Malayalam

Annamayya Keerthanas Okapari Kokapari – Malayalam

0 Comments 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

രാഗം: ഖരഹരപ്രിയ
പെദ തിരുമലാചര്യുല രചന

ഒകപരി കൊകപരി കൊയ്യാരമൈ |
മൊകമുന കളലെല്ല മൊലചിനട്ലുംഡെ ||

ജഗദേകപതിമേന ചല്ലിന കര്പൂരധൂളി |
ജിഗികൊനി നലുവംക ചിംദഗാനു |
മൊഗി ചംദ്രമുഖി നുരമുന നിലിപെഗാന |
പൊഗരു വെന്നെല ദിഗബോസി നട്ലുംഡെ ||

പൊരിമെരുഗു ചെക്കുല പൂസിന തട്ടുപുനുഗു |
കരഗി ഇരുദെസല കാരഗാനു |
കരിഗമന വിഭുഡു ഗനുക മോഹമദമു |
തൊരിഗി സാമജസിരി തൊലികിനട്ലുംഡെ ||

മെരയ ശ്രീവേംകടേശുമേന സിംഗാരമുഗാനു |
തരചൈന സൊമ്മുലു ധരിയിംചഗാ |
മെരുഗു ബോഡി അലമേലു മംഗയു താനു |
മെരുപു മേഘമു ഗൂഡി മെരസിനട്ലുംഡെ ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics