Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Okapari Kokapari – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Okapari Kokapari – Devanagari 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

रागं: खरहरप्रिय
पेद तिरुमलाचर्युल रचन

ओकपरि कोकपरि कोय्यारमै ।
मोकमुन कललेल्ल मोलचिनट्लुण्डे ॥

जगदेकपतिमेन चल्लिन कर्पूरधूलि ।
जिगिकोनि नलुवङ्क चिन्दगानु ।
मोगि चन्द्रमुखि नुरमुन निलिपेगान ।
पोगरु वेन्नेल दिगबोसि नट्लुण्डे ॥

पोरिमेरुगु चेक्कुल पूसिन तट्टुपुनुगु ।
करगि इरुदेसल कारगानु ।
करिगमन विभुडु गनुक मोहमदमु ।
तोरिगि सामजसिरि तोलिकिनट्लुण्डे ॥

मेरय श्रीवेङ्कटेशुमेन सिङ्गारमुगानु ।
तरचैन सोम्मुलु धरियिञ्चगा ।
मेरुगु बोडि अलमेलु मङ्गयु तानु ।
मेरुपु मेघमु गूडि मेरसिनट्लुण्डे ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics