Kannada

Annamayya Keerthanas Phaala Netraanala – Kannada

Comments Off on Annamayya Keerthanas Phaala Netraanala – Kannada 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ

ಫಾಲನೇತ್ರಾನಲ ಪ್ರಬಲ ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾ
ಕೇಳೀ ವಿಹಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಸಿಂಹಾ ||

ಪ್ರಳಯಮಾರುತ ಘೋರ ಭಸ್ತ್ರೀಕಾಪೂತ್ಕಾರ
ಲಲಿತ ನಿಶ್ವಾಸಡೋಲಾ ರಚನಯಾ |
ಕೂಲಶೈಲಕುಂಭಿನೀ ಕುಮುದಹಿತ ರವಿಗಗನ-
ಚಲನ ವಿಧಿನಿಪುಣ ನಿಶ್ಚಲ ನಾರಸಿಂಹಾ ||

ವಿವರಘನವದನ ದುರ್ವಿಧಹಸನ ನಿಷ್ಠ್ಯೂತ-
ಲವದಿವ್ಯ ಪರುಷ ಲಾಲಾಘಟನಯಾ |
ವಿವಿಧ ಜಂತು ವ್ರಾತಭುವನ ಮಗ್ನೌಕರಣ
ನವನವಪ್ರಿಯ ಗುಣಾರ್ಣವ ನಾರಸಿಂಹಾ ||

ದಾರುಣೋಜ್ಜ್ವಲ ಧಗದ್ಧಗಿತ ದಂಷ್ಟ್ರಾನಲ ವಿ-
ಕಾರ ಸ್ಫುಲಿಂಗ ಸಂಗಕ್ರೀಡಯಾ |
ವೈರಿದಾನವ ಘೋರವಂಶ ಭಸ್ಮೀಕರಣ-
ಕಾರಣ ಪ್ರಕಟ ವೇಂಕಟ ನಾರಸಿಂಹಾ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics