PlainEnglish

Ardha Naareeswara Ashtakam – PlainEnglish

Comments Off on Ardha Naareeswara Ashtakam – PlainEnglish 27 February 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Shankaracharya

chaaMpEyagauraardhaSareerakaayai
karpooragauraardhaSareerakaaya |
dhammillakaayai cha jaTaadharaaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 1 ||

kastoorikaakuMkumacharchitaayai
chitaarajaHpunja vicharchitaaya |
kRutasmaraayai vikRutasmaraaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 2 ||

jhaNatkvaNatkaMkaNanoopuraayai
paadaabjaraajatphaNinoopuraaya |
hEmaaMgadaayai bhujagaaMgadaaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 3 ||

viSaalaneelOtpalalOchanaayai
vikaasipaMkEruhalOchanaaya |
samEkShaNaayai viShamEkShaNaaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 4 ||

maMdaaramaalaakalitaalakaayai
kapaalamaalaaMkitakaMdharaaya |
divyaaMbaraayai cha digaMbaraaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 5 ||

aMbhOdharaSyaamalakuntalaayai
taTitprabhaataamrajaTaadharaaya |
nireeSvaraayai nikhilESvaraaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 6 ||

prapaMchasRuShTyunmukhalaasyakaayai
samastasaMhaarakataaMDavaaya |
jagajjananyai jagadEkapitrE
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 7 ||

pradeeptaratnOjjvalakuMDalaayai
sphuranmahaapannagabhooShaNaaya |
Sivaanvitaayai cha Sivaanvitaaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 8 ||

EtatpaThEdaShTakamiShTadaM yO
bhaktyaa sa maanyO bhuvi deerghajeevee |
praapnOti saubhaagyamanantakaalaM
bhooyaatsadaa tasya samastasiddhiH ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics