Malayalam

Annamayya Keerthanas Pavanatmaja O Ghanudaa – Malayalam

0 Comments 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ഓ പവനാത്മജ ഓ ഘനുഡാ
ബാപു ബാപനഗാ പരിഗിതിഗാ |

ഓ ഹനുമംതുഡ ഉദയാചല നി-
ര്വാഹക നിജ സര്വ പ്രബലാ |
ദേഹമു മോചിന തെഗുവകു നിടുവലെ
സാഹസ മിടുവലെ ചാടിതിഗാ ||

ഓ രവി ഗ്രഹണ ഓദനുജാംതക
മാരുലേക മതി മലസിതിഗാ |
ദാരുണപു വിനതാ തനയാദുലു
ഗാരവിംപ നിടു കലിഗിതിഗാ ||

ഓ ദശമുഖ ഹര ഓ വേംകടപതി-
പാദസരോരുഹ പാലകുഡാ |
ഈ ദേഹമുതോ ഇന്നിലോകമുലു
നീദേഹമെക്ക നിലിചിതിഗാ ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics