Malayalam

Annamayya Keerthanas Vinnapaalu Vinavale – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Vinnapaalu Vinavale – Malayalam 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

രാഗം: ഭൂപാളം

വിന്നപാലു വിനവലെ വിംത വിംതലു |
പന്നഗപു ദോമതെര പൈകെത്തവേലയ്യാ ||

തെല്ലവാരെ ജാമെക്കെ ദേവതലു മുനുലു |
അല്ലനല്ല നംതനിംത നദിഗോവാരേ |
ചല്ലനി തമ്മിരേകുലു സാരസപു ഗന്നുലു |
മെല്ലമെല്ലനെ വിച്ചി മേലുകൊനവേലയ്യാ ||

ഗരുഡ കിന്നരയക്ഷ കാമിനുലു ഗമുലൈ |
വിരഹപു ഗീതമുല വിംതാലാപാല |
പരിപരിവിധമുല ബാഡേരുനിന്നദിവോ |
സിരിമൊഗമു ദെരചി ചിത്തഗിംചവേലയ്യാ ||

പൊംകപു ശേഷാദുലു തുംബുരുനാരദാദുലു |
പംകജഭവാദുലു നീ പാദാലു ചേരി |
അംകെലനുന്നാരു ലേചി അലമേലുമംഗനു |
വേംകടേശുഡാ രെപ്പലു വിച്ചി ചൂചി ലേവയ്യാ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics