Malayalam

Annamayya Keerthanas Periginaadu Choodaro – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Periginaadu Choodaro – Malayalam 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

പെരിഗിനാഡു ചൂഡരോ പെദ്ദ ഹനുമംതുഡു |
പരഗി നാനാ വിദ്യല ബലവംതുഡു ||

രക്കസുല പാലികി രണരംഗ ശൂരുഡു
വെക്കസപു ഏകാംഗ വീരുഡു |
ദിക്കുലകു സംജീവി തെച്ചിന ധീരുഡു
അക്കജമൈനട്ടി ആകാരുഡു ||

ലലിമീരിന യട്ടി ലാവുല ഭീമുഡു
ബലു കപികുല സാര്വഭൗമുഡു |
നെലകൊന്ന ലംകാ നിര്ഥൂമധാമുഡു
തലപുന ശ്രീരാമു നാത്മാരാമുഡു ||

ദേവകാര്യമുല ദിക്കുവരേണ്യുഡു
ഭാവിംപഗല തപഃ ഫല പുണ്യുഡു |
ശ്രീവേംകടേശ്വര സേവാഗ്രഗണ്യുഡു
സാവധാനുഡു സര്വശരണ്യുഡു ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics