Malayalam

Annamayya Keerthanas Raamudu Raaghavudu – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Raamudu Raaghavudu – Malayalam 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

രാഗം: കാനഡ

രാമുഡു രാഘവുഡു രവികുലു ഡിതഡു |
ഭൂമിജകു പതിയൈന പുരുഷ നിധാനമു ||

അരയ പുത്രകാമേഷ്ടി യംദു പരമാന്നമുന |
പരഗ ജനിംചിന പര ബ്രഹ്മമു |
സുരല രക്ഷിംപഗ അസുരുല ശിക്ഷിംപഗ |
തിരമൈ ഉദയിംചിന ദിവ്യ തേജമു ||

ചിംതിംചേ യോഗീംദ്രുല ചിത്ത സരോജമുലലോ |
സംതതമു നിലിചിന സാകാരമു |
വിംതലുഗാ മുനുലെല്ല വെദകിന യട്ടി |
കാംതുല ചെന്നു മീരിന കൈവല്യ പദമു ||

വേദ വേദാംതമുലയംദു വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രമുലംദു |
പാദുകൊന പലികേടി പരമാര്ധമു |
പ്രോദിതൊ ശ്രീ വേംകടാദ്രി പൊംചി വിജയ നഗരാന |
ആദികി അനാദിയൈന അര്ചാവതാരമു ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics