Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Tandanana Ahi – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Tandanana Ahi – Devanagari 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

तन्दनान अहि, तन्दनान पुरे
तन्दनान भला, तन्दनान ॥

ब्रह्म मोकटे, पर
ब्रह्म मोकटे, पर
ब्रह्म मोकटे, पर
ब्रह्म मोकटे ॥

कन्दुवगु हीनाधिकमु लिन्दु लेवु
अन्दरिकि श्रीहरे अन्तरात्म ।
इन्दुलो जन्तुकुल मन्ता ओकटे
अन्दरिकी श्रीहरे अन्तरात्म ॥

निण्डार राजु निद्रिञ्चु निद्रयुनोकटे
अण्डने बण्टु निद्र – अदियु नोकटे ।
मेण्डैन ब्राह्मणुडु मेट्टु भूमियोकटे
चण्डालुडुण्डेटि सरिभूमि योकटे ॥

अनुगु देवतलकुनु अल काम सुख मोकटे
घन कीट पशुवुलकु काम सुख मोकटे ।
दिन महोरात्रमुलु – तेगि धनाढ्युन कोकटे
वोनर निरुपेदकुनु ओक्कटे अवियु ॥

कोरलि शिष्टान्नमुलु तुनु नाक लोकटे
तिरुगु दुष्टान्नमुलु तिनु नाक लोकटे ।
परग दुर्गन्धमुलपै वायु वोकटे
वरस परिमलमुपै वायु वोकटे ॥

कडगि एनुगु मीद कायु एण्डोकटे
पुडमि शुनकमु मीद बोलयु नेण्डोकटे ।
कडु पुण्युलनु – पाप कर्मुलनु सरि गाव
जडियु श्री वेङ्कटेश्वरु नाम मोकटे ॥

Read Related Stotrams:

– अन्नमय्य कीर्तन भावयामि गोपालबालं

– अन्नमय्य कीर्तन अदिवो अल्लदिवो

– अन्नमय्य कीर्तन कोण्डललो नेलकोन्न

– अन्नमय्य कीर्तन ब्रह्म कडिगिन पादमु

– श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम्

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics