Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Teppagaa Maraaku Meeda – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Teppagaa Maraaku Meeda – Devanagari 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

तेप्पगा मर्राकु मीद तेलाडुवाडु ।
एप्पुडु लोकमुलेल्ल नेलेटिवाडु ॥

मोतनीटि मडुगुलो यीतगरचिनवाडु ।
पातगिले नूतिक्रिन्द बायनिवाडु ।
मूतिदोसिपट्टि मण्टिमुद्द पेल्लगिञ्चुवाडु ।
रोतयैन पेगुल पेरुलु गलवाडु ॥

कोडिकूत नोरिवानि कुर्रतम्मुडैनवाडु ।
बूडिद बूसिनवानि बुद्धुलवाडु ।
माडवन्ने लेडिवेण्ट मायलबडिनवाडु ।
दूडल नावुलगाचि दोरयैनवाडु ॥

आकसानबारे वूरि अतिवल मानमुल ।
काकुसेयुवाडु तुरगमुपैवाडु ।
एकमै वेङ्कटगिरि निन्दिरारमणि गूडि ।
येकालमुबायनि येनलेनिवाडु ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics