Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Paluku Tenela Talli – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Paluku Tenela Talli – Devanagari 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

रागं: सालङ्गनाट

पलुकु देनेल तल्लि पवलिञ्चेनु ।
कलिकि तनमुल विभुनि गलसिनदि गान ॥

निगनिगनि मोमुपै नेऱुलु गेलकुल जेदर
पगलैन दाक जेलि पवलिञ्चेनु ।
तेगनि परिणतुलतो तेल्लवारिनदाक
जगदेक पति मनसु जट्टि गोने गान ॥

कोङ्गु जारिन मेऱुगु गुब्ब लोलयग दरुणि
बङ्गारु मेडपै बवलिञ्चेनु ।
चेङ्गलुव कनुगोनल सिङ्गारमुलु दोलक
अङ्गज गुरुनितोड नलसिनदिगान ॥

मुरिपेम्पु नटनतो मुत्याल मलगुपै
परवशम्बुन दरुणि पवलिञ्चेनु ।
तिरु वेङ्कटाचला धिपुनि कौगिट गलसि
अरविरै नुनु जेमलु नण्टिनदिगान ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics