Malayalam

Annamayya Keerthanas Paluku Tenela Talli – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Paluku Tenela Talli – Malayalam 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

രാഗം: സാളംഗനാട

പലുകു ദേനെല തല്ലി പവളിംചെനു |
കലികി തനമുല വിഭുനി ഗലസിനദി ഗാന ||

നിഗനിഗനി മോമുപൈ നെറുലു ഗെലകുല ജെദര
പഗലൈന ദാക ജെലി പവളിംചെനു |
തെഗനി പരിണതുലതോ തെല്ലവാരിനദാക
ജഗദേക പതി മനസു ജട്ടി ഗൊനെ ഗാന ||

കൊംഗു ജാരിന മെറുഗു ഗുബ്ബ ലൊലയഗ ദരുണി
ബംഗാരു മേഡപൈ ബവളിംചെനു |
ചെംഗലുവ കനുഗൊനല സിംഗാരമുലു ദൊലക
അംഗജ ഗുരുനിതോഡ നലസിനദിഗാന ||

മുരിപെംപു നടനതോ മുത്യാല മലഗുപൈ
പരവശംബുന ദരുണി പവളിംചെനു |
തിരു വേംകടാചലാ ധിപുനി കൗഗിട ഗലസി
അരവിരൈ നുനു ജെമലു നംടിനദിഗാന ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics