Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Vinnapaalu Vinavale – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Vinnapaalu Vinavale – Devanagari 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

रागं: भूपालं

विन्नपालु विनवले विन्त विन्तलु ।
पन्नगपु दोमतेर पैकेत्तवेलय्या ॥

तेल्लवारे जामेक्के देवतलु मुनुलु ।
अल्लनल्ल नन्तनिन्त नदिगोवारे ।
चल्लनि तम्मिरेकुलु सारसपु गन्नुलु ।
मेल्लमेल्लने विच्चि मेलुकोनवेलय्या ॥

गरुड किन्नरयक्ष कामिनुलु गमुलै ।
विरहपु गीतमुल विन्तालापाल ।
परिपरिविधमुल बाडेरुनिन्नदिवो ।
सिरिमोगमु देरचि चित्तगिञ्चवेलय्या ॥

पोङ्कपु शेषादुलु तुम्बुरुनारदादुलु ।
पङ्कजभवादुलु नी पादालु चेरि ।
अङ्केलनुन्नारु लेचि अलमेलुमङ्गनु ।
वेङ्कटेशुडा रेप्पलु विच्चि चूचि लेवय्या ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics