Malayalam

Annamayya Keerthanas Navarasamuladee Nalinaakshi – Malayalam

0 Comments 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

നവരസമുലദീ നളിനാക്ഷി |
ജവകട്ടി നീകു ജവി സേസീനി ||

ശൃംഗാര രസമു ചെലിയ മൊകംബുന |
സംഗതി വീരരസമു ഗോള്ള |
രംഗഗു കരുണരസമു പെദവുലനു |
അംഗപു ഗുചമുല നദ്ഭുത രസമു ||

ചെലി ഹാസ്യരസമു ചെലവുല നിംഡീ |
പലുചനി നഡുമുന ഭയരസമു |
കലികി വാഡുഗന്നുല ഭീഭത്സമു |
അല ബൊമ ജംകെനല നദെ രൗദ്രംബു ||

രതി മരപുല ശാംതരസംബദെ |
അതി മോഹമു പദിയവരസമു |
ഇത്വുഗ ശ്രീവേംകടേശ കൂഡിതിവി |
സതമൈ യീപെകു സംതോസ രസമു ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics