Malayalam

Annamayya Keerthanas Srimannaaraayana – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Srimannaaraayana – Malayalam 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ശ്രീമന്നാരായണ ശ്രീമന്നാരായണ |
ശ്രീമന്നാരായണ നീ ശ്രീപാദമേ ശരണു ||

കമലാസതീ മുഖകമല കമലഹിത |
കമലപ്രിയ കമലേക്ഷണ |
കമലാസനഹിത ഗരുഡഗമന ശ്രീ |
കമലനാഭ നീപദകമലമേ ശരണു ||

പരമയോഗിജന ഭാഗധേയ ശ്രീ |
പരമപൂരുഷ പരാത്പര
പരമാത്മ പരമാണുരൂപ ശ്രീ |
തിരുവേംകടഗിരി ദേവ ശരണു ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics