Malayalam

Annamayya Keerthanas Nitya Poojalivigo – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Nitya Poojalivigo – Malayalam 13 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

നിത്യ പൂജലിവിഗോ നെരിചിന നോഹോ |
പ്രത്യക്ഷമൈനട്ടി പരമാത്മുനികി നിത്യ പൂജലിവിഗോ ||

തനുവേ ഗുഡിയട തലയെ ശിഖരമട
പെനു ഹൃദയമേ ഹരി പീഠമട |
കനുഗൊന ചൂപുലേ ഘന ദീപമുലട
തന ലോപലി അംതര്യാമികിനി ||

പലുകേ മംത്രമട പാദയിന നാലുകേ
കലകല മനു പിഡി ഘംടയട |
നലുവൈന രുചുലേ നൈവേദ്യമുലട
തലപുലോപലനുന്ന ദൈവമുനകു ||

ഗമന ചേഷ്ടലേ അംഗരംഗ ഗതിയട
തമി ഗല ജീവുഡേ ദാസുഡട |
അമരിന ഊര്പുലേ ആലബട്ടമുലട
ക്രമമുതോ ശ്രീ വെംകടരായുനികി ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics