Tamil

Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – Tamil

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – Tamil 24 December 2014

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: பர்த்றுஹரி

சூடோத்தம்ஸிதசன்த்ரசாருகலிகாசஞ்சச்சிகாபாஸ்வரோ
லீலாதக்தவிலோலகாமஶலபஃ ஶ்ரேயோதஶாக்ரே ஸ்புரன் |
அன்தஃஸ்பூர்ஜத்‌அபாரமோஹதிமிரப்ராக்பாரம் உச்சாடயன்
ஶ்வேதஃஸத்மனி யோகினாம் விஜயதே ஜ்ஞானப்ரதீபோ ஹரஃ || 3.1 ||

ப்ரான்தம் தேஶம் அனேகதுர்கவிஷமம் ப்ராப்தம் ன கிஞ்சித்பலம்
த்யக்த்வா ஜாதிகுலாபிமானம் உசிதம் ஸேவா க்றுதா னிஷ்பலா |
புக்தம் மானவிவர்ஜிதம் பரக்றுஹேஷ்வாஶங்கயா காகவத்
த்றுஷ்ணே ஜ்றும்பஸி பாபகர்மபிஶுனே னாத்யாபி ஸன்துஷ்யஸி || 3.2 ||

உத்காதம் னிதிஶங்கயா க்ஷிதிதலம் த்மாதா கிரேர்தாதவோ
னிஸ்தீர்ணஃ ஸரிதாம் பதிர்ன்றுபதயோ யத்னேன ஸன்தோஷிதாஃ |
மன்த்ராராதனதத்பரேண மனஸா னீதாஃ ஶ்மஶானே னிஶாஃ
ப்ராப்தஃ காணவராடகோ‌உபி ன மயா த்றுஷ்ணே ஸகாமா பவ || 3.3 ||

கலாலாபாஃ ஸௌடாஃ கதம் அபி தத்‌ஆராதனபரைர்னிக்றுஹ்யான்தர்
பாஷ்பம் ஹஸிதம் அபி ஶூன்யேன மனஸா |
க்றுதோ வித்தஸ்தம்பப்ரதிஹததியாம் அஞ்ஜலிரபி
த்வம் ஆஶே மோகாஶே கிம அபரம் அதோ னர்தயஸி மாம் || 3.4 ||

அமீஷாம் ப்ராணானாம் துலிதவிஸினீபத்ரபயஸாம்
க்றுதே கிம் னாஸ்மாபிர்விகலிதவிவேகைர்வ்யவஸிதம் |
யத்‌ஆட்யானாம் அக்ரே த்ரவிணமதனிஃஸம்ஜ்ஞமனஸாம்
க்றுதம் மாவவ்ரீடைர்னிஜகுணகதாபாதகம் அபி || 3.5 ||

க்ஷான்தம் ன க்ஷமயா க்றுஹோசிதஸுகம் த்யக்தம் ன ஸன்தோஷதஃ
ஸோடோ துஃஸஹஶீததாபபவனக்லேஶோ ன தப்தம் தபஃ |
த்யாதம் வித்தம் அஹர்னிஶம் னித்யமிதப்ராணைர்ன ஶம்போஃ பதம்
தத்தத்கர்ம க்றுதம் யதேவ முனிபிஸ்தைஸ்தைஃ பலைர்வஞ்சிதாஃ || 3.6 ||

போகா ன புக்தா வயம் ஏவ புக்தாஸ்
தபோ ன தப்தம் வயம் ஏவ தப்தாஃ |
காலோ ன யாதோ வயம் ஏவ யாதாஸ்த்றுஷ்ணா
ன ஜீர்ணா வயம் ஏவ ஜீர்ணாஃ || 3.7 ||

பலிபிர்முகம் ஆக்ரான்தம் பலிதேனாங்கிதம் ஶிரஃ |
காத்ராணி ஶிதிலாயன்தே த்றுஷ்ணைகா தருணாயதே || 3.8 ||

விவேகவ்யாகோஶே விதததி ஸமே ஶாம்யதி த்றுஷா
பரிஷ்வங்கே துங்கே ப்ரஸரதிதராம் ஸா பரிணதா |
ஜராஜீர்ணைஶ்வர்யக்ரஸனகஹனாக்ஷேபக்றுபணஸ்த்றுஷாபாத்ரம்
யஸ்யாம் பவதி மருதாம் அப்யதிபதிஃ || 3.81 ||

னிவ்றுத்தா போகேச்சா புருஷபஹுமானோ‌உபி கலிதஃ
ஸமானாஃ ஸ்வர்யாதாஃ ஸபதி ஸுஹ்றுதோ ஜீவிதஸமாஃ |
ஶனைர்யஷ்ட்யுத்தானம் கனதிமிரருத்தே ச னயனே
அஹோ மூடஃ காயஸ்ததபி மரணாபாயசகிதஃ || 3.9 ||

ஆஶா னாம னதீ மனோரதஜலா த்றுஷ்ணாதரங்காகுலா
ராகக்ராஹவதீ விதர்கவிஹகா தைர்யத்ருமத்வம்ஸினீ |
மோஹாவர்தஸுதுஸ்தராதிகஹனா ப்ரோத்துங்கசின்தாதடீ
தஸ்யாஃ பரகதா விஶுத்தம் அலஸோ னன்தன்தி யோகீஶ்வராஃ || 3.10 ||

ன ஸம்ஸாரோத்பன்னம் சரிதம் அனுபஶ்யாமி குஶலம்
விபாகஃ புண்யானாம் ஜனயதி பயம் மே விம்றுஶதஃ |
மஹத்பிஃ புண்யௌகைஶ்சிரபரிக்றுஹீதாஶ்ச விஷயா
மஹான்தோ ஜாயன்தே வ்யஸனம் இவ தாதும் விஷயிணாம் || 3.11 ||

அவஶ்யம் யாதாரஶ்சிரதரம் உஷித்வாபி விஷயா
வியோகே கோ பேதஸ்த்யஜதி ன ஜனோ யத்ஸ்வயம் அமூன் |
வ்ரஜன்தஃ ஸ்வாதன்த்ர்யாததுலபரிதாபாய மனஸஃ
ஸ்வயம் த்யக்தா ஹ்யேதே ஶமஸுகம் அனன்தம் விதததி || 3.12 ||

ப்ரஹ்மஜ்ஞானவிவேகனிர்மலதியஃ குர்வன்த்யஹோ துஷ்கரம்
யன்முஞ்சன்த்யுபபோகபாஞ்ஜ்யபி தனான்யேகான்ததோ னிஃஸ்ப்றுஹாஃ |
ஸம்ப்ராதான்ன புரா ன ஸம்ப்ரதி ன ச ப்ராப்தௌ த்றுடப்ரத்யயான்
வாஞ்சாமாத்ரபரிக்ரஹானபி பரம் த்யக்தும் ன ஶக்தா வயம் || 3.13 ||

தன்யானாம் கிரிகன்தரேஷு வஸதாம் ஜ்யோதிஃ பரம் த்யாயதாமானன்தாஶ்ரு
ஜலம் பிபன்தி ஶகுனா னிஃஶங்கம் அங்கேஶயாஃ |
அஸ்மாகம் து மனோரதோபரசிதப்ராஸாதவாபீதடக்ரீடா
கானனகேலிகௌதுகஜுஷாம் ஆயுஃ பரம் க்ஷீயதே || 3.14 ||

பிக்ஷாஶதம் ததபி னீரஸம் ஏகபாரம்
ஶய்யா ச பூஃ பரிஜனோ னிஜதேஹமாத்ரம் |
வஸ்த்ரம் விஶீர்ணஶதகண்டமயீ ச கன்தா
ஹா ஹா ததாபி விஷயா ன பரித்யஜன்தி || 3.15 ||

ஸ்தனௌ மாம்ஸக்ரன்தீ கனககலஶாவித்யுபமிதீ
முகம் ஶ்லேஷ்மாகாரம் ததபி ச ஶஶாங்கேன துலிதம் |
ஸ்ரவன்மூத்ரக்லின்னம் கரிவரஶிரஸ்பர்தி ஜகனம்
முஹுர்னின்த்யம் ரூபம் கவிஜனவிஶேஷைர்குருக்றுதம் || 3.16 ||

ஏகோ ராகிஷு ராஜதே ப்ரியதமாதேஹார்தஹாரீ ஹரோ
னீராகேஷு ஜனோ விமுக்தலலனாஸங்கோ ன யஸ்மாத்பரஃ |
துர்வாரஸ்மரபாணபன்னகவிஷவ்யாபித்தமுக்தோ ஜனஃ
ஶேஷஃ காமவிடம்பிதான்ன விஷயான்போக்தும் ன மோக்தும் க்ஷமஃ || 3.17 ||

அஜானன்தாஹாத்ம்யம் பதது ஶலபஸ்தீவ்ரதஹனே
ஸ மீனோ‌உப்யஜ்ஞானாத்படிஶயுதம் அஶ்னாது பிஶிதம் |
விஜானன்தோ‌உப்யேதே வயம் இஹ வியஜ்ஜாலஜடிலான்
ன முஞ்சாமஃ கானாம் அஹஹ கஹனோ மோஹமஹிமா || 3.18 ||

த்றுஷா ஶுஷ்யத்யாஸ்யே பிபதி ஸலிலம் ஶீதமதுரம்
க்ஷுதார்தஃ ஶால்யன்னம் கவலயதி மாம்ஸாதிகலிதம் |
ப்ரதீப்தே காமாக்னௌ ஸுத்றுடதரம் ஆலிங்கதி வதூம்
ப்ரதீகாரம் வ்யாதஃ ஸுகம் இதி விபர்யஸ்யதி ஜனஃ || 3.19 ||

துங்கம் வேஶ்ம ஸுதாஃ ஸதாம் அபிமதாஃ ஸங்க்யாதிகாஃ ஸம்பதஃ
கல்யாணீ தயிதா வயஶ்ச னவம் இத்யஜ்ஞானமூடோ ஜனஃ |
மத்வா விஶ்வம் அனஶ்வரம் னிவிஶதே ஸம்ஸாரகாராக்றுஹே
ஸம்த்றுஶ்ய க்ஷணபங்குரம் ததகிலம் தன்யஸ்து ஸன்ன்யஸ்யதி || 3.20 ||

தீனா தீனமுகைஃ ஸதைவ ஶிஶுகைராக்றுஷ்டஜீர்ணாம்பரா
க்ரோஶத்பிஃ க்ஷுதிதைர்னிரன்னவிதுரா த்றுஶ்யா ன சேத்கேஹினீ |
யாச்ஞாபங்கபயேன கத்கதகலத்ருட்யத்விலீனாக்ஷரம்
கோ தேஹீதி வதேத்ஸ்வதக்தஜடரஸ்யார்தே மனஸ்வீ புமான் || 3.21 ||

அபிமதமஹாமானக்ரன்திப்ரபேதபடீயஸீ
குருதரகுணக்ராமாபோஜஸ்புடோஜ்ஜ்வலசன்த்ரிகா |
விபுலவிலல்லஜ்ஜாவல்லீவிதானகுடாரிகா
ஜடரபிடரீ துஸ்புரேயம் கரோதி விடம்பனம் || 3.22 ||

புண்யே க்ராமே வனே வா மஹதி ஸிதபடச்சன்னபாலீ கபாலிம்
ஹ்யாதாய ன்யாயகர்பத்விஜஹுதஹுதபுக்தூமதூம்ரோபகண்டே |
த்வாரம் த்வாரம் ப்ரவிஷ்டோ வரம் உதரதரீபூரணாய க்ஷுதார்தோ
மானீ ப்ராணைஃ ஸனாதோ ன புனரனுதினம் துல்யகுல்யேஸு தீனஃ || 3.23 ||

கங்காதரங்ககணஶீகரஶீதலானி
வித்யாதராத்யுஷிதசாருஶிலாதலானி |
ஸ்தானானி கிம் ஹிமவதஃ ப்ரலயம் கதானி
யத்ஸாவமானபரபிண்டரதா மனுஷ்யாஃ || 3.24 ||

கிம் கன்தாஃ கன்தரேப்யஃ ப்ரலயம் உபகதா னிர்ஜரா வா கிரிப்யஃ
ப்ரத்வஸ்தா வா தருப்யஃ ஸரஸகலப்றுதோ வல்கலின்யஶ்ச ஶாகாஃ |
வீக்ஷ்யன்தே யன்முகானி ப்ரஸபம் அபகதப்ரஶ்ரயாணாம் கலானாம்
துஃகாப்தஸ்வல்பவித்தஸ்மயபவனவஶானர்திதப்ரூலதானி || 3.25 ||

புண்யைர்மூலபலைஸ்ததா ப்ரணயினீம் வ்றுத்திம் குருஷ்வாதுனா
பூஶய்யாம் னவபல்லவைரக்றுபணைருத்திஷ்ட யாவோ வனம் |
க்ஷுத்ராணாம் அவிவேகமூடமனஸாம் யத்ரேஶ்வராணாம் ஸதா
வித்தவ்யாதிவிகாரவிஹ்வலகிராம் னாமாபி ன ஶ்ரூயதே || 3.26 ||

பலம் ஸ்வேச்சாலப்யம் ப்ரதிவனம் அகேதம் க்ஷிதிருஹாம்
பயஃ ஸ்தானே ஸ்தானே ஶிஶிரமதுரம் புண்யஸரிதாம் |
ம்றுதுஸ்பர்ஶா ஶய்யா ஸுலலிதலதாபல்லவமயீ
ஸஹன்தே ஸன்தாபம் ததபி தனினாம் த்வாரி க்றுபணாஃ || 3.27 ||

யே வர்தன்தே தனபதிபுரஃ ப்ரார்தனாதுஃகபாஜோ
யே சால்பத்வம் தததி விஷயாக்ஷேபபர்யாப்தபுத்தேஃ |
தேஷாம் அன்தஃஸ்புரிதஹஸிதம் வாஸராணி ஸ்மரேயம்
த்யானச்சேதே ஶிகரிகுஹரக்ராவஶய்யானிஷண்ணஃ || 3.28 ||

யே ஸன்தோஷனிரன்தரப்ரமுதிதஸ்தேஷாம் ன பின்னா முதோ
யே த்வன்யே தனலுப்தஸங்கலதியஸ்தேஸாம் ன த்றுஷ்ணாஹதா |
இத்தம் கஸ்ய க்றுதே குதஃ ஸ விதினா கீத்றுக்பதம் ஸம்பதாம்
ஸ்வாத்மன்யேவ ஸமாப்தஹேமமஹிமா மேருர்ன மே ரோசதே || 3.29 ||

பிக்ஷாஹாரம் அதைன்யம் அப்ரதிஸுகம் பீதிச்சிதம் ஸர்வதோ
துர்மாத்ஸர்யமதாபிமானமதனம் துஃகௌகவித்வம்ஸனம் |
ஸர்வத்ரான்வஹம் அப்ரயத்னஸுலபம் ஸாதுப்ரியம் பாவனம்
ஶம்போஃ ஸத்ரம் அவாயம் அக்ஷயனிதிம் ஶம்ஸன்தி யோகீஶ்வராஃ || 3.30 ||

போகே ரோகமயம் குலே ச்யுதிபயம் வித்தே ன்றுபாலாத்பயம்
மானே தைன்யபயம் பலே ரிபுபயம் ரூபே ஜராய பயம் |
ஶாஸ்த்ரே வாதிபயம் குணே கலபயம் காயே க்றுதான்தாத்பயம்
ஸர்வம் வஸ்து பயான்விதம் புவி ன்ணாம் வைராக்யம் ஏவாபயம் || 3.31 ||

ஆக்ரான்தம் மரணேன ஜன்ம ஜரஸா சாத்யுஜ்ஜ்வலம் யௌவனம்
ஸன்தோஷோ தனலிப்ஸயா ஶமமுகம் ப்ரௌடாங்கனாவிப்ரமைஃ |
லோகைர்மத்ஸரிபிர்குணா வனபுவோ வ்யாலைர்ன்றுபா துர்ஜனைர்
அஸ்தைர்யேண விபூதயோ‌உப்யபஹதா க்ரஸ்தம் ன கிம் கேன வா || 3.32 ||

ஆதிவ்யாதிஶதைர்ஜனஸ்ய விவிதைராரோக்யம் உன்மூல்யதே
லக்ஷ்மீர்யத்ர பதன்தி தத்ர விவ்றுதத்வாரா இவ வ்யாபதஃ |
ஜாதம் ஜாதம் அவஶ்யம் ஆஶு விவஶம் ம்றுத்யுஃ கரோத்யாத்மஸாத்
தத்கிம் தேன னிரங்குஶேன விதினா யன்னிர்மிதம் ஸுஸ்திரம் || 3.33 ||

போகாஸ்துங்கதரங்கபங்கதரலாஃ ப்ராணாஃ க்ஷணத்வம்ஸினஃ
ஸ்தோகான்யேவ தினானி யௌவனஸுகம் ஸ்பூர்திஃ ப்ரியாஸு ஸ்திதா |
தத்ஸம்ஸாரம் அஸாரம் ஏவ னிகிலம் புத்த்வா புதா போதகா
லோகானுக்ரஹபேஶலேன மனஸா யத்னஃ ஸமாதீயதாம் || 3.34 ||

போகா மேகவிதானமத்யவிலஸத்ஸௌதாமினீசஞ்சலா
ஆயுர்வாயுவிகட்டிதாப்ஜபடலீலீனாம்புவத்பங்குரம் |
லீலா யௌவனலாலஸாஸ்தனுப்றுதாம் இத்யாகலய்ய த்ருதம்
யோகே தைர்யஸமாதிஸித்திஸுலபே புத்திம் விதத்வம் புதாஃ || 3.35 ||

ஆயுஃ கல்லோலலோலம் கதிபயதிவஸஸ்தாயினீ யௌவனஶ்ரீர்
அர்தாஃ ஸங்கல்பகல்பா கனஸமயதடித்விப்ரமா போகபூகாஃ |
கண்டாஶ்லேஷோபகூட ததபி ச ன சிரம் யத்ப்ரியாபஃ ப்ரணீதம்
ப்ரஹ்மண்யாஸக்தசித்தா பவத பவமயாம்போதிபாரம் தரீதும் || 3.36 ||

க்றுச்ச்ரேணாமேத்யமத்யே னியமிததனுபிஃ ஸ்தீயதே கர்பவாஸே
கான்தாவிஶ்லேஷதுஃகவ்யதிகரவிஷமோ யௌவனே சோபபோகஃ |
வாமாக்ஷீணாம் அவஜ்ஞாவிஹஸிதவஸதிர்வ்றுத்தபாவோ‌உன்யஸாதுஃ
ஸம்ஸாரே ரே மனுஷ்யா வதத யதி ஸுகம் ஸ்வல்பம் அப்யஸ்தி கிஞ்சித் || 3.37 ||

வ்யாக்ரீவ திஷ்டதி ஜரா பரிதர்ஜயன்தீ
ரோகாஶ்ச ஶத்ரவ இவ ப்ரஹரன்தி தேஹம் |
ஆயுஃ பரிஸ்ரவன்தி பின்னகடாதிவாம்போ
லோகஸ்ததாப்யஹிதம் ஆசரதீதி சித்ரம் || 3.38 ||

போகா பங்குரவ்றுத்தயோ பஹுவிதாஸ்தைரேவ சாயம் பவஸ்தத்
கஸ்யேஹ க்றுதே பரிப்ரமத ரே லோகாஃ க்றுதம் சேஷ்டதைஃ |
ஆஶாபாஶஶதாபஶான்திவிஶதம் சேதஃஸமாதீயதாம்
காமோத்பத்திவஶாத்ஸ்வதாமனி யதி ஶ்ரத்தேயம் அஸ்மத்வசஃ || 3.39 ||

ஸகே தன்யாஃ கேசித்த்ருடிதபவபன்தவ்யதிகரா
வனான்தே சித்தான்தர்விஷம் அவிஷயாஶீத்விஷகதாஃ |
ஶரச்சன்த்ரஜ்யோத்ஸ்னாதவலககனாபோகஸுபகாம்
னயன்தே யே ராத்ரிம் ஸுக்றுதசயசின்தைகஶரணாஃ || 3.391 ||

ப்ரஹ்மேன்த்ராதிமருத்கணாம்ஸ்த்றுணகணான்யத்ர ஸ்திதோ மன்யதே
யத்ஸ்வாதாத்விரஸா பவன்தி விபவாஸ்த்ரைலோக்யராஜ்யாதயஃ |
போகஃ கோ‌உபி ஸ ஏவ ஏக பரமோ னித்யோதிதோ ஜ்றும்பதே
போஃ ஸாதோ க்ஷணபங்குரே ததிதரே போகே ரதிம் மா க்றுதாஃ || 3.40 ||

ஸா ரம்யா னகரீ மஹான்ஸ ன்றுபதிஃ ஸாமன்தசக்ரம் ச தத்
பார்ஶ்வே தஸ்ய ச ஸா விதக்தபரிஷத்தாஶ்சன்த்ரபிம்பானனாஃ |
உத்வ்றுத்தஃ ஸ ராஜபுத்ரனிவஹஸ்தே வன்தினஸ்தாஃ கதாஃ
ஸர்வம் யஸ்ய வஶாதகாத்ஸ்ம்றுதிபதம் காலாய தஸ்மை னமஃ || 3.41 ||

யத்ரானேகஃ க்வசிதபி க்றுஹே தத்ர திஷ்டத்யதைகோ
யத்ராப்யேகஸ்ததனு பஹவஸ்தத்ர னைகோ‌உபி சான்தே |
இத்தம் னயௌ ரஜனிதிவஸௌ லோலயன்த்வாவிவாக்ஷௌ
காலஃ கல்யோ புவனபலகே க்ரடதி ப்ராணிஶாரைஃ || 3.42 ||

ஆதித்யஸ்ய கதாகதைரஹரஹஃ ஸம்க்ஷீயதே ஜீவிதம்
வ்யாபாரைர்பஹுகார்யபாரகுருபிஃ காலோ‌உபி ன ஜ்ஞாயதே |
த்றுஷ்ட்வா ஜன்மஜராவிபத்திமரணம் த்ராஸஶ்ச னோத்பத்யதே
பீத்வா மோஹமயீம் ப்ரமாதமதிராம் உன்மத்தபூதம் ஜகத் || 3.43 ||

ராத்ரிஃ ஸைவ புனஃ ஸ ஏவ திவஸோ மத்வா முதா ஜன்தவோ
தாவன்த்யுத்யமினஸ்ததைவ னிப்றுதப்ராரப்ததத்தத்க்ரியாஃ |
வ்யாபாரைஃ புனர்‌உக்தபூதவிஷயைரித்தம் விதேனாமுனா
ஸம்ஸாரேண கதர்திதா வயம் அஹோ மோஹான்ன லஜ்ஜாமஹே || 3.44 ||

ன த்யானம் பதம் ஈஶ்வரஸ்ய விதிவத்ஸம்ஸாரவிச்சித்தயே
ஸ்வர்கத்வாரகபாடபாடனபடுர்தர்மோ‌உபி னோபார்ஜிதஃ |
னாரீபீனபயோதரோருயுகலம் ஸ்வப்னே‌உபி னாலிங்கிதம்
மாதுஃ கேவலம் ஏவ யௌவனவனச்சேதே குடாரா வயம் || 3.45 ||

னாப்யஸ்தா ப்ரதிவாதிவ்றுன்ததமனீ வித்யா வினீதோசிதா
கட்காக்ரைஃ கரிகும்பபீடதலனைர்னாகம் ன னீதம் யஶஃ |
கான்தாகோஉம்‌அலபல்லவாதரரஸஃ பீதோ ன சன்த்ரோதயே
தாருண்யம் கதம் ஏவ னிஷ்பலம் அஹோ ஶூன்யாலயே தீபவத் || 3.46 ||

வித்யா னாதிகதா கலங்கரஹிதா வித்தம் ச னோபார்ஜிதம்
ஶுஶ்ரூஷாபி ஸமாஹிதேன மனஸா பித்ரோர்ன ஸம்பாதிதா |
ஆலோலாயதலோசனாஃ ப்ரியதமாஃ ஸ்வப்னே‌உபி னாலிங்கிதாஃ
காலோ‌உயம் பரபிண்டலோலுபதயா காகைரிவ ப்ரேர்யதே || 3.47 ||

வயம் யேப்யோ ஜாதாஶ்சிரபரிகதா ஏவ கலு தே
ஸமம் யைஃ ஸம்வ்றுத்தாஃ ஸ்ம்றுதிவிஷயதாம் தே‌உபி கமிதாஃ |
இதானீம் ஏதே ஸ்மஃ ப்ரதிதிவஸம் ஆஸன்னபதனா
கதாஸ்துல்யாவஸ்தாம் ஸிகதிலனதீதீரதருபிஃ || 3.48 ||

ஆயுர்வர்ஷஶதம் ன்ணாம் பரிமிதம் ராத்ரௌ தத்‌அர்தம் கதம்
தஸ்யார்தஸ்ய பரஸ்ய சார்தம் அபரம் பாலத்வவ்றுத்தத்வயோஃ |
ஶேஷம் வ்யாதிவியோகதுஃகஸஹிதம் ஸேவாதிபிர்னீயதே
ஜீவே வாரிதரங்கசஞ்சலதரே ஸௌக்யம் குதஃ ப்ராணினாம் || 3.49 ||

க்ஷணம் பாலோ பூத்வா க்ஷணம் பை யுவா காமரஸிகஃ
க்ஷணம் வித்தைர்ஹீனஃ க்ஷணம் அபி ச ஸம்பூர்ணவிபவஃ |
ஜராஜீர்ணைரங்கைர்னட இவ பலீமண்டிததனூர்
னரஃ ஸம்ஸாரான்தே விஶதி யமதானீயவனிகாம் || 3.50 ||

த்வம் ராஜா வயம் அப்யுபாஸிதகுருப்ரஜ்ஞாபிமானோன்னதாஃ
க்யாதஸ்த்வம் விபவைர்யஶாம்ஸி கவயோ திக்ஷு ப்ரதன்வன்தி னஃ |
இத்தம் மானதனாதிதூரம் உபயோரப்யாவயோரன்தரம்
யத்யஸ்மாஸு பராங்முகோ‌உஸி வயம் அப்யேகான்ததோ னிஃஸ்ப்றுஹா || 3.51 ||

அர்தானாம் ஈஶிஷே த்வம் வயம் அபி ச கிராம் ஈஶ்மஹே யாவதர்தம்
ஶூரஸ்த்வம் வாதிதர்பவ்யுபஶமனவிதாவக்ஷயம் பாடவம் னஃ |
ஸேவன்தே த்வாம் தனாட்யா மதிமலஹதயேமாம் அபி ஶ்ரோதுகாமாமய்ய்
அப்யாஸ்தா ன தே சேத்த்வயி மம னிதராம் ஏவ ராஜன்னனாஸ்தா || 3.52 ||

வயம் இஹ பரிதுஷ்டா வல்கலைஸ்த்வம் துகூலைஃ
ஸம இஹ பரிதோஷோ னிர்விஶேஷோ விஶேஷஃ |
ஸ து பவது தரித்ரோ யஸ்ய த்றுஷ்ணா விஶாலா
மனஸி ச பரிதுஷ்டே கோ‌உர்தவான்கோ தரித்ரஃ || 3.53 ||

பலம் அலம் அஶனாய ஸ்வாது பானாய தோயம்
க்ஷிதிரபி ஶயனார்தம் வாஸஸே வல்கலம் ச |
னவகனமதுபானப்ரான்தஸர்வேன்த்ரியாணாமவினயம்
அனுமன்தும் னோத்ஸஹே துர்ஜனானாம் || 3.54 ||

அஶ்னீமஹி வயம் பிக்ஷாம் ஆஶாவாஸோ வஸீமஹி |
ஶயீமஹி மஹீப்றுஷ்டே குர்வீமஹி கிம் ஈஶ்வரைஃ || 3.55 ||

ன னடா னா விடா ன காயகா ன ச ஸப்யேதரவாதசுஞ்சவஃ |
ன்றுபம் ஈக்ஷிதும் அத்ர கே வயம் ஸ்தனபாரானமிதா ன யோஷிதஃ || 3.56 ||

விபுலஹ்றுதயைரீஶைரேதஜ்ஜகஜ்ஜனிதம் புரா
வித்றுதம் அபரைர்தத்தம் சான்யைர்விஜித்ய த்றுணம் யதா |
இஹ ஹி புவனான்யன்யைர்தீராஶ்சதுர்தஶ புஞ்ஜதே
கதிபயபுரஸ்வாம்யே பும்ஸாம் க ஏஷ மதஜ்வரஃ || 3.57 ||

அபுக்தாயாம் யஸ்யாம் க்ஷணம் அபி ன யாதம் ன்றுபஶதைர்
துவஸ்தஸ்யா லாபே க இவ பஹுமானஃ க்ஷிதிப்றுதாம் |
தத்‌அம்ஶஸ்யாப்யம்ஶே தத்‌அவயலேஶே‌உபி பதயோ
விஷாதே கர்தவ்யே விதததி ஜடாஃ ப்ரத்யுத முதம் || 3.58 ||

ம்றுத்பிண்டோ ஜலரேகயா பலயதிஃ ஸர்வோ‌உப்யயம் னன்வணுஃ
ஸ்வாம்ஶீக்றுத்ய ஸ ஏவ ஸங்கரஶதை ராஜ்ஞாம் கணா புஞ்ஜதே |
யே தத்யுர்தததோ‌உதவா கிம் அபரம் க்ஷுத்ரா தரித்ரம் ப்றுஶம்
திக்திக்தான்புருஷாதமான்தனகணான்வாஞ்சன்தி தேப்யோ‌உபி யே || 3.59 ||

ஸ ஜாதஃ கோ‌உப்யாஸீன்மதனரிபுணா மூர்த்னி தவலம்
கபாலம் யஸ்யோச்சைர்வினிஹிதம் அலங்காரவிதயே |
ன்றுபிஃ ப்ராணத்ராணப்ரவணமதிபிஃ கைஶ்சிததுனா
னமத்பிஃ கஃ பும்ஸாம் அயம் அதுலதர்பஜ்வரபரஃ || 3.60 ||

பரேஷாம் சேதாம்ஸி ப்ரதிதிவஸம் ஆராத்ய பஹுதா
ப்ரஸாதம் கிம் னேதும் விஶஸி ஹ்றுதய க்லேஶகலிதம் |
ப்ரஸன்னே த்வய்யன்தஃஸவயமுதிதசின்தாமணிகணோ
விவிக்தஃ ஸங்கல்பஃ கிம் அபிலஷிதம் புஷ்யதி ன தே || 3.61 ||

ஸத்யாம் ஏவ த்ரிலோகீஸரிதி ஹரஶிரஶ்சும்பினீவச்சடாயாம்
ஸத்வ்றுத்திம் கல்பயன்த்யாம் படவிடபபவைர்வல்கலைஃ ஸத்பலைஶ்ச |
கோ‌உயம் வித்வான்விபத்திஜ்வரஜனிதருஜாதீவதுஃகாஸிகானாம்
வக்த்ரம் வீக்ஷேத துஃஸ்தே யதி ஹி ன விப்றுயாத்ஸ்வே குடும்பே‌உனுகம்பாம் || 3.611 ||

பரிப்ரமஸி கிம் முதா க்வசன சித்த விஶ்ராம்யதாம்
ஸ்வயம் பவதி யத்யதா பவதி தத்ததா னான்யதா |
அதீதம் அனனுஸ்மரன்னபி ச பாவ்யஸங்கல்பயன்னதர்கித
ஸமாகமானுபவாமி போகனாஹம் || 3.62 ||

ஏதஸ்மாத்விரமேன்த்ரியார்தகஹனாதாயாஸகாதாஶ்ரயஶ்ரேயோ
மார்கம் அஶேஷதுஃகஶமனவ்யாபாரதக்ஷம் க்ஷணாத் |
ஸ்வாத்மீபாவம் உபைஹி ஸன்த்யஜ னிஜாம் கல்லோலலோலம் கதிம்
மா பூயோ பஜ பங்குராம் பவரதிம் சேதஃ ப்ரஸீதாதுனா || 3.63 ||

மோஹம் மார்ஜய தாம் உபார்ஜய ரதிம் சன்த்ரார்தசூடாமணௌ
சேதஃ ஸ்வர்கதரங்கிணீதடபுவாம் ஆஸங்கம் அங்கீகுரு |
கோ வா வீசிஷு புத்புதேஷு ச தடில்லேகாஸு ச ஶ்ரீஷு ச
ஜ்வாலாக்ரேஷு ச பன்னகேஷு ஸரித்வேகேஷு ச சப்ரத்யயஃ || 3.64 ||

சேதஶ்சின்தய மா ரமாம் ஸக்றுதிமாம் அஸ்தாயினீம் ஆஸ்தயா
பூபாலப்ருகுடீகுடீவிஹரணவ்யாபாரபண்யாங்கனாம் |
கன்தாகஞ்சுகினஃ ப்ரவிஶ்ய பவனத்வாராணி வாராணஸீரத்யா
பங்க்திஷு பாணிபாத்ரபதிதாம் பிக்ஷாம் அபேக்ஷாமஹே || 3.65 ||

அக்ரே கீதம் ஸரஸகவயஃ பார்ஶ்வயோர்தாக்ஷிணாத்யாஃ
பஶ்சால்லீலாவலயரணிதம் சாமரக்ராஹிணீனாம் |
யத்யஸ்த்யேவம் குரு பவரஸாஸ்வாதனே லம்படத்வம்
னோ சேச்சேதஃ ப்ரவிஶ ஸஹஸா னிர்விகல்பே ஸமாதௌ || 3.66 ||

ப்ராப்தாஃ ஶ்ரியஃ ஸகலகாமதுதாஸ்ததஃ கிம்
ன்யஸ்தம் பதம் ஶிரஸி வித்விஷதாம் ததஃ கிம் |
ஸம்பாதிதாஃ ப்ரணயினோ விபவைஸ்ததஃ கிம்
கல்பம் ஸ்திதாஸ்தனுப்றுதாம் தனவஸ்ததஃ கிம் || 3.67 ||

பக்திர்பவே மரணஜன்மபயம் ஹ்றுதிஸ்தம்
ஸ்னேஹோ ன பன்துஷு ன மன்மதஜா விகாராஃ |
ஸம்ஸர்ஜ தோஷரஹிதா விஜயா வனான்தா
வைராக்யம் அஸ்தி கிம் இதஃ பரமர்தனீயம் || 3.68 ||

தஸ்மாதனன்தம் அஜரம் பரமம் விகாஸி
தத்ப்ரஹ்ம சின்தய கிம் ஏபிரஸத்விகல்பைஃ |
யஸ்யானுஷங்கிண இமே புவனாதிபத்யபோகாதயஃ
க்றுபணலோகமதா பவன்தி || 3.69 ||

பாதாலம் ஆவிஶஸி யாஸி னபோ விலங்க்ய
திங்மண்டலம் ப்ரமஸி மானஸ சாபலேன |
ப்ரான்த்யாபி ஜாது விமலம் கதம் ஆத்மனீனம்
ன ப்ரஹ்ம ஸம்ஸரஸி விர்வ்றுதிமம் ஏஷி யேன || 3.70 ||

கிம் வேதைஃ ஸ்ம்றுதிபிஃ புராணபடனைஃ ஶாஸ்த்ரைர்மஹாவிஸ்தரைஃ
ஸ்வர்கக்ராமகுடீனிவாஸபலதைஃ கர்மக்ரியாவிப்ரமைஃ |
முக்த்வைகம் பவதுஃகபாரரசனாவித்வம்ஸகாலானலம்
ஸ்வாத்மானன்தபதப்ரவேஶகலனம் ஶேஸைர்வாணிக்வ்றுத்திபிஃ || 3.71 ||

னாயம் தே ஸமயோ ரஹஸ்யம் அதுனா னித்ராதி னாதோ யதி
ஸ்தித்வா த்ரக்ஷ்யதி குப்யதி ப்ரபுரிதி த்வாரேஷு யேஷாம் வசஃ |
சேதஸ்தானபஹாய யாஹி பவனம் தேவஸ்ய விஶ்வேஶிதுர்
னிர்தௌவாரிகனிர்தயோக்த்ய்‌அபருஷம் னிஃஸோஉம்‌அஶர்மப்ரதம் || 3.711 ||

யதோ மேருஃ ஶ்ரீமான்னிபததி யுகான்தாக்னிவலிதஃ
ஸமுத்ராஃ ஶுஷ்யன்தி ப்ரசுரமகரக்ராஹனிலயாஃ |
தரா கச்சத்யன்தம் தரணிதரபாதைரபி த்றுதா
ஶரீரே கா வார்தா கரிகலபகர்ணாக்ரசபலே || 3.72 ||

காத்ரம் ஸங்குசிதம் கதிர்விகலிதா ப்ரஷ்டா ச தன்தாவலிர்
த்றுஷ்டிர்னக்ஷ்யதி வர்ததே வதிரதா வக்த்ரம் ச லாலாயதே |
வாக்யம் னாத்ரியதே ச பான்தவஜனோ பார்யா ன ஶுஶ்ரூஷதே
ஹா கஷ்டம் புருஷஸ்ய ஜீர்ணவயஸஃ புத்ரோ‌உப்யமித்ராயதே || 3.73 ||

வர்ணம் ஸிதம் ஶிரஸி வீக்ஷ்ய ஶிரோருஹாணாம்
ஸ்தானம் ஜராபரிபவஸ்ய ததா புமாம்ஸம் |
ஆரோபிதாம்ஸ்திஶதகம் பரிஹ்றுத்ய யான்தி
சண்டாலகூபம் இவ தூரதரம் தருண்யஃ || 3.74 ||

யாவத்ஸ்வஸ்தம் இதம் ஶரீரம் அருஜம் யாவச்ச தூரே ஜரா
யாவச்சேன்த்ரியஶக்திரப்ரதிஹதா யாவத்க்ஷயோ னாயுஷஃ |
ஆத்மஶ்ரேயஸி தாவதேவ விதுஷா கார்யஃ ப்ரயத்னோ மஹான்
ஸன்தீப்தே பவனே து கூபகனனம் ப்ரத்யுத்யமஃ கீத்றுஶஃ || 3.75 ||

தபஸ்யன்தஃ ஸன்தஃ கிம் அதினிவஸாமஃ ஸுரனதீம்
குணோதாரான்தாரானுத பரிசராமஃ ஸவினயம் |
பிபாமஃ ஶாஸ்த்ரௌகானுதவிவிதகாவ்யாம்றுதரஸான்
ன வித்மஃ கிம் குர்மஃ கதிபயனிமேஷாயுஷி ஜனே || 3.76 ||

துராராத்யாஶ்சாமீ துரகசலசித்தாஃ க்ஷிதிபுஜோ
வயம் து ஸ்தூலேச்சாஃ ஸுமஹதி பலே பத்தமனஸஃ |
ஜரா தேஹம் ம்றுத்யுர்ஹரதி தயிதம் ஜீவிதம் இதம்
ஸகே னான்யச்ச்ரேயோ ஜகதி விதுஷே‌உன்யத்ர தபஸஃ || 3.77 ||

மானே ம்லாயினி கண்டிதே ச வஸுனி வ்யர்தே ப்ரயாதே‌உர்தினி
க்ஷீணே பன்துஜனே கதே பரிஜனே னஷ்டே ஶனைர்யௌவனே |
யுக்தம் கேவலம் ஏததேவ ஸுதியாம் யஜ்ஜஹ்னுகன்யாபயஃபூதாக்ராவ
கிரீன்த்ரகன்தரதடீகுஞ்ஜே னிவாஸஃ க்வசித் || 3.78 ||

ரம்யாஶ்சன்த்ரமரீசயஸ்த்றுணவதீ ரம்யா வனான்தஸ்தலீ
ரம்யம் ஸாதுஸமாகமாகதஸுகம் காவ்யேஷு ரம்யாஃ கதாஃ |
கோபோபாஹிதபாஷ்பபின்துதரலம் ரம்யம் ப்ரியாயா முகம்
ஸர்வம் ரம்யம் அனித்யதாம் உபகதே சித்தே ன கிஞ்சித்புனஃ || 3.79 ||

ரம்யம் ஹர்ம்யதலம் ன கிம் வஸதயே ஶ்ரவ்யம் ன கேயாதிகம்
கிம் வா ப்ராணஸமாஸமாகமஸுகம் னைவாதிகப்ரீதயே |
கின்து ப்ரான்தபதங்கக்ஷபவனவ்யாலோலதீபாங்குரச்சாயா
சஞ்சலம் ஆகலய்ய ஸகலம் ஸன்தோ வனான்தம் கதாஃ || 3.80 ||

ஆ ஸம்ஸாராத்த்ரிபுவனம் இதம் சின்வதாம் தாத்தாத்றுங்னைவாஸ்மாகம்
னயனபதவீம் ஶ்ரோத்ரமார்கம் கதோ வா |
யோ‌உயம் தத்தே விஷயகரிணோ காடகூடாபிமானக்ஷீவஸ்யான்தஃ
கரணகரிணஃ ஸம்யமாலானலீலாம் || 3.81 ||

யதேதத்ஸ்வச்சன்தம் விஹரணம் அகார்பண்யம் அஶனம்
ஸஹார்யைஃ ஸம்வாஸஃ ஶ்ருதம் உபஶமைகவ்ரதபலம் |
மனோ மன்தஸ்பன்தம் பஹிரபி சிரஸ்யாபி விம்றுஶன்ன
ஜானே கஸ்யைஷா பரிணதிருதாரஸ்ய தபஸஃ || 3.82 ||

ஜீர்ணா ஏவ மனோரதாஶ்ச ஹ்றுதயே யாதம் ச தத்யௌவனம்
ஹன்தாங்கேஷு குணாஶ்பன்த்யபலதாம் யாதா குணஜ்ஞைர்வினா |
கிம் யுக்தம் ஸஹஸாப்யுபைதி பலவான்காலஃ க்றுதான்தோ‌உக்ஷமீ
ஹா ஜ்ஞாதம் மதனான்தகாங்க்ரியுகலம் முக்த்வாஸ்தி னான்யோ கதிஃ || 3.83 ||

மஹேஶ்வரே வா ஜகதாம் அதீஶ்வரே
ஜனார்தனே வா ஜகத்‌அன்தராத்மனி |
ன வஸ்துபேதப்ரதிபத்திரஸ்தி மே
ததாபி பக்திஸ்தருணேன்துஶேகரே || 3.84 ||

ஸ்புரத்ஸ்பாரஜ்யோத்ஸ்னாதவலிததலே க்வாபி புலினே
ஸுகாஸீனாஃ ஶான்தத்வன்திஸு ரஜனீஷு த்யுஸரிதஃ |
பவாபோகோத்விக்னாஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவேத்யுச்சவசஸஃ
கதா யாஸ்யாமோ‌உதர்கதபஹுலபாஷ்பாகுலதஶாம் || 3.85 ||

மஹாதேவோ தேவஃ ஸரிதபி ச ஸைஷா ஸுரஸரித்குஹா
ஏவாகாரம் வஸனம் அபி தா ஏவ ஹரிதஃ |
ஸுஹ்றுதா காலோ‌உயம் வ்ரதம் இதம் அதைன்யவ்ரதம் இதம்
கியத்வா வக்ஷ்யாமோ வடவிடப ஏவாஸ்து தயிதா || 3. ||

விதீர்ணே ஸர்வஸ்வே தருணகருணாபூர்ணஹ்றுதயாஃ
ஸ்மரன்தஃ ஸம்ஸாரே விகுணபரிணாமாம் விதிகதிம் |
வயம் புண்யாரண்யே பரிணதஶரச்சன்த்ரகிரணாஸ்
த்ரியாமா னேஸ்யாமோ ஹரசரணசின்தைகஶரணாஃ || 3.86 ||

கதா வாராணஸ்யாம் அமரதடினீரோதஸி வஸன்
வஸானஃ கௌபீனம் ஶிரஸி னிததானோ‌உஞ்ஜலிபுடம் |
அயே கௌரீனாத த்ரிபுரஹர ஶம்போ த்ரினயன
ப்ரஸீதேத்யாக்ரோஶன்னிமிஷம் இவ னேஷ்யாமி திவஸான் || 3.87 ||

உத்யானேஷு விசித்ரபோஜனவிதிஸ்தீவ்ராதிதீவ்ரம் தபஃ
கௌபீனாவரணம் ஸுவஸ்த்ரம் அமிதம் பிக்ஷாடனம் மண்டனம் |
ஆஸன்னம் மரணம் ச மங்கலஸமம் யஸ்யாம் ஸமுத்பத்யதே
தாம் காஶீம் பரிஹ்றுத்ய ஹன்த விபுதைரன்யத்ர கிம் ஸ்தீயதே || 3. ||

ஸ்னாத்வா காங்கைஃ பயோபிஃ ஶுசிகுஸுமபலைரர்சயித்வா விபோ த்வா
த்யேயே த்யானம் னிவேஶ்ய க்ஷிதிதரகுஹரக்ராவபர்யங்கமூலே |
ஆத்மாராமஃ பலாஶீ குருவசனரதஸ்த்வத்ப்ரஸாதாத்ஸ்மராரே
துஃகம் மோக்ஷ்யே கதாஹம் ஸமகரசரணே பும்ஸி ஸேவாஸமுத்தம் || 3.88 ||

ஏகாகீ னிஃஸ்ப்றுஹஃ ஶான்தஃ பாணிபாத்ரோ திகம்பரஃ |
கதா ஶம்போ பவிஷ்யாமி கர்மனிர்மூலனக்ஷமஃ || 3.89 ||

பாணிம் பாத்ரயதாம் னிஸர்கஶுசினா பைக்ஷேண ஸன்துஷ்யதாம்
யத்ர க்வாபி னிஷீததாம் பஹுத்றுணம் விஶ்வம் முஹுஃ பஶ்யதாம் |
அத்யாகே‌உபி தனோரகண்டபரமானன்தாவபோதஸ்ப்றுஶா
மத்வா கோ‌உபி ஶிவப்ரஸாதஸுலபஃ ஸம்பத்ஸ்யதே யோகினாம் || 3.90 ||

கௌபீனம் ஶதகண்டஜர்ஜரதரம் கன்தா புனஸ்தாத்றுஶீ
னைஶ்சின்த்யம் னிரபேக்ஷபைக்ஷ்யம் அஶனம் னித்ரா ஶ்மஶானே வனே |
ஸ்வாதன்த்ர்யேண னிரங்குஶம் விஹரணம் ஸ்வான்தம் ப்ரஶான்தம் ஸதா
ஸ்தைர்யம் யோகமஹோத்ஸவே‌உபி ச யதி த்ரைலோக்யராஜ்யேன கிம் || 3.91 ||

ப்ரஹ்மாண்டம் மண்டலீமாத்ரம் கிம் லோபாய மனஸ்வினஃ |
ஶபரீஸ்புர்தேனாப்திஃ க்ஷுப்தோ ன கலு ஜாயதே || 3.92 ||

மாதர்லக்ஷ்மி பஜஸ்வ கஞ்சிதபரம் மத்காங்க்ஷிணீ மா ஸ்ம பூர்
போகேஷு ஸ்ப்றுஹயாலவஸ்தவ வஶே கா னிஃஸ்ப்றுஹாணாம் அஸி |
ஸத்யஃ ஸ்யூதபலாஶபத்ரபுடிகாபாத்ரைஃ பவித்ரீக்றுதைர்
பிக்ஷாவஸ்துபிரேவ ஸம்ப்ரதி வயம் வ்றுத்திம் ஸமீஹாமஹே || 3.93 ||

மஹாஶய்யா ப்றுத்வீ விபுலம் உபதானம் புஜலதாம்
விதானம் சாகாஶம் வ்யஜனம் அனுகூலோ‌உயம் அனிலஃ |
ஶரச்சன்த்ரோ தீபோ விரதிவனிதாஸங்கமுதிதஃ
ஸுகீ ஶான்தஃ ஶேதே முனிரதனுபூதிர்ன்றுப இவ || 3.94 ||

பிக்ஷாஸீ ஜனமத்யஸங்கரஹிதஃ ஸ்வாயத்தசேஷ்டஃ ஸதா
ஹானாதானவிரக்தமார்கனிரதஃ கஶ்சித்தபஸ்வீ ஸ்திதஃ |
ரத்யாகீர்ணவிஶீர்ணஜீர்ணவஸனஃ ஸம்ப்ராப்தகன்தாஸனோ
னிர்மானோ னிரஹங்க்றுதிஃ ஶமஸுகாபோகைகபத்தஸ்ப்றுஹஃ || 3.95 ||

சண்டாலஃ கிம் அயம் த்விஜாதிரதவா ஶூத்ரோ‌உத கிம் தாபஸஃ
கிம் வா தத்த்வவிவேகபேஶலமதிர்யோகீஶ்வரஃ கோ‌உபி கிம் |
இத்யுத்பன்னவிகல்பஜல்பமுகரைராபாஷ்யமாணா ஜனைர்
ன க்ருத்தாஃ பதி னைவ துஷ்டமனஸோ யான்தி ஸ்வயம் யோகினஃ || 3.96 ||

ஹிம்ஸாஶூன்யம் அயத்னலப்யம் அஶனம் தாத்ரா மருத்கல்பிதம்
வ்யாலானம் பஶவஸ்த்றுணாங்குரபுஜஸ்துஷ்டாஃ ஸ்தலீஶாயினஃ |
ஸம்ஸாரார்ணவலங்கனக்ஷமதியாம் வ்றுத்திஃ க்றுதா ஸா ன்றுணாம்
தாம் அன்வேஷயதாம் ப்ரயான்தி ஸததம் ஸர்வம் ஸமாப்திம் குணாஃ || 3.97 ||

கங்காதீரே ஹிமகிரிஶிலாபத்தபத்மாஸனஸ்ய
ப்ரஹ்மத்யானாப்யஸனவிதினா யோகனித்ராம் கதஸ்ய |
கிம் தைர்பாவ்யம் மம ஸுதிவஸைர்யத்ர தே னிர்விஶங்காஃ
கண்டூயன்தே ஜரடஹரிணாஃ ஸ்வாங்கம் அங்கே மதீயே || 3.98 ||

ஜீர்ணாஃ கன்தா ததஃ கிம் ஸிதம் அமலபடம் பட்டஸூத்ரம் ததஃ கிம்
ஏகா பார்யா ததஃ கிம் ஹயகரிஸுகணைராவ்றுதோ வா ததஃ கிம் |
பக்தம் புக்தம் ததஃ கிம் கதஶனம் அதவா வாஸரான்தே ததஃ கிம்
வ்யக்தஜ்யோதிர்ன வான்தர்மதிதபவபயம் வைபவம் வா ததஃ கிம் || 3. ||

பாணிஃ பாத்ரம் பவித்ரம் ப்ரமணபரிகதம் பைக்ஷ்யம் அக்ஷய்யம் அன்னம்
விஸ்தீர்ணம் வஸ்த்ரம் ஆஶாதஶகம் அசபலம் தல்பம் அஸ்வல்பம் உர்வீம் |
யேஷாம் னிஃஸங்கதாங்கீகரணபரிணதஸ்வான்தஸன்தோஷிணஸ்தே
தன்யாஃ ஸம்ன்யஸ்ததைன்யவ்யதிகரனிகராஃ கர்ம னிர்மூலயன்தி || 3.99 ||

த்ரைலோக்யாதிபதித்வம் ஏவ விரஸம் யஸ்மின்மஹாஶாஸனே
தல்லப்த்வாஸனவஸ்த்ரமானகடனே போகே ரதிம் மா க்றுதாஃ |
போகஃ கோ‌உபி ஸ ஏக ஏவ பரமோ னித்யோதிதா ஜ்றும்பனே
யத்ஸ்வாதாத்விரஸா பவன்தி விஸயாஸ்த்ரைலோக்யராஜ்யாதயஃ || 3.991 ||

மாதர்மேதினி தாத மாருதி ஸகே தேஜஃ ஸுபன்தோ ஜல
ப்ராதர்வ்யோஉம்‌அ னிபத்த ஏஷ பவதாம் அன்த்யஃ ப்ரணாமாஞ்ஜலிஃ |
யுஷ்மத்ஸங்கவஶோபஜாதஸுக்றுதஸ்பாரஸ்புரன்னிர்மலஜ்ஞானாபாஸ்த
ஸமஸ்தமோஹமஹிமா லீனே பரப்ரஹ்மணி || 3.100 ||

ஶய்யா ஶைலஶிலாக்றுஹம் கிரிகுஹா வஸ்த்ரம் தருணாம் த்வசஃ
ஸாரங்காஃ ஸுஹ்றுதோ னனு க்ஷிதிருஹாம் வ்றுத்திஃ பலைஃ கோஉம்‌அலைஃ |
யேஸாம் னிர்ஜரம் அம்புபானம் உசிதம் ரத்யை து வித்யாங்கனா
மன்யே தே பரமேஶ்வராஃ ஶிரஸி யரி பத்தோ ன ஸேவாஞ்ஜலிஃ || 3.1001 ||

தைர்யம் யஸ்ய பிதா க்ஷமா ச ஜனனீ ஶான்திஶ்சிரம் கேஹினீ
ஸத்யம் மித்ரம் இதம் தயா ச பகினீ ப்ராதா மனஃஸம்யமஃ |
ஶய்யா பூமிதலம் திஶோ‌உபி வஸனம் ஜ்ஞானாம்றுதம் போஜனம்
ஹ்யேதே யஸ்ய குடும்பினோ வத ஸகே கஸ்மாத்பயம் யோகினஃ || 3.1002 ||

அஹோ வா ஹாரே வா பலவதி ரிபௌ வா ஸுஹ்றுதி வா
மணௌ வா லோஷ்டே வா குஸுமஶயனே வா த்றுஷதி வா |
த்றுணே வா ஸ்த்ரைணே வா மம ஸமத்றுஶோ யான்தி திவஸாஃ
க்வசித்புண்யாரண்யே ஶிவ ஶிவ ஶிவேதி ப்ரலபதஃ || 3.1003 ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics