Malayalam

Annamayya Keerthanas Viduva Viduvaninka – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Viduva Viduvaninka – Malayalam 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

രാഗം: സൂര്യകാംതം

വിഡുവവിഡുവനിംക വിഷ്ണുഡ നീപാദമുലു
കഡഗി സംസാരവാര്ഥി കഡുമുംചുകൊനിന ||

പരമാത്മ നീവെംദോ പരാകൈയുന്നാനു
പരഗ നന്നിംദ്രിയാലു പരചിനാനു |
ധരണിപൈ ചെലരേഗി തനുവു വേസരിനാനു
ദുരിതാലു നലുവംകം ദൊഡികി തീസിനനു ||

പുട്ടുഗു ലിട്ടെ രാനീ ഭുവി ലേക മാനനീ
വട്ടി മുദിമൈന രാനീ വയസേ രാനീ |
ചുട്ടുകൊന്നബംധമുലു ചൂഡനീ വീഡനീ
നെട്ടുകൊന്നയംതരാത്മ നീകു നാകുബോദു ||

യീദേഹമേ യയിന ഇക നൊകടൈനാനു
കാദു ഗൂഡദനി മുക്തി കഡകേഗിനാ |
ശ്രീദേവുഡവൈന ശ്രീവേംകടേശ നീകു
സോദിംചി നീശരണമേ ചൊച്ചിതി നേനികനു ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics