Malayalam

Annamayya Keerthanas Tandanana Ahi – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Tandanana Ahi – Malayalam 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

തംദനാന അഹി, തംദനാന പുരെ
തംദനാന ഭളാ, തംദനാന ||

ബ്രഹ്മ മൊകടേ, പര
ബ്രഹ്മ മൊകടേ, പര
ബ്രഹ്മ മൊകടേ, പര
ബ്രഹ്മ മൊകടേ ||

കംദുവഗു ഹീനാധികമു ലിംദു ലേവു
അംദരികി ശ്രീഹരേ അംതരാത്മ |
ഇംദുലോ ജംതുകുല മംതാ ഒകടേ
അംദരികീ ശ്രീഹരേ അംതരാത്മ ||

നിംഡാര രാജു നിദ്രിംചു നിദ്രയുനൊകടേ
അംഡനേ ബംടു നിദ്ര – അദിയു നൊകടേ |
മെംഡൈന ബ്രാഹ്മണുഡു മെട്ടു ഭൂമിയൊകടേ
ചംഡാലുഡുംഡേടി സരിഭൂമി യൊകടേ ||

അനുഗു ദേവതലകുനു അല കാമ സുഖ മൊകടേ
ഘന കീട പശുവുലകു കാമ സുഖ മൊകടേ |
ദിന മഹോരാത്രമുലു – തെഗി ധനാഢ്യുന കൊകടേ
വൊനര നിരുപേദകുനു ഒക്കടേ അവിയു ||

കൊരലി ശിഷ്ടാന്നമുലു തുനു നാക ലൊകടേ
തിരുഗു ദുഷ്ടാന്നമുലു തിനു നാക ലൊകടേ |
പരഗ ദുര്ഗംധമുലപൈ വായു വൊകടേ
വരസ പരിമളമുപൈ വായു വൊകടേ ||

കഡഗി ഏനുഗു മീദ കായു എംഡൊകടേ
പുഡമി ശുനകമു മീദ ബൊലയു നെംഡൊകടേ |
കഡു പുണ്യുലനു – പാപ കര്മുലനു സരി ഗാവ
ജഡിയു ശ്രീ വേംകടേശ്വരു നാമ മൊകടേ ||

Read Related Stotrams:

– അന്നമയ്യ കീര്തന ഭാവയാമി ഗോപാലബാലം

– അന്നമയ്യ കീര്തന അദിവോ അല്ലദിവോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന കൊംഡലലോ നെലകൊന്ന

– അന്നമയ്യ കീര്തന ബ്രഹ്മ കഡിഗിന പാദമു

– ശ്രീ വേംകടേശ്വര സ്തോത്രമ്

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics