Malayalam

Annamayya Keerthanas Sobhaname Sobhaname – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Sobhaname Sobhaname – Malayalam 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ശോഭനമേ ശോഭനമേ
വൈഭവമുല പാവന മൂര്തികി ||

അരുദുഗ മുനു നരകാസുരുഡു |
സിരുലതോ ജെരലു ദെച്ചിന സതുല |
പരുവപു വയസുല ബദാരു വേലനു |
സൊരിദി ബെംഡ്ലാഡിന സുമുഖുനികി ||

ചെംദിന വേഡുക ശിശുപാലുഡു |
അംദി പെംഡ്ലാഡഗ നവഗളിംചി |
വിംദുവലെനെ താ വിച്ചേസി രുകുമിണി |
സംദഡി ബെംഡ്ലാഡിന സരസുനുകി ||

ദേവദാനവുല ധീരതനു |
ദാവതിപഡി വാര്ഥി ദരുപഗനു |
ശ്രീ വനിതാമണി ജെലഗി പെംഡ്ലാഡിന |
ശ്രീ വേംകടഗിരി ശ്രീനിധികി ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics