Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Podagantimayaa – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Podagantimayaa – Devanagari 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

रागं:अट्टतालं

पोडगण्टिमय्य मिम्मु पुरुषोत्तमा मम्मु
नेडयकवय्य कोनेटि रायडा ॥

कोरिमम्मु नेलिनट्टि कुलदैवमा, चाल
नेरिचि पेद्दलिच्चिन निधानमा ।
गारविञ्चि दप्पिदीर्चु कालमेघमा, माकु
चेरुवजित्तमुलोनि श्रीनिवासुडा ॥

भाविम्प गैवसमैन पारिजातमा, मम्मु
चेवदेर गाचिनट्टि चिन्तामणी ।
काविञ्चि कोरिकलिच्चे कामधेनुवा, मम्मु
तावै रक्षिञ्चेटि धरणीधरा ॥

चेडनीक ब्रतिकिञ्चे सिद्धमन्त्रमा, रोगा
लडचि रक्षिञ्चे दिव्यौषधमा ।
बडिबायक तिरिगे प्राणबन्धुडा, मम्मु
गडियिञ्चिनट्टि श्री वेङ्कटनाथुडा ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics