Malayalam

Annamayya Keerthanas Satulaala Choodare – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Satulaala Choodare – Malayalam 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

സതുലാല ചൂഡരേ ശ്രാവണബഹുളാഷ്ടമി
സകലായ നഡുരേയി ഗലിഗെ ശ്രീകൃഷുഡു |

പുട്ടേയപുഡേ ചതുര്ഭുജാലു ശംഖുചക്രാലു
യെട്ടു ധരിയിംചെനേ യീ കൃഷ്ണുഡു |
അട്ടെ കിരീടമു നാഭരണാലു ധരിംചി
യെട്ട നെദുട നുന്നാഡു യീ കൃഷ്ണുഡു ||

വച്ചി ബ്രഹ്മയു രുദ്രുഡു വാകിട നുതിംചഗാനു
യിച്ചഗിംചി വിനുചുന്നാ(ഡീകൃഷ്ണുഡു |
മുച്ചടാഡീ ദേവകിതോ മുംചി വസുദേവുനിതോ
ഹെച്ചിനമഹിമലതോ യീ കൃഷ്ണുഡു ||

കൊദ ദീര മരി നംദഗോപുനകു യശോദകു
ഇദിഗോ താ ബിഡ്ഡാഡായെ നീകൃഷ്ണുഡു |
അദന ശ്രീ വേംകടേശുഡൈ യലമേല്മംഗ(ഗൂഡി
യെദുടനേ നിലുചുന്നാ ഡീകൃഷ്ണുഡു ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics