Kannada

Devi Aswadhati (Amba Stuti) – Kannada

Comments Off on Devi Aswadhati (Amba Stuti) – Kannada 10 April 2016

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಕಾಳಿದಾಸ

(ಕಾಳಿದಾಸ ಕೃತಮ್)

ಚೆಟೀ ಭವನ್ನಿಖಿಲ ಖೆಟೀ ಕದಂಬವನ ವಾಟೀಷು ನಾಕಿ ಪಟಲೀ
ಕೊಟೀರ ಚಾರುತರ ಕೊಟೀ ಮಣೀಕಿರಣ ಕೊಟೀ ಕರಂಬಿತ ಪದಾ |
ಪಾಟೀರಗಂಧಿ ಕುಚಶಾಟೀ ಕವಿತ್ವ ಪರಿಪಾಟೀಮಗಾಧಿಪ ಸುತಾ
ಘೊಟೀಖುರಾದಧಿಕ ಧಾಟೀಮುದಾರ ಮುಖ ವೀಟೀರಸೆನ ತನುತಾಮ್ || 1 || ಶಾ. ||

ದ್ವೈಪಾಯನ ಪ್ರಭೃತಿ ಶಾಪಾಯುಧ ತ್ರಿದಿವ ಸೊಪಾನ ಧೂಳಿ ಚರಣಾ
ಪಾಪಾಪಹ ಸ್ವಮನು ಜಾಪಾನುಲೀನ ಜನ ತಾಪಾಪನೊದ ನಿಪುಣಾ |
ನೀಪಾಲಯಾ ಸುರಭಿ ಧೂಪಾಲಕಾ ದುರಿತಕೂಪಾದುದನ್ಚಯತುಮಾಮ್
ರೂಪಾಧಿಕಾ ಶಿಖರಿ ಭೂಪಾಲ ವಂಶಮಣಿ ದೀಪಾಯಿತಾ ಭಗವತೀ || 2 || ಶಾ. ||

ಯಾಳೀಭಿ ರಾತ್ಮತನುತಾಲೀನಕೃತ್ಪ್ರಿಯಕ ಪಾಳೀಷು ಖೆಲತಿ ಭವಾ
ವ್ಯಾಳೀ ನಕುಲ್ಯಸಿತ ಚೂಳೀ ಭರಾ ಚರಣ ಧೂಳೀ ಲಸನ್ಮಣಿಗಣಾ |
ಯಾಳೀ ಭೃತಿ ಶ್ರವಸಿ ತಾಳೀ ದಳಂ ವಹತಿ ಯಾಳೀಕ ಶೊಭಿ ತಿಲಕಾ
ಸಾಳೀ ಕರೊತು ಮಮ ಕಾಳೀ ಮನಃ ಸ್ವಪದ ನಾಳೀಕ ಸೆವನ ವಿಧೌ || 3 || ಶಾ. ||

ಬಾಲಾಮೃತಾಂಶು ನಿಭ ಫಾಲಾಮನಾ ಗರುಣ ಚೆಲಾ ನಿತಂಬ ಫಲಕೆ
ಕೊಲಾಹಲ ಕ್ಷಪಿತ ಕಾಲಾಮರಾಕುಶಲ ಕೀಲಾಲ ಶೊಷಣ ರವಿಃ |
ಸ್ಥೂಲಾಕುಚೆ ಜಲದ ನೀಲಾಕಚೆ ಕಲಿತ ವೀಲಾ ಕದಂಬ ವಿಪಿನೆ
ಶೂಲಾಯುಧ ಪ್ರಣತಿ ಶೀಲಾ ದಧಾತು ಹೃದಿ ಶೈಲಾಧಿ ರಾಜ ತನಯಾ || 4 || ಶಾ. ||

ಕಂಬಾವತೀವ ಸವಿಡಂಬಾ ಗಳೆನ ನವ ತುಂಬಾಭ ವೀಣ ಸವಿಧಾ
ಬಿಂಬಾಧರಾ ವಿನತ ಶಂಬಾಯುಧಾದಿ ನಿಕುರುಂಬಾ ಕದಂಬ ವಿಪಿನೆ |
ಅಂಬಾ ಕುರಂಗ ಮದಜಂಬಾಲ ರೊಚಿ ರಿಹ ಲಂಬಾಲಕಾ ದಿಶತು ಮೆ
ಶಂ ಬಾಹುಲೆಯ ಶಶಿ ಬಿಂಬಾಭಿ ರಾಮ ಮುಖ ಸಂಬಾಧಿತಾ ಸ್ತನ ಭರಾ || 5 || ಶಾ. ||

ದಾಸಾಯಮಾನ ಸುಮಹಾಸಾ ಕದಂಬವನ ವಾಸಾ ಕುಸುಂಭ ಸುಮನೊ
ವಾಸಾ ವಿಪಂಚಿ ಕೃತ ರಾಸಾ ವಿಧೂತ ಮಧು ಮಾಸಾರವಿಂದ ಮಧುರಾ |
ಕಾಸಾರ ಸೂನ ತತಿ ಭಾಸಾಭಿರಾಮ ತನು ರಾಸಾರ ಶೀತ ಕರುಣಾ
ನಾಸಾ ಮಣಿ ಪ್ರವರ ಭಾಸಾ ಶಿವಾ ತಿಮಿರ ಮಾಸಾಯೆ ದುಪರತಿಮ್ || 6 || ಶಾ. ||

ನ್ಯಂಕಾಕರೆ ವಪುಷಿ ಕಂಕಾಳ ರಕ್ತ ಪುಷಿ ಕಂಕಾದಿ ಪಕ್ಷಿ ವಿಷಯೆ
ತ್ವಂ ಕಾಮನಾ ಮಯಸಿ ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಹೃದಯ ಪಂಕಾರಿ ಮೆ ಹಿ ಗಿರಿಜಾಮ್ |
ಶಂಕಾಶಿಲಾ ನಿಶಿತ ಟಂಕಾಯಮಾನ ಪದ ಸಂಕಾಶಮಾನ ಸುಮನೊ
ಝಂಕಾರಿ ಭೃಂಗತತಿ ಮಂಕಾನುಪೆತ ಶಶಿ ಸಂಕಾಶ ವಕ್ತ್ರ ಕಮಲಾಮ್ || 7 || ಶಾ. ||

ಜಂಭಾರಿ ಕುಂಭಿ ಪೃಥು ಕುಂಭಾಪಹಾಸಿ ಕುಚ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾರ ಲತಿಕಾ
ರಂಭಾ ಕರೀಂದ್ರ ಕರ ದಂಭಾಪಹೊರುಗತಿ ಡಿಂಭಾನುರಂಜಿತ ಪದಾ |
ಶಂಭಾ ಉದಾರ ಪರಿರಂಭಾಂಕುರತ್ ಪುಲಕ ದಂಭಾನುರಾಗ ಪಿಶುನಾ
ಶಂ ಭಾಸುರಾಭರಣ ಗುಂಭಾ ಸದಾ ದಿಶತು ಶುಂಭಾಸುರ ಪ್ರಹರಣಾ || 8 || ಶಾ. ||

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದನುಜ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಧೌ ವಿಕೃತ ದೀಕ್ಷಾ ಮನೊಹರ ಗುಣಾ
ಭಿಕ್ಷಾಶಿನೊ ನಟನ ವೀಕ್ಷಾ ವಿನೊದ ಮುಖಿ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ಪ್ರಹರಣಾ |
ವೀಕ್ಷಾಂ ವಿಧೆಹಿ ಮಯಿ ದಕ್ಷಾ ಸ್ವಕೀಯ ಜನ ಪಕ್ಷಾ ವಿಪಕ್ಷ ವಿಮುಖೀ
ಯಕ್ಷೆಶ ಸೆವಿತ ನಿರಾಕ್ಷೆಪ ಶಕ್ತಿ ಜಯ ಲಕ್ಷಾವಧಾನ ಕಲನಾ || 9 || ಶಾ. ||

ವಂದಾರು ಲೊಕ ವರ ಸಂಧಾಯಿನೀ ವಿಮಲ ಕುಂದಾವದಾತ ರದನಾ
ಬೃಂದಾರು ಬೃಂದ ಮಣಿ ಬೃಂದಾರವಿಂದ ಮಕರಂದಾಭಿಷಿಕ್ತ ಚರಣಾ |
ಮಂದಾನಿಲಾ ಕಲಿತ ಮಂದಾರ ದಾಮಭಿರಮಂದಾಭಿರಾಮ ಮಕುಟಾ
ಮಂದಾಕಿನೀ ಜವನ ಭಿಂದಾನ ವಾಚಮರವಿಂದಾನನಾ ದಿಶತು ಮೆ || 10 || ಶಾ. ||

ಯತ್ರಾಶಯೊ ಲಗತಿ ತತ್ರಾಗಜಾ ಭವತು ಕುತ್ರಾಪಿ ನಿಸ್ತುಲ ಶುಕಾ
ಸುತ್ರಾಮ ಕಾಲ ಮುಖ ಸತ್ರಾಸಕಪ್ರಕರ ಸುತ್ರಾಣ ಕಾರಿ ಚರಣಾ |
ಛತ್ರಾನಿಲಾತಿರಯ ಪತ್ತ್ರಾಭಿಭಿರಾಮ ಗುಣ ಮಿತ್ರಾಮರೀ ಸಮ ವಧೂಃ
ಕು ತ್ರಾಸಹೀನ ಮಣಿ ಚಿತ್ರಾಕೃತಿ ಸ್ಫುರಿತ ಪುತ್ರಾದಿ ದಾನ ನಿಪುಣಾ || 11 || ಶಾ. ||

ಕೂಲಾತಿಗಾಮಿ ಭಯ ತೂಲಾವಳಿಜ್ವಲನಕೀಲಾ ನಿಜಸ್ತುತಿ ವಿಧಾ
ಕೊಲಾಹಲಕ್ಷಪಿತ ಕಾಲಾಮರೀ ಕುಶಲ ಕೀಲಾಲ ಪೊಷಣ ರತಾ |
ಸ್ಥೂಲಾಕುಚೆ ಜಲದ ನೀಲಾಕಚೆ ಕಲಿತ ಲೀಲಾ ಕದಂಬ ವಿಪಿನೆ
ಶೂಲಾಯುಧ ಪ್ರಣತಿ ಶೀಲಾ ವಿಭಾತು ಹೃದಿ ಶೈಲಾಧಿರಾಜ ತನಯಾ || 12 || ಶಾ. ||

ಇಂಧಾನ ಕೀರ ಮಣಿಬಂಧಾ ಭವೆ ಹೃದಯಬಂಧಾ ವತೀವ ರಸಿಕಾ
ಸಂಧಾವತೀ ಭುವನ ಸಂಧಾರಣೆ ಪ್ಯಮೃತ ಸಿಂಧಾವುದಾರ ನಿಲಯಾ |
ಗಂಧಾನುಭಾವ ಮುಹುರಂಧಾಲಿ ಪೀತ ಕಚ ಬಂಧಾ ಸಮರ್ಪಯತು ಮೆ
ಶಂ ಧಾಮ ಭಾನುಮಪಿ ರುಂಧಾನ ಮಾಶು ಪದ ಸಂಧಾನ ಮಪ್ಯನುಗತಾ || 13 || ಶಾ. ||

Kannada

Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – Kannada

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – Kannada 24 December 2014

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಭರ್ತೃಹರಿ

ಚೂಡೋತ್ತಂಸಿತಚಂದ್ರಚಾರುಕಲಿಕಾಚಂಚಚ್ಛಿಖಾಭಾಸ್ವರೋ
ಲೀಲಾದಗ್ಧವಿಲೋಲಕಾಮಶಲಭಃ ಶ್ರೇಯೋದಶಾಗ್ರೇ ಸ್ಫುರನ್ |
ಅಂತಃಸ್ಫೂರ್ಜದ್‌ಅಪಾರಮೋಹತಿಮಿರಪ್ರಾಗ್ಭಾರಮ್ ಉಚ್ಚಾಟಯನ್
ಶ್ವೇತಃಸದ್ಮನಿ ಯೋಗಿನಾಂ ವಿಜಯತೇ ಙ್ಞಾನಪ್ರದೀಪೋ ಹರಃ || 3.1 ||

ಭ್ರಾಂತಂ ದೇಶಮ್ ಅನೇಕದುರ್ಗವಿಷಮಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ನ ಕಿಂಚಿತ್ಫಲಂ
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಜಾತಿಕುಲಾಭಿಮಾನಮ್ ಉಚಿತಂ ಸೇವಾ ಕೃತಾ ನಿಷ್ಫಲಾ |
ಭುಕ್ತಂ ಮಾನವಿವರ್ಜಿತಂ ಪರಗೃಹೇಷ್ವಾಶಂಕಯಾ ಕಾಕವತ್
ತೃಷ್ಣೇ ಜೃಂಭಸಿ ಪಾಪಕರ್ಮಪಿಶುನೇ ನಾದ್ಯಾಪಿ ಸಂತುಷ್ಯಸಿ || 3.2 ||

ಉತ್ಖಾತಂ ನಿಧಿಶಂಕಯಾ ಕ್ಷಿತಿತಲಂ ಧ್ಮಾತಾ ಗಿರೇರ್ಧಾತವೋ
ನಿಸ್ತೀರ್ಣಃ ಸರಿತಾಂ ಪತಿರ್ನೃಪತಯೋ ಯತ್ನೇನ ಸಂತೋಷಿತಾಃ |
ಮಂತ್ರಾರಾಧನತತ್ಪರೇಣ ಮನಸಾ ನೀತಾಃ ಶ್ಮಶಾನೇ ನಿಶಾಃ
ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಕಾಣವರಾಟಕೋ‌உಪಿ ನ ಮಯಾ ತೃಷ್ಣೇ ಸಕಾಮಾ ಭವ || 3.3 ||

ಖಲಾಲಾಪಾಃ ಸೌಢಾಃ ಕಥಮ್ ಅಪಿ ತದ್‌ಆರಾಧನಪರೈರ್ನಿಗೃಹ್ಯಾಂತರ್
ಬಾಷ್ಪಂ ಹಸಿತಮ್ ಅಪಿ ಶೂನ್ಯೇನ ಮನಸಾ |
ಕೃತೋ ವಿತ್ತಸ್ತಂಭಪ್ರತಿಹತಧಿಯಾಮ್ ಅಂಜಲಿರಪಿ
ತ್ವಮ್ ಆಶೇ ಮೋಘಾಶೇ ಕಿಮ ಅಪರಮ್ ಅತೋ ನರ್ತಯಸಿ ಮಾಮ್ || 3.4 ||

ಅಮೀಷಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ತುಲಿತವಿಸಿನೀಪತ್ರಪಯಸಾಂ
ಕೃತೇ ಕಿಂ ನಾಸ್ಮಾಭಿರ್ವಿಗಲಿತವಿವೇಕೈರ್ವ್ಯವಸಿತಮ್ |
ಯದ್‌ಆಢ್ಯಾನಾಮ್ ಅಗ್ರೇ ದ್ರವಿಣಮದನಿಃಸಂಙ್ಞಮನಸಾಂ
ಕೃತಂ ಮಾವವ್ರೀಡೈರ್ನಿಜಗುಣಕಥಾಪಾತಕಮ್ ಅಪಿ || 3.5 ||

ಕ್ಷಾಂತಂ ನ ಕ್ಷಮಯಾ ಗೃಹೋಚಿತಸುಖಂ ತ್ಯಕ್ತಂ ನ ಸಂತೋಷತಃ
ಸೋಢೋ ದುಃಸಹಶೀತತಾಪಪವನಕ್ಲೇಶೋ ನ ತಪ್ತಂ ತಪಃ |
ಧ್ಯಾತಂ ವಿತ್ತಮ್ ಅಹರ್ನಿಶಂ ನಿತ್ಯಮಿತಪ್ರಾಣೈರ್ನ ಶಂಭೋಃ ಪದಂ
ತತ್ತತ್ಕರ್ಮ ಕೃತಂ ಯದೇವ ಮುನಿಭಿಸ್ತೈಸ್ತೈಃ ಫಲೈರ್ವಂಚಿತಾಃ || 3.6 ||

ಭೋಗಾ ನ ಭುಕ್ತಾ ವಯಮ್ ಏವ ಭುಕ್ತಾಸ್
ತಪೋ ನ ತಪ್ತಂ ವಯಮ್ ಏವ ತಪ್ತಾಃ |
ಕಾಲೋ ನ ಯಾತೋ ವಯಮ್ ಏವ ಯಾತಾಸ್ತೃಷ್ಣಾ
ನ ಜೀರ್ಣಾ ವಯಮ್ ಏವ ಜೀರ್ಣಾಃ || 3.7 ||

ಬಲಿಭಿರ್ಮುಖಮ್ ಆಕ್ರಾಂತಂ ಪಲಿತೇನಾಂಕಿತಂ ಶಿರಃ |
ಗಾತ್ರಾಣಿ ಶಿಥಿಲಾಯಂತೇ ತೃಷ್ಣೈಕಾ ತರುಣಾಯತೇ || 3.8 ||

ವಿವೇಕವ್ಯಾಕೋಶೇ ವಿದಧತಿ ಸಮೇ ಶಾಮ್ಯತಿ ತೃಷಾ
ಪರಿಷ್ವಂಗೇ ತುಂಗೇ ಪ್ರಸರತಿತರಾಂ ಸಾ ಪರಿಣತಾ |
ಜರಾಜೀರ್ಣೈಶ್ವರ್ಯಗ್ರಸನಗಹನಾಕ್ಷೇಪಕೃಪಣಸ್ತೃಷಾಪಾತ್ರಂ
ಯಸ್ಯಾಂ ಭವತಿ ಮರುತಾಮ್ ಅಪ್ಯಧಿಪತಿಃ || 3.81 ||

ನಿವೃತ್ತಾ ಭೋಗೇಚ್ಛಾ ಪುರುಷಬಹುಮಾನೋ‌உಪಿ ಗಲಿತಃ
ಸಮಾನಾಃ ಸ್ವರ್ಯಾತಾಃ ಸಪದಿ ಸುಹೃದೋ ಜೀವಿತಸಮಾಃ |
ಶನೈರ್ಯಷ್ಟ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಘನತಿಮಿರರುದ್ಧೇ ಚ ನಯನೇ
ಅಹೋ ಮೂಢಃ ಕಾಯಸ್ತದಪಿ ಮರಣಾಪಾಯಚಕಿತಃ || 3.9 ||

ಆಶಾ ನಾಮ ನದೀ ಮನೋರಥಜಲಾ ತೃಷ್ಣಾತರಂಗಾಕುಲಾ
ರಾಗಗ್ರಾಹವತೀ ವಿತರ್ಕವಿಹಗಾ ಧೈರ್ಯದ್ರುಮಧ್ವಂಸಿನೀ |
ಮೋಹಾವರ್ತಸುದುಸ್ತರಾತಿಗಹನಾ ಪ್ರೋತ್ತುಂಗಚಿಂತಾತಟೀ
ತಸ್ಯಾಃ ಪರಗತಾ ವಿಶುದ್ಧಮ್ ಅಲಸೋ ನಂದಂತಿ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಃ || 3.10 ||

ನ ಸಂಸಾರೋತ್ಪನ್ನಂ ಚರಿತಮ್ ಅನುಪಶ್ಯಾಮಿ ಕುಶಲಂ
ವಿಪಾಕಃ ಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಜನಯತಿ ಭಯಂ ಮೇ ವಿಮೃಶತಃ |
ಮಹದ್ಭಿಃ ಪುಣ್ಯೌಘೈಶ್ಚಿರಪರಿಗೃಹೀತಾಶ್ಚ ವಿಷಯಾ
ಮಹಾಂತೋ ಜಾಯಂತೇ ವ್ಯಸನಮ್ ಇವ ದಾತುಂ ವಿಷಯಿಣಾಮ್ || 3.11 ||

ಅವಶ್ಯಂ ಯಾತಾರಶ್ಚಿರತರಮ್ ಉಷಿತ್ವಾಪಿ ವಿಷಯಾ
ವಿಯೋಗೇ ಕೋ ಭೇದಸ್ತ್ಯಜತಿ ನ ಜನೋ ಯತ್ಸ್ವಯಮ್ ಅಮೂನ್ |
ವ್ರಜಂತಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದತುಲಪರಿತಾಪಾಯ ಮನಸಃ
ಸ್ವಯಂ ತ್ಯಕ್ತಾ ಹ್ಯೇತೇ ಶಮಸುಖಮ್ ಅನಂತಂ ವಿದಧತಿ || 3.12 ||

ಬ್ರಹ್ಮಙ್ಞಾನವಿವೇಕನಿರ್ಮಲಧಿಯಃ ಕುರ್ವಂತ್ಯಹೋ ದುಷ್ಕರಂ
ಯನ್ಮುಂಚಂತ್ಯುಪಭೋಗಭಾಂಜ್ಯಪಿ ಧನಾನ್ಯೇಕಾಂತತೋ ನಿಃಸ್ಪೃಹಾಃ |
ಸಂಪ್ರಾತಾನ್ನ ಪುರಾ ನ ಸಂಪ್ರತಿ ನ ಚ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ದೃಢಪ್ರತ್ಯಯಾನ್
ವಾಞ್ಛಾಮಾತ್ರಪರಿಗ್ರಹಾನಪಿ ಪರಂ ತ್ಯಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ತಾ ವಯಮ್ || 3.13 ||

ಧನ್ಯಾನಾಂ ಗಿರಿಕಂದರೇಷು ವಸತಾಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂ ಧ್ಯಾಯತಾಮಾನಂದಾಶ್ರು
ಜಲಂ ಪಿಬಂತಿ ಶಕುನಾ ನಿಃಶಂಕಮ್ ಅಂಕೇಶಯಾಃ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ಮನೋರಥೋಪರಚಿತಪ್ರಾಸಾದವಾಪೀತಟಕ್ರೀಡಾ
ಕಾನನಕೇಲಿಕೌತುಕಜುಷಾಮ್ ಆಯುಃ ಪರಂ ಕ್ಷೀಯತೇ || 3.14 ||

ಭಿಕ್ಷಾಶತಂ ತದಪಿ ನೀರಸಮ್ ಏಕಬಾರಂ
ಶಯ್ಯಾ ಚ ಭೂಃ ಪರಿಜನೋ ನಿಜದೇಹಮಾತ್ರಮ್ |
ವಸ್ತ್ರಂ ವಿಶೀರ್ಣಶತಖಂಡಮಯೀ ಚ ಕಂಥಾ
ಹಾ ಹಾ ತಥಾಪಿ ವಿಷಯಾ ನ ಪರಿತ್ಯಜಂತಿ || 3.15 ||

ಸ್ತನೌ ಮಾಂಸಗ್ರಂಥೀ ಕನಕಕಲಶಾವಿತ್ಯುಪಮಿತೀ
ಮುಖಂ ಶ್ಲೇಷ್ಮಾಗಾರಂ ತದಪಿ ಚ ಶಶಾಂಕೇನ ತುಲಿತಮ್ |
ಸ್ರವನ್ಮೂತ್ರಕ್ಲಿನ್ನಂ ಕರಿವರಶಿರಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಘನಂ
ಮುಹುರ್ನಿಂದ್ಯಂ ರೂಪಂ ಕವಿಜನವಿಶೇಷೈರ್ಗುರುಕೃತಮ್ || 3.16 ||

ಏಕೋ ರಾಗಿಷು ರಾಜತೇ ಪ್ರಿಯತಮಾದೇಹಾರ್ಧಹಾರೀ ಹರೋ
ನೀರಾಗೇಷು ಜನೋ ವಿಮುಕ್ತಲಲನಾಸಂಗೋ ನ ಯಸ್ಮಾತ್ಪರಃ |
ದುರ್ವಾರಸ್ಮರಬಾಣಪನ್ನಗವಿಷವ್ಯಾಬಿದ್ಧಮುಗ್ಧೋ ಜನಃ
ಶೇಷಃ ಕಾಮವಿಡಂಬಿತಾನ್ನ ವಿಷಯಾನ್ಭೋಕ್ತುಂ ನ ಮೋಕ್ತುಂ ಕ್ಷಮಃ || 3.17 ||

ಅಜಾನಂದಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಪತತು ಶಲಭಸ್ತೀವ್ರದಹನೇ
ಸ ಮೀನೋ‌உಪ್ಯಙ್ಞಾನಾದ್ಬಡಿಶಯುತಮ್ ಅಶ್ನಾತು ಪಿಶಿತಮ್ |
ವಿಜಾನಂತೋ‌உಪ್ಯೇತೇ ವಯಮ್ ಇಹ ವಿಯಜ್ಜಾಲಜಟಿಲಾನ್
ನ ಮುಂಚಾಮಃ ಕಾನಾಮ್ ಅಹಹ ಗಹನೋ ಮೋಹಮಹಿಮಾ || 3.18 ||

ತೃಷಾ ಶುಷ್ಯತ್ಯಾಸ್ಯೇ ಪಿಬತಿ ಸಲಿಲಂ ಶೀತಮಧುರಂ
ಕ್ಷುಧಾರ್ತಃ ಶಾಲ್ಯನ್ನಂ ಕವಲಯತಿ ಮಾಂಸಾದಿಕಲಿತಮ್ |
ಪ್ರದೀಪ್ತೇ ಕಾಮಾಗ್ನೌ ಸುದೃಢತರಮ್ ಆಲಿಂಗತಿ ವಧೂಂ
ಪ್ರತೀಕಾರಂ ವ್ಯಾಧಃ ಸುಖಮ್ ಇತಿ ವಿಪರ್ಯಸ್ಯತಿ ಜನಃ || 3.19 ||

ತುಂಗಂ ವೇಶ್ಮ ಸುತಾಃ ಸತಾಮ್ ಅಭಿಮತಾಃ ಸಂಖ್ಯಾತಿಗಾಃ ಸಂಪದಃ
ಕಲ್ಯಾಣೀ ದಯಿತಾ ವಯಶ್ಚ ನವಮ್ ಇತ್ಯಙ್ಞಾನಮೂಢೋ ಜನಃ |
ಮತ್ವಾ ವಿಶ್ವಮ್ ಅನಶ್ವರಂ ನಿವಿಶತೇ ಸಂಸಾರಕಾರಾಗೃಹೇ
ಸಂದೃಶ್ಯ ಕ್ಷಣಭಂಗುರಂ ತದಖಿಲಂ ಧನ್ಯಸ್ತು ಸನ್ನ್ಯಸ್ಯತಿ || 3.20 ||

ದೀನಾ ದೀನಮುಖೈಃ ಸದೈವ ಶಿಶುಕೈರಾಕೃಷ್ಟಜೀರ್ಣಾಂಬರಾ
ಕ್ರೋಶದ್ಭಿಃ ಕ್ಷುಧಿತೈರ್ನಿರನ್ನವಿಧುರಾ ದೃಶ್ಯಾ ನ ಚೇದ್ಗೇಹಿನೀ |
ಯಾಚ್ಞಾಭಂಗಭಯೇನ ಗದ್ಗದಗಲತ್ರುಟ್ಯದ್ವಿಲೀನಾಕ್ಷರಂ
ಕೋ ದೇಹೀತಿ ವದೇತ್ಸ್ವದಗ್ಧಜಠರಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಮನಸ್ವೀ ಪುಮಾನ್ || 3.21 ||

ಅಭಿಮತಮಹಾಮಾನಗ್ರಂಥಿಪ್ರಭೇದಪಟೀಯಸೀ
ಗುರುತರಗುಣಗ್ರಾಮಾಭೋಜಸ್ಫುಟೋಜ್ಜ್ವಲಚಂದ್ರಿಕಾ |
ವಿಪುಲವಿಲಲ್ಲಜ್ಜಾವಲ್ಲೀವಿತಾನಕುಠಾರಿಕಾ
ಜಠರಪಿಠರೀ ದುಸ್ಪುರೇಯಂ ಕರೋತಿ ವಿಡಂಬನಮ್ || 3.22 ||

ಪುಣ್ಯೇ ಗ್ರಾಮೇ ವನೇ ವಾ ಮಹತಿ ಸಿತಪಟಚ್ಛನ್ನಪಾಲೀ ಕಪಾಲಿಂ
ಹ್ಯಾದಾಯ ನ್ಯಾಯಗರ್ಭದ್ವಿಜಹುತಹುತಭುಗ್ಧೂಮಧೂಮ್ರೋಪಕಂಠೇ |
ದ್ವಾರಂ ದ್ವಾರಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ವರಮ್ ಉದರದರೀಪೂರಣಾಯ ಕ್ಷುಧಾರ್ತೋ
ಮಾನೀ ಪ್ರಾಣೈಃ ಸನಾಥೋ ನ ಪುನರನುದಿನಂ ತುಲ್ಯಕುಲ್ಯೇಸು ದೀನಃ || 3.23 ||

ಗಂಗಾತರಂಗಕಣಶೀಕರಶೀತಲಾನಿ
ವಿದ್ಯಾಧರಾಧ್ಯುಷಿತಚಾರುಶಿಲಾತಲಾನಿ |
ಸ್ಥಾನಾನಿ ಕಿಂ ಹಿಮವತಃ ಪ್ರಲಯಂ ಗತಾನಿ
ಯತ್ಸಾವಮಾನಪರಪಿಂಡರತಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ || 3.24 ||

ಕಿಂ ಕಂದಾಃ ಕಂದರೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಲಯಮ್ ಉಪಗತಾ ನಿರ್ಝರಾ ವಾ ಗಿರಿಭ್ಯಃ
ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಾ ವಾ ತರುಭ್ಯಃ ಸರಸಗಲಭೃತೋ ವಲ್ಕಲಿನ್ಯಶ್ಚ ಶಾಖಾಃ |
ವೀಕ್ಷ್ಯಂತೇ ಯನ್ಮುಖಾನಿ ಪ್ರಸಭಮ್ ಅಪಗತಪ್ರಶ್ರಯಾಣಾಂ ಖಲಾನಾಂ
ದುಃಖಾಪ್ತಸ್ವಲ್ಪವಿತ್ತಸ್ಮಯಪವನವಶಾನರ್ತಿತಭ್ರೂಲತಾನಿ || 3.25 ||

ಪುಣ್ಯೈರ್ಮೂಲಫಲೈಸ್ತಥಾ ಪ್ರಣಯಿನೀಂ ವೃತ್ತಿಂ ಕುರುಷ್ವಾಧುನಾ
ಭೂಶಯ್ಯಾಂ ನವಪಲ್ಲವೈರಕೃಪಣೈರುತ್ತಿಷ್ಠ ಯಾವೋ ವನಮ್ |
ಕ್ಷುದ್ರಾಣಾಮ್ ಅವಿವೇಕಮೂಢಮನಸಾಂ ಯತ್ರೇಶ್ವರಾಣಾಂ ಸದಾ
ವಿತ್ತವ್ಯಾಧಿವಿಕಾರವಿಹ್ವಲಗಿರಾಂ ನಾಮಾಪಿ ನ ಶ್ರೂಯತೇ || 3.26 ||

ಫಲಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಲಭ್ಯಂ ಪ್ರತಿವನಮ್ ಅಖೇದಂ ಕ್ಷಿತಿರುಹಾಂ
ಪಯಃ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಾನೇ ಶಿಶಿರಮಧುರಂ ಪುಣ್ಯಸರಿತಾಮ್ |
ಮೃದುಸ್ಪರ್ಶಾ ಶಯ್ಯಾ ಸುಲಲಿತಲತಾಪಲ್ಲವಮಯೀ
ಸಹಂತೇ ಸಂತಾಪಂ ತದಪಿ ಧನಿನಾಂ ದ್ವಾರಿ ಕೃಪಣಾಃ || 3.27 ||

ಯೇ ವರ್ತಂತೇ ಧನಪತಿಪುರಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾದುಃಖಭಾಜೋ
ಯೇ ಚಾಲ್ಪತ್ವಂ ದಧತಿ ವಿಷಯಾಕ್ಷೇಪಪರ್ಯಾಪ್ತಬುದ್ಧೇಃ |
ತೇಷಾಮ್ ಅಂತಃಸ್ಫುರಿತಹಸಿತಂ ವಾಸರಾಣಿ ಸ್ಮರೇಯಂ
ಧ್ಯಾನಚ್ಛೇದೇ ಶಿಖರಿಕುಹರಗ್ರಾವಶಯ್ಯಾನಿಷಣ್ಣಃ || 3.28 ||

ಯೇ ಸಂತೋಷನಿರಂತರಪ್ರಮುದಿತಸ್ತೇಷಾಂ ನ ಭಿನ್ನಾ ಮುದೋ
ಯೇ ತ್ವನ್ಯೇ ಧನಲುಬ್ಧಸಂಕಲಧಿಯಸ್ತೇಸಾಂ ನ ತೃಷ್ಣಾಹತಾ |
ಇತ್ಥಂ ಕಸ್ಯ ಕೃತೇ ಕುತಃ ಸ ವಿಧಿನಾ ಕೀದೃಕ್ಪದಂ ಸಂಪದಾಂ
ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯೇವ ಸಮಾಪ್ತಹೇಮಮಹಿಮಾ ಮೇರುರ್ನ ಮೇ ರೋಚತೇ || 3.29 ||

ಭಿಕ್ಷಾಹಾರಮ್ ಅದೈನ್ಯಮ್ ಅಪ್ರತಿಸುಖಂ ಭೀತಿಚ್ಛಿದಂ ಸರ್ವತೋ
ದುರ್ಮಾತ್ಸರ್ಯಮದಾಭಿಮಾನಮಥನಂ ದುಃಖೌಘವಿಧ್ವಂಸನಮ್ |
ಸರ್ವತ್ರಾನ್ವಹಮ್ ಅಪ್ರಯತ್ನಸುಲಭಂ ಸಾಧುಪ್ರಿಯಂ ಪಾವನಂ
ಶಂಭೋಃ ಸತ್ರಮ್ ಅವಾಯಮ್ ಅಕ್ಷಯನಿಧಿಂ ಶಂಸಂತಿ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಃ || 3.30 ||

ಭೋಗೇ ರೋಗಮಯಂ ಕುಲೇ ಚ್ಯುತಿಭಯಂ ವಿತ್ತೇ ನೃಪಾಲಾದ್ಭಯಂ
ಮಾನೇ ಧೈನ್ಯಭಯಂ ಬಲೇ ರಿಪುಭಯಂ ರೂಪೇ ಜರಾಯ ಭಯಮ್ |
ಶಾಸ್ತ್ರೇ ವಾದಿಭಯಂ ಗುಣೇ ಖಲಭಯಂ ಕಾಯೇ ಕೃತಾಂತಾದ್ಭಯಂ
ಸರ್ವಂ ವಸ್ತು ಭಯಾನ್ವಿತಂ ಭುವಿ ನ್ಣಾಂ ವೈರಾಗ್ಯಮ್ ಏವಾಭಯಮ್ || 3.31 ||

ಆಕ್ರಾಂತಂ ಮರಣೇನ ಜನ್ಮ ಜರಸಾ ಚಾತ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಂ ಯೌವನಂ
ಸಂತೋಷೋ ಧನಲಿಪ್ಸಯಾ ಶಮಮುಖಂ ಪ್ರೌಢಾಂಗನಾವಿಭ್ರಮೈಃ |
ಲೋಕೈರ್ಮತ್ಸರಿಭಿರ್ಗುಣಾ ವನಭುವೋ ವ್ಯಾಲೈರ್ನೃಪಾ ದುರ್ಜನೈರ್
ಅಸ್ಥೈರ್ಯೇಣ ವಿಭೂತಯೋ‌உಪ್ಯಪಹತಾ ಗ್ರಸ್ತಂ ನ ಕಿಂ ಕೇನ ವಾ || 3.32 ||

ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಶತೈರ್ಜನಸ್ಯ ವಿವಿಧೈರಾರೋಗ್ಯಮ್ ಉನ್ಮೂಲ್ಯತೇ
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯತ್ರ ಪತಂತಿ ತತ್ರ ವಿವೃತದ್ವಾರಾ ಇವ ವ್ಯಾಪದಃ |
ಜಾತಂ ಜಾತಮ್ ಅವಶ್ಯಮ್ ಆಶು ವಿವಶಂ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರೋತ್ಯಾತ್ಮಸಾತ್
ತತ್ಕಿಂ ತೇನ ನಿರಂಕುಶೇನ ವಿಧಿನಾ ಯನ್ನಿರ್ಮಿತಂ ಸುಸ್ಥಿರಮ್ || 3.33 ||

ಭೋಗಾಸ್ತುಂಗತರಂಗಭಂಗತರಲಾಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ಕ್ಷಣಧ್ವಂಸಿನಃ
ಸ್ತೋಕಾನ್ಯೇವ ದಿನಾನಿ ಯೌವನಸುಖಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಿಯಾಸು ಸ್ಥಿತಾ |
ತತ್ಸಂಸಾರಮ್ ಅಸಾರಮ್ ಏವ ನಿಖಿಲಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಬುಧಾ ಬೋಧಕಾ
ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಪೇಶಲೇನ ಮನಸಾ ಯತ್ನಃ ಸಮಾಧೀಯತಾಮ್ || 3.34 ||

ಭೋಗಾ ಮೇಘವಿತಾನಮಧ್ಯವಿಲಸತ್ಸೌದಾಮಿನೀಚಂಚಲಾ
ಆಯುರ್ವಾಯುವಿಘಟ್ಟಿತಾಬ್ಜಪಟಲೀಲೀನಾಂಬುವದ್ಭಂಗುರಮ್ |
ಲೀಲಾ ಯೌವನಲಾಲಸಾಸ್ತನುಭೃತಾಮ್ ಇತ್ಯಾಕಲಯ್ಯ ದ್ರುತಂ
ಯೋಗೇ ಧೈರ್ಯಸಮಾಧಿಸಿದ್ಧಿಸುಲಭೇ ಬುದ್ಧಿಂ ವಿದಧ್ವಂ ಬುಧಾಃ || 3.35 ||

ಆಯುಃ ಕಲ್ಲೋಲಲೋಲಂ ಕತಿಪಯದಿವಸಸ್ಥಾಯಿನೀ ಯೌವನಶ್ರೀರ್
ಅರ್ಥಾಃ ಸಂಕಲ್ಪಕಲ್ಪಾ ಘನಸಮಯತಡಿದ್ವಿಭ್ರಮಾ ಭೋಗಪೂಗಾಃ |
ಕಂಠಾಶ್ಲೇಷೋಪಗೂಢ ತದಪಿ ಚ ನ ಚಿರಂ ಯತ್ಪ್ರಿಯಾಭಃ ಪ್ರಣೀತಂ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾ ಭವತ ಭವಮಯಾಂಭೋಧಿಪಾರಂ ತರೀತುಮ್ || 3.36 ||

ಕೃಚ್ಛ್ರೇಣಾಮೇಧ್ಯಮಧ್ಯೇ ನಿಯಮಿತತನುಭಿಃ ಸ್ಥೀಯತೇ ಗರ್ಭವಾಸೇ
ಕಾಂತಾವಿಶ್ಲೇಷದುಃಖವ್ಯತಿಕರವಿಷಮೋ ಯೌವನೇ ಚೋಪಭೋಗಃ |
ವಾಮಾಕ್ಷೀಣಾಮ್ ಅವಙ್ಞಾವಿಹಸಿತವಸತಿರ್ವೃದ್ಧಭಾವೋ‌உನ್ಯಸಾಧುಃ
ಸಂಸಾರೇ ರೇ ಮನುಷ್ಯಾ ವದತ ಯದಿ ಸುಖಂ ಸ್ವಲ್ಪಮ್ ಅಪ್ಯಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿಥ್ || 3.37 ||

ವ್ಯಾಘ್ರೀವ ತಿಷ್ಠತಿ ಜರಾ ಪರಿತರ್ಜಯಂತೀ
ರೋಗಾಶ್ಚ ಶತ್ರವ ಇವ ಪ್ರಹರಂತಿ ದೇಹಮ್ |
ಆಯುಃ ಪರಿಸ್ರವಂತಿ ಭಿನ್ನಘಟಾದಿವಾಂಭೋ
ಲೋಕಸ್ತಥಾಪ್ಯಹಿತಮ್ ಆಚರತೀತಿ ಚಿತ್ರಮ್ || 3.38 ||

ಭೋಗಾ ಭಂಗುರವೃತ್ತಯೋ ಬಹುವಿಧಾಸ್ತೈರೇವ ಚಾಯಂ ಭವಸ್ತತ್
ಕಸ್ಯೇಹ ಕೃತೇ ಪರಿಭ್ರಮತ ರೇ ಲೋಕಾಃ ಕೃತಂ ಚೇಷ್ಟತೈಃ |
ಆಶಾಪಾಶಶತಾಪಶಾಂತಿವಿಶದಂ ಚೇತಃಸಮಾಧೀಯತಾಂ
ಕಾಮೋತ್ಪತ್ತಿವಶಾತ್ಸ್ವಧಾಮನಿ ಯದಿ ಶ್ರದ್ದೇಯಮ್ ಅಸ್ಮದ್ವಚಃ || 3.39 ||

ಸಖೇ ಧನ್ಯಾಃ ಕೇಚಿತ್ತ್ರುಟಿತಭವಬಂಧವ್ಯತಿಕರಾ
ವನಾಂತೇ ಚಿತ್ತಾಂತರ್ವಿಷಮ್ ಅವಿಷಯಾಶೀತ್ವಿಷಗತಾಃ |
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಧವಲಗಗನಾಭೋಗಸುಭಗಾಂ
ನಯಂತೇ ಯೇ ರಾತ್ರಿಂ ಸುಕೃತಚಯಚಿಂತೈಕಶರಣಾಃ || 3.391 ||

ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದಿಮರುದ್ಗಣಾಂಸ್ತೃಣಕಣಾನ್ಯತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ಮನ್ಯತೇ
ಯತ್ಸ್ವಾದಾದ್ವಿರಸಾ ಭವಂತಿ ವಿಭವಾಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜ್ಯಾದಯಃ |
ಭೋಗಃ ಕೋ‌உಪಿ ಸ ಏವ ಏಕ ಪರಮೋ ನಿತ್ಯೋದಿತೋ ಜೃಂಭತೇ
ಭೋಃ ಸಾಧೋ ಕ್ಷಣಭಂಗುರೇ ತದಿತರೇ ಭೋಗೇ ರತಿಂ ಮಾ ಕೃಥಾಃ || 3.40 ||

ಸಾ ರಮ್ಯಾ ನಗರೀ ಮಹಾನ್ಸ ನೃಪತಿಃ ಸಾಮಂತಚಕ್ರಂ ಚ ತತ್
ಪಾರ್ಶ್ವೇ ತಸ್ಯ ಚ ಸಾ ವಿದಗ್ಧಪರಿಷತ್ತಾಶ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾನನಾಃ |
ಉದ್ವೃತ್ತಃ ಸ ರಾಜಪುತ್ರನಿವಹಸ್ತೇ ವಂದಿನಸ್ತಾಃ ಕಥಾಃ
ಸರ್ವಂ ಯಸ್ಯ ವಶಾದಗಾತ್ಸ್ಮೃತಿಪಥಂ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ || 3.41 ||

ಯತ್ರಾನೇಕಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಗೃಹೇ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠತ್ಯಥೈಕೋ
ಯತ್ರಾಪ್ಯೇಕಸ್ತದನು ಬಹವಸ್ತತ್ರ ನೈಕೋ‌உಪಿ ಚಾಂತೇ |
ಇತ್ಥಂ ನಯೌ ರಜನಿದಿವಸೌ ಲೋಲಯಂದ್ವಾವಿವಾಕ್ಷೌ
ಕಾಲಃ ಕಲ್ಯೋ ಭುವನಫಲಕೇ ಕ್ರಡತಿ ಪ್ರಾಣಿಶಾರೈಃ || 3.42 ||

ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ಗತಾಗತೈರಹರಹಃ ಸಂಕ್ಷೀಯತೇ ಜೀವಿತಂ
ವ್ಯಾಪಾರೈರ್ಬಹುಕಾರ್ಯಭಾರಗುರುಭಿಃ ಕಾಲೋ‌உಪಿ ನ ಙ್ಞಾಯತೇ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜನ್ಮಜರಾವಿಪತ್ತಿಮರಣಂ ತ್ರಾಸಶ್ಚ ನೋತ್ಪದ್ಯತೇ
ಪೀತ್ವಾ ಮೋಹಮಯೀಂ ಪ್ರಮಾದಮದಿರಾಮ್ ಉನ್ಮತ್ತಭೂತಂ ಜಗಥ್ || 3.43 ||

ರಾತ್ರಿಃ ಸೈವ ಪುನಃ ಸ ಏವ ದಿವಸೋ ಮತ್ವಾ ಮುಧಾ ಜಂತವೋ
ಧಾವಂತ್ಯುದ್ಯಮಿನಸ್ತಥೈವ ನಿಭೃತಪ್ರಾರಬ್ಧತತ್ತತ್ಕ್ರಿಯಾಃ |
ವ್ಯಾಪಾರೈಃ ಪುನರ್‌ಉಕ್ತಭೂತವಿಷಯೈರಿತ್ಥಂ ವಿಧೇನಾಮುನಾ
ಸಂಸಾರೇಣ ಕದರ್ಥಿತಾ ವಯಮ್ ಅಹೋ ಮೋಹಾನ್ನ ಲಜ್ಜಾಮಹೇ || 3.44 ||

ನ ಧ್ಯಾನಂ ಪದಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ವಿಧಿವತ್ಸಂಸಾರವಿಚ್ಛಿತ್ತಯೇ
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಕಪಾಟಪಾಟನಪಟುರ್ಧರ್ಮೋ‌உಪಿ ನೋಪಾರ್ಜಿತಃ |
ನಾರೀಪೀನಪಯೋಧರೋರುಯುಗಲಂ ಸ್ವಪ್ನೇ‌உಪಿ ನಾಲಿಂಗಿತಂ
ಮಾತುಃ ಕೇವಲಮ್ ಏವ ಯೌವನವನಚ್ಛೇದೇ ಕುಠಾರಾ ವಯಮ್ || 3.45 ||

ನಾಭ್ಯಸ್ತಾ ಪ್ರತಿವಾದಿವೃಂದದಮನೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿನೀತೋಚಿತಾ
ಖಡ್ಗಾಗ್ರೈಃ ಕರಿಕುಂಭಪೀಠದಲನೈರ್ನಾಕಂ ನ ನೀತಂ ಯಶಃ |
ಕಾಂತಾಕೋಉಮ್‌ಅಲಪಲ್ಲವಾಧರರಸಃ ಪೀತೋ ನ ಚಂದ್ರೋದಯೇ
ತಾರುಣ್ಯಂ ಗತಮ್ ಏವ ನಿಷ್ಫಲಮ್ ಅಹೋ ಶೂನ್ಯಾಲಯೇ ದೀಪವಥ್ || 3.46 ||

ವಿದ್ಯಾ ನಾಧಿಗತಾ ಕಲಂಕರಹಿತಾ ವಿತ್ತಂ ಚ ನೋಪಾರ್ಜಿತಂ
ಶುಶ್ರೂಷಾಪಿ ಸಮಾಹಿತೇನ ಮನಸಾ ಪಿತ್ರೋರ್ನ ಸಂಪಾದಿತಾ |
ಆಲೋಲಾಯತಲೋಚನಾಃ ಪ್ರಿಯತಮಾಃ ಸ್ವಪ್ನೇ‌உಪಿ ನಾಲಿಂಗಿತಾಃ
ಕಾಲೋ‌உಯಂ ಪರಪಿಂಡಲೋಲುಪತಯಾ ಕಾಕೈರಿವ ಪ್ರೇರ್ಯತೇ || 3.47 ||

ವಯಂ ಯೇಭ್ಯೋ ಜಾತಾಶ್ಚಿರಪರಿಗತಾ ಏವ ಖಲು ತೇ
ಸಮಂ ಯೈಃ ಸಂವೃದ್ಧಾಃ ಸ್ಮೃತಿವಿಷಯತಾಂ ತೇ‌உಪಿ ಗಮಿತಾಃ |
ಇದಾನೀಮ್ ಏತೇ ಸ್ಮಃ ಪ್ರತಿದಿವಸಮ್ ಆಸನ್ನಪತನಾ
ಗತಾಸ್ತುಲ್ಯಾವಸ್ಥಾಂ ಸಿಕತಿಲನದೀತೀರತರುಭಿಃ || 3.48 ||

ಆಯುರ್ವರ್ಷಶತಂ ನ್ಣಾಂ ಪರಿಮಿತಂ ರಾತ್ರೌ ತದ್‌ಅರ್ಧಂ ಗತಂ
ತಸ್ಯಾರ್ಧಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಚಾರ್ಧಮ್ ಅಪರಂ ಬಾಲತ್ವವೃದ್ಧತ್ವಯೋಃ |
ಶೇಷಂ ವ್ಯಾಧಿವಿಯೋಗದುಃಖಸಹಿತಂ ಸೇವಾದಿಭಿರ್ನೀಯತೇ
ಜೀವೇ ವಾರಿತರಂಗಚಂಚಲತರೇ ಸೌಖ್ಯಂ ಕುತಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಮ್ || 3.49 ||

ಕ್ಷಣಂ ಬಾಲೋ ಭೂತ್ವಾ ಕ್ಷಣಂ ಪೈ ಯುವಾ ಕಾಮರಸಿಕಃ
ಕ್ಷಣಂ ವಿತ್ತೈರ್ಹೀನಃ ಕ್ಷಣಮ್ ಅಪಿ ಚ ಸಂಪೂರ್ಣವಿಭವಃ |
ಜರಾಜೀರ್ಣೈರಂಗೈರ್ನಟ ಇವ ಬಲೀಮಂಡಿತತನೂರ್
ನರಃ ಸಂಸಾರಾಂತೇ ವಿಶತಿ ಯಮಧಾನೀಯವನಿಕಾಮ್ || 3.50 ||

ತ್ವಂ ರಾಜಾ ವಯಮ್ ಅಪ್ಯುಪಾಸಿತಗುರುಪ್ರಙ್ಞಾಭಿಮಾನೋನ್ನತಾಃ
ಖ್ಯಾತಸ್ತ್ವಂ ವಿಭವೈರ್ಯಶಾಂಸಿ ಕವಯೋ ದಿಕ್ಷು ಪ್ರತನ್ವಂತಿ ನಃ |
ಇತ್ಥಂ ಮಾನಧನಾತಿದೂರಮ್ ಉಭಯೋರಪ್ಯಾವಯೋರಂತರಂ
ಯದ್ಯಸ್ಮಾಸು ಪರಾಙ್ಮುಖೋ‌உಸಿ ವಯಮ್ ಅಪ್ಯೇಕಾಂತತೋ ನಿಃಸ್ಪೃಹಾ || 3.51 ||

ಅರ್ಥಾನಾಮ್ ಈಶಿಷೇ ತ್ವಂ ವಯಮ್ ಅಪಿ ಚ ಗಿರಾಮ್ ಈಶ್ಮಹೇ ಯಾವದರ್ಥಂ
ಶೂರಸ್ತ್ವಂ ವಾದಿದರ್ಪವ್ಯುಪಶಮನವಿಧಾವಕ್ಷಯಂ ಪಾಟವಂ ನಃ |
ಸೇವಂತೇ ತ್ವಾಂ ಧನಾಢ್ಯಾ ಮತಿಮಲಹತಯೇಮಾಮ್ ಅಪಿ ಶ್ರೋತುಕಾಮಾಮಯ್ಯ್
ಅಪ್ಯಾಸ್ಥಾ ನ ತೇ ಚೇತ್ತ್ವಯಿ ಮಮ ನಿತರಾಮ್ ಏವ ರಾಜನ್ನನಾಸ್ಥಾ || 3.52 ||

ವಯಮ್ ಇಹ ಪರಿತುಷ್ಟಾ ವಲ್ಕಲೈಸ್ತ್ವಂ ದುಕೂಲೈಃ
ಸಮ ಇಹ ಪರಿತೋಷೋ ನಿರ್ವಿಶೇಷೋ ವಿಶೇಷಃ |
ಸ ತು ಭವತು ದರಿದ್ರೋ ಯಸ್ಯ ತೃಷ್ಣಾ ವಿಶಾಲಾ
ಮನಸಿ ಚ ಪರಿತುಷ್ಟೇ ಕೋ‌உರ್ಥವಾನ್ಕೋ ದರಿದ್ರಃ || 3.53 ||

ಫಲಮ್ ಅಲಮ್ ಅಶನಾಯ ಸ್ವಾದು ಪಾನಾಯ ತೋಯಂ
ಕ್ಷಿತಿರಪಿ ಶಯನಾರ್ಥಂ ವಾಸಸೇ ವಲ್ಕಲಂ ಚ |
ನವಘನಮಧುಪಾನಭ್ರಾಂತಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮವಿನಯಮ್
ಅನುಮಂತುಂ ನೋತ್ಸಹೇ ದುರ್ಜನಾನಾಮ್ || 3.54 ||

ಅಶ್ನೀಮಹಿ ವಯಂ ಭಿಕ್ಷಾಮ್ ಆಶಾವಾಸೋ ವಸೀಮಹಿ |
ಶಯೀಮಹಿ ಮಹೀಪೃಷ್ಠೇ ಕುರ್ವೀಮಹಿ ಕಿಮ್ ಈಶ್ವರೈಃ || 3.55 ||

ನ ನಟಾ ನಾ ವಿಟಾ ನ ಗಾಯಕಾ ನ ಚ ಸಭ್ಯೇತರವಾದಚುಂಚವಃ |
ನೃಪಮ್ ಈಕ್ಷಿತುಮ್ ಅತ್ರ ಕೇ ವಯಂ ಸ್ತನಭಾರಾನಮಿತಾ ನ ಯೋಷಿತಃ || 3.56 ||

ವಿಪುಲಹೃದಯೈರೀಶೈರೇತಜ್ಜಗಜ್ಜನಿತಂ ಪುರಾ
ವಿಧೃತಮ್ ಅಪರೈರ್ದತ್ತಂ ಚಾನ್ಯೈರ್ವಿಜಿತ್ಯ ತೃಣಂ ಯಥಾ |
ಇಹ ಹಿ ಭುವನಾನ್ಯನ್ಯೈರ್ಧೀರಾಶ್ಚತುರ್ದಶ ಭುಂಜತೇ
ಕತಿಪಯಪುರಸ್ವಾಮ್ಯೇ ಪುಂಸಾಂ ಕ ಏಷ ಮದಜ್ವರಃ || 3.57 ||

ಅಭುಕ್ತಾಯಾಂ ಯಸ್ಯಾಂ ಕ್ಷಣಮ್ ಅಪಿ ನ ಯಾತಂ ನೃಪಶತೈರ್
ಧುವಸ್ತಸ್ಯಾ ಲಾಭೇ ಕ ಇವ ಬಹುಮಾನಃ ಕ್ಷಿತಿಭೃತಾಮ್ |
ತದ್‌ಅಂಶಸ್ಯಾಪ್ಯಂಶೇ ತದ್‌ಅವಯಲೇಶೇ‌உಪಿ ಪತಯೋ
ವಿಷಾದೇ ಕರ್ತವ್ಯೇ ವಿದಧತಿ ಜಡಾಃ ಪ್ರತ್ಯುತ ಮುದಮ್ || 3.58 ||

ಮೃತ್ಪಿಂಡೋ ಜಲರೇಖಯಾ ಬಲಯತಿಃ ಸರ್ವೋ‌உಪ್ಯಯಂ ನನ್ವಣುಃ
ಸ್ವಾಂಶೀಕೃತ್ಯ ಸ ಏವ ಸಂಗರಶತೈ ರಾಙ್ಞಾಂ ಗಣಾ ಭುಂಜತೇ |
ಯೇ ದದ್ಯುರ್ದದತೋ‌உಥವಾ ಕಿಮ್ ಅಪರಂ ಕ್ಷುದ್ರಾ ದರಿದ್ರಂ ಭೃಶಂ
ಧಿಗ್ಧಿಕ್ತಾನ್ಪುರುಷಾಧಮಾಂಧನಕಣಾನ್ವಾಞ್ಛಂತಿ ತೇಭ್ಯೋ‌உಪಿ ಯೇ || 3.59 ||

ಸ ಜಾತಃ ಕೋ‌உಪ್ಯಾಸೀನ್ಮದನರಿಪುಣಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಧವಲಂ
ಕಪಾಲಂ ಯಸ್ಯೋಚ್ಚೈರ್ವಿನಿಹಿತಮ್ ಅಲಂಕಾರವಿಧಯೇ |
ನೃಭಿಃ ಪ್ರಾಣತ್ರಾಣಪ್ರವಣಮತಿಭಿಃ ಕೈಶ್ಚಿದಧುನಾ
ನಮದ್ಭಿಃ ಕಃ ಪುಂಸಾಮ್ ಅಯಮ್ ಅತುಲದರ್ಪಜ್ವರಭರಃ || 3.60 ||

ಪರೇಷಾಂ ಚೇತಾಂಸಿ ಪ್ರತಿದಿವಸಮ್ ಆರಾಧ್ಯ ಬಹುಧಾ
ಪ್ರಸಾದಂ ಕಿಂ ನೇತುಂ ವಿಶಸಿ ಹೃದಯ ಕ್ಲೇಶಕಲಿತಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನೇ ತ್ವಯ್ಯಂತಃಸವಯಮುದಿತಚಿಂತಾಮಣಿಗಣೋ
ವಿವಿಕ್ತಃ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಕಿಮ್ ಅಭಿಲಷಿತಂ ಪುಷ್ಯತಿ ನ ತೇ || 3.61 ||

ಸತ್ಯಾಮ್ ಏವ ತ್ರಿಲೋಕೀಸರಿತಿ ಹರಶಿರಶ್ಚುಂಬಿನೀವಚ್ಛಟಾಯಾಂ
ಸದ್ವೃತ್ತಿಂ ಕಲ್ಪಯಂತ್ಯಾಂ ಬಟವಿಟಪಭವೈರ್ವಲ್ಕಲೈಃ ಸತ್ಫಲೈಶ್ಚ |
ಕೋ‌உಯಂ ವಿದ್ವಾನ್ವಿಪತ್ತಿಜ್ವರಜನಿತರುಜಾತೀವದುಃಖಾಸಿಕಾನಾಂ
ವಕ್ತ್ರಂ ವೀಕ್ಷೇತ ದುಃಸ್ಥೇ ಯದಿ ಹಿ ನ ವಿಭೃಯಾತ್ಸ್ವೇ ಕುಟುಂಬೇ‌உನುಕಂಪಾಮ್ || 3.611 ||

ಪರಿಭ್ರಮಸಿ ಕಿಂ ಮುಧಾ ಕ್ವಚನ ಚಿತ್ತ ವಿಶ್ರಾಮ್ಯತಾಂ
ಸ್ವಯಂ ಭವತಿ ಯದ್ಯಥಾ ಭವತಿ ತತ್ತಥಾ ನಾನ್ಯಥಾ |
ಅತೀತಮ್ ಅನನುಸ್ಮರನ್ನಪಿ ಚ ಭಾವ್ಯಸಂಕಲ್ಪಯನ್ನತರ್ಕಿತ
ಸಮಾಗಮಾನುಭವಾಮಿ ಭೋಗನಾಹಮ್ || 3.62 ||

ಏತಸ್ಮಾದ್ವಿರಮೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಗಹನಾದಾಯಾಸಕಾದಾಶ್ರಯಶ್ರೇಯೋ
ಮಾರ್ಗಮ್ ಅಶೇಷದುಃಖಶಮನವ್ಯಾಪಾರದಕ್ಷಂ ಕ್ಷಣಾತ್ |
ಸ್ವಾತ್ಮೀಭಾವಮ್ ಉಪೈಹಿ ಸಂತ್ಯಜ ನಿಜಾಂ ಕಲ್ಲೋಲಲೋಲಂ ಗತಿಂ
ಮಾ ಭೂಯೋ ಭಜ ಭಂಗುರಾಂ ಭವರತಿಂ ಚೇತಃ ಪ್ರಸೀದಾಧುನಾ || 3.63 ||

ಮೋಹಂ ಮಾರ್ಜಯ ತಾಮ್ ಉಪಾರ್ಜಯ ರತಿಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಾಮಣೌ
ಚೇತಃ ಸ್ವರ್ಗತರಂಗಿಣೀತಟಭುವಾಮ್ ಆಸಂಗಮ್ ಅಂಗೀಕುರು |
ಕೋ ವಾ ವೀಚಿಷು ಬುದ್ಬುದೇಷು ಚ ತಡಿಲ್ಲೇಖಾಸು ಚ ಶ್ರೀಷು ಚ
ಜ್ವಾಲಾಗ್ರೇಷು ಚ ಪನ್ನಗೇಷು ಸರಿದ್ವೇಗೇಷು ಚ ಚಪ್ರತ್ಯಯಃ || 3.64 ||

ಚೇತಶ್ಚಿಂತಯ ಮಾ ರಮಾಂ ಸಕೃದಿಮಾಮ್ ಅಸ್ಥಾಯಿನೀಮ್ ಆಸ್ಥಯಾ
ಭೂಪಾಲಭ್ರುಕುಟೀಕುಟೀವಿಹರಣವ್ಯಾಪಾರಪಣ್ಯಾಂಗನಾಮ್ |
ಕಂಥಾಕಂಚುಕಿನಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಭವನದ್ವಾರಾಣಿ ವಾರಾಣಸೀರಥ್ಯಾ
ಪಂಕ್ತಿಷು ಪಾಣಿಪಾತ್ರಪತಿತಾಂ ಭಿಕ್ಷಾಮ್ ಅಪೇಕ್ಷಾಮಹೇ || 3.65 ||

ಅಗ್ರೇ ಗೀತಂ ಸರಸಕವಯಃ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರ್ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಾಃ
ಪಶ್ಚಾಲ್ಲೀಲಾವಲಯರಣಿತಂ ಚಾಮರಗ್ರಾಹಿಣೀನಾಮ್ |
ಯದ್ಯಸ್ತ್ಯೇವಂ ಕುರು ಭವರಸಾಸ್ವಾದನೇ ಲಂಪಟತ್ವಂ
ನೋ ಚೇಚ್ಚೇತಃ ಪ್ರವಿಶ ಸಹಸಾ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೇ ಸಮಾಧೌ || 3.66 ||

ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ಶ್ರಿಯಃ ಸಕಲಕಾಮದುಧಾಸ್ತತಃ ಕಿಂ
ನ್ಯಸ್ತಂ ಪದಂ ಶಿರಸಿ ವಿದ್ವಿಷತಾಂ ತತಃ ಕಿಮ್ |
ಸಂಪಾದಿತಾಃ ಪ್ರಣಯಿನೋ ವಿಭವೈಸ್ತತಃ ಕಿಂ
ಕಲ್ಪಂ ಸ್ಥಿತಾಸ್ತನುಭೃತಾಂ ತನವಸ್ತತಃ ಕಿಮ್ || 3.67 ||

ಭಕ್ತಿರ್ಭವೇ ಮರಣಜನ್ಮಭಯಂ ಹೃದಿಸ್ಥಂ
ಸ್ನೇಹೋ ನ ಬಂಧುಷು ನ ಮನ್ಮಥಜಾ ವಿಕಾರಾಃ |
ಸಂಸರ್ಜ ದೋಷರಹಿತಾ ವಿಜಯಾ ವನಾಂತಾ
ವೈರಾಗ್ಯಮ್ ಅಸ್ತಿ ಕಿಮ್ ಇತಃ ಪರಮರ್ಥನೀಯಮ್ || 3.68 ||

ತಸ್ಮಾದನಂತಮ್ ಅಜರಂ ಪರಮಂ ವಿಕಾಸಿ
ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿಂತಯ ಕಿಮ್ ಏಭಿರಸದ್ವಿಕಲ್ಪೈಃ |
ಯಸ್ಯಾನುಷಂಗಿಣ ಇಮೇ ಭುವನಾಧಿಪತ್ಯಭೋಗಾದಯಃ
ಕೃಪಣಲೋಕಮತಾ ಭವಂತಿ || 3.69 ||

ಪಾತಾಲಮ್ ಆವಿಶಸಿ ಯಾಸಿ ನಭೋ ವಿಲಂಘ್ಯ
ದಿಙ್ಮಂಡಲಂ ಭ್ರಮಸಿ ಮಾನಸ ಚಾಪಲೇನ |
ಭ್ರಾಂತ್ಯಾಪಿ ಜಾತು ವಿಮಲಂ ಕಥಮ್ ಆತ್ಮನೀನಂ
ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಸರಸಿ ವಿರ್ವೃತಿಮಮ್ ಏಷಿ ಯೇನ || 3.70 ||

ಕಿಂ ವೇದೈಃ ಸ್ಮೃತಿಭಿಃ ಪುರಾಣಪಠನೈಃ ಶಾಸ್ತ್ರೈರ್ಮಹಾವಿಸ್ತರೈಃ
ಸ್ವರ್ಗಗ್ರಾಮಕುಟೀನಿವಾಸಫಲದೈಃ ಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾವಿಭ್ರಮೈಃ |
ಮುಕ್ತ್ವೈಕಂ ಭವದುಃಖಭಾರರಚನಾವಿಧ್ವಂಸಕಾಲಾನಲಂ
ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಪದಪ್ರವೇಶಕಲನಂ ಶೇಸೈರ್ವಾಣಿಗ್ವೃತ್ತಿಭಿಃ || 3.71 ||

ನಾಯಂ ತೇ ಸಮಯೋ ರಹಸ್ಯಮ್ ಅಧುನಾ ನಿದ್ರಾತಿ ನಾಥೋ ಯದಿ
ಸ್ಥಿತ್ವಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯತಿ ಕುಪ್ಯತಿ ಪ್ರಭುರಿತಿ ದ್ವಾರೇಷು ಯೇಷಾಂ ವಚಃ |
ಚೇತಸ್ತಾನಪಹಾಯ ಯಾಹಿ ಭವನಂ ದೇವಸ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶಿತುರ್
ನಿರ್ದೌವಾರಿಕನಿರ್ದಯೋಕ್ತ್ಯ್‌ಅಪರುಷಂ ನಿಃಸೋಉಮ್‌ಅಶರ್ಮಪ್ರದಮ್ || 3.711 ||

ಯತೋ ಮೇರುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ನಿಪತತಿ ಯುಗಾಂತಾಗ್ನಿವಲಿತಃ
ಸಮುದ್ರಾಃ ಶುಷ್ಯಂತಿ ಪ್ರಚುರಮಕರಗ್ರಾಹನಿಲಯಾಃ |
ಧರಾ ಗಚ್ಛತ್ಯಂತಂ ಧರಣಿಧರಪಾದೈರಪಿ ಧೃತಾ
ಶರೀರೇ ಕಾ ವಾರ್ತಾ ಕರಿಕಲಭಕರ್ಣಾಗ್ರಚಪಲೇ || 3.72 ||

ಗಾತ್ರಂ ಸಂಕುಚಿತಂ ಗತಿರ್ವಿಗಲಿತಾ ಭ್ರಷ್ಟಾ ಚ ದಂತಾವಲಿರ್
ದೃಷ್ಟಿರ್ನಕ್ಷ್ಯತಿ ವರ್ಧತೇ ವಧಿರತಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಚ ಲಾಲಾಯತೇ |
ವಾಕ್ಯಂ ನಾದ್ರಿಯತೇ ಚ ಬಾಂಧವಜನೋ ಭಾರ್ಯಾ ನ ಶುಶ್ರೂಷತೇ
ಹಾ ಕಷ್ಟಂ ಪುರುಷಸ್ಯ ಜೀರ್ಣವಯಸಃ ಪುತ್ರೋ‌உಪ್ಯಮಿತ್ರಾಯತೇ || 3.73 ||

ವರ್ಣಂ ಸಿತಂ ಶಿರಸಿ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಶಿರೋರುಹಾಣಾಂ
ಸ್ಥಾನಂ ಜರಾಪರಿಭವಸ್ಯ ತದಾ ಪುಮಾಂಸಮ್ |
ಆರೋಪಿತಾಂಸ್ಥಿಶತಕಂ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಯಾಂತಿ
ಚಂಡಾಲಕೂಪಮ್ ಇವ ದೂರತರಂ ತರುಣ್ಯಃ || 3.74 ||

ಯಾವತ್ಸ್ವಸ್ಥಮ್ ಇದಂ ಶರೀರಮ್ ಅರುಜಂ ಯಾವಚ್ಚ ದೂರೇ ಜರಾ
ಯಾವಚ್ಚೇಂದ್ರಿಯಶಕ್ತಿರಪ್ರತಿಹತಾ ಯಾವತ್ಕ್ಷಯೋ ನಾಯುಷಃ |
ಆತ್ಮಶ್ರೇಯಸಿ ತಾವದೇವ ವಿದುಷಾ ಕಾರ್ಯಃ ಪ್ರಯತ್ನೋ ಮಹಾನ್
ಸಂದೀಪ್ತೇ ಭವನೇ ತು ಕೂಪಖನನಂ ಪ್ರತ್ಯುದ್ಯಮಃ ಕೀದೃಶಃ || 3.75 ||

ತಪಸ್ಯಂತಃ ಸಂತಃ ಕಿಮ್ ಅಧಿನಿವಸಾಮಃ ಸುರನದೀಂ
ಗುಣೋದಾರಾಂದಾರಾನುತ ಪರಿಚರಾಮಃ ಸವಿನಯಮ್ |
ಪಿಬಾಮಃ ಶಾಸ್ತ್ರೌಘಾನುತವಿವಿಧಕಾವ್ಯಾಮೃತರಸಾನ್
ನ ವಿದ್ಮಃ ಕಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಕತಿಪಯನಿಮೇಷಾಯುಷಿ ಜನೇ || 3.76 ||

ದುರಾರಾಧ್ಯಾಶ್ಚಾಮೀ ತುರಗಚಲಚಿತ್ತಾಃ ಕ್ಷಿತಿಭುಜೋ
ವಯಂ ತು ಸ್ಥೂಲೇಚ್ಛಾಃ ಸುಮಹತಿ ಫಲೇ ಬದ್ಧಮನಸಃ |
ಜರಾ ದೇಹಂ ಮೃತ್ಯುರ್ಹರತಿ ದಯಿತಂ ಜೀವಿತಮ್ ಇದಂ
ಸಖೇ ನಾನ್ಯಚ್ಛ್ರೇಯೋ ಜಗತಿ ವಿದುಷೇ‌உನ್ಯತ್ರ ತಪಸಃ || 3.77 ||

ಮಾನೇ ಮ್ಲಾಯಿನಿ ಖಂಡಿತೇ ಚ ವಸುನಿ ವ್ಯರ್ಥೇ ಪ್ರಯಾತೇ‌உರ್ಥಿನಿ
ಕ್ಷೀಣೇ ಬಂಧುಜನೇ ಗತೇ ಪರಿಜನೇ ನಷ್ಟೇ ಶನೈರ್ಯೌವನೇ |
ಯುಕ್ತಂ ಕೇವಲಮ್ ಏತದೇವ ಸುಧಿಯಾಂ ಯಜ್ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಪಯಃಪೂತಾಗ್ರಾವ
ಗಿರೀಂದ್ರಕಂದರತಟೀಕುಂಜೇ ನಿವಾಸಃ ಕ್ವಚಿಥ್ || 3.78 ||

ರಮ್ಯಾಶ್ಚಂದ್ರಮರೀಚಯಸ್ತೃಣವತೀ ರಮ್ಯಾ ವನಾಂತಸ್ಥಲೀ
ರಮ್ಯಂ ಸಾಧುಸಮಾಗಮಾಗತಸುಖಂ ಕಾವ್ಯೇಷು ರಮ್ಯಾಃ ಕಥಾಃ |
ಕೋಪೋಪಾಹಿತಬಾಷ್ಪಬಿಂದುತರಲಂ ರಮ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾಯಾ ಮುಖಂ
ಸರ್ವಂ ರಮ್ಯಮ್ ಅನಿತ್ಯತಾಮ್ ಉಪಗತೇ ಚಿತ್ತೇ ನ ಕಿಂಚಿತ್ಪುನಃ || 3.79 ||

ರಮ್ಯಂ ಹರ್ಮ್ಯತಲಂ ನ ಕಿಂ ವಸತಯೇ ಶ್ರವ್ಯಂ ನ ಗೇಯಾದಿಕಂ
ಕಿಂ ವಾ ಪ್ರಾಣಸಮಾಸಮಾಗಮಸುಖಂ ನೈವಾಧಿಕಪ್ರೀತಯೇ |
ಕಿಂತು ಭ್ರಾಂತಪತಂಗಕ್ಷಪವನವ್ಯಾಲೋಲದೀಪಾಂಕುರಚ್ಛಾಯಾ
ಚಂಚಲಮ್ ಆಕಲಯ್ಯ ಸಕಲಂ ಸಂತೋ ವನಾಂತಂ ಗತಾಃ || 3.80 ||

ಆ ಸಂಸಾರಾತ್ತ್ರಿಭುವನಮ್ ಇದಂ ಚಿನ್ವತಾಂ ತಾತ್ತಾದೃಙ್ನೈವಾಸ್ಮಾಕಂ
ನಯನಪದವೀಂ ಶ್ರೋತ್ರಮಾರ್ಗಂ ಗತೋ ವಾ |
ಯೋ‌உಯಂ ಧತ್ತೇ ವಿಷಯಕರಿಣೋ ಗಾಢಗೂಢಾಭಿಮಾನಕ್ಷೀವಸ್ಯಾಂತಃ
ಕರಣಕರಿಣಃ ಸಂಯಮಾಲಾನಲೀಲಾಮ್ || 3.81 ||

ಯದೇತತ್ಸ್ವಚ್ಛಂದಂ ವಿಹರಣಮ್ ಅಕಾರ್ಪಣ್ಯಮ್ ಅಶನಂ
ಸಹಾರ್ಯೈಃ ಸಂವಾಸಃ ಶ್ರುತಮ್ ಉಪಶಮೈಕವ್ರತಫಲಮ್ |
ಮನೋ ಮಂದಸ್ಪಂದಂ ಬಹಿರಪಿ ಚಿರಸ್ಯಾಪಿ ವಿಮೃಶನ್ನ
ಜಾನೇ ಕಸ್ಯೈಷಾ ಪರಿಣತಿರುದಾರಸ್ಯ ತಪಸಃ || 3.82 ||

ಜೀರ್ಣಾ ಏವ ಮನೋರಥಾಶ್ಚ ಹೃದಯೇ ಯಾತಂ ಚ ತದ್ಯೌವನಂ
ಹಂತಾಂಗೇಷು ಗುಣಾಶ್ಬಂಧ್ಯಫಲತಾಂ ಯಾತಾ ಗುಣಙ್ಞೈರ್ವಿನಾ |
ಕಿಂ ಯುಕ್ತಂ ಸಹಸಾಭ್ಯುಪೈತಿ ಬಲವಾನ್ಕಾಲಃ ಕೃತಾಂತೋ‌உಕ್ಷಮೀ
ಹಾ ಙ್ಞಾತಂ ಮದನಾಂತಕಾಂಘ್ರಿಯುಗಲಂ ಮುಕ್ತ್ವಾಸ್ತಿ ನಾನ್ಯೋ ಗತಿಃ || 3.83 ||

ಮಹೇಶ್ವರೇ ವಾ ಜಗತಾಮ್ ಅಧೀಶ್ವರೇ
ಜನಾರ್ದನೇ ವಾ ಜಗದ್‌ಅಂತರಾತ್ಮನಿ |
ನ ವಸ್ತುಭೇದಪ್ರತಿಪತ್ತಿರಸ್ತಿ ಮೇ
ತಥಾಪಿ ಭಕ್ತಿಸ್ತರುಣೇಂದುಶೇಖರೇ || 3.84 ||

ಸ್ಫುರತ್ಸ್ಫಾರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಧವಲಿತತಲೇ ಕ್ವಾಪಿ ಪುಲಿನೇ
ಸುಖಾಸೀನಾಃ ಶಾಂತಧ್ವಂತಿಸು ರಜನೀಷು ದ್ಯುಸರಿತಃ |
ಭವಾಭೋಗೋದ್ವಿಗ್ನಾಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವೇತ್ಯುಚ್ಚವಚಸಃ
ಕದಾ ಯಾಸ್ಯಾಮೋ‌உತರ್ಗತಬಹುಲಬಾಷ್ಪಾಕುಲದಶಾಮ್ || 3.85 ||

ಮಹಾದೇವೋ ದೇವಃ ಸರಿದಪಿ ಚ ಸೈಷಾ ಸುರಸರಿದ್ಗುಹಾ
ಏವಾಗಾರಂ ವಸನಮ್ ಅಪಿ ತಾ ಏವ ಹರಿತಃ |
ಸುಹೃದಾ ಕಾಲೋ‌உಯಂ ವ್ರತಮ್ ಇದಮ್ ಅದೈನ್ಯವ್ರತಮ್ ಇದಂ
ಕಿಯದ್ವಾ ವಕ್ಷ್ಯಾಮೋ ವಟವಿಟಪ ಏವಾಸ್ತು ದಯಿತಾ || 3. ||

ವಿತೀರ್ಣೇ ಸರ್ವಸ್ವೇ ತರುಣಕರುಣಾಪೂರ್ಣಹೃದಯಾಃ
ಸ್ಮರಂತಃ ಸಂಸಾರೇ ವಿಗುಣಪರಿಣಾಮಾಂ ವಿಧಿಗತಿಮ್ |
ವಯಂ ಪುಣ್ಯಾರಣ್ಯೇ ಪರಿಣತಶರಚ್ಚಂದ್ರಕಿರಣಾಸ್
ತ್ರಿಯಾಮಾ ನೇಸ್ಯಾಮೋ ಹರಚರಣಚಿಂತೈಕಶರಣಾಃ || 3.86 ||

ಕದಾ ವಾರಾಣಸ್ಯಾಮ್ ಅಮರತಟಿನೀರೋಧಸಿ ವಸನ್
ವಸಾನಃ ಕೌಪೀನಂ ಶಿರಸಿ ನಿದಧಾನೋ‌உಂಜಲಿಪುಟಮ್ |
ಅಯೇ ಗೌರೀನಾಥ ತ್ರಿಪುರಹರ ಶಂಭೋ ತ್ರಿನಯನ
ಪ್ರಸೀದೇತ್ಯಾಕ್ರೋಶನ್ನಿಮಿಷಮ್ ಇವ ನೇಷ್ಯಾಮಿ ದಿವಸಾನ್ || 3.87 ||

ಉದ್ಯಾನೇಷು ವಿಚಿತ್ರಭೋಜನವಿಧಿಸ್ತೀವ್ರಾತಿತೀವ್ರಂ ತಪಃ
ಕೌಪೀನಾವರಣಂ ಸುವಸ್ತ್ರಮ್ ಅಮಿತಂ ಭಿಕ್ಷಾಟನಂ ಮಂಡನಮ್ |
ಆಸನ್ನಂ ಮರಣಂ ಚ ಮಂಗಲಸಮಂ ಯಸ್ಯಾಂ ಸಮುತ್ಪದ್ಯತೇ
ತಾಂ ಕಾಶೀಂ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಹಂತ ವಿಬುಧೈರನ್ಯತ್ರ ಕಿಂ ಸ್ಥೀಯತೇ || 3. ||

ಸ್ನಾತ್ವಾ ಗಾಂಗೈಃ ಪಯೋಭಿಃ ಶುಚಿಕುಸುಮಫಲೈರರ್ಚಯಿತ್ವಾ ವಿಭೋ ತ್ವಾ
ಧ್ಯೇಯೇ ಧ್ಯಾನಂ ನಿವೇಶ್ಯ ಕ್ಷಿತಿಧರಕುಹರಗ್ರಾವಪರ್ಯಂಕಮೂಲೇ |
ಆತ್ಮಾರಾಮಃ ಫಲಾಶೀ ಗುರುವಚನರತಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸ್ಮರಾರೇ
ದುಃಖಂ ಮೋಕ್ಷ್ಯೇ ಕದಾಹಂ ಸಮಕರಚರಣೇ ಪುಂಸಿ ಸೇವಾಸಮುತ್ಥಮ್ || 3.88 ||

ಏಕಾಕೀ ನಿಃಸ್ಪೃಹಃ ಶಾಂತಃ ಪಾಣಿಪಾತ್ರೋ ದಿಗಂಬರಃ |
ಕದಾ ಶಂಭೋ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲನಕ್ಷಮಃ || 3.89 ||

ಪಾಣಿಂ ಪಾತ್ರಯತಾಂ ನಿಸರ್ಗಶುಚಿನಾ ಭೈಕ್ಷೇಣ ಸಂತುಷ್ಯತಾಂ
ಯತ್ರ ಕ್ವಾಪಿ ನಿಷೀದತಾಂ ಬಹುತೃಣಂ ವಿಶ್ವಂ ಮುಹುಃ ಪಶ್ಯತಾಮ್ |
ಅತ್ಯಾಗೇ‌உಪಿ ತನೋರಖಂಡಪರಮಾನಂದಾವಬೋಧಸ್ಪೃಶಾ
ಮಧ್ವಾ ಕೋ‌உಪಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದಸುಲಭಃ ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೇ ಯೋಗಿನಾಮ್ || 3.90 ||

ಕೌಪೀನಂ ಶತಖಂಡಜರ್ಜರತರಂ ಕಂಥಾ ಪುನಸ್ತಾದೃಶೀ
ನೈಶ್ಚಿಂತ್ಯಂ ನಿರಪೇಕ್ಷಭೈಕ್ಷ್ಯಮ್ ಅಶನಂ ನಿದ್ರಾ ಶ್ಮಶಾನೇ ವನೇ |
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ನಿರಂಕುಶಂ ವಿಹರಣಂ ಸ್ವಾಂತಂ ಪ್ರಶಾಂತಂ ಸದಾ
ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಯೋಗಮಹೋತ್ಸವೇ‌உಪಿ ಚ ಯದಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜ್ಯೇನ ಕಿಮ್ || 3.91 ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಮಂಡಲೀಮಾತ್ರಂ ಕಿಂ ಲೋಭಾಯ ಮನಸ್ವಿನಃ |
ಶಫರೀಸ್ಫುರ್ತೇನಾಬ್ಧಿಃ ಕ್ಷುಬ್ಧೋ ನ ಖಲು ಜಾಯತೇ || 3.92 ||

ಮಾತರ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಜಸ್ವ ಕಂಚಿದಪರಂ ಮತ್ಕಾಂಕ್ಷಿಣೀ ಮಾ ಸ್ಮ ಭೂರ್
ಭೋಗೇಷು ಸ್ಪೃಹಯಾಲವಸ್ತವ ವಶೇ ಕಾ ನಿಃಸ್ಪೃಹಾಣಾಮ್ ಅಸಿ |
ಸದ್ಯಃ ಸ್ಯೂತಪಲಾಶಪತ್ರಪುಟಿಕಾಪಾತ್ರೈಃ ಪವಿತ್ರೀಕೃತೈರ್
ಭಿಕ್ಷಾವಸ್ತುಭಿರೇವ ಸಂಪ್ರತಿ ವಯಂ ವೃತ್ತಿಂ ಸಮೀಹಾಮಹೇ || 3.93 ||

ಮಹಾಶಯ್ಯಾ ಪೃಥ್ವೀ ವಿಪುಲಮ್ ಉಪಧಾನಂ ಭುಜಲತಾಂ
ವಿತಾನಂ ಚಾಕಾಶಂ ವ್ಯಜನಮ್ ಅನುಕೂಲೋ‌உಯಮ್ ಅನಿಲಃ |
ಶರಚ್ಚಂದ್ರೋ ದೀಪೋ ವಿರತಿವನಿತಾಸಂಗಮುದಿತಃ
ಸುಖೀ ಶಾಂತಃ ಶೇತೇ ಮುನಿರತನುಭೂತಿರ್ನೃಪ ಇವ || 3.94 ||

ಭಿಕ್ಷಾಸೀ ಜನಮಧ್ಯಸಂಗರಹಿತಃ ಸ್ವಾಯತ್ತಚೇಷ್ಟಃ ಸದಾ
ಹಾನಾದಾನವಿರಕ್ತಮಾರ್ಗನಿರತಃ ಕಶ್ಚಿತ್ತಪಸ್ವೀ ಸ್ಥಿತಃ |
ರಥ್ಯಾಕೀರ್ಣವಿಶೀರ್ಣಜೀರ್ಣವಸನಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಕಂಥಾಸನೋ
ನಿರ್ಮಾನೋ ನಿರಹಂಕೃತಿಃ ಶಮಸುಖಾಭೋಗೈಕಬದ್ಧಸ್ಪೃಹಃ || 3.95 ||

ಚಂಡಾಲಃ ಕಿಮ್ ಅಯಂ ದ್ವಿಜಾತಿರಥವಾ ಶೂದ್ರೋ‌உಥ ಕಿಂ ತಾಪಸಃ
ಕಿಂ ವಾ ತತ್ತ್ವವಿವೇಕಪೇಶಲಮತಿರ್ಯೋಗೀಶ್ವರಃ ಕೋ‌உಪಿ ಕಿಮ್ |
ಇತ್ಯುತ್ಪನ್ನವಿಕಲ್ಪಜಲ್ಪಮುಖರೈರಾಭಾಷ್ಯಮಾಣಾ ಜನೈರ್
ನ ಕ್ರುದ್ಧಾಃ ಪಥಿ ನೈವ ತುಷ್ಟಮನಸೋ ಯಾಂತಿ ಸ್ವಯಂ ಯೋಗಿನಃ || 3.96 ||

ಹಿಂಸಾಶೂನ್ಯಮ್ ಅಯತ್ನಲಭ್ಯಮ್ ಅಶನಂ ಧಾತ್ರಾ ಮರುತ್ಕಲ್ಪಿತಂ
ವ್ಯಾಲಾನಂ ಪಶವಸ್ತೃಣಾಂಕುರಭುಜಸ್ತುಷ್ಟಾಃ ಸ್ಥಲೀಶಾಯಿನಃ |
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಲಂಘನಕ್ಷಮಧಿಯಾಂ ವೃತ್ತಿಃ ಕೃತಾ ಸಾ ನೃಣಾಂ
ತಾಮ್ ಅನ್ವೇಷಯತಾಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಸತತಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ತಿಂ ಗುಣಾಃ || 3.97 ||

ಗಂಗಾತೀರೇ ಹಿಮಗಿರಿಶಿಲಾಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಸ್ಯ
ಬ್ರಹ್ಮಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಸನವಿಧಿನಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ಗತಸ್ಯ |
ಕಿಂ ತೈರ್ಭಾವ್ಯಂ ಮಮ ಸುದಿವಸೈರ್ಯತ್ರ ತೇ ನಿರ್ವಿಶಂಕಾಃ
ಕಂಡೂಯಂತೇ ಜರಠಹರಿಣಾಃ ಸ್ವಾಂಗಮ್ ಅಂಗೇ ಮದೀಯೇ || 3.98 ||

ಜೀರ್ಣಾಃ ಕಂಥಾ ತತಃ ಕಿಂ ಸಿತಮ್ ಅಮಲಪಟಂ ಪಟ್ಟಸೂತ್ರಂ ತತಃ ಕಿಂ
ಏಕಾ ಭಾರ್ಯಾ ತತಃ ಕಿಂ ಹಯಕರಿಸುಗಣೈರಾವೃತೋ ವಾ ತತಃ ಕಿಮ್ |
ಭಕ್ತಂ ಭುಕ್ತಂ ತತಃ ಕಿಂ ಕದಶನಮ್ ಅಥವಾ ವಾಸರಾಂತೇ ತತಃ ಕಿಂ
ವ್ಯಕ್ತಜ್ಯೋತಿರ್ನ ವಾಂತರ್ಮಥಿತಭವಭಯಂ ವೈಭವಂ ವಾ ತತಃ ಕಿಮ್ || 3. ||

ಪಾಣಿಃ ಪಾತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಭ್ರಮಣಪರಿಗತಂ ಭೈಕ್ಷ್ಯಮ್ ಅಕ್ಷಯ್ಯಮ್ ಅನ್ನಂ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ವಸ್ತ್ರಮ್ ಆಶಾದಶಕಮ್ ಅಚಪಲಂ ತಲ್ಪಮ್ ಅಸ್ವಲ್ಪಮ್ ಉರ್ವೀಮ್ |
ಯೇಷಾಂ ನಿಃಸಂಗತಾಂಗೀಕರಣಪರಿಣತಸ್ವಾಂತಸಂತೋಷಿಣಸ್ತೇ
ಧನ್ಯಾಃ ಸಂನ್ಯಸ್ತದೈನ್ಯವ್ಯತಿಕರನಿಕರಾಃ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಮೂಲಯಂತಿ || 3.99 ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತಿತ್ವಮ್ ಏವ ವಿರಸಂ ಯಸ್ಮಿನ್ಮಹಾಶಾಸನೇ
ತಲ್ಲಬ್ಧ್ವಾಸನವಸ್ತ್ರಮಾನಘಟನೇ ಭೋಗೇ ರತಿಂ ಮಾ ಕೃಥಾಃ |
ಭೋಗಃ ಕೋ‌உಪಿ ಸ ಏಕ ಏವ ಪರಮೋ ನಿತ್ಯೋದಿತಾ ಜೃಂಭನೇ
ಯತ್ಸ್ವಾದಾದ್ವಿರಸಾ ಭವಂತಿ ವಿಸಯಾಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜ್ಯಾದಯಃ || 3.991 ||

ಮಾತರ್ಮೇದಿನಿ ತಾತ ಮಾರುತಿ ಸಖೇ ತೇಜಃ ಸುಬಂಧೋ ಜಲ
ಭ್ರಾತರ್ವ್ಯೋಉಮ್‌ಅ ನಿಬದ್ಧ ಏಷ ಭವತಾಮ್ ಅಂತ್ಯಃ ಪ್ರಣಾಮಾಂಜಲಿಃ |
ಯುಷ್ಮತ್ಸಂಗವಶೋಪಜಾತಸುಕೃತಸ್ಫಾರಸ್ಫುರನ್ನಿರ್ಮಲಙ್ಞಾನಾಪಾಸ್ತ
ಸಮಸ್ತಮೋಹಮಹಿಮಾ ಲೀನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ || 3.100 ||

ಶಯ್ಯಾ ಶೈಲಶಿಲಾಗೃಹಂ ಗಿರಿಗುಹಾ ವಸ್ತ್ರಂ ತರುಣಾಂ ತ್ವಚಃ
ಸಾರಂಗಾಃ ಸುಹೃದೋ ನನು ಕ್ಷಿತಿರುಹಾಂ ವೃತ್ತಿಃ ಫಲೈಃ ಕೋಉಮ್‌ಅಲೈಃ |
ಯೇಸಾಂ ನಿರ್ಝರಮ್ ಅಂಬುಪಾನಮ್ ಉಚಿತಂ ರತ್ಯೈ ತು ವಿದ್ಯಾಂಗನಾ
ಮನ್ಯೇ ತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಾಃ ಶಿರಸಿ ಯರಿ ಬದ್ಧೋ ನ ಸೇವಾಂಜಲಿಃ || 3.1001 ||

ಧೈರ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಪಿತಾ ಕ್ಷಮಾ ಚ ಜನನೀ ಶಾಂತಿಶ್ಚಿರಂ ಗೇಹಿನೀ
ಸತ್ಯಂ ಮಿತ್ರಮ್ ಇದಂ ದಯಾ ಚ ಭಗಿನೀ ಭ್ರಾತಾ ಮನಃಸಂಯಮಃ |
ಶಯ್ಯಾ ಭೂಮಿತಲಂ ದಿಶೋ‌உಪಿ ವಸನಂ ಙ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಭೋಜನಂ
ಹ್ಯೇತೇ ಯಸ್ಯ ಕುಟುಂಬಿನೋ ವದ ಸಖೇ ಕಸ್ಮಾದ್ಭಯಂ ಯೋಗಿನಃ || 3.1002 ||

ಅಹೋ ವಾ ಹಾರೇ ವಾ ಬಲವತಿ ರಿಪೌ ವಾ ಸುಹೃದಿ ವಾ
ಮಣೌ ವಾ ಲೋಷ್ಠೇ ವಾ ಕುಸುಮಶಯನೇ ವಾ ದೃಷದಿ ವಾ |
ತೃಣೇ ವಾ ಸ್ತ್ರೈಣೇ ವಾ ಮಮ ಸಮದೃಶೋ ಯಾಂತಿ ದಿವಸಾಃ
ಕ್ವಚಿತ್ಪುಣ್ಯಾರಣ್ಯೇ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವೇತಿ ಪ್ರಲಪತಃ || 3.1003 ||

Kannada

Bhartruhari Sataka Trisati – Srungaara Satakam – Kannada

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Srungaara Satakam – Kannada 24 December 2014

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಭರ್ತೃಹರಿ

ಶಂಭುಸ್ವಯಂಭುಹರಯೋ ಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾನಾಂ
ಯೇನಾಕ್ರಿಯಂತ ಸತತಂ ಗೃಹಕುಂಭದಾಸಾಃ |
ವಾಚಾಮ್ ಅಗೋಚರಚರಿತ್ರವಿಚಿತ್ರಿತಾಯ
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮಕರಧ್ವಜಾಯ || 2.1 ||

ಸ್ಮಿತೇನ ಭಾವೇನ ಚ ಲಜ್ಜಯಾ ಭಿಯಾ
ಪರಾಣ್ಮುಖೈರರ್ಧಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣೈಃ |
ವಚೋಭಿರೀರ್ಷ್ಯಾಕಲಹೇನ ಲೀಲಯಾ
ಸಮಸ್ತಭಾವೈಃ ಖಲು ಬಂಧನಂ ಸ್ತ್ರಿಯಃ || 2.2 ||

ಭ್ರೂಚಾತುರ್ಯಾತ್ಕುಷ್ಚಿತಾಕ್ಷಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಾಃ
ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ವಾಚೋ ಲಜ್ಜಿತಾಂತಾಶ್ಚ ಹಾಸಾಃ |
ಲೀಲಾಮಂದಂ ಪ್ರಸ್ಥಿತಂ ಚ ಸ್ಥಿತಂ ಚ
ಸ್ತ್ರೀಣಾಮ್ ಏತದ್ಭೂಷಣಂ ಚಾಯುಧಂ ಚ || 2.3 ||

ಕ್ವಚಿತ್ಸಭ್ರೂಭಂಗೈಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಲಜ್ಜಾಪರಿಗತೈಃ
ಕ್ವಚಿದ್ಭೂರಿತ್ರಸ್ತೈಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಲೀಲಾವಿಲಲಿತೈಃ |
ಕುಮಾರೀಣಾಮ್ ಏತೈರ್ಮದನಸುಭಗೈರ್ನೇತ್ರವಲಿತೈಃ
ಸ್ಫುರನ್ನೀಲಾಬ್ಜಾನಾಂ ಪ್ರಕರಪರಿಕೀರ್ಣಾ ಇವ ದಿಶಃ || 2.4 ||

ವಕ್ತ್ರಂ ಚಂದ್ರವಿಕಾಸಿ ಪಂಕಜಪರೀಹಾಸಕ್ಷಮೇ ಲೋಚನೇ
ವರ್ಣಃ ಸ್ವರ್ಣಮ್ ಅಪಾಕರಿಷ್ಣುರಲಿನೀಜಿಷ್ಣುಃ ಕಚಾನಾಂ ಚಯಃ |
ಬಕ್ಷೋಜಾವಿಭಕುಂಭವಿಭ್ರಮಹರೌ ಗುರ್ವೀ ನಿತಂಬಸ್ಥಲೀ
ವಾಚಾಂ ಹಾರಿ ಚ ಮಾರ್ದವಂ ಯುವತೀಷು ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ಮಂಡನಮ್ || 2.5 ||

ಸ್ಮಿತಕಿಂಚಿನ್ಮುಗ್ಧಂ ಸರಲತರಲೋ ದೃಷ್ಟಿವಿಭವಃ
ಪರಿಸ್ಪಂದೋ ವಾಚಾಮ್ ಅಭಿನವವಿಲಾಸೋಕ್ತಿಸರಸಃ |
ಗತಾನಾಮ್ ಆರಂಭಃ ಕಿಸಲಯಿತಲೀಲಾಪರಿಕರಃ
ಸ್ಪೃಶಂತ್ಯಾಸ್ತಾರುಣ್ಯಂ ಕಿಮ್ ಇವ ನ ಹಿ ರಮ್ಯಂ ಮೃಗದೃಶಃ || 2.6 ||

ದ್ರಷ್ಟವ್ಯೇಷು ಕಿಮ್ ಉತ್ತಮಂ ಮೃಗದೃಶಃ ಪ್ರೇಮಪ್ರಸನ್ನಂ ಮುಖಂ
ಘ್ರಾತವೇಷ್ವಪಿ ಕಿಂ ತದ್‌ಆಸ್ಯಪವನಃ ಶ್ರವ್ಯೇಷು ಕಿಂ ತದ್ವಚಃ |
ಕಿಂ ಸ್ವಾದ್ಯೇಷು ತದ್‌ಓಷ್ಠಪಲ್ಲವರಸಃ ಸ್ಪೃಶ್ಯೇಷು ಕಿಂ ತದ್ವಪುರ್ಧ್ಯೇಯಂ
ಕಿಂ ನವಯೌವನೇ ಸಹೃದಯೈಃ ಸರ್ವತ್ರ ತದ್ವಿಭ್ರಮಾಃ || 2.7 ||

ಏತಾಶ್ಚಲದ್ವಲಯಸಂಹತಿಮೇಖಲೋತ್ಥಝಂಕಾರ
ನೂಪುರಪರಾಜಿತರಾಜಹಂಸ್ಯಃ |
ಕುರ್ವಂತಿ ಕಸ್ಯ ನ ಮನೋ ವಿವಶಂ ತರುಣ್ಯೋ
ವಿತ್ರಸ್ತಮುಗ್ಧಹರಿಣೀಸದೃಶೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ || 2.8 ||

ಕುಂಕುಮಪಂಕಕಲಂಕಿತದೇಹಾ
ಗೌರಪಯೋಧರಕಂಪಿತಹಾರಾ |
ನೂಪುರಹಂಸರಣತ್ಪದ್ಮಾ
ಕಂ ನ ವಶೀಕುರುತೇ ಭುವಿ ರಾಮಾ || 2.9 ||

ನೂನಂ ಹಿ ತೇ ಕವಿವರಾ ವಿಪರೀತವಾಚೋ
ಯೇ ನಿತ್ಯಮ್ ಆಹುರಬಲಾ ಇತಿ ಕಾಮಿನೀಸ್ತಾಃ |
ಯಾಭಿರ್ವಿಲೋಲಿತರತಾರಕದೃಷ್ಟಿಪಾತೈಃ
ಶಕ್ರಾದಯೋ‌உಪಿ ವಿಜಿತಾಸ್ತ್ವಬಲಾಃ ಕಥಂ ತಾಃ || 2.10 ||

ನೂನಮ್ ಆಙ್ಞಾಕರಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಸುಭ್ರುವೋ ಮಕರಧ್ವಜಃ |
ಯತಸ್ತನ್ನೇತ್ರಸಂಚಾರಸೂಚಿತೇಷು ಪ್ರವರ್ತತೇ || 2.11 ||

ಕೇಶಾಃ ಸಂಯಮಿನಃ ಶ್ರುತೇರಪಿ ಪರಂ ಪಾರಂ ಗತೇ ಲೋಚನೇ
ಅಂತರ್ವಕ್ತ್ರಮ್ ಅಪಿ ಸ್ವಭಾವಶುಚಿಭೀಃ ಕೀರ್ಣಂ ದ್ವಿಜಾನಾಂ ಗಣೈಃ |
ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಸತತಾಧಿವಾಸರುಚಿರೌ ವಕ್ಷೋಜಕುಂಭಾವಿಮಾವಿತ್ಥಂ
ತನ್ವಿ ವಪುಃ ಪ್ರಶಾಂತಮ್ ಅಪಿ ತೇರಾಗಂ ಕರೋತ್ಯೇವ ನಃ || 2.12 ||

ಮುಗ್ಧೇ ಧಾನುಷ್ಕತಾ ಕೇಯಮ್ ಅಪೂರ್ವಾ ತ್ವಯಿ ದೃಶ್ಯತೇ |
ಯಯಾ ವಿಧ್ಯಸಿ ಚೇತಾಂಸಿ ಗುಣೈರೇವ ನ ಸಾಯಕೈಃ || 2.13 ||

ಸತಿ ಪ್ರದೀಪೇ ಸತ್ಯಗ್ನೌ ಸತ್ಸು ತಾರಾರವೀಂದುಷು |
ವಿನಾ ಮೇ ಮೃಗಶಾವಾಕ್ಷ್ಯಾ ತಮೋಭೂತಮ್ ಇದಂ ಜಗಥ್ || 2.14 ||

ಉದ್ವೃತ್ತಃ ಸ್ತನಭಾರ ಏಷ ತರಲೇ ನೇತ್ರೇ ಚಲೇ ಭ್ರೂಲತೇ
ರಾಗಾಧಿಷ್ಠಿತಮ್ ಓಷ್ಠಪಲ್ಲವಮ್ ಇದಂ ಕುರ್ವಂತು ನಾಮ ವ್ಯಥಾಮ್ |
ಸೌಭಾಗ್ಯಾಕ್ಷರಮಾಲಿಕೇವ ಲಿಖಿತಾ ಪುಷ್ಪಾಯುಧೇನ ಸ್ವಯಂ
ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಪಿ ಕರೋತಿ ತಾಪಮ್ ಅಧಿಕಂ ರೋಉಮ್‌ಆವಲಿಃ ಕೇನ ಸಾ || 2.15 ||

ಮುಖೇನ ಚಂದ್ರಕಾಂತೇನ ಮಹಾನೀಲೈಃ ಶಿರೋರುಹೈಃ |
ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಪದ್ಮರಾಗಾಭ್ಯಾಂ ರೇಜೇ ರತ್ನಮಯೀವ ಸಾ || 2.16 ||

ಗುರುಣಾ ಸ್ತನಭಾರೇಣ ಮುಖಚಂದ್ರೇಣ ಭಾಸ್ವತಾ |
ಶನೈಶ್ಚರಾಭ್ಯಾಂ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ರೇಜೇ ಗ್ರಹಮಯೀವ ಸಾ || 2.17 ||

ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ತನೌ ಯದಿ ಘನೌ ಜಘನಂ ಚ ಹಾರಿ
ವಕ್ತ್ರಂ ಚ ಚಾರು ತವ ಚಿತ್ತ ಕಿಮ್ ಆಕುಲತ್ವಮ್ |
ಪುಣ್ಯಂ ಕುರುಷ್ವ ಯದಿ ತೇಷು ತವಾಸ್ತಿ ವಾಞ್ಛಾ
ಪುಣ್ಯೈರ್ವಿನಾ ನ ಹಿ ಭವಂತಿ ಸಮೀಹಿತಾರ್ಥಾಃ || 2.18 ||

ಇಮೇ ತಾರುಣ್ಯಶ್ರೀನವಪರಿಮಲಾಃ ಪ್ರೌಢಸುರತಪ್ರತಾಪ
ಪ್ರಾರಂಭಾಃ ಸ್ಮರವಿಜಯದಾನಪ್ರತಿಭುವಃ |
ಚಿರಂ ಚೇತಶ್ಚೋರಾ ಅಭಿನವವಿಕಾರೈಕಗುರವೋ
ವಿಲಾಸವ್ಯಾಪಾರಾಃ ಕಿಮ್ ಅಪಿ ವಿಜಯಂತೇ ಮೃಗದೃಶಾಮ್ || 2.19 ||

ಪ್ರಣಯಮಧುರಾಃ ಪ್ರೇಮೋದ್ಗಾರಾ ರಸಾಶ್ರಯತಾಂ ಗತಾಃ
ಫಣಿತಿಮಧುರಾ ಮುಗ್ಧಪ್ರಾಯಾಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಸಮ್ಮದಾಃ |
ಪ್ರಕೃತಿಸುಭಗಾ ವಿಸ್ರಂಭಾರ್ದ್ರಾಃ ಸ್ಮರೋದಯದಾಯಿನೀ
ರಹಸಿ ಕಿಮ್ ಅಪಿ ಸ್ವೈರಾಲಾಪಾ ಹರಂತಿ ಮೃಗೀದೃಶಾಮ್ || 2.20 ||

ವಿಶ್ರಮ್ಯ ವಿಶ್ರಮ್ಯ ವನದ್ರುಮಾಣಾಂ
ಛಾಯಾಸು ತನ್ವೀ ವಿಚಚಾರ ಕಾಚಿತ್ |
ಸ್ತನೋತ್ತರೀಯೇಣ ಕರೋದ್ಧೃತೇನ
ನಿವಾರಯಂತೀ ಶಶಿನೋ ಮಯೂಖಾನ್ || 2.21 ||

ಅದರ್ಶನೇ ದರ್ಶನಮಾತ್ರಕಾಮಾ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪರಿಷ್ವಂಗಸುಖೈಕಲೋಲಾ |
ಆಲಿಂಗಿತಾಯಾಂ ಪುನರಾಯತಾಕ್ಷ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ಮಹೇ
ವಿಗ್ರಹಯೋರಭೇದಮ್ || 2.22 ||

ಮಾಲತೀ ಶಿರಸಿ ಜೃಂಭಣಂ ಮುಖೇ
ಚಂದನಂ ವಪುಷಿ ಕುಂಕುಮಾವಿಲಮ್ |
ವಕ್ಷಸಿ ಪ್ರಿಯತಮಾ ಮದಾಲಸಾ
ಸ್ವರ್ಗ ಏಷ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಆಗಮಃ || 2.23 ||

ಪ್ರಾಙ್ಮಾಮ್ ಏತಿ ಮನಾಗನಾಗತರಸಂ ಜಾತಾಭಿಲಾಷಾಂ ತತಃ
ಸವ್ರೀಡಂ ತದನು ಶ್ಲಥೋದ್ಯಮಮ್ ಅಥ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಧೈರ್ಯಂ ಪುನಃ |
ಪ್ರೇಮಾರ್ದ್ರಂ ಸ್ಪೃಹಣೀಯನಿರ್ಭರರಹಃ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರಗಲ್ಭಂ ತತೋ
ನಿಃಸಂಗಾಂಗವಿಕರ್ಷಣಾಧಿಕಸುಖರಮ್ಯಂ ಕುಲಸ್ತ್ರೀರತಮ್ || 2.24 ||

ಉರಸಿ ನಿಪತಿತಾನಾಂ ಸ್ರಸ್ತಧಮ್ಮಿಲ್ಲಕಾನಾಂ
ಮುಕುಲಿತನಯನಾನಾಂ ಕಿಂಚಿದ್‌ಉನ್ಮೀಲಿತಾನಾಮ್ |
ಉಪರಿ ಸುರತಖೇದಸ್ವಿನ್ನಗಂಡಸ್ಥಲಾನಾಮಧರ
ಮಧು ವಧೂನಾಂ ಭಾಗ್ಯವಂತಃ ಪಿಬಂತಿ || 2.25 ||

ಆಮೀಲಿತನಯನಾನಾಂ ಯಃ
ಸುರತರಸೋ‌உನು ಸಂವಿದಂ ಭಾತಿ |
ಮಿಥುರೈರ್ಮಿಥೋ‌உವಧಾರಿತಮವಿತಥಮ್
ಇದಮ್ ಏವ ಕಾಮನಿರ್ಬರ್ಹಣಮ್ || 2.26 ||

ಇದಮ್ ಅನುಚಿತಮ್ ಅಕ್ರಮಶ್ಚ ಪುಂಸಾಂ
ಯದಿಹ ಜರಾಸ್ವಪಿ ಮನ್ಮಥಾ ವಿಕಾರಾಃ |
ತದಪಿ ಚ ನ ಕೃತಂ ನಿತಂಬಿನೀನಾಂ
ಸ್ತನಪತನಾವಧಿ ಜೀವಿತಂ ರತಂ ವಾ || 2.27 ||

ರಾಜಸ್ತೃಷ್ಣಾಂಬುರಾಶೇರ್ನ ಹಿ ಜಗತಿ ಗತಃ ಕಶ್ಚಿದೇವಾವಸಾನಂ
ಕೋ ವಾರ್ಥೋ‌உರ್ಥೈಃ ಪ್ರಭೂತೈಃ ಸ್ವವಪುಷಿ ಗಲಿತೇ ಯೌವನೇ ಸಾನುರಾಗೇ |
ಗಚ್ಛಾಮಃ ಸದ್ಮ ಯಾವದ್ವಿಕಸಿತನಯನೇಂದೀವರಾಲೋಕಿನೀನಾಮಾಕ್ರಮ್ಯಾಕ್ರಮ್ಯ
ರೂಪಂ ಝಟಿತಿ ನ ಜರಯಾ ಲುಪ್ಯತೇ ಪ್ರೇಯಸೀನಾಮ್ || 2.28 ||

ರಾಗಸ್ಯಾಗಾರಮ್ ಏಕಂ ನರಕಶತಮಹಾದುಃಖಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಹೇತುರ್ಮೋಹಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ
ಬೀಜಂ ಜಲಧರಪಟಲಂ ಙ್ಞಾನತಾರಾಧಿಪಸ್ಯ |
ಕಂದರ್ಪಸ್ಯೈಕಮಿತ್ರಂ ಪ್ರಕಟಿತವಿವಿಧಸ್ಪಷ್ಟದೋಷಪ್ರಬಂಧಂ
ಲೋಕೇ‌உಸ್ಮಿನ್ನ ಹ್ಯರ್ಥವ್ರಜಕುಲಭವನಯೌವನಾದನ್ಯದಸ್ತಿ || 2.29 ||

ಶೃಂಗಾರದ್ರುಮನೀರದೇ ಪ್ರಸೃಮರಕ್ರೀಡಾರಸಸ್ರೋತಸಿ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಪ್ರಿಯಬಾಂಧವೇ ಚತುರವಾಙ್ಮುಕ್ತಾಫಲೋದನ್ವತಿ |
ತನ್ವೀನೇತ್ರಚಕೋರಪಾವನವಿಧೌ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಧೌ
ಧನ್ಯಃ ಕೋ‌உಪಿ ನ ವಿಕ್ರಿಯಾಂ ಕಲಯತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ನವೇ ಯೌವನೇ || 2.30 ||

ಸಂಸಾರೇ‌உಸ್ಮಿನ್ನಸಾರೇ ಕುನೃಪತಿಭವನದ್ವಾರಸೇವಾಕಲಂಕವ್ಯಾಸಂಗ
ವ್ಯಸ್ತಧೈರ್ಯಂ ಕಥಮ್ ಅಮಲಧಿಯೋ ಮಾನಸಂ ಸಂವಿದಧ್ಯುಃ |
ಯದ್ಯೇತಾಃ ಪ್ರೋದ್ಯದ್‌ಇಂದುದ್ಯುತಿನಿಚಯಭೃತೋ ನ ಸ್ಯುರಂಭೋಜನೇತ್ರಾಃ
ಪ್ರೇಂಖತ್ಕಾಂಚೀಕಲಾಪಾಃ ಸ್ತನಭರವಿನಮನ್ಮಧ್ಯಭಾಜಸ್ತರುಣ್ಯಃ || 2.31 ||

ಸಿದ್ಧಾಧ್ಯಾಸಿತಕಂದರೇ ಹರವೃಷಸ್ಕಂಧಾವರುಗ್ಣದ್ರುಮೇ
ಗಂಗಾಧೌತಶಿಲಾತಲೇ ಹಿಮವತಃ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತೇ ಶ್ರೇಯಸಿ |
ಕಃ ಕುರ್ವೀತ ಶಿರಃ ಪ್ರಣಾಮಮಲಿನಂ ಮ್ಲಾನಂ ಮನಸ್ವೀ ಜನೋ
ಯದ್ವಿತ್ರಸ್ತಕುರಂಗಶಾವನಯನಾ ನ ಸ್ಯುಃ ಸ್ಮರಾಸ್ತ್ರಂ ಸ್ತ್ರಿಯಃ || 2.32 ||

ಸಂಸಾರ ತವ ಪರ್ಯಂತಪದವೀ ನ ದವೀಯಸೀ |
ಅಂತರಾ ದುಸ್ತರಾ ನ ಸ್ಯುರ್ಯದಿ ತೇ ಮದಿರೇಕ್ಷಣಾಮ್ || 2.33 ||

ದಿಶ ವನಹರಿಣೀಭ್ಯೋ ವಂಶಕಾಂಡಚ್ಛವೀನಾಂ
ಕವಲಮ್ ಉಪಲಕೋಟಿಚ್ಛಿನ್ನಮೂಲಂ ಕುಶಾನಾಮ್ |
ಶಕಯುವತಿಕಪೋಲಾಪಾಂಡುತಾಂಬೂಲವಲ್ಲೀದಲಮ್
ಅರುಣನಖಾಗ್ರೈಃ ಪಾಟಿತಂ ವಾ ವಧೂಭ್ಯಃ || 2.34 ||

ಅಸಾರಾಃ ಸರ್ವೇ ತೇ ವಿರತಿವಿರಸಾಃ ಪಾಪವಿಷಯಾ
ಜುಗುಪ್ಸ್ಯಂತಾಂ ಯದ್ವಾ ನನು ಸಕಲದೋಷಾಸ್ಪದಮ್ ಇತಿ |
ತಥಾಪ್ಯೇತದ್ಭೂಮೌ ನಹಿ ಪರಹಿತಾತ್ಪುಣ್ಯಮ್ ಅಧಿಕಂ
ನ ಚಾಸ್ಮಿನ್ಸಂಸಾರೇ ಕುವಲಯದೃಶೋ ರಮ್ಯಮ್ ಅಪರಮ್ || 2.35 ||

ಏತತ್ಕಾಮಫಲೋ ಲೋಕೇ ಯದ್ದ್ವಯೋರೇಕಚಿತ್ತತಾ |
ಅನ್ಯಚಿತ್ತಕೃತೇ ಕಾಮೇ ಶವಯೋರಿವ ಸಂಗಮಃ || 2.351 ||

ಮಾತ್ಸರ್ಯಮ್ ಉತ್ಸಾರ್ಯ ವಿಚಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಮಾರ್ಯಾಃ
ಸಮರ್ಯಾದಮ್ ಇದಂ ವದಂತು |
ಸೇವ್ಯಾ ನಿತಂಬಾಃ ಕಿಮ್ ಉ ಭೂಧರಾಣಾಮತ
ಸ್ಮರಸ್ಮೇರವಿಲಾಸಿನೀನಾಮ್ || 2.36 ||

ಸಂಸಾರೇ ಸ್ವಪ್ನಸಾರೇ ಪರಿಣತಿತರಲೇ ದ್ವೇ ಗತೀ ಪಂಡಿತಾನಾಂ
ತತ್ತ್ವಙ್ಞಾನಾಮೃತಾಂಭಃಪ್ಲವಲಲಿತಧಿಯಾಂ ಯಾತು ಕಾಲಃ ಕಥಂಚಿತ್ |
ನೋ ಚೇನ್ಮುಗ್ಧಾಂಗನಾನಾಂ ಸ್ತನಜಘನಘನಾಭೋಗಸಂಭೋಗಿನೀನಾಂ
ಸ್ಥೂಲೋಪಸ್ಥಸ್ಥಲೀಷು ಸ್ಥಗಿತಕರತಲಸ್ಪರ್ಶಲೀಲೋದ್ಯಮಾನಾಮ್ || 2.37 ||

ಆವಾಸಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಗಂಗೇ ಪಾಪಹಾರಿಣಿ ವಾರಿಣಿ |
ಸ್ತನದ್ವಯೇ ತರುಣ್ಯಾ ವಾ ಮನೋಹಾರಿಣಿ ಹಾರಿಣಿ || 2.38 ||

ಕಿಮ್ ಇಹ ಬಹುಭಿರುಕ್ತೈರ್ಯುಕ್ತಿಶೂನ್ಯೈಃ ಪ್ರಲಾಪೈರ್ದ್ವಯಮ್
ಇಹ ಪುರುಷಾಣಾಂ ಸರ್ವದಾ ಸೇವನೀಯಮ್ |
ಅಭಿನವಮದಲೀಲಾಲಾಲಸಂ ಸುಂದರೀಣಾಂ
ಸ್ತನಭರಪರಿಖಿನ್ನಂ ಯೌವನಂ ವಾ ವನಂ ವಾ || 2.39 ||

ಸತ್ಯಂ ಜನಾ ವಚ್ಮಿ ನ ಪಕ್ಷಪಾತಾಲ್
ಲೋಕೇಷು ಸಪ್ತಸ್ವಪಿ ತಥ್ಯಮ್ ಏತತ್ |
ನಾನ್ಯನ್ಮನೋಹಾರಿ ನಿತಂಬಿನೀಭ್ಯೋ
ದುಃಖೈಕಹೇತುರ್ನ ಚ ಕಶ್ಚಿದನ್ಯಃ || 2.40 ||

ಕಾಂತೇತ್ಯುತ್ಪಲಲೋಚನೇತಿ ವಿಪುಲಶ್ರೋಣೀಭರೇತ್ಯುನ್ನಮತ್ಪೀನೋತ್ತುಂಗ
ಪಯೋಧರೇತಿ ಸಮುಖಾಂಭೋಜೇತಿ ಸುಭ್ರೂರಿತಿ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾದ್ಯತಿ ಮೋದತೇ‌உಭಿರಮತೇ ಪ್ರಸ್ತೌತಿ ವಿದ್ವಾನಪಿ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಶುಚಿಭಸ್ತ್ರಿಕಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಮ್ ಅಹೋ ಮೋಹಸ್ಯ ದುಶ್ಚೇಷ್ಟಿತಮ್ || 2.41 ||

ಸ್ಮೃತಾ ಭವತಿ ತಾಪಾಯ ದೃಷ್ಟಾ ಚೋನ್ಮಾದಕಾರಿಣೀ |
ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ಭವತಿ ಮೋಹಾಯ ಸಾ ನಾಮ ದಯಿತಾ ಕಥಮ್ || 2.42 ||

ತಾವದೇವಾಮೃತಮಯೀ ಯಾವಲ್ಲೋಚನಗೋಚರಾ |
ಚಕ್ಷುಷ್ಪಥಾದತೀತಾ ತು ವಿಷಾದಪ್ಯತಿರಿಚ್ಯತೇ || 2.43 ||

ನಾಮೃತಂ ನ ವಿಷಂ ಕಿಂಚಿದೇತಾಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ನಿತಂಬಿನೀಮ್ |
ಸೈವಾಮೃತಲತಾ ರಕ್ತಾ ವಿರಕ್ತಾ ವಿಷವಲ್ಲರೀ || 2.44 ||

ಆವರ್ತಃ ಸಂಶಯಾನಾಮ್ ಅವಿನಯಭುವನಂ ಪಟ್ಟಣಂ ಸಾಹಸಾನಾಂ
ದೋಷಾಣಾಂ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಕಪಟಶತಮಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರಮ್ ಅಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಮ್ |
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಸ್ಯ ವಿಘ್ನೋ ನರಕಪುರಮುಖ ಸರ್ವಮಾಯಾಕರಂಡಂ
ಸ್ತ್ರೀಯಂತ್ರಂ ಕೇನ ಸೃಷ್ಟಂ ವಿಷಮ್ ಅಮೃತಮಯಂ ಪ್ರಾಣಿಲೋಕಸ್ಯ ಪಾಶಃ || 2.45 ||

ನೋ ಸತ್ಯೇನ ಮೃಗಾಂಕ ಏಷ ವದನೀಭೂತೋ ನ ಚೇಂದೀವರದ್ವಂದ್ವಂ
ಲೋಚನತಾಂ ಗತ ನ ಕನಕೈರಪ್ಯಂಗಯಷ್ಟಿಃ ಕೃತಾ |
ಕಿಂತ್ವೇವಂ ಕವಿಭಿಃ ಪ್ರತಾರಿತಮನಾಸ್ತತ್ತ್ವಂ ವಿಜಾನನ್ನಪಿ
ತ್ವಙ್ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಯಂ ವಪುರ್ಮೃಗದೃಶಾಂ ಮಂದೋ ಜನಃ ಸೇವತೇ || 2.46 ||

ಲೀಲಾವತೀನಾಂ ಸಹಜಾ ವಿಲಾಸಾಸ್ತ
ಏವ ಮೂಢಸ್ಯ ಹೃದಿ ಸ್ಫುರಂತಿ |
ರಾಗೋ ನಲಿನ್ಯಾ ಹಿ ನಿಸರ್ಗಸಿದ್ಧಸ್ತತ್ರ
ಭ್ರಮ್ತ್ಯೇವ ವೃಥಾ ಷಡ್‌ಅಂಘ್ರಿಃ || 2.47 ||

ಸಂಮೋಹಯಂತಿ ಮದಯಂತಿ ವಿಡಂಬಯಂತಿ
ನಿರ್ಭರ್ತ್ಸ್ಯಂತಿ ರಮಯಂತಿ ವಿಷಾದಯಂತಿ |
ಏತಾಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸದಯಂ ಹೃದಯಂ ನರಾಣಾಂ
ಕಿಂ ನಾಮ ವಾಮನಯನಾ ನ ಸಮಾಚರಂತಿ || 2.471 ||

ಯದೇತತ್ಪೂರ್ಣೇಂದುದ್ಯುತಿಹರಮ್ ಉದಾರಾಕೃತಿ ಪರಂ
ಮುಖಾಬ್ಜಂ ತನ್ವಂಗ್ಯಾಃ ಕಿಲ ವಸತಿ ಯತ್ರಾಧರಮಧು |
ಇದಂ ತತ್ಕಿಂ ಪಾಕದ್ರುಮಫಲಮ್ ಇದಾನೀಮ್ ಅತಿರಸವ್ಯತೀತೇ‌உಸ್ಮಿನ್
ಕಾಲೇ ವಿಷಮ್ ಇವ ಭವಿಷ್ಯ್ತ್ಯಸುಖದಮ್ || 2.48 ||

ಉನ್ಮೀಲತ್ತ್ರಿವಲೀತರಂಗನಿಲಯಾ ಪ್ರೋತ್ತುಂಗಪೀನಸ್ತನದ್ವಂದ್ವೇನೋದ್ಗತ
ಚಕ್ರವಾಕಯುಗಲಾ ವಕ್ತ್ರಾಂಬುಜೋದ್ಭಾಸಿನೀ |
ಕಾಂತಾಕಾರಧರಾ ನದೀಯಮ್ ಅಭಿತಃ ಕ್ರೂರಾತ್ರ ನಾಪೇಕ್ಷತೇ
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಜ್ಜನಂ ಯದಿ ತದಾ ದೂರೇಣ ಸಂತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ || 2.49 ||

ಜಲ್ಪಂತಿ ಸಾರ್ಧಮ್ ಅನ್ಯೇನ ಪಶ್ಯಂತ್ಯನ್ಯಂ ಸವಿಭ್ರಮಾಃ |
ಹೃದ್ಗತಂ ಚಿಂತಯಂತ್ಯನ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಃ ಕೋ ನಾಮ ಯೋಷಿತಾಮ್ || 2.50 ||

ಮಧು ತಿಷ್ಠತಿ ವಾಚಿ ಯೋಷಿತಾಂ ಹೃದಿ ಹಾಲಾಹಲಮ್ ಏವ ಕೇವಲಮ್ |
ಅತ‌ಏವ ನಿಪೀಯತೇ‌உಧರೋ ಹೃದಯಂ ಮುಷ್ಟಿಭಿರೇವ ತಾಡ್ಯತೇ || 2.51 ||

ಅಪಸರ ಸಖೇ ದೂರಾದಸ್ಮಾತ್ಕಟಾಕ್ಷವಿಷಾನಲಾತ್
ಪ್ರಕೃತಿವಿಷಮಾದ್ಯೋಷಿತ್ಸರ್ಪಾದ್ವಿಲಾಸಫಣಾಭೃತಃ |
ಇತರಫಣಿನಾ ದಷ್ಟಃ ಶಕ್ಯಶ್ಚಿಕಿತ್ಸಿತುಮ್ ಔಷಧೈಶ್ಚತುರ್
ವನಿತಾಭೋಗಿಗ್ರಸ್ತಂ ಹಿ ಮಂತ್ರಿಣಃ || 2.52 ||

ವಿಸ್ತಾರಿತಂ ಮಕರಕೇತನಧೀವರೇಣ
ಸ್ತ್ರೀಸಂಙ್ಞಿತಂ ಬಡಿಶಮ್ ಅತ್ರ ಭವಾಂಬುರಾಶೌ |
ಯೇನಾಚಿರಾತ್ತದ್‌ಅಧರಾಮಿಷಲೋಲಮರ್ತ್ಯ
ಮತ್ಸ್ಯಾನ್ವಿಕೃಷ್ಯ ವಿಪಚತ್ಯನುರಾಗವಹ್ನೌ || 2.53 ||

ಕಾಮಿನೀಕಾಯಕಾಂತಾರೇ ಕುಚಪರ್ವತದುರ್ಗಮೇ |
ಮಾ ಸಂಚರ ಮನಃ ಪಾಂಥ ತತ್ರಾಸ್ತೇ ಸ್ಮರತಸ್ಕರಃ || 2.54 ||

ವ್ಯಾದೀರ್ಘೇಣ ಚಲೇನ ವಕ್ತ್ರಗತಿನಾ ತೇಜಸ್ವಿನಾ ಭೋಗಿನಾ
ನೀಲಾಬ್ಜದ್ಯುತಿನಾಹಿನಾ ಪರಮ್ ಅಹಂ ದೃಷ್ಟೋ ನ ತಚ್ಚಕ್ಷುಷಾ |
ದೃಷ್ಟೇ ಸಂತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕಾ ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಪ್ರಾಯೇಣ ದರ್ಮಾರ್ಥಿನೋ
ಮುಗ್ಧಾಕ್ಷ್ಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಿತಸ್ಯ ನ ಹಿ ಮೇ ವೈದ್ಯೋ ನ ಚಾಪ್ಯೌಷಧಮ್ || 2.55 ||

ಇಹ ಹಿ ಮಧುರಗೀತಂ ನೃತ್ಯಮ್ ಏತದ್ರಸೋ‌உಯಂ
ಸ್ಫುರತಿ ಪರಿಮಲೋ‌உಸೌ ಸ್ಪರ್ಶ ಏಷ ಸ್ತನಾನಾಮ್ |
ಇತಿ ಹತಪರಮಾರ್ಥೈರಿಂದ್ರಿಯೈರ್ಭ್ರಾಮ್ಯಮಾಣಃ
ಸ್ವಹಿತಕರಣಧೂರ್ತೈಃ ಪಂಚಭಿರ್ವಂಚಿತೋ‌உಸ್ಮಿ || 2.56 ||

ನ ಗಮ್ಯೋ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ನ ಚ ಭವತಿ ಭೈಷಜ್ಯವಿಷಯೋ
ನ ಚಾಪಿ ಪ್ರಧ್ವಂಸಂ ವ್ರಜತಿ ವಿವಿಧೈಃ ಶಾಂತಿಕಶತೈಃ |
ಭ್ರಮಾವೇಶಾದಂಗೇ ಕಮ್ ಅಪಿ ವಿದಧದ್ಭಂಗಮ್ ಅಸಕೃತ್
ಸ್ಮರಾಪಸ್ಮಾರೋ‌உಯಂ ಭ್ರಮಯತಿ ದೃಶಂ ಘೂರ್ಣಯತಿ ಚ || 2.57 ||

ಜಾತ್ಯ್‌ಅಂಧಾಯ ಚ ದುರ್ಮುಖಾಯ ಚ ಜರಾಜೀರ್ಣಾ ಖಿಲಾಂಗಾಯ ಚ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಯ ಚ ದುಷ್ಕುಲಾಯ ಚ ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಾಭಿಭೂತಾಯ ಚ |
ಯಚ್ಛಂತೀಷು ಮನೋಹರಂ ನಿಜವಪುಲಕ್ಷ್ಮೀಲವಶ್ರದ್ಧಯಾ
ಪಣ್ಯಸ್ತ್ರೀಷು ವಿವೇಕಕಲ್ಪಲತಿಕಾಶಸ್ತ್ರೀಷು ರಾಜ್ಯೇತ ಕಃ || 2.58 ||

ವೇಶ್ಯಾಸೌ ಮದನಜ್ವಾಲಾ
ರೂಪೇ‌உಂಧನವಿವರ್ಧಿತಾ |
ಕಾಮಿಭಿರ್ಯತ್ರ ಹೂಯಂತೇ
ಯೌವನಾನಿ ಧನಾನಿ ಚ || 2.59 ||

ಕಶ್ಚುಂಬತಿ ಕುಲಪುರುಷೋ ವೇಶ್ಯಾಧರಪಲ್ಲವಂ ಮನೋಙ್ಞಮ್ ಅಪಿ |
ಚಾರಭಟಚೋರಚೇಟಕನಟವಿಟನಿಷ್ಠೀವನಶರಾವಮ್ || 2.60 ||

ಧನ್ಯಾಸ್ತ ಏವ ಧವಲಾಯತಲೋಚನಾನಾಂ
ತಾರುಣ್ಯದರ್ಪಘನಪೀನಪಯೋಧರಾಣಾಮ್ |
ಕ್ಷಾಮೋದರೋಪರಿ ಲಸತ್ತ್ರಿವಲೀಲತಾನಾಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾಕೃತಿಂ ವಿಕೃತಿಮ್ ಏತಿ ಮನೋ ನ ಯೇಷಾಮ್ || 2.61 ||

ಬಾಲೇ ಲೀಲಾಮುಕುಲಿತಮ್ ಅಮೀ ಮಂಥರಾ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಾಃ
ಕಿಂ ಕ್ಷಿಪ್ಯಂತೇ ವಿರಮವಿರಮ ವ್ಯರ್ಥ ಏಷ ಶ್ರಮಸ್ತೇ |
ಸಂಪ್ರತ್ಯನ್ಯೇ ವಯಮ್ ಉಪರತಂ ಬಾಲ್ಯಮ್ ಆಸ್ಥಾ ವನಾಂತೇ
ಕ್ಷೀಣೋ ಮೋಹಸ್ತೃಣಮ್ ಇವ ಜಗಜ್ಜಾಲಮ್ ಆಲೋಕಯಾಮಃ || 2.62 ||

ಇಯಂ ಬಾಲಾ ಮಾಂ ಪ್ರತ್ಯನವರತಮ್ ಇಂದೀವರದಲಪ್ರಭಾ
ಚೀರಂ ಚಕ್ಷುಃ ಕ್ಷಿಪತಿ ಕಿಮ್ ಅಭಿಪ್ರೇತಮ್ ಅನಯಾ |
ಗತೋ ಮೋಹೋ‌உಸ್ಮಾಕಂ ಸ್ಮರಶಬರಬಾಣವ್ಯತಿಕರಜ್ವರ
ಜ್ವಾಲಾ ಶಾಂತಾ ತದಪಿ ನ ವರಾಕೀ ವಿರಮತಿ || 2.63 ||

ಕಿಂ ಕಂದರ್ಪ ಕರಂ ಕದರ್ಥಯಸಿ ರೇ ಕೋದಂಡಟಂಕಾರಿತಂ
ರೇ ರೇ ಕೋಕಿಲ ಕೋಉಮ್‌ಅಲಂ ಕಲರವಂ ಕಿಂ ವಾ ವೃಥಾ ಜಲ್ಪಸಿ |
ಮುಗ್ಧೇ ಸ್ನಿಗ್ಧವಿದಗ್ಧಚಾರುಮಧುರೈರ್ಲೋಲೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈರಲಂ
ಚೇತಶ್ಚುಂಬಿತಚಂದ್ರಚೂಡಚರಣಧ್ಯಾನಾಮೃತಂ ವರ್ತತೇ || 2.64 ||

ವಿರಹೇ‌உಪಿ ಸಂಗಮಃ ಖಲು
ಪರಸ್ಪರಂ ಸಂಗತಂ ಮನೋ ಯೇಷಾಮ್ |
ಹೃದಯಮ್ ಅಪಿ ವಿಘಟ್ಟಿತಂ ಚೇತ್
ಸಂಗೀ ವಿರಹಂ ವಿಶೇಷಯತಿ || 2.65 ||

ಕಿಂ ಗತೇನ ಯದಿ ಸಾ ನ ಜೀವತಿ
ಪ್ರಾಣಿತಿ ಪ್ರಿಯತಮಾ ತಥಾಪಿ ಕಿಮ್ |
ಇತ್ಯುದೀಕ್ಷ್ಯ ನವಮೇಘಮಾಲಿಕಾಂ
ನ ಪ್ರಯಾತಿ ಪಥಿಕಃ ಸ್ವಮಂದಿರಮ್ || 2.66 ||

ವಿರಮತ ಬುಧಾ ಯೋಷಿತ್ಸಂಗಾತ್ಸುಖಾತ್ಕ್ಷಣಭಂಗುರಾತ್
ಕುರುತ ಕರುಣಾಮೈತ್ರೀಪ್ರಙ್ಞಾವಧೂಜನಸಂಗಮಮ್ |
ನ ಖಲು ನರಕೇ ಹಾರಾಕ್ರಾಂತಂ ಘನಸ್ತನಮಂಡಲಂ
ಶರಣಮ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೋಣೀಬಿಂಬಂ ರಣನ್ಮಣಿಮೇಖಲಮ್ || 2.67 ||

ಯದಾ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವ್ಯಸನಕೃಶಯೋರಾತ್ಮಮನಸೋರವಿಚ್ಛಿನ್ನಾ
ಮೈತ್ರೀ ಸ್ಫುರತಿ ಕೃತಿನಸ್ತಸ್ಯ ಕಿಮ್ ಉ ತೈಃ |
ಪ್ರಿಯಾಣಾಮ್ ಆಲಾಪೈರಧರಮಧುಭಿರ್ವಕ್ತ್ರವಿಧುಭಿಃ
ಸನಿಶ್ವಾಸಾಮೋದೈಃ ಸಕುಚಕಲಶಾಶ್ಲೇಷಸುರತೈಃ || 2.68 ||

ಯದಾಸೀದಙ್ಞಾನಂ ಸ್ಮರತಿಮಿರಸಂಚಾರಜನಿತಂ
ತದಾ ದೃಷ್ಟನಾರೀಮಯಮ್ ಇದಮ್ ಅಶೇಷಂ ಜಗದಿತಿ |
ಇದಾನೀಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪಟುತರವಿವೇಕಾಂಜನಜುಷಾಂ
ಸಮೀಭೂತಾ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತ್ರಿಭುವನಮ್ ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನುತೇ || 2.69 ||

ತಾವದೇವ ಕೃತಿನಾಮ್ ಅಪಿ ಸ್ಫುರತ್ಯೇಷ
ನಿರ್ಮಲವಿವೇಕದೀಪಕಃ |
ಯಾವದೇವ ನ ಕುರಂಗಚಕ್ಷುಷಾಂ
ತಾಡ್ಯತೇ ಚಟುಲಲೋಚನಾಂಚಲೈಃ || 2.70 ||

ವಚಸಿ ಭವತಿ ಸಂಗತ್ಯಾಗಮ್ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ವಾರ್ತಾ
ಶ್ರುತಿಮುಖರಮುಖಾನಾಂ ಕೇವಲಂ ಪಂಡಿತಾನಾಮ್ |
ಜಘನಮ್ ಅರುಣರತ್ನಗ್ರಂಥಿಕಾಂಚೀಕಲಾಪಂ
ಕುವಲಯನಯನಾನಾಂ ಕೋ ವಿಹಾತುಂ ಸಮರ್ಥಃ || 2.71 ||

ಸ್ವಪರಪ್ರತಾರಕೋ‌உಸೌ
ನಿಂದತಿ ಯೋ‌உಲೀಕಪಂಡಿತೋ ಯುವತೀಃ |
ಯಸ್ಮಾತ್ತಪಸೋ‌உಪಿ ಫಲಂ
ಸ್ವರ್ಗಃ ಸ್ವರ್ಗೇ‌உಪಿ ಚಾಪ್ಸರಸಃ || 2.72 ||

ಮತ್ತೇಭಕುಂಭದಲನೇ ಭುವಿ ಸಂತಿ ಧೀರಾಃ
ಕೇಚಿತ್ಪ್ರಚಂಡಮೃಗರಾಜವಧೇ‌உಪಿ ದಕ್ಷಾಃ |
ಕಿಂತು ಬ್ರವೀಮಿ ಬಲಿನಾಂ ಪುರತಃ ಪ್ರಸಹ್ಯ
ಕಂದರ್ಪದರ್ಪದಲನೇ ವಿರಲಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ || 2.73 ||

ಸನ್ಮಾರ್ಗೇ ತಾವದಾಸ್ತೇ ಪ್ರಭವತಿ ಚ ನರಸ್ತಾವದೇವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ
ಲಜ್ಜಾಂ ತಾವದ್ವಿಧತ್ತೇ ವಿನಯಮ್ ಅಪಿ ಸಮಾಲಂಬತೇ ತಾವದೇವ |
ಭ್ರೂಚಾಪಾಕೃಷ್ಟಮುಕ್ತಾಃ ಶ್ರವಣಪಥಗತಾ ನೀಲಪಕ್ಷ್ಮಾಣ ಏತೇ
ಯಾವಲ್ಲೀಲಾವತೀನಾಂ ಹೃದಿ ನ ಧೃತಿಮುಷೋ ದೃಷ್ಟಿಬಾಣಾಃ ಪತಂತಿ || 2.74 ||

ಉನ್ಮತ್ತಪ್ರೇಮಸಂರಂಭಾದ್
ಆರಭಂತೇ ಯದ್‌ಅಂಗನಾಃ |
ತತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೂಹಮ್ ಆಧಾತುಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ಖಲು ಕಾತರಃ || 2.75 ||

ತಾವನ್ಮಹತ್ತ್ವಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ
ಕುಲೀನತ್ವಂ ವಿವೇಕಿತಾ |
ಯಾವಜ್ಜ್ವಲತಿ ನಾಂಗೇಷು
ಹತಃ ಪಂಚೇಷುಪಾವಕಃ || 2.76 ||

ಶಾಸ್ತ್ರಙ್ಞೋ‌உಪಿ ಪ್ರಗುಣಿತನಯೋ‌உತ್ಯಾಂತಬಾಧಾಪಿ ಬಾಢಂ
ಸಂಸಾರೇ‌உಸ್ಮಿನ್ಭವತಿ ವಿರಲೋ ಭಾಜನಂ ಸದ್ಗತೀನಾಮ್ |
ಯೇನೈತಸ್ಮಿನ್ನಿರಯನಗರದ್ವಾರಮ್ ಉದ್ಘಾಟಯಂತೀ
ವಾಮಾಕ್ಷೀಣಾಂ ಭವತಿ ಕುಟಿಲಾ ಭ್ರೂಲತಾ ಕುಂಚಿಕೇವ || 2.77 ||

ಕೃಶಃ ಕಾಣಃ ಖಂಜಃ ಶ್ರವಣರಹಿತಃ ಪುಚ್ಛವಿಕಲೋ
ವ್ರಣೀ ಪೂಯಕ್ಲಿನ್ನಃ ಕೃಮಿಕುಲಶತೈರಾವೃತತನುಃ |
ಕ್ಷುಧಾ ಕ್ಷಾಮೋ ಜೀರ್ಣಃ ಪಿಠರಕಕಪಾಲಾರ್ಪಿತಗಲಃ
ಶುನೀಮ್ ಅನ್ವೇತಿ ಶ್ವಾ ಹತಮ್ ಅಪಿ ಚ ಹಂತ್ಯೇವ ಮದನಃ || 2.78 ||

ಸ್ತ್ರೀಮುದ್ರಾಂ ಕುಸುಮಾಯುಧಸ್ಯ ಜಯಿನೀಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಂಪತ್ಕರೀಂ
ಯೇ ಮೂಢಾಃ ಪ್ರವಿಹಾಯ ಯಾಂತಿ ಕುಧಿಯೋ ಮಿಥ್ಯಾಫಲಾನ್ವೇಷಿಣಃ |
ತೇ ತೇನೈವ ನಿಹತ್ಯ ನಿರ್ದಯತರಂ ನಗ್ನೀಕೃತಾ ಮುಂಡಿತಾಃ
ಕೇಚಿತ್ಪಂಚಶಿಖೀಕೃತಾಶ್ಚ ಜಟಿಲಾಃ ಕಾಪಾಲಿಕಾಶ್ಚಾಪರೇ || 2.79 ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪರಾಶರಪ್ರಭೃತಯೋ ವಾತಾಂಬುಪರ್ಣಾಶನಾಸ್ತೇ‌உಪಿ
ಸ್ತ್ರೀಮುಖಪಂಕಜಂ ಸುಲಲಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಮೋಹಂ ಗತಾಃ |
ಶಾಲ್ಯನ್ನಂ ಸಘೃತಂ ಪಯೋದಧಿಯುತಂ ಯೇ ಭುಂಜತೇ ಮಾನವಾಸ್ತೇಷಾಮ್
ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹೋ ಯದಿ ಭವೇದ್ವಿಂಧ್ಯಃ ಪ್ಲವೇತ್ಸಾಗರೇ || 2.80 ||

ಪರಿಮಲಭೃತೋ ವಾತಾಃ ಶಾಖಾ ನವಾಂಕುರಕೋಟಯೋ
ಮಧುರವಿಧುರೋತ್ಕಂಠಾಭಾಜಃ ಪ್ರಿಯಾ ಪಿಕಪಕ್ಷಿಣಾಮ್ |
ವಿರಲವಿರಸಸ್ವೇದೋದ್ಗಾರಾ ವಧೂವದನೇಂದವಃ
ಪ್ರಸರತಿ ಮಧೌ ಧಾತ್ರ್ಯಾಂ ಜಾತೋ ನ ಕಸ್ಯ ಗುಣೋದಯಃ || 2.81 ||

ಮಧುರಯಂ ಮಧುರೈರಪಿ ಕೋಕಿಲಾ
ಕಲರವೈರ್ಮಲಯಸ್ಯ ಚ ವಾಯುಭಿಃ |
ವಿರಹಿಣಃ ಪ್ರಹಿಣಸ್ತಿ ಶರೀರಿಣೋ
ವಿಪದಿ ಹಂತ ಸುಧಾಪಿ ವಿಷಾಯತೇ || 2.82 ||

ಆವಾಸಃ ಕಿಲಕಿಂಚಿತಸ್ಯ ದಯಿತಾಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಿಲಾಸಾಲಸಾಃ
ಕರ್ಣೇ ಕೋಕಿಲಕಾಮಿನೀಕಲರವಃ ಸ್ಮೇರೋ ಲತಾಮಂಡಪಃ |
ಗೋಷ್ಠೀ ಸತ್ಕವಿಭಿಃ ಸಮಂ ಕತಿಪಯೈರ್ಮುಗ್ಧಾಃ ಸುಧಾಂಶೋಃ ಕರಾಃ
ಕೇಷಾಂಚಿತ್ಸುಖಯಂತಿ ಚಾತ್ರ ಹೃದಯಂ ಚೈತ್ರೇ ವಿಚಿತ್ರಾಃ ಕ್ಷಪಾಃ || 2.83 ||

ಪಾಂಥ ಸ್ತ್ರೀವಿರಹಾನಲಾಹುತಿಕಲಾಮ್ ಆತನ್ವತೀ ಮಂಜರೀಮಾಕಂದೇಷು
ಪಿಕಾಂಗನಾಭಿರಧುನಾ ಸೋತ್ಕಂಠಮ್ ಆಲೋಕ್ಯತೇ |
ಅಪ್ಯೇತೇ ನವಪಾಟಲಾಪರಿಮಲಪ್ರಾಗ್ಭಾರಪಾಟಚ್ಚರಾ
ವಾಂತಿಕ್ಲಾಂತಿವಿತಾನತಾನವಕೃತಃ ಶ್ರೀಖಂಡಶೈಲಾನಿಲಾಃ || 2.84 ||

ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರಣಯವತೀನಾಂ
ತಾವತ್ಪದಮ್ ಆತನೋತು ಹೃದಿ ಮಾನಃ |
ಭವತಿ ನ ಯಾವಚ್ಚಂದನತರು
ಸುರಭಿರ್ಮಲಯಪವಮಾನಃ || 2.85 ||

ಸಹಕಾರಕುಸುಮಕೇಸರನಿಕರ
ಭರಾಮೋದಮೂರ್ಚ್ಛಿತದಿಗ್‌ಅಂತೇ |
ಮಧುರಮಧುರವಿಧುರಮಧುಪೇ
ಮಧೌ ಭವೇತ್ಕಸ್ಯ ನೋತ್ಕಂಠಾ || 2.86 ||

ಅಚ್ಛಾಚ್ಛಚಂದನರಸಾರ್ದ್ರತರಾ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೋ
ಧಾರಾಗೃಹಾಣಿ ಕುಸುಮಾನಿ ಚ ಕೋಉಮ್‌ಉದೀ ಚ |
ಮಂದೋ ಮರುತ್ಸುಮನಸಃ ಶುಚಿ ಹರ್ಮ್ಯಪೃಷ್ಠಂ
ಗ್ರೀಷ್ಮೇ ಮದಂ ಚ ಮದನಂ ಚ ವಿವರ್ಧಯಂತಿ || 2.87 ||

ಸ್ರಜೋ ಹೃದ್ಯಾಮೋದಾ ವ್ಯಜನಪವನಶ್ಚಂದ್ರಕಿರಣಾಃ
ಪರಾಗಃ ಕಾಸಾರೋ ಮಲಯಜರಜಃ ಶೀಧು ವಿಶದಮ್ |
ಶುಚಿಃ ಸೌಧೋತ್ಸಂಗಃ ಪ್ರತನು ವಸನಂ ಪಂಕಜದೃಶೋ
ನಿದಾಘರ್ತಾವೇತದ್ವಿಲಸತಿ ಲಭಂತೇ ಸುಕೃತಿನಃ || 2.88 ||

ಸುಧಾಶುಭ್ರಂ ಧಾಮ ಸ್ಫುರದ್‌ಅಮಲರಶ್ಮಿಃ ಶಶಧರಃ
ಪ್ರಿಯಾವಕ್ತ್ರಾಂಭೋಜಂ ಮಲಯಜರಜಶ್ಚಾತಿಸುರಭಿಃ |
ಸ್ರಜೋ ಹೃದ್ಯಾಮೋದಾಸ್ತದಿದಮ್ ಅಖಿಲಂ ರಾಗಿಣಿ ಜನೇ
ಕರೋತ್ಯಂತಃ ಕ್ಷೋಭಂ ನ ತು ವಿಷಯಸಂಸರ್ಗವಿಮುಖೇ || 2.89 ||

ತರುಣೀವೇಷೋದ್ದೀಪಿತಕಾಮಾ
ವಿಕಸಜ್ಜಾತೀಪುಷ್ಪಸುಗಂಧಿಃ |
ಉನ್ನತಪೀನಪಯೋಧರಭಾರಾ
ಪ್ರಾವೃಟ್ತನುತೇ ಕಸ್ಯ ನ ಹರ್ಷಮ್ || 2.90 ||

ವಿಯದ್‌ಉಪಚಿತಮೇಘಂ ಭೂಮಯಃ ಕಂದಲಿನ್ಯೋ
ನವಕುಟಜಕದಂಬಾಮೋದಿನೋ ಗಂಧವಾಹಾಃ |
ಶಿಖಿಕುಲಕಲಕೇಕಾರಾವರಮ್ಯಾ ವನಾಂತಾಃ
ಸುಖಿನಮ್ ಅಸುಖಿನಂ ವಾ ಸರ್ವಮ್ ಉತ್ಕಂಠಯಂತಿ || 2.91 ||

ಉಪರಿ ಘನಂ ಘನಪಟಲಂ
ತಿರ್ಯಗ್ಗಿರಯೋ‌உಪಿ ನರ್ತಿತಮಯೂರಾಃ |
ಕ್ಷಿತಿರಪಿ ಕಂದಲಧವಲಾ
ದೃಷ್ಟಿಂ ಪಥಿಕಃ ಕ್ವ ಪಾತಯತಿ || 2.92 ||

ಇತೋ ವಿದ್ಯುದ್ವಲ್ಲೀವಿಲಸಿತಮ್ ಇತಃ ಕೇತಕಿತರೋಃ
ಸ್ಫುರನ್ಗಂಧಃ ಪ್ರೋದ್ಯಜ್ಜಲದನಿನದಸ್ಫೂರ್ಜಿತಮ್ ಇತಃ |
ಇತಃ ಕೇಕಿಕ್ರೀಡಾಕಲಕಲರವಃ ಪಕ್ಷ್ಮಲದೃಶಾಂ
ಕಥಂ ಯಾಸ್ಯಂತ್ಯೇತೇ ವಿರಹದಿವಸಾಃ ಸಂಭೃತರಸಾಃ || 2.93 ||

ಅಸೂಚಿಸಂಚಾರೇ ತಮಸಿ ನಭಸಿ ಪ್ರೌಢಜಲದಧ್ವನಿ
ಪ್ರಾಙ್ಞಂಮನ್ಯೇ ಪತತಿ ಪೃಷತಾನಾಂ ಚ ನಿಚಯೇ |
ಇದಂ ಸೌದಾಮಿನ್ಯಾಃ ಕನಕಕಮನೀಯಂ ವಿಲಸಿತಂ
ಮುದಂ ಚ ಮ್ಲಾನಿಂ ಚ ಪ್ರಥಯತಿ ಪಥಿ ಸ್ವೈರಸುದೃಶಾಮ್ || 2.94 ||

ಆಸಾರೇಣ ನ ಹರ್ಮ್ಯತಃ ಪ್ರಿಯತಮೈರ್ಯಾತುಂ ಬಹಿಃ ಶಕ್ಯತೇ
ಶೀತೋತ್ಕಂಪನಿಮಿತ್ತಮ್ ಆಯತದೃಶಾ ಗಾಢಂ ಸಮಾಲಿಂಗ್ಯತೇ |
ಜಾತಾಃ ಶೀಕರಶೀತಲಾಶ್ಚ ಮರುತೋರತ್ಯಂತಖೇದಚ್ಛಿದೋ
ಧನ್ಯಾನಾಂ ಬತ ದುರ್ದಿನಂ ಸುದಿನತಾಂ ಯಾತಿ ಪ್ರಿಯಾಸಂಗಮೇ || 2.95 ||

ಅರ್ಧಂ ಸುಪ್ತ್ವಾ ನಿಶಾಯಾಃ ಸರಭಸಸುರತಾಯಾಸಸನ್ನಶ್ಲಥಾಂಗಪ್ರೋದ್ಭೂತಾಸಹ್ಯ
ತೃಷ್ಣೋ ಮಧುಮದನಿರತೋ ಹರ್ಮ್ಯಪೃಷ್ಠೇ ವಿವಿಕ್ತೇ |
ಸಂಭೋಗಕ್ಲಾಂತಕಾಂತಾಶಿಥಿಲಭುಜಲತಾವರ್ಜಿತಂ ಕರ್ಕರೀತೋ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಿನ್ನಾಚ್ಛಧಾರಂ ಪಿಬತಿ ನ ಸಲಿಲಂ ಶಾರದಂ ಮಂದಪುಣ್ಯಃ || 2.96 ||

ಹೇಮಂತೇ ದಧಿದುಗ್ಧಸರ್ಪಿರಶನಾ ಮಾಂಜಿಷ್ಠವಾಸೋಭೃತಃ
ಕಾಶ್ಮೀರದ್ರವಸಾಂದ್ರದಿಗ್ಧವಪುಷಶ್ಛಿನ್ನಾ ವಿಚಿತ್ರೈ ರತೈಃ |
ವೃತ್ತೋರುಸ್ತನಕಾಮಿನೋಜನಕೃತಾಶ್ಲೇಷಾ ಗೃಹಾಭ್ಯಂತರೇ
ತಾಂಬೂಲೀದಲಪೂಗಪೂರಿತಮುಖಾ ಧನ್ಯಾಃ ಸುಖಂ ಶೇರತೇ || 2.97 ||

ಪ್ರದುಯತ್ಪ್ರೌಢಪ್ರಿಯಂಗುದ್ಯುತಿಭೃತಿ ವಿಕಸತ್ಕುಂದಮಾದ್ಯದ್ದ್ವಿರೇಫೇ
ಕಾಲೇ ಪ್ರಾಲೇಯವಾತಪ್ರಚಲವಿಲಸಿತೋದಾರಮಂದಾರಧಾಮ್ನಿ |
ಯೇಷಾಂ ನೋ ಕಂಠಲಗ್ನಾ ಕ್ಷಣಮ್ ಅಪಿ ತುಹಿನಕ್ಷೋದದಕ್ಷಾ ಮೃಗಾಕ್ಷೀ
ತೇಸಾಮ್ ಆಯಾಮಯಾಮಾ ಯಮಸದನಸಮಾ ಯಾಮಿನೀ ಯಾತಿ ಯೂನಾಮ್ || 2.98 ||

ಚುಂಬಂತೋ ಗಂಡಭಿತ್ತೀರಲಕವತಿ ಮುಖೇ ಸೀತ್ಕೃತಾನ್ಯಾದಧಾನಾ
ವಕ್ಷಃಸೂತ್ಕಂಚುಕೇಷು ಸ್ತನಭರಪುಲಕೋದ್ಭೇದಮ್ ಆಪಾದಯಂತಃ |
ಊರೂನಾಕಂಪಯಂತಃ ಪೃಥುಜಘನತಟಾತ್ಸ್ರಂಸಯಂತೋ‌உಂಶುಕಾನಿ
ವ್ಯಕ್ತಂ ಕಾಂತಾಜನಾನಾಂ ವಿಟಚರಿತಭೃತಃ ಶೈಶಿರಾ ವಾಂತಿ ವಾತಾಃ || 2.99 ||

ಕೇಶಾನಾಕುಲಯಂದೃಶೋ ಮುಕುಲಯನ್ವಾಸೋ ಬಲಾದಾಕ್ಷಿಪನ್ನಾತನ್ವನ್
ಪುಲಕೋದ್ಗಮಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ನಾವೇಗಕಂಪಂ ಶನೈಃ |
ಬಾರಂ ಬಾರಮ್ ಉದಾರಸೀತ್ಕೃತಕೃತೋ ದಂತಚ್ಛದಾನ್ಪೀಡಯನ್
ಪ್ರಾಯಃ ಶೈಶಿರ ಏಷ ಸಂಪ್ರತಿ ಮರುತ್ಕಾಂತಾಸು ಕಾಂತಾಯತೇ || 2.100 ||

ಯದ್ಯಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ರುಚಿರಂ ತಸ್ಮಿಂಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ಪೃಹಾ ಮನೋಙ್ಞೇ‌உಪಿ |
ರಮಣೀಯೇ‌உಪಿ ಸುಧಾಂಶೌ ನ ಮನಃಕಾಮಃ ಸರೋಜಿನ್ಯಾಃ || 2.101 ||

ವೈರಾಗ್ಯೇ ಸಂಚರತ್ಯೇಕೋ ನೀತೌ ಭ್ರಮತಿ ಚಾಪರಃ |
ಶೃಂಗಾರೇ ರಮತೇ ಕಶ್ಚಿದ್ಭುವಿ ಭೇದಾಃ ಪರಸ್ಪರಮ್ || 2.102 ||

ಇತಿ ಶುಭಂ ಭೂಯಾತ್ |

ಶೃಂಗಾರಶತಕಮ್
ಭರ್ತೃಹರೇಃ

ಶಂಭುಸ್ವಯಂಭುಹರಯೋ ಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾನಾಂ
ಯೇನಾಕ್ರಿಯಂತ ಸತತಂ ಗೃಹಕುಂಭದಾಸಾಃ |
ವಾಚಾಮ್ ಅಗೋಚರಚರಿತ್ರವಿಚಿತ್ರಿತಾಯ
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮಕರಧ್ವಜಾಯ || 2.1 ||

ಸ್ಮಿತೇನ ಭಾವೇನ ಚ ಲಜ್ಜಯಾ ಭಿಯಾ
ಪರಾಣ್ಮುಖೈರರ್ಧಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣೈಃ |
ವಚೋಭಿರೀರ್ಷ್ಯಾಕಲಹೇನ ಲೀಲಯಾ
ಸಮಸ್ತಭಾವೈಃ ಖಲು ಬಂಧನಂ ಸ್ತ್ರಿಯಃ || 2.2 ||

ಭ್ರೂಚಾತುರ್ಯಾತ್ಕುಷ್ಚಿತಾಕ್ಷಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಾಃ
ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ವಾಚೋ ಲಜ್ಜಿತಾಂತಾಶ್ಚ ಹಾಸಾಃ |
ಲೀಲಾಮಂದಂ ಪ್ರಸ್ಥಿತಂ ಚ ಸ್ಥಿತಂ ಚ
ಸ್ತ್ರೀಣಾಮ್ ಏತದ್ಭೂಷಣಂ ಚಾಯುಧಂ ಚ || 2.3 ||

ಕ್ವಚಿತ್ಸಭ್ರೂಭಂಗೈಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಲಜ್ಜಾಪರಿಗತೈಃ
ಕ್ವಚಿದ್ಭೂರಿತ್ರಸ್ತೈಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಲೀಲಾವಿಲಲಿತೈಃ |
ಕುಮಾರೀಣಾಮ್ ಏತೈರ್ಮದನಸುಭಗೈರ್ನೇತ್ರವಲಿತೈಃ
ಸ್ಫುರನ್ನೀಲಾಬ್ಜಾನಾಂ ಪ್ರಕರಪರಿಕೀರ್ಣಾ ಇವ ದಿಶಃ || 2.4 ||

ವಕ್ತ್ರಂ ಚಂದ್ರವಿಕಾಸಿ ಪಂಕಜಪರೀಹಾಸಕ್ಷಮೇ ಲೋಚನೇ
ವರ್ಣಃ ಸ್ವರ್ಣಮ್ ಅಪಾಕರಿಷ್ಣುರಲಿನೀಜಿಷ್ಣುಃ ಕಚಾನಾಂ ಚಯಃ |
ಬಕ್ಷೋಜಾವಿಭಕುಂಭವಿಭ್ರಮಹರೌ ಗುರ್ವೀ ನಿತಂಬಸ್ಥಲೀ
ವಾಚಾಂ ಹಾರಿ ಚ ಮಾರ್ದವಂ ಯುವತೀಷು ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ಮಂಡನಮ್ || 2.5 ||

ಸ್ಮಿತಕಿಂಚಿನ್ಮುಗ್ಧಂ ಸರಲತರಲೋ ದೃಷ್ಟಿವಿಭವಃ
ಪರಿಸ್ಪಂದೋ ವಾಚಾಮ್ ಅಭಿನವವಿಲಾಸೋಕ್ತಿಸರಸಃ |
ಗತಾನಾಮ್ ಆರಂಭಃ ಕಿಸಲಯಿತಲೀಲಾಪರಿಕರಃ
ಸ್ಪೃಶಂತ್ಯಾಸ್ತಾರುಣ್ಯಂ ಕಿಮ್ ಇವ ನ ಹಿ ರಮ್ಯಂ ಮೃಗದೃಶಃ || 2.6 ||

ದ್ರಷ್ಟವ್ಯೇಷು ಕಿಮ್ ಉತ್ತಮಂ ಮೃಗದೃಶಃ ಪ್ರೇಮಪ್ರಸನ್ನಂ ಮುಖಂ
ಘ್ರಾತವೇಷ್ವಪಿ ಕಿಂ ತದ್‌ಆಸ್ಯಪವನಃ ಶ್ರವ್ಯೇಷು ಕಿಂ ತದ್ವಚಃ |
ಕಿಂ ಸ್ವಾದ್ಯೇಷು ತದ್‌ಓಷ್ಠಪಲ್ಲವರಸಃ ಸ್ಪೃಶ್ಯೇಷು ಕಿಂ ತದ್ವಪುರ್ಧ್ಯೇಯಂ
ಕಿಂ ನವಯೌವನೇ ಸಹೃದಯೈಃ ಸರ್ವತ್ರ ತದ್ವಿಭ್ರಮಾಃ || 2.7 ||

ಏತಾಶ್ಚಲದ್ವಲಯಸಂಹತಿಮೇಖಲೋತ್ಥಝಂಕಾರ
ನೂಪುರಪರಾಜಿತರಾಜಹಂಸ್ಯಃ |
ಕುರ್ವಂತಿ ಕಸ್ಯ ನ ಮನೋ ವಿವಶಂ ತರುಣ್ಯೋ
ವಿತ್ರಸ್ತಮುಗ್ಧಹರಿಣೀಸದೃಶೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ || 2.8 ||

ಕುಂಕುಮಪಂಕಕಲಂಕಿತದೇಹಾ
ಗೌರಪಯೋಧರಕಂಪಿತಹಾರಾ |
ನೂಪುರಹಂಸರಣತ್ಪದ್ಮಾ
ಕಂ ನ ವಶೀಕುರುತೇ ಭುವಿ ರಾಮಾ || 2.9 ||

ನೂನಂ ಹಿ ತೇ ಕವಿವರಾ ವಿಪರೀತವಾಚೋ
ಯೇ ನಿತ್ಯಮ್ ಆಹುರಬಲಾ ಇತಿ ಕಾಮಿನೀಸ್ತಾಃ |
ಯಾಭಿರ್ವಿಲೋಲಿತರತಾರಕದೃಷ್ಟಿಪಾತೈಃ
ಶಕ್ರಾದಯೋ‌உಪಿ ವಿಜಿತಾಸ್ತ್ವಬಲಾಃ ಕಥಂ ತಾಃ || 2.10 ||

ನೂನಮ್ ಆಙ್ಞಾಕರಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಸುಭ್ರುವೋ ಮಕರಧ್ವಜಃ |
ಯತಸ್ತನ್ನೇತ್ರಸಂಚಾರಸೂಚಿತೇಷು ಪ್ರವರ್ತತೇ || 2.11 ||

ಕೇಶಾಃ ಸಂಯಮಿನಃ ಶ್ರುತೇರಪಿ ಪರಂ ಪಾರಂ ಗತೇ ಲೋಚನೇ
ಅಂತರ್ವಕ್ತ್ರಮ್ ಅಪಿ ಸ್ವಭಾವಶುಚಿಭೀಃ ಕೀರ್ಣಂ ದ್ವಿಜಾನಾಂ ಗಣೈಃ |
ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಸತತಾಧಿವಾಸರುಚಿರೌ ವಕ್ಷೋಜಕುಂಭಾವಿಮಾವಿತ್ಥಂ
ತನ್ವಿ ವಪುಃ ಪ್ರಶಾಂತಮ್ ಅಪಿ ತೇರಾಗಂ ಕರೋತ್ಯೇವ ನಃ || 2.12 ||

ಮುಗ್ಧೇ ಧಾನುಷ್ಕತಾ ಕೇಯಮ್ ಅಪೂರ್ವಾ ತ್ವಯಿ ದೃಶ್ಯತೇ |
ಯಯಾ ವಿಧ್ಯಸಿ ಚೇತಾಂಸಿ ಗುಣೈರೇವ ನ ಸಾಯಕೈಃ || 2.13 ||

ಸತಿ ಪ್ರದೀಪೇ ಸತ್ಯಗ್ನೌ ಸತ್ಸು ತಾರಾರವೀಂದುಷು |
ವಿನಾ ಮೇ ಮೃಗಶಾವಾಕ್ಷ್ಯಾ ತಮೋಭೂತಮ್ ಇದಂ ಜಗಥ್ || 2.14 ||

ಉದ್ವೃತ್ತಃ ಸ್ತನಭಾರ ಏಷ ತರಲೇ ನೇತ್ರೇ ಚಲೇ ಭ್ರೂಲತೇ
ರಾಗಾಧಿಷ್ಠಿತಮ್ ಓಷ್ಠಪಲ್ಲವಮ್ ಇದಂ ಕುರ್ವಂತು ನಾಮ ವ್ಯಥಾಮ್ |
ಸೌಭಾಗ್ಯಾಕ್ಷರಮಾಲಿಕೇವ ಲಿಖಿತಾ ಪುಷ್ಪಾಯುಧೇನ ಸ್ವಯಂ
ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಪಿ ಕರೋತಿ ತಾಪಮ್ ಅಧಿಕಂ ರೋಉಮ್‌ಆವಲಿಃ ಕೇನ ಸಾ || 2.15 ||

ಮುಖೇನ ಚಂದ್ರಕಾಂತೇನ ಮಹಾನೀಲೈಃ ಶಿರೋರುಹೈಃ |
ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಪದ್ಮರಾಗಾಭ್ಯಾಂ ರೇಜೇ ರತ್ನಮಯೀವ ಸಾ || 2.16 ||

ಗುರುಣಾ ಸ್ತನಭಾರೇಣ ಮುಖಚಂದ್ರೇಣ ಭಾಸ್ವತಾ |
ಶನೈಶ್ಚರಾಭ್ಯಾಂ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ರೇಜೇ ಗ್ರಹಮಯೀವ ಸಾ || 2.17 ||

ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ತನೌ ಯದಿ ಘನೌ ಜಘನಂ ಚ ಹಾರಿ
ವಕ್ತ್ರಂ ಚ ಚಾರು ತವ ಚಿತ್ತ ಕಿಮ್ ಆಕುಲತ್ವಮ್ |
ಪುಣ್ಯಂ ಕುರುಷ್ವ ಯದಿ ತೇಷು ತವಾಸ್ತಿ ವಾಞ್ಛಾ
ಪುಣ್ಯೈರ್ವಿನಾ ನ ಹಿ ಭವಂತಿ ಸಮೀಹಿತಾರ್ಥಾಃ || 2.18 ||

ಇಮೇ ತಾರುಣ್ಯಶ್ರೀನವಪರಿಮಲಾಃ ಪ್ರೌಢಸುರತಪ್ರತಾಪ
ಪ್ರಾರಂಭಾಃ ಸ್ಮರವಿಜಯದಾನಪ್ರತಿಭುವಃ |
ಚಿರಂ ಚೇತಶ್ಚೋರಾ ಅಭಿನವವಿಕಾರೈಕಗುರವೋ
ವಿಲಾಸವ್ಯಾಪಾರಾಃ ಕಿಮ್ ಅಪಿ ವಿಜಯಂತೇ ಮೃಗದೃಶಾಮ್ || 2.19 ||

ಪ್ರಣಯಮಧುರಾಃ ಪ್ರೇಮೋದ್ಗಾರಾ ರಸಾಶ್ರಯತಾಂ ಗತಾಃ
ಫಣಿತಿಮಧುರಾ ಮುಗ್ಧಪ್ರಾಯಾಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಸಮ್ಮದಾಃ |
ಪ್ರಕೃತಿಸುಭಗಾ ವಿಸ್ರಂಭಾರ್ದ್ರಾಃ ಸ್ಮರೋದಯದಾಯಿನೀ
ರಹಸಿ ಕಿಮ್ ಅಪಿ ಸ್ವೈರಾಲಾಪಾ ಹರಂತಿ ಮೃಗೀದೃಶಾಮ್ || 2.20 ||

ವಿಶ್ರಮ್ಯ ವಿಶ್ರಮ್ಯ ವನದ್ರುಮಾಣಾಂ
ಛಾಯಾಸು ತನ್ವೀ ವಿಚಚಾರ ಕಾಚಿತ್ |
ಸ್ತನೋತ್ತರೀಯೇಣ ಕರೋದ್ಧೃತೇನ
ನಿವಾರಯಂತೀ ಶಶಿನೋ ಮಯೂಖಾನ್ || 2.21 ||

ಅದರ್ಶನೇ ದರ್ಶನಮಾತ್ರಕಾಮಾ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪರಿಷ್ವಂಗಸುಖೈಕಲೋಲಾ |
ಆಲಿಂಗಿತಾಯಾಂ ಪುನರಾಯತಾಕ್ಷ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ಮಹೇ
ವಿಗ್ರಹಯೋರಭೇದಮ್ || 2.22 ||

ಮಾಲತೀ ಶಿರಸಿ ಜೃಂಭಣಂ ಮುಖೇ
ಚಂದನಂ ವಪುಷಿ ಕುಂಕುಮಾವಿಲಮ್ |
ವಕ್ಷಸಿ ಪ್ರಿಯತಮಾ ಮದಾಲಸಾ
ಸ್ವರ್ಗ ಏಷ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಆಗಮಃ || 2.23 ||

ಪ್ರಾಙ್ಮಾಮ್ ಏತಿ ಮನಾಗನಾಗತರಸಂ ಜಾತಾಭಿಲಾಷಾಂ ತತಃ
ಸವ್ರೀಡಂ ತದನು ಶ್ಲಥೋದ್ಯಮಮ್ ಅಥ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಧೈರ್ಯಂ ಪುನಃ |
ಪ್ರೇಮಾರ್ದ್ರಂ ಸ್ಪೃಹಣೀಯನಿರ್ಭರರಹಃ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರಗಲ್ಭಂ ತತೋ
ನಿಃಸಂಗಾಂಗವಿಕರ್ಷಣಾಧಿಕಸುಖರಮ್ಯಂ ಕುಲಸ್ತ್ರೀರತಮ್ || 2.24 ||

ಉರಸಿ ನಿಪತಿತಾನಾಂ ಸ್ರಸ್ತಧಮ್ಮಿಲ್ಲಕಾನಾಂ
ಮುಕುಲಿತನಯನಾನಾಂ ಕಿಂಚಿದ್‌ಉನ್ಮೀಲಿತಾನಾಮ್ |
ಉಪರಿ ಸುರತಖೇದಸ್ವಿನ್ನಗಂಡಸ್ಥಲಾನಾಮಧರ
ಮಧು ವಧೂನಾಂ ಭಾಗ್ಯವಂತಃ ಪಿಬಂತಿ || 2.25 ||

ಆಮೀಲಿತನಯನಾನಾಂ ಯಃ
ಸುರತರಸೋ‌உನು ಸಂವಿದಂ ಭಾತಿ |
ಮಿಥುರೈರ್ಮಿಥೋ‌உವಧಾರಿತಮವಿತಥಮ್
ಇದಮ್ ಏವ ಕಾಮನಿರ್ಬರ್ಹಣಮ್ || 2.26 ||

ಇದಮ್ ಅನುಚಿತಮ್ ಅಕ್ರಮಶ್ಚ ಪುಂಸಾಂ
ಯದಿಹ ಜರಾಸ್ವಪಿ ಮನ್ಮಥಾ ವಿಕಾರಾಃ |
ತದಪಿ ಚ ನ ಕೃತಂ ನಿತಂಬಿನೀನಾಂ
ಸ್ತನಪತನಾವಧಿ ಜೀವಿತಂ ರತಂ ವಾ || 2.27 ||

ರಾಜಸ್ತೃಷ್ಣಾಂಬುರಾಶೇರ್ನ ಹಿ ಜಗತಿ ಗತಃ ಕಶ್ಚಿದೇವಾವಸಾನಂ
ಕೋ ವಾರ್ಥೋ‌உರ್ಥೈಃ ಪ್ರಭೂತೈಃ ಸ್ವವಪುಷಿ ಗಲಿತೇ ಯೌವನೇ ಸಾನುರಾಗೇ |
ಗಚ್ಛಾಮಃ ಸದ್ಮ ಯಾವದ್ವಿಕಸಿತನಯನೇಂದೀವರಾಲೋಕಿನೀನಾಮಾಕ್ರಮ್ಯಾಕ್ರಮ್ಯ
ರೂಪಂ ಝಟಿತಿ ನ ಜರಯಾ ಲುಪ್ಯತೇ ಪ್ರೇಯಸೀನಾಮ್ || 2.28 ||

ರಾಗಸ್ಯಾಗಾರಮ್ ಏಕಂ ನರಕಶತಮಹಾದುಃಖಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಹೇತುರ್ಮೋಹಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ
ಬೀಜಂ ಜಲಧರಪಟಲಂ ಙ್ಞಾನತಾರಾಧಿಪಸ್ಯ |
ಕಂದರ್ಪಸ್ಯೈಕಮಿತ್ರಂ ಪ್ರಕಟಿತವಿವಿಧಸ್ಪಷ್ಟದೋಷಪ್ರಬಂಧಂ
ಲೋಕೇ‌உಸ್ಮಿನ್ನ ಹ್ಯರ್ಥವ್ರಜಕುಲಭವನಯೌವನಾದನ್ಯದಸ್ತಿ || 2.29 ||

ಶೃಂಗಾರದ್ರುಮನೀರದೇ ಪ್ರಸೃಮರಕ್ರೀಡಾರಸಸ್ರೋತಸಿ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಪ್ರಿಯಬಾಂಧವೇ ಚತುರವಾಙ್ಮುಕ್ತಾಫಲೋದನ್ವತಿ |
ತನ್ವೀನೇತ್ರಚಕೋರಪಾವನವಿಧೌ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಧೌ
ಧನ್ಯಃ ಕೋ‌உಪಿ ನ ವಿಕ್ರಿಯಾಂ ಕಲಯತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ನವೇ ಯೌವನೇ || 2.30 ||

ಸಂಸಾರೇ‌உಸ್ಮಿನ್ನಸಾರೇ ಕುನೃಪತಿಭವನದ್ವಾರಸೇವಾಕಲಂಕವ್ಯಾಸಂಗ
ವ್ಯಸ್ತಧೈರ್ಯಂ ಕಥಮ್ ಅಮಲಧಿಯೋ ಮಾನಸಂ ಸಂವಿದಧ್ಯುಃ |
ಯದ್ಯೇತಾಃ ಪ್ರೋದ್ಯದ್‌ಇಂದುದ್ಯುತಿನಿಚಯಭೃತೋ ನ ಸ್ಯುರಂಭೋಜನೇತ್ರಾಃ
ಪ್ರೇಂಖತ್ಕಾಂಚೀಕಲಾಪಾಃ ಸ್ತನಭರವಿನಮನ್ಮಧ್ಯಭಾಜಸ್ತರುಣ್ಯಃ || 2.31 ||

ಸಿದ್ಧಾಧ್ಯಾಸಿತಕಂದರೇ ಹರವೃಷಸ್ಕಂಧಾವರುಗ್ಣದ್ರುಮೇ
ಗಂಗಾಧೌತಶಿಲಾತಲೇ ಹಿಮವತಃ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತೇ ಶ್ರೇಯಸಿ |
ಕಃ ಕುರ್ವೀತ ಶಿರಃ ಪ್ರಣಾಮಮಲಿನಂ ಮ್ಲಾನಂ ಮನಸ್ವೀ ಜನೋ
ಯದ್ವಿತ್ರಸ್ತಕುರಂಗಶಾವನಯನಾ ನ ಸ್ಯುಃ ಸ್ಮರಾಸ್ತ್ರಂ ಸ್ತ್ರಿಯಃ || 2.32 ||

ಸಂಸಾರ ತವ ಪರ್ಯಂತಪದವೀ ನ ದವೀಯಸೀ |
ಅಂತರಾ ದುಸ್ತರಾ ನ ಸ್ಯುರ್ಯದಿ ತೇ ಮದಿರೇಕ್ಷಣಾಮ್ || 2.33 ||

ದಿಶ ವನಹರಿಣೀಭ್ಯೋ ವಂಶಕಾಂಡಚ್ಛವೀನಾಂ
ಕವಲಮ್ ಉಪಲಕೋಟಿಚ್ಛಿನ್ನಮೂಲಂ ಕುಶಾನಾಮ್ |
ಶಕಯುವತಿಕಪೋಲಾಪಾಂಡುತಾಂಬೂಲವಲ್ಲೀದಲಮ್
ಅರುಣನಖಾಗ್ರೈಃ ಪಾಟಿತಂ ವಾ ವಧೂಭ್ಯಃ || 2.34 ||

ಅಸಾರಾಃ ಸರ್ವೇ ತೇ ವಿರತಿವಿರಸಾಃ ಪಾಪವಿಷಯಾ
ಜುಗುಪ್ಸ್ಯಂತಾಂ ಯದ್ವಾ ನನು ಸಕಲದೋಷಾಸ್ಪದಮ್ ಇತಿ |
ತಥಾಪ್ಯೇತದ್ಭೂಮೌ ನಹಿ ಪರಹಿತಾತ್ಪುಣ್ಯಮ್ ಅಧಿಕಂ
ನ ಚಾಸ್ಮಿನ್ಸಂಸಾರೇ ಕುವಲಯದೃಶೋ ರಮ್ಯಮ್ ಅಪರಮ್ || 2.35 ||

ಏತತ್ಕಾಮಫಲೋ ಲೋಕೇ ಯದ್ದ್ವಯೋರೇಕಚಿತ್ತತಾ |
ಅನ್ಯಚಿತ್ತಕೃತೇ ಕಾಮೇ ಶವಯೋರಿವ ಸಂಗಮಃ || 2.351 ||

ಮಾತ್ಸರ್ಯಮ್ ಉತ್ಸಾರ್ಯ ವಿಚಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಮಾರ್ಯಾಃ
ಸಮರ್ಯಾದಮ್ ಇದಂ ವದಂತು |
ಸೇವ್ಯಾ ನಿತಂಬಾಃ ಕಿಮ್ ಉ ಭೂಧರಾಣಾಮತ
ಸ್ಮರಸ್ಮೇರವಿಲಾಸಿನೀನಾಮ್ || 2.36 ||

ಸಂಸಾರೇ ಸ್ವಪ್ನಸಾರೇ ಪರಿಣತಿತರಲೇ ದ್ವೇ ಗತೀ ಪಂಡಿತಾನಾಂ
ತತ್ತ್ವಙ್ಞಾನಾಮೃತಾಂಭಃಪ್ಲವಲಲಿತಧಿಯಾಂ ಯಾತು ಕಾಲಃ ಕಥಂಚಿತ್ |
ನೋ ಚೇನ್ಮುಗ್ಧಾಂಗನಾನಾಂ ಸ್ತನಜಘನಘನಾಭೋಗಸಂಭೋಗಿನೀನಾಂ
ಸ್ಥೂಲೋಪಸ್ಥಸ್ಥಲೀಷು ಸ್ಥಗಿತಕರತಲಸ್ಪರ್ಶಲೀಲೋದ್ಯಮಾನಾಮ್ || 2.37 ||

ಆವಾಸಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಗಂಗೇ ಪಾಪಹಾರಿಣಿ ವಾರಿಣಿ |
ಸ್ತನದ್ವಯೇ ತರುಣ್ಯಾ ವಾ ಮನೋಹಾರಿಣಿ ಹಾರಿಣಿ || 2.38 ||

ಕಿಮ್ ಇಹ ಬಹುಭಿರುಕ್ತೈರ್ಯುಕ್ತಿಶೂನ್ಯೈಃ ಪ್ರಲಾಪೈರ್ದ್ವಯಮ್
ಇಹ ಪುರುಷಾಣಾಂ ಸರ್ವದಾ ಸೇವನೀಯಮ್ |
ಅಭಿನವಮದಲೀಲಾಲಾಲಸಂ ಸುಂದರೀಣಾಂ
ಸ್ತನಭರಪರಿಖಿನ್ನಂ ಯೌವನಂ ವಾ ವನಂ ವಾ || 2.39 ||

ಸತ್ಯಂ ಜನಾ ವಚ್ಮಿ ನ ಪಕ್ಷಪಾತಾಲ್
ಲೋಕೇಷು ಸಪ್ತಸ್ವಪಿ ತಥ್ಯಮ್ ಏತತ್ |
ನಾನ್ಯನ್ಮನೋಹಾರಿ ನಿತಂಬಿನೀಭ್ಯೋ
ದುಃಖೈಕಹೇತುರ್ನ ಚ ಕಶ್ಚಿದನ್ಯಃ || 2.40 ||

ಕಾಂತೇತ್ಯುತ್ಪಲಲೋಚನೇತಿ ವಿಪುಲಶ್ರೋಣೀಭರೇತ್ಯುನ್ನಮತ್ಪೀನೋತ್ತುಂಗ
ಪಯೋಧರೇತಿ ಸಮುಖಾಂಭೋಜೇತಿ ಸುಭ್ರೂರಿತಿ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾದ್ಯತಿ ಮೋದತೇ‌உಭಿರಮತೇ ಪ್ರಸ್ತೌತಿ ವಿದ್ವಾನಪಿ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಶುಚಿಭಸ್ತ್ರಿಕಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಮ್ ಅಹೋ ಮೋಹಸ್ಯ ದುಶ್ಚೇಷ್ಟಿತಮ್ || 2.41 ||

ಸ್ಮೃತಾ ಭವತಿ ತಾಪಾಯ ದೃಷ್ಟಾ ಚೋನ್ಮಾದಕಾರಿಣೀ |
ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ಭವತಿ ಮೋಹಾಯ ಸಾ ನಾಮ ದಯಿತಾ ಕಥಮ್ || 2.42 ||

ತಾವದೇವಾಮೃತಮಯೀ ಯಾವಲ್ಲೋಚನಗೋಚರಾ |
ಚಕ್ಷುಷ್ಪಥಾದತೀತಾ ತು ವಿಷಾದಪ್ಯತಿರಿಚ್ಯತೇ || 2.43 ||

ನಾಮೃತಂ ನ ವಿಷಂ ಕಿಂಚಿದೇತಾಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ನಿತಂಬಿನೀಮ್ |
ಸೈವಾಮೃತಲತಾ ರಕ್ತಾ ವಿರಕ್ತಾ ವಿಷವಲ್ಲರೀ || 2.44 ||

ಆವರ್ತಃ ಸಂಶಯಾನಾಮ್ ಅವಿನಯಭುವನಂ ಪಟ್ಟಣಂ ಸಾಹಸಾನಾಂ
ದೋಷಾಣಾಂ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಕಪಟಶತಮಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರಮ್ ಅಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಮ್ |
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಸ್ಯ ವಿಘ್ನೋ ನರಕಪುರಮುಖ ಸರ್ವಮಾಯಾಕರಂಡಂ
ಸ್ತ್ರೀಯಂತ್ರಂ ಕೇನ ಸೃಷ್ಟಂ ವಿಷಮ್ ಅಮೃತಮಯಂ ಪ್ರಾಣಿಲೋಕಸ್ಯ ಪಾಶಃ || 2.45 ||

ನೋ ಸತ್ಯೇನ ಮೃಗಾಂಕ ಏಷ ವದನೀಭೂತೋ ನ ಚೇಂದೀವರದ್ವಂದ್ವಂ
ಲೋಚನತಾಂ ಗತ ನ ಕನಕೈರಪ್ಯಂಗಯಷ್ಟಿಃ ಕೃತಾ |
ಕಿಂತ್ವೇವಂ ಕವಿಭಿಃ ಪ್ರತಾರಿತಮನಾಸ್ತತ್ತ್ವಂ ವಿಜಾನನ್ನಪಿ
ತ್ವಙ್ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಯಂ ವಪುರ್ಮೃಗದೃಶಾಂ ಮಂದೋ ಜನಃ ಸೇವತೇ || 2.46 ||

ಲೀಲಾವತೀನಾಂ ಸಹಜಾ ವಿಲಾಸಾಸ್ತ
ಏವ ಮೂಢಸ್ಯ ಹೃದಿ ಸ್ಫುರಂತಿ |
ರಾಗೋ ನಲಿನ್ಯಾ ಹಿ ನಿಸರ್ಗಸಿದ್ಧಸ್ತತ್ರ
ಭ್ರಮ್ತ್ಯೇವ ವೃಥಾ ಷಡ್‌ಅಂಘ್ರಿಃ || 2.47 ||

ಸಂಮೋಹಯಂತಿ ಮದಯಂತಿ ವಿಡಂಬಯಂತಿ
ನಿರ್ಭರ್ತ್ಸ್ಯಂತಿ ರಮಯಂತಿ ವಿಷಾದಯಂತಿ |
ಏತಾಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸದಯಂ ಹೃದಯಂ ನರಾಣಾಂ
ಕಿಂ ನಾಮ ವಾಮನಯನಾ ನ ಸಮಾಚರಂತಿ || 2.471 ||

ಯದೇತತ್ಪೂರ್ಣೇಂದುದ್ಯುತಿಹರಮ್ ಉದಾರಾಕೃತಿ ಪರಂ
ಮುಖಾಬ್ಜಂ ತನ್ವಂಗ್ಯಾಃ ಕಿಲ ವಸತಿ ಯತ್ರಾಧರಮಧು |
ಇದಂ ತತ್ಕಿಂ ಪಾಕದ್ರುಮಫಲಮ್ ಇದಾನೀಮ್ ಅತಿರಸವ್ಯತೀತೇ‌உಸ್ಮಿನ್
ಕಾಲೇ ವಿಷಮ್ ಇವ ಭವಿಷ್ಯ್ತ್ಯಸುಖದಮ್ || 2.48 ||

ಉನ್ಮೀಲತ್ತ್ರಿವಲೀತರಂಗನಿಲಯಾ ಪ್ರೋತ್ತುಂಗಪೀನಸ್ತನದ್ವಂದ್ವೇನೋದ್ಗತ
ಚಕ್ರವಾಕಯುಗಲಾ ವಕ್ತ್ರಾಂಬುಜೋದ್ಭಾಸಿನೀ |
ಕಾಂತಾಕಾರಧರಾ ನದೀಯಮ್ ಅಭಿತಃ ಕ್ರೂರಾತ್ರ ನಾಪೇಕ್ಷತೇ
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಜ್ಜನಂ ಯದಿ ತದಾ ದೂರೇಣ ಸಂತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ || 2.49 ||

ಜಲ್ಪಂತಿ ಸಾರ್ಧಮ್ ಅನ್ಯೇನ ಪಶ್ಯಂತ್ಯನ್ಯಂ ಸವಿಭ್ರಮಾಃ |
ಹೃದ್ಗತಂ ಚಿಂತಯಂತ್ಯನ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಃ ಕೋ ನಾಮ ಯೋಷಿತಾಮ್ || 2.50 ||

ಮಧು ತಿಷ್ಠತಿ ವಾಚಿ ಯೋಷಿತಾಂ ಹೃದಿ ಹಾಲಾಹಲಮ್ ಏವ ಕೇವಲಮ್ |
ಅತ‌ಏವ ನಿಪೀಯತೇ‌உಧರೋ ಹೃದಯಂ ಮುಷ್ಟಿಭಿರೇವ ತಾಡ್ಯತೇ || 2.51 ||

ಅಪಸರ ಸಖೇ ದೂರಾದಸ್ಮಾತ್ಕಟಾಕ್ಷವಿಷಾನಲಾತ್
ಪ್ರಕೃತಿವಿಷಮಾದ್ಯೋಷಿತ್ಸರ್ಪಾದ್ವಿಲಾಸಫಣಾಭೃತಃ |
ಇತರಫಣಿನಾ ದಷ್ಟಃ ಶಕ್ಯಶ್ಚಿಕಿತ್ಸಿತುಮ್ ಔಷಧೈಶ್ಚತುರ್
ವನಿತಾಭೋಗಿಗ್ರಸ್ತಂ ಹಿ ಮಂತ್ರಿಣಃ || 2.52 ||

ವಿಸ್ತಾರಿತಂ ಮಕರಕೇತನಧೀವರೇಣ
ಸ್ತ್ರೀಸಂಙ್ಞಿತಂ ಬಡಿಶಮ್ ಅತ್ರ ಭವಾಂಬುರಾಶೌ |
ಯೇನಾಚಿರಾತ್ತದ್‌ಅಧರಾಮಿಷಲೋಲಮರ್ತ್ಯ
ಮತ್ಸ್ಯಾನ್ವಿಕೃಷ್ಯ ವಿಪಚತ್ಯನುರಾಗವಹ್ನೌ || 2.53 ||

ಕಾಮಿನೀಕಾಯಕಾಂತಾರೇ ಕುಚಪರ್ವತದುರ್ಗಮೇ |
ಮಾ ಸಂಚರ ಮನಃ ಪಾಂಥ ತತ್ರಾಸ್ತೇ ಸ್ಮರತಸ್ಕರಃ || 2.54 ||

ವ್ಯಾದೀರ್ಘೇಣ ಚಲೇನ ವಕ್ತ್ರಗತಿನಾ ತೇಜಸ್ವಿನಾ ಭೋಗಿನಾ
ನೀಲಾಬ್ಜದ್ಯುತಿನಾಹಿನಾ ಪರಮ್ ಅಹಂ ದೃಷ್ಟೋ ನ ತಚ್ಚಕ್ಷುಷಾ |
ದೃಷ್ಟೇ ಸಂತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕಾ ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಪ್ರಾಯೇಣ ದರ್ಮಾರ್ಥಿನೋ
ಮುಗ್ಧಾಕ್ಷ್ಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಿತಸ್ಯ ನ ಹಿ ಮೇ ವೈದ್ಯೋ ನ ಚಾಪ್ಯೌಷಧಮ್ || 2.55 ||

ಇಹ ಹಿ ಮಧುರಗೀತಂ ನೃತ್ಯಮ್ ಏತದ್ರಸೋ‌உಯಂ
ಸ್ಫುರತಿ ಪರಿಮಲೋ‌உಸೌ ಸ್ಪರ್ಶ ಏಷ ಸ್ತನಾನಾಮ್ |
ಇತಿ ಹತಪರಮಾರ್ಥೈರಿಂದ್ರಿಯೈರ್ಭ್ರಾಮ್ಯಮಾಣಃ
ಸ್ವಹಿತಕರಣಧೂರ್ತೈಃ ಪಂಚಭಿರ್ವಂಚಿತೋ‌உಸ್ಮಿ || 2.56 ||

ನ ಗಮ್ಯೋ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ನ ಚ ಭವತಿ ಭೈಷಜ್ಯವಿಷಯೋ
ನ ಚಾಪಿ ಪ್ರಧ್ವಂಸಂ ವ್ರಜತಿ ವಿವಿಧೈಃ ಶಾಂತಿಕಶತೈಃ |
ಭ್ರಮಾವೇಶಾದಂಗೇ ಕಮ್ ಅಪಿ ವಿದಧದ್ಭಂಗಮ್ ಅಸಕೃತ್
ಸ್ಮರಾಪಸ್ಮಾರೋ‌உಯಂ ಭ್ರಮಯತಿ ದೃಶಂ ಘೂರ್ಣಯತಿ ಚ || 2.57 ||

ಜಾತ್ಯ್‌ಅಂಧಾಯ ಚ ದುರ್ಮುಖಾಯ ಚ ಜರಾಜೀರ್ಣಾ ಖಿಲಾಂಗಾಯ ಚ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಯ ಚ ದುಷ್ಕುಲಾಯ ಚ ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಾಭಿಭೂತಾಯ ಚ |
ಯಚ್ಛಂತೀಷು ಮನೋಹರಂ ನಿಜವಪುಲಕ್ಷ್ಮೀಲವಶ್ರದ್ಧಯಾ
ಪಣ್ಯಸ್ತ್ರೀಷು ವಿವೇಕಕಲ್ಪಲತಿಕಾಶಸ್ತ್ರೀಷು ರಾಜ್ಯೇತ ಕಃ || 2.58 ||

ವೇಶ್ಯಾಸೌ ಮದನಜ್ವಾಲಾ
ರೂಪೇ‌உಂಧನವಿವರ್ಧಿತಾ |
ಕಾಮಿಭಿರ್ಯತ್ರ ಹೂಯಂತೇ
ಯೌವನಾನಿ ಧನಾನಿ ಚ || 2.59 ||

ಕಶ್ಚುಂಬತಿ ಕುಲಪುರುಷೋ ವೇಶ್ಯಾಧರಪಲ್ಲವಂ ಮನೋಙ್ಞಮ್ ಅಪಿ |
ಚಾರಭಟಚೋರಚೇಟಕನಟವಿಟನಿಷ್ಠೀವನಶರಾವಮ್ || 2.60 ||

ಧನ್ಯಾಸ್ತ ಏವ ಧವಲಾಯತಲೋಚನಾನಾಂ
ತಾರುಣ್ಯದರ್ಪಘನಪೀನಪಯೋಧರಾಣಾಮ್ |
ಕ್ಷಾಮೋದರೋಪರಿ ಲಸತ್ತ್ರಿವಲೀಲತಾನಾಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾಕೃತಿಂ ವಿಕೃತಿಮ್ ಏತಿ ಮನೋ ನ ಯೇಷಾಮ್ || 2.61 ||

ಬಾಲೇ ಲೀಲಾಮುಕುಲಿತಮ್ ಅಮೀ ಮಂಥರಾ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಾಃ
ಕಿಂ ಕ್ಷಿಪ್ಯಂತೇ ವಿರಮವಿರಮ ವ್ಯರ್ಥ ಏಷ ಶ್ರಮಸ್ತೇ |
ಸಂಪ್ರತ್ಯನ್ಯೇ ವಯಮ್ ಉಪರತಂ ಬಾಲ್ಯಮ್ ಆಸ್ಥಾ ವನಾಂತೇ
ಕ್ಷೀಣೋ ಮೋಹಸ್ತೃಣಮ್ ಇವ ಜಗಜ್ಜಾಲಮ್ ಆಲೋಕಯಾಮಃ || 2.62 ||

ಇಯಂ ಬಾಲಾ ಮಾಂ ಪ್ರತ್ಯನವರತಮ್ ಇಂದೀವರದಲಪ್ರಭಾ
ಚೀರಂ ಚಕ್ಷುಃ ಕ್ಷಿಪತಿ ಕಿಮ್ ಅಭಿಪ್ರೇತಮ್ ಅನಯಾ |
ಗತೋ ಮೋಹೋ‌உಸ್ಮಾಕಂ ಸ್ಮರಶಬರಬಾಣವ್ಯತಿಕರಜ್ವರ
ಜ್ವಾಲಾ ಶಾಂತಾ ತದಪಿ ನ ವರಾಕೀ ವಿರಮತಿ || 2.63 ||

ಕಿಂ ಕಂದರ್ಪ ಕರಂ ಕದರ್ಥಯಸಿ ರೇ ಕೋದಂಡಟಂಕಾರಿತಂ
ರೇ ರೇ ಕೋಕಿಲ ಕೋಉಮ್‌ಅಲಂ ಕಲರವಂ ಕಿಂ ವಾ ವೃಥಾ ಜಲ್ಪಸಿ |
ಮುಗ್ಧೇ ಸ್ನಿಗ್ಧವಿದಗ್ಧಚಾರುಮಧುರೈರ್ಲೋಲೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈರಲಂ
ಚೇತಶ್ಚುಂಬಿತಚಂದ್ರಚೂಡಚರಣಧ್ಯಾನಾಮೃತಂ ವರ್ತತೇ || 2.64 ||

ವಿರಹೇ‌உಪಿ ಸಂಗಮಃ ಖಲು
ಪರಸ್ಪರಂ ಸಂಗತಂ ಮನೋ ಯೇಷಾಮ್ |
ಹೃದಯಮ್ ಅಪಿ ವಿಘಟ್ಟಿತಂ ಚೇತ್
ಸಂಗೀ ವಿರಹಂ ವಿಶೇಷಯತಿ || 2.65 ||

ಕಿಂ ಗತೇನ ಯದಿ ಸಾ ನ ಜೀವತಿ
ಪ್ರಾಣಿತಿ ಪ್ರಿಯತಮಾ ತಥಾಪಿ ಕಿಮ್ |
ಇತ್ಯುದೀಕ್ಷ್ಯ ನವಮೇಘಮಾಲಿಕಾಂ
ನ ಪ್ರಯಾತಿ ಪಥಿಕಃ ಸ್ವಮಂದಿರಮ್ || 2.66 ||

ವಿರಮತ ಬುಧಾ ಯೋಷಿತ್ಸಂಗಾತ್ಸುಖಾತ್ಕ್ಷಣಭಂಗುರಾತ್
ಕುರುತ ಕರುಣಾಮೈತ್ರೀಪ್ರಙ್ಞಾವಧೂಜನಸಂಗಮಮ್ |
ನ ಖಲು ನರಕೇ ಹಾರಾಕ್ರಾಂತಂ ಘನಸ್ತನಮಂಡಲಂ
ಶರಣಮ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೋಣೀಬಿಂಬಂ ರಣನ್ಮಣಿಮೇಖಲಮ್ || 2.67 ||

ಯದಾ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವ್ಯಸನಕೃಶಯೋರಾತ್ಮಮನಸೋರವಿಚ್ಛಿನ್ನಾ
ಮೈತ್ರೀ ಸ್ಫುರತಿ ಕೃತಿನಸ್ತಸ್ಯ ಕಿಮ್ ಉ ತೈಃ |
ಪ್ರಿಯಾಣಾಮ್ ಆಲಾಪೈರಧರಮಧುಭಿರ್ವಕ್ತ್ರವಿಧುಭಿಃ
ಸನಿಶ್ವಾಸಾಮೋದೈಃ ಸಕುಚಕಲಶಾಶ್ಲೇಷಸುರತೈಃ || 2.68 ||

ಯದಾಸೀದಙ್ಞಾನಂ ಸ್ಮರತಿಮಿರಸಂಚಾರಜನಿತಂ
ತದಾ ದೃಷ್ಟನಾರೀಮಯಮ್ ಇದಮ್ ಅಶೇಷಂ ಜಗದಿತಿ |
ಇದಾನೀಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪಟುತರವಿವೇಕಾಂಜನಜುಷಾಂ
ಸಮೀಭೂತಾ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತ್ರಿಭುವನಮ್ ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನುತೇ || 2.69 ||

ತಾವದೇವ ಕೃತಿನಾಮ್ ಅಪಿ ಸ್ಫುರತ್ಯೇಷ
ನಿರ್ಮಲವಿವೇಕದೀಪಕಃ |
ಯಾವದೇವ ನ ಕುರಂಗಚಕ್ಷುಷಾಂ
ತಾಡ್ಯತೇ ಚಟುಲಲೋಚನಾಂಚಲೈಃ || 2.70 ||

ವಚಸಿ ಭವತಿ ಸಂಗತ್ಯಾಗಮ್ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ವಾರ್ತಾ
ಶ್ರುತಿಮುಖರಮುಖಾನಾಂ ಕೇವಲಂ ಪಂಡಿತಾನಾಮ್ |
ಜಘನಮ್ ಅರುಣರತ್ನಗ್ರಂಥಿಕಾಂಚೀಕಲಾಪಂ
ಕುವಲಯನಯನಾನಾಂ ಕೋ ವಿಹಾತುಂ ಸಮರ್ಥಃ || 2.71 ||

ಸ್ವಪರಪ್ರತಾರಕೋ‌உಸೌ
ನಿಂದತಿ ಯೋ‌உಲೀಕಪಂಡಿತೋ ಯುವತೀಃ |
ಯಸ್ಮಾತ್ತಪಸೋ‌உಪಿ ಫಲಂ
ಸ್ವರ್ಗಃ ಸ್ವರ್ಗೇ‌உಪಿ ಚಾಪ್ಸರಸಃ || 2.72 ||

ಮತ್ತೇಭಕುಂಭದಲನೇ ಭುವಿ ಸಂತಿ ಧೀರಾಃ
ಕೇಚಿತ್ಪ್ರಚಂಡಮೃಗರಾಜವಧೇ‌உಪಿ ದಕ್ಷಾಃ |
ಕಿಂತು ಬ್ರವೀಮಿ ಬಲಿನಾಂ ಪುರತಃ ಪ್ರಸಹ್ಯ
ಕಂದರ್ಪದರ್ಪದಲನೇ ವಿರಲಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ || 2.73 ||

ಸನ್ಮಾರ್ಗೇ ತಾವದಾಸ್ತೇ ಪ್ರಭವತಿ ಚ ನರಸ್ತಾವದೇವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ
ಲಜ್ಜಾಂ ತಾವದ್ವಿಧತ್ತೇ ವಿನಯಮ್ ಅಪಿ ಸಮಾಲಂಬತೇ ತಾವದೇವ |
ಭ್ರೂಚಾಪಾಕೃಷ್ಟಮುಕ್ತಾಃ ಶ್ರವಣಪಥಗತಾ ನೀಲಪಕ್ಷ್ಮಾಣ ಏತೇ
ಯಾವಲ್ಲೀಲಾವತೀನಾಂ ಹೃದಿ ನ ಧೃತಿಮುಷೋ ದೃಷ್ಟಿಬಾಣಾಃ ಪತಂತಿ || 2.74 ||

ಉನ್ಮತ್ತಪ್ರೇಮಸಂರಂಭಾದ್
ಆರಭಂತೇ ಯದ್‌ಅಂಗನಾಃ |
ತತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೂಹಮ್ ಆಧಾತುಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ಖಲು ಕಾತರಃ || 2.75 ||

ತಾವನ್ಮಹತ್ತ್ವಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ
ಕುಲೀನತ್ವಂ ವಿವೇಕಿತಾ |
ಯಾವಜ್ಜ್ವಲತಿ ನಾಂಗೇಷು
ಹತಃ ಪಂಚೇಷುಪಾವಕಃ || 2.76 ||

ಶಾಸ್ತ್ರಙ್ಞೋ‌உಪಿ ಪ್ರಗುಣಿತನಯೋ‌உತ್ಯಾಂತಬಾಧಾಪಿ ಬಾಢಂ
ಸಂಸಾರೇ‌உಸ್ಮಿನ್ಭವತಿ ವಿರಲೋ ಭಾಜನಂ ಸದ್ಗತೀನಾಮ್ |
ಯೇನೈತಸ್ಮಿನ್ನಿರಯನಗರದ್ವಾರಮ್ ಉದ್ಘಾಟಯಂತೀ
ವಾಮಾಕ್ಷೀಣಾಂ ಭವತಿ ಕುಟಿಲಾ ಭ್ರೂಲತಾ ಕುಂಚಿಕೇವ || 2.77 ||

ಕೃಶಃ ಕಾಣಃ ಖಂಜಃ ಶ್ರವಣರಹಿತಃ ಪುಚ್ಛವಿಕಲೋ
ವ್ರಣೀ ಪೂಯಕ್ಲಿನ್ನಃ ಕೃಮಿಕುಲಶತೈರಾವೃತತನುಃ |
ಕ್ಷುಧಾ ಕ್ಷಾಮೋ ಜೀರ್ಣಃ ಪಿಠರಕಕಪಾಲಾರ್ಪಿತಗಲಃ
ಶುನೀಮ್ ಅನ್ವೇತಿ ಶ್ವಾ ಹತಮ್ ಅಪಿ ಚ ಹಂತ್ಯೇವ ಮದನಃ || 2.78 ||

ಸ್ತ್ರೀಮುದ್ರಾಂ ಕುಸುಮಾಯುಧಸ್ಯ ಜಯಿನೀಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಂಪತ್ಕರೀಂ
ಯೇ ಮೂಢಾಃ ಪ್ರವಿಹಾಯ ಯಾಂತಿ ಕುಧಿಯೋ ಮಿಥ್ಯಾಫಲಾನ್ವೇಷಿಣಃ |
ತೇ ತೇನೈವ ನಿಹತ್ಯ ನಿರ್ದಯತರಂ ನಗ್ನೀಕೃತಾ ಮುಂಡಿತಾಃ
ಕೇಚಿತ್ಪಂಚಶಿಖೀಕೃತಾಶ್ಚ ಜಟಿಲಾಃ ಕಾಪಾಲಿಕಾಶ್ಚಾಪರೇ || 2.79 ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪರಾಶರಪ್ರಭೃತಯೋ ವಾತಾಂಬುಪರ್ಣಾಶನಾಸ್ತೇ‌உಪಿ
ಸ್ತ್ರೀಮುಖಪಂಕಜಂ ಸುಲಲಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಮೋಹಂ ಗತಾಃ |
ಶಾಲ್ಯನ್ನಂ ಸಘೃತಂ ಪಯೋದಧಿಯುತಂ ಯೇ ಭುಂಜತೇ ಮಾನವಾಸ್ತೇಷಾಮ್
ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹೋ ಯದಿ ಭವೇದ್ವಿಂಧ್ಯಃ ಪ್ಲವೇತ್ಸಾಗರೇ || 2.80 ||

ಪರಿಮಲಭೃತೋ ವಾತಾಃ ಶಾಖಾ ನವಾಂಕುರಕೋಟಯೋ
ಮಧುರವಿಧುರೋತ್ಕಂಠಾಭಾಜಃ ಪ್ರಿಯಾ ಪಿಕಪಕ್ಷಿಣಾಮ್ |
ವಿರಲವಿರಸಸ್ವೇದೋದ್ಗಾರಾ ವಧೂವದನೇಂದವಃ
ಪ್ರಸರತಿ ಮಧೌ ಧಾತ್ರ್ಯಾಂ ಜಾತೋ ನ ಕಸ್ಯ ಗುಣೋದಯಃ || 2.81 ||

ಮಧುರಯಂ ಮಧುರೈರಪಿ ಕೋಕಿಲಾ
ಕಲರವೈರ್ಮಲಯಸ್ಯ ಚ ವಾಯುಭಿಃ |
ವಿರಹಿಣಃ ಪ್ರಹಿಣಸ್ತಿ ಶರೀರಿಣೋ
ವಿಪದಿ ಹಂತ ಸುಧಾಪಿ ವಿಷಾಯತೇ || 2.82 ||

ಆವಾಸಃ ಕಿಲಕಿಂಚಿತಸ್ಯ ದಯಿತಾಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಿಲಾಸಾಲಸಾಃ
ಕರ್ಣೇ ಕೋಕಿಲಕಾಮಿನೀಕಲರವಃ ಸ್ಮೇರೋ ಲತಾಮಂಡಪಃ |
ಗೋಷ್ಠೀ ಸತ್ಕವಿಭಿಃ ಸಮಂ ಕತಿಪಯೈರ್ಮುಗ್ಧಾಃ ಸುಧಾಂಶೋಃ ಕರಾಃ
ಕೇಷಾಂಚಿತ್ಸುಖಯಂತಿ ಚಾತ್ರ ಹೃದಯಂ ಚೈತ್ರೇ ವಿಚಿತ್ರಾಃ ಕ್ಷಪಾಃ || 2.83 ||

ಪಾಂಥ ಸ್ತ್ರೀವಿರಹಾನಲಾಹುತಿಕಲಾಮ್ ಆತನ್ವತೀ ಮಂಜರೀಮಾಕಂದೇಷು
ಪಿಕಾಂಗನಾಭಿರಧುನಾ ಸೋತ್ಕಂಠಮ್ ಆಲೋಕ್ಯತೇ |
ಅಪ್ಯೇತೇ ನವಪಾಟಲಾಪರಿಮಲಪ್ರಾಗ್ಭಾರಪಾಟಚ್ಚರಾ
ವಾಂತಿಕ್ಲಾಂತಿವಿತಾನತಾನವಕೃತಃ ಶ್ರೀಖಂಡಶೈಲಾನಿಲಾಃ || 2.84 ||

ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರಣಯವತೀನಾಂ
ತಾವತ್ಪದಮ್ ಆತನೋತು ಹೃದಿ ಮಾನಃ |
ಭವತಿ ನ ಯಾವಚ್ಚಂದನತರು
ಸುರಭಿರ್ಮಲಯಪವಮಾನಃ || 2.85 ||

ಸಹಕಾರಕುಸುಮಕೇಸರನಿಕರ
ಭರಾಮೋದಮೂರ್ಚ್ಛಿತದಿಗ್‌ಅಂತೇ |
ಮಧುರಮಧುರವಿಧುರಮಧುಪೇ
ಮಧೌ ಭವೇತ್ಕಸ್ಯ ನೋತ್ಕಂಠಾ || 2.86 ||

ಅಚ್ಛಾಚ್ಛಚಂದನರಸಾರ್ದ್ರತರಾ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೋ
ಧಾರಾಗೃಹಾಣಿ ಕುಸುಮಾನಿ ಚ ಕೋಉಮ್‌ಉದೀ ಚ |
ಮಂದೋ ಮರುತ್ಸುಮನಸಃ ಶುಚಿ ಹರ್ಮ್ಯಪೃಷ್ಠಂ
ಗ್ರೀಷ್ಮೇ ಮದಂ ಚ ಮದನಂ ಚ ವಿವರ್ಧಯಂತಿ || 2.87 ||

ಸ್ರಜೋ ಹೃದ್ಯಾಮೋದಾ ವ್ಯಜನಪವನಶ್ಚಂದ್ರಕಿರಣಾಃ
ಪರಾಗಃ ಕಾಸಾರೋ ಮಲಯಜರಜಃ ಶೀಧು ವಿಶದಮ್ |
ಶುಚಿಃ ಸೌಧೋತ್ಸಂಗಃ ಪ್ರತನು ವಸನಂ ಪಂಕಜದೃಶೋ
ನಿದಾಘರ್ತಾವೇತದ್ವಿಲಸತಿ ಲಭಂತೇ ಸುಕೃತಿನಃ || 2.88 ||

ಸುಧಾಶುಭ್ರಂ ಧಾಮ ಸ್ಫುರದ್‌ಅಮಲರಶ್ಮಿಃ ಶಶಧರಃ
ಪ್ರಿಯಾವಕ್ತ್ರಾಂಭೋಜಂ ಮಲಯಜರಜಶ್ಚಾತಿಸುರಭಿಃ |
ಸ್ರಜೋ ಹೃದ್ಯಾಮೋದಾಸ್ತದಿದಮ್ ಅಖಿಲಂ ರಾಗಿಣಿ ಜನೇ
ಕರೋತ್ಯಂತಃ ಕ್ಷೋಭಂ ನ ತು ವಿಷಯಸಂಸರ್ಗವಿಮುಖೇ || 2.89 ||

ತರುಣೀವೇಷೋದ್ದೀಪಿತಕಾಮಾ
ವಿಕಸಜ್ಜಾತೀಪುಷ್ಪಸುಗಂಧಿಃ |
ಉನ್ನತಪೀನಪಯೋಧರಭಾರಾ
ಪ್ರಾವೃಟ್ತನುತೇ ಕಸ್ಯ ನ ಹರ್ಷಮ್ || 2.90 ||

ವಿಯದ್‌ಉಪಚಿತಮೇಘಂ ಭೂಮಯಃ ಕಂದಲಿನ್ಯೋ
ನವಕುಟಜಕದಂಬಾಮೋದಿನೋ ಗಂಧವಾಹಾಃ |
ಶಿಖಿಕುಲಕಲಕೇಕಾರಾವರಮ್ಯಾ ವನಾಂತಾಃ
ಸುಖಿನಮ್ ಅಸುಖಿನಂ ವಾ ಸರ್ವಮ್ ಉತ್ಕಂಠಯಂತಿ || 2.91 ||

ಉಪರಿ ಘನಂ ಘನಪಟಲಂ
ತಿರ್ಯಗ್ಗಿರಯೋ‌உಪಿ ನರ್ತಿತಮಯೂರಾಃ |
ಕ್ಷಿತಿರಪಿ ಕಂದಲಧವಲಾ
ದೃಷ್ಟಿಂ ಪಥಿಕಃ ಕ್ವ ಪಾತಯತಿ || 2.92 ||

ಇತೋ ವಿದ್ಯುದ್ವಲ್ಲೀವಿಲಸಿತಮ್ ಇತಃ ಕೇತಕಿತರೋಃ
ಸ್ಫುರನ್ಗಂಧಃ ಪ್ರೋದ್ಯಜ್ಜಲದನಿನದಸ್ಫೂರ್ಜಿತಮ್ ಇತಃ |
ಇತಃ ಕೇಕಿಕ್ರೀಡಾಕಲಕಲರವಃ ಪಕ್ಷ್ಮಲದೃಶಾಂ
ಕಥಂ ಯಾಸ್ಯಂತ್ಯೇತೇ ವಿರಹದಿವಸಾಃ ಸಂಭೃತರಸಾಃ || 2.93 ||

ಅಸೂಚಿಸಂಚಾರೇ ತಮಸಿ ನಭಸಿ ಪ್ರೌಢಜಲದಧ್ವನಿ
ಪ್ರಾಙ್ಞಂಮನ್ಯೇ ಪತತಿ ಪೃಷತಾನಾಂ ಚ ನಿಚಯೇ |
ಇದಂ ಸೌದಾಮಿನ್ಯಾಃ ಕನಕಕಮನೀಯಂ ವಿಲಸಿತಂ
ಮುದಂ ಚ ಮ್ಲಾನಿಂ ಚ ಪ್ರಥಯತಿ ಪಥಿ ಸ್ವೈರಸುದೃಶಾಮ್ || 2.94 ||

ಆಸಾರೇಣ ನ ಹರ್ಮ್ಯತಃ ಪ್ರಿಯತಮೈರ್ಯಾತುಂ ಬಹಿಃ ಶಕ್ಯತೇ
ಶೀತೋತ್ಕಂಪನಿಮಿತ್ತಮ್ ಆಯತದೃಶಾ ಗಾಢಂ ಸಮಾಲಿಂಗ್ಯತೇ |
ಜಾತಾಃ ಶೀಕರಶೀತಲಾಶ್ಚ ಮರುತೋರತ್ಯಂತಖೇದಚ್ಛಿದೋ
ಧನ್ಯಾನಾಂ ಬತ ದುರ್ದಿನಂ ಸುದಿನತಾಂ ಯಾತಿ ಪ್ರಿಯಾಸಂಗಮೇ || 2.95 ||

ಅರ್ಧಂ ಸುಪ್ತ್ವಾ ನಿಶಾಯಾಃ ಸರಭಸಸುರತಾಯಾಸಸನ್ನಶ್ಲಥಾಂಗಪ್ರೋದ್ಭೂತಾಸಹ್ಯ
ತೃಷ್ಣೋ ಮಧುಮದನಿರತೋ ಹರ್ಮ್ಯಪೃಷ್ಠೇ ವಿವಿಕ್ತೇ |
ಸಂಭೋಗಕ್ಲಾಂತಕಾಂತಾಶಿಥಿಲಭುಜಲತಾವರ್ಜಿತಂ ಕರ್ಕರೀತೋ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಿನ್ನಾಚ್ಛಧಾರಂ ಪಿಬತಿ ನ ಸಲಿಲಂ ಶಾರದಂ ಮಂದಪುಣ್ಯಃ || 2.96 ||

ಹೇಮಂತೇ ದಧಿದುಗ್ಧಸರ್ಪಿರಶನಾ ಮಾಂಜಿಷ್ಠವಾಸೋಭೃತಃ
ಕಾಶ್ಮೀರದ್ರವಸಾಂದ್ರದಿಗ್ಧವಪುಷಶ್ಛಿನ್ನಾ ವಿಚಿತ್ರೈ ರತೈಃ |
ವೃತ್ತೋರುಸ್ತನಕಾಮಿನೋಜನಕೃತಾಶ್ಲೇಷಾ ಗೃಹಾಭ್ಯಂತರೇ
ತಾಂಬೂಲೀದಲಪೂಗಪೂರಿತಮುಖಾ ಧನ್ಯಾಃ ಸುಖಂ ಶೇರತೇ || 2.97 ||

ಪ್ರದುಯತ್ಪ್ರೌಢಪ್ರಿಯಂಗುದ್ಯುತಿಭೃತಿ ವಿಕಸತ್ಕುಂದಮಾದ್ಯದ್ದ್ವಿರೇಫೇ
ಕಾಲೇ ಪ್ರಾಲೇಯವಾತಪ್ರಚಲವಿಲಸಿತೋದಾರಮಂದಾರಧಾಮ್ನಿ |
ಯೇಷಾಂ ನೋ ಕಂಠಲಗ್ನಾ ಕ್ಷಣಮ್ ಅಪಿ ತುಹಿನಕ್ಷೋದದಕ್ಷಾ ಮೃಗಾಕ್ಷೀ
ತೇಸಾಮ್ ಆಯಾಮಯಾಮಾ ಯಮಸದನಸಮಾ ಯಾಮಿನೀ ಯಾತಿ ಯೂನಾಮ್ || 2.98 ||

ಚುಂಬಂತೋ ಗಂಡಭಿತ್ತೀರಲಕವತಿ ಮುಖೇ ಸೀತ್ಕೃತಾನ್ಯಾದಧಾನಾ
ವಕ್ಷಃಸೂತ್ಕಂಚುಕೇಷು ಸ್ತನಭರಪುಲಕೋದ್ಭೇದಮ್ ಆಪಾದಯಂತಃ |
ಊರೂನಾಕಂಪಯಂತಃ ಪೃಥುಜಘನತಟಾತ್ಸ್ರಂಸಯಂತೋ‌உಂಶುಕಾನಿ
ವ್ಯಕ್ತಂ ಕಾಂತಾಜನಾನಾಂ ವಿಟಚರಿತಭೃತಃ ಶೈಶಿರಾ ವಾಂತಿ ವಾತಾಃ || 2.99 ||

ಕೇಶಾನಾಕುಲಯಂದೃಶೋ ಮುಕುಲಯನ್ವಾಸೋ ಬಲಾದಾಕ್ಷಿಪನ್ನಾತನ್ವನ್
ಪುಲಕೋದ್ಗಮಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ನಾವೇಗಕಂಪಂ ಶನೈಃ |
ಬಾರಂ ಬಾರಮ್ ಉದಾರಸೀತ್ಕೃತಕೃತೋ ದಂತಚ್ಛದಾನ್ಪೀಡಯನ್
ಪ್ರಾಯಃ ಶೈಶಿರ ಏಷ ಸಂಪ್ರತಿ ಮರುತ್ಕಾಂತಾಸು ಕಾಂತಾಯತೇ || 2.100 ||

ಯದ್ಯಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ರುಚಿರಂ ತಸ್ಮಿಂಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ಪೃಹಾ ಮನೋಙ್ಞೇ‌உಪಿ |
ರಮಣೀಯೇ‌உಪಿ ಸುಧಾಂಶೌ ನ ಮನಃಕಾಮಃ ಸರೋಜಿನ್ಯಾಃ || 2.101 ||

ವೈರಾಗ್ಯೇ ಸಂಚರತ್ಯೇಕೋ ನೀತೌ ಭ್ರಮತಿ ಚಾಪರಃ |
ಶೃಂಗಾರೇ ರಮತೇ ಕಶ್ಚಿದ್ಭುವಿ ಭೇದಾಃ ಪರಸ್ಪರಮ್ || 2.102 ||

Kannada

Bhartruhari Sataka Trisati – Neeti Satakam – Kannada

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Neeti Satakam – Kannada 24 December 2014

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಭರ್ತೃಹರಿ

ದಿಕ್ಕಾಲಾದ್ಯನವಚ್ಛಿನ್ನಾನಂತಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೂರ್ತಯೇ |
ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯೇಕಮಾನಾಯ ನಮಃ ಶಾಂತಾಯ ತೇಜಸೇ || 1.1 ||

ಬೋದ್ಧಾರೋ ಮತ್ಸರಗ್ರಸ್ತಾಃ
ಪ್ರಭವಃ ಸ್ಮಯದೂಷಿತಾಃ |
ಅಬೋಧೋಪಹತಾಃ ಚಾನ್ಯೇ
ಜೀರ್ಣಮ್ ಅಂಗೇ ಸುಭಾಷಿತಮ್ || 1.2 ||

ಅಙ್ಞಃ ಸುಖಮ್ ಆರಾಧ್ಯಃ
ಸುಖತರಮ್ ಆರಾಧ್ಯತೇ ವಿಶೇಷಙ್ಞಃ |
ಙ್ಞಾನಲವದುರ್ವಿದಗ್ಧಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ತಂ ನರಂ ನ ರಂಜಯತಿ || 1.3 ||

ಪ್ರಸಹ್ಯ ಮಣಿಮ್ ಉದ್ಧರೇನ್ಮಕರವಕ್ತ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಂತರಾತ್
ಸಮುದ್ರಮ್ ಅಪಿ ಸಂತರೇತ್ಪ್ರಚಲದೂರ್ಮಿಮಾಲಾಕುಲಮ್ |
ಭುಜಂಗಮ್ ಅಪಿ ಕೋಪಿತಂ ಶಿರಸಿ ಪುಷ್ಪವದ್ಧಾರಯೇತ್
ನ ತು ಪ್ರತಿನಿವಿಷ್ಟಮೂ‌ಋಖಜನಚಿತ್ತಮ್ ಆರಾಧಯೇಥ್ || 1.4 ||

ಲಭೇತ ಸಿಕತಾಸು ತೈಲಮ್ ಅಪಿ ಯತ್ನತಃ ಪೀಡಯನ್
ಪಿಬೇಚ್ಚ ಮೃಗತೃಷ್ಣಿಕಾಸು ಸಲಿಲಂ ಪಿಪಾಸಾರ್ದಿತಃ |
ಕ್ವಚಿದಪಿ ಪರ್ಯಟನ್ಶಶವಿಷಾಣಮ್ ಆಸಾದಯೇತ್
ನ ತು ಪ್ರತಿನಿವಿಷ್ಟಮೂರ್ಖಚಿತ್ತಮ್ ಆರಾಧಯೇಥ್ || 1.5 ||

ವ್ಯಾಲಂ ಬಾಲಮೃಣಾಲತಂತುಭಿರಸೌ ರೋದ್ಧುಂ ಸಮುಜ್ಜೃಂಭತೇ
ಛೇತ್ತುಂ ವಜ್ರಮಣಿಂ ಶಿರೀಷಕುಸುಮಪ್ರಾಂತೇನ ಸನ್ನಹ್ಯತಿ |
ಮಾಧುರ್ಯಂ ಮಧುಬಿಂದುನಾ ರಚಯಿತುಂ ಕ್ಷಾರಾಮುಧೇರೀಹತೇ
ನೇತುಂ ವಾಞ್ಛಂತಿ ಯಃ ಖಲಾನ್ಪಥಿ ಸತಾಂ ಸೂಕ್ತೈಃ ಸುಧಾಸ್ಯಂದಿಭಿಃ || 1.6 ||

ಸ್ವಾಯತ್ತಮ್ ಏಕಾಂತಗುಣಂ ವಿಧಾತ್ರಾ
ವಿನಿರ್ಮಿತಂ ಛಾದನಮ್ ಅಙ್ಞತಾಯಾಃ |
ವಿಶೇಷಾ‌ಅತಃ ಸರ್ವವಿದಾಂ ಸಮಾಜೇ
ವಿಭೂಷಣಂ ಮೌನಮ್ ಅಪಂಡಿತಾನಾಮ್ || 1.7 ||

ಯದಾ ಕಿಂಚಿಜ್ಙ್ಞೋ‌உಹಂ ದ್ವಿಪ ಇವ ಮದಾಂಧಃ ಸಮಭವಂ
ತದಾ ಸರ್ವಙ್ಞೋ‌உಸ್ಮೀತ್ಯಭವದವಲಿಪ್ತಂ ಮಮ ಮನಃ
ಯದಾ ಕಿಂಚಿತ್ಕಿಂಚಿದ್ಬುಧಜನಸಕಾಶಾದವಗತಂ
ತದಾ ಮೂರ್ಖೋ‌உಸ್ಮೀತಿ ಜ್ವರ ಇವ ಮದೋ ಮೇ ವ್ಯಪಗತಃ || 1.8 ||

ಕೃಮಿಕುಲಚಿತ್ತಂ ಲಾಲಾಕ್ಲಿನ್ನಂ ವಿಗಂಧಿಜುಗುಪ್ಸಿತಂ
ನಿರುಪಮರಸಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಖಾದನ್ನರಾಸ್ಥಿ ನಿರಾಮಿಷಮ್ |
ಸುರಪತಿಮ್ ಅಪಿ ಶ್ವಾ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ನ ಶಂಕತೇ
ನ ಹಿ ಗಣಯತಿ ಕ್ಷುದ್ರೋ ಜಂತುಃ ಪರಿಗ್ರಹಫಲ್ಗುತಾಮ್ || 1.9 ||

ಶಿರಃ ಶಾರ್ವಂ ಸ್ವರ್ಗಾತ್ಪಶುಪತಿಶಿರಸ್ತಃ ಕ್ಷಿತಿಧರಂ
ಮ್ಹೀಧ್ರಾದುತ್ತುಂಗಾದವನಿಮ್ ಅವನೇಶ್ಚಾಪಿ ಜಲಧಿಮ್ |
ಅಧೋ‌உಧೋ ಗಂಗೇಯಂ ಪದಮ್ ಉಪಗತಾ ಸ್ತೋಕಮ್
ಅಥವಾವಿವೇಕಭ್ರಷ್ಟಾನಾಂ ಭವತಿ ವಿನಿಪಾತಃ ಶತಮುಖಃ || 1.10 ||

ಶಕ್ಯೋ ವಾರಯಿತುಂ ಜಲೇನ ಹುತಭುಕ್ಚ್ಛತ್ರೇಣ ಸೂರ್ಯಾತಪೋ
ನಾಗೇಂದ್ರೋ ನಿಶಿತಾಗ್ಕುಶೇನ ಸಮದೋ ದಂಡೇನ ಗೋಗರ್ದಭೌ |
ವ್ಯಾಧಿರ್ಭೇಷಜಸಂಗ್ರಹೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರ್ಮಂತ್ರಪ್ರಯೋಗೈರ್ವಿಷಂ
ಸರ್ವಸ್ಯೌಷಧಮ್ ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಂ ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ನಸ್ತ್ಯೌಷಧಿಮ್ || 1.11 ||

ಸಾಹಿತ್ಯಸಂಗೀತಕಲಾವಿಹೀನಃ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪಶುಃ ಪುಚ್ಛವಿಷಾಣಹೀನಃ |
ತೃಣಂ ನ ಖಾದನ್ನಪಿ ಜೀವಮಾನಸ್
ತದ್ಭಾಗಧೇಯಂ ಪರಮಂ ಪಶೂನಾಮ್ || 1.12 ||

ಯೇಷಾಂ ನ ವಿದ್ಯಾ ನ ತಪೋ ನ ದಾನಂ
ಙ್ಞಾನಂ ನ ಶೀಲಂ ನ ಗುಣೋ ನ ಧರ್ಮಃ |
ತೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇ ಭುವಿ ಭಾರಭೂತಾ
ಮನುಷ್ಯರೂಪೇಣ ಮೃಗಾಶ್ಚರಂತಿ || 1.13 ||

ವರಂ ಪರ್ವತದುರ್ಗೇಷು
ಭ್ರಾಂತಂ ವನಚರೈಃ ಸಹ
ನ ಮೂರ್ಖಜನಸಂಪರ್ಕಃ
ಸುರೇಂದ್ರಭವನೇಷ್ವಪಿ || 1.14 ||

ಶಾಸ್ತ್ರೋಪಸ್ಕೃತಶಬ್ದಸುಂದರಗಿರಃ ಶಿಷ್ಯಪ್ರದೇಯಾಗಮಾ
ವಿಖ್ಯಾತಾಃ ಕವಯೋ ವಸಂತಿ ವಿಷಯೇ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭೋರ್ನಿರ್ಧನಾಃ |
ತಜ್ಜಾಡ್ಯಂ ವಸುಧಾದಿಪಸ್ಯ ಕವಯಸ್ತ್ವರ್ಥಂ ವಿನಾಪೀಶ್ವರಾಃ
ಕುತ್ಸ್ಯಾಃ ಸ್ಯುಃ ಕುಪರೀಕ್ಷಕಾ ಹಿ ಮಣಯೋ ಯೈರರ್ಘತಃ ಪಾತಿತಾಃ || 1.15 ||

ಹರ್ತುರ್ಯಾತಿ ನ ಗೋಚರಂ ಕಿಮ್ ಅಪಿ ಶಂ ಪುಷ್ಣಾತಿ ಯತ್ಸರ್ವದಾ‌உಪ್ಯ್
ಅರ್ಥಿಭ್ಯಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನಮ್ ಅನಿಶಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವೃದ್ಧಿಂ ಪರಾಮ್ |
ಕಲ್ಪಾಂತೇಷ್ವಪಿ ನ ಪ್ರಯಾತಿ ನಿಧನಂ ವಿದ್ಯಾಖ್ಯಮ್ ಅಂತರ್ಧನಂ
ಯೇಷಾಂ ತಾನ್ಪ್ರತಿ ಮಾನಮ್ ಉಜ್ಝತ ನೃಪಾಃ ಕಸ್ತೈಃ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧತೇ || 1.16 ||

ಅಧಿಗತಪರಮಾರ್ಥಾನ್ಪಂಡಿತಾನ್ಮಾವಮಂಸ್ಥಾಸ್
ತೃಣಮ್ ಇವ ಲಘು ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನೈವ ತಾನ್ಸಂರುಣದ್ಧಿ |
ಅಭಿನವಮದಲೇಖಾಶ್ಯಾಮಗಂಡಸ್ಥಲಾನಾಂ
ನ ಭವತಿ ಬಿಸತಂತುರ್ವಾರಣಂ ವಾರಣಾನಾಮ್ || 1.17 ||

ಅಂಭೋಜಿನೀವನವಿಹಾರವಿಲಾಸಮ್ ಏವ
ಹಂಸಸ್ಯ ಹಂತಿ ನಿತರಾಂ ಕುಪಿತೋ ವಿಧಾತಾ |
ನ ತ್ವಸ್ಯ ದುಗ್ಧಜಲಭೇದವಿಧೌ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಂ
ವೈದಗ್ಧೀಕೀರ್ತಿಮ್ ಅಪಹರ್ತುಮ್ ಅಸೌ ಸಮರ್ಥಃ || 1.18 ||

ಕೇಯೂರಾಣಿ ನ ಭೂಷಯಂತಿ ಪುರುಷಂ ಹಾರಾ ನ ಚಂದ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾ
ನ ಸ್ನಾನಂ ನ ವಿಲೇಪನಂ ನ ಕುಸುಮಂ ನಾಲಂಕೃತಾ ಮೂರ್ಧಜಾಃ |
ವಾಣ್ಯೇಕಾ ಸಮಲಂಕರೋತಿ ಪುರುಷಂ ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಾ ಧಾರ್ಯತೇ
ಕ್ಷೀಯಂತೇ ಖಲು ಭೂಷಣಾನಿ ಸತತಂ ವಾಗ್ಭೂಷಣಂ ಭೂಷಣಮ್ || 1.19 ||

ವಿದ್ಯಾ ನಾಮ ನರಸ್ಯ ರೂಪಮ್ ಅಧಿಕಂ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಗುಪ್ತಂ ಧನಂ
ವಿದ್ಯಾ ಭೋಗಕರೀ ಯಶಃಸುಖಕರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂಣಾಂ ಗುರುಃ |
ವಿದ್ಯಾ ಬಂಧುಜನೋ ವಿದೇಶಗಮನೇ ವಿದ್ಯಾ ಪರಾ ದೇವತಾ
ವಿದ್ಯಾ ರಾಜಸು ಪೂಜ್ಯತೇ ನ ತು ಧನಂ ವಿದ್ಯಾವಿಹೀನಃ ಪಶುಃ || 1.20 ||

ಕ್ಷಾಂತಿಶ್ಚೇತ್ಕವಚೇನ ಕಿಂ ಕಿಮ್ ಅರಿಭಿಃ ಕ್ರೋಧೋ‌உಸ್ತಿ ಚೇದ್ದೇಹಿನಾಂ
ಙ್ಞಾತಿಶ್ಚೇದನಲೇನ ಕಿಂ ಯದಿ ಸುಹೃದ್ದಿವ್ಯೌಷಧಂ ಕಿಂ ಫಲಮ್ |
ಕಿಂ ಸರ್ಪೈರ್ಯದಿ ದುರ್ಜನಾಃ ಕಿಮ್ ಉ ಧನೈರ್ವಿದ್ಯಾ‌உನವದ್ಯಾ ಯದಿ
ವ್ರೀಡಾ ಚೇತ್ಕಿಮ್ ಉ ಭೂಷಣೈಃ ಸುಕವಿತಾ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯೇನ ಕಿಮ್ || 1.21 ||

ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಸ್ವಜನೇ ದಯಾ ಪರಿಜನೇ ಶಾಠ್ಯಂ ಸದಾ ದುರ್ಜನೇ
ಪ್ರೀತಿಃ ಸಾಧುಜನೇ ನಯೋ ನೃಪಜನೇ ವಿದ್ವಜ್ಜನೇ ಚಾರ್ಜವಮ್ |
ಶೌರ್ಯಂ ಶತ್ರುಜನೇ ಕ್ಷಮಾ ಗುರುಜನೇ ಕಾಂತಾಜನೇ ಧೃಷ್ಟತಾ
ಯೇ ಚೈವಂ ಪುರುಷಾಃ ಕಲಾಸು ಕುಶಲಾಸ್ತೇಷ್ವೇವ ಲೋಕಸ್ಥಿತಿಃ || 1.22 ||

ಜಾಡ್ಯಂ ಧಿಯೋ ಹರತಿ ಸಿಂಚತಿ ವಾಚಿ ಸತ್ಯಂ
ಮಾನೋನ್ನತಿಂ ದಿಶತಿ ಪಾಪಮ್ ಅಪಾಕರೋತಿ |
ಚೇತಃ ಪ್ರಸಾದಯತಿ ದಿಕ್ಷು ತನೋತಿ ಕೀರ್ತಿಂ
ಸತ್ಸಂಗತಿಃ ಕಥಯ ಕಿಂ ನ ಕರೋತಿ ಪುಂಸಾಮ್ || 1.23 ||

ಜಯಂತಿ ತೇ ಸುಕೃತಿನೋ
ರಸಸಿದ್ಧಾಃ ಕವೀಶ್ವರಾಃ |
ನಾಸ್ತಿ ಯೇಷಾಂ ಯಶಃಕಾಯೇ
ಜರಾಮರಣಜಂ ಭಯಮ್ || 1.24 ||

ಸೂನುಃ ಸಚ್ಚರಿತಃ ಸತೀ ಪ್ರಿಯತಮಾ ಸ್ವಾಮೀ ಪ್ರಸಾದೋನ್ಮುಖಃ
ಸ್ನಿಗ್ಧಂ ಮಿತ್ರಮ್ ಅವಂಚಕಃ ಪರಿಜನೋ ನಿಃಕ್ಲೇಶಲೇಶಂ ಮನಃ |
ಆಕಾರೋ ರುಚಿರಃ ಸ್ಥಿರಶ್ಚ ವಿಭವೋ ವಿದ್ಯಾವದಾತಂ ಮುಖಂ
ತುಷ್ಟೇ ವಿಷ್ಟಪಕಷ್ಟಹಾರಿಣಿ ಹರೌ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ದೇಹಿನಾ || 1.25 ||

ಪ್ರಾಣಾಘಾತಾನ್ನಿವೃತ್ತಿಃ ಪರಧನಹರಣೇ ಸಂಯಮಃ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಂ
ಕಾಲೇ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರದಾನಂ ಯುವತಿಜನಕಥಾಮೂಕಭಾವಃ ಪರೇಷಾಮ್ |
ತೃಷ್ಣಾಸ್ರೋತೋ ವಿಭಂಗೋ ಗುರುಷು ಚ ವಿನಯಃ ಸರ್ವಭೂತಾನುಕಂಪಾ
ಸಾಮಾನ್ಯಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷ್ವನುಪಹತವಿಧಿಃ ಶ್ರೇಯಸಾಮ್ ಏಷ ಪಂಥಾಃ || 1.26 ||

ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ನ ಖಲು ವಿಘ್ನಭಯೇನ ನೀಚೈಃ
ಪ್ರಾರಭ್ಯ ವಿಘ್ನವಿಹತಾ ವಿರಮಂತಿ ಮಧ್ಯಾಃ |
ವಿಘ್ನೈಃ ಪುನಃ ಪುನರಪಿ ಪ್ರತಿಹನ್ಯಮಾನಾಃ
ಪ್ರಾರಬ್ಧಮ್ ಉತ್ತಮಜನಾ ನ ಪರಿತ್ಯಜಂತಿ || 1.27 ||

ಅಸಂತೋ ನಾಭ್ಯರ್ಥ್ಯಾಃ ಸುಹೃದಪಿ ನ ಯಾಚ್ಯಃ ಕೃಶಧನಃ
ಪ್ರಿಯಾ ನ್ಯಾಯ್ಯಾ ವೃತ್ತಿರ್ಮಲಿನಮ್ ಅಸುಭಂಗೇ‌உಪ್ಯಸುಕರಮ್ |
ವಿಪದ್ಯುಚ್ಚೈಃ ಸ್ಥೇಯಂ ಪದಮ್ ಅನುವಿಧೇಯಂ ಚ ಮಹತಾಂ
ಸತಾಂ ಕೇನೋದ್ದಿಷ್ಟಂ ವಿಷಮಮ್ ಅಸಿಧಾರಾವ್ರತಮ್ ಇದಮ್ || 1.28 ||

ಕ್ಷುತ್ಕ್ಷಾಮೋ‌உಪಿ ಜರಾಕೃಶೋ‌உಪಿ ಶಿಥಿಲಪ್ರಾಣೋ‌உಪಿ ಕಷ್ಟಾಂ ದಶಾಮ್
ಆಪನ್ನೋ‌உಪಿ ವಿಪನ್ನದೀಧಿತಿರಿತಿ ಪ್ರಾಣೇಷು ನಶ್ಯತ್ಸ್ವಪಿ |
ಮತ್ತೇಭೇಂದ್ರವಿಭಿನ್ನಕುಂಭಪಿಶಿತಗ್ರಾಸೈಕಬದ್ಧಸ್ಪೃಹಃ
ಕಿಂ ಜೀರ್ಣಂ ತೃಣಮ್ ಅತ್ತಿ ಮಾನಮಹತಾಮ್ ಅಗ್ರೇಸರಃ ಕೇಸರೀ || 1.29 ||

ಸ್ವಲ್ಪಸ್ನಾಯುವಸಾವಶೇಷಮಲಿನಂ ನಿರ್ಮಾಂಸಮ್ ಅಪ್ಯಸ್ಥಿ ಗೋಃ
ಶ್ವಾ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಿತೋಷಮ್ ಏತಿ ನ ತು ತತ್ತಸ್ಯ ಕ್ಷುಧಾಶಾಂತಯೇ |
ಸಿಂಹೋ ಜಂಬುಕಮ್ ಅಂಕಮ್ ಆಗತಮ್ ಅಪಿ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ನಿಹಂತಿ ದ್ವಿಪಂ
ಸರ್ವಃ ಕೃಚ್ಛ್ರಗತೋ‌உಪಿ ವಾಞ್ಛಂತಿ ಜನಃ ಸತ್ತ್ವಾನುರೂಪಂ ಫಲಮ್ || 1.30 ||

ಲಾಂಗೂಲಚಾಲನಮ್ ಅಧಶ್ಚರಣಾವಪಾತಂ
ಭೂಮೌ ನಿಪತ್ಯ ವದನೋದರದರ್ಶನಂ ಚ |
ಶ್ವಾ ಪಿಂಡದಸ್ಯ ಕುರುತೇ ಗಜಪುಂಗವಸ್ತು
ಧೀರಂ ವಿಲೋಕಯತಿ ಚಾಟುಶತೈಶ್ಚ ಭುಂಕ್ತೇ || 1.31 ||

ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಸಂಸಾರೇ
ಮೃತಃ ಕೋ ವಾ ನ ಜಾಯತೇ |
ಸ ಜಾತೋ ಯೇನ ಜಾತೇನ
ಯಾತಿ ವಂಶಃ ಸಮುನ್ನತಿಮ್ || 1.32 ||

ಕುಸುಮಸ್ತವಕಸ್ಯೇವ
ದ್ವಯೀ ವೃತ್ತಿರ್ಮನಸ್ವಿನಃ |
ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಾ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ
ಶೀರ್ಯತೇ ವನ ಏವ ವಾ || 1.33 ||

ಸಂತ್ಯನ್ಯೇ‌உಪಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಪ್ರಭೃತಯಃ ಸಂಭಾವಿತಾಃ ಪಂಚಷಾಸ್
ತಾನ್ಪ್ರತ್ಯೇಷ ವಿಶೇಷವಿಕ್ರಮರುಚೀ ರಾಹುರ್ನ ವೈರಾಯತೇ |
ದ್ವಾವೇವ ಗ್ರಸತೇ ದಿವಾಕರನಿಶಾಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೌ ಭಾಸ್ಕರೌ
ಭ್ರಾತಃ ಪರ್ವಣಿ ಪಶ್ಯ ದಾನವಪತಿಃ ಶೀರ್ಷಾವಶೇಷಾಕೃತಿಃ || 1.34 ||

ವಹತಿ ಭುವನಶ್ರೇಣಿಂ ಶೇಷಃ ಫಣಾಫಲಕಸ್ಥಿತಾಂ
ಕಮಠಪತಿನಾ ಮಧ್ಯೇಪೃಷ್ಠಂ ಸದಾ ಸ ಚ ಧಾರ್ಯತೇ |
ತಮ್ ಅಪಿ ಕುರುತೇ ಕ್ರೋಡಾಧೀನಂ ಪಯೋಧಿರನಾದರಾದ್
ಅಹಹ ಮಹತಾಂ ನಿಃಸೀಮಾನಶ್ಚರಿತ್ರವಿಭೂತಯಃ || 1.35 ||

ವರಂ ಪಕ್ಷಚ್ಛೇದಃ ಸಮದಮಘವನ್ಮುಕ್ತಕುಲಿಶಪ್ರಹಾರೈರ್
ಉದ್ಗಚ್ಛದ್ಬಹುಲದಹನೋದ್ಗಾರಗುರುಭಿಃ |
ತುಷಾರಾದ್ರೇಃ ಸೂನೋರಹಹ ಪಿತರಿ ಕ್ಲೇಶವಿವಶೇ
ನ ಚಾಸೌ ಸಂಪಾತಃ ಪಯಸಿ ಪಯಸಾಂ ಪತ್ಯುರುಚಿತಃ || 1.36 ||

ಸಿಂಹಃ ಶಿಶುರಪಿ ನಿಪತತಿ
ಮದಮಲಿನಕಪೋಲಭಿತ್ತಿಷು ಗಜೇಷು |
ಪ್ರಕೃತಿರಿಯಂ ಸತ್ತ್ವವತಾಂ
ನ ಖಲು ವಯಸ್ತೇಜಸೋ ಹೇತುಃ || 1.37 ||

ಜಾತಿರ್ಯಾತು ರಸಾತಲಂ ಗುಣಗಣೈಸ್ತತ್ರಾಪ್ಯಧೋ ಗಮ್ಯತಾಂ
ಶೀಲಂ ಶೈಲತಟಾತ್ಪತತ್ವಭಿಜನಃ ಸಂದಹ್ಯತಾಂ ವಹ್ನಿನಾ |
ಶೌರ್ಯೇ ವೈರಿಣಿ ವಜ್ರಮ್ ಆಶು ನಿಪತತ್ವರ್ಥೋ‌உಸ್ತು ನಃ ಕೇವಲಂ
ಯೇನೈಕೇನ ವಿನಾ ಗುಣಸ್ತೃಣಲವಪ್ರಾಯಾಃ ಸಮಸ್ತಾ ಇಮೇ || 1.38 ||

ಧನಮ್ ಅರ್ಜಯ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ
ಧನಮೂಲಮ್ ಇದಂ ಜಗತ್ |
ಅಂತರಂ ನಾಭಿಜಾನಾಮಿ
ನಿರ್ಧನಸ್ಯ ಮೃತಸ್ಯ ಚ || 1.39 ||

ತಾನೀಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯವಿಕಲಾನಿ ತದೇವ ನಾಮ
ಸಾ ಬುದ್ಧಿರಪ್ರತಿಹತಾ ವಚನಂ ತದೇವ |
ಅರ್ಥೋಷ್ಮಣಾ ವಿರಹಿತಃ ಪುರುಷಃ ಕ್ಷಣೇನ
ಸೋ‌உಪ್ಯನ್ಯ ಏವ ಭವತೀತಿ ವಿಚಿತ್ರಮ್ ಏತಥ್ || 1.40 ||

ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ವಿತ್ತಂ ಸ ನರಃ ಕುಲೀನಃ
ಸ ಪಂಡಿತಃ ಸ ಶ್ರುತವಾನ್ಗುಣಙ್ಞಃ |
ಸ ಏವ ವಕ್ತಾ ಸ ಚ ದರ್ಶನೀಯಃ
ಸರ್ವೇ ಗುಣಾಃ ಕಾಂಚನಮ್ ಆಶ್ರಯಂತಿ || 1.41 ||

ದೌರ್ಮಂತ್ರ್ಯಾನ್ನೃಪತಿರ್ವಿನಶ್ಯತಿ ಯತಿಃ ಸಂಗಾತ್ಸುತೋ ಲಾಲನಾತ್
ವಿಪ್ರೋ‌உನಧ್ಯಯನಾತ್ಕುಲಂ ಕುತನಯಾಚ್ಛೀಲಂ ಖಲೋಪಾಸನಾತ್ |
ಹ್ರೀರ್ಮದ್ಯಾದನವೇಕ್ಷಣಾದಪಿ ಕೃಷಿಃ ಸ್ನೇಹಃ ಪ್ರವಾಸಾಶ್ರಯಾನ್
ಮೈತ್ರೀ ಚಾಪ್ರಣಯಾತ್ಸಮೃದ್ಧಿರನಯಾತ್ತ್ಯಾಗಪ್ರಮಾದಾದ್ಧನಮ್ || 1.42 ||

ದಾನಂ ಭೋಗೋ ನಾಶಸ್ತಿಸ್ರೋ
ಗತಯೋ ಭವಂತಿ ವಿತ್ತಸ್ಯ |
ಯೋ ನ ದದಾತಿ ನ ಭುಂಕ್ತೇ
ತಸ್ಯ ತೃತೀಯಾ ಗತಿರ್ಭವತಿ || 1.43 ||

ಮಣಿಃ ಶಾಣೋಲ್ಲೀಢಃ ಸಮರವಿಜಯೀ ಹೇತಿದಲಿತೋ
ಮದಕ್ಷೀಣೋ ನಾಗಃ ಶರದಿ ಸರಿತಃ ಶ್ಯಾನಪುಲಿನಾಃ |
ಕಲಾಶೇಷಶ್ಚಂದ್ರಃ ಸುರತಮೃದಿತಾ ಬಾಲವನಿತಾ
ತನ್ನಿಮ್ನಾ ಶೋಭಂತೇ ಗಲಿತವಿಭವಾಶ್ಚಾರ್ಥಿಷು ನರಾಃ || 1.44 ||

ಪರಿಕ್ಷೀಣಃ ಕಶ್ಚಿತ್ಸ್ಪೃಹಯತಿ ಯವಾನಾಂ ಪ್ರಸೃತಯೇ
ಸ ಪಶ್ಚಾತ್ಸಂಪೂರ್ಣಃ ಕಲಯತಿ ಧರಿತ್ರೀಂ ತೃಣಸಮಾಮ್ |
ಅತಶ್ಚಾನೈಕಾಂತ್ಯಾದ್ಗುರುಲಘುತಯಾ‌உರ್ಥೇಷು ಧನಿನಾಮ್
ಅವಸ್ಥಾ ವಸ್ತೂನಿ ಪ್ರಥಯತಿ ಚ ಸಂಕೋಚಯತಿ ಚ || 1.45 ||

ರಾಜಂದುಧುಕ್ಷಸಿ ಯದಿ ಕ್ಷಿತಿಧೇನುಮ್ ಏತಾಂ
ತೇನಾದ್ಯ ವತ್ಸಮ್ ಇವ ಲೋಕಮ್ ಅಮುಂ ಪುಷಾಣ
ತಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಸಮ್ಯಗನಿಶಂ ಪರಿಪೋಷ್ಯಮಾಣೇ
ನಾನಾಫಲೈಃ ಫಲತಿ ಕಲ್ಪಲತೇವ ಭೂಮಿಃ || 1.46 ||

ಸತ್ಯಾನೃತಾ ಚ ಪರುಷಾ ಪ್ರಿಯವಾದಿನೀ ಚ
ಹಿಂಸ್ರಾ ದಯಾಲುರಪಿ ಚಾರ್ಥಪರಾ ವದಾನ್ಯಾ |
ನಿತ್ಯವ್ಯಯಾ ಪ್ರಚುರನಿತ್ಯಧನಾಗಮಾ ಚ
ವಾರಾಂಗನೇವ ನೃಪನೀತಿರನೇಕರೂಪಾ || 1.47 ||

ಆಙ್ಞಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಪಾಲನಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ
ದಾನಂ ಭೋಗೋ ಮಿತ್ರಸಂರಕ್ಷಣಂ ಚ
ಯೇಷಾಮ್ ಏತೇ ಷಡ್ಗುಣಾ ನ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ
ಕೋ‌உರ್ಥಸ್ತೇಷಾಂ ಪಾರ್ಥಿವೋಪಾಶ್ರಯೇಣ || 1.48 ||

ಯದ್ಧಾತ್ರಾ ನಿಜಭಾಲಪಟ್ಟಲಿಖಿತಂ ಸ್ತೋಕಂ ಮಹದ್ವಾ ಧನಂ
ತತ್ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮರುಸ್ಥಲೇ‌உಪಿ ನಿತರಾಂ ಮೇರೌ ತತೋ ನಾಧಿಕಮ್ |
ತದ್ಧೀರೋ ಭವ ವಿತ್ತವತ್ಸು ಕೃಪಣಾಂ ವೃತ್ತಿಂ ವೃಥಾ ಸಾ ಕೃಥಾಃ
ಕೂಪೇ ಪಶ್ಯ ಪಯೋನಿಧಾವಪಿ ಘಟೋ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ತುಲ್ಯಂ ಜಲಮ್ || 1.49 ||

ತ್ವಮ್ ಏವ ಚಾತಕಾಧಾರೋ‌உ
ಸೀತಿ ಕೇಷಾಂ ನ ಗೋಚರಃ |
ಕಿಮ್ ಅಂಭೋದವರಾಸ್ಮಾಕಂ
ಕಾರ್ಪಣ್ಯೋಕ್ತಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷಸೇ || 1.50 ||

ರೇ ರೇ ಚಾತಕ ಸಾವಧಾನಮನಸಾ ಮಿತ್ರ ಕ್ಷಣಂ ಶ್ರೂಯತಾಮ್
ಅಂಭೋದಾ ಬಹವೋ ವಸಂತಿ ಗಗನೇ ಸರ್ವೇ‌உಪಿ ನೈತಾದೃಶಾಃ |
ಕೇಚಿದ್ವೃಷ್ಟಿಭಿರಾರ್ದ್ರಯಂತಿ ವಸುಧಾಂ ಗರ್ಜಂತಿ ಕೇಚಿದ್ವೃಥಾ
ಯಂ ಯಂ ಪಶ್ಯಸಿ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಪುರತೋ ಮಾ ಬ್ರೂಹಿ ದೀನಂ ವಚಃ || 1.51 ||

ಅಕರುಣತ್ವಮ್ ಅಕಾರಣವಿಗ್ರಹಃ
ಪರಧನೇ ಪರಯೋಷಿತಿ ಚ ಸ್ಪೃಹಾ |
ಸುಜನಬಂಧುಜನೇಷ್ವಸಹಿಷ್ಣುತಾ
ಪ್ರಕೃತಿಸಿದ್ಧಮ್ ಇದಂ ಹಿ ದುರಾತ್ಮನಾಮ್ || 1.52 ||

ದುರ್ಜನಃ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯೋ
ವಿದ್ಯಯಾ‌உಲಕೃತೋ‌உಪಿ ಸನ್ |
ಮಣಿನಾ ಭೂಷಿತಃ ಸರ್ಪಃ
ಕಿಮ್ ಅಸೌ ನ ಭಯಂಕರಃ || 1.53 ||

ಜಾಡ್ಯಂ ಹ್ರೀಮತಿ ಗಣ್ಯತೇ ವ್ರತರುಚೌ ದಂಭಃ ಶುಚೌ ಕೈತವಂ
ಶೂರೇ ನಿರ್ಘೃಣತಾ ಮುನೌ ವಿಮತಿತಾ ದೈನ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾಲಾಪಿನಿ |
ತೇಜಸ್ವಿನ್ಯವಲಿಪ್ತತಾ ಮುಖರತಾ ವಕ್ತರ್ಯಶಕ್ತಿಃ ಸ್ಥಿರೇ
ತತ್ಕೋ ನಾಮ ಗುಣೋ ಭವೇತ್ಸ ಗುಣಿನಾಂ ಯೋ ದುರ್ಜನೈರ್ನಾಂಕಿತಃ || 1.54 ||

ಲೋಭಶ್ಚೇದಗುಣೇನ ಕಿಂ ಪಿಶುನತಾ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಕಿಂ ಪಾತಕೈಃ
ಸತ್ಯಂ ಚೇತ್ತಪಸಾ ಚ ಕಿಂ ಶುಚಿ ಮನೋ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ತೀರ್ಥೇನ ಕಿಮ್ |
ಸೌಜನ್ಯಂ ಯದಿ ಕಿಂ ಗುಣೈಃ ಸುಮಹಿಮಾ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಕಿಂ ಮಂಡನೈಃ
ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಯದಿ ಕಿಂ ಧನೈರಪಯಶೋ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಕಿಂ ಮೃತ್ಯುನಾ || 1.55 ||

ಶಶೀ ದಿವಸಧೂಸರೋ ಗಲಿತಯೌವನಾ ಕಾಮಿನೀ
ಸರೋ ವಿಗತವಾರಿಜಂ ಮುಖಮ್ ಅನಕ್ಷರಂ ಸ್ವಾಕೃತೇಃ |
ಪ್ರಭುರ್ಧನಪರಾಯಣಃ ಸತತದುರ್ಗತಃ ಸಜ್ಜನೋ
ನೃಪಾಂಗಣಗತಃ ಖಲೋ ಮನಸಿ ಸಪ್ತ ಶಲ್ಯಾನಿ ಮೇ || 1.56 ||

ನ ಕಶ್ಚಿಚ್ಚಂಡಕೋಪಾನಾಮ್
ಆತ್ಮೀಯೋ ನಾಮ ಭೂಭುಜಾಮ್ |
ಹೋತಾರಮ್ ಅಪಿ ಜುಹ್ವಾನಂ
ಸ್ಪೃಷ್ಟೋ ವಹತಿ ಪಾವಕಃ || 1.57 ||

ಮೌನೋಉಮ್‌ಊಕಃ ಪ್ರವಚನಪಟುರ್ಬಾಟುಲೋ ಜಲ್ಪಕೋ ವಾ
ಧೃಷ್ಟಃ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಸತಿ ಚ ಸದಾ ದೂರತಶ್ಚಾಪ್ರಗಲ್ಭಃ |
ಕ್ಷಾಂತ್ಯಾ ಭೀರುರ್ಯದಿ ನ ಸಹತೇ ಪ್ರಾಯಶೋ ನಾಭಿಜಾತಃ
ಸೇವಾಧರ್ಮಃ ಪರಮಗಹನೋ ಯೋಗಿನಾಮ್ ಅಪ್ಯಗಮ್ಯಃ || 1.58 ||

ಉದ್ಭಾಸಿತಾಖಿಲಖಲಸ್ಯ ವಿಶೃಂಖಲಸ್ಯ
ಪ್ರಾಗ್ಜಾತವಿಸ್ತೃತನಿಜಾಧಮಕರ್ಮವೃತ್ತೇಃ |
ದೈವಾದವಾಪ್ತವಿಭವಸ್ಯ ಗುಣದ್ವಿಷೋ‌உಸ್ಯ
ನೀಚಸ್ಯ ಗೋಚರಗತೈಃ ಸುಖಮ್ ಆಪ್ಯತೇ || 1.59 ||

ಆರಂಭಗುರ್ವೀ ಕ್ಷಯಿಣೀ ಕ್ರಮೇಣ
ಲಘ್ವೀ ಪುರಾ ವೃದ್ಧಿಮತೀ ಚ ಪಶ್ಚಾತ್ |
ದಿನಸ್ಯ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಪರಾರ್ಧಭಿನ್ನಾ
ಛಾಯೇವ ಮೈತ್ರೀ ಖಲಸಜ್ಜನಾನಾಮ್ || 1.60 ||

ಮೃಗಮೀನಸಜ್ಜನಾನಾಂ ತೃಣಜಲಸಂತೋಷವಿಹಿತವೃತ್ತೀನಾಮ್ |
ಲುಬ್ಧಕಧೀವರಪಿಶುನಾ ನಿಷ್ಕಾರಣವೈರಿಣೋ ಜಗತಿ || 1.61 ||

ವಾಞ್ಛಾ ಸಜ್ಜನಸಂಗಮೇ ಪರಗುಣೇ ಪ್ರೀತಿರ್ಗುರೌ ನಮ್ರತಾ
ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ವ್ಯಸನಂ ಸ್ವಯೋಷಿತಿ ರತಿರ್ಲೋಕಾಪವಾದಾದ್ಭಯಮ್ |
ಭಕ್ತಿಃ ಶೂಲಿನಿ ಶಕ್ತಿರಾತ್ಮದಮನೇ ಸಂಸರ್ಗಮುಕ್ತಿಃ ಖಲೇ
ಯೇಷ್ವೇತೇ ನಿವಸಂತಿ ನಿರ್ಮಲಗುಣಾಸ್ತೇಭ್ಯೋ ನರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ || 1.62 ||

ವಿಪದಿ ಧೈರ್ಯಮ್ ಅಥಾಭ್ಯುದಯೇ ಕ್ಷಮಾ
ಸದಸಿ ವಾಕ್ಯಪಟುತಾ ಯುಧಿ ವಿಕ್ರಮಃ |
ಯಶಸಿ ಚಾಭಿರುಚಿರ್ವ್ಯಸನಂ ಶ್ರುತೌ
ಪ್ರಕೃತಿಸಿದ್ಧಮ್ ಇದಂ ಹಿ ಮಹಾತ್ಮನಾಮ್ || 1.63 ||

ಪ್ರದಾನಂ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಂ ಗೃಹಮ್ ಉಪಗತೇ ಸಂಭ್ರಮವಿಧಿಃ
ಪ್ರಿಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಮೌನಂ ಸದಸಿ ಕಥನಂ ಚಾಪ್ಯುಪಕೃತೇಃ |
ಅನುತ್ಸೇಕೋ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಮ್ ಅನಭಿಭವಗಂಧಾಃ ಪರಕಥಾಃ
ಸತಾಂ ಕೇನೋದ್ದಿಷ್ಟಂ ವಿಷಮಮ್ ಅಸಿಧಾರಾವ್ರತಮ್ ಇದಮ್ || 1.64 ||

ಕರೇ ಶ್ಲಾಘ್ಯಸ್ತ್ಯಾಗಃ ಶಿರಸಿ ಗುರುಪಾದಪ್ರಣಯಿತಾ
ಮುಖೇ ಸತ್ಯಾ ವಾಣೀ ವಿಜಯಿ ಭುಜಯೋರ್ವೀರ್ಯಮ್ ಅತುಲಮ್ |
ಹೃದಿ ಸ್ವಚ್ಛಾ ವೃತ್ತಿಃ ಶ್ರುತಿಮ್ ಅಧಿಗತಂ ಚ ಶ್ರವಣಯೋರ್
ವಿನಾಪ್ಯೈಶ್ವರ್ಯೇಣ ಪ್ರಕೃತಿಮಹತಾಂ ಮಂಡನಮ್ ಇದಮ್ || 1.65 ||

ಸಂಪತ್ಸು ಮಹತಾಂ ಚಿತ್ತಂ
ಭವತ್ಯುತ್ಪಲಕೋಉಮ್‌ಅಲಮ್ |ಆಪತ್ಸು ಚ ಮಹಾಶೈಲಶಿಲಾ
ಸಂಘಾತಕರ್ಕಶಮ್ || 1.66 ||

ಸಂತಪ್ತಾಯಸಿ ಸಂಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಪಯಸೋ ನಾಮಾಪಿ ನ ಙ್ಞಾಯತೇ
ಮುಕ್ತಾಕಾರತಯಾ ತದೇವ ನಲಿನೀಪತ್ರಸ್ಥಿತಂ ರಾಜತೇ |
ಸ್ವಾತ್ಯಾಂ ಸಾಗರಶುಕ್ತಿಮಧ್ಯಪತಿತಂ ತನ್ಮೌಕ್ತಿಕಂ ಜಾಯತೇ
ಪ್ರಾಯೇಣಾಧಮಮಧ್ಯಮೋತ್ತಮಗುಣಃ ಸಂಸರ್ಗತೋ ಜಾಯತೇ || 1.67 ||

ಪ್ರೀಣಾತಿ ಯಃ ಸುಚರಿತೈಃ ಪಿತರಂ ಸ ಪುತ್ರೋ
ಯದ್ಭರ್ತುರೇವ ಹಿತಮ್ ಇಚ್ಛತಿ ತತ್ಕಲತ್ರಮ್ |
ತನ್ಮಿತ್ರಮ್ ಆಪದಿ ಸುಖೇ ಚ ಸಮಕ್ರಿಯಂ ಯದ್
ಏತತ್ತ್ರಯಂ ಜಗತಿ ಪುಣ್ಯಕೃತೋ ಲಭಂತೇ || 1.68 ||

ಏಕೋ ದೇವಃ ಕೇಶವೋ ವಾ ಶಿವೋ ವಾ
ಹ್ಯೇಕಂ ಮಿತ್ರಂ ಭೂಪತಿರ್ವಾ ಯತಿರ್ವಾ |
ಏಕೋ ವಾಸಃ ಪತ್ತನೇ ವಾ ವನೇ ವಾ
ಹ್ಯೇಕಾ ಭಾರ್ಯಾ ಸುಂದರೀ ವಾ ದರೀ ವಾ || 1.69 ||

ನಮ್ರತ್ವೇನೋನ್ನಮಂತಃ ಪರಗುಣಕಥನೈಃ ಸ್ವಾನ್ಗುಣಾನ್ಖ್ಯಾಪಯಂತಃ
ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ಸಂಪಾದಯಂತೋ ವಿತತಪೃಥುತರಾರಂಭಯತ್ನಾಃ ಪರಾರ್ಥೇ |
ಕ್ಷಾಂತ್ಯೈವಾಕ್ಷೇಪರುಕ್ಷಾಕ್ಷರಮುಖರಮುಖಾಂದುರ್ಜನಾಂದೂಷಯಂತಃ
ಸಂತಃ ಸಾಶ್ಚರ್ಯಚರ್ಯಾ ಜಗತಿ ಬಹುಮತಾಃ ಕಸ್ಯ ನಾಭ್ಯರ್ಚನೀಯಾಃ || 1.70 ||

ಭವಂತಿ ನಮ್ರಾಸ್ತರವಃ ಫಲೋದ್ಗಮೈರ್
ನವಾಂಬುಭಿರ್ದೂರಾವಲಂಬಿನೋ ಘನಾಃ |
ಅನುದ್ಧತಾಃ ಸತ್ಪುರುಷಾಃ ಸಮೃದ್ಧಿಭಿಃ
ಸ್ವಭಾವ ಏಷ ಪರೋಪಕಾರಿಣಾಮ್ || 1.71 ||

ಶ್ರೋತ್ರಂ ಶ್ರುತೇನೈವ ನ ಕುಂಡಲೇನ
ದಾನೇನ ಪಾಣಿರ್ನ ತು ಕಂಕಣೇನ |
ವಿಭಾತಿ ಕಾಯಃ ಕರುಣಪರಾಣಾಂ
ಪರೋಪಕಾರೈರ್ನ ತು ಚಂದನೇನ || 1.72 ||

ಪಾಪಾನ್ನಿವಾರಯತಿ ಯೋಜಯತೇ ಹಿತಾಯ
ಗುಹ್ಯಂ ನಿಗೂಹತಿ ಗುಣಾನ್ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ |
ಆಪದ್ಗತಂ ಚ ನ ಜಹಾತಿ ದದಾತಿ ಕಾಲೇ
ಸನ್ಮಿತ್ರಲಕ್ಷಣಮ್ ಇದಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಸಂತಃ || 1.73 ||

ಪದ್ಮಾಕರಂ ದಿನಕರೋ ವಿಕಚೀಕರೋತಿ
ಚಮ್ದ್ರ್ಪ್ವೋಲಾಸಯತಿ ಕೈರವಚಕ್ರವಾಲಮ್ |
ನಾಭ್ಯರ್ಥಿತೋ ಜಲಧರೋ‌உಪಿ ಜಲಂ ದದಾತಿ
ಸಂತಃ ಸ್ವಯಂ ಪರಹಿತೇ ವಿಹಿತಾಭಿಯೋಗಾಃ || 1.74 ||

ಏಕೇ ಸತ್ಪುರುಷಾಃ ಪರಾರ್ಥಘಟಕಾಃ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಪರಿತ್ಯಜಂತಿ ಯೇ
ಸಾಮಾನ್ಯಾಸ್ತು ಪರಾರ್ಥಮ್ ಉದ್ಯಮಭೃತಃ ಸ್ವಾರ್ಥಾವಿರೋಧೇನ ಯೇ |
ತೇ‌உಮೀ ಮಾನುಷರಾಕ್ಷಸಾಃ ಪರಹಿತಂ ಸ್ವಾರ್ಥಾಯ ನಿಘ್ನಂತಿ ಯೇ
ಯೇ ತು ಘ್ನಂತಿ ನಿರರ್ಥಕಂ ಪರಹಿತಂ ತೇ ಕೇ ನ ಜಾನೀಮಹೇ || 1.75 ||

ಕ್ಷೀರೇಣಾತ್ಮಗತೋದಕಾಯ ಹಿ ಗುಣಾ ದತ್ತಾ ಪುರಾ ತೇ‌உಖಿಲಾ
ಕ್ಷೀರೋತ್ತಾಪಮ್ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ತೇನ ಪಯಸಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾ ಕೃಶಾನೌ ಹುತಃ |
ಗಂತುಂ ಪಾವಕಮ್ ಉನ್ಮನಸ್ತದಭವದ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಮಿತ್ರಾಪದಂ
ಯುಕ್ತಂ ತೇನ ಜಲೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ ಸತಾಂ ಮೈತ್ರೀ ಪುನಸ್ತ್ವೀದೃಶೀ || 1.76 ||

ಇತಃ ಸ್ವಪಿತಿ ಕೇಶವಃ ಕುಲಮ್ ಇತಸ್ತದೀಯದ್ವಿಷಾಮ್
ಇತಶ್ಚ ಶರಣಾರ್ಥಿನಾಂ ಶಿಖರಿಣಾಂ ಗಣಾಃ ಶೇರತೇ |
ಇತೋ‌உಪಿ ಬಡವಾನಲಃ ಸಹ ಸಮಸ್ತಸಂವರ್ತಕೈ‌ಋ
ಅಹೋ ವಿತತಮ್ ಊರ್ಜಿತಂ ಭರಸಹಂ ಸಿಂಧೋರ್ವಪುಃ || 1.77 ||

ತೃಷ್ಣಾಂ ಛಿಂಧಿ ಭಜ ಕ್ಷಮಾಂ ಜಹಿ ಮದಂ ಪಾಪೇ ರತಿಂ ಮಾ ಕೃಥಾಃ
ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಹ್ಯನುಯಾಹಿ ಸಾಧುಪದವೀಂ ಸೇವಸ್ವ ವಿದ್ವಜ್ಜನಮ್ |
ಮಾನ್ಯಾನ್ಮಾನಯ ವಿದ್ವಿಷೋ‌உಪ್ಯನುನಯ ಪ್ರಖ್ಯಾಪಯ ಪ್ರಶ್ರಯಂ
ಕೀರ್ತಿಂ ಪಾಲಯ ದುಃಖಿತೇ ಕುರು ದಯಾಮ್ ಏತತ್ಸತಾಂ ಚೇಷ್ಟಿತಮ್ || 1.78 ||

ಮನಸಿ ವಚಸಿ ಕಾಯೇ ಪುಣ್ಯಪೀಯೂಷಪೂರ್ಣಾಸ್
ತ್ರಿಭುವನಮ್ ಉಪಕಾರಶ್ರೇಣಿಭಿಃ ಪ್ರೀಣಯಂತಃ |
ಪರಗುಣಪರಮಾಣೂನ್ಪರ್ವತೀಕೃತ್ಯ ನಿತ್ಯಂ
ನಿಜಹೃದಿ ವಿಕಸಂತಃ ಸಂತ ಸಂತಃ ಕಿಯಂತಃ || 1.79 ||

ಕಿಂ ತೇನ ಹೇಮಗಿರಿಣಾ ರಜತಾದ್ರಿಣಾ ವಾ
ಯತ್ರಾಶ್ರಿತಾಶ್ಚ ತರವಸ್ತರವಸ್ತ ಏವ |
ಮನ್ಯಾಮಹೇ ಮಲಯಮ್ ಏವ ಯದ್‌ಆಶ್ರಯೇಣ
ಕಂಕೋಲನಿಂಬಕಟುಜಾ ಅಪಿ ಚಂದನಾಃ ಸ್ಯುಃ || 1.80 ||

ರತ್ನೈರ್ಮಹಾರ್ಹೈಸ್ತುತುಷುರ್ನ ದೇವಾ
ನ ಭೇಜಿರೇ ಭೀಮವಿಷೇಣ ಭೀತಿಮ್ |
ಸುಧಾಂ ವಿನಾ ನ ಪರಯುರ್ವಿರಾಮಂ
ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾದ್ವಿರಮಂತಿ ಧೀರಾಃ || 1.81 ||

ಕ್ವಚಿತ್ಪೃಥ್ವೀಶಯ್ಯಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಪರಂಕಶಯನಃ
ಕ್ವಚಿಚ್ಛಾಕಾಹಾರಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಶಾಲ್ಯೋದನರುಚಿಃ |
ಕ್ವಚಿತ್ಕಂಥಾಧಾರೀ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ದಿವ್ಯಾಂಬರಧರೋ
ಮನಸ್ವೀ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥೀ ನ ಗಣಯತಿ ದುಃಖಂ ನ ಚ ಸುಖಮ್ || 1.82 ||

ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ವಿಭೂಷಣಂ ಸುಜನತಾ ಶೌರ್ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಸಂಯಮೋ
ಙ್ಞಾನಸ್ಯೋಪಶಮಃ ಶ್ರುತಸ್ಯ ವಿನಯೋ ವಿತ್ತಸ್ಯ ಪಾತ್ರೇ ವ್ಯಯಃ |
ಅಕ್ರೋಧಸ್ತಪಸಃ ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಭವಿತುರ್ಧರ್ಮಸ್ಯ ನಿರ್ವಾಜತಾ
ಸರ್ವೇಷಾಮ್ ಅಪಿ ಸರ್ವಕಾರಣಮ್ ಇದಂ ಶೀಲಂ ಪರಂ ಭೂಷಣಮ್ || 1.83 ||

ನಿಂದಂತು ನೀತಿನಿಪುಣಾ ಯದಿ ವಾ ಸ್ತುವಂತು
ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಮಾವಿಶತು ಗಚ್ಛತು ವಾ ಯಥೇಷ್ಠಮ್ |
ಅದ್ಯೈವ ವಾ ಮರಣಮ್ ಅಸ್ತು ಯುಗಾಂತರೇ ವಾ
ನ್ಯಾಯ್ಯಾತ್ಪಥಃ ಪ್ರವಿಚಲಂತಿ ಪದಂ ನ ಧೀರಾಃ || 1.84 ||

ಭಗ್ನಾಶಸ್ಯ ಕರಂಡಪಿಂಡಿತತನೋರ್ಮ್ಲಾನೇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ಕ್ಷುಧಾ
ಕೃತ್ವಾಖುರ್ವಿವರಂ ಸ್ವಯಂ ನಿಪತಿತೋ ನಕ್ತಂ ಮುಖೇ ಭೋಗಿನಃ |
ತೃಪ್ತಸ್ತತ್ಪಿಶಿತೇನ ಸತ್ವರಮ್ ಅಸೌ ತೇನೈವ ಯಾತಃ ಯಥಾ
ಲೋಕಾಃ ಪಶ್ಯತ ದೈವಮ್ ಏವ ಹಿ ನೃಣಾಂ ವೃದ್ಧೌ ಕ್ಷಯೇ ಕಾರಣಮ್ || 1.85 ||

ಆಲಸ್ಯಂ ಹಿ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ
ಶರೀರಸ್ಥೋ ಮಹಾನ್ರಿಪುಃ |
ನಾಸ್ತ್ಯುದ್ಯಮಸಮೋ ಬಂಧುಃ
ಕುರ್ವಾಣೋ ನಾವಸೀದತಿ || 1.86 ||

ಛಿನ್ನೋ‌உಪಿ ರೋಹತಿ ತರ್ಕ್ಷೀಣೋ‌உಪ್ಯುಪಚೀಯತೇ ಪುನಶ್ಚಂದ್ರಃ |
ಇತಿ ವಿಮೃಶಂತಃ ಸಂತಃ ಸಂತಪ್ಯಂತೇ ನ ದುಃಖೇಷು || 1.87 ||

ನೇತಾ ಯಸ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಪ್ರಹರಣಂ ವಜ್ರಂ ಸುರಾಃ ಸೈನಿಕಾಃ
ಸ್ವರ್ಗೋ ದುರ್ಗಮ್ ಅನುಗ್ರಹಃ ಕಿಲ ಹರೇರೈರಾವತೋ ವಾರಣಃ |
ಇತ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಬಲಾನ್ವಿತೋ‌உಪಿ ಬಲಭಿದ್ಭಗ್ನಃ ಪರೈಃ ಸಂಗರೇ
ತದ್ವ್ಯಕ್ತಂ ನನು ದೈವಮ್ ಏವ ಶರಣಂ ಧಿಗ್ಧಿಗ್ವೃಥಾ ಪೌರುಷಮ್ || 1.88 ||

ಕರ್ಮಾಯತ್ತಂ ಫಲಂ ಪುಂಸಾಂ
ಬುದ್ಧಿಃ ಕರ್ಮಾನುಸಾರಿಣೀ |
ತಥಾಪಿ ಸುಧಿಯಾ ಭಾವ್ಯಂ
ಸುವಿಚಾರ್ಯೈವ ಕುರ್ವತಾ || 1.89 ||

ಖಲ್ವಾತೋ ದಿವಸೇಶ್ವರಸ್ಯ ಕಿರಣೈಃ ಸಂತಾಡಿತೋ ಮಸ್ತಕೇ
ವಾಞ್ಛಂದೇಶಮ್ ಅನಾತಪಂ ವಿಧಿವಶಾತ್ತಾಲಸ್ಯ ಮೂಲಂ ಗತಃ |
ತತ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾಫಲೇನ ಪತತಾ ಭಗ್ನಂ ಸಶಬ್ದಂ ಶಿರಃ
ಪ್ರಾಯೋ ಗಚ್ಛತಿ ಯತ್ರ ಭಾಗ್ಯರಹಿತಸ್ತತ್ರೈವ ಯಾಂತ್ಯಾಪದಃ || 1.90 ||

ರವಿನಿಶಾಕರಯೋರ್ಗ್ರಹಪೀಡನಂ
ಗಜಭುಜಂಗಮಯೋರಪಿ ಬಂಧನಮ್ |
ಮತಿಮತಾಂ ಚ ವಿಲೋಕ್ಯ ದರಿದ್ರತಾಂ
ವಿಧಿರಹೋ ಬಲವಾನಿತಿ ಮೇ ಮತಿಃ || 1.91 ||

ಸೃಜತಿ ತಾವದಶೇಷಗುಣಕರಂ
ಪುರುಷರತ್ನಮ್ ಅಲಂಕರಣಂ ಭುವಃ |
ತದಪಿ ತತ್ಕ್ಷಣಭಂಗಿ ಕರೋತಿ
ಚೇದಹಹ ಕಷ್ಟಮ್ ಅಪಂಡಿತತಾ ವಿಧೇಃ || 1.92 ||

ಪತ್ರಂ ನೈವ ಯದಾ ಕರೀರವಿಟಪೇ ದೋಷೋ ವಸಂತಸ್ಯ ಕಿಮ್
ನೋಲೂಕೋ‌உಪ್ಯವ‌ಓಕತೇ ಯದಿ ದಿವಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಕಿಂ ದೂಷಣಮ್ |
ಧಾರಾ ನೈವ ಪತಂತಿ ಚಾತಕಮುಖೇ ಮೇಘಸ್ಯ ಕಿಂ ದೂಷಣಮ್
ಯತ್ಪೂರ್ವಂ ವಿಧಿನಾ ಲಲಾಟಲಿಖಿತಂ ತನ್ಮಾರ್ಜಿತುಂ ಕಃ ಕ್ಷಮಃ || 1.93 ||

ನಮಸ್ಯಾಮೋ ದೇವಾನ್ನನು ಹತವಿಧೇಸ್ತೇ‌உಪಿ ವಶಗಾ
ವಿಧಿರ್ವಂದ್ಯಃ ಸೋ‌உಪಿ ಪ್ರತಿನಿಯತಕರ್ಮೈಕಫಲದಃ |
ಫಲಂ ಕರ್ಮಾಯತ್ತಂ ಯದಿ ಕಿಮ್ ಅಮರೈಃ ಕಿಂ ಚ ವಿಧಿನಾ
ನಮಸ್ತತ್ಕರ್ಮಭ್ಯೋ ವಿಧಿರಪಿ ನ ಯೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಭವತಿ || 1.94 ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಯೇನ ಕುಲಾಲವನ್ನಿಯಮಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಡಭಾಂಡೋದರೇ
ವಿಷ್ಣುರ್ಯೇನ ದಶಾವತಾರಗಹನೇ ಕ್ಷಿಪ್ತೋ ಮಹಾಸಂಕಟೇ |
ರುದ್ರೋ ಯೇನ ಕಪಾಲಪಾಣಿಪುಟಕೇ ಭಿಕ್ಷಾಟನಂ ಕಾರಿತಃ
ಸೂರ್ಯೋ ಭ್ರಾಮ್ಯತಿ ನಿತ್ಯಮ್ ಏವ ಗಗನೇ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಕರ್ಮಣೇ || 1.95 ||

ನೈವಾಕೃತಿಃ ಫಲತಿ ನೈವಾ ಕುಲಂ ನ ಶೀಲಂ
ವಿದ್ಯಾಪಿ ನೈವ ನ ಚ ಯತ್ನಕೃತಾಪಿ ಸೇವಾ |
ಭಾಗ್ಯಾನಿ ಪೂರ್ವತಪಸಾ ಖಲು ಸಂಚಿತಾನಿ
ಕಾಲೇ ಫಲಂತಿ ಪುರುಷಸ್ಯ ಯಥೈವ ವೃಕ್ಷಾಃ || 1.96 ||

ವನೇ ರಣೇ ಶತ್ರುಜಲಾಗ್ನಿಮಧ್ಯೇ
ಮಹಾರ್ಣವೇ ಪರ್ವತಮಸ್ತಕೇ ವಾ |
ಸುಪ್ತಂ ಪ್ರಮತ್ತಂ ವಿಷಮಸ್ಥಿತಂ ವಾ
ರಕ್ಷಂತಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ಪುರಾಕೃತಾನಿ || 1.97 ||

ಯಾ ಸಾಧೂಂಶ್ಚ ಖಲಾನ್ಕರೋತಿ ವಿದುಷೋ ಮೂರ್ಖಾನ್ಹಿತಾಂದ್ವೇಷಿಣಃ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಕುರುತೇ ಪರೀಕ್ಷಮ್ ಅಮೃತಂ ಹಾಲಾಹಲಂ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ |
ತಾಮ್ ಆರಾಧಯ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಂ ಭಗವತೀಂ ಭೋಕ್ತುಂ ಫಲಂ ವಾಞ್ಛಿತಂ
ಹೇ ಸಾಧೋ ವ್ಯಸನೈರ್ಗುಣೇಷು ವಿಪುಲೇಷ್ವಾಸ್ಥಾಂ ವೃಥಾ ಮಾ ಕೃಥಾಃ || 1.98 ||

ಗುಣವದಗುಣವದ್ವಾ ಕುರ್ವತಾ ಕಾರ್ಯಜಾತಂ
ಪರಿಣತಿರವಧಾರ್ಯಾ ಯತ್ನತಃ ಪಂಡಿತೇನ |
ಅತಿರಭಸಕೃತಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಮ್ ಆವಿಪತ್ತೇರ್
ಭವತಿ ಹೃದಯದಾಹೀ ಶಲ್ಯತುಲ್ಯೋ ವಿಪಾಕಃ || 1.99 ||

ಸ್ಥಾಲ್ಯಾಂ ವೈದೂರ್ಯಮಯ್ಯಾಂ ಪಚತಿ ತಿಲಕಣಾಂಶ್ಚಂದನೈರಿಂಧನೌಘೈಃ
ಸೌವರ್ಣೈರ್ಲಾಂಗಲಾಗ್ರೈರ್ವಿಲಿಖತಿ ವಸುಧಾಮ್ ಅರ್ಕಮೂಲಸ್ಯ ಹೇತೋಃ |
ಕೃತ್ವಾ ಕರ್ಪೂರಖಂಡಾನ್ವೃತ್ತಿಮ್ ಇಹ ಕುರುತೇ ಕೋದ್ರವಾಣಾಂ ಸಮಂತಾತ್
ಪ್ರಾಪ್ಯೇಮಾಂ ಕರ್ಂಭೂಮಿಂ ನ ಚರತಿ ಮನುಜೋ ಯಸ್ತೋಪ ಮಂದಭಾಗ್ಯಃ || 1.100 ||

ಮಜ್ಜತ್ವಂಭಸಿ ಯಾತು ಮೇರುಶಿಖರಂ ಶತ್ರುಂ ಜಯತ್ವಾಹವೇ
ವಾಣಿಜ್ಯಂ ಕೃಷಿಸೇವನೇ ಚ ಸಕಲಾ ವಿದ್ಯಾಃ ಕಲಾಃ ಶಿಕ್ಷತಾಮ್ |
ಆಕಾಶಂ ವಿಪುಲಂ ಪ್ರಯಾತು ಖಗವತ್ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಪರಂ
ನಾಭಾವ್ಯಂ ಭವತೀಹ ಕರ್ಮವಶತೋ ಭಾವ್ಯಸ್ಯ ನಾಶಃ ಕುತಃ || 1.101 ||

ಭೀಮಂ ವನಂ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ಪುರಂ ಪ್ರಧಾನಂ
ಸರ್ವೋ ಜನಃ ಸ್ವಜನತಾಮ್ ಉಪಯಾತಿ ತಸ್ಯ |
ಕೃತ್ಸ್ನಾ ಚ ಭೂರ್ಭವತಿ ಸನ್ನಿಧಿರತ್ನಪೂರ್ಣಾ
ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಪೂರ್ವಸುಕೃತಂ ವಿಪುಲಂ ನರಸ್ಯ || 1.102 ||

ಕೋ ಲಾಭೋ ಗುಣಿಸಂಗಮಃ ಕಿಮ್ ಅಸುಖಂ ಪ್ರಾಙ್ಞೇತರೈಃ ಸಂಗತಿಃ
ಕಾ ಹಾನಿಃ ಸಮಯಚ್ಯುತಿರ್ನಿಪುಣತಾ ಕಾ ಧರ್ಮತತ್ತ್ವೇ ರತಿಃ |
ಕಃ ಶೂರೋ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ಪ್ರಿಯತಮಾ ಕಾ‌உನುವ್ರತಾ ಕಿಂ ಧನಂ
ವಿದ್ಯಾ ಕಿಂ ಸುಖಮ್ ಅಪ್ರವಾಸಗಮನಂ ರಾಜ್ಯಂ ಕಿಮ್ ಆಙ್ಞಾಫಲಮ್ || 1.103 ||

ಅಪ್ರಿಯವಚನದರಿದ್ರೈಃ ಪ್ರಿಯವಚನಧನಾಢ್ಯೈಃ ಸ್ವದಾರಪರಿತುಷ್ಟೈಃ |
ಪರಪರಿವಾದನಿವೃತ್ತೈಃ ಕ್ವಚಿತ್ಕ್ವಚಿನ್ಮಂಡಿತಾ ವಸುಧಾ || 1.104 ||

ಕದರ್ಥಿತಸ್ಯಾಪಿ ಹಿ ಧೈರ್ಯವೃತ್ತೇರ್
ನ ಶಕ್ಯತೇ ಧೈರ್ಯಗುಣಃ ಪ್ರಮಾರ್ಷ್ಟುಮ್ |
ಅಧೋಉಮ್‌ಉಖಸ್ಯಾಪಿ ಕೃತಸ್ಯ ವಹ್ನೇರ್
ನಾಧಃ ಶಿಖಾ ಯಾತಿ ಕದಾಚಿದೇವ || 1.105 ||

ಕಾಂತಾಕಟಾಕ್ಷವಿಶಿಖಾ ನ ಲುನಂತಿ ಯಸ್ಯ
ಚಿತ್ತಂ ನ ನಿರ್ದಹತಿ ಕಿಪಕೃಶಾನುತಾಪಃ |
ಕರ್ಷಂತಿ ಭೂರಿವಿಷಯಾಶ್ಚ ನ ಲೋಭಪಾಶೈರ್
ಲೋಕತ್ರಯಂ ಜಯತಿ ಕೃತ್ಸ್ನಮ್ ಇದಂ ಸ ಧೀರಃ || 1.106 ||

ಏಕೇನಾಪಿ ಹಿ ಶೂರೇಣ
ಪಾದಾಕ್ರಾಂತಂ ಮಹೀತಲಮ್ |
ಕ್ರಿಯತೇ ಭಾಸ್ಕರೇಣೈವ
ಸ್ಫಾರಸ್ಫುರಿತತೇಜಸಾ || 1.107 ||

ವಹ್ನಿಸ್ತಸ್ಯ ಜಲಾಯತೇ ಜಲನಿಧಿಃ ಕುಲ್ಯಾಯತೇ ತತ್ಕ್ಷಣಾನ್
ಮೇರುಃ ಸ್ವಲ್ಪಶಿಲಾಯತೇ ಮೃಗಪತಿಃ ಸದ್ಯಃ ಕುರಂಗಾಯತೇ |
ವ್ಯಾಲೋ ಮಾಲ್ಯಗುಣಾಯತೇ ವಿಷರಸಃ ಪೀಯೂಷವರ್ಷಾಯತೇ
ಯಸ್ಯಾಂಗೇ‌உಖಿಲಲೋಕವಲ್ಲಭತಮಂ ಶೀಲಂ ಸಮುನ್ಮೀಲತಿ || 1.108 ||

ಲಜ್ಜಾಗುಣೌಘಜನನೀಂ ಜನನೀಮ್ ಇವ ಸ್ವಾಮ್
ಅತ್ಯಂತಶುದ್ಧಹೃದಯಾಮ್ ಅನುವರ್ತಮಾನಾಮ್ |
ತೇಜಸ್ವಿನಃ ಸುಖಮ್ ಅಸೂನಪಿ ಸಂತ್ಯಜನತಿ
ಸತ್ಯವ್ರತವ್ಯಸನಿನೋ ನ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಙ್ಞಾಮ್ || 1.109 ||

Kannada

Sri Rama Mangalasasanam (Prapatti & Mangalam) – Kannada

Comments Off on Sri Rama Mangalasasanam (Prapatti & Mangalam) – Kannada 15 May 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 
ಮಂಗಳಂ ಕೌಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ |
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 1 ||

ವೇದವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲ ಮೂರ್ತಯೇ |
ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನ ರೂಪಾಯ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 2 ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಂತ ರಂಗಾಯ ಮಿಥಿಲಾ ನಗರೀ ಪತೇ |
ಭಾಗ್ಯಾನಾಂ ಪರಿಪಾಕಾಯ ಭವ್ಯರೂಪಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 3 ||

ಪಿತ್ರುಭಕ್ತಾಯ ಸತತಂ ಭಾತೃಭಿಃ ಸಹ ಸೀತಯಾ |
ನಂದಿತಾಖಿಲ ಲೋಕಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 4 ||

ತ್ಯಕ್ತ ಸಾಕೇತ ವಾಸಾಯ ಚಿತ್ರಕೂಟ ವಿಹಾರಿಣೇ |
ಸೇವ್ಯಾಯ ಸರ್ವಯಮಿನಾಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 5 ||

ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾಚ ಜಾನಕ್ಯಾ ಚಾಪ ಬಾಣಾಸಿ ಧಾರಿಣೇ |
ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಮಮ ಮಂಗಳಮ್ || 6 ||

ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ವಾಸಾಯ ಖರದೂಷಣ ಶತ್ರವೇ |
ಗೃಧ್ರ ರಾಜಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || 7 ||

ಸಾದರಂ ಶಬರೀ ದತ್ತ ಫಲಮೂಲ ಭಿಲಾಷಿಣೇ |
ಸೌಲಭ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ಸತ್ಯೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 8 ||

ಹನುಂತ್ಸಮವೇತಾಯ ಹರೀಶಾಭೀಷ್ಟ ದಾಯಿನೇ |
ವಾಲಿ ಪ್ರಮಧ ನಾಯಾಸ್ತು ಮಹಾಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 9 ||

ಶ್ರೀಮತೇ ರಘು ವೀರಾಯ ಸೇತೂಲ್ಲಂಘಿತ ಸಿಂಧವೇ |
ಜಿತರಾಕ್ಷಸ ರಾಜಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 10 ||

ವಿಭೀಷಣ ಕೃತೇ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಲಂಕಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ಶ್ರೀರಾಘವಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 11 ||

ಆಗತ್ಯ ನಗರೀಂ ದಿವ್ಯಾಮಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ಸೀತಯಾ |
ರಾಜಾಧಿ ರಾಜ ರಾಜಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 12 ||

ಭ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವಸೇವ್ಯಾಯ ಭ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ಜಾನಕೀ ಪ್ರಾಣ ನಾಥಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 13 ||

ಶ್ರೀಸೌಮ್ಯ ಜಾಮಾತೃಮುನೇಃ ಕೃಪಯಾಸ್ಮಾನು ಪೇಯುಷೇ |
ಮಹತೇ ಮಮ ನಾಥಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 14 ||

ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಪರೈರ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈ |
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ರ್ಯೈಃ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || 15 ||

ರಮ್ಯಜಾ ಮಾತೃ ಮುನಿನಾ ಮಂಗಳಾ ಶಾಸನಂ ಕೃತಮ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕರೋತು ಮಂಗಳಂ ಸದಾ ||

Kannada

Shiva Bhujanga Prayata Stotram – Kannada

Comments Off on Shiva Bhujanga Prayata Stotram – Kannada 12 May 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

ಕೃಪಾಸಾಗರಾಯಾಶುಕಾವ್ಯಪ್ರದಾಯ
ಪ್ರಣಮ್ರಾಖಿಲಾಭೀಷ್ಟಸಂದಾಯಕಾಯ |
ಯತೀಂದ್ರೈರುಪಾಸ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಾಥೋರುಹಾಯ
ಪ್ರಬೋಧಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||1||

ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ಚಿನ್ಮುದ್ರಿಕೋದ್ಯ-
ತ್ಕರಾಯೇಶಪರ್ಯಾಯರೂಪಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ |
ಮುದಾ ಗೀಯಮಾನಾಯ ವೇದೋತ್ತಮಾಂಗೈಃ
ಶ್ರಿತಾನಂದದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||2||

ಜಟಾಜೂಟಮಧ್ಯೇ ಪುರಾ ಯಾ ಸುರಾಣಾಂ
ಧುನೀ ಸಾದ್ಯ ಕರ್ಮಂದಿರೂಪಸ್ಯ ಶಂಭೋಃ
ಗಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲಿಕಾವ್ಯಾಜತಸ್ತೇ
ವಿಭಾತೀತಿ ಮನ್ಯೇ ಗುರೋ ಕಿಂ ತಥೈವ ||3||

ನಖೇಂದುಪ್ರಭಾಧೂತನಮ್ರಾಲಿಹಾರ್ದಾ-
ಂಧಕಾರವ್ರಜಾಯಾಬ್ಜಮಂದಸ್ಮಿತಾಯ |
ಮಹಾಮೋಹಪಾಥೋನಿಧೇರ್ಬಾಡಬಾಯ
ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||4||

ಪ್ರಣಮ್ರಾಂತರಂಗಾಬ್ಜಬೋಧಪ್ರದಾತ್ರೇ
ದಿವಾರಾತ್ರಮವ್ಯಾಹತೋಸ್ರಾಯ ಕಾಮಮ್ |
ಕ್ಷಪೇಶಾಯ ಚಿತ್ರಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಷಯಾಭ್ಯಾಂ
ವಿಹೀನಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||5||

ಪ್ರಣಮ್ರಾಸ್ಯಪಾಥೋಜಮೋದಪ್ರದಾತ್ರೇ
ಸದಾಂತಸ್ತಮಸ್ತೋಮಸಂಹಾರಕರ್ತ್ರೇ |
ರಜನ್ಯಾ ಮಪೀದ್ಧಪ್ರಕಾಶಾಯ ಕುರ್ಮೋ
ಹ್ಯಪೂರ್ವಾಯ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||6||

ನತಾನಾಂ ಹೃದಬ್ಜಾನಿ ಫುಲ್ಲಾನಿ ಶೀಘ್ರಂ
ಕರೋಮ್ಯಾಶು ಯೋಗಪ್ರದಾನೇನ ನೂನಮ್ |
ಪ್ರಬೋಧಾಯ ಚೇತ್ಥಂ ಸರೋಜಾನಿ ಧತ್ಸೇ
ಪ್ರಫುಲ್ಲಾನಿ ಕಿಂ ಭೋ ಗುರೋ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ||7||

ಪ್ರಭಾಧೂತಚಂದ್ರಾಯುತಾಯಾಖಿಲೇಷ್ಟ-
ಪ್ರದಾಯಾನತಾನಾಂ ಸಮೂಹಾಯ ಶೀಘ್ರಮ್|
ಪ್ರತೀಪಾಯ ನಮ್ರೌಘದುಃಖಾಘಪಂಕ್ತೇ-
ರ್ಮುದಾ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಯಾನ್ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||8||

ವಿನಿಷ್ಕಾಸಿತಾನೀಶ ತತ್ತ್ವಾವಬೋಧಾ –
ನ್ನತಾನಾಂ ಮನೋಭ್ಯೋ ಹ್ಯನನ್ಯಾಶ್ರಯಾಣಿ |
ರಜಾಂಸಿ ಪ್ರಪನ್ನಾನಿ ಪಾದಾಂಬುಜಾತಂ
ಗುರೋ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಪದೇಶಾದ್ಬಿಭರ್ಷಿ ||9||

ಮತೇರ್ವೇದಶೀರ್ಷಾಧ್ವಸಂಪ್ರಾಪಕಾಯಾ-
ನತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಕೃಪಾರ್ದ್ರೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ |
ತತೇಃ ಪಾಪಬೃಂದಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ನಿಹಂತ್ರೇ
ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||10||

ಸುಪರ್ವೋಕ್ತಿಗಂಧೇನ ಹೀನಾಯ ತೂರ್ಣಂ
ಪುರಾ ತೋಟಕಾಯಾಖಿಲಙ್ಞಾನದಾತ್ರೇ|
ಪ್ರವಾಲೀಯಗರ್ವಾಪಹಾರಸ್ಯ ಕರ್ತ್ರೇ
ಪದಾಬ್ಜಮ್ರದಿಮ್ನಾ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||11||

ಭವಾಂಭೋಧಿಮಗ್ನಾನ್ಜನಾಂದುಃಖಯುಕ್ತಾನ್
ಜವಾದುದ್ದಿಧೀರ್ಷುರ್ಭವಾನಿತ್ಯಹೋ‌உಹಮ್ |
ವಿದಿತ್ವಾ ಹಿ ತೇ ಕೀರ್ತಿಮನ್ಯಾದೃಶಾಂಭೋ
ಸುಖಂ ನಿರ್ವಿಶಂಕಃ ಸ್ವಪಿಮ್ಯಸ್ತಯತ್ನಃ ||12||

||ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಸ್ತೋತ್ರಮ್||

Kannada

Daridrya Dahana Shiva Stotram – Kannada

Comments Off on Daridrya Dahana Shiva Stotram – Kannada 29 April 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನರಕಾರ್ಣವ ತಾರಣಾಯ
ಕರ್ಣಾಮೃತಾಯ ಶಶಿಶೇಖರ ಧಾರಣಾಯ |
ಕರ್ಪೂರಕಾಂತಿ ಧವಳಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 1 ||

ಗೌರೀಪ್ರಿಯಾಯ ರಜನೀಶ ಕಳಾಧರಾಯ
ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ಭುಜಗಾಧಿಪ ಕಂಕಣಾಯ |
ಗಂಗಾಧರಾಯ ಗಜರಾಜ ವಿಮರ್ಧನಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 2 ||

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ಭವರೋಗ ಭಯಾಪಹಾಯ
ಉಗ್ರಾಯ ದುಃಖ ಭವಸಾಗರ ತಾರಣಾಯ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ ಗುಣನಾಮ ಸುನೃತ್ಯಕಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 3 ||

ಚರ್ಮಾಂಬರಾಯ ಶವಭಸ್ಮ ವಿಲೇಪನಾಯ
ಫಾಲೇಕ್ಷಣಾಯ ಮಣಿಕುಂಡಲ ಮಂಡಿತಾಯ |
ಮಂಜೀರಪಾದಯುಗಳಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 4 ||

ಪಂಚಾನನಾಯ ಫಣಿರಾಜ ವಿಭೂಷಣಾಯ
ಹೇಮಾಂಕುಶಾಯ ಭುವನತ್ರಯ ಮಂಡಿತಾಯ
ಆನಂದ ಭೂಮಿ ವರದಾಯ ತಮೋಪಯಾಯ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 5 ||

ಭಾನುಪ್ರಿಯಾಯ ಭವಸಾಗರ ತಾರಣಾಯ
ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ಕಮಲಾಸನ ಪೂಜಿತಾಯ |
ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ಶುಭಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಿತಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 6 ||

ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ರಘುನಾಥ ವರಪ್ರದಾಯ
ನಾಗಪ್ರಿಯಾಯ ನರಕಾರ್ಣವ ತಾರಣಾಯ |
ಪುಣ್ಯಾಯ ಪುಣ್ಯಭರಿತಾಯ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 7 ||

ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯ ಫಲದಾಯ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ
ಗೀತಾಪ್ರಿಯಾಯ ವೃಷಭೇಶ್ವರ ವಾಹನಾಯ |
ಮಾತಂಗಚರ್ಮ ವಸನಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 8 ||

ವಸಿಷ್ಠೇನ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಣಮ್ |
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ಶೀಘ್ರಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿ ವರ್ಧನಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ನ ಹಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || 9 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠ ವಿರಚಿತಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಹನ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Kannada

Gopala Krishna Dasavatharam – Kannada

Comments Off on Gopala Krishna Dasavatharam – Kannada 29 April 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 
ಮಲ್ಲೆಪೂಲಹಾರಮೆಯ್ಯವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರುಡನವೇ

ಮಲ್ಲೆಪೂಲಹಾರಮೇಸೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರುಡನೆದ

ಕುಪ್ಪಿಕುಚ್ಚುಲ ಜಡಲುವೆಯ್ಯವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಕೂರ್ಮಾವತಾರುಡನವೇ

ಕುಪ್ಪಿಕುಚ್ಚುಲ ಜಡಲುವೇಸೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಕೂರ್ಮಾವತಾರುಡನೆದ

ವರಮುಲಿಚ್ಚಿ ದೀವಿಂಚವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ವರಹಾವತಾರುಡನವೇ

ವರಮುಲಿಚ್ಚಿ ದೀವಿಂಚೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ವರಹಾವತಾರುಡನೆದ

ನಾಣ್ಯಮೈನ ನಗಲುವೇಯವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ನರಸಿಂಹಾವತಾರುಡನವೇ

ನಾಣ್ಯಮೈನ ನಗಲುವೇಸೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ನರಸಿಂಹಾವತಾರುಡನೆದ

ವಾಯುವೇಗ ರಥಮುನಿಯ್ಯವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ವಾಮನವತಾರುಡನವೇ

ವಾಯುವೇಗ ರಥಮುನಿಚ್ಚೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ವಾಮನಾವತಾರುಡನೆದ

ಪಾಲು ಪೋಸಿ ಬುವ್ವಪೆಟ್ಟವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಪರಶುರಾಮಾವತಾರುಡನವೇ

ಪಾಲು ಪೋಸಿ ಬುವ್ವಪೆಟ್ಟೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಪರಶುರಾಮಾವತಾರುಡನೆದ

ಆನಂದಬಾಲುಡನವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯವಾಸುಡನವೇ

ಆನಂದಬಾಲುಡನೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಅಯೋಧ್ಯವಾಸುಡನೆದ

ಗೋವುಲುಕಾಚೆ ಬಾಲುಡನವೆ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣುಡನವೇ

ಗೋವುಲುಕಾಚೆ ಬಾಲುಡನೆದ
ನಾ ತಂಡ್ರಿ ನಿನ್ನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣುಡನೆದ

ಬುಧ್ಧುಲು ಕಲಿಪಿ ಮುದ್ದಪೆಟ್ಟವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಬುಧ್ಧಾವತಾರುಡನವೇ

ಬುಧ್ಧುಲು ಕಲಿಪಿ ಮುದ್ದಪೆಟ್ಟೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಬುಧ್ಧಾವತಾರುಡನೆದ

ಕಾಳ್ಳಕು ಪಸಿಡಿಗಜ್ಜೆಲು ಕಟ್ಟವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಕಲಿಕಾವತಾರುಡನವೇ

ಕಾಳ್ಳಕು ಪಸಿಡಿಗಜ್ಜೆಲು ಕಟ್ಟೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಕಲಿಕಾವತಾರುಡನೆದ

Kannada

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Kannada

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Kannada 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಶ್ರೀ ಮೂಕ ಶಂಕರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ

ಬಧ್ನೀಮೋ ವಯಮಂಜಲಿಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಬಂಧಚ್ಛಿದೇ ದೇಹಿನಾಂ
ಕಂದರ್ಪಾಗಮತಂತ್ರಮೂಲಗುರವೇ ಕಲ್ಯಾಣಕೇಲೀಭುವೇ |
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಘನಸಾರಪುಂಜರಜಸೇ ಕಾಮದ್ರುಹಶ್ಚಕ್ಷುಷಾಂ
ಮಂದಾರಸ್ತಬಕಪ್ರಭಾಮದಮುಷೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷೇ ||1||

ಸಧ್ರೀಚೇ ನವಮಲ್ಲಿಕಾಸುಮನಸಾಂ ನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾಮಣೇ-
ರಾಚಾರ್ಯಾಯ ಮೃಣಾಲಕಾಂಡಮಹಸಾಂ ನೈಸರ್ಗಿಕಾಯ ದ್ವಿಷೇ |
ಸ್ವರ್ಧುನ್ಯಾ ಸಹ ಯುಧ್ವೇನ ಹಿಮರುಚೇರರ್ಧಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀಧವಲಿಮಾದ್ವೈತಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ||2||

ಕರ್ಪೂರದ್ಯುತಿಚಾತುರೀಮತಿತರಾಮಲ್ಪೀಯಸೀಂ ಕುರ್ವತೀ
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯೋದಯಮೇವ ಸಂವಿದಧತೀ ದೌಷಾಕರೀಣಾಂ ತ್ವಿಷಾಮ್ |
ಕ್ಷುಲ್ಲಾನೇವ ಮನೋಙ್ಞಮಲ್ಲಿನಿಕರಾನ್ಫುಲ್ಲಾನಪಿ ವ್ಯಂಜತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀ ಕಾಮಪ್ರಸೂರಸ್ತು ಮೇ ||3||

ಯಾ ಪೀನಸ್ತನಮಂಡಲೋಪರಿ ಲಸತ್ಕರ್ಪೂರಲೇಪಾಯತೇ
ಯಾ ನೀಲೇಕ್ಷಣರಾತ್ರಿಕಾಂತಿತತಿಷು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರರೋಹಾಯತೇ |
ಯಾ ಸೌಂದರ್ಯಧುನೀತರಂಗತತಿಷು ವ್ಯಾಲೋಲಹಂಸಾಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಶಿಶಿರೀಕರೋತು ಹೃದಯಂ ಸಾ ಮೇ ಸ್ಮಿತಪ್ರಾಚುರೀ ||4||

ಯೇಷಾಂ ಗಚ್ಛತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸರಣಿಂ ಕೌಮುದ್ವತಃ ಶ್ವೇತಿಮಾ
ಯೇಷಾಂ ಸಂತತಮಾರುರುಕ್ಷತಿ ತುಲಾಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಮಾಃ |
ಯೇಷಾಮಿಚ್ಛತಿ ಕಂಬುರಪ್ಯಸುಲಭಾಮಂತೇವಸತ್ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮಮತಾಂ ಹರಂತು ಮಮ ತೇ ಹಾಸತ್ವಿಷಾಮಂಕುರಾಃ ||5||

ಆಶಾಸೀಮಸು ಸಂತತಂ ವಿದಧತೀ ನೈಶಾಕರೀಂ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯಾಂ
ಕಾಶಾನಾಮಭಿಮಾನಭಂಗಕಲನಾಕೌಶಲ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ |
ಈಶಾನೇನ ವಿಲೋಕಿತಾ ಸಕುತುಕಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಕಲ್ಮಷ-
ಕ್ಲೇಶಾಪಾಯಕರೀ ಚಕಾಸ್ತಿ ಲಹರೀ ಮಂದಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ ||6||

ಆರೂಢಸ್ಯ ಸಮುನ್ನತಸ್ತನತಟೀಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಂ
ಕಂದರ್ಪಸ್ಯ ವಿಭೋರ್ಜಗತ್ತ್ರಯಪ್ರಾಕಟ್ಯಮುದ್ರಾನಿಧೇಃ |
ಯಸ್ಯಾಶ್ಚಾಮರಚಾತುರೀಂ ಕಲಯತೇ ರಶ್ಮಿಚ್ಛಟಾ ಚಂಚಲಾ
ಸಾ ಮಂದಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ಭವತು ನಃ ಕಾಮಾಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ||7||

ಶಂಭೋರ್ಯಾ ಪರಿರಂಭಸಂಭ್ರಮವಿಧೌ ನೈರ್ಮಲ್ಯಸೀಮಾನಿಧಿಃ
ಗೈರ್ವಾಣೀವ ತರಂಗಿಣೀ ಕೃತಮೃದುಸ್ಯಂದಾಂ ಕಲಿಂದಾತ್ಮಜಾಮ್ |
ಕಲ್ಮಾಷೀಕುರುತೇ ಕಲಂಕಸುಷಮಾಂ ಕಂಠಸ್ಥಲೀಚುಂಬಿನೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಕಂದಲೀ ಭವತು ನಃ ಕಲ್ಯಾಣಸಂದೋಹಿನೀ ||8||

ಜೇತುಂ ಹಾರಲತಾಮಿವ ಸ್ತನತಟೀಂ ಸಂಜಗ್ಮುಷೀ ಸಂತತಂ
ಗಂತುಂ ನಿರ್ಮಲತಾಮಿವ ದ್ವಿಗುಣಿತಾಂ ಮಗ್ನಾ ಕೃಪಾಸ್ತ್ರೋತಸಿ |
ಲಬ್ಧುಂ ವಿಸ್ಮಯನೀಯತಾಮಿವ ಹರಂ ರಾಗಾಕುಲಂ ಕುರ್ವತೀ
ಮಂಜುಸ್ತೇ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ಭವಭಯಂ ಮಥ್ನಾತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮೇ ||9||

ಶ್ವೇತಾಪಿ ಪ್ರಕಟಂ ನಿಶಾಕರರುಚಾಂ ಮಾಲಿನ್ಯಮಾತನ್ವತೀ
ಶೀತಾಪಿ ಸ್ಮರಪಾವಕಂ ಪಶುಪತೇಃ ಸಂಧುಕ್ಷಯಂತೀ ಸದಾ |
ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾದಧರಾಶ್ರಿತಾಪಿ ನಮತಾಮುಚ್ಚೈರ್ದಿಶಂತೀ ಗತಿಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುಟಮಂತರಾ ಸ್ಫುರತು ನಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||10||

ವಕ್ತ್ರಶ್ರೀಸರಸೀಜಲೇ ತರಲಿತಭ್ರೂವಲ್ಲಿಕಲ್ಲೋಲಿತೇ
ಕಾಲಿಮ್ನಾ ದಧತೀ ಕಟಾಕ್ಷಜನುಷಾ ಮಾಧುವ್ರತೀಂ ವ್ಯಾಪೃತಿಮ್ |
ನಿರ್ನಿದ್ರಾಮಲಪುಂಡರೀಕಕುಹನಾಪಾಂಡಿತ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ಮಮ ಮನಃ ಕಾತರ್ಯಮುನ್ಮೂಲಯೇತ್ ||11||

ನಿತ್ಯಂ ಬಾಧಿತಬಂಧುಜೀವಮಧರಂ ಮೈತ್ರೀಜುಷಂ ಪಲ್ಲವೈಃ
ಶುದ್ಧಸ್ಯ ದ್ವಿಜಮಂಡಲಸ್ಯ ಚ ತಿರಸ್ಕರ್ತಾರಮಪ್ಯಾಶ್ರಿತಾ |
ಯಾ ವೈಮಲ್ಯವತೀ ಸದೈವ ನಮತಾಂ ಚೇತಃ ಪುನೀತೇತರಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಹೃದಯಂ ಪ್ರಸಾದಯತು ಮೇ ಸಾ ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||12||

ದ್ರುಹ್ಯಂತೀ ತಮಸೇ ಮುಹುಃ ಕುಮುದಿನೀಸಾಹಾಯ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಯಾಂತೀ ಚಂದ್ರಕಿಶೋರಶೇಖರವಪುಃಸೌಧಾಂಗಣೇ ಪ್ರೇಂಖಣಮ್ |
ಙ್ಞಾನಾಂಭೋನಿಧಿವೀಚಿಕಾಂ ಸುಮನಸಾಂ ಕೂಲಂಕಷಾಂ ಕುರ್ವತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಕೌಮುದೀ ಹರತು ಮೇ ಸಂಸಾರತಾಪೋದಯಮ್ ||13||

ಕಾಶ್ಮೀರದ್ರವಧಾತುಕರ್ದಮರುಚಾ ಕಲ್ಮಾಷತಾಂ ಬಿಭ್ರತೀ
ಹಂಸೌಧೈರಿವ ಕುರ್ವತೀ ಪರಿಚಿತಿಂ ಹಾರೀಕೃತೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈಃ |
ವಕ್ಷೋಜನ್ಮತುಷಾರಶೈಲಕಟಕೇ ಸಂಚಾರಮಾತನ್ವತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಮಯೀ ಭಾಗೀರಥೀ ಭಾಸತೇ ||14||

ಕಂಬೋರ್ವಂಶಪರಂಪರಾ ಇವ ಕೃಪಾಸಂತಾನವಲ್ಲೀಭುವಃ
ಸಂಫುಲ್ಲಸ್ತಬಕಾ ಇವ ಪ್ರಸೃಮರಾ ಮೂರ್ತಾಃ ಪ್ರಸಾದಾ ಇವ |
ವಾಕ್ಪೀಯೂಷಕಣಾ ಇವ ತ್ರಿಪಥಗಾಪರ್ಯಾಯಭೇದಾ ಇವ
ಭ್ರಾಜಂತೇ ತವ ಮಂದಹಾಸಕಿರಣಾಃ ಕಾಂಚೀಪುರೀನಾಯಿಕೇ ||15||

ವಕ್ಷೋಜೇ ಘನಸಾರಪತ್ರರಚನಾಭಂಗೀಸಪತ್ನಾಯಿತಾ
ಕಂಠೇ ಮೌಕ್ತಿಕಹಾರಯಷ್ಟಿಕಿರಣವ್ಯಾಪಾರಮುದ್ರಾಯಿತಾ |
ಓಷ್ಠಶ್ರೀನಿಕುರುಂಬಪಲ್ಲವಪುಟೇ ಪ್ರೇಂಖತ್ಪ್ರಸೂನಾಯಿತಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರತಾಂ ಮದೀಯಹೃದಯೇ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||16||

ಯೇಷಾಂ ಬಿಂದುರಿವೋಪರಿ ಪ್ರಚಲಿತೋ ನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾಮಣಿಃ
ಯೇಷಾಂ ದೀನ ಇವಾಧಿಕಂಠಮಯತೇ ಹಾರಃ ಕರಾಲಂಬನಮ್ |
ಯೇಷಾಂ ಬಂಧುರಿವೋಷ್ಠಯೋರರುಣಿಮಾ ಧತ್ತೇ ಸ್ವಯಂ ರಂಜನಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪ್ರಭವಂತು ತೇ ಮಮ ಶಿವೋಲ್ಲಾಸಾಯ ಹಾಸಾಂಕುರಾಃ ||17||

ಯಾ ಜಾಡ್ಯಾಂಬುನಿಧಿಂ ಕ್ಷಿಣೋತಿ ಭಜತಾಂ ವೈರಾಯತೇ ಕೈರವೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಯಾಂ ನಿಯಮೇನ ಯಾ ಚ ಯತತೇ ಕರ್ತುಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರೋತ್ಸವಮ್ |
ಬಿಂಬಂ ಚಾಂದ್ರಮಸಂ ಚ ವಂಚಯತಿ ಯಾ ಗರ್ವೇಣ ಸಾ ತಾದೃಶೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ತವ ಕಥಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇತ್ಯಸೌ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ||18||

ಆರುಢಾ ರಭಸಾತ್ಪುರಃ ಪುರರಿಪೋರಾಶ್ಲೇಷಣೋಪಕ್ರಮೇ
ಯಾ ತೇ ಮಾತರುಪೈತಿ ದಿವ್ಯತಟಿನೀಶಂಕಾಕರೀ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ |
ಓಷ್ಠೌ ವೇಪಯತಿ ಭ್ರುವೌ ಕುಟಿಲಯತ್ಯಾನಮ್ರಯತ್ಯಾನನಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಮೃದುಹಾಸಪೂರಸುಷಮಾಮೇಕಾಮ್ರನಾಥಪ್ರಿಯೇ ||19||

ವಕ್ತ್ರೇಂದೋಸ್ತವ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ಮಿತತತಿರ್ವಲ್ಗು ಸ್ಫುರಂತೀ ಸತಾಂ
ಸ್ಯಾಚ್ಚೇದ್ಯುಕ್ತಿಮಿದಂ ಚಕೋರಮನಸಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೌತೂಹಲಮ್ |
ಏತಚ್ಚಿತ್ರಮಹರ್ನಿಶಂ ಯದಧಿಕಾಮೇಷಾ ರುಚಿಂ ಗಾಹತೇ
ಬಿಂಬೋಷ್ಠದ್ಯುಮಣಿಪ್ರಭಾಸ್ವಪಿ ಚ ಯದ್ಬಿಬ್ಬೋಕಮಾಲಂಬತೇ ||20||

ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಕಲಶಾಂಬುಧೇರ್ವಹತಿ ಯತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ
ಶೋಭಾಮೋಷ್ಠರುಚಾಂಬ ವಿದ್ರುಮಭವಾಮೇತಾದ್ಭಿದಾಂ ಬ್ರೂಮಹೇ |
ಏಕಸ್ಮಾದುದಿತಂ ಪುರಾ ಕಿಲ ಪಪೌ ಶರ್ವಃ ಪುರಾಣಃ ಪುಮಾನ್
ಏತನ್ಮಧ್ಯಸಮುದ್ಭವಂ ರಸಯತೇ ಮಾಧುರ್ಯರೂಪಂ ರಸಮ್ ||21||

ಉತ್ತುಂಗಸ್ತನಕುಂಭಶೈಲಕಟಕೇ ವಿಸ್ತಾರಿಕಸ್ತೂರಿಕಾ-
ಪತ್ರಶ್ರೀಜುಷಿ ಚಂಚಲಾಃ ಸ್ಮಿತರುಚಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಕೋಮಲಾಃ |
ಸಂಧ್ಯಾದೀಧಿತಿರಂಜಿತಾ ಇವ ಮುಹುಃ ಸಾಂದ್ರಾಧರಜ್ಯೋತಿಷಾ
ವ್ಯಾಲೋಲಾಮಲಶಾರದಾಭ್ರಶಕಲವ್ಯಾಪಾರಮಾತನ್ವತೇ ||22||

ಕ್ಷೀರಂ ದೂರತ ಏವ ತಿಷ್ಠತು ಕಥಂ ವೈಮಲ್ಯಮಾತ್ರಾದಿದಂ
ಮಾತಸ್ತೇ ಸಹಪಾಠವೀಥಿಮಯತಾಂ ಮಂದಸ್ಮಿತೈರ್ಮಂಜುಲೈಃ |
ಕಿಂ ಚೇಯಂ ತು ಭಿದಾಸ್ತಿ ದೋಹನವಶಾದೇಕಂ ತು ಸಂಜಾಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಯಮರ್ಥಿತಂ ಪ್ರಣಮತಾಮನ್ಯತ್ತು ದೋದುಹ್ಯತೇ ||23||

ಕರ್ಪೂರೈರಮೃತೈರ್ಜಗಜ್ಜನನಿ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರಾತಪೈಃ
ಮುಕ್ತಾಹಾರಗುಣೈರ್ಮೃಣಾಲವಲಯೈರ್ಮುಗ್ಧಸ್ಮಿತಶ್ರೀರಿಯಮ್ |
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರನಾಯಿಕೇ ಸಮತಯಾ ಸಂಸ್ತೂಯತೇ ಸಜ್ಜನೈಃ
ತತ್ತಾದೃಙ್ಮಮ ತಾಪಶಾಂತಿವಿಧಯೇ ಕಿಂ ದೇವಿ ಮಂದಾಯತೇ ||24||

ಮಧ್ಯೇಗರ್ಭಿತಮಂಜುವಾಕ್ಯಲಹರೀಮಾಧ್ವೀಝರೀಶೀತಲಾ
ಮಂದಾರಸ್ತಬಕಾಯತೇ ಜನನಿ ತೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಂಶುಚ್ಛಟಾ |
ಯಸ್ಯಾ ವರ್ಧಯಿತುಂ ಮುಹುರ್ವಿಕಸನಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮದ್ರುಹೋ
ವಲ್ಗುರ್ವೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮವ್ಯತಿಕರೋ ವಾಸಂತಮಾಸಾಯತೇ ||25||

ಬಿಂಬೋಷ್ಠದ್ಯುತಿಪುಂಜರಂಜಿತರುಚಿಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಚ್ಛಟಾ |
ಕಲ್ಯಾಣಂ ಗಿರಿಸಾರ್ವಭೌಮತನಯೇ ಕಲ್ಲೋಲಯತ್ವಾಶು ಮೇ |
ಫುಲ್ಲನ್ಮಲ್ಲಿಪಿನದ್ಧಹಲ್ಲಕಮಯೀ ಮಾಲೇವ ಯಾ ಪೇಶಲಾ
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಶ್ವರಿ ಮಾರಮರ್ದಿತುರುರೋಮಧ್ಯೇ ಮುಹುರ್ಲಂಬತೇ ||26||

ಬಿಭ್ರಾಣಾ ಶರದಭ್ರವಿಭ್ರಮದಶಾಂ ವಿದ್ಯೋತಮಾನಾಪ್ಯಸೋ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ಕಿರತಿ ತೇ ಕಾರುಣ್ಯಧಾರಾರಸಮ್ |
ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಶಿಶಿರೀಕರೋತಿ ಜಗತೀಶ್ಚಾಲೋಕ್ಯ ಚೈನಾಮಹೋ
ಕಾಮಂ ಖೇಲತಿ ನೀಲಕಂಠಹೃದಯಂ ಕೌತೂಹಲಾಂದೋಲಿತಮ್ ||27||

ಪ್ರೇಂಖತ್ಪ್ರೌಢಕಟಾಕ್ಷಕುಂಜಕುಹರೇಷ್ವತ್ಯಚ್ಛಗುಚ್ಛಾಯಿತಂ
ವಕ್ತ್ರೇಂದುಚ್ಛವಿಸಿಂಧುವೀಚಿನಿಚಯೇ ಫೇನಪ್ರತಾನಾಯಿತಮ್ |
ನೈರಂತರ್ಯವಿಜೃಂಭಿತಸ್ತನತಟೇ ನೈಚೋಲಪಟ್ಟಾಯಿತಂ
ಕಾಲುಷ್ಯಂ ಕಬಲೀಕರೋತು ಮಮ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಂದಸ್ಮಿತಮ್ ||28||

ಪೀಯೂಷಂ ತವ ಮಂಥರಸ್ಮಿತಮಿತಿ ವ್ಯರ್ಥೈವ ಸಾಪಪ್ರಥಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧ್ರುವಮೀದೃಶಂ ಯದಿ ಭವೇದೇತತ್ಕಥಂ ವಾ ಶಿವೇ |
ಮಂದಾರಸ್ಯ ಕಥಾಲವಂ ನ ಸಹತೇ ಮಥ್ನಾತಿ ಮಂದಾಕಿನೀ-
ಮಿಂದುಂ ನಿಂದತಿ ಕೀರ್ತಿತೇ‌உಪಿ ಕಲಶೀಪಾಥೋಧಿಮೀರ್ಷ್ಯಾಯತೇ ||29||

ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ನಯನೋತ್ಸವಂ ವಿತನುತಾಂ ವಿದ್ಯೋತತಾಂ ಚಂದ್ರಮಾ
ವಿಖ್ಯಾತೋ ಮದನಾಂತಕೇನ ಮುಕುಟೀಮಧ್ಯೇ ಚ ಸಂಮಾನ್ಯತಾಮ್ |
ಆಃ ಕಿಂ ಜಾತಮನೇನ ಹಾಸಸುಷಮಾಮಾಲೋಕ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ
ಕಾಲಂಕೀಮವಲಂಬತೇ ಖಲು ದಶಾಂ ಕಲ್ಮಾಷಹೀನೋ‌உಪ್ಯಸೌ ||30||

ಚೇತಃ ಶೀತಲಯಂತು ನಃ ಪಶುಪತೇರಾನಂದಜೀವಾತವೋ
ನಮ್ರಾಣಾಂ ನಯನಾಧ್ವಸೀಮಸು ಶರಚ್ಚಂದ್ರಾತಪೋಪಕ್ರಮಾಃ |
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯಸರೋರುಹಾಕರಖಲೀಕಾರೇ ತುಷಾರೋತ್ಕರಾಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಕೀರ್ತಿಬೀಜನಿಕರಾಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಾಂಕುರಾಃ ||31||

ಕರ್ಮೌಘಾಖ್ಯತಮಃಕಚಾಕಚಿಕರಾನ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂಚಿಂತಯೇ
ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾಂ ತ್ರಿಭುವನಕ್ಷೇಮಂಕರಾನಂಕುರಾನ್ |
ಯೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಶಿಶಿರಶ್ರಿಯೋ ವಿಕಸಿತಂ ಚಂದ್ರಾತಪಾಂಭೋರುಹ-
ದ್ವೇಷೋದ್ಧೇಷೋಣಚಾತುರೀಮಿವ ತಿರಸ್ಕರ್ತುಂ ಪರಿಷ್ಕುರ್ವತೇ ||32||

ಕುರ್ಯುರ್ನಃ ಕುಲಶೈಲರಾಜತನಯೇ ಕೂಲಂಕಷಂ ಮಂಗಲಂ
ಕುಂದಸ್ಪರ್ಧನಚುಂಚವಸ್ತವ ಶಿವೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಪ್ರಕ್ರಮಾಃ |
ಯೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿನಯನಂ ಸಂತೋಷಯಂತೀಶ್ವರಂ
ಕರ್ಪೂರಪ್ರಕರಾ ಇವ ಪ್ರಸೃಮರಾಃ ಪುಂಸಾಮಸಾಧಾರಣಾಃ ||33||

ಕಮ್ರೇಣ ಸ್ನಪಯಸ್ವ ಕರ್ಮಕುಹನಾಚೋರೇಣ ಮಾರಾಗಮ-
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಶಿಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತೇನ ವಿದುಷಾಮಕ್ಷೀಣಲಕ್ಷ್ಮೀಪುಷಾ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಕಂದಲೇನ ಕಲುಷಸ್ಫೋಟಕ್ರಿಯಾಚುಂಚುನಾ
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವೀಚಿಕಾವಿಹರಣಪ್ರಾಚುರ್ಯಧುರ್ಯೇಣ ಮಾಮ್ ||34||

ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಕಂದಲಸ್ಯ ನಿಯತಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಂಕಾಮಹೇ
ಬಿಂಬಃ ಕಶ್ಚನ ನೂತನಃ ಪ್ರಚಲಿತೋ ನೈಶಾಕರಃ ಶೀಕರಃ |
ಕಿಂಚ ಕ್ಷೀರಪಯೋನಿಧಿಃ ಪ್ರತಿನಿಧಿಃ ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀವೀಚಿಕಾ-
ಬಿಬ್ವೋಕೋ‌உಪಿ ವಿಡಂಬ ಏವ ಕುಹನಾ ಮಲ್ಲೀಮತಲ್ಲೀರುಚಃ ||35||

ದುಷ್ಕರ್ಮಾರ್ಕನಿಸರ್ಗಕರ್ಕಶಮಹಸ್ಸಂಪರ್ಕತಪತಂ ಮಿಲ-
ತ್ಪಂಕಂ ಶಂಕರವಲ್ಲಭೇ ಮಮ ಮನಃ ಕಾಂಚೀಪುರಾಲಂಕ್ರಿಯೇ |
ಅಂಬ ತ್ವನ್ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಮೃತರಸೇ ಮಂಕ್ತ್ವಾ ವಿಧೂಯ ವ್ಯಥಾ-
ಮಾನಂದೋದಯಸೌಧಶೃಂಗಪದವೀಮಾರೋಢುಮಾಕಾಂಕ್ಷತಿ ||36||

ನಮ್ರಾಣಾಂ ನಗರಾಜಶೇಖರಸುತೇ ನಾಕಾಲಯಾನಾಂ ಪುರಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತ್ವರಯಾ ವಿಪತ್ಪ್ರಶಮೇನ ಕಾರುಣ್ಯಧಾರಾಃ ಕಿರನ್ |
ಆಗಚ್ಛಂತಮನುಗ್ರಹಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ನಾನಂದಬೀಜಾನಿ ತೇ
ನಾಸೀರೇ ಮೃದುಹಾಸ ಏವ ತನುತೇ ನಾಥೇ ಸುಧಾಶೀತಲಃ ||37||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಥಮಾನವಿಭ್ರಮನಿಧಿಃ ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಪ್ರಸೂಃ
ಮುಗ್ಧಸ್ತೇ ಮೃದುಹಾಸ ಏವ ಗಿರಿಜೇ ಮುಷ್ಣಾತು ಮೇ ಕಿಲ್ಬಿಷಮ್ |
ಯಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ವಿಹಿತೇ ಕರಗ್ರಹ ಉಮೇ ಶಂಭುಸ್ತ್ರಪಾಮೀಲಿತಂ
ಸ್ವೈರಂ ಕಾರಯತಿ ಸ್ಮ ತಾಂಡವವಿನೋದಾನಂದಿನಾ ತಂಡುನಾ ||38||

ಕ್ಷುಣ್ಣಂ ಕೇನಚಿದೇವ ಧೀರಮನಸಾ ಕುತ್ರಾಪಿ ನಾನಾಜನೈಃ
ಕರ್ಮಗ್ರಂಥಿನಿಯಂತ್ರಿತೈರಸುಗಮಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ |
ಮುಗ್ಧೈರ್ದ್ರುಷ್ಟುಮಶಕ್ಯಮೇವ ಮನಸಾ ಮೂಢಸಯ ಮೇ ಮೌಕ್ತಿಕಂ
ಮಾರ್ಗಂ ದರ್ಶಯತು ಪ್ರದೀಪ ಇವ ತೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಶ್ರೀರಿಯಮ್ ||39||

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕಾಂತಿಭಿರೇವ ನಿರ್ಮಲತರಂ ನೈಶಾಕರಂ ಮಂಡಲಂ
ಹಂಸೈರೇವ ಶರದ್ವಿಲಾಸಸಮಯೇ ವ್ಯಾಕೋಚಮಂಭೋರುಹಮ್ |
ಸ್ವಚ್ಛೈರೇವ ವಿಕಸ್ವರೈರುಡುಗುಣೈಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಿಂಬಂ ದಿವಃ
ಪುಣ್ಯೈರೇವ ಮೃದುಸ್ಮಿತೈಸ್ತವ ಮುಖಂ ಪುಷ್ಣಾತಿ ಶೋಭಾಭರಮ್ ||40||

ಮಾನಗ್ರಂಥಿವಿಧುಂತುದೇನ ರಭಸಾದಾಸ್ವಾದ್ಯಮಾನೇ ನವ-
ಪ್ರೇಮಾಡಂಬರಪೂರ್ಣಿಮಾಹಿಮಕರೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ |
ಆಲೋಕ್ಯ ಸ್ಮಿತಚಂದ್ರಿಕಾಂ ಪುನರಿಮಾಮುನ್ಮೀಲನಂ ಜಗ್ಮುಷೀಂ
ಚೇತಃ ಶೀಲಯತೇ ಚಕೋರಚರಿತಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಾಮಣೇಃ ||41||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀಂ ತವ ಭಜೇ ಯಸ್ಯಾಸ್ತ್ವಿಷಾಮಂಕುರಾ-
ನಾಪೀನಸ್ತನಪಾನಲಾಲಸತಯಾ ನಿಶ್ಶಂಕಮಂಕೇಶಯಃ |
ಊರ್ಧ್ವಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಿಕರ್ಷತಿ ಪ್ರಸೃಮರಾನುದ್ದಾಮಯಾ ಶುಂಡಯಾ
ಸೂನುಸುತೇ ಬಿಸಶಂಕಯಾಶು ಕುಹನಾದಂತಾವಲಗ್ರಾಮಣೀಃ ||42||

ಗಾಢಾಶ್ಲೇಷವಿಮರ್ದಸಂಭ್ರಮವಶಾದುದ್ದಾಮಮುಕ್ತಾಗುಣ-
ಪ್ರಾಲಂಬೇ ಕುಚಕುಂಭಯೋರ್ವಿಗಲಿತೇ ದಕ್ಷದ್ವಿಷೋ ವಕ್ಷಸಿ |
ಯಾ ಸಖ್ಯೇನ ಪಿನಹ್ಯತಿ ಪ್ರಚುರಯಾ ಭಾಸಾ ತದೀಯಾಂ ದಶಾಂ
ಸಾ ಮೇ ಖೇಲತು ಕಾಮಕೋಟಿ ಹೃದಯೇ ಸಾಂದ್ರಸ್ಮಿತಾಂಶುಚ್ಛಟಾ ||43||

ಮಂದಾರೇ ತವ ಮಂಥರಸ್ಮಿತರುಚಾಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯಮಾಲೋಕ್ಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಶಾಸನೇ ಚ ನಿಯತೋ ರಾಗೋದಯೋ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ |
ಚಾಂದ್ರೀಷು ದ್ಯುತಿಮಂಜರೀಷು ಚ ಮಹಾಂದ್ವೇಷಾಂಕುರೋ ದೃಶ್ಯತೇ
ಶುದ್ಧಾನಾಂ ಕಥಮೀದೃಶೀ ಗಿರಿಸುತೇ‌உತಿಶುದ್ಧಾ ದಶಾ ಕಥ್ಯತಾಮ್ ||44||

ಪೀಯೂಷಂ ಖಲು ಪೀಯತೇ ಸುರಜನೈರ್ದುಗ್ಧಾಂಬುಧಿರ್ಮಥ್ಯತೇ
ಮಾಹೇಶೈಶ್ಚ ಜಟಾಕಲಾಪನಿಗಡೈರ್ಮಂದಾಕಿನೀ ನಹ್ಯತೇ |
ಶೀತಾಂಶುಃ ಪರಿಭೂಯತೇ ಚ ತಮಸಾ ತಸ್ಮಾದನೇತಾದೃಶೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ತವ ವಚೋವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಲ್ಲಂಘತೇ ||45||

ಆಶಂಕೇ ತವ ಮಂದಹಾಸಲಹರೀಮನ್ಯಾದೃಶೀಂ ಚಂದ್ರಿಕಾ-
ಮೇಕಾಮ್ರೇಶಕುಟುಂಬಿನಿ ಪ್ರತಿಪದಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಭಾಸಂಗಮೇ |
ವಕ್ಷೋಜಾಂಬುರುಹೇ ನ ತೇ ರಚಯತಃ ಕಾಂಚಿದ್ದಶಾಂ ಕೌಙ್ಮಲೀ-
ಮಾಸ್ಯಾಂಭೋರುಹಮಂಬ ಕಿಂಚ ಶನಕೈರಾಲಂಬತೇ ಫುಲ್ಲತಾಮ್ ||46||

ಆಸ್ತೀರ್ಣಾಧರಕಾಂತಿಪಲ್ಲವಚಯೇ ಪಾತಂ ಮುಹುರ್ಜಗ್ಮುಷೀ
ಮಾರದ್ರೋಹಿಣಿ ಕಂದಲತ್ಸ್ಮರಶರಜ್ವಾಲಾವಲೀರ್ವ್ಯಂಜತೀ |
ನಿಂದಂತೀ ಘನಸಾರಹಾರವಲಯಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮೃಣಾಲಾನಿ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ವಿರಹಿಣೀರೀತಿಂ ಜಗಾಹೇತರಾಮ್ ||47||

ಸೂರ್ಯಾಲೋಕವಿಧೌ ವಿಕಾಸಮಧಿಕಂ ಯಾಂತೀ ಹರಂತೀ ತಮ-
ಸ್ಸಂದೋಹಂ ನಮತಾಂ ನಿಜಸ್ಮರಣತೋ ದೋಷಾಕರದ್ವೇಷಿಣೀ |
ನಿರ್ಯಾಂತೀ ವದನಾರವಿಂದಕುಹರಾನ್ನಿರ್ಧೂತಜಾಡ್ಯಾ ನೃಣಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಮಯೀ ಚಿತ್ರೀಯತೇ ಚಂದ್ರಿಕಾ ||48||

ಕುಂಠೀಕುರ್ಯುರಮೀ ಕುಬೋಧಘಟನಾಮಸ್ಮನ್ಮನೋಮಾಥಿನೀಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಿವಂಕರಾಸ್ತವ ಶಿವೇ ಶ್ರೀಮಂದಹಾಸಾಂಕುರಾಃ |
ಯೇ ತನ್ವಂತಿ ನಿರಂತರಂ ತರುಣಿಮಸ್ತಂಬೇರಮಗ್ರಾಮಣೀ-
ಕುಂಭದ್ವಂದ್ವವಿಡಂಬಿನಿ ಸ್ತನತಟೇ ಮುಕ್ತಾಕುಥಾಡಂಬರಮ್ ||49||

ಪ್ರೇಂಖಂತಃ ಶರದಂಬುದಾ ಇವ ಶನೈಃ ಪ್ರೇಮಾನಿಲೈಃ ಪ್ರೇರಿತಾ
ಮಜ್ಜಂತೋ ಮಂದನಾರಿಕಂಠಸುಷಮಾಸಿಂಧೌ ಮುಹುರ್ಮಂಥರಮ್ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಂಶುನಿಕರಾಃ ಶ್ಯಾಮಾಯಮಾನಶ್ರಿಯೋ
ನೀಲಾಂಭೋಧರನೈಪುಣೀಂ ತತ ಇತೋ ನಿರ್ನಿದ್ರಯಂತ್ಯಂಜಸಾ ||50||

ವ್ಯಾಪಾರಂ ಚತುರಾನನೈಕವಿಹೃತೌ ವ್ಯಾಕುರ್ವತೀ ಕುರ್ವತೀ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಗ್ರಹಣಂ ಮಹೇಶಿ ಸತತಂ ವಾಗೂರ್ಮಿಕಲ್ಲೋಲಿತಾ |
ಉತ್ಫುಲ್ಲಂ ಧವಲಾರವಿಂದಮಧರೀಕೃತ್ಯ ಸ್ಫುರಂತೀ ಸದಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸರಸ್ವತೀ ವಿಜಯತೇ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||51||

ಕರ್ಪೂರದ್ಯುತಿತಸ್ಕರೇಣ ಮಹಸಾ ಕಲ್ಮಾಷಯತ್ಯಾನನಂ
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರನಾಯಿಕೇ ಪತಿರಿವ ಶ್ರೀಮಂದಹಾಸೋ‌உಪಿ ತೇ |
ಆಲಿಂಗತ್ಯತಿಪೀವರಾಂ ಸ್ತನತಟೀಂ ಬಿಂಬಾಧರಂ ಚುಂಬತಿ
ಪ್ರೌಢಂ ರಾಗಭರಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ ಮನಸೋ ಧೈರ್ಯಂ ಧುನೀತೇತರಾಮ್ ||52||

ವೈಶದ್ಯೇನ ಚ ವಿಶ್ವತಾಪಹರಣಕ್ರೀಡಾಪಟೀಯಸ್ತಯಾ
ಪಾಂಡಿತ್ಯೇನ ಪಚೇಲಿಮೇನ ಜಗತಾಂ ನೇತ್ರೋತ್ಸವೋತ್ಪಾದೇನ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಕಂದಲೈಸ್ತವ ತುಲಾಮಾರೋಢುಮುದ್ಯೋಗಿನೀ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಸೌ ಜಲರಾಶಿಪೋಷಣತಯಾ ದೂಷ್ಯಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ದಶಾಮ್ ||53||

ಲಾವಣ್ಯಾಂಬುಜಿನೀಮೃಣಾಲವಲಯೈಃ ಶೃಂಗಾರಗಂಧದ್ವಿಪ-
ಗ್ರಾಮಣ್ಯಃ ಶ್ರುತಿಚಾಮರೈಸ್ತರುಣಿಮಸ್ವಾರಾಜ್ಯತೇಜೋಂಕುರೈಃ |
ಆನಂದಾಮೃತಸಿಂಧುವೀಚಿಪೃಷತೈರಾಸ್ಯಾಬ್ಜಹಂಸೈಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಥಾನ ಮಂದಹಸಿತೈರ್ಮತ್ಕಂ ಮನಃಕಲ್ಮಷಮ್ ||54||

ಉತ್ತುಂಗಸ್ತನಮಂಡಲೀಪರಿಚಲನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಚ್ಛಟಾ-
ಚಂಚಚ್ಛೋಣಿಮಪುಂಜಮಧ್ಯಸರಣಿಂ ಮಾತಃ ಪರಿಷ್ಕುರ್ವತೀ |
ಯಾ ವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಪೈತಿ ಶಂಕರಜಟಾಕಾಂತಾರವಾಟೀಪತ-
ತ್ಸ್ವರ್ವಾಪೀಪಯಸಃ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿರಸೌ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಮಂಜುಲಾ ||55||

ಸನ್ನಾಮೈಕಜುಷಾ ಜನೇನ ಸುಲಭಂ ಸಂಸೂಚಯಂತೀ ಶನೈ-
ರುತ್ತುಂಗಸ್ಯ ಚಿರಾದನುಗ್ರಹತರೋರುತ್ಪತ್ಸ್ಯಮಾನಂ ಫಲಮ್ |
ಪ್ರಾಥಮ್ಯೇನ ವಿಕಸ್ವರಾ ಕುಸುಮವತ್ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ತವ ಮಮ ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಕಲ್ಪತಾಮ್ ||56||

ಧಾನುಷ್ಕಾಗ್ರಸರಸ್ಯ ಲೋಲಕುಟಿಲಭ್ರೂಲೇಖಯಾ ಬಿಭ್ರತೋ
ಲೀಲಾಲೋಕಶಿಲೀಮುಖಂ ನವವಯಸ್ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುಷಃ |
ಜೇತುಂ ಮನ್ಮಥಮರ್ದಿನಂ ಜನನಿ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹಾಸಃ ಸ್ವಯಂ
ವಲ್ಗುರ್ವಿಭ್ರಮಭೂಭೃತೋ ವಿತನುತೇ ಸೇನಾಪತಿಪ್ರಕ್ರಿಯಾಮ್ ||57||

ಯನ್ನಾಕಂಪತ ಕಾಲಕೂಟಕಬಲೀಕಾರೇ ಚುಚುಂಬೇ ನ ಯದ್-
ಗ್ಲಾನ್ಯಾ ಚಕ್ಷುಷಿ ರೂಷಿತಾನಲಶಿಖೇ ರುದ್ರಸ್ಯ ತತ್ತಾದೃಶಮ್ |
ಚೇತೋ ಯತ್ಪ್ರಸಭಂ ಸ್ಮರಜ್ವರಶಿಖಿಜ್ವಾಲೇನ ಲೇಲಿಹ್ಯತೇ
ತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಂಶುಕಲಿಕಾಹೇಲಾಭವಂ ಪ್ರಾಭವಮ್ ||58||

ಸಂಭಿನ್ನೇವ ಸುಪರ್ವಲೋಕತಟಿನೀ ವೀಚೀಚಯೈರ್ಯಾಮುನೈಃ
ಸಂಮಿಶ್ರೇವ ಶಶಾಂಕದೀಪ್ತಿಲಹರೀ ನೀಲೈರ್ಮಹಾನೀರದೈಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತಾ ತವ ಸ್ಮಿತರುಚಿಃ ಕಾಲಾಂಜನಸ್ಪರ್ಧಿನಾ
ಕಾಲಿಮ್ನಾ ಕಚರೋಚಿಷಾಂ ವ್ಯತಿಕರೇ ಕಾಂಚಿದ್ದಶಾಮಶ್ನುತೇ ||59||

ಜಾನೀಮೋ ಜಗದೀಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನಿ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸರೋಜಿನೀಮಭಿನವಾಮೇಷಾ ಯತಃ ಸರ್ವದಾ |
ಆಸ್ಯೇಂದೋರವಲೋಕೇನ ಪಶುಪತೇರಭ್ಯೇತಿ ಸಂಫುಲ್ಲತಾಂ
ತಂದ್ರಾಲುಸ್ತದಭಾವ ಏವ ತನುತೇ ತದ್ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ರಮಮ್ ||60||

ಯಾಂತೀ ಲೋಹಿತಿಮಾನಮಭ್ರತಟಿನೀ ಧಾತುಚ್ಛಟಾಕರ್ದಮೈಃ
ಭಾಂತೀ ಬಾಲಗಭಸ್ತಿಮಾಲಿಕಿರಣೈರ್ಮೇಘಾವಲೀ ಶಾರದೀ |
ಬಿಂಬೋಷ್ಠದ್ಯುತಿಪುಂಜಚುಂಬನಕಲಾಶೋಣಾಯಮಾನೇನ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾ ಸಮದಶಾಮಾರೋಢುಮಾಕಾಂಕ್ಷತೇ ||61||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮುಖೇಂದುಭೂಷಣಮಿದಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಂ
ನೇತ್ರಾನಂದಕರಂ ತಥಾ ಹಿಮಕರೋ ಗಚ್ಛೇದ್ಯಥಾ ತಿಗ್ಮತಾಮ್ |
ಶೀತಂ ದೇವಿ ತಥಾ ಯಥಾ ಹಿಮಜಲಂ ಸಂತಾಪಮುದ್ರಾಸ್ಪದಂ
ಶ್ವೇತಂ ಕಿಂಚ ತಥಾ ಯಥಾ ಮಲಿನತಾಂ ಧತ್ತೇ ಚ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಃ ||62||

ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಮಂಜರೀಂ ಪ್ರಸೃಮರಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರಾತಪಂ
ಸಂತಃ ಸಂತತಮಾಮನಂತ್ಯಮಲತಾ ತಲ್ಲಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ನ ಧುನೋತಿ ತಾಪಕಮಧಿಕಂ ಧೂನೋತಿ ನಾಭ್ಯಂತರಂ
ಧ್ವಾಂತಂ ತತ್ಖಲು ದುಃಖಿನೋ ವಯಮಿದಂ ಕೇನೋತಿ ನೋ ವಿದ್ಮಹೇ ||63||

ನಮ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಣಯಪ್ರರೂಢಕಲಹಚ್ಛೇದಾಯ ಪಾದಾಬ್ಜಯೋಃ
ಮಂದಂ ಚಂದ್ರಕಿಶೋರಶೇಖರಮಣೇಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಗೇಣ ತೇ |
ಬಂಧೂಕಪ್ರಸವಶ್ರಿಯಂ ಜಿತವತೋ ಬಂಹೀಯಸೀಂ ತಾದೃಶೀಂ
ಬಿಂಬೋಷ್ಠಸ್ಯ ರುಚಿಂ ನಿರಸ್ಯ ಹಸಿತಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವಯಸ್ಯಾಯತೇ ||64||

ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಿಮೋಚನಂ ವಿದಧತಸ್ತತ್ಪ್ರೀತಿನಿಷ್ಪಾದಿನೀ
ಭೂಯೋ ದೂರತ ಏವ ಧೂತಮರುತಸ್ತತ್ಪಾಲನಂ ತನ್ವತೀ |
ಉದ್ಭೂತಸ್ಯ ಜಲಾಂತರಾದವಿರತಂ ತದ್ದೂರತಾಂ ಜಗ್ಮುಷೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ತವ ಕಥಂ ಕಂಬೋಸ್ತುಲಾಮಶ್ನುತೇ ||65||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಝರೀವೈದಗ್ಧ್ಯಲೀಲಾಯಿತಂ
ಪಶ್ಯಂತೋ‌உಪಿ ನಿರಂತರಂ ಸುವಿಮಲಂಮನ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಂಡಲೇ |
ಲೋಕಂ ಹಾಸಯಿತುಂ ಕಿಮರ್ಥಮನಿಶಂ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮಾತನ್ವತೇ
ಮಂದಾಕ್ಷಂ ವಿರಹಯ್ಯ ಮಂಗಲತರಂ ಮಂದಾರಚಂದ್ರಾದಯಃ ||66||

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೇರಪಿ ಶೈಲರಾಜತನಯೇ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಸ್ಯ ಚ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಲಕ್ಷಿಮೋದಯನಿಧೇಃ ಕಿಂಚಿದ್ಭಿದಾಂ ಬ್ರೂಮಹೇ |
ಏಕಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾಯ ದೇವಿ ಸ ದದೌ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕದಾಚಿತ್ಪುರಾ
ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ‌உಪಿ ದದಾತ್ಯಸೌ ತು ಸತತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ವಾಗೀಶ್ವರೀಮ್ ||67||

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರರತ್ನದೀಪಕಲಿಕೇ ತಾನ್ಯೇವ ಮೇನಾತ್ಮಜೇ
ಚಾಕೋರಾಣಿ ಕುಲಾನಿ ದೇವಿ ಸುತರಾಂ ಧನ್ಯಾನಿ ಮನ್ಯಾಮಹೇ |
ಕಂಪಾತೀರಕುಟುಂಬಚಂಕ್ರಮಕಲಾಚುಂಚೂನಿ ಚಂಚೂಪುಟೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಯಾನಿ ತವ ಸ್ಮಿತೇಂದುಮಹಸಾಮಾಸ್ವಾದಮಾತನ್ವತೇ ||68||

ಶೈತ್ಯಪ್ರಕ್ರಮಮಾಶ್ರಿತೋ‌உಪಿ ನಮತಾಂ ಜಾಡ್ಯಪ್ರಥಾಂ ಧೂನಯನ್
ನೈರ್ಮಲ್ಯಂ ಪರಮಂ ಗತೋ‌உಪಿ ಗಿರಿಶಂ ರಾಗಾಕುಲಂ ಚಾರಯನ್ |
ಲೀಲಾಲಾಪಪುರಸ್ಸರೋ‌உಪಿ ಸತತಂ ವಾಚಂಯಮಾನ್ಪ್ರೀಣಯನ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾಂ ತವ ಸಮುಲ್ಲಾಸಃ ಕಥಂ ವರ್ಣ್ಯತೇ ||69||

ಶ್ರೋಣೀಚಂಚಲಮೇಖಲಾಮುಖರಿತಂ ಲೀಲಾಗತಂ ಮಂಥರಂ
ಭ್ರೂವಲ್ಲೀಚಲನಂ ಕಟಾಕ್ಷವಲನಂ ಮಂದಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಾಚಣಮ್ |
ಯದ್ವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಖೇನ ಮನ್ಮಥರಿಪುಂ ಸಂಮೋಹಯಂತ್ಯಂಜಸಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಯ ಸತತಂ ತಸ್ಮೈ ನಮ್ಸಕುರ್ಮಹೇ ||70||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನೋಙ್ಞಮಂದಹಸಿತಜ್ಯೋತಿಷ್ಪ್ರರೋಹೇ ತವ
ಸ್ಫೀತಶ್ವೇತಿಮಸಾರ್ವಭೌಮಸರಣಿಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷಿ |
ಚಂದ್ರೋ‌உಯಂ ಯುವರಾಜತಾಂ ಕಲಯತೇ ಚೇಟೀಧುರಂ ಚಂದ್ರಿಕಾ
ಶುದ್ಧಾ ಸಾ ಚ ಸುಧಾಝರೀ ಸಹಚರೀಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಲಂಬತೇ ||71||

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಿಂ ತನುತೇ ಫಲಂ ತನುಮತಾಮೌಷ್ಣ್ಯಪ್ರಶಾಂತಿಂ ವಿನಾ
ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾ ತನುಮತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೋಚಿಷ್ಣುನಾ |
ಸಂತಾಪೋ ವಿನಿವಾರ್ಯತೇ ನವವಯಃಪ್ರಾಚುರ್ಯಮಂಕೂರ್ಯತೇ
ಸೌಂದರ್ಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಯತೇ ಜಗತಿ ಸಾ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಸಂಚಾರ್ಯತೇ ||72||

ವೈಮಲ್ಯಂ ಕುಮುದಶ್ರಿಯಾಂ ಹಿಮರುಚಃ ಕಾಂತ್ಯೈವ ಸಂಧುಕ್ಷ್ಯತೇ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾರೋಚಿರಪಿ ಪ್ರದೋಷಸಮಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಸಂಪದ್ಯತೇ |
ಸ್ವಚ್ಛತ್ವಂ ನವಮೌಕ್ತಿಕಸ್ಯ ಪರಮಂ ಸಂಸ್ಕಾರತೋ ದೃಶ್ಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತದೀಧಿತೇರ್ವಿಶದಿಮಾ ನೈಸರ್ಗಿಕೋ ಭಾಸತೇ ||73||

ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನಿ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಶ್ರಿಯಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮ ಕ್ಷಿಣೋತು ಮಮತಾವೈಚಕ್ಷಣೀಮಕ್ಷಯಾಮ್ |
ಯದ್ಭೀತ್ಯೇವ ನಿಲೀಯತೇ ಹಿಮಕರೋ ಮೇಘೋದರೇ ಶುಕ್ತಿಕಾ-
ಗರ್ಭೇ ಮೌಕ್ತಿಕಮಂಡಲೀ ಚ ಸರಸೀಮಧ್ಯೇ ಮೃಣಾಲೀ ಚ ಸಾ ||74||

ಹೇರಂಬೇ ಚ ಗುಹೇ ಹರ್ಷಭರಿತಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಂಕೂರಯತ್
ಮಾರದ್ರೋಹಿಣಿ ಪೂರುಷೇ ಸಹಭುವಂ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರಂ ವ್ಯಂಜಯತ್ |
ಆನಮ್ರೇಷು ಜನೇಷು ಪೂರ್ಣಕರುಣಾವೈದಗ್ಧ್ಯಮುತ್ತಾಲಯತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜಸಾ ತವ ಕಥಂಕಾರಂ ಮಯಾ ಕಥ್ಯತೇ ||75||

ಸಂಕ್ರುದ್ಧದ್ವಿಜರಾಜಕೋ‌உಪ್ಯವಿರತಂ ಕುರ್ವಂದ್ವಿಜೈಃ ಸಂಗಮಂ
ವಾಣೀಪದ್ಧತಿದೂರಗೋ‌உಪಿ ಸತತಂ ತತ್ಸಾಹಚರ್ಯಂ ವಹನ್ |
ಅಶ್ರಾಂತಂ ಪಶುದುರ್ಲಭೋ‌உಪಿ ಕಲಯನ್ಪತ್ಯೌ ಪಶೂನಾಂ ರತಿಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಮೃತರಸಸ್ಯಂದೋ ಮಯಿ ಸ್ಪಂದತಾಮ್ ||76||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಹೇಶ್ವರೇ ನಿರುಪಮಪ್ರೇಮಾಂಕುರಪ್ರಕ್ರಮಮ್ಂ
ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ಸಹಜಾಮುನ್ನಿದ್ರಯನ್ಮಾಧುರೀಮ್ |
ತತ್ತಾದೃಕ್ತವ ಮಂದಹಾಸಮಹಿಮಾ ಮಾತಃ ಕಥಂ ಮಾನಿತಾಂ
ತನ್ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಸುರನಿಮ್ನಗಾಂ ಚ ಕಲಿಕಾಮಿಂದೋಶ್ಚ ತಾಂ ನಿಂದತಿ ||77||

ಯೇ ಮಾಧುರ್ಯವಿಹಾರಮಂಟಪಭುವೋ ಯೇ ಶೈತ್ಯಮುದ್ರಾಕರಾ
ಯೇ ವೈಶದ್ಯದಶಾವಿಶೇಷಸುಭಗಾಸ್ತೇ ಮಂದಹಾಸಾಂಕುರಾಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸಹಜಂ ಗುಣತ್ರಯಮಿದಂ ಪರ್ಯಾಯತಃ ಕುರ್ವತಾಂ
ವಾಣೀಗುಂಫನಡಂಬರೇ ಚ ಹೃದಯೇ ಕೀರ್ತಿಪ್ರರೋಹೇ ಚ ಮೇ ||78||

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುನಿಕರಾ ದಕ್ಷಾಂತಕೇ ವೀಕ್ಷಣೇ
ಮಂದಾಕ್ಷಗ್ರಹಿಲಾ ಹಿಮದ್ಯುತಿಮಯೂಖಾಕ್ಷೇಪದೀಕ್ಷಾಂಕುರಾಃ |
ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯಂತು ಮಾಕ್ಷಿಕಗುಡದ್ರಾಕ್ಷಾಭವಂ ವಾಕ್ಷು ಮೇ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಮೋಕ್ಷಪಥಂ ನಿರೀಕ್ಷಿತುಮಪಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯೇಯುರ್ಮನಃ ||79||

ಜಾತ್ಯಾ ಶೀತಶೀತಲಾನಿ ಮಧುರಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಪೂತಾನಿ ತೇ
ಗಾಂಗಾನೀವ ಪಯಾಂಸಿ ದೇವಿ ಪಟಲಾನ್ಯಲ್ಪಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ |
ಏನಃಪಂಕಪರಂಪರಾಮಲಿನಿತಾಮೇಕಾಮ್ರನಾಥಪ್ರಿಯೇ
ಪ್ರಙ್ಞಾನಾತ್ಸುತರಾಂ ಮದೀಯಧಿಷಣಾಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಂತು ಕ್ಷಣಾತ್ ||80||

ಅಶ್ರಾಂತಂ ಪರತಂತ್ರಿತಃ ಪಶುಪತಿಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಾಂಕುರೈಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತದೀಯವರ್ಣಸಮತಾಸಂಗೇನ ಶಂಕಾಮಹೇ |
ಇಂದುಂ ನಾಕಧುನೀಂ ಚ ಶೇಖರಯತೇ ಮಾಲಾಂ ಚ ಧತ್ತೇ ನವೈಃ
ವೈಕುಂಠೈರವಕುಂಠನಂ ಚ ಕುರುತೇ ಧೂಲೀಚಯೈರ್ಭಾಸ್ಮನೈಃ ||81||

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರದೇವತೇ ಮೃದುವಚಸ್ಸೌರಭ್ಯಮುದ್ರಾಸ್ಪದಂ
ಪ್ರೌಢಪ್ರೇಮಲತಾನವೀನಕುಸುಮಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಮ್ |
ಮಂದಂ ಕಂದಲತಿ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ವದನಾಲೋಕೇ ಸಮಾಭಾಷಣೇ
ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣೇ ಕುಙ್ಮಲತಿ ಪ್ರರೂಢಪುಲಕೇ ಚಾಶ್ಲೋಷಣೇ ಫುಲ್ಲತಿ ||82||

ಕಿಂ ತ್ರೈಸ್ರೋತಸಮಂಬಿಕೇ ಪರಿಣತಂ ಸ್ರೋತಶ್ಚತುರ್ಥಂ ನವಂ
ಪೀಯೂಷಸ್ಯ ಸಮಸ್ತತಾಪಹರಣಂ ಕಿಂವಾ ದ್ವಿತೀಯಂ ವಪುಃ |
ಕಿಂಸ್ವಿತ್ತ್ವನ್ನಿಕಟಂ ಗತಂ ಮಧುರಿಮಾಭ್ಯಾಸಾಯ ಗವ್ಯಂ ಪಯಃ
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರನಾಯಕಪ್ರಿಯತಮೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಮ್ ||83||

ಭೂಷಾ ವಕ್ತ್ರಸರೋರುಹಸ್ಯ ಸಹಜಾ ವಾಚಾಂ ಸಖೀ ಶಾಶ್ವತೀ
ನೀವೀ ವಿಭ್ರಮಸಂತತೇಃ ಪಶುಪತೇಃ ಸೌಧೀ ದೃಶಾಂ ಪಾರಣಾ |
ಜೀವಾತುರ್ಮದನಶ್ರಿಯಃ ಶಶಿರುಚೇರುಚ್ಚಾಟನೀ ದೇವತಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗಿರಾಮಭೂಮಿಮಯತೇ ಹಾಸಪ್ರಭಾಮಂಜರೀ ||84||

ಸೂತಿಃ ಶ್ವೇತಿಮಕಂದಲಸ್ಯ ವಸತಿಃ ಶೃಂಗಾರಸಾರಶ್ರಿಯಃ
ಪೂರ್ತಿಃ ಸೂಕ್ತಿಝರೀರಸಸ್ಯ ಲಹರೀ ಕಾರುಣ್ಯಪಾಥೋನಿಧೇಃ |
ವಾಟೀ ಕಾಚನ ಕೌಸುಮೀ ಮಧುರಿಮಸ್ವಾರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮಾಸ್ತು ಮಂಗಲಕರೀ ಹಾಸಪ್ರಭಾಚಾತುರೀ ||85||

ಜಂತೂನಾಂ ಜನಿದುಃಖಮೃತ್ಯುಲಹರೀಸಂತಾಪನಂ ಕೃಂತತಃ
ಪ್ರೌಢಾನುಗ್ರಹಪೂರ್ಣಶೀತಲರುಚೋ ನಿತ್ಯೋದಯಂ ಬಿಭ್ರತಃ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಸೃತ್ವರಾ ಇವ ಕರಾ ಹಾಸಾಂಕುರಾಸ್ತೇ ಹಠಾ-
ದಾಲೋಕೇನ ನಿಹನ್ಯುರಂಧತಮಸಸ್ತೋಮಸ್ಯ ಮೇ ಸಂತತಿಮ್ ||86||

ಉತ್ತುಂಗಸ್ತನಮಂಡಲಸ್ಯ ವಿಲಸಲ್ಲಾವಣ್ಯಲೀಲಾನಟೀ-
ರಂಗಸ್ಯ ಸ್ಫುಟಮೂರ್ಧ್ವಸೀಮನಿ ಮುಹುಃ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷೀ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿತತಿರ್ಬಿಂಬೋಷ್ಠಕಾಂತ್ಯಂಕುರೈಃ
ಚಿತ್ರಾಂ ವಿದ್ರುಮಮುದ್ರಿತಾಂ ವಿತನುತೇ ಮೌಕ್ತೀಂ ವಿತಾನಶ್ರಿಯಮ್ ||87||

ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾತ್ತವ ವಕ್ತ್ರಮೇವ ಲಲಿತಂ ಸಂತೋಷಸಂಪಾದನಂ
ಶಂಭೋಃ ಕಿಂ ಪುನರಂಚಿತಸ್ಮಿತರುಚಃ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪಾತ್ರೀಕೃತಮ್ |
ಅಂಭೋಜಂ ಸ್ವತ ಏವ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಚಕ್ಷುಃಪ್ರಿಯಂಭಾವುಕಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತೇ ಶರದ್ವಿಕಸಿತೇ ಕೀದೃಗ್ವಿಧಂ ಭ್ರಾಜತೇ ||88||

ಪುಂಭಿರ್ನಿರ್ಮಲಮಾನಸೌರ್ವಿದಧತೇ ಮೈತ್ರೀಂ ದೃಢಂ ನಿರ್ಮಲಾಂ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕರ್ಮಲಯಂ ಚ ನಿರ್ಮಲತರಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಲಭಂತೇತರಾಮ್ |
ಸೂಕ್ತಿಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯಂತಿ ನಿರ್ಮಲತಮಾಂ ಯತ್ತಾವಕಾಃ ಸೇವಕಾಃ
ತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಸ್ಯ ಕಲಯಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯಸೀಮಾನಿಧೇಃ ||89||

ಆಕರ್ಷನ್ನಯನಾನಿ ನಾಕಿಸದಸಾಂ ಶೈತ್ಯೇನ ಸಂಸ್ತಂಭಯ-
ನ್ನಿಂದುಂ ಕಿಂಚ ವಿಮೋಹಯನ್ಪಶುಪತಿಂ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿಮುಚ್ಚಾಟಯನ್ |
ಹಿಂಸತ್ಸಂಸೃತಿಡಂಬರಂ ತವ ಶಿವೇ ಹಾಸಾಹ್ವಯೋ ಮಾಂತ್ರಿಕಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮದೀಯಮಾನಸತಮೋವಿದ್ವೇಷಣೇ ಚೇಷ್ಟತಾಮ್ ||90||

ಕ್ಷೇಪೀಯಃ ಕ್ಷಪಯಂತು ಕಲ್ಮಷಭಯಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಮಲ್ಪಸ್ಮಿತ-
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಚಂಕ್ರಮಾಸ್ತವ ಶಿವೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೋಚಿಷ್ಣವಃ |
ಪೀಡಾಕರ್ಮಠಕರ್ಮಘರ್ಮಸಮಯವ್ಯಾಪಾರತಾಪಾನಲ-
ಶ್ರೀಪಾತಾ ನವಹರ್ಷವರ್ಷಣಸುಧಾಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀಶೀಕರಾಃ ||91||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತೈಂದವಮಹಃಪೂರೇ ಪರಿಂಫೂರ್ಜತಿ
ಪ್ರೌಢಾಂ ವಾರಿಧಿಚಾತುರೀಂ ಕಲಯತೇ ಭಕ್ತಾತ್ಮನಾಂ ಪ್ರಾತಿಭಮ್ |
ದೌರ್ಗತ್ಯಪ್ರಸರಾಸ್ತಮಃಪಟಲಿಕಾಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೇ
ಸರ್ವಂ ಕೈರವಸಾಹಚರ್ಯಪದವೀರೀತಿಂ ವಿಧತ್ತೇ ಪರಮ್ ||92||

ಮಂದಾರಾದಿಷು ಮನ್ಮಥಾರಿಮಹಿಷಿ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯರೀತಿಂ ನಿಜಾಂ
ಕಾದಾಚಿತ್ಕತಯಾ ವಿಶಂಕ್ಯ ಬಹುಶೋ ವೈಶದ್ಯಮುದ್ರಾಗುಣಃ |
ಸಾತತ್ಯೇನ ತವ ಸ್ಮಿತೇ ವಿತನುತೇ ಸ್ವೈರಾಸನಾವಾಸನಾಮ್ ||93||

ಇಂಧಾನೇ ಭವವೀತಿಹೋತ್ರನಿವಹೇ ಕರ್ಮೌಘಚಂಡಾನಿಲ-
ಪ್ರೌಢಿಮ್ನಾ ಬಹುಲೀಕೃತೇ ನಿಪತಿತಂ ಸಂತಾಪಚಿಂತಾಕುಲಮ್ |
ಮಾತರ್ಮಾಂ ಪರಿಷಿಂಚ ಕಿಂಚಿದಮಲೈಃ ಪೀಯೂಷವರ್ಷೈರಿವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಕಣೈಃ ಶೈಶಿರ್ಯಲೀಲಾಕರೈಃ ||94||

ಭಾಷಾಯಾ ರಸನಾಗ್ರಖೇಲನಜುಷಃ ಶೃಂಗಾರಮುದ್ರಾಸಖೀ-
ಲೀಲಾಜಾತರತೇಃ ಸುಖೇನ ನಿಯಮಸ್ನಾನಾಯ ಮೇನಾತ್ಮಜೇ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಧಾಮಯೀವ ಶಿಶಿರಾ ಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀ ತಾವಕೀ
ಗಾಢಾನಂದತರಂಗಿತಾ ವಿಜಯತೇ ಹಾಸಪ್ರಭಾಚಾತುರೀ ||95||

ಸಂತಾಪಂ ವಿರಲೀಕರೋತು ಸಕಲಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಚ್ಚೇತನಾ
ಮಜ್ಜಂತೀ ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಮರಧುನೀಕಲ್ಲೋಲಜಾಲೇಷು ತೇ |
ನೈರಂತರ್ಯಮುಪೇತ್ಯ ಮನ್ಮಥಮರುಲ್ಲೋಲೇಷು ಯೇಷು ಸ್ಫುಟಂ
ಪ್ರೇಮೇಂದುಃ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತೋ ವಿತನುತೇ ಕೌತೂಹಲಂ ಧೂರ್ಜಟೇಃ ||96||

ಚೇತಃಕ್ಷೀರಪಯೋಧಿಮಂಥರಚಲದ್ರಾಗಾಖ್ಯಮಂಥಾಚಲ-
ಕ್ಷೋಭವ್ಯಾಪೃತಿಸಂಭವಾಂ ಜನನಿ ತೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಶ್ರೀಸುಧಾಮ್ |
ಸ್ವಾದಂಸ್ವಾದಮುದೀತಕೌತುಕರಸಾ ನೇತ್ರತ್ರಯೀ ಶಾಂಕರೀ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿರಂತರಂ ಪರಿಣಮತ್ಯಾನಂದವೀಚೀಮಯೀ ||97||

ಆಲೋಕೇ ತವ ಪಂಚಸಾಯಕರಿಪೋರುದ್ದಾಮಕೌತೂಹಲ-
ಪ್ರೇಂಖನ್ಮಾರುತಘಟ್ಟನಪ್ರಚಲಿತಾದಾನಂದದುಗ್ಧಾಂಬುಧೇಃ |
ಕಾಚಿದ್ವೀಚಿರುದಂಚತಿ ಪ್ರತಿನವಾ ಸಂವಿತ್ಪ್ರರೋಹಾತ್ಮಿಕಾ
ತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕವೀಶ್ವರಾಃ ಸ್ಮಿತಮಿತಿ ವ್ಯಾಕುರ್ವತೇ ಸರ್ವದಾ ||98||

ಸೂಕ್ತಿಃ ಶೀಲಯತೇ ಕಿಮದ್ರಿತನಯೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಾತ್ತೇ ಮುಹುಃ
ಮಾಧುರ್ಯಾಗಮಸಂಪ್ರದಾಯಮಥವಾ ಸೂಕ್ತೇರ್ನು ಮಂದಸ್ಮಿತಮ್ |
ಇತ್ಥಂ ಕಾಮಪಿ ಗಾಹತೇ ಮಮ ಮನಃ ಸಂದೇಹಮಾರ್ಗಭ್ರಮಿಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಸರಣಿಸ್ಫೂರ್ತೌ ನಿಧತ್ತೇ ಪದಮ್ ||99||

ಕ್ರೀಡಾಲೋಲಕೃಪಾಸರೋರುಹಮುಖೀಸೌಧಾಂಗಣೇಭ್ಯಃ ಕವಿ-
ಶ್ರೇಣೀವಾಕ್ಪರಿಪಾಟಿಕಾಮೃತಝರೀಸೂತೀಗೃಹೇಭ್ಯಃ ಶಿವೇ |
ನಿರ್ವಾಣಾಂಕುರಸಾರ್ವಭೌಮಪದವೀಸಿಂಹಾಸನೇಭ್ಯಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನೋಙ್ಞಮಂದಹಸಿತಜ್ಯೋತಿಷ್ಕಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ||100||

ಆರ್ಯಾಮೇವ ವಿಭಾವಯನ್ಮನಸಿ ಯಃ ಪಾದಾರವಿಂದಂ ಪುರಃ
ಪಶ್ಯನ್ನಾರಭತೇ ಸ್ತುತಿಂ ಸ ನಿಯತಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕಟಾಕ್ಷಚ್ಛವಿಮ್ |
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವಯಸ್ಯಾನ್ವಿತಾಮ್
ಆರೋಹತ್ಯಪವರ್ಗಸೌಧವಲಭೀಮಾನಂದವೀಚೀಮಯೀಮ್ ||101||

|| ಇತಿ ಮಂದಸ್ಮಿತಶತಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಪಂಚಶತೀ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

||ಓಉಮ್ ತತ್ ಸತ್ ||

Kannada

Mooka Pancha Sathi 4 – Kataakshya Satakam – Kannada

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 4 – Kataakshya Satakam – Kannada 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಶ್ರೀ ಮೂಕ ಶಂಕರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ

ಮೋಹಾಂಧಕಾರನಿವಹಂ ವಿನಿಹಂತುಮೀಡೇ
ಮೂಕಾತ್ಮನಾಮಪಿ ಮಹಾಕವಿತಾವದಾನ್ಯಾನ್ |
ಶ್ರೀಕಾಂಚಿದೇಶಶಿಶಿರೀಕೃತಿಜಾಗರೂಕಾನ್
ಏಕಾಮ್ರನಾಥತರುಣೀಕರುಣಾವಲೋಕಾನ್ ||1||

ಮಾತರ್ಜಯಂತಿ ಮಮತಾಗ್ರಹಮೋಕ್ಷಣಾನಿ
ಮಾಹೇಂದ್ರನೀಲರುಚಿಶಿಕ್ಷಣದಕ್ಷಿಣಾನಿ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಪಿತಜಗತ್ತ್ರಯರಕ್ಷಣಾನಿ
ತ್ವದ್ವೀಕ್ಷಣಾನಿ ವರದಾನವಿಚಕ್ಷಣಾನಿ ||2||

ಆನಂಗತಂತ್ರವಿಧಿದರ್ಶಿತಕೌಶಲಾನಾಮ್
ಆನಂದಮಂದಪರಿಘೂರ್ಣಿತಮಂಥರಾಣಾಮ್ |
ತಾರಲ್ಯಮಂಬ ತವ ತಾಡಿತಕರ್ಣಸೀಮ್ನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಖೇಲತಿ ಕಟಾಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಣಾನಾಮ್ ||3||

ಕಲ್ಲೋಲಿತೇನ ಕರುಣಾರಸವೇಲ್ಲಿತೇನ
ಕಲ್ಮಾಷಿತೇನ ಕಮನೀಯಮೃದುಸ್ಮಿತೇನ |
ಮಾಮಂಚಿತೇನ ತವ ಕಿಂಚನ ಕುಂಚಿತೇನ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇನ ಶಿಶಿರೀಕುರು ವೀಕ್ಷಿತೇನ ||4||

ಸಾಹಾಯ್ಯಕಂ ಗತವತೀ ಮುಹುರರ್ಜನಸ್ಯ
ಮಂದಸ್ಮಿತಸ್ಯ ಪರಿತೋಷಿತಭೀಮಚೇತಾಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಂಡವಚಮೂರಿವ ತಾವಕೀನಾ
ಕರ್ಣಾಂತಿಕಂ ಚಲತಿ ಹಂತ ಕಟಾಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ||5||

ಅಸ್ತಂ ಕ್ಷಣಾನ್ನಯತು ಮೇ ಪರಿತಾಪಸೂರ್ಯಮ್
ಆನಂದಚಂದ್ರಮಸಮಾನಯತಾಂ ಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಕಾಲಾಂಧಕಾರಸುಷುಮಾಂ ಕಲಯಂದಿಗಂತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಮಲಕಟಾಕ್ಷನಿಶಾಗಮಸ್ತೇ ||6||

ತಾಟಾಂಕಮೌಕ್ತಿಕರುಚಾಂಕುರದಂತಕಾಂತಿಃ
ಕಾರುಣ್ಯಹಸ್ತಿಪಶಿಖಾಮಣಿನಾಧಿರೂಢಃ |
ಉನ್ಮೂಲಯತ್ವಶುಭಪಾದಪಮಸ್ಮದೀಯಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮತಂಗಜೇತಂದ್ರಃ ||7||

ಛಾಯಾಭರಣೇ ಜಗತಾಂ ಪರಿತಾಪಹಾರೀ
ತಾಟಂಕರತ್ನಮಣಿತಲ್ಲಜಪಲ್ಲವಶ್ರೀಃ |
ಕಾರುಣ್ಯನಾಮ ವಿಕಿರನ್ಮಕರಂದಜಾಲಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷಸುರದ್ರುಮಸ್ತೇ ||8||

ಸೂರ್ಯಾಶ್ರಯಪ್ರಣಯಿನೀ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಲೌಹಿತ್ಯಕೋಕನದಕಾನನಮಾನನೀಯಾ |
ಯಾಂತೀ ತವ ಸ್ಮರಹರಾನನಕಾಂತಿಸಿಂಧುಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷಕಲಿಂದಕನ್ಯಾ ||9||

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಯಂ ಸುಕೃತಿನಂ ತವ ಪಕ್ಷಪಾತಾತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಲಾಸಕಲಾಪುರಂಧ್ರೀ |
ಸದ್ಯಸ್ತಮೇವ ಕಿಲ ಮುಕ್ತಿವಧೂರ್ವೃಣೀತೇ
ತಸ್ಮಾನ್ನಿತಾಂತಮನಯೋರಿದಮೈಕಮತ್ಯಮ್ ||10||

ಯಾಂತೀ ಸದೈವ ಮರುತಾಮನುಕೂಲಭಾವಂ
ಭ್ರೂವಲ್ಲಿಶಕ್ರಧನುರುಲ್ಲಸಿತಾ ರಸಾರ್ದ್ರಾ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೌತುಕತರಂಗಿತನೀಲಕಂಠಾ
ಕಾದಂಬಿನೀವ ತವ ಭಾತಿ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾ ||11||

ಗಂಗಾಂಭಸಿ ಸ್ಮಿತಮಯೇ ತಪನಾತ್ಮಜೇವ
ಗಂಗಾಧರೋರಸಿ ನವೋತ್ಪಲಮಾಲಿಕೇವ |
ವಕ್ತ್ರಪ್ರಭಾಸರಸಿ ಶೈವಲಮಂಡಲೀವ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿಚ್ಛಟಾ ತೇ ||12||

ಸಂಸ್ಕಾರತಃ ಕಿಮಪಿ ಕಂದಲಿತಾನ್ ರಸಙ್ಞ-
ಕೇದಾರಸೀಮ್ನಿ ಸುಧಿಯಾಮುಪಭೋಗಯೋಗ್ಯಾನ್ |
ಕಲ್ಯಾಣಸೂಕ್ತಿಲಹರೀಕಲಮಾಂಕುರಾನ್ನಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತು ತ್ವದಪಾಂಗಮೇಘಃ ||13||

ಚಾಂಚಲ್ಯಮೇವ ನಿಯತಂ ಕಲಯನ್ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ
ಮಾಲಿನ್ಯಭೂಃ ಶ್ರತಿಪಥಾಕ್ರಮಜಾಗರೂಕಃ |
ಕೈವಲ್ಯಮೇವ ಕಿಮು ಕಲ್ಪಯತೇ ನತಾನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರಮಪಿ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ ||14||

ಸಂಜೀವನೇ ಜನನಿ ಚೂತಶಿಲೀಮುಖಸ್ಯ
ಸಂಮೋಹನೇ ಶಶಿಕಿಶೋರಕಶೇಖರಸ್ಯ |
ಸಂಸ್ತಂಭನೇ ಚ ಮಮತಾಗ್ರಹಚೇಷ್ಟಿತಸ್ಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣಕಲಾ ಪರಮೌಷಧಂ ತೇ ||15||

ನೀಲೋ‌உಪಿ ರಾಗಮಧಿಕಂ ಜನಯನ್ಪುರಾರೇಃ
ಲೋಲೋ‌உಪಿ ಭಕ್ತಿಮಧಿಕಾಂ ದೃಢಯನ್ನರಾಣಾಮ್ |
ವಕ್ರೋ‌உಪಿ ದೇವಿ ನಮತಾಂ ಸಮತಾಂ ವಿತನ್ವನ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೃತ್ಯತು ಮಯಿ ತ್ವದಪಾಂಗಪಾತಃ ||16||

ಕಾಮದ್ರುಹೋ ಹೃದಯಯಂತ್ರಣಜಾಗರೂಕಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂಚಲದೃಗಂಚಲಮೇಖಲಾ ತೇ |
ಆಶ್ಚರ್ಯಮಂಬ ಭಜತಾಂ ಝಟಿತಿ ಸ್ವಕೀಯ-
ಸಂಪರ್ಕ ಏವ ವಿಧುನೋತಿ ಸಮಸ್ತಬಂಧಾನ್ ||17||

ಕುಂಠೀಕರೋತು ವಿಪದಂ ಮಮ ಕುಂಚಿತಭ್ರೂ-
ಚಾಪಾಂಚಿತಃ ಶ್ರಿತವಿದೇಹಭವಾನುರಾಗಃ |
ರಕ್ಷೋಪಕಾರಮನಿಶಂ ಜನಯಂಜಗತ್ಯಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಮ ಇವ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ ||18||

ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿ ಶಿವಲೋಚನಶೋಷಿತಸ್ಯ
ಶೃಂಗಾರಬೀಜವಿಭವಸ್ಯ ಪುನಃಪ್ರರೋಹೇ |
ಪ್ರೇಮಾಂಭಸಾರ್ದ್ರಮಚಿರಾತ್ಪ್ರಚುರೇಣ ಶಂಕೇ
ಕೇದಾರಮಂಬ ತವ ಕೇವಲದೃಷ್ಟಿಪಾತಮ್ ||19||

ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಶೇವಧಿರಸೌ ತವ ದುರ್ವಿಲಂಘ್ಯ-
ಸಂಸಾರವಿಂಧ್ಯಗಿರಿಕುಂಠನಕೇಲಿಚುಂಚುಃ |
ಧೈರ್ಯಾಂಬುಧಿಂ ಪಶುಪತೇಶ್ಚುಲಕೀಕರೋತಿ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಜೃಂಭಣಕುಂಭಜನ್ಮಾ ||20||

ಪೀಯೂಷವರ್ಷವಶಿಶಿರಾ ಸ್ಫುಟದುತ್ಪಲಶ್ರೀ-
ಮೈತ್ರೀ ನಿಸರ್ಗಮಧುರಾ ಕೃತತಾರಕಾಪ್ತಿಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂಶ್ರಿತವತೀ ವಪುರಷ್ಟಮೂರ್ತೇಃ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯತೇ ಭಗವತಿ ತ್ವದಪಾಂಗಮಾಲಾ ||21||

ಅಂಬ ಸ್ಮರಪ್ರತಿಭಟಸ್ಯ ವಪುರ್ಮನೋಙ್ಞಮ್
ಅಂಭೋಜಕಾನನಮಿವಾಂಚಿತಕಂಟಕಾಭಮ್ |
ಭೃಂಗೀವ ಚುಂಬತಿ ಸದೈವ ಸಪಕ್ಷಪಾತಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಮಲರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಮಾಲಾ ||22||

ಕೇಶಪ್ರಭಾಪಟಲನೀಲವಿತಾನಜಾಲೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕುಂಡಲಮಣಿಚ್ಛವಿದೀಪಶೋಭೇ |
ಶಂಕೇ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿರಂಗತಲೇ ಕೃಪಾಖ್ಯಾ
ಶೈಲೂಷಿಕಾ ನಟತಿ ಶಂಕರವಲ್ಲಭೇ ತೇ ||23||

ಅತ್ಯಂತಶೀತಲಮತಂದ್ರಯತು ಕ್ಷಣಾರ್ಧಮ್
ಅಸ್ತೋಕವಿಭ್ರಮಮನಂಗವಿಲಾಸಕಂದಮ್ |
ಅಲ್ಪಸ್ಮಿತಾದೃತಮಪಾರಕೃಪಾಪ್ರವಾಹಮ್
ಅಕ್ಷಿಪ್ರರೋಹಮಚಿರಾನ್ಮಯಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ||24||

ಮಂದಾಕ್ಷರಾಗತರಲೀಕೃತಿಪಾರತಂತ್ರ್ಯಾತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಂಥರತರಾಂ ತ್ವದಪಾಂಗಡೋಲಾಮ್ |
ಆರುಹ್ಯ ಮಂದಮತಿಕೌತುಕಶಾಲಿ ಚಕ್ಷುಃ
ಆನಂದಮೇತಿ ಮುಹುರರ್ಧಶಶಾಂಕಮೌಲೇಃ ||25||

ತ್ರೈಯಂಬಕಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಹರ್ಮ್ಯಭೂಮಿ-
ರಂಗಂ ವಿಹಾರಸರಸೀ ಕರುಣಾಪ್ರವಾಹಃ |
ದಾಸಾಶ್ಚ ವಾಸವಮುಖಾಃ ಪರಿಪಾಲನೀಯಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಶ್ವಮಪಿ ವೀಕ್ಷಣಭೂಭೃತಸ್ತೇ ||26||

ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಸಹಚರೀ ನಿಯಮೇನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಭ್ರೂವಲ್ಲರೀವಶಕರೀ ಭುವನಾನಿ ಗೇಹಮ್ |
ರೂಪಂ ತ್ರಿಲೋಕನಯನಾಮೃತಮಂಬ ತೇಷಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಯೇಷು ತವ ವೀಕ್ಷಣಪಾರತಂತ್ರೀ ||27||

ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ಝಟಿತಿ ಮಾನಸಮೀನಮಂಬ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧೈರ್ಯಜಲಧೌ ನಿತರಾಂ ನಿಮಗ್ನಮ್ |
ಜಾಲೇನ ಶೃಂಖಲಯತಿ ತ್ವದಪಾಂಗನಾಮ್ನಾ
ವಿಸ್ತಾರಿತೇನ ವಿಷಮಾಯುಧದಾಶಕೋ‌உಸೌ ||28||

ಉನ್ಮಥ್ಯ ಬೋಧಕಮಲಾಕಾರಮಂಬ ಜಾಡ್ಯ-
ಸ್ತಂಬೇರಮಂ ಮಮ ಮನೋವಿಪಿನೇ ಭ್ರಮಂತಮ್ |
ಕುಂಠೀಕುರುಷ್ವ ತರಸಾ ಕುಟಿಲಾಗ್ರಸೀಮ್ನಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮಹಾಂಕುಶೇನ ||29||

ಉದ್ವೇಲ್ಲಿತಸ್ತಬಕಿತೈರ್ಲಲಿತೈರ್ವಿಲಾಸೈಃ
ಉತ್ಥಾಯ ದೇವಿ ತವ ಗಾಢಕಟಾಕ್ಷಕುಂಜಾತ್ |
ದೂರಂ ಪಲಾಯಯತು ಮೋಹಮೃಗೀಕುಲಂ ಮೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ತವರಮನುಗ್ರಹಕೇಸರೀಂದ್ರಃ ||30||

ಸ್ನೇಹಾದೃತಾಂ ವಿದಲಿತೋತ್ಪಲಕಂತಿಚೋರಾಂ
ಜೇತಾರಮೇವ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಜೇತುಕಾಮಃ |
ಮಾನೋದ್ಧತೋ ಮಕರಕೇತುರಸೌ ಧುನೀತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಕೃಪಾಣವಲ್ಲೀಮ್ ||31||

ಶ್ರೌತೀಂ ವ್ರಜನ್ನಪಿ ಸದಾ ಸರಣಿಂ ಮುನೀನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂತತಮಪಿ ಸ್ಮೃತಿಮಾರ್ಗಗಾಮೀ |
ಕೌಟಿಲ್ಯಮಂಬ ಕಥಮಸ್ಥಿರತಾಂ ಚ ಧತ್ತೇ
ಚೌರ್ಯಂ ಚ ಪಂಕಜರುಚಾಂ ತ್ವದಪಾಂಗಪಾತಃ ||32||

ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೇತುಃ ಪರಿಚಿತೌ ಯತಮಾನಮೇವ
ನೀಲೋತ್ಪಲಂ ನಿಜಸಮೀಪನಿವಾಸಲೋಲಮ್ |
ಪ್ರೀತ್ಯೈವ ಪಾಠಯತಿ ವೀಕ್ಷಣದೇಶಿಕೇಂದ್ರಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಿಂತು ತವ ಕಾಲಿಮಸಂಪ್ರದಾಯಮ್ ||33||

ಭ್ರಾಂತ್ವಾ ಮುಹುಃ ಸ್ತಬಕಿತಸ್ಮಿತಫೇನರಾಶೌ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಕ್ತ್ರರುಚಿಸಂಚಯವಾರಿರಾಶೌ |
ಆನಂದತಿ ತ್ರಿಪುರಮರ್ದನನೇತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಆಲಂಬ್ಯ ದೇವಿ ತವ ಮಂದಮಪಾಂಗಸೇತುಮ್ ||34||

ಶ್ಯಾಮಾ ತವ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಲೋಚನಶ್ರೀಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಂದಲಿತಮೇದುರತಾರಕಾಂತಿಃ |
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವತೀ ಸ್ಮಿತರುಚಾಪಿ ಕಥಂ ತನೋತಿ
ಸ್ಪರ್ಧಾಮಹೋ ಕುವಲಯೈಶ್ಚ ತಥಾ ಚಕೋರೈಃ ||35||

ಕಾಲಾಂಜನಂ ಚ ತವ ದೇವಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಂ ಚ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಾಮ್ಯಸರಣಿಂ ಸಮುಪೈತಿ ಕಾಂತ್ಯಾ |
ನಿಶ್ಶೇಷನೇತ್ರಸುಲಭಂ ಜಗತೀಷು ಪೂರ್ವ-
ಮನ್ಯತ್ತ್ರಿನೇತ್ರಸುಲಭಂ ತುಹಿನಾದ್ರಿಕನ್ಯೇ ||36||

ಧೂಮಾಂಕುರೋ ಮಕರಕೇತನಪಾವಕಸ್ಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೇತ್ರರುಚಿನೀಲಿಮಚಾತುರೀ ತೇ |
ಅತ್ಯಂತಮದ್ಭುತಮಿದಂ ನಯನತ್ರಯಸ್ಯ
ಹರ್ಷೋದಯಂ ಜನಯತೇ ಹರುಣಾಂಕಮೌಲೇಃ ||37||

ಆರಭ್ಭಲೇಶಸಮಯೇ ತವ ವೀಕ್ಷಣಸ್ಸ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮೂಕಮಪಿ ವೀಕ್ಷಣಮಾತ್ರನಮ್ರಮ್ |
ಸರ್ವಙ್ಞತಾ ಸಕಲಲೋಕಸಮಕ್ಷಮೇವ
ಕೀರ್ತಿಸ್ವಯಂವರಣಮಾಲ್ಯವತೀ ವೃಣೀತೇ ||38||

ಕಾಲಾಂಬುವಾಹ ಉವ ತೇ ಪರಿತಾಪಹಾರೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪುಷ್ಕರಮಧಃಕುರುತೇ ಕಟಾಖ್ಷಃ |
ಪೂರ್ವಃ ಪರಂ ಕ್ಷಣರುಚಾ ಸಮುಪೈತಿ ಮೈತ್ರೀ-
ಮನ್ಯಸ್ತು ಸ.ತತರುಚಿಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ||39||

ಸೂಕ್ಷ್ಮೇ‌உಪಿ ದುರ್ಗಮತರೇ‌உಪಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ-
ಸಾಹಾಯ್ಯಕೇನ ವಿಚರನ್ನಪವರ್ಗಮಾರ್ಗೇ |
ಸಂಸಾರಪಂಕನಿಚಯೇ ನ ಪತತ್ಯಮೂಂ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗಾಢಮವಲಂಬ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷಯಷ್ಟಿಮ್ ||40||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂತತಮಸೌ ಹರಿನೀಲರತ್ನ-
ಸ್ತಂಭೇ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿಪುಂಜಮಯೇ ಭವತ್ಯಾಃ |
ಬದ್ಧೋ‌உಪಿ ಭಕ್ತಿನಿಗಲೈರ್ಮಮ ಚಿತ್ತಹಸ್ತೀ
ಸ್ತಂಭಂ ಚ ಬಂಧಮಪಿ ಮುಂಚತಿ ಹಂತ ಚಿತ್ರಮ್ ||41||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಷ್ಣರ್ಯಮಪಿ ಸಂತತಮಂಜನಂ ಚ
ಬಿಭ್ರನ್ನಿಸರ್ಗತರಲೋ‌உಪಿ ಭವತ್ಕಟಾಕ್ಷಃ |
ವೈಮಲ್ಯಮನ್ವಹಮನಂಜನತಾ ಚ ಭೂಯಃ
ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಚ ಭಕ್ತಹೃದಯಾಯ ಕಥಂ ದದಾತಿ ||42||

ಮಂದಸ್ಮಿತಸ್ತಬಕಿತಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಸ್ತೋಮಪ್ರವಾಲರುಚಿರಂ ಶಿಶಿರೀಕೃತಾಶಮ್ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷರುಚೇಃ ಕದಂಬಮ್
ಉದ್ಯಾನಮಂಬ ಕರುಣಾಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾಯಾಃ ||43||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮಹೇಂದ್ರನೀಲ-
ಸಿಂಹಾಸನಂ ಶ್ರಿತವತೋ ಮಕರಧ್ವಜಸ್ಯ |
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಂಗಲವಿಧೌ ಮುಣಿಕುಂಡಲಶ್ರೀಃ
ನೀರಾಜನೋತ್ಸವತರಂಗಿತದೀಪಮಾಲಾ ||44||

ಮಾತಃ ಕ್ಷಣಂ ಸ್ನಪಯ ಮಾಂ ತವ ವೀಕ್ಷಿತೇನ
ಮಂದಾಕ್ಷಿತೇನ ಸುಜನೈರಪರೋಕ್ಷಿತೇನ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರ್ಮತಿಮಿರೋತ್ಕರಭಾಸ್ಕರೇಣ
ಶ್ರೇಯಸ್ಕರೇಣ ಮಧುಪದ್ಯುತಿತಸ್ಕರೇಣ ||45||

ಪ್ರೇಮಾಪಗಾಪಯಸಿ ಮಜ್ಜನಮಾರಚಯ್ಯ
ಯುಕ್ತಃ ಸ್ಮಿತಾಂಶುಕೃತಭಸ್ಮವಿಲೇಪನೇನ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕುಂಡಲಮಣಿದ್ಯುತಿಭಿರ್ಜಟಾಲಃ
ಶ್ರೀಕಂಠಮೇವ ಭಜತೇ ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ||46||

ಕೈವಲ್ಯದಾಯ ಕರುಣಾರಸಕಿಂಕರಾಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಂದಲಿತವಿಭ್ರಮಶಂಕರಾಯ |
ಆಲೋಕನಾಯ ತವ ಭಕ್ತಶಿವಂಕರಾಯ
ಮಾತರ್ನಮೋ‌உಸ್ತು ಪರತಂತ್ರಿತಶಂಕರಾಯ ||47||

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಂಗಲವಿಧೌ ಮಕರಧ್ವಜಸ್ಯ
ಲೋಲಾಲಕಾಲಿಕೃತತೋರಣಮಾಲ್ಯಶೋಭೇ |
ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಚಲದುತ್ಪಲವೈಜಯಂತೀ-
ಚಾತುರ್ಯಮೇತಿ ತವ ಚಂಚಲದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ||48||

ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಂಜುಕಚಕಾಂತಿತಮೋವೃತೇನ
ಮಂದಾಯಮಾನಗಮನಾ ಮದನಾತುರಾಸೌ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಿರಯತೇ ತವ ಶಂಕರಾಯ
ಸಂಕೇತಭೂಮಿಮಚಿರಾದಭಿಸಾರಿಕೇವ ||49||

ವ್ರೀಡನುವೃತ್ತಿರಮಣೀಕೃತಸಾಹಚರ್ಯಾ
ಶೈವಾಲಿತಾಂ ಗಲರುಚಾ ಶಶಿಶೇಖರಸ್ಯ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಂತಿಸರಸೀಂ ತ್ವದಪಾಂಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಮಂದಂ ಸಮಾಶ್ರಯತಿ ಮಜ್ಜನಖೇಲನಾಯ ||50||

ಕಾಷಾಯಮಂಶುಕಮಿವ ಪ್ರಕಟಂ ದಧಾನೋ
ಮಾಣಿಕ್ಯಕುಂಡಲರುಚಿಂ ಮಮತಾವಿರೋಧೀ |
ಶ್ರುತ್ಯಂತಸೀಮನಿ ರತಃ ಸುತರಾಂ ಚಕಾಸ್ತಿ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಯತೀಶ್ವರೋ‌உಸೌ ||51||

ಪಾಷಾಣ ಏವ ಹರಿನೀಲಮಣಿರ್ದಿನೇಷು
ಪ್ರಮ್ಲನತಾಂ ಕುವಲಯಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ |
ನೌಮಿತ್ತಿಕೋ ಜಲದಮೇಚಕಿಮಾ ತತಸ್ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೂನ್ಯಮುಪಮನಮಪಾಂಗಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ||52||

ಶೃಂಗಾರವಿಭ್ರಮವತೀ ಸುತರಾಂ ಸಲಜ್ಜಾ
ನಾಸಾಗ್ರಮೌಕ್ತಿಕರುಚಾ ಕೃತಮಂದಹಾಸಾ |
ಶ್ಯಾಮಾ ಕಟಾಕ್ಷಸುಷಮಾ ತವ ಯುಕ್ತಮೇತತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚುಂಬತಿ ದಿಗಂಬರವಕ್ತ್ರಬಿಂಬಮ್ ||53||

ನೀಲೋತ್ಪಲೇನ ಮಧುಪೇನ ಚ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತುಲ್ಯ ಇತಿ ತೇ ಕಥಮಾಮನಂತಿ |
ಶೈತ್ಯೇನ ನಿಂದಯತಿ ಯದನ್ವಹಮಿಂದುಪಾದಾನ್
ಪಾಥೋರುಹೇಣ ಯದಸೌ ಕಲಹಾಯತೇ ಚ ||54||

ಓಷ್ಠಪ್ರಭಾಪಟಲವಿದ್ರುಮಮುದ್ರಿತೇ ತೇ
ಭ್ರೂವಲ್ಲಿವೀಚಿಸುಭಗೇ ಮುಖಕಾಂತಿಸಿಂಧೌ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಾರಿಭರಪೂರಣಲಂಬಮಾನ-
ಕಾಲಾಂಬುವಾಹಸರಣಿಂ ಲಭತೇ ಕಟಾಕ್ಷಃ ||55||

ಮಂದಸ್ಮಿತೈರ್ಧವಲಿತಾ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಸಂಪರ್ಕಲೋಹಿತರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಧಾರಾ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ಲಿಕುಸುಮೈರ್ನವಪಲ್ಲವೈಶ್ಚ
ನೀಲೋತ್ಪಲೈಶ್ಚ ರಚಿತೇವ ವಿಭಾತಿ ಮಾಲಾ ||56||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೀತಲಕೃಪಾರಸನಿರ್ಝರಾಂಭಃ-
ಸಂಪರ್ಕಪಕ್ಷ್ಮಲರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಮಾಲಾ |
ಗೋಭಿಃ ಸದಾ ಪುರರಿಪೋರಭಿಲಷ್ಯಮಾಣಾ
ದೂರ್ವಾಕದಂಬಕವಿಡಂಬನಮಾತನೋತಿ ||57||

ಹೃತ್ಪಂಕಜಂ ಮಮ ವಿಕಾಸಯತು ಪ್ರಮುಷ್ಣ-
ನ್ನುಲ್ಲಾಸಮುತ್ಪಲರುಚೇಸ್ತಮಸಾಂ ನಿರೋದ್ಧಾ |
ದೋಷಾನುಷಂಗಜಡತಾಂ ಜಗತಾಂ ಧುನಾನಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಲಾಸದಿನೋದಯಸ್ತೇ ||58||

ಚಕ್ಷುರ್ವಿಮೋಹಯತಿ ಚಂದ್ರವಿಭೂಷಣಸ್ಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷತಮಃಪ್ರರೋಹಃ |
ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖಂ ತು ನಯನಂ ಸ್ತಿಮಿತಂ ಮುನೀನಾಂ
ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮೇವ ನಯತೀತಿ ಪರಂ ವಿಚಿತ್ರಮ್ ||59||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣರುಚಾ ಯುಧಿ ನಿರ್ಜಿತಂ ತೇ
ನೀಲೋತ್ಪಲಂ ನಿರವಶೇಷಗತಾಭಿಮಾನಮ್ |
ಆಗತ್ಯ ತತ್ಪರಿಸರಂ ಶ್ರವಣವತಂಸ-
ವ್ಯೋಜೇನ ನೂನಮಭಯಾರ್ಥನಮಾತನೋತಿ ||60||

ಆಶ್ಚರ್ಯಮಂಬ ಮದಾನಾಭ್ಯುದಯಾವಲಂಬಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂಚಲನಿರೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮಸ್ತೇ |
ಧೈರ್ಯಂ ವಿಧೂಯ ತನುತೇ ಹೃದಿ ರಾಗಬಂಧಂ
ಶಂಭೋಸ್ತದೇವ ವಿಪರೀತತಯಾ ಮುನೀನಾಮ್ ||61||

ಜಂತೋಃ ಸಕೃತ್ಪ್ರಣಮತೋ ಜಗದೀಡ್ಯತಾಂ ಚ
ತೇಜಾಸ್ವಿತಾಂ ಚ ನಿಶಿತಾಂ ಚ ಮತಿಂ ಸಭಾಯಾಮ್ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಕ್ಷಿಕಝರೀಮಿವ ವೈಖರೀಂ ಚ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತಿ ಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಣಂ ತೇ ||62||

ಕಾದಂಬಿನೀ ಕಿಮಯತೇ ನ ಜಲಾನುಷಂಗಂ
ಭೃಂಗಾವಲೀ ಕಿಮುರರೀಕುರುತೇ ನ ಪದ್ಮಮ್ |
ಕಿಂ ವಾ ಕಲಿಂದತನಯಾ ಸಹತೇ ನ ಭಂಗಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿಶ್ಚಯಪದಂ ನ ತವಾಕ್ಷಿಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ||63||

ಕಾಕೋಲಪಾವಕತೃಣೀಕರಣೇ‌உಪಿ ದಕ್ಷಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಾಲಕಸುಧಾಕರಶೇಖರಸ್ಯ |
ಅತ್ಯಂತಶೀತಲತಮೋ‌உಪ್ಯನುಪಾರತಂ ತೇ
ಚಿತ್ತಂ ವಿಮೋಹಯತಿ ಚಿತ್ರಮಯಂ ಕಟಾಕ್ಷಃ ||64||

ಕಾರ್ಪಣ್ಯಪೂರಪರಿವರ್ಧಿತಮಂಬ ಮೋಹ-
ಕಂದೋದ್ಗತಂ ಭವಮಯಂ ವಿಷಪಾದಪಂ ಮೇ |
ತುಂಗಂ ಛಿನತ್ತು ತುಹಿನಾದ್ರಿಸುತೇ ಭವತ್ಯಾಃ
ಕಾಂಚೀಪುರೇಶ್ವರಿ ಕಟಾಕ್ಷಕುಠಾರಧಾರಾ ||65||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಘೋರಭವರೋಗಚಿಕಿತ್ಸನಾರ್ಥ-
ಮಭ್ಯರ್ಥ್ಯ ದೇಶಿಕಕಟಾಕ್ಷಭಿಷಕ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ |
ತತ್ರಾಪಿ ದೇವಿ ಲಭತೇ ಸುಕೃತೀ ಕದಾಚಿ-
ದನ್ಯಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಮಪಾಂಗಮಹೌಷಧಂ ತೇ ||66||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇಶಿಕಕೃಪಾಂಕುರಮಾಶ್ರಯಂತೋ
ನಾನಾತಪೋನಿಯಮನಾಶಿತಪಾಶಬಂಧಾಃ |
ವಾಸಾಲಯಂ ತವ ಕಟಾಕ್ಷಮಮುಂ ಮಹಾಂತೋ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸುಖಂ ಸಮಾಧಿಯೋ ವಿಚರಂತಿ ಲೋಕೇ ||67||

ಸಾಕೂತಸಂಲಪಿತಸಂಭೃತಮುಗ್ಧಹಾಸಂ
ವ್ರೀಡಾನುರಾಗಸಹಚಾರಿ ವಿಲೋಕನಂ ತೇ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಪರಿಪಂಥಿನಿ ಮಾರವೀರ-
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿಭ್ರಮದಶಾಂ ಸಫಲೀಕರೋತಿ ||68||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಭ್ರಮಬಲೈಕನಿಧಿರ್ವಿಧಾಯ
ಭ್ರೂವಲ್ಲಿಚಾಪಕುಟಿಲೀಕೃತಿಮೇವ ಚಿತ್ರಮ್ |
ಸ್ವಾಧೀನತಾಂ ತವ ನಿನಾಯ ಶಶಾಂಕಮೌಲೇ-
ರಂಗಾರ್ಧರಾಜ್ಯಸುಖಲಾಭಮಪಾಂಗವೀರಃ ||69||

ಕಾಮಾಂಕುರೈಕನಿಲಯಸ್ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭಕ್ತಮನಸಾಂ ಪ್ರದದಾತು ಕಾಮಾನ್ |
ರಾಗಾನ್ವಿತಃ ಸ್ವಯಮಪಿ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ
ವೈರಾಗ್ಯಮೇವ ಕಥಮೇಷ ಮಹಾಮುನೀನಾಮ್ ||70||

ಕಾಲಾಂಬುವಾಹನಿವಹೈಃ ಕಲಹಾಯತೇ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಲಿಮಮದೇನ ಸದಾ ಕಟಾಕ್ಷಃ |
ಚಿತ್ರಂ ತಥಾಪಿ ನಿತರಾಮಮುಮೇವ ದೃಷ್ಟ್ವಾ
ಸೋತ್ಕಂಠ ಏವ ರಮತೇ ಕಿಲ ನೀಲಕಂಠಃ ||71||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ಮಥರಿಪುಂ ಪ್ರತಿ ಮಾರತಾಪ-
ಮೋಹಾಂಧಕಾರಜಲದಾಗಮನೇನ ನೃತ್ಯನ್ |
ದುಷ್ಕರ್ಮಕಂಚುಕಿಕುಲಂ ಕಬಲೀಕರೋತು
ವ್ಯಾಮಿಶ್ರಮೇಚಕರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಕೇಕೀ ||72||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ಮಥರಿಪೋರವಲೋಕನೇಷು
ಕಾಂತಂ ಪಯೋಜಮಿವ ತಾವಕಮಕ್ಷಿಪಾತಮ್ |
ಪ್ರೇಮಾಗಮೋ ದಿವಸವದ್ವಿಕಚೀಕರೋತಿ
ಲಜ್ಜಾಭರೋ ರಜನಿವನ್ಮುಕುಲೀಕರೋತಿ ||73||

ಮೂಕೋ ವಿರಿಂಚತಿ ಪರಂ ಪುರುಷಃ ಕುರೂಪಃ
ಕಂದರ್ಪತಿ ತ್ರಿದಶರಾಜತಿ ಕಿಂಪಚಾನಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೇವಲಮುಪಕ್ರಮಕಾಲ ಏವ
ಲೀಲಾತರಂಗಿತಕಟಾಕ್ಷರುಚಃ ಕ್ಷಣಂ ತೇ ||74||

ನೀಲಾಲಕಾ ಮಧುಕರಂತಿ ಮನೋಙ್ಞನಾಸಾ-
ಮುಕ್ತಾರುಚಃ ಪ್ರಕಟಕಂದಬಿಸಾಂಕುರಂತಿ |
ಕಾರುಣ್ಯಮಂಬ ಮಕರಂದತಿ ಕಾಮಕೋಟಿ
ಮನ್ಯೇ ತತಃ ಕಮಲಮೇವ ವಿಲೋಚನಂ ತೇ ||75||

ಆಕಾಂಕ್ಷ್ಯಮಾಣಫಲದಾನವಿಚಕ್ಷಣಾಯಾಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಕಕಾಮಧೇನೋಃ |
ಸಂಪರ್ಕ ಏವ ಕಥಮಂಬ ವಿಮುಕ್ತಪಾಶ-
ಬಂಧಾಃ ಸ್ಫುಟಂ ತನುಭೃತಃ ಪಶುತಾಂ ತ್ಯಜಂತಿ ||76||

ಸಂಸಾರಘರ್ಮಪರಿತಾಪಜುಷಾಂ ನರಾಣಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೀತಲತರಾಣಿ ತವೇಕ್ಷಿತಾನಿ |
ಚಂದ್ರಾತಪಂತಿ ಘನಚಂದನಕರ್ದಮಂತಿ
ಮುಕ್ತಾಗುಣಂತಿ ಹಿಮವಾರಿನಿಷೇಚನಂತಿ ||77||

ಪ್ರೇಮಾಂಬುರಾಶಿಸತತಸ್ನಪಿತಾನಿ ಚಿತ್ರಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಣಾನಿ |
ಸಂಧುಕ್ಷಯಂತಿ ಮುಹುರಿಂಧನರಾಶಿರೀತ್ಯಾ
ಮಾರದ್ರುಹೋ ಮನಸಿ ಮನ್ಮಥಚಿತ್ರಭಾನುಮ್ ||78||

ಕಾಲಾಂಜನಪ್ರತಿಭಟಂ ಕಮನೀಯಕಾಂತ್ಯಾ
ಕಂದರ್ಪತಂತ್ರಕಲಯಾ ಕಲಿತಾನುಭಾವಮ್ |
ಕಾಂಚೀವಿಹಾರರಸಿಕೇ ಕಲುಷಾರ್ತಿಚೋರಂ
ಕಲ್ಲೋಲಯಸ್ವ ಮಯಿ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಮ್ ||79||

ಕ್ರಾಂತೇನ ಮನ್ಮಥದೇನ ವಿಮೋಹ್ಯಮಾನ-
ಸ್ವಾಂತೇನ ಚೂತತರುಮೂಲಗತಸ್ಯ ಪುಂಸಃ |
ಕಾಂತೇನ ಕಿಂಚಿದವಲೋಕಯ ಲೋಚನಸ್ಯ
ಪ್ರಾಂತೇನ ಮಾಂ ಜನನಿ ಕಾಂಚಿಪುರೀವಿಭೂಷೇ ||80||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋ‌உಪಿ ಸುಜನಾಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಸಂಗೇ
ಕಂಠೇನ ಕಂದಲಿತಕಾಲಿಮಸಂಪ್ರದಾಯಾಃ |
ಉತ್ತಂಸಕಲ್ಪಿತಚಕೋರಕುಟುಂಬಪೋಷಾ
ನಕ್ತಂದಿವಸಪ್ರಸವಭೂನಯನಾ ಭವಂತಿ ||81||

ನೀಲೋತ್ಪಲಪ್ರಸವಕಾಂತಿನಿರ್ದಶನೇನ
ಕಾರುಣ್ಯವಿಭ್ರಮಜುಷಾ ತವ ವೀಕ್ಷಣೇನ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರ್ಮಜಲಧೇಃ ಕಲಶೀಸುತೇನ
ಪಾಶತ್ರಯಾದ್ವಯಮಮೀ ಪರಿಮೋಚನೀಯಾಃ ||82||

ಅತ್ಯಂತಚಂಚಲಮಕೃತ್ರಿಮಮಂಜನಂ ಕಿಂ
ಝಂಕಾರಭಂಗಿರಹಿತಾ ಕಿಮು ಭೃಂಗಮಾಲಾ |
ಧೂಮಾಂಕುರಃ ಕಿಮು ಹುತಾಶನಸಂಗಹೀನಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೇತ್ರರುಚಿನೀಲಿಮಕಂದಲೀ ತೇ ||83||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿತ್ಯಮಯಮಂಜಲಿರಸ್ತು ಮುಕ್ತಿ-
ಬೀಜಾಯ ವಿಭ್ರಮಮದೋದಯಘೂರ್ಣಿತಾಯ |
ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಪುನರುದ್ಭವಸಿದ್ಧಿದಾಯ
ಕಲ್ಯಾಣದಾಯ ತವ ದೇವಿ ದೃಗಂಚಲಾಯ ||84||

ದರ್ಪಾಂಕುರೋ ಮಕರಕೇತನವಿಭ್ರಮಾಣಾಂ
ನಿಂದಾಂಕುರೋ ವಿದಲಿತೋತ್ಪಲಚಾತುರೀಣಾಮ್ |
ದೀಪಾಂಕುರೋ ಭವತಮಿಸ್ರಕದಂಬಕಾನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಲಯತು ಮಾಂ ತ್ವದಪಾಂಗಪಾತಃ ||85||

ಕೈವಲ್ಯದಿವ್ಯಮಣಿರೋಹಣಪರ್ವತೇಭ್ಯಃ
ಕಾರುಣ್ಯನಿರ್ಝರಪಯಃಕೃತಮಂಜನೇಭ್ಯಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಿಂಕರಿತಶಂಕರಮಾನಸೇಭ್ಯ-
ಸ್ತೇಭ್ಯೋ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತವ ವೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮೇಭ್ಯಃ ||86||

ಅಲ್ಪೀಯ ಏವ ನವಮುತ್ಪಲಮಂಬ ಹೀನಾ
ಮೀನಸ್ಯ ವಾ ಸರಣಿರಂಬುರುಹಾಂ ಚ ಕಿಂ ವಾ |
ದೂರೇ ಮೃಗೀದೃಗಸಮಂಜಸಮಂಜನಂ ಚ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣರುಚೌ ತವ ತರ್ಕಯಾಮಃ ||87||

ಮಿಶ್ರೀಭವದ್ಗರಲಪಂಕಿಲಶಂಕರೋರಸ್-
ಸೀಮಾಂಗಣೇ ಕಿಮಪಿ ರಿಂಖಣಮಾದಧಾನಃ |
ಹೇಲಾವಧೂತಲಲಿತಶ್ರವಣೋತ್ಪಲೋ‌உಸೌ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಾಲ ಇವ ರಾಜತಿ ತೇ ಕಟಾಕ್ಷಃ ||88||

ಪ್ರೌಢಿಕರೋತಿ ವಿದುಷಾಂ ನವಸೂಕ್ತಿಧಾಟೀ-
ಚೂತಾಟವೀಷು ಬುಧಕೋಕಿಲಲಾಲ್ಯಮಾನಮ್ |
ಮಾಧ್ವೀರಸಂ ಪರಿಮಲಂ ಚ ನಿರರ್ಗಲಂ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಲಾಸವಸಂತಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ||89||

ಕೂಲಂಕಷಂ ವಿತನುತೇ ಕರುಣಾಂಬುವರ್ಷೀ
ಸಾರಸ್ವತಂ ಸುಕೃತಿನಃ ಸುಲಭಂ ಪ್ರವಾಹಮ್ |
ತುಚ್ಛೀಕರೋತಿ ಯಮುನಾಂಬುತರಂಗಭಂಗೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಿಂ ತವ ಕಟಾಕ್ಷಮಹಾಂಬುವಾಹಃ ||90||

ಜಗರ್ತಿ ದೇವಿ ಕರುಣಾಶುಕಸುಂದರೀ ತೇ
ತಾಟಂಕರತ್ನರುಚಿದಾಡಿಮಖಂಡಶೋಣೇ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿರ್ಭರಕಟಾಕ್ಷಮರೀಚಿಪುಂಜ-
ಮಾಹೇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಪಂಜರಮಧ್ಯಭಾಗೇ ||91||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸತ್ಕುವಲಯಸ್ಯ ಸಗೋತ್ರಭಾವಾ-
ದಾಕ್ರಾಮತಿ ಶ್ರುತಿಮಸೌ ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ |
ಕಿಂಚ ಸ್ಫುಟಂ ಕುಟಿಲತಾಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ
ಭ್ರೂವಲ್ಲರೀಪರಿಚಿತಸ್ಯ ಫಲಂ ಕಿಮೇತತ್ ||92||

ಏಷಾ ತವಾಕ್ಷಿಸುಷಮಾ ವಿಷಮಾಯುಧಸ್ಯ
ನಾರಾಚವರ್ಷಲಹರೀ ನಗರಾಜಕನ್ಯೇ |
ಶಂಕೇ ಕರೋತಿ ಶತಧಾ ಹೃದಿ ಧೈರ್ಯಮುದ್ರಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿ ಯದಸೌ ಶಿಶಿರಾಂಶುಮೌಲೇಃ ||93||

ಬಾಣೇನ ಪುಷ್ಪಧನುಷಃ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯಮಾನ-
ತ್ರಾಣೇನ ಭಕ್ತಮನಸಾಂ ಕರುಣಾಕರೇಣ |
ಕೋಣೇನ ಕೋಮಲದೃಶಸ್ತವ ಕಾಮಕೋಟಿ
ಶೋಣೇನ ಶೋಷಯ ಶಿವೇ ಮಮ ಶೋಕಸಿಂಧುಮ್ ||94||

ಮಾರದ್ರುಹಾ ಮುಕುಟಸೀಮನಿ ಲಾಲ್ಯಮಾನೇ
ಮಂದಾಕಿನೀಪಯಸಿ ತೇ ಕುಟಿಲಂ ಚರಿಷ್ಣುಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಪರಭಸಾದ್ವಲಮಾನಮೀನ-
ಸಂದೇಹಮಂಕುರಯತಿ ಕ್ಷಣಮಕ್ಷಿಪಾತಃ ||95||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂವಲಿತಮೌಕ್ತಿಕಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಚಂಚತ್ಸಿತಶ್ರವಣಚಾಮರಚಾತುರೀಕಃ |
ಸ್ತಂಭೇ ನಿರಂತರಮಪಾಂಗಮಯೇ ಭವತ್ಯಾ
ಬದ್ಧಶ್ಚಕಾಸ್ತಿ ಮಕರಧ್ವಜಮತ್ತಹಸ್ತೀ ||96||

ಯಾವತ್ಕಟಾಕ್ಷರಜನೀಸಮಯಾಗಮಸ್ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವದಚಿರಾನ್ನಮತಾಂ ನರಾಣಾಮ್ |
ಆವಿರ್ಭವತ್ಯಮೃತದೀಧಿತಿಬಿಂಬಮಂಬ
ಸಂವಿನ್ಮಯಂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಗಿರೀಂದ್ರಶೃಂಗೇ ||97||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಪವಿಟಪೀವ ಭವತ್ಕಟಾಕ್ಷೋ
ದಿತ್ಸುಃ ಸಮಸ್ತವಿಭವಂ ನಮತಾಂ ನರಾಣಾಮ್ |
ಭೃಂಗಸ್ಯ ನೀಲನಲಿನಸ್ಯ ಚ ಕಾಂತಿಸಂಪ-
ತ್ಸರ್ವಸ್ವಮೇವ ಹರತೀತಿ ಪರಂ ವಿಚಿತ್ರಮ್ ||98||

ಅತ್ಯಂತಶೀತಲಮನರ್ಗಲಕರ್ಮಪಾಕ-
ಕಾಕೋಲಹಾರಿ ಸುಲಭಂ ಸುಮನೋಭಿರೇತತ್ |
ಪೀಯೂಷಮೇವ ತವ ವೀಕ್ಷಣಮಂಬ ಕಿಂತು
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೀಲಮಿದಮಿತ್ಯಯಮೇವ ಭೇದಃ ||99||

ಅಙ್ಞಾತಭಕ್ತಿರಸಮಪ್ರಸರದ್ವಿವೇಕ-
ಮತ್ಯಂತಗರ್ವಮನಧೀತಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಮ್ |
ಅಪ್ರಾಪ್ತಸತ್ಯಮಸಮೀಪಗತಂ ಚ ಮುಕ್ತೇಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೈವ ತವ ಸ್ಪೃಹಯತಿ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ||100||

(ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಮವತು ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ)
ಪಾತೇನ ಲೋಚನರುಚೇಸ್ತವ ಕಾಮಕೋಟಿ
ಪೋತೇನ ಪತಕಪಯೋಧಿಭಯಾತುರಾಣಾಮ್ |
ಪೂತೇನ ತೇನ ನವಕಾಂಚನಕುಂಡಲಾಂಶು-
ವೀತೇನ ಶೀತಲಯ ಭೂಧರಕನ್ಯಕೇ ಮಾಮ್ ||101||

|| ಇತಿ ಕಟಾಕ್ಷಶತಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics