Malayalam

Annamayya Keerthanas Shodasa Kalanidhiki – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Shodasa Kalanidhiki – Malayalam 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ഷോഡസകളാനിധികി ഷോഡശോപചാരമുലു
ജാഡതോഡ നിച്ചലുനു സമര്പയാമി ||

അലരു വിശ്വാത്മകുന കാവാഹന മിദെ സര്വ
നിലയുന കാസനമു നെമ്മിനിദേ |
അലഗംഗാ ജനകുന കര്ഘ്യപാദ്യാചമനാലു
ജലധി ശായികിനി മജ്ജനമിദേ ||

വരപീതാംബരുനകു വസ്ത്രാലംകാരമിദെ
സരി ശ്രീമംതുനകു ഭൂഷണമു ലിവേ |
ധരണീധരുനകു ഗംധപുഷ്പ ധൂപമുലു
തിരമിദെ കോടിസൂര്യതേജുനകു ദീപമു ||

അമൃതമഥനുനകു നദിവോ നൈവേദ്യമു
ഗമി(രവി)ജംദ്രുനേത്രുനകു കപ്പുരവിഡെമു |
അമരിന ശ്രീവേംകടാദ്രി മീദി ദേവുനികി
തമിതോ പ്രദക്ഷിണാലു ദംഡമുലു നിവിഗോ ||

Read Related Stotrams:

– അന്നമയ്യ കീര്തന ഭാവയാമി ഗോപാലബാലം

– അന്നമയ്യ കീര്തന അദിവോ അല്ലദിവോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന കൊംഡലലോ നെലകൊന്ന

– അന്നമയ്യ കീര്തന തംദനാനാ അഹി

– ശ്രീ വേംകടേശ്വര സ്തോത്രമ്

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics