Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Shodasa Kalanidhiki – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Shodasa Kalanidhiki – Devanagari 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

षोडसकलानिधिकि षोडशोपचारमुलु
जाडतोड निच्चलुनु समर्पयामि ॥

अलरु विश्वात्मकुन कावाहन मिदे सर्व
निलयुन कासनमु नेम्मिनिदे ।
अलगङ्गा जनकुन कर्घ्यपाद्याचमनालु
जलधि शायिकिनि मज्जनमिदे ॥

वरपीताम्बरुनकु वस्त्रालङ्कारमिदे
सरि श्रीमन्तुनकु भूषणमु लिवे ।
धरणीधरुनकु गन्धपुष्प धूपमुलु
तिरमिदे कोटिसूर्यतेजुनकु दीपमु ॥

अमृतमथनुनकु नदिवो नैवेद्यमु
गमि(रवि)जन्द्रुनेत्रुनकु कप्पुरविडेमु ।
अमरिन श्रीवेङ्कटाद्रि मीदि देवुनिकि
तमितो प्रदक्षिणालु दण्डमुलु निविगो ॥

Read Related Stotrams:

– अन्नमय्य कीर्तन भावयामि गोपालबालं

– अन्नमय्य कीर्तन अदिवो अल्लदिवो

– अन्नमय्य कीर्तन कोण्डललो नेलकोन्न

– अन्नमय्य कीर्तन तन्दनाना अहि

– श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम्

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics