Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Viswaroopamidivo – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Viswaroopamidivo – Devanagari 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

विश्वरूपमिदिवो विष्णुरूपमिदिवो
शाश्वतुलमैतिमिङ्क जयमु नाजन्ममु ॥

कोण्डवण्टि हरिरूपु गुरुतैन तिरुमल
पण्डिन वृक्षमुले कल्पतरुवुलु ।
निण्डिन मृगादुलेल्ल नित्यमुक्तजनमुलु
मेण्डुग प्रत्यक्षमाये मेलुवोनाजन्ममु ॥

मेडवण्टि हरिरूपु मिञ्चैनपैडि गोपुर
माडने वालिन पक्षुल मरुलु ।
वाडल कोनेटि चुट्ल वैकुण्ठ नगरमु
यीडमाकु पोडचूपे इहमेपोपरमु ॥

कोटिमदनुलवण्टि गुडिलो चक्कनि मूर्ति
यीटुलेनि श्री वेङ्कटेशुडितडु ।
वाटपु सोम्मुलु मुद्र वक्षपुटलमेल्मङ्ग
कूटुवैनन्नेलिति येक्कुवनोनातापमु ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics