubhirvaktravidhubhiH
saniSvaasaamOdaiH sakucakalaSaaSlEShasurataiH || 2.68 ||

yadaaseedagnyaanaM smaratimirasancaarajanitaM
tadaa dRuShTanaareemayam idam aSEShaM jagaditi |
idaaneem asmaakaM paTutaravivEkaanjanajuShaaM
sameebhootaa dRuShTistribhuvanam api brahma manutE || 2.69 ||

taavadEva kRutinaam api sphuratyESha
nirmalavivEkadeepakaH |
yaavadEva na kurangacakShuShaaM
taaDyatE caTulalOcanaancalaiH || 2.70 ||

vacasi bhavati sangatyaagam uddiSya vaartaa
SrutimukharamukhaanaaM kEvalaM paNDitaanaam |
jaghanam aruNaratnagranthikaanceekalaapaM
kuvalayanayanaanaaM kO vihaatuM samarthaH || 2.71 ||

svaparaprataarakOsau
nindati yOleekapaNDitO yuvateeH |
yasmaattapasOpi phalaM
svargaH svargEpi caapsarasaH || 2.72 ||

mattEbhakumbhadalanE bhuvi santi dheeraaH
kEcitpracaNDamRugaraajavadhEpi dakShaaH |
kintu braveemi balinaaM purataH prasahya
kandarpadarpadalanE viralaa manuShyaaH || 2.73 ||

sanmaargE taavadaastE prabhavati ca narastaavadEvEndriyaaNaaM
lajjaaM taavadvidhattE vinayam api samaalambatE taavadEva |
bhroocaapaakRuShTamuktaaH SravaNapathagataa neelapakShmaaNa EtE
yaavalleelaavateenaaM hRudi na dhRutimuShO dRuShTibaaNaaH patanti || 2.74 ||

unmattaprEmasaMrambhaad
aarabhantE yad^^anganaaH |
tatra pratyooham aadhaatuM
brahmaapi khalu kaataraH || 2.75 ||

taavanmahattvaM paaNDityaM
kuleenatvaM vivEkitaa |
yaavajjvalati naangEShu
hataH pancEShupaavakaH || 2.76 ||

SaastragnyOpi praguNitanayOtyaantabaadhaapi baaDhaM
saMsaarEsminbhavati viralO bhaajanaM sadgateenaam |
yEnaitasminnirayanagaradvaaram udghaaTayantee
vaamaakSheeNaaM bhavati kuTilaa bhroolataa kuncikEva || 2.77 ||

kRuSaH kaaNaH khanjaH SravaNarahitaH pucCavikalO
vraNee pooyaklinnaH kRumikulaSatairaavRutatanuH |
kShudhaa kShaamO jeerNaH piTharakakapaalaarpitagalaH
Suneem anvEti Svaa hatam api ca hantyEva madanaH || 2.78 ||

streemudraaM kusumaayudhasya jayineeM sarvaarthasampatkareeM
yE mooDhaaH pravihaaya yaanti kudhiyO mithyaaphalaanvEShiNaH |
tE tEnaiva nihatya nirdayataraM nagneekRutaa muNDitaaH
kEcitpancaSikheekRutaaSca jaTilaaH kaapaalikaaScaaparE || 2.79 ||

viSvaamitraparaaSaraprabhRutayO vaataambuparNaaSanaastEpi
streemukhapankajaM sulalitaM dRuShTvaiva mOhaM gataaH |
SaalyannaM saghRutaM payOdadhiyutaM yE bhunjatE maanavaastEShaam
indriyanigrahO yadi bhavEdvindhyaH plavEtsaagarE || 2.80 ||

parimalabhRutO vaataaH Saakhaa navaankurakOTayO
madhuravidhurOtkaNThaabhaajaH priyaa pikapakShiNaam |
viralavirasasvEdOdgaaraa vadhoovadanEndavaH
prasarati madhau dhaatryaaM jaatO na kasya guNOdayaH || 2.81 ||

madhurayaM madhurairapi kOkilaa
kalaravairmalayasya ca vaayubhiH |
virahiNaH prahiNasti SareeriNO
vipadi hanta sudhaapi viShaayatE || 2.82 ||

aavaasaH kilakincitasya dayitaapaarSvE vilaasaalasaaH
karNE kOkilakaamineekalaravaH smErO lataamaNDapaH |
gOShThee satkavibhiH samaM katipayairmugdhaaH sudhaaMSOH karaaH
kEShaaMcitsukhayanti caatra hRudayaM caitrE vicitraaH kShapaaH || 2.83 ||

paantha streevirahaanalaahutikalaam aatanvatee manjareemaakandEShu
pikaanganaabhiradhunaa sOtkaNTham aalOkyatE |
apyEtE navapaaTalaaparimalapraagbhaarapaaTaccaraa
vaantiklaantivitaanataanavakRutaH SreekhaNDaSailaanilaaH || 2.84 ||

prathitaH praNayavateenaaM
taavatpadam aatanOtu hRudi maanaH |
bhavati na yaavaccandanataru
surabhirmalayapavamaanaH || 2.85 ||

sahakaarakusumakEsaranikara
bharaamOdamoorcCitadig^^antE |
madhuramadhuravidhuramadhupE
madhau bhavEtkasya nOtkaNThaa || 2.86 ||

acCaacCacandanarasaardrataraa mRugaakShyO
dhaaraagRuhaaNi kusumaani ca kOum^^udee ca |
mandO marutsumanasaH Suci harmyapRuShThaM
greeShmE madaM ca madanaM ca vivardhayanti || 2.87 ||

srajO hRudyaamOdaa vyajanapavanaScandrakiraNaaH
paraagaH kaasaarO malayajarajaH Seedhu viSadam |
SuciH saudhOtsangaH pratanu vasanaM pankajadRuSO
nidaaghartaavEtadvilasati labhantE sukRutinaH || 2.88 ||

sudhaaSubhraM dhaama sphurad^^amalaraSmiH SaSadharaH
priyaavaktraambhOjaM malayajarajaScaatisurabhiH |
srajO hRudyaamOdaastadidam akhilaM raagiNi janE
karOtyantaH kShObhaM na tu viShayasaMsargavimukhE || 2.89 ||

taruNeevEShOddeepitakaamaa
vikasajjaateepuShpasugandhiH |
unnatapeenapayOdharabhaaraa
praavRuTtanutE kasya na harSham || 2.90 ||

viyad^^upacitamEghaM bhoomayaH kandalinyO
navakuTajakadambaamOdinO gandhavaahaaH |
SikhikulakalakEkaaraavaramyaa vanaantaaH
sukhinam asukhinaM vaa sarvam utkaNThayanti || 2.91 ||

upari ghanaM ghanapaTalaM
tiryaggirayOpi nartitamayooraaH |
kShitirapi kandaladhavalaa
dRuShTiM pathikaH kva paatayati || 2.92 ||

itO vidyudvalleevilasitam itaH kEtakitarOH
sphurangandhaH prOdyajjaladaninadasphoorjitam itaH |
itaH kEkikreeDaakalakalaravaH pakShmaladRuSaaM
kathaM yaasyantyEtE virahadivasaaH sambhRutarasaaH || 2.93 ||

asoocisancaarE tamasi nabhasi prauDhajaladadhvani
praagnyaMmanyE patati pRuShataanaaM ca nicayE |
idaM saudaaminyaaH kanakakamaneeyaM vilasitaM
mudaM ca mlaaniM ca prathayati pathi svairasudRuSaam || 2.94 ||

aasaarENa na harmyataH priyatamairyaatuM bahiH SakyatE
SeetOtkampanimittam aayatadRuSaa gaaDhaM samaalingyatE |
jaataaH SeekaraSeetalaaSca marutOratyantakhEdacCidO
dhanyaanaaM bata durdinaM sudinataaM yaati priyaasangamE || 2.95 ||

ardhaM suptvaa niSaayaaH sarabhasasurataayaasasannaSlathaangaprOdbhootaasahya
tRuShNO madhumadaniratO harmyapRuShThE viviktE |
sambhOgaklaantakaantaaSithilabhujalataavarjitaM karkareetO
jyOtsnaabhinnaacCadhaaraM pibati na salilaM SaaradaM mandapuNyaH || 2.96 ||

hEmantE dadhidugdhasarpiraSanaa maanjiShThavaasObhRutaH
kaaSmeeradravasaandradigdhavapuShaSCinnaa vicitrai rataiH |
vRuttOrustanakaaminOjanakRutaaSlEShaa gRuhaabhyantarE
taambooleedalapoogapooritamukhaa dhanyaaH sukhaM SEratE || 2.97 ||

praduyatprauDhapriyangudyutibhRuti vikasatkundamaadyaddvirEphE
kaalE praalEyavaatapracalavilasitOdaaramandaaradhaamni |
yEShaaM nO kaNThalagnaa kShaNam api tuhinakShOdadakShaa mRugaakShee
tEsaam aayaamayaamaa yamasadanasamaa yaaminee yaati yoonaam || 2.98 ||

cumbantO gaNDabhitteeralakavati mukhE seetkRutaanyaadadhaanaa
vakShaHsootkancukEShu stanabharapulakOdbhEdam aapaadayantaH |
ooroonaakampayantaH pRuthujaghanataTaatsraMsayantOMSukaani
vyaktaM kaantaajanaanaaM viTacaritabhRutaH SaiSiraa vaanti vaataaH || 2.99 ||

kESaanaakulayandRuSO mukulayanvaasO balaadaakShipannaatanvan
pulakOdgamaM prakaTayannaavEgakampaM SanaiH |
baaraM baaram udaaraseetkRutakRutO dantacCadaanpeeDayan
praayaH SaiSira ESha samprati marutkaantaasu kaantaayatE || 2.100 ||

yadyasya naasti ruciraM tasmiMstasya spRuhaa manOgnyEpi |
ramaNeeyEpi sudhaaMSau na manaHkaamaH sarOjinyaaH || 2.101 ||

vairaagyE saMcaratyEkO neetau bhramati caaparaH |
SRungaarE ramatE kaScidbhuvi bhEdaaH parasparam || 2.102 ||

PlainEnglish

Bhartruhari Sataka Trisati – Neeti Satakam – PlainEnglish

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Neeti Satakam – PlainEnglish 24 December 2014

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Bhartruhari

dikkaalaadyanavacCinnaanantacinmaatramoortayE |
svaanubhootyEkamaanaaya namaH Saantaaya tEjasE || 1.1 ||

bOddhaarO matsaragrastaaH
prabhavaH smayadooShitaaH |
abOdhOpahataaH caanyE
jeerNam angE subhaaShitam || 1.2 ||

agnyaH sukham aaraadhyaH
sukhataram aaraadhyatE viSEShagnyaH |
gnyaanalavadurvidagdhaM
brahmaapi taM naraM na ranjayati || 1.3 ||

prasahya maNim uddharEnmakaravaktradaMShTraantaraat
samudram api santarEtpracaladoormimaalaakulam |
bhujangam api kOpitaM Sirasi puShpavaddhaarayEt
na tu pratiniviShTamoo^^Rukhajanacittam aaraadhayEth || 1.4 ||

labhEta sikataasu tailam api yatnataH peeDayan
pibEcca mRugatRuShNikaasu salilaM pipaasaarditaH |
kvacidapi paryaTanSaSaviShaaNam aasaadayEt
na tu pratiniviShTamoorkhacittam aaraadhayEth || 1.5 ||

vyaalaM baalamRuNaalatantubhirasau rOddhuM samujjRumbhatE
CEttuM vajramaNiM SireeShakusumapraantEna sannahyati |
maadhuryaM madhubindunaa racayituM kShaaraamudhEreehatE
nEtuM vaanCanti yaH khalaanpathi sataaM sooktaiH sudhaasyandibhiH || 1.6 ||

svaayattam EkaantaguNaM vidhaatraa
vinirmitaM Caadanam agnyataayaaH |
viSEShaa^^ataH sarvavidaaM samaajE
vibhooShaNaM maunam apaNDitaanaam || 1.7 ||

yadaa kincijgnyOhaM dvipa iva madaandhaH samabhavaM
tadaa sarvagnyOsmeetyabhavadavaliptaM mama manaH
yadaa kincitkincidbudhajanasakaaSaadavagataM
tadaa moorkhOsmeeti jvara iva madO mE vyapagataH || 1.8 ||

kRumikulacittaM laalaaklinnaM vigandhijugupsitaM
nirupamarasaM preetyaa khaadannaraasthi niraamiSham |
surapatim api Svaa paarSvasthaM vilOkya na SankatE
na hi gaNayati kShudrO jantuH parigrahaphalgutaam || 1.9 ||

SiraH SaarvaM svargaatpaSupatiSirastaH kShitidharaM
mheedhraaduttungaadavanim avanEScaapi jaladhim |
adhOdhO gangEyaM padam upagataa stOkam
athavaavivEkabhraShTaanaaM bhavati vinipaataH SatamukhaH || 1.10 ||

SakyO vaarayituM jalEna hutabhukcCatrENa sooryaatapO
naagEndrO niSitaagkuSEna samadO daNDEna gOgardabhau |
vyaadhirbhEShajasangrahaiSca vividhairmantraprayOgairviShaM
sarvasyauShadham asti SaastravihitaM moorkhasya nastyauShadhim || 1.11 ||

saahityasangeetakalaaviheenaH
saakShaatpaSuH pucCaviShaaNaheenaH |
tRuNaM na khaadannapi jeevamaanas
tadbhaagadhEyaM paramaM paSoonaam || 1.12 ||

yEShaaM na vidyaa na tapO na daanaM
gnyaanaM na SeelaM na guNO na dharmaH |
tE martyalOkE bhuvi bhaarabhootaa
manuShyaroopENa mRugaaScaranti || 1.13 ||

varaM parvatadurgEShu
bhraantaM vanacaraiH saha
na moorkhajanasamparkaH
surEndrabhavanEShvapi || 1.14 ||

SaastrOpaskRutaSabdasundaragiraH SiShyapradEyaagamaa
vikhyaataaH kavayO vasanti viShayE yasya prabhOrnirdhanaaH |
tajjaaDyaM vasudhaadipasya kavayastvarthaM vinaapeeSvaraaH
kutsyaaH syuH kupareekShakaa hi maNayO yairarghataH paatitaaH || 1.15 ||

harturyaati na gOcaraM kim api SaM puShNaati yatsarvadaapy
arthibhyaH pratipaadyamaanam aniSaM praapnOti vRuddhiM paraam |
kalpaantEShvapi na prayaati nidhanaM vidyaakhyam antardhanaM
yEShaaM taanprati maanam ujjhata nRupaaH kastaiH saha spardhatE || 1.16 ||

adhigataparamaarthaanpaNDitaanmaavamaMsthaas
tRuNam iva laghu lakShmeernaiva taansaMruNaddhi |
abhinavamadalEkhaaSyaamagaNDasthalaanaaM
na bhavati bisatanturvaaraNaM vaaraNaanaam || 1.17 ||

ambhOjineevanavihaaravilaasam Eva
haMsasya hanti nitaraaM kupitO vidhaataa |
na tvasya dugdhajalabhEdavidhau prasiddhaaM
vaidagdheekeertim apahartum asau samarthaH || 1.18 ||

kEyooraaNi na bhooShayanti puruShaM haaraa na candrOjjvalaa
na snaanaM na vilEpanaM na kusumaM naalankRutaa moordhajaaH |
vaaNyEkaa samalankarOti puruShaM yaa saMskRutaa dhaaryatE
kSheeyantE khalu bhooShaNaani satataM vaagbhooShaNaM bhooShaNam || 1.19 ||

vidyaa naama narasya roopam adhikaM pracCannaguptaM dhanaM
vidyaa bhOgakaree yaSaHsukhakaree vidyaa gurooNaaM guruH |
vidyaa bandhujanO vidESagamanE vidyaa paraa dEvataa
vidyaa raajasu poojyatE na tu dhanaM vidyaaviheenaH paSuH || 1.20 ||

kShaantiScEtkavacEna kiM kim aribhiH krOdhOsti cEddEhinaaM
gnyaatiScEdanalEna kiM yadi suhRuddivyauShadhaM kiM phalam |
kiM sarpairyadi durjanaaH kim u dhanairvidyaanavadyaa yadi
vreeDaa cEtkim u bhooShaNaiH sukavitaa yadyasti raajyEna kim || 1.21 ||

daakShiNyaM svajanE dayaa parijanE SaaThyaM sadaa durjanE
preetiH saadhujanE nayO nRupajanE vidvajjanE caarjavam |
SauryaM SatrujanE kShamaa gurujanE kaantaajanE dhRuShTataa
yE caivaM puruShaaH kalaasu kuSalaastEShvEva lOkasthitiH || 1.22 ||

jaaDyaM dhiyO harati sincati vaaci satyaM
maanOnnatiM diSati paapam apaakarOti |
cEtaH prasaadayati dikShu tanOti keertiM
satsangatiH kathaya kiM na karOti puMsaam || 1.23 ||

jayanti tE sukRutinO
rasasiddhaaH kaveeSvaraaH |
naasti yEShaaM yaSaHkaayE
jaraamaraNajaM bhayam || 1.24 ||

soonuH saccaritaH satee priyatamaa svaamee prasaadOnmukhaH
snigdhaM mitram avancakaH parijanO niHklESalESaM manaH |
aakaarO ruciraH sthiraSca vibhavO vidyaavadaataM mukhaM
tuShTE viShTapakaShTahaariNi harau sampraapyatE dEhinaa || 1.25 ||

praaNaaghaataannivRuttiH paradhanaharaNE saMyamaH satyavaakyaM
kaalE Saktyaa pradaanaM yuvatijanakathaamookabhaavaH parEShaam |
tRuShNaasrOtO vibhangO guruShu ca vinayaH sarvabhootaanukampaa
saamaanyaH sarvaSaastrEShvanupahatavidhiH SrEyasaam ESha panthaaH || 1.26 ||

praarabhyatE na khalu vighnabhayEna neecaiH
praarabhya vighnavihataa viramanti madhyaaH |
vighnaiH punaH punarapi pratihanyamaanaaH
praarabdham uttamajanaa na parityajanti || 1.27 ||

asantO naabhyarthyaaH suhRudapi na yaacyaH kRuSadhanaH
priyaa nyaayyaa vRuttirmalinam asubhangEpyasukaram |
vipadyuccaiH sthEyaM padam anuvidhEyaM ca mahataaM
sataaM kEnOddiShTaM viShamam asidhaaraavratam idam || 1.28 ||

kShutkShaamOpi jaraakRuSOpi SithilapraaNOpi kaShTaaM daSaam
aapannOpi vipannadeedhitiriti praaNEShu naSyatsvapi |
mattEbhEndravibhinnakumbhapiSitagraasaikabaddhaspRuhaH
kiM jeerNaM tRuNam atti maanamahataam agrEsaraH kEsaree || 1.29 ||

svalpasnaayuvasaavaSEShamalinaM nirmaaMsam apyasthi gOH
Svaa labdhvaa paritOSham Eti na tu tattasya kShudhaaSaantayE |
siMhO jambukam ankam aagatam api tyaktvaa nihanti dvipaM
sarvaH kRucCragatOpi vaanCanti janaH sattvaanuroopaM phalam || 1.30 ||

laangoolacaalanam adhaScaraNaavapaataM
bhoomau nipatya vadanOdaradarSanaM ca |
Svaa piNDadasya kurutE gajapungavastu
dheeraM vilOkayati caaTuSataiSca bhunktE || 1.31 ||

parivartini saMsaarE
mRutaH kO vaa na jaayatE |
sa jaatO yEna jaatEna
yaati vaMSaH samunnatim || 1.32 ||

kusumastavakasyEva
dvayee vRuttirmanasvinaH |
moordhni vaa sarvalOkasya
SeeryatE vana Eva vaa || 1.33 ||

santyanyEpi bRuhaspatiprabhRutayaH sambhaavitaaH pancaShaas
taanpratyESha viSEShavikramarucee raahurna vairaayatE |
dvaavEva grasatE divaakaraniSaapraaNESvarau bhaaskarau
bhraataH parvaNi paSya daanavapatiH SeerShaavaSEShaakRutiH || 1.34 ||

vahati bhuvanaSrENiM SEShaH phaNaaphalakasthitaaM
kamaThapatinaa madhyEpRuShThaM sadaa sa ca dhaaryatE |
tam api kurutE krODaadheenaM payOdhiranaadaraad
ahaha mahataaM niHseemaanaScaritravibhootayaH || 1.35 ||

varaM pakShacCEdaH samadamaghavanmuktakuliSaprahaarair
udgacCadbahuladahanOdgaaragurubhiH |
tuShaaraadrEH soonOrahaha pitari klESavivaSE
na caasau sampaataH payasi payasaaM patyurucitaH || 1.36 ||

siMhaH SiSurapi nipatati
madamalinakapOlabhittiShu gajEShu |
prakRutiriyaM sattvavataaM
na khalu vayastEjasO hEtuH || 1.37 ||

jaatiryaatu rasaatalaM guNagaNaistatraapyadhO gamyataaM
SeelaM SailataTaatpatatvabhijanaH sandahyataaM vahninaa |
SauryE vairiNi vajram aaSu nipatatvarthOstu naH kEvalaM
yEnaikEna vinaa guNastRuNalavapraayaaH samastaa imE || 1.38 ||

dhanam arjaya kaakutstha
dhanamoolam idaM jagat |
antaraM naabhijaanaami
nirdhanasya mRutasya ca || 1.39 ||

taaneendriyaaNyavikalaani tadEva naama
saa buddhirapratihataa vacanaM tadEva |
arthOShmaNaa virahitaH puruShaH kShaNEna
sOpyanya Eva bhavateeti vicitram Etath || 1.40 ||

yasyaasti vittaM sa naraH kuleenaH
sa paNDitaH sa SrutavaanguNagnyaH |
sa Eva vaktaa sa ca darSaneeyaH
sarvE guNaaH kaancanam aaSrayanti || 1.41 ||

daurmantryaannRupatirvinaSyati yatiH sangaatsutO laalanaat
viprOnadhyayanaatkulaM kutanayaacCeelaM khalOpaasanaat |
hreermadyaadanavEkShaNaadapi kRuShiH snEhaH pravaasaaSrayaan
maitree caapraNayaatsamRuddhiranayaattyaagapramaadaaddhanam || 1.42 ||

daanaM bhOgO naaSastisrO
gatayO bhavanti vittasya |
yO na dadaati na bhunktE
tasya tRuteeyaa gatirbhavati || 1.43 ||

maNiH SaaNOlleeDhaH samaravijayee hEtidalitO
madakSheeNO naagaH Saradi saritaH SyaanapulinaaH |
kalaaSEShaScandraH suratamRuditaa baalavanitaa
tannimnaa SObhantE galitavibhavaaScaarthiShu naraaH || 1.44 ||

parikSheeNaH kaScitspRuhayati yavaanaaM prasRutayE
sa paScaatsampoorNaH kalayati dharitreeM tRuNasamaam |
ataScaanaikaantyaadgurulaghutayaarthEShu dhaninaam
avasthaa vastooni prathayati ca sankOcayati ca || 1.45 ||

raajandudhukShasi yadi kShitidhEnum EtaaM
tEnaadya vatsam iva lOkam amuM puShaaNa
tasmiMSca samyaganiSaM paripOShyamaaNE
naanaaphalaiH phalati kalpalatEva bhoomiH || 1.46 ||

satyaanRutaa ca paruShaa priyavaadinee ca
hiMsraa dayaalurapi caarthaparaa vadaanyaa |
nityavyayaa pracuranityadhanaagamaa ca
vaaraanganEva nRupaneetiranEkaroopaa || 1.47 ||

aagnyaa keertiH paalanaM braahmaNaanaaM
daanaM bhOgO mitrasaMrakShaNaM ca
yEShaam EtE ShaDguNaa na pravRuttaaH
kOrthastEShaaM paarthivOpaaSrayENa || 1.48 ||

yaddhaatraa nijabhaalapaTTalikhitaM stOkaM mahadvaa dhanaM
tatpraapnOti marusthalEpi nitaraaM mErau tatO naadhikam |
taddheerO bhava vittavatsu kRupaNaaM vRuttiM vRuthaa saa kRuthaaH
koopE paSya payOnidhaavapi ghaTO gRuhNaati tulyaM jalam || 1.49 ||

tvam Eva caatakaadhaarO
seeti kEShaaM na gOcaraH |
kim ambhOdavaraasmaakaM
kaarpaNyOktaM prateekShasE || 1.50 ||

rE rE caataka saavadhaanamanasaa mitra kShaNaM Srooyataam
ambhOdaa bahavO vasanti gaganE sarvEpi naitaadRuSaaH |
kEcidvRuShTibhiraardrayanti vasudhaaM garjanti kEcidvRuthaa
yaM yaM paSyasi tasya tasya puratO maa broohi deenaM vacaH || 1.51 ||

akaruNatvam akaaraNavigrahaH
paradhanE parayOShiti ca spRuhaa |
sujanabandhujanEShvasahiShNutaa
prakRutisiddham idaM hi duraatmanaam || 1.52 ||

durjanaH parihartavyO
vidyayaalakRutOpi san |
maNinaa bhooShitaH sarpaH
kim asau na bhayankaraH || 1.53 ||

jaaDyaM hreemati gaNyatE vratarucau dambhaH Sucau kaitavaM
SoorE nirghRuNataa munau vimatitaa dainyaM priyaalaapini |
tEjasvinyavaliptataa mukharataa vaktaryaSaktiH sthirE
tatkO naama guNO bhavEtsa guNinaaM yO durjanairnaankitaH || 1.54 ||

lObhaScEdaguNEna kiM piSunataa yadyasti kiM paatakaiH
satyaM cEttapasaa ca kiM Suci manO yadyasti teerthEna kim |
saujanyaM yadi kiM guNaiH sumahimaa yadyasti kiM maNDanaiH
sadvidyaa yadi kiM dhanairapayaSO yadyasti kiM mRutyunaa || 1.55 ||

SaSee divasadhoosarO galitayauvanaa kaaminee
sarO vigatavaarijaM mukham anakSharaM svaakRutEH |
prabhurdhanaparaayaNaH satatadurgataH sajjanO
nRupaangaNagataH khalO manasi sapta Salyaani mE || 1.56 ||

na kaSciccaNDakOpaanaam
aatmeeyO naama bhoobhujaam |
hOtaaram api juhvaanaM
spRuShTO vahati paavakaH || 1.57 ||

maunOum^^ookaH pravacanapaTurbaaTulO jalpakO vaa
dhRuShTaH paarSvE vasati ca sadaa doorataScaapragalbhaH |
kShaantyaa bheeruryadi na sahatE praayaSO naabhijaataH
sEvaadharmaH paramagahanO yOginaam apyagamyaH || 1.58 ||

udbhaasitaakhilakhalasya viSRunkhalasya
praagjaatavistRutanijaadhamakarmavRuttEH |
daivaadavaaptavibhavasya guNadviShOsya
neecasya gOcaragataiH sukham aapyatE || 1.59 ||

aarambhagurvee kShayiNee kramENa
laghvee puraa vRuddhimatee ca paScaat |
dinasya poorvaardhaparaardhabhinnaa
CaayEva maitree khalasajjanaanaam || 1.60 ||

mRugameenasajjanaanaaM tRuNajalasantOShavihitavRutteenaam |
lubdhakadheevarapiSunaa niShkaaraNavairiNO jagati || 1.61 ||

vaanCaa sajjanasangamE paraguNE preetirgurau namrataa
vidyaayaaM vyasanaM svayOShiti ratirlOkaapavaadaadbhayam |
bhaktiH Soolini SaktiraatmadamanE saMsargamuktiH khalE
yEShvEtE nivasanti nirmalaguNaastEbhyO narEbhyO namaH || 1.62 ||

vipadi dhairyam athaabhyudayE kShamaa
sadasi vaakyapaTutaa yudhi vikramaH |
yaSasi caabhirucirvyasanaM Srutau
prakRutisiddham idaM hi mahaatmanaam || 1.63 ||

pradaanaM pracCannaM gRuham upagatE sambhramavidhiH
priyaM kRutvaa maunaM sadasi kathanaM caapyupakRutEH |
anutsEkO lakShmyaam anabhibhavagandhaaH parakathaaH
sataaM kEnOddiShTaM viShamam asidhaaraavratam idam || 1.64 ||

karE SlaaghyastyaagaH Sirasi gurupaadapraNayitaa
mukhE satyaa vaaNee vijayi bhujayOrveeryam atulam |
hRudi svacCaa vRuttiH Srutim adhigataM ca SravaNayOr
vinaapyaiSvaryENa prakRutimahataaM maNDanam idam || 1.65 ||

sampatsu mahataaM cittaM
bhavatyutpalakOum^^alam |aapatsu ca mahaaSailaSilaa
sanghaatakarkaSam || 1.66 ||

santaptaayasi saMsthitasya payasO naamaapi na gnyaayatE
muktaakaaratayaa tadEva nalineepatrasthitaM raajatE |
svaatyaaM saagaraSuktimadhyapatitaM tanmauktikaM jaayatE
praayENaadhamamadhyamOttamaguNaH saMsargatO jaayatE || 1.67 ||

preeNaati yaH sucaritaiH pitaraM sa putrO
yadbharturEva hitam icCati tatkalatram |
tanmitram aapadi sukhE ca samakriyaM yad
EtattrayaM jagati puNyakRutO labhantE || 1.68 ||

EkO dEvaH kESavO vaa SivO vaa
hyEkaM mitraM bhoopatirvaa yatirvaa |
EkO vaasaH pattanE vaa vanE vaa
hyEkaa bhaaryaa sundaree vaa daree vaa || 1.69 ||

namratvEnOnnamantaH paraguNakathanaiH svaanguNaankhyaapayantaH
svaarthaansampaadayantO vitatapRuthutaraarambhayatnaaH paraarthE |
kShaantyaivaakShEparukShaakSharamukharamukhaandurjanaandooShayantaH
santaH saaScaryacaryaa jagati bahumataaH kasya naabhyarcaneeyaaH || 1.70 ||

bhavanti namraastaravaH phalOdgamair
navaambubhirdooraavalambinO ghanaaH |
anuddhataaH satpuruShaaH samRuddhibhiH
svabhaava ESha parOpakaariNaam || 1.71 ||

SrOtraM SrutEnaiva na kuNDalEna
daanEna paaNirna tu kankaNEna |
vibhaati kaayaH karuNaparaaNaaM
parOpakaarairna tu candanEna || 1.72 ||

paapaannivaarayati yOjayatE hitaaya
guhyaM nigoohati guNaanprakaTeekarOti |
aapadgataM ca na jahaati dadaati kaalE
sanmitralakShaNam idaM pravadanti santaH || 1.73 ||

padmaakaraM dinakarO vikaceekarOti
camdrpvOlaasayati kairavacakravaalam |
naabhyarthitO jaladharOpi jalaM dadaati
santaH svayaM parahitE vihitaabhiyOgaaH || 1.74 ||

EkE satpuruShaaH paraarthaghaTakaaH svaarthaM parityajanti yE
saamaanyaastu paraartham udyamabhRutaH svaarthaavirOdhEna yE |
tEmee maanuSharaakShasaaH parahitaM svaarthaaya nighnanti yE
yE tu ghnanti nirarthakaM parahitaM tE kE na jaaneemahE || 1.75 ||

kSheerENaatmagatOdakaaya hi guNaa dattaa puraa tEkhilaa
kSheerOttaapam avEkShya tEna payasaa svaatmaa kRuSaanau hutaH |
gantuM paavakam unmanastadabhavaddRuShTvaa tu mitraapadaM
yuktaM tEna jalEna Saamyati sataaM maitree punastveedRuSee || 1.76 ||

itaH svapiti kESavaH kulam itastadeeyadviShaam
itaSca SaraNaarthinaaM SikhariNaaM gaNaaH SEratE |
itOpi baDavaanalaH saha samastasaMvartakai^^Ru
ahO vitatam oorjitaM bharasahaM sindhOrvapuH || 1.77 ||

tRuShNaaM Cindhi bhaja kShamaaM jahi madaM paapE ratiM maa kRuthaaH
satyaM broohyanuyaahi saadhupadaveeM sEvasva vidvajjanam |
maanyaanmaanaya vidviShOpyanunaya prakhyaapaya praSrayaM
keertiM paalaya duHkhitE kuru dayaam EtatsataaM cEShTitam || 1.78 ||

manasi vacasi kaayE puNyapeeyooShapoorNaas
tribhuvanam upakaaraSrENibhiH preeNayantaH |
paraguNaparamaaNoonparvateekRutya nityaM
nijahRudi vikasantaH santa santaH kiyantaH || 1.79 ||

kiM tEna hEmagiriNaa rajataadriNaa vaa
yatraaSritaaSca taravastaravasta Eva |
manyaamahE malayam Eva yad^^aaSrayENa
kankOlanimbakaTujaa api candanaaH syuH || 1.80 ||

ratnairmahaarhaistutuShurna dEvaa
na bhEjirE bheemaviShENa bheetim |
sudhaaM vinaa na parayurviraamaM
na niScitaarthaadviramanti dheeraaH || 1.81 ||

kvacitpRuthveeSayyaH kvacidapi ca parankaSayanaH
kvacicCaakaahaaraH kvacidapi ca SaalyOdanaruciH |
kvacitkanthaadhaaree kvacidapi ca divyaambaradharO
manasvee kaaryaarthee na gaNayati duHkhaM na ca sukham || 1.82 ||

aiSvaryasya vibhooShaNaM sujanataa Sauryasya vaaksaMyamO
gnyaanasyOpaSamaH Srutasya vinayO vittasya paatrE vyayaH |
akrOdhastapasaH kShamaa prabhaviturdharmasya nirvaajataa
sarvEShaam api sarvakaaraNam idaM SeelaM paraM bhooShaNam || 1.83 ||

nindantu neetinipuNaa yadi vaa stuvantu
lakShmeeH samaaviSatu gacCatu vaa yathEShTham |
adyaiva vaa maraNam astu yugaantarE vaa
nyaayyaatpathaH pravicalanti padaM na dheeraaH || 1.84 ||

bhagnaaSasya karaNDapiNDitatanOrmlaanEndriyasya kShudhaa
kRutvaakhurvivaraM svayaM nipatitO naktaM mukhE bhOginaH |
tRuptastatpiSitEna satvaram asau tEnaiva yaataH yathaa
lOkaaH paSyata daivam Eva hi nRuNaaM vRuddhau kShayE kaaraNam || 1.85 ||

aalasyaM hi manuShyaaNaaM
SareerasthO mahaanripuH |
naastyudyamasamO bandhuH
kurvaaNO naavaseedati || 1.86 ||

CinnOpi rOhati tarkSheeNOpyupaceeyatE punaScandraH |
iti vimRuSantaH santaH santapyantE na duHkhEShu || 1.87 ||

nEtaa yasya bRuhaspatiH praharaNaM vajraM suraaH sainikaaH
svargO durgam anugrahaH kila harErairaavatO vaaraNaH |
ityaiSvaryabalaanvitOpi balabhidbhagnaH paraiH sangarE
tadvyaktaM nanu daivam Eva SaraNaM dhigdhigvRuthaa pauruSham || 1.88 ||

karmaayattaM phalaM puMsaaM
buddhiH karmaanusaariNee |
tathaapi sudhiyaa bhaavyaM
suvicaaryaiva kurvataa || 1.89 ||

khalvaatO divasESvarasya kiraNaiH santaaDitO mastakE
vaanCandESam anaatapaM vidhivaSaattaalasya moolaM gataH |
tatraapyasya mahaaphalEna patataa bhagnaM saSabdaM SiraH
praayO gacCati yatra bhaagyarahitastatraiva yaantyaapadaH || 1.90 ||

raviniSaakarayOrgrahapeeDanaM
gajabhujangamayOrapi bandhanam |
matimataaM ca vilOkya daridrataaM
vidhirahO balavaaniti mE matiH || 1.91 ||

sRujati taavadaSEShaguNakaraM
puruSharatnam alankaraNaM bhuvaH |
tadapi tatkShaNabhangi karOti
cEdahaha kaShTam apaNDitataa vidhEH || 1.92 ||

patraM naiva yadaa kareeraviTapE dOShO vasantasya kim
nOlookOpyava^^OkatE yadi divaa sooryasya kiM dooShaNam |
dhaaraa naiva patanti caatakamukhE mEghasya kiM dooShaNam
yatpoorvaM vidhinaa lalaaTalikhitaM tanmaarjituM kaH kShamaH || 1.93 ||

namasyaamO dEvaannanu hatavidhEstEpi vaSagaa
vidhirvandyaH sOpi pratiniyatakarmaikaphaladaH |
phalaM karmaayattaM yadi kim amaraiH kiM ca vidhinaa
namastatkarmabhyO vidhirapi na yEbhyaH prabhavati || 1.94 ||

brahmaa yEna kulaalavanniyamitO brahmaaDabhaaNDOdarE
viShNuryEna daSaavataaragahanE kShiptO mahaasankaTE |
rudrO yEna kapaalapaaNipuTakE bhikShaaTanaM kaaritaH
sooryO bhraamyati nityam Eva gaganE tasmai namaH karmaNE || 1.95 ||

naivaakRutiH phalati naivaa kulaM na SeelaM
vidyaapi naiva na ca yatnakRutaapi sEvaa |
bhaagyaani poorvatapasaa khalu sancitaani
kaalE phalanti puruShasya yathaiva vRukShaaH || 1.96 ||

vanE raNE SatrujalaagnimadhyE
mahaarNavE parvatamastakE vaa |
suptaM pramattaM viShamasthitaM vaa
rakShanti puNyaani puraakRutaani || 1.97 ||

yaa saadhooMSca khalaankarOti viduShO moorkhaanhitaandvEShiNaH
pratyakShaM kurutE pareekSham amRutaM haalaahalaM tatkShaNaat |
taam aaraadhaya satkriyaaM bhagavateeM bhOktuM phalaM vaanCitaM
hE saadhO vyasanairguNEShu vipulEShvaasthaaM vRuthaa maa kRuthaaH || 1.98 ||

guNavadaguNavadvaa kurvataa kaaryajaataM
pariNatiravadhaaryaa yatnataH paNDitEna |
atirabhasakRutaanaaM karmaNaam aavipattEr
bhavati hRudayadaahee SalyatulyO vipaakaH || 1.99 ||

sthaalyaaM vaidooryamayyaaM pacati tilakaNaaMScandanairindhanaughaiH
sauvarNairlaangalaagrairvilikhati vasudhaam arkamoolasya hEtOH |
kRutvaa karpoorakhaNDaanvRuttim iha kurutE kOdravaaNaaM samantaat
praapyEmaaM karmbhoomiM na carati manujO yastOpa mandabhaagyaH || 1.100 ||

majjatvambhasi yaatu mEruSikharaM SatruM jayatvaahavE
vaaNijyaM kRuShisEvanE ca sakalaa vidyaaH kalaaH SikShataam |
aakaaSaM vipulaM prayaatu khagavatkRutvaa prayatnaM paraM
naabhaavyaM bhavateeha karmavaSatO bhaavyasya naaSaH kutaH || 1.101 ||

bheemaM vanaM bhavati tasya puraM pradhaanaM
sarvO janaH svajanataam upayaati tasya |
kRutsnaa ca bhoorbhavati sannidhiratnapoorNaa
yasyaasti poorvasukRutaM vipulaM narasya || 1.102 ||

kO laabhO guNisangamaH kim asukhaM praagnyEtaraiH sangatiH
kaa haaniH samayacyutirnipuNataa kaa dharmatattvE ratiH |
kaH SoorO vijitEndriyaH priyatamaa kaanuvrataa kiM dhanaM
vidyaa kiM sukham apravaasagamanaM raajyaM kim aagnyaaphalam || 1.103 ||

apriyavacanadaridraiH priyavacanadhanaaDhyaiH svadaaraparituShTaiH |
paraparivaadanivRuttaiH kvacitkvacinmaNDitaa vasudhaa || 1.104 ||

kadarthitasyaapi hi dhairyavRuttEr
na SakyatE dhairyaguNaH pramaarShTum |
adhOum^^ukhasyaapi kRutasya vahnEr
naadhaH Sikhaa yaati kadaacidEva || 1.105 ||

kaantaakaTaakShaviSikhaa na lunanti yasya
cittaM na nirdahati kipakRuSaanutaapaH |
karShanti bhooriviShayaaSca na lObhapaaSair
lOkatrayaM jayati kRutsnam idaM sa dheeraH || 1.106 ||

EkEnaapi hi SoorENa
paadaakraantaM maheetalam |
kriyatE bhaaskarENaiva
sphaarasphuritatEjasaa || 1.107 ||

vahnistasya jalaayatE jalanidhiH kulyaayatE tatkShaNaan
mEruH svalpaSilaayatE mRugapatiH sadyaH kurangaayatE |
vyaalO maalyaguNaayatE viSharasaH peeyooShavarShaayatE
yasyaangEkhilalOkavallabhatamaM SeelaM samunmeelati || 1.108 ||

lajjaaguNaughajananeeM jananeem iva svaam
atyantaSuddhahRudayaam anuvartamaanaam |
tEjasvinaH sukham asoonapi santyajanati
satyavratavyasaninO na punaH pratignyaam || 1.109 ||

PlainEnglish

Sri Rama Mangalasasanam (Prapatti & Mangalam) – PlainEnglish

Comments Off on Sri Rama Mangalasasanam (Prapatti & Mangalam) – PlainEnglish 15 May 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 
maMgaLaM kausalEMdraaya mahaneeya guNaatmanE |
cakravarti tanoojaaya saarvabhaumaaya maMgaLam || 1 ||

vEdavEdaaMta vEdyaaya mEghaSyaamala moortayE |
puMsaaM mOhana roopaaya puNyaSlOkaaya maMgaLam || 2 ||

viSvaamitraaMta raMgaaya mithilaa nagaree patE |
bhaagyaanaaM paripaakaaya bhavyaroopaaya maMgaLam || 3 ||

pitrubhaktaaya satataM bhaatRubhiH saha seetayaa |
naMditaakhila lOkaaya raamabhadraaya maMgaLam || 4 ||

tyakta saakEta vaasaaya citrakooTa vihaariNE |
sEvyaaya sarvayaminaaM dheerOdaattaaya maMgaLam || 5 ||

saumitriNaaca jaanakyaa caapa baaNaasi dhaariNE |
saMsEvyaaya sadaa bhaktyaa svaaminE mama maMgaLam || 6 ||

daMDakaaraNya vaasaaya kharadooShaNa SatravE |
gRudhra raajaaya bhaktaaya mukti daayaastu maMgaLam || 7 ||

saadaraM Sabaree datta phalamoola bhilaaShiNE |
saulabhya paripoorNaaya satyOdriktaaya maMgaLam || 8 ||

hanuMtsamavEtaaya hareeSaabheeShTa daayinE |
vaali pramadha naayaastu mahaadheeraaya maMgaLam || 9 ||

SreematE raghu veeraaya sEtoollaMghita siMdhavE |
jitaraakShasa raajaaya raNadheeraaya maMgaLam || 10 ||

vibheeShaNa kRutE preetyaa laMkaabheeShTa pradaayinE |
sarvalOka SaraNyaaya Sreeraaghavaaya maMgaLam || 11 ||

aagatya nagareeM divyaamabhiShiktaaya seetayaa |
raajaadhi raaja raajaaya raamabhadraaya maMgaLam || 12 ||

bhrahmaadi dEvasEvyaaya bhrahmaNyaaya mahaatmanE |
jaanakee praaNa naathaaya raghunaathaaya maMgaLam || 13 ||

Sreesaumya jaamaatRumunEH kRupayaasmaanu pEyuShE |
mahatE mama naathaaya raghunaathaaya maMgaLam || 14 ||

maMgaLaaSaasana parairmadaacaarya purOgamai |
sarvaiSca poorvairaacaarryaiH satkRutaayaastu maMgaLam || 15 ||

ramyajaa maatRu muninaa maMgaLaa SaasanaM kRutam |
trailOkyaadhipatiH Sreemaan karOtu maMgaLaM sadaa ||

PlainEnglish

Shiva Bhujanga Prayata Stotram – PlainEnglish

Comments Off on Shiva Bhujanga Prayata Stotram – PlainEnglish 12 May 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Shankaracharya

kRupaasaagaraayaaSukaavyapradaaya
praNamraakhilaabheeShTasandaayakaaya |
yateendrairupaasyaanghripaathOruhaaya
prabOdhapradaatrE namaH Sankaraaya ||1||

cidaanandaroopaaya cinmudrikOdya-
tkaraayESaparyaayaroopaaya tubhyam |
mudaa geeyamaanaaya vEdOttamaangaiH
SritaanandadaatrE namaH Sankaraaya ||2||

jaTaajooTamadhyE puraa yaa suraaNaaM
dhunee saadya karmandiroopasya SambhOH
galE mallikaamaalikaavyaajatastE
vibhaateeti manyE gurO kiM tathaiva ||3||

nakhEnduprabhaadhootanamraalihaardaa-
ndhakaaravrajaayaabjamandasmitaaya |
mahaamOhapaathOnidhErbaaDabaaya
praSaantaaya kurmO namaH Sankaraaya ||4||

praNamraantarangaabjabOdhapradaatrE
divaaraatramavyaahatOsraaya kaamam |
kShapESaaya citraaya lakShma kShayaabhyaaM
viheenaaya kurmO namaH Sankaraaya ||5||

praNamraasyapaathOjamOdapradaatrE
sadaantastamastOmasaMhaarakartrE |
rajanyaa mapeeddhaprakaaSaaya kurmO
hyapoorvaaya pooShNE namaH Sankaraaya ||6||

nataanaaM hRudabjaani phullaani SeeghraM
karOmyaaSu yOgapradaanEna noonam |
prabOdhaaya cEtthaM sarOjaani dhatsE
praphullaani kiM bhO gurO broohi mahyam ||7||

prabhaadhootacandraayutaayaakhilEShTa-
pradaayaanataanaaM samoohaaya Seeghram|
prateepaaya namraughaduHkhaaghapanktE-
rmudaa sarvadaa syaannamaH Sankaraaya ||8||

viniShkaasitaaneeSa tattvaavabOdhaa –
nnataanaaM manObhyO hyananyaaSrayaaNi |
rajaaMsi prapannaani paadaambujaataM
gurO raktavastraapadESaadbibharShi ||9||

matErvEdaSeerShaadhvasampraapakaayaa-
nataanaaM janaanaaM kRupaardraiH kaTaakShaiH |
tatEH paapabRundasya SeeghraM nihantrE
smitaasyaaya kurmO namaH Sankaraaya ||10||

suparvOktigandhEna heenaaya toorNaM
puraa tOTakaayaakhilagnyaanadaatrE|
pravaaleeyagarvaapahaarasya kartrE
padaabjamradimnaa namaH Sankaraaya ||11||

bhavaambhOdhimagnaanjanaanduHkhayuktaan
javaaduddidheerShurbhavaanityahOham |
viditvaa hi tE keertimanyaadRuSaambhO
sukhaM nirviSankaH svapimyastayatnaH ||12||

||iti SreeSankaraacaarya bhujangaprayaatastOtram||

PlainEnglish

Daridrya Dahana Shiva Stotram – PlainEnglish

Comments Off on Daridrya Dahana Shiva Stotram – PlainEnglish 29 April 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Vasishta Maharshi

viSvESvaraaya narakaarNava taaraNaaya
karNaamRutaaya SaSiSEkhara dhaaraNaaya |
karpoorakaanti dhavaLaaya jaTaadharaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 1 ||

gaureepriyaaya rajaneeSa kaLaadharaaya
kaalaantakaaya bhujagaadhipa kaMkaNaaya |
gaMgaadharaaya gajaraaja vimardhanaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 2 ||

bhaktapriyaaya bhavarOga bhayaapahaaya
ugraaya duHkha bhavasaagara taaraNaaya |
jyOtirmayaaya guNanaama sunRutyakaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 3 ||

carmaaMbaraaya Savabhasma vilEpanaaya
phaalEkShaNaaya maNikuMDala maMDitaaya |
maMjeerapaadayugaLaaya jaTaadharaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 4 ||

paMcaananaaya phaNiraaja vibhooShaNaaya
hEmaaMkuSaaya bhuvanatraya maMDitaaya
aanaMda bhoomi varadaaya tamOpayaaya |
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 5 ||

bhaanupriyaaya bhavasaagara taaraNaaya
kaalaantakaaya kamalaasana poojitaaya |
nEtratrayaaya SubhalakShaNa lakShitaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 6 ||

raamapriyaaya raghunaatha varapradaaya
naagapriyaaya narakaarNava taaraNaaya |
puNyaaya puNyabharitaaya suraarcitaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 7 ||

muktESvaraaya phaladaaya gaNESvaraaya
geetaapriyaaya vRuShabhESvara vaahanaaya |
maataMgacarma vasanaaya mahESvaraaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 8 ||

vasiShThEna kRutaM stOtraM sarvarOga nivaaraNam |
sarvasaMpatkaraM SeeghraM putrapautraadi vardhanam |
trisaMdhyaM yaH paThEnnityaM na hi svarga mavaapnuyaat || 9 ||

|| iti Sree vasiShTha viracitaM daaridryadahana SivastOtram saMpoorNam ||

PlainEnglish

Gopala Krishna Dasavatharam – PlainEnglish

Comments Off on Gopala Krishna Dasavatharam – PlainEnglish 29 April 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 
mallepoolahaarameyyavE
Oyamma nannu matsyaavataaruDanavE

mallepoolahaaramEsedaa gOpaalakRuShNa
matsyaavataaruDaneda

kuppikuccula jaDaluveyyavE
Oyamma nannu koormaavataaruDanavE

kuppikuccula jaDaluvEsedaa gOpaalakRuShNa
koormaavataaruDaneda

varamulicci deeviMcavE
Oyamma nannu varahaavataaruDanavE

varamulicci deeviMceda gOpaalakRuShNa
varahaavataaruDaneda

naaNyamaina nagaluvEyavE
Oyamma nannu narasiMhaavataaruDanavE

naaNyamaina nagaluvEsedaa gOpaalakRuShNa
narasiMhaavataaruDaneda

vaayuvEga rathamuniyyavE
Oyamma nannu vaamanavataaruDanavE

vaayuvEga rathamuniccedaa gOpaalakRuShNa
vaamanaavataaruDaneda

paalu pOsi buvvapeTTavE
Oyamma nannu paraSuraamaavataaruDanavE

paalu pOsi buvvapeTTeda gOpaalakRuShNa
paraSuraamaavataaruDaneda

aanaMdabaaluDanavE
Oyamma nannu ayOdhyavaasuDanavE

aanaMdabaaluDaneda gOpaalakRuShNa
ayOdhyavaasuDaneda

gOvulukaace baaluDanave
Oyamma nannu gOpaalakRuShNuDanavE

gOvulukaace baaluDaneda
naa taMDri ninnu gOpaalakRuShNuDaneda

budhdhulu kalipi muddapeTTavE
Oyamma nannu budhdhaavataaruDanavE

budhdhulu kalipi muddapeTTeda gOpaalakRuShNa
budhdhaavataaruDaneda

kaaLLaku pasiDigajjelu kaTTavE
Oyamma nannu kalikaavataaruDanavE

kaaLLaku pasiDigajjelu kaTTeda gOpaalakRuShNa
kalikaavataaruDaneda

PlainEnglish

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – PlainEnglish

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – PlainEnglish 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Sri Mooka Shankarendra Saraswathi

badhneemO vayamanjaliM pratidinaM bandhacCidE dEhinaaM
kandarpaagamatantramoolaguravE kalyaaNakEleebhuvE |
kaamaakShyaa ghanasaarapunjarajasE kaamadruhaScakShuShaaM
mandaarastabakaprabhaamadamuShE mandasmitajyOtiShE ||1||

sadhreecE navamallikaasumanasaaM naasaagramuktaamaNE-
raacaaryaaya mRuNaalakaaNDamahasaaM naisargikaaya dviShE |
svardhunyaa saha yudhvEna himarucErardhaasanaadhyaasinE
kaamaakShyaaH smitamanjareedhavalimaadvaitaaya tasmai namaH ||2||

karpooradyuticaatureematitaraamalpeeyaseeM kurvatee
daurbhaagyOdayamEva saMvidadhatee dauShaakareeNaaM tviShaam |
kShullaanEva manOgnyamallinikaraanphullaanapi vyanjatee
kaamaakShyaa mRudulasmitaaMSulaharee kaamaprasoorastu mE ||3||

yaa peenastanamaNDalOpari lasatkarpooralEpaayatE
yaa neelEkShaNaraatrikaantitatiShu jyOtsnaaprarOhaayatE |
yaa saundaryadhuneetarangatatiShu vyaalOlahaMsaayatE
kaamaakShyaaH SiSireekarOtu hRudayaM saa mE smitapraacuree ||4||

yEShaaM gacCati poorvapakShasaraNiM kaumudvataH SvEtimaa
yEShaaM santatamaarurukShati tulaakakShyaaM SaraccandramaaH |
yEShaamicCati kamburapyasulabhaamantEvasatprakriyaaM
kaamaakShyaa mamataaM harantu mama tE haasatviShaamankuraaH ||5||

aaSaaseemasu santataM vidadhatee naiSaakareeM vyaakriyaaM
kaaSaanaamabhimaanabhangakalanaakauSalyamaabibhratee |
eeSaanEna vilOkitaa sakutukaM kaamaakShi tE kalmaSha-
klESaapaayakaree cakaasti laharee mandasmitajyOtiShaam ||6||

aarooDhasya samunnatastanataTeesaamraajyasiMhaasanaM
kandarpasya vibhOrjagattrayapraakaTyamudraanidhEH |
yasyaaScaamaracaatureeM kalayatE raSmicCaTaa cancalaa
saa mandasmitamanjaree bhavatu naH kaamaaya kaamaakShi tE ||7||

SambhOryaa parirambhasambhramavidhau nairmalyaseemaanidhiH
gairvaaNeeva tarangiNee kRutamRudusyandaaM kalindaatmajaam |
kalmaaSheekurutE kalankasuShamaaM kaNThasthaleecumbineeM
kaamaakShyaaH smitakandalee bhavatu naH kalyaaNasandOhinee ||8||

jEtuM haaralataamiva stanataTeeM saMjagmuShee santataM
gantuM nirmalataamiva dviguNitaaM magnaa kRupaastrOtasi |
labdhuM vismayaneeyataamiva haraM raagaakulaM kurvatee
manjustE smitamanjaree bhavabhayaM mathnaatu kaamaakShi mE ||9||

SvEtaapi prakaTaM niSaakararucaaM maalinyamaatanvatee
Seetaapi smarapaavakaM paSupatEH sandhukShayantee sadaa |
svaabhaavyaadadharaaSritaapi namataamuccairdiSantee gatiM
kaamaakShi sphuTamantaraa sphuratu nastvanmandahaasaprabhaa ||10||

vaktraSreesaraseejalE taralitabhroovallikallOlitE
kaalimnaa dadhatee kaTaakShajanuShaa maadhuvrateeM vyaapRutim |
nirnidraamalapuNDareekakuhanaapaaNDityamaabibhratee
kaamaakShyaaH smitacaaturee mama manaH kaataryamunmoolayEt ||11||

nityaM baadhitabandhujeevamadharaM maitreejuShaM pallavaiH
Suddhasya dvijamaNDalasya ca tiraskartaaramapyaaSritaa |
yaa vaimalyavatee sadaiva namataaM cEtaH puneetEtaraaM
kaamaakShyaa hRudayaM prasaadayatu mE saa mandahaasaprabhaa ||12||

druhyantee tamasE muhuH kumudineesaahaayyamaabibhratee
yaantee candrakiSOraSEkharavapuHsaudhaangaNE prEnkhaNam |
gnyaanaambhOnidhiveecikaaM sumanasaaM koolaMkaShaaM kurvatee
kaamaakShyaaH smitakaumudee haratu mE saMsaarataapOdayam ||13||

kaaSmeeradravadhaatukardamarucaa kalmaaShataaM bibhratee
haMsaudhairiva kurvatee paricitiM haareekRutairmauktikaiH |
vakShOjanmatuShaaraSailakaTakE saMcaaramaatanvatee
kaamaakShyaa mRudulasmitadyutimayee bhaageerathee bhaasatE ||14||

kambOrvaMSaparamparaa iva kRupaasantaanavalleebhuvaH
samphullastabakaa iva prasRumaraa moortaaH prasaadaa iva |
vaakpeeyooShakaNaa iva tripathagaaparyaayabhEdaa iva
bhraajantE tava mandahaasakiraNaaH kaanceepureenaayikE ||15||

vakShOjE ghanasaarapatraracanaabhangeesapatnaayitaa
kaNThE mauktikahaarayaShTikiraNavyaapaaramudraayitaa |
OShThaSreenikurumbapallavapuTE prEnkhatprasoonaayitaa
kaamaakShi sphurataaM madeeyahRudayE tvanmandahaasaprabhaa ||16||

yEShaaM bindurivOpari pracalitO naasaagramuktaamaNiH
yEShaaM deena ivaadhikaNThamayatE haaraH karaalambanam |
yEShaaM bandhurivOShThayOraruNimaa dhattE svayaM ranjanaM
kaamaakShyaaH prabhavantu tE mama SivOllaasaaya haasaankuraaH ||17||

yaa jaaDyaambunidhiM kShiNOti bhajataaM vairaayatE kairavaiH
nityaM yaaM niyamEna yaa ca yatatE kartuM triNEtrOtsavam |
bimbaM caandramasaM ca vancayati yaa garvENa saa taadRuSee
kaamaakShi smitamanjaree tava kathaM jyOtsnEtyasau keertyatE ||18||

aaruDhaa rabhasaatpuraH puraripOraaSlEShaNOpakramE
yaa tE maatarupaiti divyataTineeSankaakaree tatkShaNam |
OShThau vEpayati bhruvau kuTilayatyaanamrayatyaananaM
taaM vandE mRuduhaasapoorasuShamaamEkaamranaathapriyE ||19||

vaktrEndOstava candrikaa smitatatirvalgu sphurantee sataaM
syaaccEdyuktimidaM cakOramanasaaM kaamaakShi kautoohalam |
EtaccitramaharniSaM yadadhikaamEShaa ruciM gaahatE
bimbOShThadyumaNiprabhaasvapi ca yadbibbOkamaalambatE ||20||

saadRuSyaM kalaSaambudhErvahati yatkaamaakShi mandasmitaM
SObhaamOShTharucaamba vidrumabhavaamEtaadbhidaaM broomahE |
EkasmaaduditaM puraa kila papau SarvaH puraaNaH pumaan
EtanmadhyasamudbhavaM rasayatE maadhuryaroopaM rasam ||21||

uttungastanakumbhaSailakaTakE vistaarikastoorikaa-
patraSreejuShi cancalaaH smitarucaH kaamaakShi tE kOmalaaH |
sandhyaadeedhitiranjitaa iva muhuH saandraadharajyOtiShaa
vyaalOlaamalaSaaradaabhraSakalavyaapaaramaatanvatE ||22||

kSheeraM doorata Eva tiShThatu kathaM vaimalyamaatraadidaM
maatastE sahapaaThaveethimayataaM mandasmitairmanjulaiH |
kiM cEyaM tu bhidaasti dOhanavaSaadEkaM tu saMjaayatE
kaamaakShi svayamarthitaM praNamataamanyattu dOduhyatE ||23||

karpoorairamRutairjagajjanani tE kaamaakShi candraatapaiH
muktaahaaraguNairmRuNaalavalayairmugdhasmitaSreeriyam |
SreekaanceepuranaayikE samatayaa saMstooyatE sajjanaiH
tattaadRunmama taapaSaantividhayE kiM dEvi mandaayatE ||24||

madhyEgarbhitamanjuvaakyalahareemaadhveejhareeSeetalaa
mandaarastabakaayatE janani tE mandasmitaaMSucCaTaa |
yasyaa vardhayituM muhurvikasanaM kaamaakShi kaamadruhO
valgurveekShaNavibhramavyatikarO vaasantamaasaayatE ||25||

bimbOShThadyutipunjaranjitarucistvanmandahaasacCaTaa |
kalyaaNaM girisaarvabhaumatanayE kallOlayatvaaSu mE |
phullanmallipinaddhahallakamayee maalEva yaa pESalaa
SreekaanceeSvari maaramarditururOmadhyE muhurlambatE ||26||

bibhraaNaa SaradabhravibhramadaSaaM vidyOtamaanaapyasO
kaamaakShi smitamanjaree kirati tE kaaruNyadhaaraarasam |
aaScaryaM SiSireekarOti jagateeScaalOkya cainaamahO
kaamaM khElati neelakaNThahRudayaM kautoohalaandOlitam ||27||

prEnkhatprauDhakaTaakShakunjakuharEShvatyacCagucCaayitaM
vaktrEnducCavisindhuveecinicayE phEnaprataanaayitam |
nairantaryavijRumbhitastanataTE naicOlapaTTaayitaM
kaaluShyaM kabaleekarOtu mama tE kaamaakShi mandasmitam ||28||

peeyooShaM tava mantharasmitamiti vyarthaiva saapaprathaa
kaamaakShi dhruvameedRuSaM yadi bhavEdEtatkathaM vaa SivE |
mandaarasya kathaalavaM na sahatE mathnaati mandaakinee-
minduM nindati keertitEpi kalaSeepaathOdhimeerShyaayatE ||29||

viSvEShaaM nayanOtsavaM vitanutaaM vidyOtataaM candramaa
vikhyaatO madanaantakEna mukuTeemadhyE ca saMmaanyataam |
aaH kiM jaatamanEna haasasuShamaamaalOkya kaamaakShi tE
kaalankeemavalambatE khalu daSaaM kalmaaShaheenOpyasau ||30||

cEtaH Seetalayantu naH paSupatEraanandajeevaatavO
namraaNaaM nayanaadhvaseemasu SaraccandraatapOpakramaaH |
saMsaaraakhyasarOruhaakarakhaleekaarE tuShaarOtkaraaH
kaamaakShi smarakeertibeejanikaraastvanmandahaasaankuraaH ||31||

karmaughaakhyatamaHkacaakacikaraankaamaakShi saMcintayE
tvanmandasmitarOciShaaM tribhuvanakShEmaMkaraanankuraan |
yE vaktraM SiSiraSriyO vikasitaM candraatapaambhOruha-
dvEShOddhEShONacaatureemiva tiraskartuM pariShkurvatE ||32||

kuryurnaH kulaSailaraajatanayE koolaMkaShaM mangalaM
kundaspardhanacuncavastava SivE mandasmitaprakramaaH |
yE kaamaakShi samastasaakShinayanaM santOShayanteeSvaraM
karpooraprakaraa iva prasRumaraaH puMsaamasaadhaaraNaaH ||33||

kamrENa snapayasva karmakuhanaacOrENa maaraagama-
vyaakhyaaSikShaNadeekShitEna viduShaamakSheeNalakShmeepuShaa |
kaamaakShi smitakandalEna kaluShasphOTakriyaacuncunaa
kaaruNyaamRutaveecikaaviharaNapraacuryadhuryENa maam ||34||

tvanmandasmitakandalasya niyataM kaamaakShi SankaamahE
bimbaH kaScana nootanaH pracalitO naiSaakaraH SeekaraH |
kiMca kSheerapayOnidhiH pratinidhiH svarvaahineeveecikaa-
bibvOkOpi viDamba Eva kuhanaa malleematalleerucaH ||35||

duShkarmaarkanisargakarkaSamahassamparkatapataM mila-
tpankaM SankaravallabhE mama manaH kaanceepuraalaMkriyE |
amba tvanmRudulasmitaamRutarasE manktvaa vidhooya vyathaa-
maanandOdayasaudhaSRungapadaveemaarODhumaakaankShati ||36||

namraaNaaM nagaraajaSEkharasutE naakaalayaanaaM puraH
kaamaakShi tvarayaa vipatpraSamEna kaaruNyadhaaraaH kiran |
aagacCantamanugrahaM prakaTayannaanandabeejaani tE
naaseerE mRuduhaasa Eva tanutE naathE sudhaaSeetalaH ||37||

kaamaakShi prathamaanavibhramanidhiH kandarpadarpaprasooH
mugdhastE mRuduhaasa Eva girijE muShNaatu mE kilbiSham |
yaM draShTuM vihitE karagraha umE SambhustrapaameelitaM
svairaM kaarayati sma taaNDavavinOdaanandinaa taNDunaa ||38||

kShuNNaM kEnacidEva dheeramanasaa kutraapi naanaajanaiH
karmagranthiniyantritairasugamaM kaamaakShi saamaanyataH |
mugdhairdruShTumaSakyamEva manasaa mooDhasaya mE mauktikaM
maargaM darSayatu pradeepa iva tE mandasmitaSreeriyam ||39||

jyOtsnaakaantibhirEva nirmalataraM naiSaakaraM maNDalaM
haMsairEva SaradvilaasasamayE vyaakOcamambhOruham |
svacCairEva vikasvarairuDuguNaiH kaamaakShi bimbaM divaH
puNyairEva mRudusmitaistava mukhaM puShNaati SObhaabharam ||40||

maanagranthividhuntudEna rabhasaadaasvaadyamaanE nava-
prEmaaDambarapoorNimaahimakarE kaamaakShi tE tatkShaNam |
aalOkya smitacandrikaaM punarimaamunmeelanaM jagmuSheeM
cEtaH SeelayatE cakOracaritaM candraardhacooDaamaNEH ||41||

kaamaakShi smitamanjareeM tava bhajE yasyaastviShaamankuraa-
naapeenastanapaanalaalasatayaa niSSankamankESayaH |
oordhvaM veekShya vikarShati prasRumaraanuddaamayaa SuNDayaa
soonusutE bisaSankayaaSu kuhanaadantaavalagraamaNeeH ||42||

gaaDhaaSlEShavimardasambhramavaSaaduddaamamuktaaguNa-
praalambE kucakumbhayOrvigalitE dakShadviShO vakShasi |
yaa sakhyEna pinahyati pracurayaa bhaasaa tadeeyaaM daSaaM
saa mE khElatu kaamakOTi hRudayE saandrasmitaaMSucCaTaa ||43||

mandaarE tava mantharasmitarucaaM maatsaryamaalOkyatE
kaamaakShi smaraSaasanE ca niyatO raagOdayO lakShyatE |
caandreeShu dyutimanjareeShu ca mahaandvEShaankurO dRuSyatE
SuddhaanaaM kathameedRuSee girisutEtiSuddhaa daSaa kathyataam ||44||

peeyooShaM khalu peeyatE surajanairdugdhaambudhirmathyatE
maahESaiSca jaTaakalaapanigaDairmandaakinee nahyatE |
SeetaaMSuH paribhooyatE ca tamasaa tasmaadanEtaadRuSee
kaamaakShi smitamanjaree tava vacOvaidagdhyamullanghatE ||45||

aaSankE tava mandahaasalahareemanyaadRuSeeM candrikaa-
mEkaamrESakuTumbini pratipadaM yasyaaH prabhaasaMgamE |
vakShOjaamburuhE na tE racayataH kaaMciddaSaaM kaunmalee-
maasyaambhOruhamamba kiMca SanakairaalambatE phullataam ||46||

aasteerNaadharakaantipallavacayE paataM muhurjagmuShee
maaradrOhiNi kandalatsmaraSarajvaalaavaleervyanjatee |
nindantee ghanasaarahaaravalayajyOtsnaamRuNaalaani tE
kaamaakShi smitacaaturee virahiNeereetiM jagaahEtaraam ||47||

sooryaalOkavidhau vikaasamadhikaM yaantee harantee tama-
ssandOhaM namataaM nijasmaraNatO dOShaakaradvEShiNee |
niryaantee vadanaaravindakuharaannirdhootajaaDyaa nRuNaaM
SreekaamaakShi tava smitadyutimayee citreeyatE candrikaa ||48||

kuNTheekuryuramee kubOdhaghaTanaamasmanmanOmaathineeM
SreekaamaakShi SivaMkaraastava SivE SreemandahaasaankuraaH |
yE tanvanti nirantaraM taruNimastambEramagraamaNee-
kumbhadvandvaviDambini stanataTE muktaakuthaaDambaram ||49||

prEnkhantaH Saradambudaa iva SanaiH prEmaanilaiH prEritaa
majjantO mandanaarikaNThasuShamaasindhau muhurmantharam |
SreekaamaakShi tava smitaaMSunikaraaH SyaamaayamaanaSriyO
neelaambhOdharanaipuNeeM tata itO nirnidrayantyanjasaa ||50||

vyaapaaraM caturaananaikavihRutau vyaakurvatee kurvatee
rudraakShagrahaNaM mahESi satataM vaagoormikallOlitaa |
utphullaM dhavalaaravindamadhareekRutya sphurantee sadaa
SreekaamaakShi sarasvatee vijayatE tvanmandahaasaprabhaa ||51||

karpooradyutitaskarENa mahasaa kalmaaShayatyaananaM
SreekaanceepuranaayikE patiriva SreemandahaasOpi tE |
aalingatyatipeevaraaM stanataTeeM bimbaadharaM cumbati
prauDhaM raagabharaM vyanakti manasO dhairyaM dhuneetEtaraam ||52||

vaiSadyEna ca viSvataapaharaNakreeDaapaTeeyastayaa
paaNDityEna pacElimEna jagataaM nEtrOtsavOtpaadEna |
kaamaakShi smitakandalaistava tulaamaarODhumudyOginee
jyOtsnaasau jalaraaSipOShaNatayaa dooShyaaM prapannaa daSaam ||53||

laavaNyaambujineemRuNaalavalayaiH SRungaaragandhadvipa-
graamaNyaH SruticaamaraistaruNimasvaaraajyatEjOnkuraiH |
aanandaamRutasindhuveecipRuShatairaasyaabjahaMsaistava
SreekaamaakShi mathaana mandahasitairmatkaM manaHkalmaSham ||54||

uttungastanamaNDaleeparicalanmaaNikyahaaracCaTaa-
cancacCONimapunjamadhyasaraNiM maataH pariShkurvatee |
yaa vaidagdhyamupaiti SaMkarajaTaakaantaaravaaTeepata-
tsvarvaapeepayasaH smitadyutirasau kaamaakShi tE manjulaa ||55||

sannaamaikajuShaa janEna sulabhaM saMsoocayantee Sanai-
ruttungasya ciraadanugrahatarOrutpatsyamaanaM phalam |
praathamyEna vikasvaraa kusumavatpraagalbhyamabhyEyuShee
kaamaakShi smitacaaturee tava mama kShEmaMkaree kalpataam ||56||

dhaanuShkaagrasarasya lOlakuTilabhroolEkhayaa bibhratO
leelaalOkaSileemukhaM navavayassaamraajyalakShmeepuShaH |
jEtuM manmathamardinaM janani tE kaamaakShi haasaH svayaM
valgurvibhramabhoobhRutO vitanutE sEnaapatiprakriyaam ||57||

yannaakampata kaalakooTakabaleekaarE cucumbE na yad-
glaanyaa cakShuShi rooShitaanalaSikhE rudrasya tattaadRuSam |
cEtO yatprasabhaM smarajvaraSikhijvaalEna lElihyatE
tatkaamaakShi tava smitaaMSukalikaahElaabhavaM praabhavam ||58||

sambhinnEva suparvalOkataTinee veeceecayairyaamunaiH
saMmiSrEva SaSaankadeeptilaharee neelairmahaaneeradaiH |
kaamaakShi sphuritaa tava smitaruciH kaalaanjanaspardhinaa
kaalimnaa kacarOciShaaM vyatikarE kaaMciddaSaamaSnutE ||59||

jaaneemO jagadeeSvarapraNayini tvanmandahaasaprabhaaM
SreekaamaakShi sarOjineemabhinavaamEShaa yataH sarvadaa |
aasyEndOravalOkEna paSupatErabhyEti samphullataaM
tandraalustadabhaava Eva tanutE tadvaipareetyakramam ||60||

yaantee lOhitimaanamabhrataTinee dhaatucCaTaakardamaiH
bhaantee baalagabhastimaalikiraNairmEghaavalee Saaradee |
bimbOShThadyutipunjacumbanakalaaSONaayamaanEna tE
kaamaakShi smitarOciShaa samadaSaamaarODhumaakaankShatE ||61||

SreekaamaakShi mukhEndubhooShaNamidaM mandasmitaM taavakaM
nEtraanandakaraM tathaa himakarO gacCEdyathaa tigmataam |
SeetaM dEvi tathaa yathaa himajalaM santaapamudraaspadaM
SvEtaM kiMca tathaa yathaa malinataaM dhattE ca muktaamaNiH ||62||

tvanmandasmitamanjareeM prasRumaraaM kaamaakShi candraatapaM
santaH santatamaamanantyamalataa tallakShaNaM lakShyatE |
asmaakaM na dhunOti taapakamadhikaM dhoonOti naabhyantaraM
dhvaantaM tatkhalu duHkhinO vayamidaM kEnOti nO vidmahE ||63||

namrasya praNayaprarooDhakalahacCEdaaya paadaabjayOH
mandaM candrakiSOraSEkharamaNEH kaamaakShi raagENa tE |
bandhookaprasavaSriyaM jitavatO baMheeyaseeM taadRuSeeM
bimbOShThasya ruciM nirasya hasitajyOtsnaa vayasyaayatE ||64||

muktaanaaM parimOcanaM vidadhatastatpreetiniShpaadinee
bhooyO doorata Eva dhootamarutastatpaalanaM tanvatee |
udbhootasya jalaantaraadavirataM taddoorataaM jagmuShee
kaamaakShi smitamanjaree tava kathaM kambOstulaamaSnutE ||65||

SreekaamaakShi tava smitadyutijhareevaidagdhyaleelaayitaM
paSyantOpi nirantaraM suvimalaMmanyaa jaganmaNDalE |
lOkaM haasayituM kimarthamaniSaM praakaaSyamaatanvatE
mandaakShaM virahayya mangalataraM mandaaracandraadayaH ||66||

kSheeraabdhErapi SailaraajatanayE tvanmandahaasasya ca
SreekaamaakShi valakShimOdayanidhEH kiMcidbhidaaM broomahE |
Ekasmai puruShaaya dEvi sa dadau lakShmeeM kadaacitpuraa
sarvEbhyOpi dadaatyasau tu satataM lakShmeeM ca vaageeSvareem ||67||

SreekaanceepuraratnadeepakalikE taanyEva mEnaatmajE
caakOraaNi kulaani dEvi sutaraaM dhanyaani manyaamahE |
kampaateerakuTumbacaMkramakalaacuncooni cancoopuTaiH
nityaM yaani tava smitEndumahasaamaasvaadamaatanvatE ||68||

SaityaprakramamaaSritOpi namataaM jaaDyaprathaaM dhoonayan
nairmalyaM paramaM gatOpi giriSaM raagaakulaM caarayan |
leelaalaapapurassarOpi satataM vaacaMyamaanpreeNayan
kaamaakShi smitarOciShaaM tava samullaasaH kathaM varNyatE ||69||

SrONeecancalamEkhalaamukharitaM leelaagataM mantharaM
bhroovalleecalanaM kaTaakShavalanaM mandaakShaveekShaacaNam |
yadvaidagdhyamukhEna manmatharipuM saMmOhayantyanjasaa
SreekaamaakShi tava smitaaya satataM tasmai namsakurmahE ||70||

SreekaamaakShi manOgnyamandahasitajyOtiShprarOhE tava
spheetaSvEtimasaarvabhaumasaraNipraagalbhyamabhyEyuShi |
candrOyaM yuvaraajataaM kalayatE cETeedhuraM candrikaa
Suddhaa saa ca sudhaajharee sahacareesaadharmyamaalambatE ||71||

jyOtsnaa kiM tanutE phalaM tanumataamauShNyapraSaantiM vinaa
tvanmandasmitarOciShaa tanumataaM kaamaakShi rOciShNunaa |
santaapO vinivaaryatE navavayaHpraacuryamankooryatE
saundaryaM paripooryatE jagati saa keertiSca saMcaaryatE ||72||

vaimalyaM kumudaSriyaaM himarucaH kaantyaiva sandhukShyatE
jyOtsnaarOcirapi pradOShasamayaM praapyaiva sampadyatE |
svacCatvaM navamauktikasya paramaM saMskaaratO dRuSyatE
kaamaakShyaaH smitadeedhitErviSadimaa naisargikO bhaasatE ||73||

praakaaSyaM paramESvarapraNayini tvanmandahaasaSriyaH
SreekaamaakShi mama kShiNOtu mamataavaicakShaNeemakShayaam |
yadbheetyEva nileeyatE himakarO mEghOdarE Suktikaa-
garbhE mauktikamaNDalee ca saraseemadhyE mRuNaalee ca saa ||74||

hErambE ca guhE harShabharitaM vaatsalyamankoorayat
maaradrOhiNi pooruShE sahabhuvaM prEmaankuraM vyanjayat |
aanamrEShu janEShu poorNakaruNaavaidagdhyamuttaalayat
kaamaakShi smitamanjasaa tava kathaMkaaraM mayaa kathyatE ||75||

saMkruddhadvijaraajakOpyavirataM kurvandvijaiH saMgamaM
vaaNeepaddhatidooragOpi satataM tatsaahacaryaM vahan |
aSraantaM paSudurlabhOpi kalayanpatyau paSoonaaM ratiM
SreekaamaakShi tava smitaamRutarasasyandO mayi spandataam ||76||

SreekaamaakShi mahESvarE nirupamaprEmaankuraprakramamM
nityaM yaH prakaTeekarOti sahajaamunnidrayanmaadhureem |
tattaadRuktava mandahaasamahimaa maataH kathaM maanitaaM
tanmoordhnaa suranimnagaaM ca kalikaamindOSca taaM nindati ||77||

yE maadhuryavihaaramaNTapabhuvO yE Saityamudraakaraa
yE vaiSadyadaSaaviSEShasubhagaastE mandahaasaankuraaH |
kaamaakShyaaH sahajaM guNatrayamidaM paryaayataH kurvataaM
vaaNeegumphanaDambarE ca hRudayE keertiprarOhE ca mE ||78||

kaamaakShyaa mRudulasmitaaMSunikaraa dakShaantakE veekShaNE
mandaakShagrahilaa himadyutimayookhaakShEpadeekShaankuraaH |
daakShyaM pakShmalayantu maakShikaguDadraakShaabhavaM vaakShu mE
sookShmaM mOkShapathaM nireekShitumapi prakShaalayEyurmanaH ||79||

jaatyaa SeetaSeetalaani madhuraaNyEtaani pootaani tE
gaangaaneeva payaaMsi dEvi paTalaanyalpasmitajyOtiShaam |
EnaHpankaparamparaamalinitaamEkaamranaathapriyE
pragnyaanaatsutaraaM madeeyadhiShaNaaM prakShaalayantu kShaNaat ||80||

aSraantaM paratantritaH paSupatistvanmandahaasaankuraiH
SreekaamaakShi tadeeyavarNasamataasangEna SankaamahE |
induM naakadhuneeM ca SEkharayatE maalaaM ca dhattE navaiH
vaikuNThairavakuNThanaM ca kurutE dhooleecayairbhaasmanaiH ||81||

SreekaanceepuradEvatE mRuduvacassaurabhyamudraaspadaM
prauDhaprEmalataanaveenakusumaM mandasmitaM taavakam |
mandaM kandalati priyasya vadanaalOkE samaabhaaShaNE
SlakShNE kunmalati prarooDhapulakE caaSlOShaNE phullati ||82||

kiM traisrOtasamambikE pariNataM srOtaScaturthaM navaM
peeyooShasya samastataapaharaNaM kiMvaa dviteeyaM vapuH |
kiMsvittvannikaTaM gataM madhurimaabhyaasaaya gavyaM payaH
SreekaanceepuranaayakapriyatamE mandasmitaM taavakam ||83||

bhooShaa vaktrasarOruhasya sahajaa vaacaaM sakhee SaaSvatee
neevee vibhramasantatEH paSupatEH saudhee dRuSaaM paaraNaa |
jeevaaturmadanaSriyaH SaSirucEruccaaTanee dEvataa
SreekaamaakShi giraamabhoomimayatE haasaprabhaamanjaree ||84||

sootiH SvEtimakandalasya vasatiH SRungaarasaaraSriyaH
poortiH sooktijhareerasasya laharee kaaruNyapaathOnidhEH |
vaaTee kaacana kausumee madhurimasvaaraajyalakShmyaastava
SreekaamaakShi mamaastu mangalakaree haasaprabhaacaaturee ||85||

jantoonaaM janiduHkhamRutyulahareesantaapanaM kRuntataH
prauDhaanugrahapoorNaSeetalarucO nityOdayaM bibhrataH |
SreekaamaakShi visRutvaraa iva karaa haasaankuraastE haThaa-
daalOkEna nihanyurandhatamasastOmasya mE santatim ||86||

uttungastanamaNDalasya vilasallaavaNyaleelaanaTee-
rangasya sphuTamoordhvaseemani muhuH praakaaSyamabhyEyuShee |
SreekaamaakShi tava smitadyutitatirbimbOShThakaantyankuraiH
citraaM vidrumamudritaaM vitanutE maukteeM vitaanaSriyam ||87||

svaabhaavyaattava vaktramEva lalitaM santOShasampaadanaM
SambhOH kiM punarancitasmitarucaH paaNDityapaatreekRutam |
ambhOjaM svata Eva sarvajagataaM cakShuHpriyambhaavukaM
kaamaakShi sphuritE SaradvikasitE keedRugvidhaM bhraajatE ||88||

pumbhirnirmalamaanasaurvidadhatE maitreeM dRuDhaM nirmalaaM
labdhvaa karmalayaM ca nirmalataraaM keertiM labhantEtaraam |
sooktiM pakShmalayanti nirmalatamaaM yattaavakaaH sEvakaaH
tatkaamaakShi tava smitasya kalayaa nairmalyaseemaanidhEH ||89||

aakarShannayanaani naakisadasaaM SaityEna saMstambhaya-
nninduM kiMca vimOhayanpaSupatiM viSvaartimuccaaTayan |
hiMsatsaMsRutiDambaraM tava SivE haasaahvayO maantrikaH
SreekaamaakShi madeeyamaanasatamOvidvEShaNE cEShTataam ||90||

kShEpeeyaH kShapayantu kalmaShabhayaanyasmaakamalpasmita-
jyOtirmaNDalacaMkramaastava SivE kaamaakShi rOciShNavaH |
peeDaakarmaThakarmagharmasamayavyaapaarataapaanala-
Sreepaataa navaharShavarShaNasudhaasrOtasvineeSeekaraaH ||91||

SreekaamaakShi tava smitaindavamahaHpoorE parimphoorjati
prauDhaaM vaaridhicaatureeM kalayatE bhaktaatmanaaM praatibham |
daurgatyaprasaraastamaHpaTalikaasaadharmyamaabibhratE
sarvaM kairavasaahacaryapadaveereetiM vidhattE param ||92||

mandaaraadiShu manmathaarimahiShi praakaaSyareetiM nijaaM
kaadaacitkatayaa viSankya bahuSO vaiSadyamudraaguNaH |
saatatyEna tava smitE vitanutE svairaasanaavaasanaam ||93||

indhaanE bhavaveetihOtranivahE karmaughacaNDaanila-
prauDhimnaa bahuleekRutE nipatitaM santaapacintaakulam |
maatarmaaM pariShinca kiMcidamalaiH peeyooShavarShairiva
SreekaamaakShi tava smitadyutikaNaiH SaiSiryaleelaakaraiH ||94||

bhaaShaayaa rasanaagrakhElanajuShaH SRungaaramudraasakhee-
leelaajaataratEH sukhEna niyamasnaanaaya mEnaatmajE |
SreekaamaakShi sudhaamayeeva SiSiraa srOtasvinee taavakee
gaaDhaanandatarangitaa vijayatE haasaprabhaacaaturee ||95||

santaapaM viraleekarOtu sakalaM kaamaakShi maccEtanaa
majjantee madhurasmitaamaradhuneekallOlajaalEShu tE |
nairantaryamupEtya manmathamarullOlEShu yEShu sphuTaM
prEmEnduH pratibimbitO vitanutE kautoohalaM dhoorjaTEH ||96||

cEtaHkSheerapayOdhimantharacaladraagaakhyamanthaacala-
kShObhavyaapRutisambhavaaM janani tE mandasmitaSreesudhaam |
svaadaMsvaadamudeetakautukarasaa nEtratrayee SaaMkaree
SreekaamaakShi nirantaraM pariNamatyaanandaveeceemayee ||97||

aalOkE tava pancasaayakaripOruddaamakautoohala-
prEnkhanmaarutaghaTTanapracalitaadaanandadugdhaambudhEH |
kaacidveecirudancati pratinavaa saMvitprarOhaatmikaa
taaM kaamaakShi kaveeSvaraaH smitamiti vyaakurvatE sarvadaa ||98||

sooktiH SeelayatE kimadritanayE mandasmitaattE muhuH
maadhuryaagamasampradaayamathavaa sooktErnu mandasmitam |
itthaM kaamapi gaahatE mama manaH sandEhamaargabhramiM
SreekaamaakShi na paaramaarthyasaraNisphoortau nidhattE padam ||99||

kreeDaalOlakRupaasarOruhamukheesaudhaangaNEbhyaH kavi-
SrENeevaakparipaaTikaamRutajhareesooteegRuhEbhyaH SivE |
nirvaaNaankurasaarvabhaumapadaveesiMhaasanEbhyastava
SreekaamaakShi manOgnyamandahasitajyOtiShkaNEbhyO namaH ||100||

aaryaamEva vibhaavayanmanasi yaH paadaaravindaM puraH
paSyannaarabhatE stutiM sa niyataM labdhvaa kaTaakShacCavim |
kaamaakShyaa mRudulasmitaaMSulahareejyOtsnaavayasyaanvitaam
aarOhatyapavargasaudhavalabheemaanandaveeceemayeem ||101||

|| iti mandasmitaSatakaM sampoorNam ||

|| iti Sree mookapancaSatee sampoorNaa ||

||Oum tat sat ||

PlainEnglish

Mooka Pancha Sathi 4 – Kataakshya Satakam – PlainEnglish

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 4 – Kataakshya Satakam – PlainEnglish 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Sri Mooka Shankarendra Saraswathi

mOhaandhakaaranivahaM vinihantumeeDE
mookaatmanaamapi mahaakavitaavadaanyaan |
SreekaancidESaSiSireekRutijaagarookaan
EkaamranaathataruNeekaruNaavalOkaan ||1||

maatarjayanti mamataagrahamOkShaNaani
maahEndraneelaruciSikShaNadakShiNaani |
kaamaakShi kalpitajagattrayarakShaNaani
tvadveekShaNaani varadaanavicakShaNaani ||2||

aanangatantravidhidarSitakauSalaanaam
aanandamandaparighoorNitamantharaaNaam |
taaralyamamba tava taaDitakarNaseemnaaM
kaamaakShi khElati kaTaakShanireekShaNaanaam ||3||

kallOlitEna karuNaarasavEllitEna
kalmaaShitEna kamaneeyamRudusmitEna |
maamancitEna tava kiMcana kuncitEna
kaamaakShi tEna SiSireekuru veekShitEna ||4||

saahaayyakaM gatavatee muhurarjanasya
mandasmitasya paritOShitabheemacEtaaH |
kaamaakShi paaNDavacamooriva taavakeenaa
karNaantikaM calati hanta kaTaakShalakShmeeH ||5||

astaM kShaNaannayatu mE paritaapasooryam
aanandacandramasamaanayataaM prakaaSam |
kaalaandhakaarasuShumaaM kalayandigantE
kaamaakShi kOmalakaTaakShaniSaagamastE ||6||

taaTaankamauktikarucaankuradantakaantiH
kaaruNyahastipaSikhaamaNinaadhirooDhaH |
unmoolayatvaSubhapaadapamasmadeeyaM
kaamaakShi taavakakaTaakShamatangajEtandraH ||7||

CaayaabharaNE jagataaM paritaapahaaree
taaTankaratnamaNitallajapallavaSreeH |
kaaruNyanaama vikiranmakarandajaalaM
kaamaakShi raajati kaTaakShasuradrumastE ||8||

sooryaaSrayapraNayinee maNikuNDalaaMSu-
lauhityakOkanadakaananamaananeeyaa |
yaantee tava smaraharaananakaantisindhuM
kaamaakShi raajati kaTaakShakalindakanyaa ||9||

praapnOti yaM sukRutinaM tava pakShapaataat
kaamaakShi veekShaNavilaasakalaapurandhree |
sadyastamEva kila muktivadhoorvRuNeetE
tasmaannitaantamanayOridamaikamatyam ||10||

yaantee sadaiva marutaamanukoolabhaavaM
bhroovalliSakradhanurullasitaa rasaardraa |
kaamaakShi kautukatarangitaneelakaNThaa
kaadambineeva tava bhaati kaTaakShamaalaa ||11||

gangaambhasi smitamayE tapanaatmajEva
gangaadharOrasi navOtpalamaalikEva |
vaktraprabhaasarasi SaivalamaNDaleeva
kaamaakShi raajati kaTaakSharucicCaTaa tE ||12||

saMskaarataH kimapi kandalitaan rasagnya-
kEdaaraseemni sudhiyaamupabhOgayOgyaan |
kalyaaNasooktilahareekalamaaMkuraannaH
kaamaakShi pakShmalayatu tvadapaangamEghaH ||13||

caancalyamEva niyataM kalayanprakRutyaa
maalinyabhooH SratipathaakramajaagarookaH |
kaivalyamEva kimu kalpayatE nataanaaM
kaamaakShi citramapi tE karuNaakaTaakShaH ||14||

saMjeevanE janani cootaSileemukhasya
saMmOhanE SaSikiSOrakaSEkharasya |
saMstambhanE ca mamataagrahacEShTitasya
kaamaakShi veekShaNakalaa paramauShadhaM tE ||15||

neelOpi raagamadhikaM janayanpuraarEH
lOlOpi bhaktimadhikaaM dRuDhayannaraaNaam |
vakrOpi dEvi namataaM samataaM vitanvan
kaamaakShi nRutyatu mayi tvadapaangapaataH ||16||

kaamadruhO hRudayayantraNajaagarookaa
kaamaakShi cancaladRugancalamEkhalaa tE |
aaScaryamamba bhajataaM jhaTiti svakeeya-
samparka Eva vidhunOti samastabandhaan ||17||

kuNTheekarOtu vipadaM mama kuncitabhroo-
caapaancitaH SritavidEhabhavaanuraagaH |
rakShOpakaaramaniSaM janayanjagatyaaM
kaamaakShi raama iva tE karuNaakaTaakShaH ||18||

SreekaamakOTi SivalOcanaSOShitasya
SRungaarabeejavibhavasya punaHprarOhE |
prEmaambhasaardramaciraatpracurENa SankE
kEdaaramamba tava kEvaladRuShTipaatam ||19||

maahaatmyaSEvadhirasau tava durvilanghya-
saMsaaravindhyagirikuNThanakElicuncuH |
dhairyaambudhiM paSupatESculakeekarOti
kaamaakShi veekShaNavijRumbhaNakumbhajanmaa ||20||

peeyooShavarShavaSiSiraa sphuTadutpalaSree-
maitree nisargamadhuraa kRutataarakaaptiH |
kaamaakShi saMSritavatee vapuraShTamoortEH
jyOtsnaayatE bhagavati tvadapaangamaalaa ||21||

amba smarapratibhaTasya vapurmanOgnyam
ambhOjakaananamivaancitakaNTakaabham |
bhRungeeva cumbati sadaiva sapakShapaataa
kaamaakShi kOmalarucistvadapaangamaalaa ||22||

kESaprabhaapaTalaneelavitaanajaalE
kaamaakShi kuNDalamaNicCavideepaSObhE |
SankE kaTaakSharucirangatalE kRupaakhyaa
SailooShikaa naTati SaMkaravallabhE tE ||23||

atyantaSeetalamatandrayatu kShaNaardham
astOkavibhramamanangavilaasakandam |
alpasmitaadRutamapaarakRupaapravaaham
akShiprarOhamaciraanmayi kaamakOTi ||24||

mandaakSharaagataraleekRutipaaratantryaat
kaamaakShi mantharataraaM tvadapaangaDOlaam |
aaruhya mandamatikautukaSaali cakShuH
aanandamEti muhurardhaSaSaankamaulEH ||25||

traiyambakaM tripurasundari harmyabhoomi-
rangaM vihaarasarasee karuNaapravaahaH |
daasaaSca vaasavamukhaaH paripaalaneeyaM
kaamaakShi viSvamapi veekShaNabhoobhRutastE ||26||

vaageeSvaree sahacaree niyamEna lakShmeeH
bhroovallareevaSakaree bhuvanaani gEham |
roopaM trilOkanayanaamRutamamba tEShaaM
kaamaakShi yEShu tava veekShaNapaaratantree ||27||

maahESvaraM jhaTiti maanasameenamamba
kaamaakShi dhairyajaladhau nitaraaM nimagnam |
jaalEna SRunkhalayati tvadapaanganaamnaa
vistaaritEna viShamaayudhadaaSakOsau ||28||

unmathya bOdhakamalaakaaramamba jaaDya-
stambEramaM mama manOvipinE bhramantam |
kuNTheekuruShva tarasaa kuTilaagraseemnaa
kaamaakShi taavakakaTaakShamahaankuSEna ||29||

udvEllitastabakitairlalitairvilaasaiH
utthaaya dEvi tava gaaDhakaTaakShakunjaat |
dooraM palaayayatu mOhamRugeekulaM mE
kaamaakShi stavaramanugrahakEsareendraH ||30||

snEhaadRutaaM vidalitOtpalakanticOraaM
jEtaaramEva jagadeeSvari jEtukaamaH |
maanOddhatO makarakEturasau dhuneetE
kaamaakShi taavakakaTaakShakRupaaNavalleem ||31||

SrauteeM vrajannapi sadaa saraNiM muneenaaM
kaamaakShi santatamapi smRutimaargagaamee |
kauTilyamamba kathamasthirataaM ca dhattE
cauryaM ca pankajarucaaM tvadapaangapaataH ||32||

nityaM SrEtuH paricitau yatamaanamEva
neelOtpalaM nijasameepanivaasalOlam |
preetyaiva paaThayati veekShaNadESikEndraH
kaamaakShee kintu tava kaalimasampradaayam ||33||

bhraantvaa muhuH stabakitasmitaphEnaraaSau
kaamaakShi vaktrarucisaMcayavaariraaSau |
aanandati tripuramardananEtralakShmeeH
aalambya dEvi tava mandamapaangasEtum ||34||

Syaamaa tava tripurasundari lOcanaSreeH
kaamaakShi kandalitamEdurataarakaantiH |
jyOtsnaavatee smitarucaapi kathaM tanOti
spardhaamahO kuvalayaiSca tathaa cakOraiH ||35||

kaalaanjanaM ca tava dEvi nireekShaNaM ca
kaamaakShi saamyasaraNiM samupaiti kaantyaa |
niSSEShanEtrasulabhaM jagateeShu poorva-
manyattrinEtrasulabhaM tuhinaadrikanyE ||36||

dhoomaankurO makarakEtanapaavakasya
kaamaakShi nEtrarucineelimacaaturee tE |
atyantamadbhutamidaM nayanatrayasya
harShOdayaM janayatE haruNaankamaulEH ||37||

aarabhbhalESasamayE tava veekShaNassa
kaamaakShi mookamapi veekShaNamaatranamram |
sarvagnyataa sakalalOkasamakShamEva
keertisvayaMvaraNamaalyavatee vRuNeetE ||38||

kaalaambuvaaha uva tE paritaapahaaree
kaamaakShi puShkaramadhaHkurutE kaTaakhxShaH |
poorvaH paraM kShaNarucaa samupaiti maitree-
manyastu sa.tataruciM prakaTeekarOti ||39||

sookShmEpi durgamatarEpi guruprasaada-
saahaayyakEna vicarannapavargamaargE |
saMsaarapankanicayE na patatyamooM tE
kaamaakShi gaaDhamavalambya kaTaakShayaShTim ||40||

kaamaakShi santatamasau harineelaratna-
stambhE kaTaakSharucipunjamayE bhavatyaaH |
baddhOpi bhaktinigalairmama cittahastee
stambhaM ca bandhamapi muncati hanta citram ||41||

kaamaakShi kaaShNaryamapi santatamanjanaM ca
bibhrannisargataralOpi bhavatkaTaakShaH |
vaimalyamanvahamananjanataa ca bhooyaH
sthairyaM ca bhaktahRudayaaya kathaM dadaati ||42||

mandasmitastabakitaM maNikuNDalaaMSu-
stOmapravaalaruciraM SiSireekRutaaSam |
kaamaakShi raajati kaTaakSharucEH kadambam
udyaanamamba karuNaahariNEkShaNaayaaH ||43||

kaamaakShi taavakakaTaakShamahEndraneela-
siMhaasanaM SritavatO makaradhvajasya |
saamraajyamangalavidhau muNikuNDalaSreeH
neeraajanOtsavatarangitadeepamaalaa ||44||

maataH kShaNaM snapaya maaM tava veekShitEna
mandaakShitEna sujanairaparOkShitEna |
kaamaakShi karmatimirOtkarabhaaskarENa
SrEyaskarENa madhupadyutitaskarENa ||45||

prEmaapagaapayasi majjanamaaracayya
yuktaH smitaaMSukRutabhasmavilEpanEna |
kaamaakShi kuNDalamaNidyutibhirjaTaalaH
SreekaNThamEva bhajatE tava dRuShTipaataH ||46||

kaivalyadaaya karuNaarasakiMkaraaya
kaamaakShi kandalitavibhramaSaMkaraaya |
aalOkanaaya tava bhaktaSivaMkaraaya
maatarnamOstu paratantritaSaMkaraaya ||47||

saamraajyamangalavidhau makaradhvajasya
lOlaalakaalikRutatOraNamaalyaSObhE |
kaamESvari pracaladutpalavaijayantee-
caaturyamEti tava cancaladRuShTipaataH ||48||

maargENa manjukacakaantitamOvRutEna
mandaayamaanagamanaa madanaaturaasau |
kaamaakShi dRuShTirayatE tava SaMkaraaya
saMkEtabhoomimaciraadabhisaarikEva ||49||

vreeDanuvRuttiramaNeekRutasaahacaryaa
SaivaalitaaM galarucaa SaSiSEkharasya |
kaamaakShi kaantisaraseeM tvadapaangalakShmeeH
mandaM samaaSrayati majjanakhElanaaya ||50||

kaaShaayamaMSukamiva prakaTaM dadhaanO
maaNikyakuNDalaruciM mamataavirOdhee |
Srutyantaseemani rataH sutaraaM cakaasti
kaamaakShi taavakakaTaakShayateeSvarOsau ||51||

paaShaaNa Eva harineelamaNirdinEShu
pramlanataaM kuvalayaM prakaTeekarOti |
naumittikO jaladamEcakimaa tatastE
kaamaakShi SoonyamupamanamapaangalakShmyaaH ||52||

SRungaaravibhramavatee sutaraaM salajjaa
naasaagramauktikarucaa kRutamandahaasaa |
Syaamaa kaTaakShasuShamaa tava yuktamEtat
kaamaakShi cumbati digambaravaktrabimbam ||53||

neelOtpalEna madhupEna ca dRuShTipaataH
kaamaakShi tulya iti tE kathamaamananti |
SaityEna nindayati yadanvahamindupaadaan
paathOruhENa yadasau kalahaayatE ca ||54||

OShThaprabhaapaTalavidrumamudritE tE
bhroovalliveecisubhagE mukhakaantisindhau |
kaamaakShi vaaribharapooraNalambamaana-
kaalaambuvaahasaraNiM labhatE kaTaakShaH ||55||

mandasmitairdhavalitaa maNikuNDalaaMSu-
samparkalOhitarucistvadapaangadhaaraa |
kaamaakShi mallikusumairnavapallavaiSca
neelOtpalaiSca racitEva vibhaati maalaa ||56||

kaamaakShi SeetalakRupaarasanirjharaambhaH-
samparkapakShmalarucistvadapaangamaalaa |
gObhiH sadaa puraripOrabhilaShyamaaNaa
doorvaakadambakaviDambanamaatanOti ||57||

hRutpankajaM mama vikaasayatu pramuShNa-
nnullaasamutpalarucEstamasaaM nirOddhaa |
dOShaanuShangajaDataaM jagataaM dhunaanaH
kaamaakShi veekShaNavilaasadinOdayastE ||58||

cakShurvimOhayati candravibhooShaNasya
kaamaakShi taavakakaTaakShatamaHprarOhaH |
pratyanmukhaM tu nayanaM stimitaM muneenaaM
praakaaSyamEva nayateeti paraM vicitram ||59||

kaamaakShi veekShaNarucaa yudhi nirjitaM tE
neelOtpalaM niravaSEShagataabhimaanam |
aagatya tatparisaraM SravaNavataMsa-
vyOjEna noonamabhayaarthanamaatanOti ||60||

aaScaryamamba madaanaabhyudayaavalambaH
kaamaakShi cancalanireekShaNavibhramastE |
dhairyaM vidhooya tanutE hRudi raagabandhaM
SambhOstadEva vipareetatayaa muneenaam ||61||

jantOH sakRutpraNamatO jagadeeDyataaM ca
tEjaasvitaaM ca niSitaaM ca matiM sabhaayaam |
kaamaakShi maakShikajhareemiva vaikhareeM ca
lakShmeeM ca pakShmalayati kShaNaveekShaNaM tE ||62||

kaadambinee kimayatE na jalaanuShangaM
bhRungaavalee kimurareekurutE na padmam |
kiM vaa kalindatanayaa sahatE na bhangaM
kaamaakShi niScayapadaM na tavaakShilakShmeeH ||63||

kaakOlapaavakatRuNeekaraNEpi dakShaH
kaamaakShi baalakasudhaakaraSEkharasya |
atyantaSeetalatamOpyanupaarataM tE
cittaM vimOhayati citramayaM kaTaakShaH ||64||

kaarpaNyapooraparivardhitamamba mOha-
kandOdgataM bhavamayaM viShapaadapaM mE |
tungaM Cinattu tuhinaadrisutE bhavatyaaH
kaanceepurESvari kaTaakShakuThaaradhaaraa ||65||

kaamaakShi ghOrabhavarOgacikitsanaartha-
mabhyarthya dESikakaTaakShabhiShakprasaadaat |
tatraapi dEvi labhatE sukRutee kadaaci-
danyasya durlabhamapaangamahauShadhaM tE ||66||

kaamaakShi dESikakRupaaMkuramaaSrayantO
naanaatapOniyamanaaSitapaaSabandhaaH |
vaasaalayaM tava kaTaakShamamuM mahaantO
labdhvaa sukhaM samaadhiyO vicaranti lOkE ||67||

saakootasaMlapitasambhRutamugdhahaasaM
vreeDaanuraagasahacaari vilOkanaM tE |
kaamaakShi kaamaparipanthini maaraveera-
saamraajyavibhramadaSaaM saphaleekarOti ||68||

kaamaakShi vibhramabalaikanidhirvidhaaya
bhroovallicaapakuTileekRutimEva citram |
svaadheenataaM tava ninaaya SaSaankamaulE-
rangaardharaajyasukhalaabhamapaangaveeraH ||69||

kaamaaMkuraikanilayastava dRuShTipaataH
kaamaakShi bhaktamanasaaM pradadaatu kaamaan |
raagaanvitaH svayamapi prakaTeekarOti
vairaagyamEva kathamESha mahaamuneenaam ||70||

kaalaambuvaahanivahaiH kalahaayatE tE
kaamaakShi kaalimamadEna sadaa kaTaakShaH |
citraM tathaapi nitaraamamumEva dRuShTvaa
sOtkaNTha Eva ramatE kila neelakaNThaH ||71||

kaamaakShi manmatharipuM prati maarataapa-
mOhaandhakaarajaladaagamanEna nRutyan |
duShkarmakancukikulaM kabaleekarOtu
vyaamiSramEcakarucistvadapaangakEkee ||72||

kaamaakShi manmatharipOravalOkanEShu
kaantaM payOjamiva taavakamakShipaatam |
prEmaagamO divasavadvikaceekarOti
lajjaabharO rajanivanmukuleekarOti ||73||

mookO virincati paraM puruShaH kuroopaH
kandarpati tridaSaraajati kimpacaanaH |
kaamaakShi kEvalamupakramakaala Eva
leelaatarangitakaTaakSharucaH kShaNaM tE ||74||

neelaalakaa madhukaranti manOgnyanaasaa-
muktaarucaH prakaTakandabisaankuranti |
kaaruNyamamba makarandati kaamakOTi
manyE tataH kamalamEva vilOcanaM tE ||75||

aakaaMkShyamaaNaphaladaanavicakShaNaayaaH |
kaamaakShi taavakakaTaakShakakaamadhEnOH |
samparka Eva kathamamba vimuktapaaSa-
bandhaaH sphuTaM tanubhRutaH paSutaaM tyajanti ||76||

saMsaaragharmaparitaapajuShaaM naraaNaaM
kaamaakShi SeetalataraaNi tavEkShitaani |
candraatapanti ghanacandanakardamanti
muktaaguNanti himavaariniShEcananti ||77||

prEmaamburaaSisatatasnapitaani citraM
kaamaakShi taavakakaTaakShanireekShaNaani |
sandhukShayanti muhurindhanaraaSireetyaa
maaradruhO manasi manmathacitrabhaanum ||78||

kaalaanjanapratibhaTaM kamaneeyakaantyaa
kandarpatantrakalayaa kalitaanubhaavam |
kaanceevihaararasikE kaluShaarticOraM
kallOlayasva mayi tE karuNaakaTaakSham ||79||

kraantEna manmathadEna vimOhyamaana-
svaantEna cootatarumoolagatasya puMsaH |
kaantEna kiMcidavalOkaya lOcanasya
praantEna maaM janani kaancipureevibhooShE ||80||

kaamaakShi kOpi sujanaastvadapaangasaMgE
kaNThEna kandalitakaalimasampradaayaaH |
uttaMsakalpitacakOrakuTumbapOShaa
naktandivasaprasavabhoonayanaa bhavanti ||81||

neelOtpalaprasavakaantinirdaSanEna
kaaruNyavibhramajuShaa tava veekShaNEna |
kaamaakShi karmajaladhEH kalaSeesutEna
paaSatrayaadvayamamee parimOcaneeyaaH ||82||

atyantacancalamakRutrimamanjanaM kiM
jhaMkaarabhangirahitaa kimu bhRungamaalaa |
dhoomaankuraH kimu hutaaSanasaMgaheenaH
kaamaakShi nEtrarucineelimakandalee tE ||83||

kaamaakShi nityamayamanjalirastu mukti-
beejaaya vibhramamadOdayaghoorNitaaya |
kandarpadarpapunarudbhavasiddhidaaya
kalyaaNadaaya tava dEvi dRugancalaaya ||84||

darpaankurO makarakEtanavibhramaaNaaM
nindaankurO vidalitOtpalacaatureeNaam |
deepaankurO bhavatamisrakadambakaanaaM
kaamaakShi paalayatu maaM tvadapaangapaataH ||85||

kaivalyadivyamaNirOhaNaparvatEbhyaH
kaaruNyanirjharapayaHkRutamanjanEbhyaH |
kaamaakShi kiMkaritaSankaramaanasEbhya-
stEbhyO namOstu tava veekShaNavibhramEbhyaH ||86||

alpeeya Eva navamutpalamamba heenaa
meenasya vaa saraNiramburuhaaM ca kiM vaa |
doorE mRugeedRugasamanjasamanjanaM ca
kaamaakShi veekShaNarucau tava tarkayaamaH ||87||

miSreebhavadgaralapankilaSankarOras-
seemaangaNE kimapi rinkhaNamaadadhaanaH |
hElaavadhootalalitaSravaNOtpalOsau
kaamaakShi baala iva raajati tE kaTaakShaH ||88||

prauDhikarOti viduShaaM navasooktidhaaTee-
cootaaTaveeShu budhakOkilalaalyamaanam |
maadhveerasaM parimalaM ca nirargalaM tE
kaamaakShi veekShaNavilaasavasantalakShmeeH ||89||

koolaMkaShaM vitanutE karuNaambuvarShee
saarasvataM sukRutinaH sulabhaM pravaaham |
tucCeekarOti yamunaambutarangabhangeeM
kaamaakShi kiM tava kaTaakShamahaambuvaahaH ||90||

jagarti dEvi karuNaaSukasundaree tE
taaTankaratnarucidaaDimakhaNDaSONE |
kaamaakShi nirbharakaTaakShamareecipunja-
maahEndraneelamaNipanjaramadhyabhaagE ||91||

kaamaakShi satkuvalayasya sagOtrabhaavaa-
daakraamati Srutimasau tava dRuShTipaataH |
kiMca sphuTaM kuTilataaM prakaTeekarOti
bhroovallareeparicitasya phalaM kimEtat ||92||

EShaa tavaakShisuShamaa viShamaayudhasya
naaraacavarShalaharee nagaraajakanyE |
SaMkE karOti Satadhaa hRudi dhairyamudraaM
SreekaamakOTi yadasau SiSiraaMSumaulEH ||93||

baaNEna puShpadhanuShaH parikalpyamaana-
traaNEna bhaktamanasaaM karuNaakarENa |
kONEna kOmaladRuSastava kaamakOTi
SONEna SOShaya SivE mama SOkasindhum ||94||

maaradruhaa mukuTaseemani laalyamaanE
mandaakineepayasi tE kuTilaM cariShNuH |
kaamaakShi kOparabhasaadvalamaanameena-
sandEhamankurayati kShaNamakShipaataH ||95||

kaamaakShi saMvalitamauktikakuNDalaaMSu-
cancatsitaSravaNacaamaracaatureekaH |
stambhE nirantaramapaangamayE bhavatyaa
baddhaScakaasti makaradhvajamattahastee ||96||

yaavatkaTaakSharajaneesamayaagamastE
kaamaakShi taavadaciraannamataaM naraaNaam |
aavirbhavatyamRutadeedhitibimbamamba
saMvinmayaM hRudayapoorvagireendraSRungE ||97||

kaamaakShi kalpaviTapeeva bhavatkaTaakShO
ditsuH samastavibhavaM namataaM naraaNaam |
bhRungasya neelanalinasya ca kaantisampa-
tsarvasvamEva harateeti paraM vicitram ||98||

atyantaSeetalamanargalakarmapaaka-
kaakOlahaari sulabhaM sumanObhirEtat |
peeyooShamEva tava veekShaNamamba kintu
kaamaakShi neelamidamityayamEva bhEdaH ||99||

agnyaatabhaktirasamaprasaradvivEka-
matyantagarvamanadheetasamastaSaastram |
apraaptasatyamasameepagataM ca muktEH
kaamaakShi naiva tava spRuhayati dRuShTipaataH ||100||

(kaamaakShi maamavatu tE karuNaakaTaakShaH)
paatEna lOcanarucEstava kaamakOTi
pOtEna patakapayOdhibhayaaturaaNaam |
pootEna tEna navakaancanakuNDalaaMSu-
veetEna Seetalaya bhoodharakanyakE maam ||101||

|| iti kaTaakShaSatakaM sampoorNam ||

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics