Malayalam

Annamayya Keerthanas Viswaroopamidivo – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Viswaroopamidivo – Malayalam 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

വിശ്വരൂപമിദിവോ വിഷ്ണുരൂപമിദിവോ
ശാശ്വതുലമൈതിമിംക ജയമു നാജന്മമു ||

കൊംഡവംടി ഹരിരൂപു ഗുരുതൈന തിരുമല
പംഡിന വൃക്ഷമുലേ കല്പതരുവുലു |
നിംഡിന മൃഗാദുലെല്ല നിത്യമുക്തജനമുലു
മെംഡുഗ പ്രത്യക്ഷമായെ മേലുവോനാജന്മമു ||

മേഡവംടി ഹരിരൂപു മിംചൈനപൈഡി ഗോപുര
മാഡനേ വാലിന പക്ഷുല മരുലു |
വാഡല കോനേടി ചുട്ല വൈകുംഠ നഗരമു
യീഡമാകു പൊഡചൂപെ ഇഹമേപോപരമു ||

കോടിമദനുലവംടി ഗുഡിലോ ചക്കനി മൂര്തി
യീടുലേനി ശ്രീ വേംകടേശുഡിതഡു |
വാടപു സൊമ്മുലു മുദ്ര വക്ഷപുടലമേല്മംഗ
കൂടുവൈനന്നേലിതി യെക്കുവനോനാതാപമു ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics