Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Viduva Viduvaninka – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Viduva Viduvaninka – Devanagari 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

रागं: सूर्यकान्तं

विडुवविडुवनिङ्क विष्णुड नीपादमुलु
कडगि संसारवार्थि कडुमुञ्चुकोनिन ॥

परमात्म नीवेन्दो पराकैयुन्नानु
परग नन्निन्द्रियालु परचिनानु ।
धरणिपै चेलरेगि तनुवु वेसरिनानु
दुरितालु नलुवङ्कं दोडिकि तीसिननु ॥

पुट्टुगु लिट्टे रानी भुवि लेक माननी
वट्टि मुदिमैन रानी वयसे रानी ।
चुट्टुकोन्नबन्धमुलु चूडनी वीडनी
नेट्टुकोन्नयन्तरात्म नीकु नाकुबोदु ॥

यीदेहमे ययिन इक नोकटैनानु
कादु गूडदनि मुक्ति कडकेगिना ।
श्रीदेवुडवैन श्रीवेङ्कटेश नीकु
सोदिञ्चि नीशरणमे चोच्चिति नेनिकनु ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics