Malayalam

Annamayya Keerthanas Raamudu Lokaabhiraamudu – Malayalam

0 Comments 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

രാമുഡു ലോകാഭിരാമുഡു ത്രൈലോക്യ
ധാമുഡു രണരംഗ ഭീമുഡു വാഡേ ||

വരുഡു സീതകു, ഫലാധരുഡു മഹോഗ്രപു
ശരുഡു രാക്ഷസ സംഹരുഡു വാഡേ |
സ്ഥിരുഡു സര്വഗുണാകരുഡു കോദംഡ ദീക്ഷാ
ഗുരുഡു സേവകശുഭകരുഡു വാഡേ ||

ധീരുഡു ലോകൈകവീരുഡു സകലാ
ധാരുഡു ഭവബംധദൂരുഡു വാഡേ |
ശൂരുഡു ധര്മവിചാരുഡു രഘുവംശ
സാരുഡു ബ്രഹ്മസാകാരുഡു വാഡേ ||

ബലുഡു യിന്നിടാ രവികുലുഡു ഭാവിംച, നി
ര്മലുഡു നിശ്ചലുഡവികലുഡു വാഡേ |
വെലസി ശ്രീ വേംകടാദ്രി നിജനഗരമുലോന
തലകൊനെ പുണ്യപാദതലുഡു വാഡേ ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics